Středa 28. října 2009

Prvý deň rokovania

43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

28. októbra 2009 o 17.30 hodine

 

(Po prerušení rokovania 42. schôdze NR SR sa začala 43. schôdza NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pristúpiť k rokovaniu o programe 43. schôdze.

Dámy a páni, poprosím všetkých, ktorí po prerušení programu 42. schôdze opustili rokovaciu sálu, aby sa vrátili, pretože potrebujem otvoriť 43. schôdzu, ktorú som zvolal na základe požiadavky skupiny poslancov, a potrebujeme sa prezentovať, aby som zistil, či sme uznášaniaschopní.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny 48 poslancov Národnej rady podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 a § 109 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

Poprosím vás teraz o prezentáciu, aby som zistil, či sme uznášaniaschopní a môžeme pokračovať. Poprosím vás, dámy a páni, prezentujte sa.

(Prezentácia.) 110 prítomných.

Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná a môžeme pokračovať v rokovaní o programe 43. schôdze.

Overovateľmi budú pani poslankyňa Nachtmannová a pani poslankyňa Szögedi, náhradníkmi budú pán poslanec Izák a pán poslanec Martin Kuruc.

Páni poslanci, ktorí ma požiadali o zvolanie tejto schôdze, žiadajú prerokovať

návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina poslancov, teda program sa neschvaľuje.

Tlač má, návrh má tlač 1293.

Ešte predtým, kým pristúpime k samotnému rokovaniu o programe, vás chcem informovať, že som túto schôdzu zvolal preto, aby sme mohli zajtra pokračovať v rokovaní programu 42. schôdze, aj preto, že na piatok ráno sme odsúhlasili pri schvaľovaní programu 42. schôdze prerokovanie alebo otvorenie prerokovávania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte.

Preto sa pýtam, či je všeobecný súhlas, aby sme program 43. schôdze dnes prerokovali aj po 19.00 hodine s tým, že by sme... (Reakcie z pléna.) S tým, že by sme hlasovali o vyslovení nedôvery zajtra o 11.00 hod. ako o prvom. (Reakcia pléna.) Poprosím vás, aby ste hlasovali, dámy a páni.

(Hlasovanie.) Prítomných je 76.

Odsúhlasili sme, že budeme rokovať aj po 19.00 hodine a budeme hlasovať o vyslovení nedôvery zajtra o 11.00 hodine ako o prvom bode a potom budeme pokračovať hlasovaniami o bodoch, ktoré sme prerokovali z programu 42. schôdze.

Poprosím teraz... Ešte vás chcem informovať, že uvedený návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Taktiež som zaslal tento návrh na zaujatie stanoviska vláde.

Teraz poprosím, aby pán poslanec Brocka ako poverený pán poslanec a člen skupiny, ktorí navrhli tento bod programu, uviedol návrh. Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)

Dámy a páni, poprosím vás o pozornosť, aby pán poslanec Brocka mohol predniesť návrh za skupinu poslancov.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, dámy a páni, opozičné strany vyzvali predsedu vlády Roberta Fica, aby vyvodil politickú zodpovednosť voči ministrovi Igorovi Štefanovovi a odvolal ho z funkcie, pretože nesie nespochybniteľnú zodpovednosť za nástenkový tender. (Odmlčanie sa rečníka pre veľký ruch v sále.)

Keďže predseda vlády Robert Fico do dnešného dňa nekonal, skupina poslancov Národnej rady podáva opätovne návrh na odvolanie ministra Igora Štefanova.

Pán predsedajúci, nepatrí sa, aby sme viacerí hovorili naraz. Môžem vás poprosiť, aby ste kolegov... (Veľký ruch v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Takže ďakujem pekne. Páni poslanci, prosím, slovo má pán poslanec Brocka ako navrhovateľ a uvedie tento návrh. Máte slovo, pán poslanec.

J. Brocka, poslanec: Pán podpredseda, ja som vás poprosil, aby ste zjednali v rokovacej sále poriadok.

M. Číž, podpredseda NR SR: Veľmi rád to urobím pre vás, pán poslanec. Vážení kolegovia, prosím, keby ste zaujali miesta v poslaneckých laviciach, ktorí si máte záujem vypočuť návrh pána poslanca. Rokovací poriadok predpokladá, že poriadok v sále je vtedy, keď sedia poslanci vo svojich laviciach a udržujú primeranú disciplínu v rozhovoroch.

Máte slovo, pán poslanec.

J. Brocka, poslanec: Dámy a páni, dnes pristupujeme k tomuto návrhu najmä preto, že po zisteniach Úradu pre verejné obstarávanie i po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu škandalózneho nástenkového tendra na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja stanovisko zaujala aj Európska komisia. Európska komisia v utorok 6. októbra 2009 v analýze tohto tendra, v ktorej konštatuje porušenie aj právnych predpisov Európskych spoločenstiev, rozhodla, že nepreplatí z predmetných 11,6 mil. eur, t. j. okolo 360 mil. korún, ani euro, ani korunu. Inými slovami to znamená, že všetky zrealizované výdavky tendra, predražené právne služby, reklamnú kampaň i predražené logá zaplatí blízkym firmám Slovenskej národnej strany štát zo štátneho rozpočtu, čiže občania zo svojich daní.

Vláda Slovenskej republiky vo svojom nesúhlasom stanovisku pri predchádzajúcom návrhu na odvolanie Igora Štefanova považovala dôvody predkladateľov návrhu za nepravdivé, tendenčné, klamlivé a zavádzajúce. Dnes je situácia ďalej v tom zmysle, že priama finančná škoda veľkého rozsahu je vyčíslená, tender vyšetruje Úrad boja proti korupcii a Špeciálna prokuratúra, polícia začala trestné stíhanie, prokuratúra rozhoduje, či podá žalobu o zrušenie platnosti zmluvy, ktorá by vrátila časť peňazí štátu, a sú tiež veľké nevyčíslené morálne straty dobrého mena a dôveryhodnosti Slovenska v zahraničí. Pretože Európska komisia, naozaj je pravda, kauzu neuzavrela ani nemôže, pretože sa ňou zaoberá OLAF (Úrad boja proti korupcii v Európskej únii). OLAF kauzu ďalej vyšetruje.

V tejto situácii je nepochopiteľné a zarážajúce správanie predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Po zverejnení stanoviska Európskej komisie ku škandalóznemu tendru on požiadal Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril, či sa peniaze v tendri použili účelne, že potom možno Štefanova odvolá. Pritom odpoveď NKÚ na svoju otázku má od mája na stole, že ministerstvo nevie, nevedelo preukázať, že služby, za ktoré zaplatilo, boli vôbec poskytnuté. Predseda vlády kontrolou skontrolovaného ešte ďalej tento tender sám predražuje. V čase hospodárskej krízy ďalej plytvá zdrojmi štátneho rozpočtu a vyhadzuje peniaze občanov miesto toho, aby vyhodil z vlády ďalšieho skompromitovaného ministra.

Dôvody na jeho odvolanie boli dostatočné aj v čase vymenovania za ministra alebo v čase jeho odvolávania 21. apríla tohto roka. Poslanci vtedy vo svojom návrhu na odvolanie ministra vychádzali z výsledkov kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a širokomedializovaných informácií o tendri na ministerstve výstavby. Neskôr, po mimoriadnej schôdzi Národnej rady, bola ukončená aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu a táto vo svojom zverejnenom protokole rovnako konštatovala porušenie viacerých zákonov Slovenskej republiky. NKÚ dokonca priniesol oveľa vážnejšie zistenia a porušenia zákonov ako Úrad pre verejné obstarávanie. Porušenie zákona o verejnom obstarávaní, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o účtovníctve i zákona o rozpočtových pravidlách.

Najvyšší kontrolný úrad zistil nasledovné, nasledovné porušenia zákona:

- Uverejnenie oznamu o tendri na nástenke nebolo v súlade so zákonom, keďže nebolo na verejne prístupnom mieste.

- Výzva nebola uverejnená na webovej stránke.

- Bol uzatvorený iný typ zmluvy, ako bol uvedený v súťažných podmienkach.

- Nebola zverejnená predpokladaná hodnota zákazky.

- Záväzok mlčanlivosti v zmluve je irelevantný, lebo je v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

- Zmluva bola uzatvorená deň po otvorení obálok prihlásených uchádzačov. (Sústavný ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás o pozornosť, pán navrhovateľ prednáša návrh na odvolanie.

J. Brocka, poslanec: - V zmluve je zakotvené, že každé verejné obstarávanie na ministerstve pôjde cez toto konzorcium firiem.

- Zmluva je pre štát nevýhodná aj z dôvodu, že umožňuje zvýšiť výdavky štátu nad rámec súťažných podkladov.

- Ministerstvo sa nesnažilo o dosiahnutie najnižšej ceny.

- Ministerstvo výstavby uhradilo faktúru za účasť na konferencii aj za ľudí, ktorí tam neboli.

- Ministerstvo platilo faktúry aj za také právne služby, ktoré nevedia firmy preukázať, že ich naozaj robili.

Najvyšší kontrolný úrad skúmal na základe náhodného výberu aj preplácanie faktúr v tendri. Fakturované služby neboli preukázateľne doložené.

V nasledujúcich dňoch vyšli na povrch aj iné skutočnosti, ktoré iba potvrdzovali naše argumenty o priamej zodpovednosti Igora Štefanova za 3,6-miliardový nástenkový tender. Objednávky aj faktúry na predražené logá, štyri jednoduché logá za 8,5 mil. Sk podpisoval nový minister Igor Štefanov. Faktúry za logá sú podozrivé a naznačujú, že ide o podvod aj z iných dôvodov. Zamedia, firma blízka predsedovi SNS, ich dodala najprv tri dni po ich objednaní, o dva mesiace však dodala za tú istú službu novú faktúru s dvojnásobne vyššou sumou. Pôvodnú faktúry ministerstvo neskôr stornovalo. Nová cena 2 mil. Sk za jednoduché logo bola vypočítaná z množstva, citujem, "reklamnej kreativity, ktoré reklamní mágovia Zamedie nad logom strávili", čo vychádza 12 hodín denne počas 50 dní.

Igor Štefanov zavádzal a nehovoril pravdu, keď tvrdil po nástupe do funkcie ministra, že do tendra pripravoval iba nejaké podklady a že nenesie zaň žiadnu zodpovednosť. Jeho podpisy na faktúrach ho usvedčujú, je preto pochopiteľné, že Európska komisia oznámila slovenskej vláde, že všetky peniaze, ktoré štát zaplatil na základe zmluvy v nástenkovom tendri, považujú za neoprávnené na úhradu z eurofondov. To znamená, že Komisia nepreplatí 360 mil. Sk, ktoré štát vyplatil konzorciu firiem blízkych predsedovi SNS.

Igor Štefanov sa podieľal na príprave, realizácii aj obhajobe škandalózneho nástenkového tendra, o ktorom Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že boli pri ňom porušené štyri zákony a po rozhodnutí Európskej komisie evidentne vznikla Slovenskej republike škoda značného rozsahu. Igor Štefanov aj svojou obhajobou nezákonnosti a do očí bijúcej netransparentnosti nie je pre skupinu poslancov zárukou presadzovania verejného záujmu vo funkcii ministra slovenskej vlády.

Toto sú dôvody, pre ktoré nemôže Igor Štefanov zastávať funkciu člena vlády Slovenskej republiky, a preto skupina poslancov navrhuje Národnej rade vysloviť mu nedôveru.

Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec.

Spravodajcom z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj je pán poslanec Dubravay. Poprosím ho, aby nás informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch.

P. Dubravay, poslanec: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1321 z 22. októbra 2009 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1293), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečného úradu s termínom na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze, to je dnešný deň.

Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch. Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali do určeného termínu konania schôdze s tým, že prijali platné uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Opravujem, platné uznesenia neprijali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ktorý prerokoval uvedený návrh dňa 22. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedený návrh dňa 23. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval uvedený návrh dňa 28. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval uvedený návrh dňa 28. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Ďalej Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Konečne Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokoval uvedený návrh dňa 27. októbra 2009, výbor neschválil platné uznesenie, nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 71. schôdzi dňa 28. októbra 2009. Výbor schválil spoločnú správu výborov svojím uznesením č. 322 z 28. októbra 2009. Výbor poveril svojho člena, mňa, Petra Dubravaya informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o prerokovaní predloženej spoločnej správy vo výboroch. Pripomienky a požiadavky výborov neboli žiadne, čiže z uznesenia výborov, alebo z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pripomienky a požiadavky.

Ďakujem, pán predseda, skončil som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky do rozpravy za kluby. Za klub SMK pán poslanec Farkas, za klub Slovenskej národnej strany pán poslanec Rafaj, za klub SDKÚ - DS pán poslanec Janiš. Potom mám ešte písomnú prihlášku od pána poslanca Štefanca.

Ešte predtým, ako dám slovo, pán poslanec, o slovo požiadal pán podpredseda vlády a minister školstva pán Mikolaj, ktorý prednesie stanovisko vlády, tak ako som ich požiadal o zaujatie stanoviska. Nech sa páči, máte slovo.

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády pánovi Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

S uvedeným návrhom skupiny poslancov Národnej rady vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu nezodpovedajú skutočnosti, sú tendenčné a neodborné.

Skupina poslancov už po tretíkrát v odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery uvádza ako dôvod odvolania pána ministra Štefanova verejné obstarávanie na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja na výber dodávateľa časti služieb Technickej pomoci Operačných programov v gescii ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Ako konštatujú poslanci Národnej rady podpísaní pod návrhom na vyslovenie nedôvery, pristupujú k tomuto návrhu s odôvodnením, že po zisteniach Úradu pre verejné obstarávanie o porušení zákona i po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu definitívne stanovisko zaujala aj Európska komisia a rozhodla o nepreplatení služieb z predmetného verejného obstarávania. V dôsledku toho vzniká Slovenskej republike priama škoda. Skupina poslancov opakuje informácie, že pán minister Igor Štefanov zodpovedá za predmetný tender, pretože jeho podpis je na objednávkach a faktúrach.

Záverečný protokol z druhej kontroly Úradu pre verejné obstarávanie nekonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Prvá kontrola Úradu pre verejné obstarávanie vyslovene konštatuje nezistenie žiadneho rozporu so zákonom. Predmetné verejné obstarávanie teda bolo vykonané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí návrh podali, nerozlišujú dve samostatné skutočnosti. Prvá je účasť na príprave tendra, teda proces vedúci k výberu uchádzača, ktorý dvakrát preveroval aj ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania bez zistenia porušenia zákona, a druhá je samotná realizácia zmluvy, ktorá bola na základe výsledkov obstarávania podpísaná.

Pán Igor Štefanov ako generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja bol pri príprave verejného obstarávania poverený zhromažďovaním a zosumarizovaním všetkých príslušných požiadaviek a potrieb jednotlivých odborov, ktoré s čerpaným fondom Európskej únie majú čo do činenia. V tomto zmysle sa podieľal na príprave dokumentácie a odborných a obsahových predpokladov pre toto verejné obstarávanie.

V zmluve s konzorciom bolo dohodnuté, že za ministerstvo výstavby bude agendu týkajúcu sa realizácie zmluvy vykonávať generálny riaditeľ agentúry a minister výstavby. Igor Štefanov bol v tom čase generálnym riaditeľom agentúry, takže mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve. Uvedené sa týkalo aj vystavenia objednávok na služby, ktorých potreba na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja vznikla. Objednávky pripravili zodpovední pracovníci ministerstva, odôvodnili pánovi Štefanovovi potrebu objednanej služby, až následne bola objednávka vystavená podpisom generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Žiadna z troch kontrol na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja zameraná na predmetné obstarávanie nezistila nadbytočne objednanú službu. Rovnako to bolo aj s inými vecami, ktoré sa týkali plnenia tejto zmluvy zo strany ministerstva, nakoľko toto bolo viazané na funkciu generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí návrh na vyslovenie nedôvery podávajú, v návrhu tvrdia, že pán Igor Štefanov podpisoval faktúry konzorcia. Faktúry na ťarchu ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vystavuje konkrétny dodávateľ, ktorého zodpovedná osoba ju podpisuje. Igor Štefanov nevystavil žiadnu faktúru na ťarchu ministerstva výstavby, žiadnu faktúru vystavenú, teda žiadnu vystavenú zo strany konzorcia. Predmetné tvrdenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí podali návrh na vyslovenie nedôvery, týmto nie je pravdivé.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí podali predmetný návrh, opierajú svoje argumenty tiež o závery z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Z protokolu NKÚ podalo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zásadné pripomienky. Protokol NKÚ nebol zo strany ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja akceptovaný. Závery protokolu Najvyššieho kontrolného úradu v oblasti verejného obstarávania sú rozdielne od záverov Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania, čiže najvyššou autoritou Slovenskej republiky pre oblasť verejného obstarávania.

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí navrhujú vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Igorovi Štefanovovi, tvrdia, že v Slovenskej republike vzniká priama škoda tým, že Európska únia nepreplatí služby dodané na základe predmetného obstarávania. Nie je pravdou, nakoľko Slovenská republika si síce neuplatní nárok na preplatenie finančných prostriedkov použitých na služby z tohto obstarávania, ale hodnotu týchto služieb si uplatní tým, že voči Európskej komisii bude deklarovať iné oprávnené výdavky, ktoré sa pôvodne deklarovať nemali. Slovenská republika tak nepríde v súvislosti so zmluvou s konzorciom o žiadne finančné prostriedky, a tým jej nevznikne žiadna škoda. Naviac celá výška prostriedkov, ktoré boli vynaložené na služby Technickej asistencie Operačných programov, bude zo strany Európskej únie Slovenskej republike preplatená. Zo strany Európskej únie nedôjde z dôvodu obstarávania konzorcia k žiadnym korekciám.

Na základe týchto faktov je vláda Slovenskej republiky presvedčená, že minister výstavby a regionálneho rozvoja neporušil zákon a že pod jeho vedením bude jeho rezort riadne plniť úlohy zverené mu v súvislosti s čerpaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj ďalšie úlohy rezortu a zverené kompetencie vykonávať v súlade so zákonmi.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády, za prednesené stanovisko vlády.

Do rozpravy je písomne prihlásený pán poslanec Iván Farkas za klub SMK, pripraví sa pán predseda Rafaj za klub SNS.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážení kolegovia, páni ministri, tretíkrát odvolávame ministra Štefanova, pričom vo funkcii nie je ani pol roka. Dôvodom je neslávny nástenkový antitender, a preto dovoľte, aby som sa v čase vrátil na začiatok tejto kauzy.

V priebehu októbra a novembra 2008 presiakli informácie o nekalých praktikách ohľadom obstarania služieb súvisiacich s Technickou asistenciou Regionálneho operačného programu v programovom období 2007 až 2013. Na politickej scéne som ako prvý 25. novembra 2008 v mene Strany Maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja upozornil na nekalé praktiky na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v súvislosti s obstaraním služieb v hodnote 3,6 mld. korún. V ten deň som mal dve iniciatívy. Najprv na pôde Výboru pre financie, rozpočet a menu Národnej rady som navrhol poslanecký prieskum výboru na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. Čuduj sa svete, poslanci výboru môj návrh odsúhlasili, v rámci toho aj koaliční poslanci okrem poslancov Slovenskej národnej strany. Poslanecký prieskum sa uskutočnil 5. decembra 2008. Od tohto dňa sa kauza nazýva nástenkovým tendrom omylom, vážení, pretože mala by sa nazvať nástenkovým antitendrom, lebo zo zdrojov zvnútra ministerstva máme informácie o tom, že táto výzva nebola zverejnená dokonca ani na nástenke. Takúto argumentáciu ako barličku v núdzi používal alebo vymyslel ešte vtedajší minister Janušek. Neskôr som na tlačovej besede odprezentoval, čo sa deje na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, a zároveň som vyzval premiéra, aby odvolal ministra Janušeka, aby konal podobne tomu, ako keď odvolal ministra životného prostredia Izáka, ministra obrany Kašického alebo ministerku pôdohospodárstva Kramplovú.

No prečo o tom hovorím? Lebo sa blíži prvé výročie môjho vystúpenia a upozornenia kompetentných na nekalé praktiky a dodnes táto kauza nie je uzatvorená. Čo to teda znamená? V momente odvolania predchádzajúceho ministra Janušeka boli v súvislosti s touto kauzou objednané a spotrebované služby vo výške 360 mil. korún, bola teda spotrebovaná asi desatina celkového rámca 3,6 mld. korún. Potom sa čerpanie rámca v zmysle zmluvy, teda objednania služieb od spriaznených služieb pozastavilo. Pred niekoľkými dňami nám Európska komisia dala najavo, že neuhradí z rozpočtu Európskej únie ani jedno euro na tento účel. Bude to nutné uhradiť zo štátneho rozpočtu, teda uhradíme to my všetci občania Slovenskej republiky. Blíži sa teda prvé výročie a bude nás to stáť asi 1 mil. korún slovenských za každý deň trvania tejto kauzy.

Kde sú ale problémy?

1. Premiér pri navrhnutí osoby Igora Štefanova za ministra výstavby a regionálneho rozvoja sa vyjadril, že dôkladne pozná jeho dovtedajšiu činnosť na ministerstve, spoznal ho ako kvalitného odborníka, preto bude dobrým ministrom. Čiže premiér osobne sa za jeho osobu zaručil.

2. Prvýkrát sme za opozičné strany podali návrh na odvolanie ministra Štefanova týždeň po jeho vymenovaní, nakoľko sa vyskytli nové skutočnosti o tom, že aj on spolupodpisoval zmluvy a svojím podpisom schvaľoval úhradu faktúr za dodávku služieb za značne predražené, v niektorých prípadoch za viacnásobne predražené ceny. Okrem toho Európska komisia začala šetrenie tohto prípadu. Premiér sa vtedy rázne postavil na obranu ministra a zároveň mu dal podmienku. Minister dostal od premiéra za úlohu zadržanie a vrátenie peňazí zaplatených na základe pochybnej zmluvy, inak bude okamžite odvolaný. Deväťdesiat percent finančných prostriedkov zaplatených v zmysle pochybnej zmluvy sa dalo zachrániť, podmienka premiéra teda znela, že minister Štefanov musí získať peniaze dodanej služby naspäť. Rozumej, naspäť od dodávateľov služieb, teda mal vyrokovať stav, aby nebolo potrebné dodávateľom zaplatiť za dodané služby. Ak sa to nepodarí, tak analogicky, ale aj politicky podmienka zrejme znela tak, že treba dosiahnuť, aby úhradu za spotrebované služby zaplatili úradníci z Bruselu zo spoločného rozpočtu Európskej únie. Lenže Európska komisia začala šetrenie tohto prípadu. Dnes už vieme, ako sa rozhodla Európska komisia, neuhradí ani jedno euro v súvislosti s týmto nástenkovým tendrom.

Aká je teda konklúzia? Premiér už dávno mal odvolať ministra Štefanova, pretože jeho podmienka nebola splnená. Pritom nielenže minister Štefanov nesplnil podmienku tým, že nevyrokoval v Bruseli zaplatenie faktúr za spotrebované služby, ale on vraj o zaplatenie ani nestál, teda ani nepožiadal Európsku komisiu o zaplatenie týchto faktúr. Tých faktúr, ktoré schvaľoval on ako generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Minister tým dvojnásobne pochybil. Nielenže uvedené faktúry bude treba uhradiť zo štátneho rozpočtu, lebo u dodávateľov nevyrokoval stiahnutie a vystornovanie faktúr podľa želania a usmernenia premiéra. Ale tým, že nepožiadal Brusel o úhradu uvedených faktúr, nezabojoval o ich úhradu Európskou komisiou, tým sa priznal, že celý projekt, celý nástenkový tender bol kamuflážou a podrazom poctivých ľudí, daňových poplatníkov. Veď nakoniec to zaplatia oni, všetci daňoví poplatníci. Pritom tento výsledok pokladá minister za veľký úspech, veď nám Brusel namiesto nástenkového tendra uhradí iné projekty, vznikol tým priestor pre iné projekty v rámci Technickej asistencie k Regionálnemu operačného programu.

Pán minister, a čo tak poctivosť vášho ministerstva a dobré meno Slovenskej republiky v Bruseli, resp. dôvera euroúradníkov v budúce projekty, ktoré predložíte na schválenie? Dôvera Bruselu v budúcnosti nebude podlomená?

Ďalej stačí, keď spomeniem mieru úspešnosti, resp. neúspešnosti čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie. V septembri tohto roku uplynulo 40 percent časového úseku z programového obdobia 2007 až 2013, v septembri sme mali vyčerpané o málo viac ako 1 percento z disponibilných zdrojov vo výške 11,4 mld. eur. Je to žalostne málo, ocitli sme sa na chvoste rebríčka spomedzi 27 členských štátov Európskej únie.

A v budúcom roku to má byť spása pre príjmovú stránku štátneho rozpočtu, čerpanie eurofondov má zachrániť ako takú priechodnosť, vyfinancovateľnosť a ako takú rovnováhu verejných financií. Ale ako to chcete dosiahnuť, vážení? Tak, že napríklad ministrom výstavby a regionálneho rozvoja bude niekto iný, bude nejaký kúzelník? Lebo vláda chce ireálne a iracionálne v budúcom roku z fondov Európskej únie vyčerpať 30-násobok sumy, koľko vyčerpala za prvé tri roky programovacieho obdobia.

Ale späť k nástenkovému tendru. 360 miliónov korún kľudne mohlo byť zachránených. Premiér začal konať v súvislosti s pochybným nástenkovým antitendrom až po uzatvorení kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Pritom už kontrola ministerstva financií z júla 2008 poukázala na problémy v nástenkovom tendri alebo antitendri. To, že ministerstvo financií má dohliadať nad dodržiavaním pravidiel Únie pri čerpaní eurofondov. Ako certifikačný orgán nemusel čakať na stanovisko Úradu verejného obstarávania. Minister financií mohol konať hneď, ako sa dozvedel o nezrovnalostiach na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v súvislosti s týmto nešťastným tendrom. Ak by kompetentní, minister financií a premiér, konali včas, mohli sme zachrániť aj tých 360 mil. korún. Náhodou premiér nesľúbil hneď po zostavení vlády, že v prípade podozrení ministrov z nekalej činnosti bude konať do troch minút? V období hospodárskej krízy by sme našli oveľa rozumnejšie čerpanie uvedenej sumy ako úhrady nepotrebných inzerátov, log, televíznych spotov a inzerátov v tlači, v magazínoch typu Extra plus. Napríklad na financovanie udržania pracovných miest a vytváranie nových pracovných miest, rozumným preskupením priorít medzi jednotlivými operačnými programami a aj v rámci jednotlivých operačných programov.

Že ako sa kruh uzatvára a kto bolo v celom procese stransparentnenia čerpania z fondov Európskej únie Igor Štefanov, dovoľte citát z časopisu Trend. Citujem: "K stransparentneniu čerpania eurofondov sa vláda zaviazala pred dvomi rokmi v Modernizačnom programe Slovensko 21. Ide o jeden z mála zásadnejších projektov, ktorého uskutočnenie si želali aj opozičné strany. Plán na podporu znalostnej ekonomiky, zlepšovanie podnikateľského prostredia a zvyšovanie zamestnanosti schválil kabinet na návrh ministra financií. Vláda sa v Modernizačnom programe zaviazala, že bude zverejňovať na internete všetky žiadosti o príspevok z fondov spolu s údajmi o žiadateľoch vrátene neúspešných. Rovnako malo byť vidno do procesu vytvárania orgánov zodpovedných za schvaľovanie dotácií a tiež mená ich členov. Splnenie tejto predstavy dostalo za úlohu ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Rezort sa jej zhostil formálne prípravou zákona o pomoci a podpore čerpania z eurofondov. Ambícia otvoriť verejnej kontrole všetky stupne rozhodovania o bruselských peniazoch sa v ňom neodzrkadlila, hoci zákon účinný od začiatku roka niekoľkých základných technických pravidiel na rozdeľovanie pomoci priniesol. Nesplnenie zadania si všimlo ministerstvo financií. V odpočte krátkodobých plnení Modernizačného programu úrad Jána Počiatka konštatuje, že úloha je len čiastočne splnená. Výsledok bol návrh uznesenia vlády, podľa ktorého by neporiadny rezort musel zabezpečiť zverejňovanie podrobností o prideľovaní fondov najneskôr do konca apríla vlaňajšieho roka. No potom prišlo rozporné konanie a ministerstvo financií, teda úrad pána Počiatka národniarom ustúpil. Konanie sa uskutočnilo v čase, keď dosluhoval Marián Janušek. Ten sa rokovania o odstránení nepohodlného uznesenia nezúčastnil. Namiesto neho tam sedel vtedy ešte neznámy podriadený Igor Štefanov. Bol to teda aj súčasný minister, ktorý nedokázal alebo ktorý dokázal rezort zbaviť tejto chúlostivej úlohy. Odpočet plnenia Modernizačného programu v novej podobe vláda hladko schválila v apríli 2008. Návrh zverejňovať kľúčové časti rozhodovania o prideľovaní peňazí z Európskej únie zmizol aj z papiera." Toľko citát.

Najsilnejšia vláda strana SMER pritom vždy v týchto prípadoch hádže vinu za netransparentnosť, klientelizmus, korupciu v súvislosti s čerpaním fondov Európskej únie a katastrofálnu efektivitu čerpania eurofondov na koaličného partnera, na Slovenskú národnú stranu. Nezabúdajme ale pritom, že na kľúčovom ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý je hlavným koordinátorom čerpania eurofondov, sedí štátny tajomník nominovaný stranou SMER.

Za SMK - MKP môžem len potvrdiť, že minimálne dva roky alebo skoro tri roky dozadu permanentne poukazujeme na zvrhlosti, na klientelizmus, na korupciu v súvislosti s čerpaním fondov Európskej únie a taktiež na veľmi slabý výkon kompetentných, čo sa týka efektivity čerpania. Veď sa Slovensko dostalo na úplný chvost rebríčka spomedzi 27 členských štátov Európskej únie, pričom pre všetky krajiny sa súčasné programovacie obdobie začalo 1. januárom 2007, Slovensko nevynímajúc. Takže výhovorky, vážení, neobstoja. Preto môžem potvrdiť v mene poslaneckého klubu SMK - MKP, že budeme hlasovať za odvolanie ministra Štefanova.

Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec, za vystúpenie v rozprave. S faktickými poznámkami sa hlásia pán predsedu klubu Rafael Rafaj a pán poslanec Zsolt Simon. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými. Pán poslanec, treba sa prihlásiť do ukončenia vystúpenia rečníka. Bohužiaľ.

Slovo má pán predsedu klubu Rafaj. Pripraví sa pán poslanec Zsolt Simon.

R. Rafaj, poslanec: Viete, pán poslanec, katastrofálne a nekalé praktiky sa diali v roku 2004 na vašich ministerstvách, keď ste zaviedli etnickú nomenklatúru. A takým markantným príkladom zvýhodňovania na základe etnickej príslušnosti a straníckej príslušnosti vašej strany je prípad vášho krajského šéfa z Košíc, keď bolo výberové konanie na ministerstve pôdohospodárstva vo februári 2004, tak požiadavka bola vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Prihlásil sa váš krajský šéf, boli tam dvaja vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Výberové konanie bolo zrušené. Následne v auguste ste už prekvalifikovali, že stačí len stredná škola, pretože váš krajských šéf v Košiciach mal len strednú školu a zázračne porazil dokonca akademika, profesora a dostal zaujímavé miesto v Dozornej rade na východnom Slovensku v štátnom podniku Ulič.

Mohli by sme tiež hovoriť, ako ste školili vašich starostov. Spomeňte si, keď ste ich zavolali na južné Slovensko, ako vraj majú čerpať eurofondy v tom programovom období, ktoré ste tak vy zanedbali, a zázračným spôsobom 47 % pomoci išlo do 11 okresov na tzv. jazykovo zmiešanom území Slovenskej republiky.

Takže vy tu nerobte rétorické cvičenia a nenafukujte si svaly na podklade Slovenskej národnej strany a mali by ste sa asi každé ráno pozerať do zrkadla a študovať si vlastné prešľapy, čo ste robili a... - a to by hádam aj stačilo, čo poviete?

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Zsolt Simon.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Pán kolega Farkas, snáď by bolo jednoduchšie, keby ste zhrnuli to vaše vystúpenie v krátkosti, že je to choreografia vo vydaní ministrov - bývalého ministra Janušeka, súčasného ministra Štefanova, a to pod taktovkou alebo v réžii strany SNS a SMER. Preto, lebo keď niekto vyhlási, že budem konať, keď minister pochybí, tak by konať mal.

Je pravdou, že nástenka bola podľa ministra, súčasného ministra na verejných priestranstvách ministerstva výstavby. Áno, len dvere boli zatvorené a kľúč dostala firma Zamedia. Ministerstvo a vláda zaplatí mecenášom SNS z daní občanov Slovenskej republiky a poplatníkov 360 mil. korún, tomu zodpovedajúce euro, teda nás všetkých. Nie Európska únia, nie európske fondy, ale my všetci, daňoví poplatníci. To je skutočná realita. To nie je minulosť, to nie je ani budúcnosť, o tom nechcem ani pochybovať, ale to je dnešná suchá realita. Realita tá, akú vládu máme a akú taktovku máme. Toto je skutočný smer. Len neviem, či tým správnym smerom.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: S reakciou na faktické vystúpi pán poslanec Iván Farkas.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec, pán predseda klubu SNS, z vašej strany to bol povinný cvik, čo ste povedali. V programovom období 2004 až 2006 Európska komisia ani v jednom prípade nezačala konanie voči Slovenskej republike. A to je zásadné, ak chcete porovnávať toto obdobie so súčasným programovým obdobím a súčasnými, teda vašimi ministrami zodpovednými za jednotlivé operačné programy. Ak sa nemýlim, tak minimálne v troch prípadoch vedie Európska komisia alebo viedla Európska komisia konanie voči vašim ministrom. A o kom ste hovorili v závere, tak ten človek už nie je členom ani funkcionárom SMK - MKP. Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP