Úterý 1. prosince 2009

Prvý deň rokovania

44. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

1. decembra 2009 o 13.00 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, poprosím vás o chvíľu pozornosti. Predseda Národnej rady podáva pracovný obed prezidentovi Chorvátskej republiky a sú tam všetci podpredsedovia Národnej rady plus predsedovia niektorých klubov, takže vás poprosím o skutočnosť, aby ste zobrali na vedomie, že schôdzu posunieme o pätnásť minút. Takže otvorenie tejto schôdze Národnej rady bude o 13.15 hodine.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás privítal v rokovacej sále. Chcem sa ospravedlniť, ale oficiálne stretnutie a obed, ktorý sme podávali prezidentovi Chorvátskej republiky pánovi Mesičovi, sa trošku natiahol. Chcem sa poďakovať za vaše pochopenie. Počkáme ešte aj na ostatné kolegyne a kolegov, ktorí sa za jednotlivé poslanecké kluby tohto obeda zúčastnili a prikročíme k otvoreniu 44. schôdze. Chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Hlasovanie.) Prítomných je 115 poslancov. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na tejto 44. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi páni poslanci Izák a Kuruc. Ich náhradníkmi bude pán poslanec Richter a pán poslanec Gabura.

O ospravedlnenie ma písomne požiadali pán poslanec Dubravay, pán poslanec Liška, pán poslanec Micheľ a pán poslanec Slota. Do lavíc ste dostali návrh programu schôdze.

Ešte vás chcem informovať, že pán minister výstavby a regionálneho rozvoja Igor Štefanov vzal späť vládny návrh stavebného zákona a vládny návrh zákona o vyvlastňovaní. Sú to tlače pod č. 995 a 983.

Takisto pani poslankyňa Zdenka Kramplová vzala späť návrh, ktorý predložila, a to novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v druhom čítaní. Bola to tlač 1243.

Ešte aj niektorí ďalší navrhovatelia ma požiadali o späťvzatie svojich návrhov. Je to tlač 1356 pánov poslancov Rafaja a Slotu. Potom je to tlač 1334 a tlač 1335, sú to návrhy pánov poslancov Galbavého a Miššíka na vydanie novely zákona o obecnom zriadení a návrh novely Ústavy Slovenskej republiky. A takisto pán poslanec Gabura vzal späť návrh novely Ústavy Slovenskej republiky. Je to tlač 1342. Tieto návrhy by už nemali byť v programe, ktorý ste dostali.

Poďme teraz k schvaľovaniu návrhu programu 44. schôdze. Požiadam vás, dámy a páni, o predloženie vašich návrhov na doplnenie a zmeny. Nech sa páči. Každý, dámy a páni, využil svoju možnosť?

Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda, navrhujem zaradiť do programu tejto schôdze informáciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o financovaní ôsmich sociálnych podnikov zo zdrojov Európskej únie, ktoré sú predmetom kontroly Európskej komisie z dôvodu vážneho porušenia Únijných predpisov vrátane informácie o tejto kontrole. Ako zdôvodnenie chcem uviesť, pán predseda, že hrozba, že Slovensko príde o ďalšie stovky miliónov korún, presnejšie 723 miliónov korún, je reálna. Európska komisia začala svoju kontrolu po tom, čo ministerstvo práce odignorovalo nariadenie eurokomisiou výške štátnej pomoci. Výsledkom tohto postupu ministerstva môže byť, že Slovensko nedostane ani cent.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. V mene troch poslaneckých klubov žiadam doplniť do programu 44. schôdze Národnej rady ako posledný bod písomnú informáciu ministra zdravotníctva o výberovom konaní na nákup sanitných vozidiel Záchrannou a dopravnou zdravotníckou službou Bratislava, voči ktorému vzniesol námietky Úrad pre verejné obstarávanie. Bratislavská štátna záchranka organizovala tender na nákup 140 sanitných vozidiel vhodných pre záchrannú službu v hodnote 24 miliónov eur. Prvé výberové konanie na sanitné vozidlá napadol Úrad pre verejné obstarávanie, proti opakovanému výberovému konaniu takisto vzniesol námietky. Napriek tomu riaditeľ štátnej záchranky 9. októbra 2009 otvoril obálky a vyhlásil víťaza tendra. Štátna organizácia nakupuje 140 sanitiek za celkovú sumu 24 miliónov eur, ktoré sú vyrábané v Českej republike napriek tomu, že konkurenčná ponuka slovenského výrobcu firmy Panak Tvrdošín bola o 120 miliónov Sk nižšia.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Európsky súd pre ľudské práva prijal rozhodnutie, ktorým zakázal kresťanské symboly - kríže v Taliansku. Preto navrhujem zaradiť bod na rokovanie Národnej rady - Vyhlásenie Národnej rady k rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorom vyjadrí Národná rada nesúhlas s týmto rozhodnutím, ktoré nerešpektuje kultúrne a etické tradície členského štátu Európskej únie.

Odôvodnenie. Viete, toto rozhodnutie je precedens a ktoré celkom iste ovplyvní aj Slovensko, ktoré aj v ústave sa hlási k cyrilo-metodskej tradícii a dvetisícročná história kresťanstva v Európe je nespochybniteľná. A chcem možno trošku aj upozorniť na jednu vec. V každej štátnej inštitúcii, v každej škole visí štátny symbol dvojkríž a pri tomto postupe sa môže stať, že čochvíľa budeme upravovať aj náš štátny znak. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Košútová.

M. Košútová, poslankyňa: Ďakujem, pán predseda. Navrhujem vypustiť z programu rokovania dnešnej 44. schôdze body 50 až 52. Ide o tlač 1326, 1327 a 1328 z dôvodu, že Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prijal uznesenie, že vypracuje vlastné návrhy zmien a doplnkov zákonov týkajúcich sa problematiky ťažby uránu v Slovenskej republike. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem mať dva návrhy. Prvý návrh. Národná rada Slovenskej republiky žiada Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie hĺbkovej kontroly na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja na preverenie hospodárnosti vynakladania verejných finančných prostriedkov v súvislosti s tendrom na odbornú asistenciu operačných programov v období 2007 až 2013. Ide o neslávny nástenkový tender.

Druhý návrh. Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o plnení programového vyhlásenia vlády o lepšom využívaní eurofondov na nadchádzajúce 45. zasadnutie Národnej rady.

Odôvodnenie. Citujem z programového vyhlásenia vlády: "Kapitola 2.1. Vláda Slovenskej republiky sa v oblasti verejných financií sústredí na racionalizáciu výdavkov vo verejnej správe a sledovanie ich efektívneho využitia pri dôslednom zavedení viacročného programového rozpočtovania vo väzbe na efektívne a lepšie využitie fondov Európskej únie." Nezabúdajme, že vláda tento cieľ zakotvila do programového vyhlásenia nie v prospech koaličných strán, ale v prospech všetkých... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Bauer.

R. Bauer, poslanec: Pán predseda, navrhujem za bod 80 zaradiť do programu informáciu vlády Slovenskej republiky o rozhodnutiach Slovenského pozemkového fondu týkajúcich sa vrátenia pozemkov reštituentov v okolí Veľkej Lomnice, v Starej Lesnej. Priebeh tohto procesu, ako uvádzajú médiá, bol veľmi neštandardný. Už 9. septembra podpísal fond zmluvu s reštituentmi z východného Slovenska, 14. septembra už podali žiadosť o zápis pozemkov do katastra, ten im vyhovel o dva dni. Začiatkom októbra podpísali reštituenti zmluvu o predaji pozemkov spoločnosti GVM, 14. októbra podala firma žiadosť o zápis pozemkov do katastra a 16. októbra sa stala spoločnosť GVM vlastníkom pozemkov vo Veľkej Lomnici a v Starej Lesnej. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Sárközy.

K. Sárközy, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady, v mene troch poslaneckých klubov opozície žiadam zaradiť nový bod programu - informáciu ministra zdravotníctva o zabezpečení dodávky vakcín na očkovanie proti chrípke A (H1N1).

Odôvodnenie. Dnešné mediálne správy už hovoria síce o tom, že je podpísaná zmluva, ale myslím si, že poslanci Národnej rady majú povinnosť a právo vypýtať si komplexnú správu, ktorú nám predloží pán minister zdravotníctva a o to viac žiadame, pretože v susedných štátoch aj v Českej republike, aj v Maďarskej republike už dávno prebieha očkovanie proti chrípke, dokonca sú očkovacie body a myslím si, že dôležité je preventívne sa dať zaočkovať, a nie vtedy, keď už vypukne epidémia. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Pán predseda, sťahujem svoj návrh zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1308.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Miklós.

L. Miklós, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu, aby minister pôdohospodárstva priniesol informáciu o zameškaných legislatívnych zmenách ohľadom pozemkového fondu.

Odôvodnenie. Objavili sa najrôznejšie informácie, ktoré nevieme overiť a veľmi radi by sme počuli tieto informácie z prvej ruky.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Odzneli všetky pripomienky a návrhy na zmenu programu 44. schôdze. Budeme teraz o nich v poradí, tak ako boli prednesené kolegami a kolegyňami, hlasovať.

Prvý žiadal pán poslanec Brocka, aby ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny podalo na tejto schôdzi informáciu o financovaní sociálnych podnikov, ktoré sú financované z fondov Európskej únie. Takže hlasujeme teraz.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 58 za, 56 proti, 25 sa zdržalo.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Novotný žiadal ministra zdravotníctva, aby poskytol písomnú informáciu o výberovom konaní, ktoré realizovala Bratislavská záchranná, a. s., na nákup nových vozidiel záchrannej služby.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 61 za, 52 proti, 27 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Fronc žiadal, a teraz vás poprosím, opravte ma, aby sme prijali v Národnej rade vyhlásenie, ktorým zaujmeme stanovisko k rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora o používaní symbolov? Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 70 za, 18 proti, 53 sa zdržalo.

Návrh sme neschválili.

Pani poslankyňa Košútová žiada vypustiť body 50 až 52. Tú to tri tlače 1326, 1327 a 1328. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 77 za, 61 proti, 3 sa zdržali.

Návrh sme schválili a body 50, 51 a 52, sú to tlače 1326, 1327 a 1328, sme vyradili z programu.

Pán poslanec Farkas žiadal, aby sme požiadali Najvyšší kontrolný úrad o vykonanie hĺbkovej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami určenými na odbornú asistenciu, takzvaný nástenkový tender. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 61 za, 41 proti, 38 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Druhý návrh, ktorý predložil pán poslanec Farkas, bol, aby vláda predložila správu o plnení programového vyhlásenia vlády v oblasti čerpania európskych fondov.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 60 za, 54 proti, 25 sa zdržalo.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Bauer predložil návrh. Chcem sa ho ale spýtať, pán poslanec, pozemkový fond je samostatná inštitúcia zo zákona. Vy žiadate vládu, aby predložila informáciu alebo pozemkový fond? Vládu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 62 za, 56 proti, 23 sa zdržalo.

Návrh sme neschválili.

Pani poslankyňa Sárközy žiada, aby minister zdravotníctva predložil správu o dodávke vakcín proti chrípke A (H1N1).

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 60 za, 50 proti, 25 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Janiš stiahol tlač 1308, nebudeme o nej rokovať.

Pán poslanec Miklós László žiada, aby vláda predložila informáciu o pripravovaných legislatívnych zmenách v štruktúre a fungovaní pozemkového fondu? Dobre. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 63 za, 26 proti, 51 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Hlasovali sme o všetkých návrhoch, dámy a páni, ktoré odzneli, a teraz vás požiadam, aby sme hlasovali o návrhu programu 44. schôdze ako o celku.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 79 za, 42 proti, 20 sa zdržalo.

Konštatujem, že sme odsúhlasili program 44. schôdze Národnej rady a budeme sa ním riadiť, pokiaľ nedôjde na základe vašich návrhov k zmene.

Chcem vás ešte informovať, dámy a páni, že tak, ako je to obvyklé, hlasovať budeme o 11.00 a o 17.00 hodine a pristúpime teraz k samotnému rokovaniu o programe. Ako o prvom bode budeme rokovať.

Pán poslanec Janiš, máte procedurálny návrh? Zapnite pána poslanca.

S. Janiš, poslanec: Pán predseda, myslím, že Národná rada hlasovaním o troch zákonoch kolegu Miklósa obrala o zákonodarnú iniciatívu a postupovala v rozpore s rokovacím poriadkom, nakoľko § 24 sa pri týchto ustanoveniach nepoužije. Nie je možnosť stiahnuť poslanecký návrh z rokovania Národnej rady hlasovaním. Oberáte poslancov o zákonodarnú iniciatívu, čo je v rozpore s ústavou. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, opäť raz zneužívate tento priestor na to, aby ste ponúkli svoj subjektívny výklad. Nie je to ani prvá, ani druhá iniciatíva v zmysle zákona, kedy využíva plénum pri schvaľovaní návrhu programu schôdze, pretože o programe sa hlasuje, svoju právomoc a väčšinou konvaliduje postoj, ktorý znamená, že návrh je. Budeme pokračovať teraz v rokovaní

o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1301.

Dámy a páni, poprosím vás o pozornosť, budeme rokovať o programe.

Poprosím teraz pani podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti pani Petríkovú, aby odôvodnila návrh.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Prepáčte, pani podpredsedníčka vlády. Dámy a páni, poprosím vás, začali sme prerokovávať program, venujte, prosím vás, pozornosť. Ak chcete diskutovať o čokoľvek inom, nech sa páči, radšej opustite miestnosť.

Máte slovo, pani podpredsedníčka.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Ďakujem pekne. Takže pokračujem. Ide o Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Vážení prítomní, aktuálna situácia si vyžaduje okamžitý zásah zo strany zákonodarnej moci, prostredníctvom ktorého sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zahrnú medzinárodné štandardy, ktoré výrazne zvýšia možnosť postihovania prania špinavých peňazí a možného následného financovania terorizmu v Slovenskej republike, ako aj celkovo nezákonných finančných aktivít osôb v Slovenskej republike a ktoré budú mať výrazný dopad na pozitívne posudzovanie situácie Slovenskej republiky zo strany medzinárodných organizácií a orgánov.

Slovenská republika ako členská krajina Výboru Rady Európy Moneyval, predmetný výbor vykonáva monitoring členských krajín Rady Európy v oblasti základných pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu pristúpila, respektíve zaviazala sa k plneniu medzinárodných štandardov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré vychádzajú okrem iného z odporúčaní takzvanej finančnej akčnej skupiny. Jedným z odporúčaní finančnej akčnej skupiny, ktoré sa týka oblasti financovania terorizmu, je zavedenie skutkovej podstaty trestného činu financovania terorizmu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Prepáčte, pani ministerka. Ja poprosím všetkým pánov poslancov a panie poslankyne, ktorých nezaujíma prerokovaný bod, aby opustili rokovaciu sálu a nerušili vystúpenie.

Ja počkám a zdržujete všetkých, páni kolegovia. Začneme menovite napomínať asi. (Reakcie v sále.) Takže poprosím, venujme pozornosť vystúpeniu pani ministerky. Nech sa páči, pani ministerka, pokračujte.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Ďakujem pekne. Jedným zo základných odporúčaní finančnej akčnej skupiny, ktoré sa týka financovania terorizmu, je zavedenie skutkovej podstaty trestného činu financovania terorizmu, teroristických činov a teroristických organizácií. Na základe uvedeného je preto potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa z dôvodov zabezpečenia príslušnej úrovne bezpečnosti Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z., t. j. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Ďakujem vám za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani ministerka. Teraz dávam slovo poverenej členke ústavnoprávneho výboru pani poslankyni Jane Laššákovej, ktorá bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona vo výbore. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 11. novembra 2009 č. 1331 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2055 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač č. 1301.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Prepáčte, pani poslankyňa, ja poslednýkrát poprosím všetkým poslancov a poslankyne, ktorí nechcú venovať pozornosť rokovaniu, aby opustili rokovaciu sálu. Ak budete naďalej rušiť, vyhlásim prestávku dovtedy, kým tu nebude taký pokoj, ako má byť. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie 30. novembra 2009 na svojej 99. schôdzi. Uznesenie z 30. novembra 2009 č. 776 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie. Predniesla som spravodajskú informáciu. Prosím, pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa. Otváram rozpravu, do ktorej som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Pán Janiš, pán Ivančo, to sú ústne prihlášky, áno? Procedurálne návrhy. Teraz hovoríme o ústnych prihláškach do rozpravy. Čiže ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Janiš a Ivančo. Pán Janiš je v sále? Čiže ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Končím možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem. Skôr ako budeme pokračovať, nech sa páči, pán poslanec Ivančo. Procedurálny návrh ste hovorili, nech sa páči.

J. Ivančo, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovolím si dať námietku voči tomu hlasovaniu o návrhu pána Fronca, ktoré bolo pri programe, pretože ma hlasovacie zariadenie, a teraz som to zistil, vykázalo, že som sa zdržal. Opakujem, dávam námietku, že v súlade so svojím presvedčením hlasujem za návrh pána poslanca Fronca. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Takže bude uvedené v zápise. Chcete hlasovať teraz o námietke? Nie, však teraz tu nikto nie je. Však práve preto. Ďalej budeme pokračovať rokovaním o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh vlády má parlamentnú tlač 1357.

Poprosím pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Richarda Rašiho, aby vládny návrh odôvodnil.

R. Raši, minister zdravotníctva SR: Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu, že hrozia hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou globálnou ekonomickou a finančnou krízou je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. a zákon č. 580/2004 Z. z.

Cieľom zlúčenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., a Spoločnej zdravotnej poisťovne je vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, ktorá bude garanciou stability a istoty pre poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nástrojom realizácie sociálnej politiky štátu. Od procesu zlúčenia sa očakáva úspora v oblasti bežných výdavkov na prevádzkovú činnosť po ukončení procesu zlúčenia a konsolidácie ročnú úsporu na úrovni 17 % celkových prevádzkových výdavkov. Touto legislatívnou úpravou ide takisto o zosúladenie zákona č. 580/2004 Z. z. s odsúhlaseným zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2010.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, obraciam sa na vás so žiadosťou o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister. Slovo má poverený člen výboru pre zdravotníctvo pán poslanec Anton Bobrík, ktorý bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona vo výbore. Nech sa páči, máte slovo.

A. Bobrík, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vláda Slovenskej republiky predložila na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa Národná rada Slovenskej republiky môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona z dôvodu, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv, slobôd alebo bezpečnosti, alebo hrozia štátu značné hospodárske škody.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1386 z 19. novembra 2009 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie spomínaný vládny návrh na skrátené legislatívne konanie s termínom prerokovať do 27. novembra 2009, je to parlamentná tlač 1357.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o vládnom návrhu na skrátené legislatívne konanie dňa 26. novembra 2009 na svojej 47. schôdzi. Výbor o návrhu uznesenia nehlasoval, lebo podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pri hlasovaní o návrhu uznesenia nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu 13 boli prítomní len 6 poslanci, výbor nebol uznášaniaschopný.

Ako spravodajca výboru, ktorého určil predseda výboru v zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložím návrh na ďalší postup.

Pani predsedajúca, skončil som a môžete otvoriť rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som dostala jedinú písomnú prihlášku. Písomne sa prihlásila do rozpravy za klub KDH pani poslankyňa Sabolová, ktorej teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, do parlamentu sme dostali v skrátenom legislatívnom konaní návrh o zdravotných poisťovniach. Zlúčenie poisťovní schválené vládou 30. septembra 2009 by malo prebehnúť v súlade so zákonom. Nato by ale vláda potrebovala súhlas Úradu pre dohľad a Protimonopolného úradu. Protimonopolný úrad by mohol mať vážne výhrady voči koncentrácii, keďže veľká štátna poisťovňa bude ovládať skoro 70 % zdravotného poistenia, čiže bude diktovať na trhu podmienky. Dokonca riaditeľ kancelárie Protimonopolného úradu Tibor Vrzguľa sa pre aktuálne.sk vyjadril, že ak sa zlúčenie štátnych poisťovní uskutoční na základe samostatného zákona, úrad takú transakciu už nebude môcť posudzovať, pretože musí rešpektovať zákony prijaté v parlamente.

Tu si dovolím odcitovať z materiálu pripomienkového konania, ktorý bol vo vláde schválený 30. septembra tohto roku, kde Protimonopolný úrad hovorí v pripomienkach bodu B4, že v predloženom projekte sa navrhujú dve základné alternatívy riešenia finančného krytia možných negatívnych dosahov procesu zlúčenia zdravotných poisťovní a eliminácie dopadov hospodárskej krízy, a to poskytnutím návratných finančných zdrojov pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu formou návratnej finančnej výpomoci štátu alebo zvýšením základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne, to je tých 65 miliónov eur, ktoré sme schválili v štátnom rozpočte. Z predmetného materiálu však nevyplýva, na základe akých skutočností sa predkladateľ, teda ministerstvo zdravotníctva priklonilo k druhej alternatíve, ktorá sa mu javí ako vhodnejšia, čím korešponduje bod B4, to je ohľadne tých 65 miliónov eur predmetného návrhu uznesenia vlády, a preto podľa úradu je potrebné túto časť materiálu dopracovať. Nie je jasne vysvetlená.

Vzhľadom na skutočnosť, že dopadom ekonomickej krízy sú vystavené všetky subjekty pôsobiace na predmetnom trhu, čiže všetky zdravotné poisťovne, ako aj fakt, že navrhované opatrenie využíva štátne finančné aktíva, môže dochádzať k skresľovaniu súťažného prostredia v oblasti poskytovania zdravotného poistenia. Navyše navrhované opatrenie nepredstavuje systémové riešenie a nie je zárukou, že v budúcnosti bude Všeobecná zdravotná poisťovňa čeliť obdobným problémom aj napriek poskytnutej finančnej dotácii. Toto je z pripomienkového konania materiálu, ktorý bol vo vláde schválený ešte v septembri.

K druhej časti, kde sa hovorí práve o zlučovaní, hovorí Protimonopolný úrad, možno pán minister to čítal, ale bolo by dobré, ak by bol trošku galantnejší a počúval. Podľa § 10 ods. 14 zákona o ochrane hospodárskej súťaže podnikateľ nesmie vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej. V tejto súvislosti úrad upozorňuje na skutočnosť, teda ministerstvo zdravotníctva, že v prípade, že by uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode správ akcií v súlade s bodom 1 návrhu uznesenia vlády predstavovalo právny titul predmetnej koncentrácie, vzťahoval by sa vyššie uvedený zákaz vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie.

Čiže tu už jasne v septembri Protimonopolný úrad poukázal na to, že ak pôjde k takémuto zlučovaniu, ako bolo v koncepte navrhnuté, môže dôjsť k vážnym zásahom do hospodárskej súťaže všetkých subjektov.

A ešte tam uvádza, nebudem čítať celé, keďže poisťovne obidve, aj všeobecná, aj spoločná, sú poisťovne, ktoré boli pôvodne časťou rôznych ekonomických jednotiek s nezávislou rozhodovacou právomocou, transakcia bude považovaná za koncentráciu. Jasné konštatovanie Protimonopolného úradu. A to bol zrejme dôvod, prečo po dvoch mesiacoch sa ministerstvo rozhodlo ísť inou cestou, lebo sa obávalo, že môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu konania.

Dokonca aj Úrad pre dohľad, ktorý je povinný konať a mal by sa vyjadriť k takýmto transakciám zlučovania, hovorí o pomerne zmätočnom materiáli, ktorý bol vo vláde schválený, pretože v jednom bode hovorí o finančnej dotácii a v inej časti hovorí o zlučovaní a hovorí, že v prvej časti chýba vyčíslenie úspor. Čiže ak budeme spájať, čo nás to bude stáť alebo aspoň porovnanie, aké by boli príjmy a výdavky v budúcom roku v prípade nezlúčenia a aké sa dajú očakávať v prípade zlúčenia. Čiže ako sa môžeme pustiť do takej transakcie, kde chýbajú základné podmienky zlučovania. A to už nehovorím o pripomienkach, ktoré prišli aj zo Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorá hovorí, že v návrhu absentuje rozbor uvedených oblastí a poukazujú teda na právny aspekt zlučovania poisťovní, ďalej časový harmonogram a ďalšie náležitosti.

Čiže v septembri vlastne bol už náznak, že by sa malo ministerstvo buď vydať inou cestou, alebo jeho kroky budú ohrozené, aj tak sme čakali dva mesiace. Bolo to v období, 30. september bol deň, keď bola posledná možnosť poistencov sa prepoistiť do inej poisťovne, a tým pádom sa tiež zamedzilo občanom rozhodnúť sa slobodne.

A teraz pokračujem ďalej v materiáli. Vládny návrh zákona alebo skrátené legislatívne konanie hovorí, že skrátené konanie je z dôvodu, že hrozia štátu značné hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcom globalizáciou, ekonomickou a finančnou krízou, to tu zaznelo aj v tom úvodnom slove pána ministra, keďže citoval z materiálu. Cieľom zlúčenia poisťovní je vytvorenie jednej štátnej, ktorá bude garanciou stability a istoty pre poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nástrojom, to je taká veľmi dobre znejúca téma, nástrojom realizácie sociálnej politiky štátu.

Vláda tento postup zdôvodňuje tým, ako som prečítala, že tu hrozia vážne hospodárske škody v súvislosti s prebiehajúcou globalizáciou a ekonomickou a finančnou krízou a tu niekoľko konkrétnych argumentov. A bola by som rada, ak by aj pán minister teraz trošku počúval.

Argumentácia ministerstva zdravotníctva, že cieľom zlúčenia Všeobecnej a Spoločnej je vytvorenie jednej štátnej, ktorá bude garanciou stability a istoty a zároveň nástrojom na realizáciu sociálnej politiky štátu je veľmi zvláštna, pretože cieľom zdravotnej poisťovne by nemal byť nástroj realizácie sociálnej politiky štátu, ale efektívny nákup zdravotnej starostlivosti.

Ďalší dôvod pre tento krok zamedzenie škôd zo zmeškania termínu, ak by to teda neprebehlo k 1. januáru, t. j. 6 až 11 miliónov eur, predstavuje z ročného rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,003 až 0,006 %. Ak má byť garanciou stability, nemôže ju predsa ohroziť pár promile ročného rozpočtu. Podľa dôvodovej správy sa nebudú dať v roku 2010 realizovať úspory zo zlúčenia vo výške 7,81 milióna eur, ktoré majú vzniknúť predovšetkým z prevádzkových nákladov, ale podľa návrhu nového § 86e ods. 6 všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Spoločnej prechádzajú k 1. januáru 2010 na Všeobecnú, čo znamená žiadnu redukciu zamestnancov. Podľa § 86e ods. 7 všetky práva a povinnosti vzťahov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia prechádzajú k 1. januáru 2010 zo Spoločnej na Všeobecnú, čo znamená, že nedochádza ani k prehodnoteniu nákupnej politiky poisťovní.

Ako druhý dôvod na urýchlené konanie ministerstvo zdravotníctva uvádza možný pokles poistencov a s tým súvisiaci výpadok príjmov. Podľa ministerstva zdravotníctva z dôvodu neistoty odíde, to je v dôvodovej správe, odíde asi 10-tisíc poistencov a Všeobecná bude mať výpadok príjmov vo výške 4,146 milióna eur. A ministerstvo ešte dodáva, že ak to budú ekonomicky aktívni poistenci, výpadok bude viac ako 9 miliónov a k tomu teda treba ale pripomenúť, a to je ten fakt, 10-tisíc poistencov predstavuje vo Všeobecnej približne 0,003 kmeňa a pre porovnanie, aby to bolo aj pre nás alebo pre vás, ktorí ste to neštudovali, je pre porovnanie, trikrát viac jej poistencov Všeobecnej zomrie.

Výpadok na úrovni štyroch miliónov euro zodpovedá dvom tisícinám jej príjmu. Teda vzhľadom na mechanizmus prerozdelenia zdrojov prideľovanie peňazí poisťovniam na základe veku a indexu rizika, odchod ekonomicky aktívnych poistencov nemá zásadný vplyv na Všeobecnú poisťovňu, a teda z tohto nemôžu hroziť vážne hospodárske dôsledky.

Ako tretí dôvod ministerstvo uvádza administratívu spojenú s ročným zúčtovaním, ale ministerstvo zdravotníctva presunulo poistencov Európskej zdravotnej do Spoločnej v priebehu roku 2008 bez akýchkoľvek obáv voči škodám vznikajúcim v administratíve aj napriek tomu, že ponuky súkromných poisťovní na odkúpenie kmeňa boli a mohli byť výhodnejšie.

Konkrétne fakty a opäť sa vrátim k dôvodovej správe alebo k skrátenému legislatívnemu konaniu. Výraznému zosilneniu efektu parciálnych racionalizačných opatrení prispeje redukcia duplicitných činností a nákladov, ako aj zmluvných vzťahov, a to predovšetkým v strednodobom a dlhodobom horizonte. No neviem, či 1. január je už strednodobý a dlhodobý horizont, ak to tak musí ísť rýchlo. Existencia jedinej štátnej zdravotnej je prirodzená, pričom si zachová svoj sociálny rozmer, pluralita vo výkone verejného zdravotného poistenia vytvorením jednej nebude dotknutá.

Ak sa chcem vyjadriť k existencii jednej štátnej, poviem, je možná a aj Kresťanskodemokratické hnutie, ak by boli lehoty, koncept, ekonomické dôsledky navrhnuté a primerané, hlavne časové lehoty, aby takýto návrh mohlo podporiť. Čiže existencia je možná. Spôsob, akým to pripravilo ministerstvo, je neprijateľný. Obídenie občanov, a poviem minimálne aktívnych poistencov, ktorí prispievajú do systému, je netransparentný. Obídenie pripomienkového konania v takej vážnej veci, keď ide o 68 % poistencov štátu, nemalo by byť prípustné. Ako hovoríte, očakávané pozitívne dôsledky zlúčenia zlepšením manažmentu nákupu, efektívnejšou kontrolou nákladov sú otázne, pretože bez štandardov nič neviete garantovať. V tejto časovej tiesni sú očakávané dôsledky, budú nekvalitné. Úspory v oblasti prevádzkových nákladov tak skoro neuvidíme. Lebo tieto úspory máme očakávať až v strednodobom alebo dlhodobom horizonte. Zlepšenie dostupnosti služieb, o ktorom hovorí materiál zvýšením komfortu pre poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je neriešiteľné bez koncepcie. A nekvalifikovateľné tiež bez koncepcie a štandardov. A ak hovoríme o očakávaných pozitívnych dôsledkoch, vraj pôjde pri optimalizácii mzdových nákladov, poviem, že je to neuveriteľné. Pretože ak neexistujú štandardy a koncepcia, tak neverím, že sa niečo dá upraviť.

Vážený pán minister, materiál o zlúčení poisťovní bol síce prerokovaný vo vláde, odsúhlasený vo vláde, ale je rozporuplný, chýbajú fakty, minimálne skrátené konanie, tak ako ste ho predložili, je bez dôvodov a ekonomického jasného vyčíslenia. A dovolím si povedať, že obávam sa, že ani v poisťovniach nevedia. Celý materiál si odporuje a postupy v ňom nie sú v súlade s dnes platnou legislatívou, hlavne nemá ekonomickú analýzu, ale všetko je možné.

O voľbách môžete hovoriť, pán kolega, aj po takom vážnom bode, ktorý sa aj vás bude raz týkať. Ja sa venujem programu, ale bola by som veľmi rada, lebo toto nie sú "srandičky". Toto je veľmi vážna vec, ktorá sa nás všetkých dotýka, pretože ide o podstatnú časť poistencov a občanov tejto krajiny. Podstatou materiálu je získanie finančných prostriedkov zo Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorá má zrejme viac aktívnych poistencov. Zároveň Všeobecná zdravotná poisťovňa požaduje navýšenie základného imania, ktoré sme schválili, o 65 miliónov eur, čo je v rozpore s ekonomickými pravidlami, ako aj v rozpore s možnosťami poskytovania takýchto prostriedkov v súlade so smernicami Európskej únie, nakoľko by mali byť všetky zdravotné poisťovne, pokiaľ ide o výpadok príjmov, postavené do rovnakej pozície, a to nehovorím ešte o tom, či Všeobecná zdravotná poisťovňa, dá sa povedať, sa prizná, aký deficit prostriedkov dnes má. Zlúčenie je postavené na veľmi krehkých nohách, pretože Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá sa stane základným garantom zdravotného poistenia pre toľkých poistencov, dnes neplatí v stanovených lehotách, predlžuje lehoty platby poskytovateľov nad 30 dní, neodôvodnene kráti fakturované výkony poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a obávam sa, že v takom rýchlom časovom strese špekulatívne zlučovanie fungujúcej, a nie tak celkom fungujúcej poisťovne môže byť ohrozením aj do budúcnosti dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Mám pocit z toho rýchleho procesu, ako keby sa tu opäť dialo niečo v podobe nástenkového tendra, prevádzkovania záchranných staníc, možno aj dnes medializovaných nákupov vakcín. Ale pre mňa tu ostávajú aj otázky, prečo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dlhodobo akceptuje nedodržiavanie lehôt splatnosti Všeobecnej poisťovne poskytovateľom? Prečo vláda na svojom zasadnutí odsúhlasila materiál o zlúčení, keď nebolo vyjadrenie Protimonopolného úradu? Ja viem, zákonom sa dá všetko obísť a nám všetko nadiktujeme a už to nebude o demokracii, ale už to bude o istom diktáte. Neprešla riadnym pripomienkovým konaním takáto vážna zmena, ktorá sa dotkne podstatnej časti obyvateľov a, pán minister, keďže neprešli ani požiadavky poslancov na to, aby sa nám mnohé veci stransparentnili či už vo výberových konaniach, obávam sa, že aj tento samotný materiál, aby ste nám doložili, ako sú pripravené jednotlivé poisťovne, či je, viem, že je nejaký koordinátor, ako to tam funguje. Mal by to byť váš záujem, pán minister, ak chcete, aby takáto vážna norma prešla, komunikovať tieto veci aj s výborom pre zdravotníctvo a s poslancami výboru, minimálne výboru pre zdravotníctvo.

A na záver dôvod, prečo Kresťanskodemokratické hnutie nepodporí tento návrh. Je práve ten, že ste týmto legislatívnym konaním, práve týmto skráteným legislatívnym konaním oslabili možnosť slobodnej voľby občanom Slovenskej republiky, poistencom týchto dvoch zdravotných poisťovní sa rozhodnúť a vybrať si v časovom horizonte do konca septembra svoju zdravotnú poisťovňu, respektíve predĺžiť lehoty zlučovania, ktoré vôbec nie sú tak ekonomicky potrebné, aby ste termín účinnosti tohto návrhu zákona - zlúčenia poisťovní presunuli po 30. septembri 2010, keď sa každý bude môcť slobodne rozhodnúť, či ostane v štátnej zdravotnej poisťovni, alebo v súkromnej zdravotnej poisťovni. Je to ďalšie pokračovanie netransparentného konania aj v rezorte zdravotníctva.

V prvom čítaní sa vyjadrím ešte k malému takému v úvodzovkách podvodu, že vraj ideme zvyšovať zdroje za poistencov štátu zo 4 % na 4,78, čo nie je pravda, pretože v roku 2009 sme ten odvod mali už na percente 4,9. Je veľa tém, ktoré by sme aj v rámci tohto zlučovania mohli, pán minister, otvoriť, ale silu koalície, bohužiaľ, aj so zdravotníkmi v tomto parlamente nejde prekonať. A preto si myslím, že tento vážny krok zlúčenia dvoch poisťovní, ktoré bežia na rôznych informačných systémoch a kde budú možno ešte celý rok bežať paralelne, pretože nebude môcť preliať kmeň jednej poisťovne do druhej vzhľadom na iný informačný systém, vzhľadom na to, že poistenci Spoločnej z ministerstva obrany, z ministerstva vnútra a z iných silových rezortov, ktorí sú poistencami tejto poisťovne, majú oveľa viac a intenzívnejšie chránené údaje, a preto opačný prevod do lepšie fungujúcej spoločnosti, do lepšie fungujúcej poisťovne by bol možno oveľa transparentnejší ako do tej, ktorá dnes vykazuje dlhy a nespĺňa ani zákonom stanovené lehoty na úhrady zdravotnej starostlivosti.

Neočakávam zlepšenie, neočakávam šetrenie a očakávam len, že budeme budúci rok skôr rukojemníkmi v zdravotnom poistení ako občanmi, kde budeme podľa vášho vyjadrenia mať lepšiu komfortnejšiu zdravotnú starostlivosť.

No a na záver, odkedy poisťovne vznikli, som poistenkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vďaka Bohu, že som zdravá, že nepotrebujem len služby tejto poisťovne, som nenarazila na problémy, ale dennodenne stretnutia v kancelárii či už s poskytovateľmi, alebo s poistencami svedčia o tom, že najvážnejší problém v zdravotnom poistení máme práve s touto Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. A vy veľmi dobre viete, pán minister, ak máte málo zdrojov a máte tam zlých poistencov, ktorí neprinášajú zdroje, mohli ste index pre prerozdeľovanie zdrojov urobiť a zmeniť už dávno. Ďakujem pekne. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP