Středa 21. října 2009

Prvý deň rokovania

42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

21. októbra 2009 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vitajte netradične v stredu poobede na otvorení rokovania 42. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú otváram.

Chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali.

(Prezentácia.) Prítomných je 95 poslancov.

Sme uznášaniaschopní.

Na 42. schôdzi budú overovateľmi pani poslankyňa Nachtmannová a pani poslankyňa Szögedi. Ich náhradníkmi budú pán poslanec Izák a pán poslanec Kuruc.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali páni poslanci Ivan Mikloš, Ľuboš Micheľ a Pavol Prokopovič. Na zahraničnej pracovnej ceste sú podpredsedovia Národnej rady pani Belousovová, pán Číž a pán Hort a poslanci Národnej rady pán poslanec Andruskó, Bárdos, Horváth a Szigeti.

Dúfam, že máte rozdaný navrhnutý program 42. schôdze. Chcem vás informovať, že oproti pôvodným návrhom, ktoré boli predložené na rokovaní grémia, na základe žiadosti navrhovateľov nie sú zaradené dva body. Ide o vládny návrh novely zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch, bola to tlač 1014, a návrh pána poslanca Pelegriniho na vydanie novely zákona o ochrane prírody a krajiny, bola to tlač pod číslom 1268. A v pôvodnom návrhu to boli body 77 a 60. Chcem vás ešte informovať, že viaceré body sú navrhované tak, aby boli prerokované v konkrétny deň a v konkrétnu hodinu.

Ešte predtým, ako vám dám možnosť prihlásiť a predložiť váš návrh, chcem uviesť, že na návrh gestorských výborov stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu štátneho rozpočtu a návrhy rozpočtov príslušných inštitúcií uvedú predkladatelia, tak ako sú uvedení v programe. Súhlas, dúfam, vyslovíme samotným schválením programu 42. schôdze.

Teraz poprosím pani poslankyňu a pánov poslancov, ktorí majú návrhy, aby ich predniesli.

Takže začneme pánom poslancom Frešom. Pán poslanec, nech sa páči.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie nasledovného znenia: "Národná rada Slovenskej republiky konštatuje, že minister životného prostredia Čaplovič nepredložil správu o realizovaných a plánovaných predajoch emisií, spôsobe výberu kupca a procese uzatvárania zmluvy v lehote, tak ako mu ukladá zákon o rokovacom poriadku." Tento návrh zdôvodňujem tým, že dňa 8. 9. Národná rada prijala uznesenie, ktorým zaviazala pána ministra Čaploviča doplniť a prepracovať predmetnú správu, ktorú sme už mali v Národnej rade. Táto správa nie je na programe, nebola dodaná do Národnej rady do 30 dní, tak ako to ukladal pánu Čaplovičovi zákon. A v tomto zmysle aj po konzultáciách s kolegami takýto jav nemá v Národnej rade pamätníka, aby člen vlády nedodržal uznesenie, ku ktorému ho... (Vystúpenie prerušené časomerom.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Žiadam doplniť bod programu, ktorým je informácia ministra hospodárstva o tom, aby zdôvodnil, prečo podpísal Memorandum o spolupráci medzi Rakúskom a Slovenskou republikou na výstavbu ropovodu cez predpokladané územie Žitného ostrova, o čom hovorila aj predkladaná novela, ktorú pán poslanec Pelegrini alebo pán predseda parlamentu nezaradil, aby sme uvoľnili piaty stupeň ochrany prírody a krajiny. Preto chcem, aby na tejto schôdzi vo štvrtok o 15.00 hodine po hodine otázok pán minister hospodárstva predložil informáciu o dôvodoch na podpísanie tak urýchlene takejto zmluvy a o prísľuboch, že v novom roku... (Vystúpenie prerušené časomerom.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Simon.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Pán predseda, žiadam vyradiť zo 42. schôdze bod 19 (tlač 1192), vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dovoľte, aby som to odôvodnil. Vzhľadom na to, že tento zákon má vstúpiť do platnosti až 1. 1. 2012, by bolo dobré, aby o tom rozhodla Národná rada po voľbách v roku 2010. Považujem zníženie počtu daňových úradov zo súčasných 101 na 8 za neopodstatnené, nereálne. A o takomto rozsahu by mala rozhodnúť vláda a parlament, ktorý vzíde po budúcich parlamentných voľbách. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Minárik.

P. Minárik, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán predseda, navrhujem zaradiť do programu návrh na uznesenie Národnej rady, v ktorom požiadame vládu Slovenskej republiky, aby odmietla pripravovanú harmonizáciu pravidiel poskytovania hypotekárnych úverov. Tento návrh s odôvodnením som vám doručil. A je úplne jasné, že ak bude takáto harmonizácia prijatá, sťaží sa prístup mladých ľudí k hypotekárnemu úverovaniu, resp. zhoršia sa ich podmienky, a tým sa im aj výrazne sťaží prístup k bývaniu. To je koniec koncov aj jeden z bodov, ktorý súčasná vláda preferuje, aby sa mladí ľudia k bývaniu dostali a aby sa dostali k bývaniu za slušných podmienok. V prípade, že to bude schválené, navrhujem, aby to bol bod 23, to je hneď za bodmi, ktoré má pán minister financií, aby sa mohol toho prerokovania aj zúčastniť.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Ivančo.

J. Ivančo, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, dávam návrh na doplnenie programu schôdze o bod, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby na rokovanie tejto schôdze predložila ešte pred prerokovaním návrhu štátneho rozpočtu informáciu o čerpaní eurofondov za rok 2009 v jednotlivých operačných programoch programovacieho obdobia 2007 až 2013 s návrhom opatrení na zvýšenie doterajšieho katastrofálneho nízkeho čerpania. Odôvodňujem tento svoj návrh týmto: Návrh štátneho rozpočtu na rok 2010 je v deviatich kapitolách postavený na enormnom náraste finančných prostriedkov z eurofondov. Ide až o sumu 1 mld. eur. Doterajšie katastrofálne nízke čerpanie nenasvedčuje tomu, že sa tieto peniaze práve v roku 2010 reálne dostanú do škôl, nemocníc, na cesty a diaľnice či do miest a obcí, a tým aj reálne zlepšia veľmi zlú finančnú situáciu v štáte.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Palko.

V. Palko, poslanec: Vážený pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie správy s týmto názvom: správa o rizikách schválenia Lisabonskej zmluvy vo svetle predratifikačných výhrad v Poľsku, Írsku, Veľkej Británii a Českej republike a postratifikačných výhrad v Slovenskej republike. Termín je najskorší možný v zmysle platných predpisov. Odôvodnenie je: Vzhľadom na to, že predseda vlády Slovenskej republiky vzniesol v posledných dňoch isté postratifikačné výhrady voči výkladu Lisabonskej zmluvy, bolo by dobré, keby vláda informovala parlament o rizikách Lisabonskej zmluvy, ktorú pred rokom predložila parlamentu na schválenie.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

Budeme hlasovať teraz o návrhoch, tak ako odzneli v poradí.

Prvý návrh podal pán poslanec Frešo, ktorý žiada prijať uznesenie, v ktorom Národná rada Slovenskej republiky bude konštatovať, že minister životného prostredia nepredložil, tak ako mu to uložilo uznesenie Národnej rady, správu v lehote, ktorú stanovuje zákon o rokovacom poriadku. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 121 prítomných, 47 bolo za, 59 proti, 13 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Pani poslankyňa Sabolová žiada ministra hospodárstva, aby ešte na tejto schôdzi predložil informáciu, v ktorej odôvodní, prečo podpísal Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Rakúskom na výstavbu ropovodu do Schwechatu, ktorý má prechádzať chráneným územím Žitného ostrova. Hlasujeme. Zaradíme ho, pokiaľ to prejde, po hodine otázok po 15.00 hodine.

(Hlasovanie.) 126 prítomných, 49 za, 55 proti, 20 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Simon žiada vyradiť bod 19, ktorým je tlač 1192, vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 127 prítomných, 28 za, 64 proti, 32 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Minárik žiada, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme vládu Slovenskej republiky odmietnuť harmonizáciu hypotekárnych úverov v rámci členských krajín Európskej únie. Ak bude tento návrh prijatý, žiada, aby bod bol zaradený po prerokovaní bodov, ktoré uvádza minister financií. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 128 prítomných, 50 za, 24 proti, 53 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Ivančo žiada doplniť bod, v ktorom Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky o informáciu o čerpaní eurofondov vo finančnom plánovaní 2007 až 2013 za uplynulé obdobie. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 127 prítomných, 47 za, 57 proti, 23 sa zdržalo.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Palko žiada vládu, aby podala v zákonnej lehote správu o rizikách v schválenej a ratifikovanej Lisabonskej zmluve.

(Hlasovanie.) 127 prítomných, 18 bolo za, 48 proti, 47 sa zdržalo, 14 nehlasovalo.

Ani tento návrh sme neschválili.

Dámy a páni, poprosím vás o hlasovanie o návrhu programu 42. schôdze ako o celku.

(Hlasovanie.) 127 prítomných, 84 bolo za, 9 proti, 30 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Odsúhlasili sme program 42. schôdze.

Chcem vás informovať, dámy a páni, že na základe dohody z grémia, ktoré sa uskutočnilo ešte pred samotnou schôdzou, dnes nebudeme hlasovať vzhľadom na to, že kolegyne, kolegovia sú na zahraničných pracovných cestách, ako aj na stretnutí NBÚ. Preto budeme hlasovať o prerokovaných bodoch programu prvýkrát až zajtra o 11.00 hodine a, tak ako to býva obvykle po iné rokovacie dni, vždy o 11.00 hodine a 17.00 hodine poobede. Zajtra po 17.00 hodine po odhlasovaní prerokovaných bodov uskutočníme tajné voľby. Budeme voliť navrhnutých sudcov disciplinárneho senátu, budeme voliť člena Dozornej rady Ústavu pamäti národa a budeme voliť aj člena televíznej rady. Takže tieto voľby vykonáme zajtra po hlasovaní po 17.00 hodine.

A teraz už budeme rokovať o samotnom programe. A ako prvý je zaradený bod v druhom a treťom čítaní. Je to

zákon z 10. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Je to tlač 1236.

Pán poslanec Kovačócy ako určený spravodajca nás bude informovať o výsledku opätovného prerokovania.

M. Kovačócy, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 10. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1236), v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 10. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 28. septembra 2009 č. 1257 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu.

Oba výbory, ktoré vrátený zákon prerokovali, súhlasili s niektorými pripomienkami prezidenta Slovenskej republiky z 28. septembra 2009 č. 3228-2009-BA a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schváliť v znení pripomienok uvedených v časti IV tejto spoločnej správy.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pripomienkach prezidenta takto: 1. o pripomienkach 2, 3 a 6 hlasovať spoločne a tieto schváliť, 2. o pripomienkach 1, 4 a 5 hlasovať spoločne a tieto neschváliť.

Gestorský výbor k zákonu odporúča zákon schváliť v znení pripomienok uvedených v tejto správe.

Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 10. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť z 21. októbra 2009 č. 289.

Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť v rozprave. Končím možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, milé kolegyne, milí kolegovia, k predloženému vráteniu mám len nasledujúcu pripomienku. Nechápem filozofiu ani logiku vrátenia zákona do parlamentu. Ako právnik viem, že trestné právo alebo iné zákony zakazujú držbu nejakých vecí alebo držbu určitých hnuteľných a nehnuteľných vecí podmieňujú súhlasom alebo licenciou. Pokiaľ ide o zbrane, na držanie zbrane je potrebné príslušné povolenie štátneho orgánu. Ak ju niekto drží bez toho, dopúšťa sa porušenia platného práva. Pokiaľ sa odhalí takáto vec, tak je daná sankcia. A naviac, vec prepadá v prospech štátu alebo je zhabaná. Amnestia je v tom, že keď niekto dobrovoľne takúto zbraň odovzdá, nedostane sankciu, žiaden trest. Vážení, ale musí vec prepadnúť, musí byť daná štátu. Vážení, to bude štát odkupovať nelegálne držané zbrane, ktoré podľa platného práva majú prepadnúť v prospech štátu? To budeme aj v iných veciach zavádzať takúto filozofiu, že keď odpustíme trest, tak budeme kupovať to, čo sa nelegálne drží? Vážení, to nemá logiku, nie je to systémové, nie je to v súlade so systémom kontinentálneho práva. A preto považujem toto vrátenie za nie dobré, neodôvodnené. A ja ho rozhodne ako právnička nemôžem podporiť. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Pado. Končím možnosť sa prihlásiť. Nie je tu, nevidím ho, takže vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán spravodajca pravdepodobne nechce sa vyjadriť. Ďakujem pekne.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme teraz pokračovať o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je to tlač 1290.

Odôvodní návrh pani ministerka Tomanová. Poprosím vás, pani ministerka, aby ste odôvodnili váš návrh v skrátenom legislatívnom konaní. Potom poprosím pána poslanca Madeja, aby sa pripravil ako spravodajca.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť, že v nadväznosti na snahu zmierniť dopady globálnej ekonomickej krízy na zamestnanosť je potrebné prijať urýchlene ďalšie legislatívne opatrenie na podporu vstupu a zotrvanie na trhu práce vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Ide o občanov, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov, a absolventov škôl, t. j. občanov mladších ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelné platené zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Z dôvodu hrozby štátu značných hospodárskych škôd v súvislosti s prebiehajúcou globálnou ekonomickou krízou je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem, pán predsedajúci.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani ministerka.

Spravodajcom je pán poslanec Róbert Madej. Poprosím ho o spravodajskú informáciu.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani ministerka, vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1317 z 15. októbra 2009 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne do 20. októbra 2009 s tým, že ako gestorský výbor o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uvedený návrh vlády prerokoval na svojej 68. schôdzi dňa 20. októbra 2009 a uznesením č. 288 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 42. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, prosím, aby ste otvorili k tomuto návrhu rozpravu. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Pýtam sa: Je záujem vystúpiť v rozprave? Nie.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme teraz v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o vyslovení súhlasu na prerokovanie

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009.

Je to tlač 1241.

Pán minister financií Ján Počiatek odôvodní tento návrh. Máte slovo, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, na rokovanie Národnej rady sa predkladá na skrátené legislatívne konanie novela zákona č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009, ktorá reaguje na výraznejšie spomalenie výkonnosti ekonomiky v dôsledku kulminácie globálnej krízy. Hospodárska kríza priniesla značné oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobuje klesajúcu dynamiku slovenského exportu, výroby, trhu práce a celkového domáceho dopytu a s tým súvisiaci výpadok daňových príjmov oproti objemu schválenému zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009, ktorý bol schvaľovaný v čase, keď ešte bol otázny rozmer a trvanie ekonomického spomalenia.

Vláda Slovenskej republiky prijala opatrenia zamerané na zmiernenie dosahov globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Ide o opatrenia v daňovej oblasti zamerané na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane pri dani z príjmov fyzických osôb a zvýšenie zamestnaneckej prémie, skrátenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a úpravu vstupnej ceny pri hmotnom a nehmotnom majetku pri dani z príjmov. Uvedenými opatreniami dochádza k zníženiu daňových príjmov štátneho rozpočtu schválených v zákone č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009. Zároveň sa zreálňuje výška nedaňových príjmov, tuzemských grantov a transferov. Navrhovaný zákon upravuje príjmy a schodok štátneho rozpočtu na rok 2009, objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2009 a poskytnutie štátnej záruky za bankový úver konzorcia poskytnutý Európskou investičnou bankou v súvislosti so zabezpečením prostriedkov na financovanie výstavby úsekov diaľnice D1.

Z uvedených dôvodov sa navrhuje podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009. Ďakujem za slovo, skončil som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Spravodajcom je predseda výboru pre financie, rozpočet a menu pán poslanec Burian.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte, aby som uviedol správu a uznesenie výboru pre financie, rozpočet a menu k skrátenému legislatívnemu konaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009.

Výbor súhlasí so skráteným legislatívnym konaním, určuje poslanca Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu a ukladá predsedovi Národnej rady podať informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore. Pán predseda, poprosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Mám písomne prihlášku za klub SDKÚ - Demokratickej strany pána predsedu klubu pána poslanca Janiša a za klub Strany maďarskej koalície pána poslanca Farkasa. Potom mám ešte písomnú prihlášku od pána poslanca Štefanca.

Ako prvý pán poslanec Janiš, nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, prvé, čo poviem, je, že nevidím dôvod, aby sme prerokovávali túto tzv. novelu štátneho rozpočtu na rok 2009 v skrátenom legislatívnom konaní. Niet na to absolútne žiadny dôvod, ani v rokovacom poriadku, ani v situácii v spoločnosti.

Dámy a páni, každý človek, každá slovenská rodina si svoje výdavky prispôsobuje svojim príjmom. Všetci to tak robia, lebo to hovorí nielen ekonomika rodiny, ale hlavne zdravý sedliacky rozum: Svoje výdavky prispôsobuj svojim príjmom. Iba táto vláda robí pravý opak a tento opak sa dá úplne jednoznačne charakterizovať názvom: Po nás potopa. A dôkazom toho je aj tento návrh, tzv. novela zákona. Tá novela je zrazu tak horúca, že ju navrhujete prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. My sme už pri rozpočte na rok 2009 hovorili, že predpoklady príjmov stoja na vode. Začiatkom roka 2009 všetci aj malé deti vedeli, že ekonomika ide dole vodou, že príjmy štátneho rozpočtu klesajú, že nezamestnaných pribúda, dokonca ste zriadili aj Radu vlády pre hospodársku krízu, síce len marketingovú, ale predsa, len štátny rozpočet na rok 2009 ste nenovelizovali, len výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009 ste nenovelizovali, a to ani v máji, ani v júni, dokonca ani nie v septembri, lebo, ako uvádzate v dôvodovej správe k skrátenému konaniu aj v dôvodovej správe k zákonu, nevedeli ste rozmer a trvanie ekonomického spomalenia. Preto ste nepredkladali novelu štátneho rozpočtu do Národnej rady. Dnes už viete aj rozmer, aj trvanie ekonomického spomalenia, keď predkladáte túto novelu? Dnes už viete aj rozmer, aj trvanie? Ak to viete, tak sa uchádzajte o Nobelovu cenu za ekonomiku. Pritom skorá novela štátneho rozpočtu na rok 2009, práve skorá novela najneskôr v júni tohto roku by zreálnila aj príjmy a aj výdavky tak, ako novelizovali svoje rozpočty obce a mestá, tak, ako to robila každá jedna slovenská rodina, ktorej príjem sa znížil, keď prišiel o prácu otec alebo mama alebo prišli o prácu obaja. Všetci prispôsobovali svoje výdavky svojim príjmom, lebo je to logické, tak hovorí zdravý sedliacky rozum, takto sa správa každá slovenská rodina.

Toto, čo predkladáte, pán minister, sám viete, nie je rozpočet, nie je novela rozpočtu, podľa ktorej sa všetci majú správať do budúcna. Rozpočet sa robí vždy na budúce obdobie, pán minister, nie na minulé. Toto, čo predkladáte, je konštatácia, zhodnotenie toho, ako ste bačovali v roku 2009. Toto nie je rozpočet na rok 2009. Toto je bačovanie, vaše bačovanie v roku 2009. Toto je váš záverečný účet, ktorý ste vystavili občanom a slovenským rodinám. A ten účet, ktorý ste vystavili občanom, ten účet, ktorý ste vystavili slovenským rodinám, je katastrofálny. Bačovali ste od buka do buka. Žijete na dlh, na obrovský dlh. A ani jeden zodpovedný rodič a ani jedna zodpovedná slovenská rodina na svoje deti nehádže svoje dlhy, skôr sa slovenská rodina, slovenský rodič uskromní a svojim deťom pomôže. Toto je slovenský rodič. Toto je slovenská rodina. Ale vláda Roberta Fica robí presne opak. Požičiava a míňa, požičiava a míňa, zadlžuje a zadlžuje a občania, slovenské rodiny len platia, platia a platia dlhy tejto vláde.

Len jedno číslo z vašej tzv. novely štátneho rozpočtu na rok 2009, tzv. novely preto, lebo to nie je novela zákona, to je záverečný účet. V bode 3 sa vraví, objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2009 sa mení zo sumy 4,707 mld. na 8,92 mld. eur. Ešte raz, 9 mesiacov vášho bačovania a objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2009 sa mení zo 4,707 mld. na 8,92 mld. eur, viac ako dvakrát, viac ako dvakrát, pán minister. Toto je výsledok vášho bačovania od buka do buka. Toto je výsledok vášho míňania. A od nás chcete, aby sme vám toto schválili, a ešte chcete, aby sme to schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Nie, pán minister.

P. Paška, predseda NR SR: Faktická poznámka, pán poslanec Simon. Končím možnosť sa prihlásiť. Pán poslanec Simon, nech sa páči.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem pekne. Pán kolega, v plnej miere s vami súhlasím. Zreálnenie rozpočtu by bolo asi aktuálne v polovici tohto roka. Teraz už je to neaktuálne. Dnes ja to vnímam ako divadlo a odvádzanie pozornosti od toho, že vláda nechcela vidieť, že je hospodárska kríza a míňala. Dnes chce, aby v Národnej rade poslanci hrali divadlo, ako keby sme aj my nevideli z opozície, že kríza tu je. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Chcete reagovať, pán poslanec Janiš?

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Kratučko k faktickým. Ďakujem za faktickú. Len slepý nevidel a hluchý nepočul, že kríza je, že príjmy štátneho rozpočtu nebudú také, ako boli naplánované. A len slepý nevidel a hluchý nepočul, že vláda sa správala podľa príjmov, ktoré mala naplánované na rok 2009 v rozpočte, ktorý sa schvaľoval v roku 2008. A je pravdou aj to, že pred občanmi a slovenskými rodinami hráte divadlo a teraz na záver roka sa snažíte, aby vám Národná rada schválila vaše bačovanie od buka do buka.

Pán minister, v pohode ste mohli predložiť na budúci rok štátny záverečný účet, kde by ste boli skonštatovali aj výšku deficitu, aj výšku príjmov, aj výšku výdajov, kde by ste špecifikovali aj nárast dlhov, ktoré budú platiť naše deti a naši vnuci a vnučky. Toto ste všetko mohli urobiť v štátnom záverečnom účte, a nie v tzv. novele zákona o štátnom rozpočte.

Pán minister, ešte raz. Rozpočet sa prijíma na to, aby sa podľa neho správali občania, aby sa podľa neho správal štát. Rozpočet sa neprijíma na to, aby sme skonštatovali to, že ste si míňali nad pomery, že ste si užívali a míňali. A rozpočet sa neprijíma do minulosti, pán minister. Toto, čo predkladáte, je účet občanom Slovenskej republiky, účet slovenským rodinám. Toto je účet všetkým nezamestnaným, ktorí trpia krízou. Toto je účet za vaše bačovanie. Ten účet je veľmi, veľmi smutný.

P. Paška, predseda NR SR: Do rozpravy, pán poslanec Farkas za poslanecký klub Strany maďarskej koalície.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, a predsa sme sa dočkali, predsa ste predložili revidovaný návrh rozpočtu 2009 do Národnej rady, predsa ste sa priznali, aj keď veľmi neskoro, že niečo nie je v poriadku s rovnováhou verejných financií na Slovensku v tomto roku. Poradie ale bolo veľmi, veľmi pomýlené. Vláda 15. augusta sa uzniesla, že nebude revidovať štátny rozpočet na tento rok. Potom 30. septembra schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2010. Predložila ho do parlamentu na schválenie. A až teraz schválila revíziu rozpočtu na rok 2009. A predložila tento návrh do Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie. Ak niekto pochopí takúto logiku, rád si vypočujem jeho argumenty.

Ale poďme po poriadku. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2009 sa zostavil ešte pred odhadmi vplyvu hospodárskej krízy na slovenské hospodárstvo. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách ho do konca októbra 2008 odsúhlasila vláda Slovenskej republiky a zaslala do Národnej rady na schválenie. Premiér vyhlásil, rozpočet je najsociálnejší v histórii. Ja som vtedy dodal, že má ale jednu jedinú chybičku, je nereálny a stojí na vode. Návrh štátneho rozpočtu sa totiž zostavil na týchto základných pilieroch. Hospodársky rast, 6,5 %, vláda pôvodne schválila v takejto výške: miera nezamestnanosti 9,4 % a miera inflácie 4 %. V novembri 2009 dva týždne pred zahájením rokovania o návrhu štátneho rozpočtu v Národnej rade som vyzval vládu, aby stiahla návrh štátneho rozpočtu na rok 2009, vo vzťahu k reálnym odhadom dopadov hospodárskej krízy zreálnila príjmovú stránku, schválila upravený rozpočet a aby potom opravený návrh opäť predložila do Národnej rady na schválenie. Vláda urobila jedinú korekciu pred rokovaním v Národnej rade o štátnom rozpočte. Znížila odhadovaný hospodársky rast na 4,6 %. A znížila tým príjmy, resp. zvýšila schodok štátneho rozpočtu. Buďme úprimní, začiatkom decembra 2009 reálne uvažujúci ekonóm nemohol vychádzať z hospodárskeho rastu v tomto roku vo výške 4,6 %. Teda vláda aj po úprave predložila nereálny, smiešny návrh štátneho rozpočtu parlamentu na schválenie. A potom v priebehu januára a februára sa všetko zomlelo. Minister financií v prvom polroku viackrát aj vzhľadom na naše opozičné výzvy avizoval, že do 15. augusta tohto roku predloží do vlády a do Národnej rady revidovaný návrh rozpočtu na rok 2009, pretože bude treba v tomto roku šetriť. Revidovaný návrh štátneho rozpočtu nepredložil. A v auguste to zdôvodňoval tak, že šetrenie sa udeje v budúcom roku 2010 s tým, že dôjde k drastickému šetreniu v niektorých rezortoch. Toto ale nie je vidieť v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010, ktorý bol predložený vládou do parlamentu. Minister financií avizoval neskoršie predloženie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 do vlády na schválenie do 30. septembra. Mali sme vtedy podozrenie, či náhodou nehrá na rozpočtové provizórium na začiatku budúceho roka. A teraz zrazu dochádza k náhlym zmenám. Minister financií sa zrazu niekam ponáhľa. Načo také urýchlené schvaľovanie rozpočtu bez pripomienkového konania sociálnych partnerov?

Skrátka, vyjadrenia a postoj ministra financií boli v tomto roku ako na húsenkovej dráhe alebo na hojdačke, raz dole, potom hore a naopak. Iste, dá sa to zdôvodniť náhlymi zmenami stavu verejných financií. Iste to tak zdôvodní aj minister financií. Ja v tom ale vidím nekoncepčnosť, nemohúcnosť, hysterické reakcie na vývoj situácie vo verejných financiách a to všetko zakryté jediným záujmom, záujmom o maximálne plytvanie verejnými financiami, ako keby všeliekom na riešenie dopadov hospodárskej krízy bolo nezodpovedné, neúmerné, neúnosné plytvanie vzhľadom na príjmy, a teda možnosti štátneho rozpočtu.

A čo sa vôbec udialo, o čom teda teraz rokujeme? Minister financií celý rok nás ubezpečoval až do augusta, že predloží revidovaný návrh štátneho rozpočtu na rok 2009. On ho podľa prísľubu nepredložil, na druhej strane ale vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2010. Vláda teda schválila štátny rozpočet na budúci rok bez toho, aby revidovala štátny rozpočet na tento rok. Ajhľa, teraz so značným omeškaním nám vláda konečne predložila revíziu štátneho rozpočtu na rok 2009 s radikálnymi zmenami, znížením príjmov štátneho rozpočtu o 2,2 mld. eur, zvýšením schodku štátneho rozpočtu na trojnásobok a zvýšením objemu záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu na dvojnásobok. Poučenia sú, prosím, nasledovné. Po prvé, po dlhom čase tak vláda nielen verbálne, ale aj fakticky, formálne priznala, že má s verejnými financiami obrovské problémy. Po druhé, vláda s priznaním otáľala až do posledného okamžiku, učinila tak až po schválení návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 a tesne pred schválením v Národnej rade Slovenskej republiky, to z politických dôvodov, veď je to nepríjemné priznanie. Po tretie, korekcie budú tak vážne a hlboké, že to nik nečaká. Po štvrté, korekcie sú dôkazom toho, že vláda nemá záujem šetriť. A napokon, po piate, korekcie sú dôkazom aj toho, že táto vláda nezadržateľne a nebezpečne zadlžuje krajinu na úkor budúcnosti.

Ako máme rozumieť výroku premiéra o tom, že sa nezadlžujeme, ktorý vyriekol ihneď po schválení návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 vo vláde? Veď v budúcom roku bude situácia ešte horšia. Zadlžovanie štátu sa urýchli. Pán minister, aspoň v nejakom pomere k zníženým príjmom prečo neupravíte, neznížite aj výdavkovú stránku štátneho rozpočtu na tento rok, ako ste to avizovali v priebehu leta, že dôjde k drastickým škrtom v niektorých kapitolách? Vašou politikou totiž nútite šetriť samosprávy, siahnete im na príjmy, podnikatelia a firmy krachujú, opúšťajú Slovensko, zásadne sa zhoršilo podnikateľské prostredie, rodiny a ľudia sú prinútení šetriť okolnosťami, dopady hospodárskej krízy pociťujú najmä oni, veď miera nezamestnanosti rýchlo rastie, každý šetrí, len vy ministerstvo financií nechcete šetriť a ako správca Štátnej pokladnice neprinútite šetriť ani ostatné rezorty. Výsledkom vašej fiškálnej politiky bude v budúcom roku scenár podobný tomu maďarskému scenáru z prvej polovice tohto roka. Vďaka tomu, že v najlepšom období sme zaviedli euro, to nás zachránilo, vôbec sme nepocítili dopady finančnej krízy, dopady hospodárskej krízy boli o to hlbšie, či ale boli vyvolané vonkajšími okolnosťami, poklesom dopytu po tovaroch a výrobkoch fabrík na Slovensku na rozhodujúcich trhoch v celej západnej Európe. Ale vďaka vašim nekompetentným zásahom, vďaka vašej nekoncepčnej fiškálnej politike onedlho budú výrazné signály finančnej krízy, budú problémy so splácaním hypotekárnych úverov, spotrebných úverov obyvateľmi, ale aj komerčných úverov podnikateľmi a spoločnosťami. A viete, pán minister, v čom je problém? V tom, že v Maďarsku po zásahoch vlády Gordona Bajnaia sa verejné financie stabilizujú, dochádza k ozdravnému procesu, zatiaľ čo tu na Slovensku sa situácia z mesiaca na mesiac zhoršuje, kríza sa prehlbuje.

A nakoniec dovoľte, aby som vyjadril počudovanie nad tromi súvislosťami.

Po prvé. Slovensko je najmladším členom eurozóny. Európska komisia zahájila konanie voči Slovensku a iným členským štátom za nedodržanie maastrichtských kritérií. Vami to jednoducho nezamávalo, vy kľudne idete znižovať príjmovú stránku štátneho rozpočtu a chladnokrvne ponechávate výdavkovú stránku na pôvodnej úrovni.

Po druhé. Pred zavedením a počas zavádzania eura ste vždy s radosťou privítali eurokomisára pre cenovú menovú oblasť Joaquína Almuniu. Osvojili ste si jeho rady, odporúčania, načúvali ste mu. A teraz keď sa vyjadril, že na Slovensku je značne ohrozená rovnováha a udržateľnosť rovnováhy vo verejných financiách, hrozí nám destabilizácia, akosi vám jeho rady a upozornenia nejako unikajú, nechcete si ich vziať k srdcu.

A po tretie. Na poslednom zasadnutí ECOFIN-u sa dohodlo, že na rozdiel od doterajšej fiškálnej politiky odporúčajú každému členskému štátu Európskej únie znižovať deficity verejných financií, teda prinútia členské štáty šetriť. Nevnímam odozvu tohto odkazu na Slovensku, akoby vláda nepočula a nevnímala odkaz ECOFIN-u. Tomu sa hovorí odvaha a hazard s budúcnosťou fiškálnej rovnováhy na Slovensku.

Za poslanecký klub Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja vám môžem povedať, že nesúhlasíme s takýmto polovičatým riešením, keď na jednej strane sa priznáte, že vo verejných financiách je obrovská diera, veľká bublina, ale adekvátne to nechcete riešiť znížením výdavkovej stránky, teda šetrením. Preto nezahlasujeme za váš návrh. Ďakujem pekne za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP