Čtvrtek 3. prosince 2009

Tretí deň rokovania

44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

3. decembra 2009 o 9.00 hodine

 

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobré ráno. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram tretí rokovací deň 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali poslanci Jozef Líška, Ľuboš Micheľ a Ján Slota.

V zmysle schváleného programu pristúpime teraz k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,

ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, tlač 1302, spoločná správa výborov má tlač 1302a.

Teraz poprosím podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky Vieru Petríkovú, aby tento vládny návrh zákona odôvodnila.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, tlač 1302.

Účelom návrhu zákona je reagovať na požiadavky aplikačnej praxe v snahe odstrániť nedostatky platnej právnej úpravy, najmä ju doplniť o chýbajúcu úpravu skutkovej podstaty trestného činu financovania terorizmu.

Aktuálna situácia si vyžaduje okamžitý zásah zo strany zákonodarnej moci, prostredníctvom ktorého sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zahrnú medzinárodné štandardy, ktoré výrazne zvýšia možnosť postihovania prania špinavých peňazí a možného následného financovania terorizmu v Slovenskej republike, ako aj celkovo nezákonných finančných aktivít osôb v Slovenskej republike a ktoré budú mať výrazný dopad na pozitívne posudzovanie situácie Slovenskej republiky zo strany medzinárodných organizácií a orgánov. Ide o úpravu problematiky financovania terorizmu, ktorá bola už pripravená v rámci návrhu veľkej novelizácie trestných kódexov, rokovanie o ktorej prerušila vláda Slovenskej republiky 9. apríla 2008.

Naliehavosť zmeny dotknutých ustanovení vyplýva z nutnosti schválenia návrhu legislatívnych zmien obsahujúcich osobitný trestný čin financovania terorizmu tak, ako to bolo deklarované počas 30. plenárneho rokovania Moneyvalu slovenskou delegáciou.

Predložený návrh z dôvodu komplexnosti obsahuje zmeny a doplnenia 12. hlavy Trestného zákona ustanovenia § 419 terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme, ako aj vyplývajúce zmeny a doplnenia prevažne legislatívno-technického charakteru ustanovení vo všeobecnej časti Trestného zákona.

Na základe uvedeného bolo potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Predkladaný návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Návrh zákona nepredpokladá finančný, ekonomický a environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Návrh zákona bol vládou Slovenskej republiky schválený dňa 4. novembra 2009.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.

Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru Janke Laššákovej, aby podala správu Národnej rade o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnila návrh a stanoviská gestorského výboru.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Príjemné dobré ráno.

Vážený pán podpredseda, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som ako poverená spravodajkyňa predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorú máte ako tlač 1302 v druhom čítaní.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, v prerokovanom skrátenom legislatívnom konaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 1. decembra 2009 č. 1761 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. decembra 2009 č. 1774 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona tak, ako to uvádza § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a to uznesením z 2. decembra 2009 č. 783; ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením z 2. decembra 2009 pod č. 307 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien uznesením z 2. decembra 2009 pod č. 245.

Z uznesenia len ústavnoprávny výbor prijal k predloženému vládnemu návrhu zákona pozmeňujúce návrhy. Spolu ide o päť pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe a gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne, teda o pozmeňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a Trestný poriadok, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 3. decembra 2009.

Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu, aby na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru.

Prosím, pán podpredseda, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Áno, ďakujem. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy nemám. Pýtam sa preto, kto sa hlási do rozpravy ústne. Neregistrujem žiadneho pána poslanca.

Preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode.

V skrátenom legislatívnom konaní budeme ďalej rokovať aj v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

parlamentná tlač č. 1358, spoločná správa výborov 1358a.

Opäť poprosím pani podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti, aby v zastúpení ministra zdravotníctva tento vládny návrh zákona odôvodnila.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako iniciatívny materiál mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009.

Účelom návrhu zákona je zabrániť značným hospodárskym škodám, ktoré hrozia štátu v súvislosti s prebiehajúcou globálnou ekonomickou a finančnou krízou.

V čl. 1 sa legislatívne upravuje zlúčenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. k 1. januáru 2010, pričom právnym nástupcom bude Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., s cieľom udržania silného sociálneho charakteru štátnej zdravotnej poisťovne, pričom odhad celkových úspor a efektívnosti pri existencii jednej zdravotnej poisťovne štátu v strednodobom a dlhodobom horizonte oproti súčasnému stavu je významný, čím je možné aj výraznejšie znižovať dosah hospodárskej krízy.

V čl. 2 sa stanovuje percento poistného plateného štátom za poistencov štátu z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Realizácia návrhu zákona je v súlade so schváleným štátnym rozpočtom na rok 2010.

Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Nebude mať priamy finančný, ekonomický a environmentálny dopad, ani vplyv na zamestnanosť. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Materiál sa predkladá v skrátenom legislatívnom konaní podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo, poslancovi Antonovi Bobríkovi a bude informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov, ako aj navrhovať stanoviská gestorského výboru. Máte slovo.

A. Bobrík, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1358, ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady.

Národná rada uznesením z 1. decembra 2009 po prerokovaní vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje tieto podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru, výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a výboru pre zdravotníctvo.

Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým by bol návrh zákona pridelený.

Návrh zákona bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore Národnej rady zákon 2. decembra a prijal uznesenie č. 782, ktorým odporúča návrh zákona schváliť.

Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu takisto prerokoval návrh zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť uznesením č. 635 z 2. decembra 2009.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona 2. decembra a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť uznesením č. 196 z 2. decembra 2009.

Z uznesení výborov uvedených v predchádzajúcom bode nevyplývali žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy. Preto gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť.

Predmetná spoločná správa bola prerokovaná 2. decembra 2009 v gestorskom výbore a prijaté uznesenie bolo č. 197. Poveril mňa ako spoločného spravodajcu predniesť túto správu.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy nemám. Preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne. Registrujem pána poslanca Novotného. Ešte niekto, prosím? Nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Slovo má pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, pôvodne som sa tešil na diskusiu k tomuto vládnemu návrhu zákona v druhom čítaní, lebo som očakával, že pán minister zdravotníctva príde a niečo aj povie k takému dôležitému kroku, keď napriek doteraz neexistujúcemu súhlasu Protimonopolného úradu ide vláda zákonom, ktorý je veľmi podobný zákonu o strategických podnikoch - zlúčiť dve štátne zdravotné poisťovne značne nepripraveným procesom k 1. januáru.

Niežeby som sa netešil prítomnosti pani ministerky a musím povedať, že jej šarm určite spestrí dnešné ráno, ale skôr, ako prejdem k riešeniu vládneho návrhu zákona, by som sa chcel opýtať, či existuje splnomocnenie vlády, ktoré poveruje ministerku spravodlivosti zastupovať ministra zdravotníctva v tejto veci. By ma naozaj zaujímalo, ak existuje takéto splnomocnenie, áno? Existuje. Ak existuje takéto splnomocnenie, tak potom môžeme v podstate legitímne o tomto zákone diskutovať, aj keď tá legitimita toho, čo tu dnes prebieha, je minimálne z pohľadu nejakého parlamentarizmu značne spochybnená.

Dámy a páni, minister zdravotníctva neprišiel na výbor pre zdravotníctvo, keď sme rokovali o skrátenom legislatívnom konaní. Minister zdravotníctva neprišiel na výbor, keď sme rokovali o tomto zákone v druhom čítaní. Minister zdravotníctva nebol na výbore, keď sme rokovali o tomto zákone ako gestorský výbor. Minister zdravotníctva vystúpil v pléne v záverečnej reči tak, aby naňho nemohli reagovať poslanci Národnej rady pri prerokovaní zákona v skrátenom legislatívnom konaní a povedal nám, že nás má všetkých rád.

To bol jediný argument, ktorý mal k pripomienkam poslancov Národnej rady. Dámy a páni zo Smeru, ja viem, že opovrhujete parlamentom a nedokážete pochopiť úlohu parlamentu v demokratickej spoločnosti. Mne je úplne jasné, že keď veľký vodca už ideologicky rozhodol o tom, že bude jedna zdravotná poisťovňa, neviem, načo by sme mali o tom diskutovať v parlamente. Ale viete čo? Ešte aj tí komunisti pred ´89-tym zachovali tomu parlamentu aspoň obraz toho, že zasadá a rokuje.

To, čo tu dnes prebieha, je výsmech parlamentarizmu. Dámy a páni, vraj pán minister zdravotníctva je chorý. Veď, samozrejme, dúfam, že nemá tú novú chrípku, proti ktorej mal zabezpečiť vakcíny v septembri. Dúfam, že ju nemá. Ale to je jedno, či je chorý, alebo nie. Dúfam, že do budúceho týždňa mohol vyzdravieť, aby sme tento zákon mohli prerokovať. Ja viem, že vládu tlačí čas, pretože zlučovanie Všeobecnej zdravotnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne už dávno prebieha. Základné imanie bolo navýšené v októbri. To znamená, že hospodárska situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni nie je zlá, ani hroziaca problémami, je katastrofálna teraz. Nominanti, ktorí zastupujú štát vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a sú to nominanti výlučne strany Smer, absolútne zlyhali. No zlyhali, lebo nemajú peniaze na zdravotnú starostlivosť, lebo peniaze, ktoré si na zdravotnú starostlivosť od daňových poplatníkov požičali na budúci rok, míňajú v októbri tohto roku.

Ale minister zdravotníctva problém nevidí. Zlúčenie považuje za dobrý nápad a dokonca v skrátenom legislatívnom konaní, lebo ak sa tak neudeje, vznikne obrovská hospodárska škoda, ktorá by mohla destabilizovať všeobecnú zdravotnú starostlivosť, dokonca jej sociálnu úlohu v štáte, lebo z 2,6 mld. eur rozpočtu by vypadlo 2 mil. eur. Tak keď 2 mil. eur ohrozuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, tak ju treba rozpustiť. Keď menej, ako 1 ‰ rozpočtu ohrozuje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu existenčne tak, že vzniknú vážne hospodárske škody a treba znásilniť všetky zákony, ktoré len existujú, tak, priatelia, tá situácia je vážna a nemám dobrú správu pre verejnosť, pretože som o tom presvedčený, že Všeobecná zdravotná poisťovňa bude v priebehu budúceho roka napriek zhltnutiu Spoločnej zdravotnej poisťovne fungovať len vďaka peniazom všetkých daňových poplatníkov, ktorí sa na jej chod budeme skladať. Tých 65 mil. eur nebude dosť, ja som to pri prerokovaní skráteného konania aj odôvodnil, že ministerstvo zdravotníctva okrem toho, že znásilňuje zákony a robí si dobrý deň z Národnej rady Slovenskej republiky, nevie ešte ani počítať, lebo zlučovanie ministerstvo vypočítalo z čísel z decembra 2008. Viete, oni majú vypočítaný odhad toho, ako to bude fungovať s číslami z decembra 2008 a nimi operujú v decembri 2009. A nejako im to nevychádza, veď ani nemôže, veď medzitým je naozaj kríza a 130 000 nových nezamestnaných vďaka úspešnej sociálnej politike vlády.

Druhý problém je skutočnosť, že ministerstvo zdravotníctva síce urobilo lepší systém prerozdeľovania, akurát zabudlo na to, že v dôsledku tohto systému prerozdeľovania bude veľká Spoločná a Všeobecná zdravotná poisťovňa, teda volajme ju nová Všeobecná zdravotná poisťovňa pre jednoduchosť, doplácať súkromným zdravotným poisťovniam 17 mil. eur v budúcom roku. To znamená, polovica toho, čo je potrebné na udržanie úrovne zdravotnej starostlivosti, odíde na zlé prepočty. Treba ďalej povedať aj tú skutočnosť, že ministerstvo zdravotníctva vychádzalo z čísla 4,9 %, čo sa týka výšky odvodov za poistencov štátu, keď vypočítalo, koľko bude potrebné po zlúčení zdravotných poisťovní na udržanie úrovne zdravotnej starostlivosti. No, ale štátny rozpočet, ktorý schválila vládna koalícia, hovorí o niečom inom - 4,78 % mínus 20 mil. pre supermegaštátnu poisťovňu. No chyba, chyba, chyba.

Dôvody na skrátené legislatívne konanie neexistujú. Proces nie je pripravený. Dneska schválime zlúčenie Všeobecnej a Spoločnej zdravotnej poisťovne a ona má od 1. januára fungovať. 1. januára existuje zákon, bude existovať zákon o existencii tejto zdravotnej poisťovne, podľa ktorého má fungovať, ale zlučovanie veselo prebieha už v súčasnosti tak na hrane zákona, ako až za hranou zákona. Od Spoločnej zdravotnej poisťovne sú žiadané dôverné informácie a materiály. Ja viem, že sa potrebujú úradníci ponáhľať, lebo ono sa to nedá urobiť od polnoci 31. decembra do rána 1. januára. Ja viem. Ale napriek tomu tento proces nie je dobre pripravený, nie je dobre vypočítaný a veľmi sa obávam toho, že problémy s fungovaním Všeobecnej zdravotnej poisťovne začnú v januári a vo februári. A vtedy sa ukáže tá skutočnosť, že toto, čo tu prebieha, je výsmech toho, ako sa chová zodpovedná vláda k fungovaniu zdravotných poisťovní.

Ministerstvo zdravotníctva, keď chcelo fúziu poisťovní, malo ňou začať začiatkom tohto kalendárneho roku. Vtedy ale pán minister Raši na vláde tvrdil, že zlúčenie nemá žiaden ekonomický efekt. Je to veľmi komplikované a nemá to význam. V septembri už tvrdil, že to má veľký význam a ušetrí 17 % prevádzkových nákladov v rokoch 2010 a 2011, dokopy vyčíslené na také čísla, tie "hausnumerá", viete, že 20, prečo 20? No tak prečo koľko? Tak vypočítal, že 23 mil. eur ušetrí. V decembri, novembri už pán minister zistil, že dokonca, keď neurobí rýchlo fúziu v skrátenom legislatívnom konaní, hrozia vážne národohospodárske škody až do výšky 2 mil. eur pri 2,6-miliardovom rozpočte.

Dámy a páni, pán minister zdravotníctva v tomto procese zavádzal, keď nechcem povedať škaredé slovo, klamal. Ale zavádzal určite. Minimálne nevedel, čo chce a potom teda v pléne Národnej rady zlučujeme v skrátenom legislatívnom konaní dve štátne zdravotné poisťovne za prítomnosti šarmantnej ministerky spravodlivosti, lebo Raši nemá ani časť dôjsť do parlamentu.

Dámy a páni, čo si má o tom myslieť súdny človek? Treba povedať aj to, že skrátené legislatívne konanie neprebieha preto, lebo hrozia vážne národohospodárske škody, ale skôr preto, lebo Protimonopolný úrad by mohol mať veľmi vážny problém so vznikom štátnej megapoisťovne, ktorá bude kontrolovať 70 % zdravotného poistenia. Ja viem, že vychádza vznik tejto zdravotnej poisťovne z nejakých ideologických predstáv strany Smer o jednej zdravotnej poisťovni, najlepšie bez zisku a najlepšie verejnoprávnej a najlepšie čím väčšej. Lebo čím väčšia poisťovňa, tým lepšie sa tam kradne, to je mi úplne jasné, ale napriek tomu by sme aspoň tak približne v tejto krajine mali dodržiavať zákony.

Nech už predkladá tento zákon ktokoľvek, ale Protimonopolný úrad by sa k tomuto mohol vyjadriť. Už za vtip považujem skutočnosť, že v stredu, teda včera vyhlásil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že súhlasí so zlúčením zdravotných poisťovní, keď sme v skrátenom legislatívnom konaní vtedy, keď tam mal dať súhlas, vtedy skúmal, to už považujem za bonmot, ktorý ani veľmi nie je dôležitý v tejto veci, lebo veľmi som neočakával, že politicky ovládnutý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by niečo iné aj mohol povedať.

Chcem ale povedať skutočnosť, že to, že Protimonopolný úrad bol hrubo obídený, ešte neznamená, že sme sa tak celkom zbavili práva Európskeho spoločenstva. Podľa názoru nezávislého právnika musím konštatovať, že je veľmi naivné si myslieť, že ak vláda obíde pravidlá Európskej únie zákonom, ak sa štát ako akcionár nepodrobí procedúre skúmania Protimonopolného úradu z pohľadu koncentrácie, môže to vyústiť do sankcií z Bruselu, takže poďme, počítajme už tú štátnu zdravotnú politiku vo vzťahu k zdravotným poisťovniam. Arbitráž pre zákaz zisku, Európska komisia má problém so zákazom zisku. Náhodou ste nás tu nepresviedčali, ako je to presne v súlade s predstavami Európskej únie, že verejné fondy a nemôže byť z toho zisk, lebo sociálna úloha zdravotného poistenia - tu ste tárali, keď to tu Valentovič zakazoval, všetci ste tu vyprávali, čítali z počítačov také hlúposti. Tak aký problém má potom Európska komisia? Však noviny písali, tak nemusíte mne veriť, novinky písali, som kúpil, otvorím, čítam. (Hlasy z pléna.) Nie, pán Podmanický, budem veriť vám.

Takže, dámy a páni, budete mať priestor vo faktickej, iste sa na váš odborný postoj k problému budem tešiť. Dámy a páni... (Vystúpenie prerušené podpredsedom NR SR.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Páni kolegovia, poprosím nedialógovú formu vystúpenia. Máte slovo, pán poslanec.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Budem sa venovať svojmu vystúpeniu. A teraz nám hrozí teda ďalší problém s právom Európskeho spoločenstva. A prečo, prečo? Preto, lebo vláda nepripravene, nepremyslene realizuje svoje ideologické predstavy o fungovaní zdravotného poistenia, ktoré vôbec nesúvisia s reálnymi potrebami občanov. Viete čo? Občania to majú, pre občanov je to úplne zbytočné, občania to majú v poradí dôležitosti možno na predposlednom alebo poslednom mieste, koľko je tu zdravotných poisťovní. Občana zaujíma to, keď si platí poistné a bude chorý, či dostane lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Dámy a páni, tu ste nás presviedčali, že keď zakážete zisk, bude viacej peňazí na zdravotnú starostlivosť. A kde sú tie peniaze vo Všeobecnej zdravotnej, keď ešte sa aj máme zložiť 65 mil. eur, aby to vôbec vykryli tento rok? Kto ich rozkradol? Kde sú? Prečo nepotrebuje 65 mil. Dôvera? Tiež má zákaz zisku, veď to je jednoduché, na to sa opýta môj 14-ročný syn, to nefunguje, niečo tam nefunguje. No iste, keď sa vylepšujú počítačové systémy naraz v obidvoch zdravotných poisťovniach, v jednej za 42 mil. Sk, hovorím v starej mene, v druhej za 80 mil. Sk, včera som sa zvlášť spýtal odborníka zo Všeobecnej zdravotnej, ktorý poctil náš výbor účasťou - pardon, pýtala sa pani poslankyňa Sabolová -, ktorý počítačový systém bude fungovať vlastne alebo či ich budú spájať za ďalšie milióny eur, viete, do takého ultra jedného silného, najlepšie tou istou firmou blízkou Smeru. Viete, aká bola odpoveď, že bude fungovať počítačový systém Všeobecnej zdravotnej poisťovne, teda netreba náklady. Tak potom, prečo sme tento rok dali 80 mil. Sk na vylepšovanie počítačového systému Spoločnej zdravotnej poisťovni? To je rovno, viete čo? To je rovno kolonka na ukradli.sk, rovno ukradli.sk. Ja viem, že Spoločná zdravotná by jednu obranu mohla povedať a tú by som aj celkom zobral, no oni nevedeli, čo chce minister. V januári povedal, že nebude, v septembri, že bude fúzia, no oni chudáci nevedeli, tak vylepšovali svoj systém pre poistencov. Tak aspoň minister by mohol vedieť, čo chce s tým zdravotným poistením a občas dôjsť do parlamentu a povedať aj viac než tri vety.

Dámy a páni, veľmi ma prekvapila aj ďalšia skutočnosť, a to zápisnica z rokovania Mimoriadneho Valného zhromaždenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., uznesenie č. 98 - Mimoriadne Valné zhromaždenie rozhodlo písm. c), že hodnotu nepeňažného vkladu nie je potrebné určovať znaleckým posudkom. My nepotrebujeme vedieť, akú hodnotu majú budovy Spoločnej zdravotnej poisťovne. Dámy a páni, začínam sa báť, aby sa nám nestratili. To viete, taká budova sa vám stratí jedna, dva. Tak ide, ide a nedôjde, no lebo my nevieme, akú majú hodnotu. Včera som sa na to opýtal. Odpovedala mi úradníčka zo Všeobecnej zdravotnej, že vraj síce ako majú uznesenie Spoločnej, že nemusia, ale že oni aj tak urobia, aby to mali v poriadku. No tak spoľahnite sa na to, dámy a páni, že asi to aj tak urobia. Nie je na to uznesenie, no ale asi hej, no však, aby bolo.

Tak takto je pripravené zlúčenie dvoch štátnych zdravotných poisťovní, takto sa tu hazarduje so zdravím. Toto je biznis so zdravím, celé toto zlúčenie je jeden veľký kšeft pripravený pre vopred vybrané firmy, zakrytý pod ideologickým rúškom veľkého sociála. Neviem, či o tom vie vôbec pán predseda Fico, neviem, či o tom vôbec vie, lebo podľa mňa ho tí veľkí odborníci na zdravotníctvo lakujú vyjadreniami, že viete, pán predseda, veď tá jednu poisťovňa, ako ste chceli, veď vidíte, ideme po tom. Kde to otvoríte, tam to smrdí, trčí to z toho, trčí to z toho. Nevieme, koľko vloží, nevieme, ktorý počítačový systém, za to oba sa zmodernizovali. Nevieme, ako to bude fungovať, nevieme koľko potrebujeme peňazí. Peniaze, ktoré treba na zlúčenie, už prežiera Všeobecná zdravotná v októbri. Viete čo? No kde to otvoríte, to normálne smrdí. Na to si treba zobrať rukavice, keď chcete s tým narábať.

Ja si myslím, že som zareagoval na všetky tie najdôležitejšie možno momenty, o ktorých bolo treba pri tejto nepripravenej fúzii dvoch štátnych zdravotných poisťovní hovoriť. Naozaj chcem povedať, že horšie pripravený materiál z rezortu zdravotníctva ako tento, zatiaľ do pléna Národnej rady neprišiel. Zlúčenie zdravotných poisťovní nemá žiadny rukolapný ekonomický efekt, o ktorom by sme dnes mohli hovoriť. Nn by mohol mať, ak by to zlúčenie bolo urobené v zmysle zákona prevodom poisteného kmeňa a viedlo by k zníženiu fixných nákladov na spravovanie väčšieho kmeňa. To znamená, že by veľmi jednoducho len zamestnanci jednej zdravotnej poisťovne spravovali kmene oboch zdravotných poisťovní, tak ako to budú robiť súkromné zdravotné poisťovne, keď im Úrad pre dohľad na to dá súhlas a keď s tým bude súhlasiť Protimonopolný úrad. Mimochodom, najväčší vtip by bol ten, keby zlúčenie Dôvery s Apolom Protimonopolný úrad neodsúhlasil a nesúhlasil by s tým ani Úrad pre dohľad, ale za to 70-percentná superštátna megapoisťovňa by vznikla takýmto, no nazvem to, dosť povážlivým a pochybným spôsobom. Tie ekonomické argumenty na skrátené legislatívne konanie neexistujú potom už vôbec. Ministerstvo zdravotníctva síce počítalo nejaké číselká, neviem, odkiaľ ich má, aké sú to číselká, súčty im vyšli, ale nesedia v súvislosti s reálnymi parametrami fungovania systému zdravotného poistenia na Slovensku.

Z celého tohto pripraveného biznisu so zdravím trčí záujem lobistických skupín. Čo otvoríte, to je nepripravené. Čo otvoríte, je podozrivé. Tu sa už dôverné materiály Spoločnej zdravotnej poisťovne veselo používajú Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá od nich vyžaduje veci, ktoré by poisťovňa nikdy nemala nikomu dať k dispozícii, no, samozrejme, lebo sa ponáhľajú, lebo za jednu noc sa to urobiť nedá. Tu sa nebude ohodnocovať nepeňažný vklad Spoločnej zdravotnej poisťovne, ale potom sa asi ohodnotí, že predsa len, aby im to sedelo nejako v účtovníctve. Tu nie sú pripravené ani namodelované procesy, ako bude prevedený poistný kmeň alebo ako budú prevedení poistenci zo Spoločnej zdravotnej poisťovne do Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A ja sa pýtam, kto za to ponesie zodpovednosť, keď to v januári bude škrípať. Žeby pán minister Raši? Veď on tu ani nebol. Viete, čo on povie, že to Národná rada, vláda, on tu ani nebol, ale fakt, on tu nebol, mu to tak schválili, on to čítal v novinách, tiež si kúpil novinky, pozerá, zlúčili to, pozrite sa.

Akože, dámy a páni, chcem vás naozaj poprosiť, aby ste, aj keď to nie je pre každého vždy jednoduché, trochu použili rozum pri hlasovaní o tomto vládnom návrhu zákona, pretože je to nepripravené a je to veľmi riskantné. Dneska je 3. decembra a keď si myslíte, že 1. januára bude všetko fungovať úplne jednoducho, lebo takto zlúčiť dve zdravotné poisťovne je vec na niekoľko hodín alebo niekoľko dní práce, nebude to fungovať, dámy a páni. Nebude to fungovať a budú veľké problémy. Predovšetkým tie problémy budú spôsobené, akože už poznám rétoriku odborníkov na zdravotníctvo v podaní strany Smer, budú spôsobené hospodárskou krízou a kradnutím, pod čiarou hovorím ja, a budeme sa na to znovu musieť všetci daňoví poplatníci skladať, aj tí, ktorí nie sme poistení vo Všeobecnej zdravotnej alebo Spoločnej zdravotnej poisťovni, ale účet za túto ideologickú politiku štátu vo vzťahu k zdravotnému poisteniu budeme platiť všetci.

Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami - poslanci Pado, Tóthová, Halecký. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán poslanec Pado.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, včera tu bola pani ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pani Tomanová a bola tu v zlom zdravotnom stave, ale predsa len sa priamo zúčastnila na presadzovaní návrhov zákonov z jej dielne. Aj keď ju často kritizujeme, za toto si zaslúžila včera naozaj uznanie. Pán minister Raši toto nedokázal urobiť, pán minister Raši tu nie je, nechal túto novelu na pani ministerku Petríkovú. Škoda. Chcem len pripomenúť jednu vec, že v utorok pán minister Raši - a ja som sa veľmi tešil, že mu tu pripomeniem niektoré veci, ale nie je tu - v utorok pán minister Raši povedal, že pre neho pán poslanec Národnej rady pán Peter Markovič nie je relevantným diskutérom k téme zlučovania zdravotných poisťovní. Ja sa obávam v zmysle optiky pána ministra Rašiho, či je pani ministerka Petríková relevantnou predkladateľkou tohto návrhu novely zákona. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja som si vypočula, pán poslanec Novotný, vaše vystúpenie. Bolo dosť tvrdé. Zrejme máte istotu, že nemôžete byť postihnutý trestnými oznámeniami. Taký pocit som mala z vášho vystúpenia, keďže platí imunita poslancov v parlamente, ktorú ja podporujem, ale mám pocit, že na toto ste stavali. Povedali ste, čím väčšia poisťovňa, tým lepšie sa kradne. Nuž, myslím si, že to len vtedy, ak by bolo zlé vedenie. Ak je dobré vedenie, nič také sa nestane.

Pokiaľ ste hovorili o Európskej únii, ja som jeden čas robila legislatívu a konzultovala som aj, pretože Ľudová strana - HZDS mala projekt jednej štátnej poisťovne a mne v Európskej únii povedali, nie je problém, môže byť. Konečne, Luxemburg má len jednu poisťovňu a to nielen jednu štátnu a súkromné, ale len jednu a je to v poriadku. Tak nehovorte tu veci, ktoré nemáte overené. Pretože ja si veľmi dobre pamätám, mám o tom aj záznamy, keď som v Európskej únii tieto otázky konzultovala a jasne bolo povedané, môže byť jedna štátna poisťovňa. A potom v iných štátoch nie je zo zákona povinnosť odvádzať peniaze poisťovni, ani z ústavy, pozor na to.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. K vystúpeniu predsedu výboru pána poslanca Novotného by som chcel povedať k jadru veci a teda o zlučovaní, potrebe alebo nevhodnosti štátnych, ale na druhej strane aj súkromných zdravotných poisťovní. Chcem zdôrazniť, že pre zdravotnícky systém je skutočne dôležitá vec, ale nie najdôležitejšia, nie existenčne dôležitá a nie vec, ktorá by rozhodovala o charaktere a kvalite zdravotníckych služieb. Pretože o zdravotníctve rozhoduje vždy systém, ktorý dokáže zabezpečiť primerané zdroje, systém ešte dôležitejší, ktorý dostatočne zabezpečí ich efektívne využívanie a systém, ktorý dokáže kontrolovať zdravotnícke zariadenia tak, aby mali rešpekt pred tým, že nekvalita bude postihovaná. Vo svete, ako už bolo zdôraznené, môže existovať rôzny variabilný systém financovania zdravotníctva, či už zo štátneho rozpočtu, alebo z dvoch poisťovní, štyroch alebo možno aj tridsiatich. Myslím, že systém, ktorý sa vytvára u nás, teda systém na jednej strane vlastne štátnej poisťovne a na druhej súkromnej, lebo k tomu to smeruje, bude práve vhodný pre 5-miliónový národ, pretože bude konkurenčný, bude možné prestupovať voľne z jednej poisťovne do druhej podľa kvality, podľa podmienok, ktoré sa poskytovateľom dávajú. Takže tento systém, myslím si, že bude dobre nastavený. Takže je otázka, aby aj Úrad pre dohľad vykonával svoju činnosť tak, aby bolo dostatok zdrojov, aby boli správne rozdeľované. Ale ešte, čo je podstatnejšie, správne vyu... (Vystúpenie prerušené časomerom.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Reakcia na faktické poznámky - pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Zareagujem iba na pani profesorku Tóthovú. Čo sa týka toho, či sa bojím, alebo nebojím trestných oznámení, nespolieham sa na svoju imunitu. Veľmi rád vyjdem aj pred budovu parlamentu a zopakujem tú vetu, ktorú som povedal, a ktorúkoľvek, pretože väčšinou, keď niečo hovorím, mám to vyargumentované. Veľmi rád by som chcel veriť tomu, že sa tam kradnúť nebude, ale, žiaľ, sa bude, lebo to prebieha aj v súčasnosti. A keď chcete dôkaz, je ním skutočnosť, že napriek hospodárskej kríze dokážu súkromné zdravotné poisťovne udržať svoje rozpočty a Všeobecná zdravotná potrebuje dotáciu zo štátneho rozpočtu. Áno, súhlasím s vami, že ono by to mohlo fungovať veľmi dobre, ak by tam bol dobrý manažment. Ale on nie je dobrý, lebo keby bol dobrý, nepotreboval by na udržanie súčasnej, značne biednej úrovne zdravotnej starostlivosti dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je síce určená na budúci rok, ale potrebuje túto dotáciu už v októbri, aby vôbec Všeobecná zdravotná zaplatila svoje faktúry v tomto kalendárnom roku.

Áno, máte pravdu aj v tom, že môže existovať iba jedna zdravotná poisťovňa a v polovici európskych krajín aj existuje iba jedna zdravotná poisťovňa. Dokonca môže existovať aj skutočnosť, že neexistuje vôbec zdravotná poisťovňa a dokonca si viem predstaviť aj skutočnosť, aby z plurality vznikla jedna zdravotná poisťovňa. Len sa chcem opýtať, keď je to v Európe také bežné, prečo má Európska komisia problém so zákazom zisku, prečo bude mať Európska komisia problém s obídením hospodárskej súťaže. Prečo to pán minister Raši a vláda Slovenskej republiky robí ako Hugo Chávez? To je môj problém. Prečo to robia ako za Gottwalda? Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pani ministerka, chcete zaujať stanovisko k rozprave? Nie. Ďakujem.

Pán spravodajca? Nech sa páči, máte slovo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP