Úterý 27. října 2009

Štvrtý deň rokovania

42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

27. októbra 2009 o 9.00 hodine

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Ágnes Biró, pán poslanec Ľuboš Micheľ a Ján Slota.

Podľa schváleného programu pristúpime teraz k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 1147 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 1147a.

Poprosím pána ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pána Richarda Rašiho, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

R. Raši, minister zdravotníctva SR: Dobrý deň prajem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom navrhovanej právnej úpravy je upraviť širší rozsah zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami. Navrhuje sa nový druh zaobchádzania s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami, ktorým je spracovanie konopy, okrem odrôd konopy siatej, ktorú môže poľnohospodár pestovať bez povolenia alebo makovej slamy na iné účely, ako je získanie omamnej alebo psychotropnej látky. Navrhuje sa definícia výroby omamných alebo psychotropných látok, ktorá rozlišuje spracovanie makovej slamy na účely získania koncentrátu makovej slamy, na izoláciu alebo syntézu omamných alebo psychotropných látok a na výrobu liekov s obsahom omamných alebo psychotropných látok. Na základe rozhodnutia Rady EÚ o kontrolných opatreniach a trestných sankciách s ohľadom na nové syntetické drogy sa navrhujú doplniť do I. skupiny psychotropných látok prílohy č. 1 štyri nové syntetické psychotropné látky. A do II. skupiny omamných látok sa navrhuje doplniť liečivo ketamín, ktoré sa v poslednom čase zneužíva na nezákonné účely.

Návrh zákona umožňuje zaraďovanie omamných a psychotropných látok na základe právnych predpisov Európskej únie a na základe vlastného podnetu orgánov štátnej správy kompetentných pre oblasť legálneho pohybu omamných a psychotropných látok a potláčania nelegálnej výroby a distribúcie omamných a psychotropných látok.

Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, obraciam sa na vás so žiadosťou o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre zdravotníctvo pani poslankyni Darine Gabániovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

D. Gabániová, poslankyňa: Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás oboznámila so spoločnou správou rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Výbor ma poveril za spoločnú spravodajkyňu predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.

Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorského výboru č. 188 z 21. októbra 2009.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri prerokovávaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1147), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1604 z 9. septembra 2009 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje vládny návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.

Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z., dňa 13. októbra 2009 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami podľa uznesenia č. 715 z 13. októbra 2009.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z., dňa 13. októbra 2009. Výbor neprijal platné uznesenie, lebo podľa § 52 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním nesúhlas nadpolovičná väčšina prítomných poslancov výboru.

Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Sú to legislatívnotechnické úpravy, ktoré sú súčasťou správy, ktorá je dostupná všetkým poslancom.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

A súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 a 2 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa prihlásil pán poslanec Zvonár. Ešte niekto má záujem prihlásiť sa? Ak je to všetko, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Pán poslanec, máte slovo.

J. Zvonár, poslanec: Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, moje prihlásenie do diskusie je veľmi pragmatické, keď sa prerokúva zákon o omamných látkach, psychotropných látkach, v tom tak, tento zákon smeruje k tomu, aby sme zabránili drogovým závislostiam, upravili legislatívne normy tak, aby boli použiteľné. Pri prerokovávaní tohto zákona Úsek legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady dal niekoľko pripomienok, ktoré sa týkali iba legislatívnotechnickej úpravy tohto návrhu zákona. Napriek tomu opoziční poslanci zablokovali prijatie týchto legislatívnotechnických úprav. Neviem, či im záleží na tom, aby sa drogy u nás rozširovali, aby sme mali oveľa väčšie problémy, ako máme teraz, alebo čo týmto sledovali.

Ja by som si dovolil dať pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1147).

Po prvé. V článku I sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie: "V § 5 ods. 3 sa slová "a prípravkami" a slová "a prípravkov" vypúšťajú." Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Ide sa o legislatívnotechnickú úpravu.

Po druhé. Za bod 18 sa vkladajú nové body 19 a 20, ktoré znejú: "19. V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová "a prípravkov". 20. V § 19 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a prípravok"." Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Znovu ide o legislatívnotechnickú úpravu.

Po tretie. Bod 21 znie: "§ 30 vrátane nadpisu "Kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok" znie:

Odsek 1: "Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a psychotropnej látky I. skupiny a II. skupiny do knihy omamných látok a viesť evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok."

Odsek 2: "Kniha omamných látok a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a psychotropných látok sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa kontrolným orgánom na ich požiadanie."

Odsek 3: "Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja stratu, zničenie alebo odcudzenie knihy omamných látok a dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok."

Odsek 4: "Náležitosti knihy omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo."."

Ide o spresnenie textu na základe pripomienky Úseku legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky vyjadrenej v druhom odseku časti A stanoviska č. 1344 z roku 2009.

Po štvrté. Za bod 21 sa vkladá nový bod 22, ktorý znie: "V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a prípravkov"." Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Ide znovu o legislatívnotechnickú úpravu.

A po piate. Za bod 24 sa vkladá nový bod 25, ktorý znie: "V § 35 písm. g) 4. bode sa vypúšťajú slová "a prípravky"." Ďalšie body sa primerane prečíslujú.

Ide o legislatívnotechnickú úpravu.

Pani predsedajúca, ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Zvonára, pán poslanec Novotný, pani poslankyňa Sániová a pán poslanec Markovič. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Novotný, máte slovo.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Ja som k tomuto naozaj zásadnému legislatívnemu zámeru ministerstva zdravotníctva týkajúcemu sa maku a konopy nechcel pôvodne vystupovať, ale teda skôr ako z nás náš kolega z výboru pre zdravotníctvo urobí nejakých mafia friendly opozičných politikov, ktorí tu ticho podporujú distribúciu drog, tak dovolil by som si naozaj bezplatne vám ponúknuť tri rady, aby sa zbytočne takéto situácie neopakovali. Tá prvá rada je, aby sa koaliční poslanci zúčastňovali riadne zvolaného výboru pre zdravotníctvo, lebo tam máte väčšinu a potom nebude žiadne problém. Tá druhá rada je, že nemusíte prácne stále prepisovať všetky návrhy, ktoré sú v stanovisku odboru legislatívy Národnej rady, stačí, keď si ho niektorý z poslancov osvojí, a verte, že opozícia za stanovisko odboru legislatívy vždy zahlasovala a zahlasuje aj na ďalších výboroch. A tá tretia rada je, že skúste povedať pánovi ministrovi zdravotníctva, aby tú legislatívu na ministerstve zdravotníctva pripravoval presnejšie, a potom nebudeme musieť toľko opravovať v Národnej rade. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pani poslankyňa Sániová, faktická poznámka.

B. Sániová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja osobne som dlho čakala na tento zákon, pretože, tak ako bolo už uvedené, týka sa to hlavne anestetika Ketalaru. Aj keď pán poslanec Zvonár hovoril viacej o týchto legislatívnych otázkach a problémoch, ale medzi tými riadkami treba aj toto si pripomenúť, že Ketalar ako anestetikum, ktoré tu prítomní kolegovia zdravotníci poznajú, má množstvo nežiaducich účinkov. A práve preto preradenie do tej skupiny II. tohto anestetika vítam, aby to bolo ošetrené v zákone. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Pán poslanec Markovič.

P. Markovič, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať pánovi poslancovi Zvonárovi za jeho brisknú rannú politologickú analýzu, prečo neprechádzajú pozmeňujúce návrhy odboru legislatívy alebo spoločnej správy na výbore pre zdravotníctvo, v ktorom majú koaliční poslanci väčšinu, bol naozaj hodný zákona o omamných a psychotropných látkach.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Zvonár, reakcia na faktické poznámky.

J. Zvonár, poslanec: Ďakujem. Ja zareagujem iba na poslanca Novotného. A myslím si, že miesto toho, aby sa ospravedlnil za to možno z neznalosti alebo z niečoho, prečo blokoval tento zákon, tak jeho napádanie a vysvetľovanie, ako sme si ho mohli sami schváliť, tieto pripomienky sú trápne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán minister, ako navrhovateľ, chcete k rozprave zaujať stanovisko? Nech sa páči.

R. Raši, minister zdravotníctva SR: Ďakujem pekne. Chcel by som len upozorniť všetkých prítomných, že opäť sa stalo to, čo sa stáva opakovane, že pán poslanec Novotný nečíta zákony. Totiž okrem makovej slamy, tam išlo najmä o ketamín. A keď sme zdravotnícky výbor a sme lekári, tak neviem, aký problém máš aj ty, pán poslanec Novotný, aj pán poslanec Markovič s tým, aby sa zakázal prísun ketamínu na diskotéky. A nebolo to tajné, ste to prezentovali verejne. Myslím si, že keby pani poslankyňa Sabolová bola na tom výbore, tak určite za tento zákon zahlasuje, pretože nejde o nič iné, len o zneprístupnenie prístupu mládeži k drogám, ku ketamínu. Takže naozaj nezavádzajte a vyjadrite sa, prečo ste boli za vstup ketamínu na diskotéky.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Pani spoločná spravodajkyňa pani poslankyňa Gabániová, chcete záverečné slovo?

D. Gabániová, poslankyňa: Nie, Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším bodom programu je

návrh na odvolanie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrh na zvolenie nového podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Návrh má parlamentnú tlač 1256 a správa výboru pre zdravotníctvo má tlač 1256a.

Slovo má pán minister zdravotníctva Richard Raši. Nech sa páči, uveďte návrh vlády.

R. Raši, minister zdravotníctva SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dozorná rada Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má 5 členov, a to predsedu, podpredsedu a ďalších troch členov dozornej rady. Týchto členov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.

V súlade so zákonom predkladám v súvislosti s ukončením funkčného obdobia návrh na odvolanie MUDr. Milana Považana z funkcie podpredsedu dozornej rady a návrh na voľbu MUDr. Gabriely Kaliskej do funkcie nového podpredsedu dozornej rady, ktorá spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Teraz má slovo poverený člen výboru pre zdravotníctvo pán poslanec Ján Zvonár, ktorý podá správu o prerokovaní návrhu vo výbore. Nech sa páči.

J. Zvonár, poslanec: Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne a páni poslanci, vláda Slovenskej republiky uznesením č. 685 z 30. septembra 2009 schválila návrh na odvolanie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrh na zvolenie nového podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a predložila ho Národnej rade Slovenskej republiky. V zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1285 z 2. októbra 2009 pridelil návrh na odvolanie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrh na zvolenie nového podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 16. októbra 2009.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o predloženom návrhu na svojej 44. schôdzi dňa 13. októbra 2009. Návrh na odvolanie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrh na zvolenie nového podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zdôvodnil minister zdravotníctva Slovenskej republiky Richard Raši. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo sa oboznámil s predloženým návrhom a konštatoval, že navrhovaná kandidátka spĺňa požiadavky podľa § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. Výbor prijal uznesenie č. 185 z 13. októbra 2009, v ktorom súhlasil s návrhom vlády a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky 1. podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. a) odvolať Milana Považana z funkcie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, b) zvoliť Gabrielu Kaliskú do funkcie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2. podľa § 39 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a) vykonať hlasovanie o návrhu na odvolanie podpredsedu dozornej rady verejne, b) vykonať hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu dozornej rady verejne.

Výbor poveril poslanca Jána Zvonára, aby predniesol správu o výsledku prerokovania návrhu na odvolanie podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrhu na zvolenie nového podpredsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pani predsedajúca, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne do rozpravy. Ústne sa neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu programu, ktorým je druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona je pod tlačou 1166 a spoločná správa výborov má tlač 1166a.

Prosím ministra obrany Slovenskej republiky pána Jaroslava Bašku, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, účelom návrhu zákona je predovšetkým zapracovanie poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Zároveň sa precizujú ustanovenia zákona v nadväznosti na zmeny ustanovení súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

V návrhu zákona sa sprísňujú podmienky poskytovania aktivačného príspevku, príspevku na bývanie, náhrady na návštevu rodinu, platu počas väzby, preplácania výstrojových bodov, ako aj uhradenia nákladov spojených so štúdiom a prehlbovaním kvalifikácie.

Dopĺňajú sa nové dôvody na skončenie služobného pomeru, ktoré sa budú posudzovať ako závažný spôsob porušenia základnej povinnosti.

Ďalej sa navrhuje rozšírenie fakultatívnych dôvodov na prepustenie zo služobného pomeru profesionálneho vojaka. Ustanovenie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka, ktoré má fakultatívny charakter, sa navrhuje zmeniť tak, aby malo obligatórny charakter.

Návrh zákona bol prerokovaný vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, v ústavnoprávnom výbore, vo Výbore NR SR pre sociálne veci a bývanie a vo výbore pre financie, rozpočet a menu. S pozmeňujúcimi návrhmi a pripomienkami uvedenými v spoločnej správe výborov súhlasím.

Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľujem si vás požiadať, aby ste predložený návrh zákona postúpili do tretieho čítania. Ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Viliamovi Jasaňovi, ktorý bude informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a odôvodní návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máte to ako tlač 1166.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1590 z 8. septembra 2009 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Všetky výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

A poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré máte v tlači 1166a.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 1 až 5 rokovať spoločne a tieto schváliť.

Zároveň gestorský výbor na základe stanovísk k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému vládnemu návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 288 na jeho 68. schôdzi. Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Ústne sa neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračovať budeme druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 1167 a spoločná správa výborov má tlač 1167a.

Opäť poprosím pána ministra obrany Jaroslava Bašku, aby uviedol aj tento vládny návrh zákona.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrhom zákona sa zosúlaďuje platné znenie zákona o obrane so zákonom o ochrane osobných údajov, rozširuje sa pôsobnosť územných vojenských správ o doplňovanie ozbrojených síl občanmi a vedenie ich evidencie a dopĺňa sa inštitút vyvlastnenia o možnosť vyvlastňovania vo verejnom záujme na účely obrany aj v stave bezpečnosti.

Súčasťou predkladaného návrhu zákona je novela zákona o brannej povinnosti, v ktorej sa navrhuje ustanoviť pre Slovenskú informačnú službu výnimky z povinnosti oznamovať územným vojenským správam vznik a zánik služobného pomeru svojich príslušníkov z dôvodu utajenia služobného pomeru a počtu príslušníkov Slovenskej informačnej služby.

V súvislosti so zmenami a doplneniami zákona o brannej povinnosti sa navrhujú aj zmeny a doplnenia zákona o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.

Návrh zákona bol prerokovaný vo výbore pre obranu a bezpečnosť, v ústavnoprávnom výbore, vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, vo výbore pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a nakoniec vo výbore pre financie, rozpočet a menu. S pozmeňujúcimi návrhmi a pripomienkami uvedenými v spoločnej správe výborov súhlasím.

Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, poslanci, chcem vás požiadať, aby ste predložený návrh zákona postúpili do tretieho čítania. Ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz má slovo spoločný spravodajca z výboru pre obranu a bezpečnosť pán poslanec Emil Vestenický, ktorý bude informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a odôvodní návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

E. Vestenický, poslanec: Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, pán minister, dámy a páni, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1167).

Národná rada Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1593 z 9. septembra 2009 pridelila zákon na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v duchu § 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami tak, ako sú uvedené v spoločnej správe (tlač 1167a).

Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 287 na jeho 68. schôdzi. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 hlasovať spoločne a tieto schváliť, o bode 6 hlasovať samostatne a tento neschváliť.

Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Slafkovský. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Slafkovský, máte slovo.

A. Slafkovský, poslanec: Dobrý deň, pani podpredsedníčka, dobrý deň, pán minister. Pán predkladateľ, vážené dámy a páni, ja by som chcel v krátkosti položiť len dve otázky a urobiť také podtrhnutie, nakoľko v spoločnej správe keď som ju čítal, tak som si všimol, že body 1 a 8 z vládneho návrhu boli vypustené. Ale keď ste tu čítali, pán spoločný spravodajca, ste hovorili že za body 1 a 8 treba hlasovať. Takže zhodou okolností nemám teraz po ruke spoločnú správu, ale týka sa to tých bodov, bodu 1, kde sa hovorí o vydávaní stanoviska k prerokúvaniu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov a stanoviska k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb, a bodu 8, to je vlastne vyvlastňovanie. Tam bolo aj stanovisko z Úseku legislatívy a aproximácie práva, že tieto dva body sa odvolávajú na iný predpis, ktorý ešte nie je platný. Takže preto tieto dva body nemôžu byť súčasťou predloženého návrhu.

Ja chcem len v tejto súvislosti upozorniť, že je skutočne potrebné veľmi citlivo pristupovať k tomu, aby na jednej strane nedošlo k zahlteniu ministerstva obrany a na druhej strane aby nevznikali zbytočné komplikácie na obciach, hovorím teraz ako bývalý primátor, zadefinovanie stavby, obec ako stavebný úrad sa vždy vyjadruje v procese stavebného konania, aby sa nestalo ministerstvo obrany príliš častým účastníkom konania. A znamenalo by to pre ministerstvo na jednej strane veľké náklady cestovať po celej republike zakaždým ku každej stavbe. Zase na druhej strane mohlo by to znamenať svojím spôsobom zbytočné predlžovanie procesu výstavby. Takže myslím, že je to teda tak, že tieto dva body v budúcom predkladanom návrhu nebudú, ale keď ho budete spracovávať, aby sa na tieto pripomienky prihliadlo. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Slafkovského nie sú, takže vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán minister ako navrhovateľ, chcete zaujať stanovisko?

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec Slafkovský, tie body 1 až 8 boli body označené od odboru legislatívy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. A tie sa úplne vypustili a nahradili sa práve pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Richtera. Sú to vlastne aj body v spoločnej správe 1 až 5. Preto sa vypustili a nahradili sa týmito, pretože ešte neplatí nový stavebný zákon, ktorý ešte nebol prerokovaný v Národnej rade Slovenskej republiky. Tak preto sme to museli prerobiť práve pozmeňujúcim návrhom poslanca Richtera, ktorý je v bodoch 1 až 5 spoločnej správy na súčasné platné znenie stavebného zákona. Je to v spoločnej správe a súhlasí s tým aj pán spravodajca, že je to takto.

A čo sa týka zúčastňovania, tak ministerstvo obrany sa bude zúčastňovať naozaj iba pri tých stavebných povoleniach, kde má svoje objekty alebo sú tie, ktoré susedia s objektmi v niektorých tých mestách alebo v tých posádkach, v ktorých sú dislokované naše vojenské útvary a naše posádky. Toľko asi k tomu, čo ste vy predniesli v rozprave. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Pán spoločný spravodajca, chcete vystúpiť, chcete záverečné slovo? Nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračovať budeme druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona má tlač 1168 a spoločná správa výborov má tlač 1168a.

Opäť dávam slovo ministrovi obrany Slovenskej republiky. Nech sa páči, odôvodnite vládny návrh zákona.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, panie poslankyne, páni poslanci, veľmi krátko a stručne. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre pôsobenie ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO (NATINADS), ktorého podstatou je efektívnejšie zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky kompatibilne s inými členskými štátmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy.

Predložený návrh zákona súčasne reaguje na niektoré poznatky vyplývajúce z aplikácie platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky a obsahuje aj niektoré legislatívnotechnické úpravy.

Vážená pani podpredsedníčka, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať, aby ste predložený návrh zákona postúpili do tretieho čítania. Ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Jánovi Kovarčíkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto vládnom návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

J. Kovarčík, poslanec: Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výborov ako poverený spravodajca.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1594 z 9. septembra 2009 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako výboru gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1168), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1168), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 286 na svojej 68. schôdzi.

Prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadne písomné prihlášky. Chce sa niekto prihlásiť ústne? Ak nie, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej budeme pokračovať prvým čítaním o


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP