Středa 28. října 2009

Piaty deň rokovania

42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

28. októbra 2009 o 9.00 hodine

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, ešte poprosím o chvíľu strpenia, začneme vtedy, keď bude k dispozícii spravodajca.

Takže prajem príjemné dobré ráno. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali poslanci Národnej rady Gábor Gál, Miroslav Jureňa, Ľuboš Micheľ, Tibor Mikuš, Ján Slota.

Pristúpime v súlade so schváleným programom k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 1291 a spoločnú správu výborov máte pod číslom 1291a.

Vítam na rokovaní pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pani Vieru Tomanovú a prosím ju, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť sme navrhli v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon s tým, že na základe vykonaných analýz v mesiaci auguste, následne v mesiaci septembri sme predpokladali, že najviac ohrozenou skupinou ľudí, ktorí sú v súčasnosti ohrození na trhu práce, sú práve absolventi stredných škôl. A z tohto dôvodu sme upravili zákon o službách zamestnanosti tak, aby sme vyšli v ústrety práve absolventom škôl. Taktiež sme vyšli v ústrety aj občanom, ktorí sú prepúšťaní z organizačných dôvodov, prípadne občanom so zdravotným postihnutím, ktorí dostali najvyššiu prípustnú mieru expozície a vykonali sme opatrenia, tak ako sú predložené v návrhu zákona. Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani ministerka. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a teraz dávam slovo náhradnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci a bývanie pánovi poslancovi Kvorkovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

J. Kvorka, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1692 z 22. októbra 2009 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona odporučili schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 748 z 22. októbra 2009, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 289 z 27. októbra 2009. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu neschválil predložený návrh uznesenia, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Z celkového počtu 13 členov výboru prítomných 8, za návrh uznesenia hlasovali 4 poslanci, 0 poslancov hlasovalo proti návrhu a 4 sa zdržali hlasovania.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, neprijali žiadne návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu Roberta Madeja na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 290 z 27. októbra 2009.

Pán podpredseda, skončil som.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov. Otváram rozpravu. Konštatujem, že som nedostal žiadnu prihlášku písomne, a preto sa pýtam, kto sa chce prihlásiť ústne? Evidujem prihlášku pani poslankyne Kláry Sárközy ako jedinú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a slovo má pani poslankyňa Klára Sárközy. Nech sa páči, pani poslankyňa.

K. Sárközy, poslankyňa: Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, milé kolegyne, kolegovia, pán poslanec, pokiaľ vás dobre poznám, vy ste pán poslanec Ján Kvorka, lebo ste čítali spravodajskú správu, kde vás výbor splnomocnil ako Roberta Madeja, aby ste tú správu predložili. Tak, to nie, ja len pre záznam, aby to bolo, pretože, keď sa na to pozrú na obrazovku, tak tam je niekto iný, nie Robert Madej.

Predkladám pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291).

Pozmeňujúci návrh. K čl. I. Vkladá sa nový bod 1, ktorý znie: Po prvé. Paragraf 49 odsek 2 znie: "Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len príspevok) sa poskytuje uchádzačom o zamestnanie, ktorý začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, ak o príspevok požiada písomne. Príspevok znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) až j) a l) až o) sa poskytuje najskôr po uplynutí troch mesiacov od začatia ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60." Tu sa končí môj pozmeňujúci návrh prvá časť. Opakuje sa to ešte raz, ale chyba sa stala následkom kopírovania.

Ďalej. Vkladá sa nový bod 2, ktorý znie: Po druhé. Paragraf § 49 odsek 8 znie: "Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku znevýhodneným uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) až j) a l) až u) je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) až j) a l) až u) zabezpečí úrad a predloženie podnikateľského zámeru znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 a) až j) a l) až u) spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti. Podkladom na posúdenie splnenia podmienok podľa prvej vety je stanovisko komisie podľa § 18 ods. 3. Náležitosti podnikateľského zámeru a kritériá na hodnotenie efektívnosti a reálnosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu úrad zabezpečí praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania. Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať."

Odôvodnenie k predloženým bodom. Cieľom návrhu je odstrániť prekážky pre priznanie príspevku na samostatne zárobkovú činnosť uchádzačov o zamestnanie, ktorí nepatria medzi znevýhodnenú skupinu uchádzačov o zamestnanie, ako aj u tých znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie, u ktorých je predpoklad existencie pracovných návykov, a teda aj schopnosti vykonávať samostatne zárobkovú činnosť, a to za účelom uľahčenia začatia vykonávania samostatne zárobkovej činnosti.

Vážení poslanci vládnej koalície, prosím a žiadam vás o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu vtedy, ak chcete pomôcť ľuďom tejto krajine, aby som citovala klasika. Tento môj pozmeňujúci návrh rozširuje vládnu novelu zákona a chce pomôcť k vytvoreniu pracovných miest aj o tú skupinu ľudí, ktorých som pred chvíľou citovala.

Teraz k vládnemu návrhu zákona, ktorý predkladá pani ministerka. Návrh zákona je dôkazom toho, že vládne opatrenia na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť nefungujú, nezamestnanosť rastie a stáva sa nočnou morou na Slovensku. Každý deň sme svedkami toho, hlavne posledné dva septembrové týždne a v mesiaci október až dodnes, že takmer denne z médií sa dopočúvame správy, ktoré hovoria o hromadných prepúšťaniach. Vládna koalícia nové pracovné miesta prakticky vôbec nevytvára, čo by však bolo skutočným riešením pre ľudí, za to svojou nečinnosťou je zodpovedná za terajší stav, že svoje pracovné miesta strácajú tisíce ľudí, ktorí by radi pracovali, no niet kde, majú smolu.

Tento návrh zákona, ako aj predchádzajúce krízové balíčky riešia len dôsledok, ale nie príčinu. Riešia už len tí, ktorí sa dostanú do pasce nezamestnaných, ale je bezradná v tom, aby tí ľudia svoju prácu nestrácali, respektíve by sa pre nich nové pracovné miesta vytvárali a vytvoriť nové pracovné miesto vôbec nedokáže. Napríklad vhodnou podnikateľskou klímou alebo zjednodušením odvodového systému. Keď už len nemyslíme na to, že táto vládna koalícia zakladá sociálne podniky, kde sa pôvodne malo zamestnať 10-tisíc ľudí, už podľa najnovšej správy, ktorú sme dostali minulý týždeň na rokovanie výboru pre sociálne veci a bývanie, tých nových pracovných miest je už len tisíc a do 30. septembra podľa tej správy vzniklo 246 pracovných miest v sociálnych podnikoch. Na osem pilotných sociálnych podnikov, kde sú zamestnaní SMER s. r. o., z Európskeho sociálneho fondu išla vyše miliarda korún.

Keby pani ministerka dokázala občas počúvať aj opozíciu, nepotrebovali by predkladať návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom procese, stačilo by občas pozorne počúvať a podporiť aj niektoré návrhy opozície. Veď niektoré návrhy, ktoré predkladá vláda, čerpajú práve z návrhov opozície, ktoré predtým predkladali opoziční poslanci, ale predkladajú sa tieto návrhy v skrátenom legislatívnom konaní preto, lebo prichádzajú na poslednú chvíľu už vtedy, keď je veľký tlak zo strany opozičných poslancov a zo strany zamestnávateľov, to je jeden dôvod. A ten druhý dôvod je ten, že takto sa vyhnú medzirezortnému pripomienkovému konaniu, aby sa k tomu mohli vyjadriť aj ostatné ministerstvá a široká verejnosť.

Takže zase sme svedkami toho, že tento vládny návrh zákona je predložený v skrátenom legislatívnom konaní a už z médií sme sa dopočuli, že na budúcu schôdzu prichádza zase novela zákona v skrátenom legislatívnom konaní z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bude riešiť zvýšenie dávky v dobe nezamestnanosti na 8 mesiacov, to je pôvodne 6 mesiacov, opozícia viackrát v tejto snemovni navrhovala 9, tak niekde sa to zastaví v strede, tak to bude 8 mesiacov. Už to tu mohlo byť na tejto schôdzi alebo aj na minulej, nie, príde to až na decembrovú schôdzu zase v skrátenom legislatívnom konaní.

Môj pozmeňujúci návrh rozširuje, ešte raz zdôrazňujem, okruh poberateľov a chcela by som týmto zabrániť, aby títo ľudia neprepadli do sociálnej siete. Podľa Štatistického úradu dávky v hmotnej núdzi poberá 335-tisíc ľudí, medziročný nárast je 47-tisíc ľudí. Ja mám štatistické údaje zo Štatistického úradu. To snáď asi nikto nechce povedať, že Štatistický úrad patrí opozícii.

Takže ešte raz zdôrazňujem, prosím vás a žiadam v mene ľudí, ktorých sa tento zákon bytostne týka, aby ste odhodili stranícke tričká, aby ste začali trošičku rozmýšľať, aby ste podporili pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. S faktickou poznámkou na vaše vystúpenie sa prihlásil pán poslanec Stanislav Kahanec ako jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a slovo má pán poslanec Kahanec. Nech sa páči.

S. Kahanec, poslanec: Ďakujem pekne. Chcem podporiť v tomto úsilí kolegyňu poslankyňu Sárközy. Keďže ide o ľudí, ktorí sa dostávajú do stále ťažšej situácie, je zrejmé, že keď je nevyhnutná situácia, tak sa môžu robiť aj skrátené konania. Lenže skrátené konania a osobitné poslanecké pozmeňujúce návrhy sa tu stali úplne zvykom a nielen pri tejto sociálnej úrovni, teda sociálnych zákonoch, ale aj pri iných zákonoch. A myslím si, že toto je fakt zneužívanie pozície vlády cez poslancov s tým, aby sa vlastne obmedzovalo riadne pripomienkové konanie, ako tu už kolegyňa poslankyňa spomínala. A keďže niekedy ide o veľmi vážne veci, tak si myslím, že fakt tieto nástroje by mali byť používané len pre výnimočné prípady. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem. Reagovať bude pani poslankyňa Klára Sárközy. Nech sa páči.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem za podporné stanovisko pána poslanca Kahanca. Niet k tomu čo dodať. Maximálne s tým súhlasím, preto som to aj v mojom pozmeňujúcom návrhu povedala. Netreba predkladať návrh v skrátenom legislatívnom konaní, netreba hasiť oheň, ale treba spraviť všetko včas, aby tie vládne návrhy prišli na rokovanie parlamentu vtedy, keď je to potrebné. A ešte som zabudla povedať, tam sa zastavím aj v pri tom balíčku krízových opatrení, ktoré Národná rada takisto v skrátenom legislatívnom konaní prijala v súčinnosti od 1. marca. Minimálne je päť takých, je to jedno alebo dve, ktoré zatiaľ nikto nevyužil, a tri sú také, ktoré využilo od 25 do 40 ľudí. Keď sa niečo neosvedčí, tak to treba zmeniť. Myslím si, že v tomto prípade je oveľa dôležitejšie, aby sme pomohli ľuďom, a nie samoľúbosť niektorých predstaviteľov vlády a vládnej koalície. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem. Pani poslankyňa bola jediná, ktorá sa prihlásila do rozpravy, a preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa pani ministerky, či chce reagovať na rozpravu? Nech sa páči.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, musím povedať, že ministerstvo práce od apríla roku 2008 pravidelne vyhodnocuje situáciu na trhu práce a prijíma také opatrenia, ktoré sú aktuálne v čase. Aj opatrenie týkajúce sa absolventov bolo prijaté, musím povedať v čase, keď bol relatívne stabilizovaný trh práce, javí sa aj mesiac október, okrem teda septembra, kde nám pribudlo zhruba 18-tisíc, 18 130, myslím tých uchádzačov o zamestnanie.

Nemôžem súhlasiť s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Sárközy, a to z toho dôvodu, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa navrhuje uvoľniť na prechodné obdobie do konca roku 2010 podmienku trojmesačného vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť pre tých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú absolventmi škôl, t. j. sú občania mladší ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje pravidelné platené zamestnanie, teda prvé zamestnanie, ktoré by trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť je naďalej podmienené absolvovaním prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti a predložením podnikateľského zámeru.

Pri príprave uvedeného zákona a návrhu zákona ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvažovalo uvoľnenie podmienky trojmesačného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť aj pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov. Avšak z obavy pred možným zneužívaním uvoľnenia podmienok pre vznik nároku na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť formou zastretých pracovných pomerov sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo neuvoľniť podmienku trojmesačného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov. Snahou je jednoznačne zamedziť možnosti, aby zamestnanec prepustený z organizačných dôvodov, ktorý po zaevidovaní sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie získal príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť a opäť začal vykonávať činnosť pre bývalého zamestnávateľa, avšak už ako osoba samostatne zárobkovo činná. Čiže toto je dôvod, prečo nesúhlasíme s takýmto návrhom.

Ja by som len upresnila niektoré údaje. Údaj, o ktorom tu hovorila pani poslankyňa Sárközy, koľko ľudí je poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Jednoznačne máme evidenciu na ústredí práce, ktorá je zozbieraná z úradov práce. Môžem povedať, že vôbec nejde o nejaký markantný nárast počtu ľudí, ktorí sú poberateľmi v hmotnej núdzi, dokonca je výrazne nižší, ako bol v roku 2004 za účasti vo vláde aj maďarskej koalície. Je to 169-tisíc poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Takže poprosím, keby sa uvádzali správne údaje. Nakoniec ústredie práce pravidelne mesačne tieto údaje zverejňuje.

Snáď v tejto súvislosti ešte by som chcela zdôrazniť jedno. Nie je možné hodnotiť účinnosť opatrení po pol roku, teda opatrení, ktoré boli prijaté pred pol rokom a navyše v čase, keď nie je dostatok pracovných miest. Čiže je potrebné, aby sa tieto opatrenia skutočne vžili, aby ľudia vedeli, na čo majú nárok a potom je možné ich vymaniť.

V tejto súvislosti len pripomínam, že pripravené je znovu prerokúvanie účinnosti prijatých opatrení. Ja sa určite nebránim tomu, aby neboli prijaté také opatrenia, ktoré by boli možno účinnejšie a vypustili sme tie opatrenia, ktoré sa neukázali účinnými. Dôvodom takéhoto konania a dôvodom predkladania v skrátenom legislatívnom konaní je aktualizácia a prijímanie opatrení v čase, keď nám analýza ukazuje, že teraz je potrebné takto konať. Takže toto je jediným dôvodom.

Ja si dovolím povedať jednu vec a bola by som veľmi rada, keby tí ľudia začali vnímať sociálne podniky, tak ako tých 8 pilotov v roku 2008 bolo pripravených a zriadených. Tieto pilotné podniky boli vytvorené predovšetkým na riešenie dlhodobej nezamestnanosti, ktorá skutočne bola, a tak je to určitá skupina ľudí, ktorá bola ako kal usadená na dne a nepodarilo sa s nimi pohnúť. Dnes sme sa skutočne aj vďaka týmto sociálnym podnikom trochu pohli. Ide o zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v pilotných projektoch, a to v prvom rade tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, pracuje sa tam s Rómami, treba sa ísť na to pozrieť. Pani poslankyni Sárközy som opakovane navrhovala, aby sa zúčastnila na kontrolných dňoch, ktoré sú v rámci týchto ôsmich pilotov. Sociálne podniky upravené a zvolené podmienky s účinnosťou od 1. marca a 1. apríla tohto roku sú pripravené a dopytovo je pripravená výzva v rámci dopytových projektov, dopytovo orientovaných projektov, a je na ňu vyčlenených 70 miliónov eur viac, ako 70 miliónov eur, pričom tieto podniky by mali byť zriaďované v podmienkach miestnej samosprávy, regionálnej samosprávy.

V prvom rade ide o to, aby prostredníctvom takýchto sociálnych podnikov mohli byť zamestnaní aj iní ľudia, aj ľudia, ktorí sú prepustení z organizačných dôvodov a tieto podniky smerujú k rozvoju, a poviem napríklad kultúry, čiže je možné ich využívať v miestnych knižniciach obcí, ale je ich možné využívať v múzeách. Čiže dá sa povedať, že vieme pomôcť napríklad rozvoju a vzniku predškolských zariadení, kde prispejeme na mzdy a odvody, na rozvoj a prevádzku zariadení sociálnych služieb a podobne. Čiže ja v tejto chvíli vidím veľký rozdiel medzi dvomi pilotnými projektmi, ktorých základnou prácou je, tak ako to povedal jeden z účastníkov a zamestnancov. A povedal mi, viete, najskôr som sa musel naučiť vstávať každý deň do práce, obliecť a prísť do práce. Potom ma naučili čítať, pretože ja už neviem čítať a nevedel som si prečítať ani výstražné znamenia, ktoré sú, že je tu vysoké napätie a podobne. Takže bola som v Rožňave, môžete sa tam prísť pozrieť, sprevádzkovali veľmi peknú kuchyňu, prevádzkujú v nepretržitej prevádzke, v 24-hodinovej prevádzke spracovanie drevoštiepky, čistia lesy a podobne. Takže si myslím, že pre dlhodobo nezamestnaných ľudí, pre ktorých prostredníctvom tohto projektu sa poskytujú predovšetkým príspevky na ich mzdy, a teda v rámci výšky celkovej ceny práce na ich mzdy a odvody, hovorím prvý rok o 50 % z celkovej ceny práce, ktorá sa poskytuje, a druhý rok 40 % a peniaze sú výlučne určené pre tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, boli znevýhodnení na trhu práce a s ktorými sa tam pracuje. Takže, prosím, aby ste neznevažovali, neznehodnocovali a napokon po včerajšej relácii v TA3 asi môžeme konštatovať aj to, že za rôznymi sociálnymi podnikmi zrejme budú rôzne politické strany a tí, ktorých sa to tu dotýka v rámci opozície, aby si to, prosím, všimli. Ďakujem pekne za pozornosť.

Ďakujem, pán predsedajúci.

M. Hort, podpredseda NR SR: Pán poslanec Kvorka, chcete ako spravodajca využiť právo záverečného slova? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany Rosovej a Jaroslava Ivanča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona má tlač 1282 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1306.

Dávam teraz slovo poslankyni Tatiane Rosovej, aby návrh zákona uviedla. Pani poslankyňa, nech sa páči.

T. Rosová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som v mojej úvodnej reči k nášmu návrhu novely školského zákona povedala najprv, čo vlastne navrhujeme, potom po druhé, prečo to navrhujeme a po tretie, aby som sa pokúsila vyvrátiť akékoľvek obavy, ktoré by mohli byť v tejto súvislosti vyslovené.

Takže čo navrhujeme. Navrhujeme, aby si školy a učitelia mohli vybrať, či si objednajú učebnice, ktoré pre nich vybralo ministerstvo školstva, alebo si vyberú inú učebnicu, ktorá bude dostupná na trhu. Ak si nevyberú učebnicu vybranú alebo navrhnutú ministerstvom školstva, škola dostane uhradené financie do tej výšky, aká je cena ministerstvom vybranej učebnice. Čiže nevzniknú tým žiadne ďalšie náklady na štátny rozpočet.

Pokiaľ ide o zodpovednosť za obsah tých učebníc, ktoré by si vyberali voľne na trhu učitelia a školy, za súlad obsahu tejto učebnice alebo ktorýchkoľvek iných materiálov používaných na vyučovanie jednak s cieľmi zákona, a jednak aj so štátnym vzdelávacím programom, je zodpovedný riaditeľ školy. Takže je jasná zodpovednosť a tá zodpovednosť je aj vyvoditeľná.

Čo nás viedlo k tomuto návrhu? Samozrejme predovšetkým presvedčenie, že sloboda v tejto oblasti je úplne kľúčová. A práve preto si dovolím povedať, že týmto návrhom aj plníme to, čo minister školám sľúbil. Teda to, že budú mať viac slobody, že budú môcť uplatňovať tvorivosť a že formy vyučovania budú kreatívne a po novom.

Takže si myslím, že týmto návrhom vytrhávame v skutočnosti niekoľko tŕňov z päty pána ministra. Jednak, ako som už povedala, plníme jeho sľub aspoň čiastočne, pokiaľ ide o možnosť výberu učebníc. Ale taktiež prispievame k tomu, aby sa neopakovala každoročne tá situácia, ktorú poznáme od zavedenia nového školského zákona, teda od zavedenia takzvanej školskej reformy.

Čo sa deje v našich školách? S tým, ako vstúpil do platnosti školský zákon 1. septembra 2008, vstúpil do škôl aj chaos a zmätok. Bolo jasné, že prváci, ktorí boli vlastne prvý ročník postihnutí alebo zasiahnutí reformou, respektíve piataci a prváci stredných škôl, že učebnice mať nebudú. Vtedy sa to ešte bralo ako detská chyba reformy, ako čosi, čo musíme položiť na oltár toho, aby sa reforma vôbec zaviedla. Teda naši prváci, pretože na tých najviac záleží, tí starší predsa len sú už ostrieľanejší, zažili svoje prvé školské dni v chaose, nervozite, nevediac teda zo strany učiteľov, čo sa bude diať. No to isté sa však zopakovalo aj v druhom ročníku. Dodnes chýbajú učebnice. Môj kolega ma doplní aj z pohľadu stredných škôl, koľko vlastne titulov dodnes chýba. Druhý rok máme tuná populačný ročník, ktorý považuje školu za miesto, kde proste nie sú veci tak, ako majú byť. Kde chýba to úplne najzákladnejšie. Samozrejme nehovoriac o tom, že to vyvoláva nervozitu učiteľov a ďalšie následné skutočnosti.

Ak si niekto myslí, že prvý a druhý rok, že to sú ešte také roky, ktoré môžeme prepáčiť, ubezpečujem vás, že presne takýto obraz sa udeje aj na budúci školský rok. Na poslednom zasadnutí výboru nám pán minister sám povedal, že doteraz nemajú ešte ani len uchádzačov o učebnice pre tretí ročník. Čiže je vylúčené, aby v septembri v budúcom školskom roku boli tretiacke učebnice na laviciach žiakov.

Tento veľký tŕň z päty pánovi ministrovi by takáto úprava skutočne pomohla vytrhnúť. Jednoducho som presvedčená o tom, že vzápätí po tom, ako by vstúpila do platnosti, by sa na trhu objavil dostatočný počet učebníc. Možno nie, samozrejme, okamžite, ale iste sú možnosti prekladov, úprav zahraničných textov. Je mnoho učebníc, o ktorých iste aj tí, ktorí sa tým zaoberáte, viete, ktoré sú v šuplíkoch a ktoré nenašli zatiaľ cestu na svetlo sveta, pretože ich nenapísali vyvolení autori. Takže som presvedčená, že učebníc by bolo v tom prípade dostatok a takýto chaos, akého sme svedkami, by už nenastával. To je prvá veľmi dôležitá vec.

Na druhej strane je tu ešte jeden aspekt, ktorý možno nebije do očí. Ale prijímali sme nedávno zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý riešil kariérny postup učiteľov. Je úplne zjavné, že ani v roku 2010, ale pravdepodobne ani v nasledujúcich rokoch nebudú v štátnom rozpočte prostriedky na to, aby sa učitelia skutočne mohli vzdelávať, a aby sa teda naplnila litera a myšlienka tohto zákona, aby teda bol ich kariérny postup závislý od ich vôle vzdelávať sa. Pretože vôľu mať môžu, ale nebudú na to peniaze. Ale je tu jedna možnosť, ktorá dokáže takýto deficit financií istým spôsobom aspoň trochu vyvážiť, a to je to, že kariérny postup alebo kredity, ktoré súvisia s kariérnym postupom môžu učitelia získať aj tým, že sú autormi učebníc. Samozrejme pokiaľ rozhoduje ministerstvo a pokiaľ máme jednu jedinú učebnicu pre každý ročník a každý predmet, počet takýchto učiteľov je veľmi obmedzený. V prípade, že by sme otvorili trh, môžu sa uchádzať o miesto na ňom aj viacerí, a to znamená, môžu získavať takýmto spôsobom kredity. Je samozrejmé, že tieto učebnice, ktoré by boli voľne na trhu, taktiež musia mať odborné posudky, ktoré by boli určite adekvátne tomu, čo očakávame od ďalšieho vzdelávania učiteľov. Takže to je teda ďalší aspekt nášho návrhu.

No a pokiaľ ide o nejaké možné obavy z toho, že by či už z hľadiska logistiky, z hľadiska obsahu, alebo z ekonomického hľadiska mohli prísť nejaké problémy, dovoľte mi vyvrátiť aj tie. Pokiaľ ide o akési logistické otázky. Aj dnes si školy objednávajú a na základe objednávok ministerstvo distribuuje učebnice. V tomto by sa vlastne teda nič nezmenilo. Naďalej by si školy objednávali a ministerstvo by distribuovalo toľko učebníc, koľko si objednajú. Pochopiteľne je jasné, že by potom malo zisťovať tie objednávky skôr, než sa objedná tlač. Nie je v tom žiaden problém.

Pokiaľ sa niekto odvoláva na edičný plán ministerstva, tak upozorňujem, že edičný plán nie je žiaden zákon, nie je to ústava, edičný plán je papier, na ktorý sa dá napísať kedykoľvek čokoľvek iné. Takže logistika je celkom jednoduchá, žiaden problém.

Pokiaľ ide o obsah, už som uviedla na začiatku, že za obsah a za to, aby ten obsah bol v súlade s cieľmi zákona o vzdelávaní, aby bol v súlade aj so štátnym vzdelávacím programom, za toto ručí riaditeľ školy. Rovnako to je upravené aj v českom školskom zákone, myslím, že je to veľmi logická úprava, pretože riaditeľ podlieha kontrole inšpekcie a, samozrejme, aj zriaďovateľa. Takže tým pádom niet obáv o to, že by sa to mohlo vymknúť z rúk.

No a pokiaľ ide o akési obavy, že by to vyvolalo nejaké finančné nároky možnože na vrecká rodičov a tak ďalej, tak to som presvedčená o presnom opaku. Myslím si, že takýto postup by, naopak, prispel k tomu, žeby celá učebnicová politika bola menej nákladná vzhľadom na štátny rozpočet. Už aj keby sme odhliadli od toho, ako prebiehajú dnešné výberové konania, už aj keby sme pripustili, že nebude učebnice tlačiť, povedzme, firma Versus a že by všetko išlo celkom po poriadku, tak ako ísť má, myslím si, že aj v takom prípade, pokiaľ by sme liberalizovali trh s učebnicami, ukázalo by sa, že sa dajú učebnice kúpiť a vytlačiť lacnejšie, než pokiaľ sú obstarávané monopolne. To je teda jedna stránka veci.

Ešte sa ale predsa len vrátim k obsahu. Preto, lebo myslím si, že takýto postup by výrazne zvýšil kvalitu obsahu učebníc, a to nielen tým, že by na trhu určite kvalitné učebnice boli voľne dostupné, ale aj tým, že by to vyvolalo tlak na tie učebnice, ktoré obstaráva samotné ministerstvo. Bola by predsa hanba, keby ministerstvo vydalo takú učebnicu, ktorú si nikto neobjedná. Takže potom by asi tými autormi učebníc museli byť skutočne ľudia, ktorí dokážu učebnicu napísať, a nie ľudia, ktorí sú blízki tej ktorej politickej strane, alebo tomu ktorému politikovi. Takže jednoznačne vidím len a len priaznivé dopady a opakujem, plníme tým sľub pána ministra, riešime tým problémy, ktoré ministerstvo vyvolalo, a preto predpokladám, že aj pán minister a aj koalícia náš návrh uvíta a podporí. Ďakujem vám vopred.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov a teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, pánovi poslancovi Martinovi Froncovi, aby nás oboznámil so spravodajskou informáciou. Pán poslanec, nech sa páči. Poprosím všetkých, ktorí sú v sále a nemajú záujem o diskusiu k tomuto bodu, aby si svoje veci riešili mimo rokovacej sály. Ďakujem za porozumenie.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Tatiany Rosovej a Jaroslava Ivanča na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, takzvaný školský zákon ako spravodajca určený výborom Národnej rady pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

Návrh zákona bol doručený poslancom ako parlamentná tlač č. 1282. Predseda Národnej rady zaradil návrh zákona na program tejto schôdze a súčasne svojím rozhodnutím č. 1306 z 2. októbra tohto roku navrhol prideliť návrh zákona na prerokovanie výborom, určil gestorský výbor a lehoty na prerokovanie. Konštatujem, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady podľa legislatívnych pravidiel na prerokovanie.

S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky po rozprave o návrhu zákona sa uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V prípade, že Národná rada Slovenskej republiky takto rozhodne, v súlade s návrhom predsedu Národnej rady odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Za gestorský výbor na základe návrhu predsedu Národnej rady odporúčam výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s tým, že výbory prerokujú predmetný návrh zákona v lehote do 30. novembra tohto roku a gestorský výbor do 1. decembra tohto roku.

Pán podpredseda, skončil som svoju spravodajskú správu. Prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram týmto všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že som do rozpravy dostal jednu písomnú prihlášku, a to za poslanecký klub SMK sa prihlásil pán poslanec László Szigeti. Po jeho vystúpení a prípadných faktických poznámkach bude možnosť sa prihlásiť k tomuto bodu aj ústne.

Pán poslanec, nech sa páči.

L. Szigeti, poslanec: Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vítam návrh novely školského zákona od pani poslankyne Rosovej a pána poslanca Ivanča a vítam tento návrh, pretože je racionálnym, aktuálnym a rieši liberalizáciu učebnicového trhu na Slovensku. Mimochodom treba poznamenať skutočnosť, že väčšina členských štátov a členských krajín Európskej únie má liberalizovaný trh učebníc a treba tu a teraz povedať, že do prijatia nového školského zákona č. 245 z mája roku 2008 aj na Slovensku sme mali otvorený systém používania učebníc.

Dá sa povedať, že trh učebníc bol do určitej miery liberalizovaný, pretože predchádzajúci zákon, starý školský zákon v § 39 a § 40 nezakazoval školám používanie iných učebníc. Teda mohli ľubovoľne si vybrať učitelia, riaditelia škôl tú ktorú učebnicu. Navyše si myslím, že táto predkladaná novelizácia zákona nehovorí o absolútnej liberalizácii učebnicového trhu, pretože používané učebnice, učebné texty a pracovné zošity musia byť jednoznačne v súlade s cieľmi a princípmi školského zákona, teda zákona o výchove a vzdelávaní a predpokladám, že autori mali na mysli aj to, že musia byť v súlade so štátnymi vzdelávacími programami.

Ja si myslím, že skutočne je čas na to, aby sme už po dvadsiatich rokoch po Nežnej revolúcii mohli dôverovať našim učiteľom. Veď práve oni sú tí, ktorí na základe svojich skúseností vedia si vybrať tú najvhodnejšiu a najlepšiu učebnicu pre žiakov. Podľa predloženého návrhu novely o používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov rozhoduje riaditeľ školy. Samozrejme berie na seba aj zodpovednosť za to, z akých učebníc sa vyučuje v jeho škole. Je to prvok, myslím si, že jednoznačne taký, ktorý posilňuje slobodu v našich školách a výrazne prispieva k autonómii našich škôl, veď v dnešnej dobe sa tak veľa hovorí o slobode, o školskej autonómii. Myslím si, že je to prvok, ktorý napomôže to, aby autonómia v našich školách bola.

Uvedomme si, že tak ako nemôžeme chcieť uniformizovaných žiakov, učiteľov, rodičov, pretože sú rôzni, majú rôzne mentálne schopnosti, talenty a tak ďalej, takisto by sme nemali používať uniformizované učebnice. Práve preto výber učebníc treba nechať na odborníkov, na učiteľa a na riaditeľa školy.

Druhý aspekt, prečo podporujem túto novelu zákona, je jej aktuálnosť. Všetci poznáme, ako to naznačila aj pani poslankyňa Rosová, poznáme dramatickú situáciu v našich školách, aká je situácia s učebnicami, predovšetkým problémy sú v 1., 2., 5. a 6. ročníku základných škôl, ale podobné problémy majú aj stredoškoláci v 1. a 2. ročníku. Žiaľ, napriek mnohonásobným opakovaným sľubom ministerstva školstva - sám pán minister aj na pôde Národnej rady viackrát sľúbil, že do konca októbra školy dostanú nové učebnice, aj tie učebnice, ktoré sú len druhotlače a ďalšie vydávania. Bohužiaľ, blíži sa koniec októbra a ja mu mienim položiť dnes otázku v rámci hodiny otázok, teda, čo je s jeho sľubom, kedy už konečne školy budú mať tie učebnice, čo sľúbil. A myslím si, že to je neospravedlniteľná nezodpovednosť pána ministra a celého ministerstva školstva voči našim žiakom, učiteľom, ale aj rodičom.

Prijatím tejto novely by sa vyriešil akútny nedostatok učebníc pre niektoré ročníky a hlavne by to bola veľká pomoc pre žiakov, učiteľov a rodičov. Napokon si myslím, že je to ešte ďalší argument na schválenie a prijatie tejto novely zákona, veď poznáme situáciu. Naozaj v našom školskom výbore sám pán minister hovoril o tom, že v dnešnej dobe je potrebné hľadať, zháňať autorov, ktorí by boli vôbec schopní a chcú napísať učebnicu. Myslím si, že dielo, ktoré sa rodí v takomto prostredí, nemá požadovanú kvalitu. Práve si myslím, že vytvorením konkurenčného prostredia by sme mohli posilniť kvalitu a zvyšovať kvalitu našich učebníc, čo si myslím, že je normálne bežné a mali by sme byť radi, že vlastne máme širšiu ponuku na ten-ktorý predmet. Táto novela zákona k tomu prispieva.

Takisto podporujem tú časť novely zákona, ktorá hovorí o tom, akým spôsobom by mal štát prispievať na uhradenie tých učebníc, ktoré nie sú štátom schválené, ale školy by si objednali aj tieto učebnice. Myslím si, že aj tá časť novely je racionálnou a spravodlivou myšlienkou.

Na záver toľko, že predložená novela školského zákona rieši aktuálne problémy školstva a z toho dôvodu klub poslancov za Stranu maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja túto novelu podporí. Ďakujem. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP