Středa 2. prosince 2009

Druhý deň rokovania

44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

2. decembra 2009 o 9.00 hodine

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, otváram druhý rokovací deň 44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem vám na úvod zaželať všetkým pekný deň tým tu prítomným, ale aj tým, čo prídu, dúfam.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Peter Dubravay, ďalej, pán poslanec Jozef Líška, Ľuboš Micheľ, František Mikloško a Ján Slota.

V súlade so schváleným programom budeme teraz rokovať v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 1257 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 1257a.

Prosím pani podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky pani Vierku Petríkovú, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1257).

Vládny návrh zákona sa predkladá na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 480 z 1. júla 2009 k návrhu Koncepcie ochrany hospodárskych, ekonomických záujmov spotrebiteľov. V bodoch B. 5. a B. 6. tohto uznesenia sú adresované podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky nasledujúce úlohy: v spolupráci s ministrom hospodárstva dosiahnuť právnu úpravu o záväznosti súdneho rozhodnutia týkajúceho sa neplatnosti formulárovej zmluvy pre všetkých spotrebiteľov, rozšíriť kompetencie Komisie na posudzovanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách o podnety zamerané na eliminovanie nekalých obchodných praktík, iných porušení noriem určených na ochranu spotrebiteľa a o možnosť komisie podávať podnety iným štátnym orgánom.

Ciele navrhovanej právnej úpravy sú: dosiahnuť účinné prostriedky na prevenciu používania nečestných podmienok v zmluvách, a tak plošne dosiahnuť eliminovanie používania neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, doplniť neúplnú transpozíciu smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách v Občianskom zákonníku, zvýšiť kompetencie Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

Návrh zákona prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 30. septembra 2009 uznesením č. 671 z roku 2009.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

A teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru poslankyni Jane Laššákovej, predsedníčke tohto výboru, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

J. Laššáková, poslankyňa: Pán podpredseda, nie som predsedníčka výboru ústavnoprávneho.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ja som vám doprial viac, ako vám zatiaľ bolo dané.

J. Laššáková, poslankyňa: Nevadí, ale dobre. (Smiech.) Ďakujem pekne, príjemné dobré ráno. Vážený pán podpredseda, pani ministerka a podpredsedníčka vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý máte ako tlač 1257.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. októbra 2009 č. 1676 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie dvom výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, tak ako je to ustanovené v § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej svojím uznesením č. 768 z 19. novembra 2009 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením č. 611 z 19. novembra 2009. Z uznesení týchto výborov vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy. Celkom ide o 4 pozmeňujúce návrhy s tým, že gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich návrhoch hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1, 2 a 4 s návrhom gestorského výboru schváliť ich a osobitne o bode 3 s návrhom gestorského výboru schváliť ho.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 30. novembra 2009 č. 777. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Predniesla som spoločnú správu výborov, prosím, pán podpredseda, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

Otváram týmto rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a tak sa pýtam, kto sa z prítomných poslancov a poslankýň chce prihlásiť ústne. Evidujem pani poslankyňu Katarínu Tóthovú ako jedinú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a slovo má pani poslankyňa Katarína Tóthová. Skôr než tak urobí, chcem privítať návštevu na balkóne. Priznám sa, nebolo mi povedané odkiaľ sú, ale vzhľadom na to, že si tak privstali a sú tu, tak ešte raz buďte srdečne vítaní. (Potlesk.) No a teraz má už slovo pani poslankyňa Tóthová. Nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, milí kolegovia, kolegyne, vážení hostia, dovoľte, aby som stručne vystúpila a uviedla niekoľko myšlienok k § 4 ods. 10, ktorý bol aj na moju prosbu vyňatý v spoločnej správe na osobitné hlasovanie, pretože už v ústavnoprávnom výbore som nesúhlasila s pripomienkou odboru legislatívy a aproximácie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá pozmenila text predloženého legislatívneho návrhu vládou. A síce jeden pojem pozmenila v § 4 ods. 10, kde namiesto pojmu "predávajúci" bol navrhnutý pojem "podnikateľ".

S touto zmenou osobne nemôžem súhlasiť, pretože som toho názoru, že pojmová priezračnosť zákona musí byť zachovaná. To sa zdôrazňovalo po dlhé roky tvorby legislatívy, na ktorej som sa aktívne zúčastňovala. A pojem "predávajúci" je v legislatíve definovaný pojem. Totiž v tomto legislatívnom návrhu, ktorý sa týka Občianskeho zákonníka, sú aj články ďalšie. A článok III, v ktorom je toto teraz diskutované znenie, je v rámci časti, ktorá pojednáva o zákone o ochrane spotrebiteľa. A tento zákon vydefinuje, kto je predávajúcim. A preto keďže vstupujeme do zákona o spotrebiteľovi, nemôžeme prebrať pre pojmovú jasnosť pojem z odkazu na iný zákon. A aj pre každého bežného človeka, ktorý sa s týmto bude stretávať, pretože je to sankcia za porušenie jeho právnej povinnosti, musí byť zrejmé, koho sa to týka bez toho, že by behal do ďalších zákonov.

Dovoľte, aby som vám odsek 10 prečítala: "Ak napriek upozorneniu združenia predávajúci," zdôrazňujem, predávajúci "porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným predpisom zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky, považuje sa takéto konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho." To je text predložený vládou. Čiže ak predávajúci niečo poruší, vyvodí sa zodpovednosť voči predávajúcemu. Pokiaľ tam dáme pojem "podnikateľ", tak už pre bežného neprávnika sa stáva uvedené pravidlo správania sa nezrozumiteľným, lebo sa z neho dozvie, že on ako predávajúci keď poruší určitú povinnosť, táto povinnosť sa považuje za závažné porušenie podnikateľa. Nuž a teraz musí riešiť, otázku, kto je podnikateľ. Ten predávajúci to asi bude vedieť. Ale čo keď toto číta spotrebiteľ. A to je zákon o spotrebiteľovi. Čiže spotrebiteľovi to musí byť na prvé čítanie jasné, že keď ju predávajúci poruší, predávajúci je ten, kto ju závažne porušil. A potom je to priezračné. Vážení, musíme robiť zákony tak, aby mohli aj občania tomu rozumieť. A naviac, pojem "predávajúci" v danom zákone je legislatívny pojem. V rámci tohto legislatívneho vymedzenia sa určuje aj podnikateľ.

Z toho dôvodu som požiadala, už to pani spravodajkyňa aj uviedla, aby sa o tomto bode spoločnej správy osobitne hlasovalo. A ja skutočne veľmi prosím ctené publikum, aby túto zmenu, ktorá je v spoločnej správe, neodsúhlasila, aby táto zmena nebola prijatá, pretože aj samotný rezort spravodlivosti, nechcem to hovoriť za pani ministerku, ale som sa pred týmto vystúpením pýtala na to odborníkov z rezortu, z legislatívy, oni taktiež túto zmenu nepovažujú za vhodnú a účelnú. Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani kolegyňa, za vaše emotívne precizovanie návrhu zákona.

S faktickou poznámkou sa teraz hlási pani poslankyňa Jana Laššáková ako jediná. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou na vystúpenie predrečníka a slovo má pani spravodajkyňa. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. No ja by som chcela oponovať pani poslankyni v jej názore. Asi aj tu platí, kde sú dvaja právnici, tam sú tri názory. Ale v tejto súvislosti by som chcela povedať, že táto pripomienka bola z úseku legislatívy a aproximácie práva. Ústavnoprávny výbor si ju osvojil.

V tom odseku 10 to posledné slovo je "predávajúci". A je pri ňom odkaz na § 58 živnostenského zákona. A § 58 živnostenského zákona hovorí: "Ak podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako osobitne závažné, živnostenský úrad mu zruší oprávnenie alebo môže voči nemu mať určité sankcie." To znamená, že z hľadiska legislatívnej čistoty, a pokiaľ pri slove "predávajúci" máme odkaz na živnostenský zákon, mali by sme používať ten pojem, ktorý je definovaný pre pokutu, resp. pre sankciu, ako v živnostenskom zákone.

Takže z toho mi vychádza, že to, čo sme na ústavnoprávnom výbore prijali ako odporúčanie, je z hľadiska legislatívnej čistoty správne, aj keď musím povedať, že zákon na ochranu spotrebiteľa definuje, kto je predávajúci. A definuje ho aj ako podnikateľa. Takže skutočne tu záleží len na, by som povedala, slove, ale zrovna... (Vystúpenie prerušené časomerom.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, skončil váš čas, pani kolegyňa.

A teraz reagovať na našu faktickú poznámku bude pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: S pani poslankyňou Laššákovou máme zväčša zhodné názory, veľmi dobre sa nám spolupracuje, ale tento raz s ňou nesúhlasím. A chcem povedať, že práve svojím vystúpením potvrdila moju pravdu, lebo na to, aby niekto si vysvetlil, kto je ten podnikateľ, ktorý má porušenie povinnosti, musí ísť do ďalšieho zákona, kde si to ozrejmí. A práve toto nie je dobré, pretože spotrebiteľ je každý bežný občan. Hlavne občania bez právnej erudície sa musia s týmto zákonom o ochrane spotrebiteľa boriť. A preto im komplikujeme život, keď zavádzame termín, ktorý si musia ísť vyjasniť do ďalšieho zákona. Preto legislatíva má byť jasná, stručná, inštruktívna. Nehnevaj sa, Janka, ale práve tým, že keď si chcela vysvetliť, a toto si musí vysvetliť aj občan, kto je ten podnikateľ, musí ísť do druhého zákona. Ale kto je predávajúci, tam je mu to jasné. Preto robme zákony jasné pre občanov. Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Pani poslankyňa Tóthová bola jediná, ktorá sa prihlásila do rozpravy, a preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pani ministerka, chcete v záverečnom slove reagovať? Nech sa páči.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Ďakujem pekne. Ja nechcem zdržiavať, ale chcem plne teda sa vyjadriť, že považujem názor pani poslankyne Tóthovej za správny. Aj legislatíva ministerstva spravodlivosti, aj vládny návrh je taký, že v tom spornom ustanovení § 4 ods. 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa používame pojem "predávajúci", pretože tento pojem používa aj zákon o ochrane spotrebiteľa a pojem "predávajúci" je presne vysvetlený a definovaný v ustanovení § 2 tohto zákona o ochrane spotrebiteľa. Teda o. i., tak ako hovorila pani poslankyňa Tóthová, aj v záujme pojmovej čistoty zákona, pojmov, ktoré sú uvedené v zákone o ochrane spotrebiteľa, je potrebné uvádzať v tomto § 4 ods. 10 pojem "predávajúci". Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani ministerka.

Pani spravodajkyňa, chcete využiť právo záverečného slova? Nie, preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu, hlasovať budeme o 11.00 hodine.

A teraz budeme pokračovať tromi zákonmi, ktoré nám bude predkladať pán minister životného prostredia Slovenskej republiky pán Jozef Medveď, ktorého týmto vítam na rokovaní Národnej rady.

Prvý zákon bude zákon v druhom čítaní, a to

vládny návrh zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Tento návrh zákona má parlamentnú tlač 1220 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 1220a.

Prosím teraz pána ministra, aby návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

J. Medveď, minister životného prostredia SR: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predmetný návrh zákona sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009.

Účelom návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť prístup pre občanov a podnikateľské subjekty a orgány štátnej správy a samosprávy k súborom a službám priestorových údajov a ich využitie.

Vládny návrh zákona v § 8 upravuje národný geoportál, ktorý predstavuje vstupnú bránu k informáciám z národnej infraštruktúry pre priestorové informácie na národnej úrovni, kde je zdrojom údajov pre geoportál INSPIRE prevádzkovaný Európskou komisiou.

Implementácia zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie je jedným z realizačných krokov vlády Slovenskej republiky v oblasti priestorových údajov vo väzbe na Register priestorových informácií, ktorý je jedným zo štyroch registrov štátu.

Realizácia zákona bude mať pozitívny dopad na životné prostredie, na obyvateľov, podnikateľskú sféru a iné právnické osoby a taktiež bude mať dopad na verejné financie a na zamestnanosť.

Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že navrhovaný zákon schválite.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Poprosím vás, pán minister, aj vy zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

A teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pani poslankyni Magde Košútovej, aby ako spravodajkyňa nás informovala o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa.

M. Košútová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tlač 1220) vo výboroch Národnej rady.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1697 z 27. októbra 2009 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Výbory Národnej rady prerokovali návrh a zaujali nasledovné stanoviská.

Ústavnoprávny výbor súhlasí s navrhovaným zákonom a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.

Výbor pre financie, rozpočet a menu vládny návrh zákona neschválil, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Výbor pre hospodársku politiku uznesením č. 610 súhlasil s návrhom a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

Výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody súhlasil s návrhom a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

Výbor pre obranu a bezpečnosť s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v časti IV a o ktorých gestorský výbor navrhuje hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 29 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Skôr ako otvorím rozpravu, chcem zaželať našim spoluobčanom z balkóna príjemný pobyt v Bratislave. Myslím, že sú z Kaplne. Všetko dobré.

Teraz otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že som nedostal do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku, a preto otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Evidujem pána poslanca Lászlóa Miklósa ako jediného. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a slovo má pán poslanec László Miklós.

L. Miklós, poslanec: Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, predovšetkým mi dovoľte tiež, aby som privítal pána ministra na tomto prvom zasadnutí. A celkom som rád, že ja môžem mať prvé pripomienky k návrhu zákona. Ako vidíte, pán minister, naše rokovanie prebieha v komornom prostredí. Ale musím vám povedať, že toto nie je rekord. Bolo už aj tak, že sme boli na environmentálny zákon dvaja alebo traja vrátane mňa. Teraz nám pomohol ten zákon, ktorý bol pred nami, lebo ten pritiahol aspoň ďalších dvoch alebo troch ľudí. Ale to nevadí, na množství nehleďte, nepřítele se nelekejte. Či ako to bolo vtedy?

No a by som pristúpil k zákonu. Ja tento zákon podporujem, to som povedal aj pri prvom čítaní. A dokonca som aj to priznal, že mám takú miernu odbornú ješitnosť. Bola to moja srdečná záležitosť. A trošku tá ješitnosť spočívala v tom, že sa to nepodarilo už dávnejšie vyriešiť. Ale celkom iste som rád, že sa to konečne podarilo vyriešiť. Naozaj takýto systém je mimoriadne dôležitý z hľadiska riadenia životného prostredia, ale aj všetkých ostatných rezortov. Takže ten zákon je dobre pripravený. A musím pochváliť aj spolupracovníkov z rezortu, pán minister, že pristúpili k pripomienkam a k celému tomu procesu konštruktívne, nebolo tam odmietanie zo strany rezortu. Takže dobre sa spolupracovalo, aj keď niektoré názory na konkrétne veci sa rôznia, ale to je normálne, to je v poriadku. Takže celkom iste ten zákon podporím.

Dovoľte mi povedať najprv tri také záležitosti, ktoré sú dôležité z hľadiska implementácie zákona.

Jedna vec tam chýba, myslím, legislatívne. A nehovorím, že sa to nedá uskutočniť. Ale legislatívne tam chýba. A by som vás na to chcel upozorniť. Nepodarilo sa počas toho pripomienkového procesu vložiť do paragrafového znenia explicitnú povinnosť pripraviť súbory údajov, nie infraštruktúru, infraštruktúra je len cesta k údajom, súbory údajov pre jednotlivé rezorty, resp. pre povinné osoby aj pre tretie osoby. Toto, verím, každý rezort bude brať aj bez toho, že by dostal explicitnú povinnosť zo zákona, že musí svoje súbory údajov, ktoré má, vložiť do národnej infraštruktúry priestorových informácií. Takže na toto len vás upozorňujem, že je takáto situácia. Znovu hovorím, dá sa to riešiť aj tak, ako je to teraz, že proste každý rezort alebo subjekty majú informácie a jednoducho teraz je národná infraštruktúra priestorových údajov a malo by byť záujmom každého rezortu aj iných subjektov, aby tieto ich údaje boli uvedené v tejto infraštruktúre, ale explicitne to povedané nie je.

Druhá vec. By som chcel upozorniť alebo pripomenúť, pán minister, že bude treba asi tvrdo presadzovať najmä používanie jednotného kartografického podkladu. Ja vám vopred môžem povedať, že budú mnohí proti tomu. Jednoducho to je nová práca. A každá nová práca v najrôznejších administratívnych štruktúrach môže vyvolať aj, by som povedal, nechuť implementovať to len cez počítače. Počítač všetko nevyrieši. Počítač, samozrejme, preloží na seba aj hrušky s jablkami, ako sa hovorí, ale výsledok je potom mačkopes. Teraz ma napadli dve takéto krásne prirovnania. No v každom prípade bude treba tvrdé presadzovanie a najmä to, čo je v zákone povedané, musí sa použiť jednotný kartografický základ na infraštruktúru.

A tretia vec, na ktorú by som chcel upozorniť. A upozornil som na to aj vašich kolegov, pán minister. Takzvané témy, ktoré sú v prílohách 1 až 3, jednak sú nie príliš odborne preložené z európskej legislatívy, teda z európskych materiálov a, po druhé, zrejme to nerobili naslovovzatí odborníci, lebo je tam aj určitá logická neusporiadanosť, najmä čo sa týka poradia. Dá sa to vyriešiť aj mimo témy. Ja viem, že keď sa mení európska legislatíva, resp. predpisy akékoľvek, tak vždycky je s tým problém, prečo sme to menili a tak ďalej, ale nepredpisujú nám poradie, sú tie témy usporiadané do troch celkov, ale poradie, akým spôsobom sa má robiť ten celý postup, môžeme celkom iste meniť. Tak by som chcel len upozorniť, že bude treba asi poradie tých jednotlivých tém, tematických okruhov logicky usporiadať.

Tak toto sú také upozornenia, prepáčte, že vás upozorňujem, pán minister, ale naozaj v dobrom.

No a okrem toho mám ešte dva pozmeňujúce návrhy, jeden má technický charakter a druhý má finančný charakter čiže zároveň tým pádom aj politický, samozrejme.

Ten technický návrh. V § 10 sa hovorí o obmedzení poskytovanie informácií. A tam je preklad z európskej smernice, že v každom prípade sa musia poskytnúť informácie o emisiách. Celkom iste zmysel toho slova "emisie" sa chápal v širšom význame. Ale keď my dáme do slovenského zákona len emisie, tak zrejme 95 % užívateľov zákona si bude myslieť, že ide len o emisie do ovzdušia, resp. znečistenie ovzdušia. Preto som navrhol do § 10 za slovo "prostredia" vložiť text "a o ďalších faktoroch ohrozujúcich zdravie ľudí, prírodu, prírodné zdroje a životné prostredie".

To číslo v súčasnosti napr. na Slovensku, aktuálne znečistenie ovzdušia, nie je, by som povedal, dramatické. Ale napr. ukladanie nebezpečných odpadov je také. Aby bolo jasné, že proste nám ide o to, aby tie informácie v národnej infraštruktúre priestorových informácií boli aj o všetkých týchto nebezpečných záležitostiach, čiže to je ten technický návrh, ktorý, si myslím, nie je žiaden problém prijať.

Ten druhý návrh. Viete, stále mi srdce bije za rezort životného prostredia. A keďže zákon o Environmentálnom fonde hovorí, že príjmami Environmentálneho fondu sú práve poplatky a sankcie, ktoré vyplývajú z environmentálnych zákonov, tak ja navrhujem, aby v § 13, kde sa hovorí o tom, komu patria príjmy za poplatky, o národnej infraštruktúre priestorových informácií, sa slová "štátneho rozpočtu" nahradili slovami "Environmentálneho fondu". Takže keď to prijmete, prijmete, ja som za to, aby tieto príjmy išli do Environmentálneho fondu. To je všetko, ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Miklósa sa nehlási nikto, a preto končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pýtam sa, pán minister, či chcete reagovať v záverečnom slove na vystúpenie pána poslanca. Nech sa páči.

J. Medveď, minister životného prostredia SR: Ja si dovolím veľmi krátko zareagovať z toho dôvodu, že som pocítil vo vystúpení pána poslanca ústretovosť. Chcem ubezpečiť pána poslanca aj ostatných členov parlamentu, že jeho odborné vedomosti využijem určite na komunikáciu v prospech ministerstva. O tom sme sa rozprávali aj na neformálnych stretnutiach. Ďakujem mu za pochvalu, budem tlmočiť pochvalu pre zamestnancov.

Čo sa týka pripomienok k návrhom. Domnievam sa, že z hľadiska interpretácie pojmov, ktoré sú v paragrafoch technicky aj pre ten finančný návrh, nahradiť pojem "štátny rozpočet" pojmom "Environmentálny fond", s tým absolútne súhlasím. Čo sa týka doplnku textu v § 10, takisto si myslím, že interpretačne spriehľadní tento paragraf. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Pani spravodajkyňa nemá záujem vystúpiť v záverečnom slove, a preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento návrh máte pod tlačou 1221 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 1221a.

Opäť vás prosím, pán minister, aby ste odôvodnili tento vládny návrh zákona.

J. Medveď, minister životného prostredia SR: Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predmetný návrh zákona sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009.

Účelom návrhu zákona je zabezpečenie vykonateľnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ ES, ktoré bolo prijaté Európskym parlamentom 18. januára 2006, a, ďalej, odstránenie nedostatkov v transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006 má za cieľ zlepšiť prístup verejnosti k environmentálnym informáciám prostredníctvom zavedenia komplexného a integrovaného Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok a prispieť k znižovaniu negatívnych vplyvov chemických, fyzikálnych a biologických faktorov na zdravie ľudí, hospodárstvo, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Realizácia navrhovaných ustanovení zákona v praxi bude mať dopad na verejné financie, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a životné prostredie a nebude mať negatívny dopad na zamestnanosť.

Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že návrh zákona schválite. Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

A teraz žiadam spoločného spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslanca Tibora Lebockého, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán poslanec.

T. Lebocký, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené prítomné panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, milí hostia, dovoľte mi, aby som vám z poverenia gestorského výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredia a ochranu prírody, podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1221), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1698 z 27. októbra 2009 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z., na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ktorý bol následne určený aj za výbor gestorský.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, prerokovali predmetný vládny návrh v určenej lehote, súhlasili s ním a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v článku IV spoločnej správy, ktorú máte všetci pred sebou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch 1, 3 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bode 2 hlasovať s odporúčaním gestorského výboru tento bod neschváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1221), schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe, príp. prednesených v rozprave.

Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody č. 502 z 1. decembra 2009.

Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, a preto sa pýtam, kto sa hlási ústne. Neevidujem nikoho z poslancov ani poslankýň, a preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu, taktiež budeme hlasovať o 11.00 hodine.

No a pristúpime k tretiemu návrhu vládneho zákona, ktorý predkladá pán minister životného prostredia. Ide o

vládny návrh zákona o ochrane pred povodňami.

Návrh máte ako tlač 1229 a spoločná správa výborov je pod tlačou 1229a.

Pán minister, nech sa páči.

J. Medveď, minister životného prostredia SR: Vážený pán podpredseda, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, účelom predkladaného návrhu zákona o ochrane pred povodňami je prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Návrh zákona ustanovuje komplexný prístup k ochrane pred povodňami od predbežného hodnotenia povodňového rizika cez vykonávanie zabezpečovacích prác a záchranných prác počas povodní až po odstraňovanie ich následkov, ďalej, povinnosť vypracovať mapy povodňového ohrozenia, ktoré budú zobrazovať rozsah záplav území povodňami rôznej pravdepodobnosti výskytu, ďalej, povinnosť vypracovať mapy povodňového rizika zobrazujúce možné následky povodní, povinnosť vypracovať plány manažmentu povodňových rizík, úlohy pri predpovednej povodňovej službe a včasnom varovaní pred hroziacim nebezpečenstvom povodní, vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, ktorými sa predchádza ohrozeniu obyvateľstva a vzniku povodňových škôd, ďalej, vykonávanie povodňových záchranných prác, ktoré sú zamerané na ochranu obyvateľstva a majetku pri bezprostrednom ohrození povodňami, prostredníctvom systému civilnej ochrany obyvateľstva a integrovaného záchranného systému. Návrh zákona zabezpečuje vykonávanie povodňových záchranných prác, ak povodeň priamo ohrozuje životy a zdravie obyvateľstva, životné prostredie a kultúrne dedičstvo alebo spôsobuje škody na majetku a ohrozuje hospodársku činnosť.

Návrh zákona bude mať vplyv na verejné financie, najmä na vyhotovovanie a aktualizáciu predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík. Výdavky na tieto činnosti budú hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva životného prostredia alebo z vlastných zdrojov správcu vodohospodársky významných vodných tokov. Na financovanie možno použiť prostriedky z pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a prostriedky Environmentálneho fondu.

Vážený pán podpredseda, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, verím, že predkladaný návrh zákona schválite. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody poslancovi Jánovi Čechovi, aby nás aj pri tomto zákone informoval o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca.

J. Čech, poslanec: Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane pred povodňami (tlač 1229) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1699 z 27. októbra 2009 pridelila vládny návrh zákona o ochrane pred povodňami na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor zároveň určila výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.

Ústavnoprávny výbor s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť taktiež s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v bode III tejto správy, vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch 1 až 55 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.

Gestorský výbor zároveň svojím uznesením ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu a splnomocnil podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP