Středa 16. září 2009

Piaty deň rokovania

40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

16. septembra 2009 o 9.00 hodine

 

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Ferdinand Devínsky, Ľuboš Micheľ, Ján Slota a pani poslankyňa Ľubica Rošková. Na dopoludňajšom rokovaní požiadal o ospravedlnenie neúčasti poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Kuruc.

Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 1104 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 1104a.

Prosím podpredsedníčku vlády a zároveň ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky Vieru Petríkovú, aby vládny návrh zákona odôvodnila. Nech sa páči.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je prijatie implementačných opatrení v právnom poriadku Slovenskej republiky v nadväznosti na komunitárnu právnu úpravu označení pôvodu vín a zemepisných označení vín, obsiahnutú v nariadení Rady č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky v platnom znení.

Predkladaný návrh zákona v súlade s komunitárnymi predpismi upravuje postup príslušných orgánov Slovenskej republiky v konaní o žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pre vína, ktoré sú vyrobené v Slovenskej republike, a to na komunitárnej úrovni. Predmetom úpravy je tiež konanie o úpravu špecifikácie vína a konanie o zrušenie zápisu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia vína v registri chránených označení pôvodu a zemepisných označení Európskej komisie.

Predkladaný návrh zákona ďalej odkazuje na právnu úpravu zemepisných označení liehovín na komunitárnej úrovni, ktorá je obsiahnutá v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1100/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a zrušenia nariadenia č. 1576/89 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008.

Účelom návrhu zákona je tiež zmena a doplnenie ustanovení zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujúcich ochranu na národnej úrovni vzhľadom na uvedené nariadenia.

Navrhovaná úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí ani rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať ekonomický, environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, s medzinárodnými zmluvami a s ostatnými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie a právom Európskych spoločenstiev.

Návrh zákona bol prerokovaný na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a uznesením č. 1463 zo dňa 16. júna 2009 Národná rada Slovenskej republiky pridelila návrh zákona na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch. Návrh zákona bol prerokovaný na Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako v gestorskom výbore. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky a o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona v druhom čítaní, ktorá bola schválená uznesením č. 555 z 8. septembra 2009.

Ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Slovo dávam spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku poslancovi Miroslavovi Kotianovi, ktorý bude informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, odôvodní návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

M. Kotian, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1104), v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. júna 2009 č. 1463 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 2. septembra 2009 pod poradovým číslom 693 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením z 2. septembra 2009 pod číslom 546. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - vážené panie kolegyne a pani kolegovia, máte ich v spoločnej správe.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní bola schválená uznesením z 8. septembra 2009 pod číslom 555. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším bodom programu je

Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2009 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2009.

Materiál vlády má tlač 1146.

Slovo má znovu ministerka spravodlivosti pani Petríková. Nech sa páči, uveďte tento materiál.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si na dnešné rokovanie predložiť Informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2009 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2009. Informáciu predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky pravidelne polročne informovať Národnú radu Slovenskej republiky o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.

V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a bolo publikovaných 33 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1. V prílohe č. 2 sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré vláda predpokladá prijať v druhom polroku 2009. Celkovo ide o sedem aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie sa dá predpokladať, že bude nutné prijať viaceré aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky aj nad rámec tohto zámeru.

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, má Národná rada Slovenskej republiky možnosť požiadať vládu Slovenskej republiky, aby právnu úpravu navrhovanú vo forme aproximačného nariadenia predložila ako vládny návrh zákona.

Informácia v predloženom znení bola schválená vládou Slovenskej republiky 1. júla 2009.

Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie uznesenia v predloženom znení.

Ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani ministerka.

Slovo má poverená členka ústavnoprávneho výboru pani poslankyňa Katarína Cibulková, ktorá podá správu o výsledku prerokovania materiálu vo výbore. Nech sa páči.

K. Cibulková, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte, aby som vám podala správu k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Informáciu predkladá vláda Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 4 zákona 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V polročných intervaloch je vláda povinná podávať informáciu Národnej rade o vydaných aproximačných nariadeniach v uplynulom období a súbežne predložiť i zámer ich prijímania v najbližšom polroku. Platný zákon vymedzil v oblasti, v ktorých vláda môže nariadenia vydávať, podmienky ich vydávania a tiež kontrolný mechanizmus. Uvedená povinnosť vlády je súčasťou kontrolného mechanizmu parlamentu. Podľa § 4 ods. 3 citovaného zákona Národná rada po prerokovaní požiada vládu, aby právnu úpravu navrhovanú ako aproximačné nariadenia predložila ako návrh zákona.

V hodnotenom období bolo prijatých celkovo 33 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Je predpoklad, že v II. polroku tohto kalendárneho roka bude prijatých ďalších 7 nariadení daného druhu. Väčšina z nich bola aj bude z oblasti pôdohospodárstva, životného prostredia, dopravy, príp. školstva.

Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu vlády na svojom zasadnutí 2. septembra a uznesením č. 700 odporúča Národnej rade informáciu vziať na vedomie.

Pani predsedajúca, prosím vás, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Lipšic. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

Pán poslanec Lipšic, máte slovo.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Milé kolegyne, vážení kolegovia, túto informáciu berieme na vedomie každého polroka a obsahuje zoznam aproximačných nariadení, ktoré schválila vláda projekt na budúci polrok. Neobsahuje však jednu závažnú skutočnosť, to znamená, v akých oblastiach slovenský právny poriadok nie je aproximovaný s právom Európskej únie. A tu by som chcel zacieliť pozornosť na jednu oblasť. Povedať niečo k jednej právnej úprave a dvom konkrétnym okolnostiam, ktoré sa nedávno udiali. To je oblasť boja proti korupcii.

Slovensko už niekoľko rokov neplní svoje záväzky vo vzťahu k zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. Je to vec, kde môžeme čakať v krátkej dobe konanie na to príslušných európskych inštitúcií, pretože podľa viacerých rámcových rozhodnutí máme povinnosť zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb nielen, ale najmä v oblasti zodpovednosti za korupčné delikty. Zdá sa mi však, že ministerstvo spravodlivosti v oblasti boja proti korupcii sa postavilo na zlú stranu. A prejdem ku konkrétnym dvom veciam. Jeden je legislatívny návrh a druhý je konkrétne konanie ministerstva spravodlivosti.

Začiatkom augusta tohto roku advokát obžalovaného Majského avizoval v médiách, že podáva ústavnú sťažnosť, pretože podľa nového zákona, ktorý sme tu prijali o Špecializovanom trestnom súde, neboli jeho sudcovia prevolení Súdnou radou. Ako všetci vieme, ale ústavná sťažnosť ho veľmi ďaleko asi nedostane, pretože na základe ústavnej sťažnosti nemôže Ústavný súd rozhodovať o súlade právnych predpisov. Zdá sa, že v parlamente nie je 30 podpisov, ktoré by predložili nový zákon na Ústavný súd.

Advokát obžalovaného Majského koná začiatkom augusta. Koncom augusta koná ministerstvo spravodlivosti, ktoré predložilo do pripomienkového konania zákon, aby bolo možné cez ústavnú sťažnosť iniciovať konanie o súlade právnych predpisov. Zákon, ktorý je podľa mojej mienky ďaleko za hranou ústavy, ktorá veľmi taxatívne určuje okruh oprávnených subjektov, ktoré majú aktívnu legitimáciu začať konanie o súlade právnych predpisov.

Tri roky takýto návrh neprišiel a zrazu niekoľko dní po tom, ako avizuje advokát obžalovaného Majského ústavnú sťažnosť, takýto návrh je v pripomienkovom konaní. Na koho strane stojí ministerstvo spravodlivosti? Na strane obžalovaného Majského alebo na strane práva a poriadku? Nie je to po prvýkrát, kedy v kauze Špeciálneho súdu sa objavujú osoby blízke obžalovanému Majskému. Právny zástupca skupiny poslancov Dr. Repák je osoba, na ktorej meno sú napísané nehnuteľnosti v Bratislave, ktoré využíva rodina Majského. To je náhoda?! Je náhoda, že zrazu niekoľko dní po tom, ako advokát Filip avizuje ústavnú sťažnosť, príde ministerstvo spravodlivosti s návrhom, ako ju môže dostať ďalej, na plénum v rozhodovaní o súlade právnych predpisov?!

Pred niekoľkými týždňami v polovici augusta bol zverejnený prípad jednej sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorá je dva roky už trestne stíhaná pre korupciu. Je stále v talári.

Ja sa vás, pani ministerka, pýtam: Je pravdou, že po tom, ako advokát neúspešne zisťoval, ktorému sudcovi na Špeciálnom súde prípad napadol, prišiel telefonát z ministerstva spravodlivosti, ktoré žiadalo informáciu, ktorému sudcovi Špecializovaného trestného súdu prípad napadol? Je pravdou, že ste ďalej zisťovali, zrejme na základe informácie od advokáta obžalovanej sudkyne, že nebol daný súhlas Ústavného súdu na trestné stíhanie sudkyne predtým, ako bolo vznesené obvinenie? Samozrejme, že bol - týmto Ústavný súdom, sudcami, ktorých ste vy zvolili a prezident vymenoval. Na koho strane ministerstvo spravodlivosti stojí? Na strane sudkyne obžalovanej z korupcie alebo na strane práva a spravodlivosti?!

Budeme dnes na výbore - a tým pádom nebudem o tom hovoriť teraz, pretože to je mimo témy - hovoriť o disciplinárnych stíhaniach sudcov. Stav justície podľa mňa dnes je najhorší od roku 1989. Hovoríme o aproximácii nariadení Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Jeden zo závažných problémov, ktoré majú aj nové členské krajiny Európskej únie, konkrétne to bolo posledne Bulharsko, bol rozsah a miera korupcie a organizovaného zločinu. Bulharsko a bulharské ministerstvo spravodlivosti dosiaľ bolo najbližším partnerom slovenského ministerstva spravodlivosti, čo tiež považujem za symptomatické v tejto záležitosti.

Ja si myslím, že ak ministerstvo sa nepostaví na tú správnu stranu - na stranu práva a poriadku, akékoľvek informácie o aproximačných nariadeniach budú len formálnym plnením povinností a vo vzťahu k Európskej únii budeme mať oveľa vyšší deficit.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica nie sú. Takže končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pani ministerka ako navrhovateľka, chcete k nej zaujať stanovisko? Nech sa páči.

V. Petríková, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR: Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán poslanec Lipšic, myslím si, že pokiaľ sa týka predkladaného materiálu, ja sa k tomu, tento materiál splnil všetky podmienky zákonom stanovené. Myslím si, že k tomu nie je potrebné zaujímať nejaké špeciálne stanovisko.

Úplne stručne sa vyjadrím k tomu, čo ste tu predniesli, a myslím si, že to nesúvisí s predkladaným materiálom, ktorý je predmetom tohto rokovania v tomto bode programu. Vaše vystúpenie bolo také invektívne voči ministerstvu spravodlivosti, a teda aj voči mne, považujem ho za nespravodlivé. Tvrdenia, ktoré ste uviedli, nie sú ničím podložené. Sú vaším, teda vaším názorom.

Vyhlasujem, že nie som teda v žiadnom vzťahu s trestne stíhanou, teda obžalovanou sudkyňou, ktorej prípad je na Špeciálnom súde. Akonáhle, teda svoje rozhodnutie ohľadom pozastavenia výkonu činnosti prehodnotím po tom, čo bude rozhodnuté o prijatí alebo neprijatí obžaloby. Tento svoj názor som verejne prezentovala a za týmto svojím názorom si stojím. Nie som v žiadnom vzťahu, nemám žiadne informácie od advokáta obžalovanej sudkyne, nepoznám tohto advokáta, nepoznám ani danú sudkyňu. A aj určité informácie, ktoré počúvam v médiách, sú absolútne nepravdivé, nesprávne a osobne sa ma veľmi dotýkajú.

Ja nepovažujem stav v justícii za taký alarmujúci a za taký katastrofálny, ako je tu prezentovaný. Pretože toto, vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne, vážení poslanci, nie je pravdou! Naozaj to nie je pravdou, pretože stav v justícii je konsolidovaný a my od pracovníkov justície, od sudcov, nechceme nič iné, len aby poctivo, svedomite a spravodlivo rozhodovali. Nič iné sa od nich nežiada. Myslím si, že sudcovia majú vytvorené podmienky preto, aby mohli čestne, spravodlivo, bez prieťahov konať vo veciach, konečne, pretože máme, zvýšili sme počet sudcov na rozdiel od predchádzajúceho obdobia predchádzajúcej vlády, keď nebolo možné navýšiť počet sudcov napriek tomu, že ja ako sudkyňa, zodpovedne vyhlasujem, že sme boli zavalení neskutočným množstvom prípadov, tisíce a tisíce vecí, ktoré naozaj sudca nemohol zvládnuť. Nebolo to vo fyzických ani v psychických silách tohto sudcu. Teraz je však situácia iná. Máme oveľa vyšší počet sudcov a je možné, aby sme ako sudcovia, je možné, aby to množstvo prípadov, množstvo káuz, ktoré prejednávajú, aby ich prejednávali bez prieťahov, spravodlivo a v súlade so svojím najlepším vedomím a svedomím.

Takže naozaj vystúpenie pána Lipšica považujem za invektívu voči ministerstvu spravodlivosti aj voči mne a považujem to za veľmi nespravodlivé.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Pani spravodajkyňa, chcete záverečné slovo? Nie. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračovať budeme druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 1071 a spoločná správa výborov má tlač 1071a.

Prosím ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Ľubomíra Jahnátka, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.

Cieľom predloženej novely zákona je doplnenie a precizovanie niektorých ustanovení, ktoré vyplývajú zo smernice Rady č. 2006/67ES z 24. júla 2006, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy alebo ropných výrobkov a ktorou Európske spoločenstvo zaviazalo členské krajiny povinne udržiavať núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov vo výške priemernej 90-dňovej spotreby vybraných ropných výrobkov a uložilo im tiež povinnosť vytvoriť v každej krajine právne predpisy umožňujúce vládam počas ropnej núdze prijať opatrenia na obmedzenie dopytu po ropných výrobkoch, a tým aj ich spotreby.

Vytvorenie núdzových zásob na obdobie 90 dní priemernej spotreby bolo jednou z podmienok pre prijatie Slovenskej republiky za člena Európskej únie. Keďže Slovenská republika túto podmienku nespĺňala a vytvorenie zásob na požadovanú úroveň predstavovalo značné finančné nároky, bolo dohodnuté tzv. prechodné obdobie, a to do konca roku 2008. S tým súvisiace potrebné finančné prostriedky zabezpečila Správa rezerv predajom štátnych hmotných rezerv na základe ich reštrukturalizácie.

Novelou sa tiež upravujú tie ustanovenia zákona, ktoré priamo súvisia s prechodom na menu euro od 1. 1. 2009.

Predložený návrh nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet, na rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov a na verejné financie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Slovo dávam spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Tiborovi Glendovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

T. Glenda, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkoch a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 (tlač 1071), v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. júna 2009 č. 1469 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z., na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor NR uznesením z 2. septembra 2009 č. 698, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením z 2. septembra 2009 č. 542 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením z 26. augusta 2009 č. 262.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1 až 9 hlasovať spoločne s odporučením schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkoch a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu bola schválená uznesením z 8. septembra 2009 pod číslom 554. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spravodajcu výborov predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto, takže končím možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračovať budeme druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 1074 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 1074a.

Prosím ministra Jahnátka, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je zjednodušenie procesu vydávania povolení na obchodovanie a vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiálom, čo možno dosiahnuť zmenou pôsobnosti ministerstva hospodárstva a ministerstva obrany v tejto oblasti.

Podľa zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom vydáva ministerstvo hospodárstva... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ja poprosím, páni poslanci, aby ste nevyrušovali pána ministra.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: ... vydáva ministerstvo... - ďakujem pekne - ... na základe vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby. Toto rozčlenenie kompetencií spôsobuje, že zahraničnopolitické a bezpečnostné obmedzenia aplikované v konkrétnej licencii, povolení či rozhodnutí o zamietnutí podanej žiadosti sú realizované ústredným orgánom štátnej správy, ktorý nemá kompetencie v oblasti zahraničnej politiky týkajúcej sa obrany a bezpečnosti.

Súčasne platná právna úprava má často za následok predlžovanie lehoty na vydávanie rozhodnutí pre túto činnosť a znemožňuje zabezpečenie neodkladných akvizičných požiadaviek. Udeľovanie licencií na dovoz, vývoz a intrakomunitárnu prepravu vojenského materiálu nie je na rozdiel od iných zahraničnopolitických obmedzení, napríklad licencie na dovoz textilu, odevov, ocele a podobne, záležitosťou obchodnej štatistiky ani ekonomickým opatrením na ochranu vnútorného trhu. Kontrola obchodovania s vojenským materiálom zabezpečuje praktické napĺňanie zahraničnopolitických záväzkov a bezpečnostných záujmov štátu, ktoré však ministerstvo hospodárstva v rámci svojich kompetencií neposudzuje.

Vzhľadom na nezastupiteľné postavenie ministerstva obrany pri tvorbe a realizácii spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky Európskej únie nová právna úprava navrhuje presun kompetencií v oblasti vydávania povolení na obchodovanie s vojenským materiálom, udeľovania licencií na dovoz a vývoz vojenského materiálu a udeľovania licencií na intrakomunitárnu prepravu vojenského materiálu z ministerstva hospodárstva na ministerstvo obrany, nakoľko je žiaduce, aby licenčný orgán nielen administroval povoľovací proces, ale aj aktívne presadzoval záujmy Slovenskej republiky na medzinárodnom fóre. Obdobne túto problematiku riešia aj iné členské štáty Európskej únie, ako je Francúzsko, Portugalsko, Slovinsko... (Ruch v sále.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ja poprosím...

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Presun vyššie uvedených kompetencií... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Prepáčte, pán minister. Kto nemá záujem sledovať vystúpenie pána ministra alebo zúčastňovať sa rokovania, opustite sálu.

Nech sa páči.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne.

Presun vyššie uvedených kompetencií je v súlade s prioritami oboch ústredných orgánov štátnej správy. Návrhom zákona ministerstvo hospodárstva ďalej upravuje ustanovenia o pokutách v prepočte na euro a upresňuje postupy pri posudzovaní žiadosti na vydávanie povolenia a licencií.

Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku poslancovi Pavlovi Pavlisovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

P. Pavlis, poslanec: Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu k predloženému návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením pridelila vládny návrh zákona Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodársku politiku a výbor pre obranu a bezpečnosť.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré máte uvedené v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 2, 9, 12 a 13 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť, o bodoch 1, 3 až 8, 10 a 11 hlasovať s odporúčaním neschváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených v tejto správe a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v uznesení v tejto správe.

Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadne písomné prihlášky. Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Kovačócy. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

Pán poslanec, máte slovo.

M. Kovačócy, poslanec: Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol môj pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona.

1. K článku I. Článok I sa dopĺňa novým 1. bodom, ktorý znie: § 3 ods. 1 písm. b) znie:

"b) oprávnenou osobou

1. právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a má povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa tohto zákona,

2. právnická osoba, ktorá je výrobcom vojenského materiálu a nevyváža ho z územia Slovenskej republiky a nevykonáva ani sprostredkovateľskú činnosť,

3. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zberateľom vojenského materiálu."

Odôvodnenie: Doplnenie zberateľov ako oprávnených osôb na obchodovanie s vojenským materiálom reaguje na zavedenú prax, keď právnické osoby, ako napríklad múzeá, kluby vojenskej histórie, a fyzické osoby vykonávajú zberateľskú činnosť, ktorej cieľom je predovšetkým zachovanie funkčnosti a dynamických vlastností zbieraného vojenského materiálu. Cieľom početnej zberateľskej komunity je najmä prezentácia, história a poukazovanie na kultúru, na technické hodnoty zbieraného vojenského materiálu, ktorý bol v značnej časti vyrábaný na území Slovenskej republiky. Pri jeho prezentácii ide predovšetkým o zviditeľňovanie týchto technických hodnôt histórie, ale v nemalej miere aj o výchovu k vlastenectvu.

Doterajšie body 1 až 22 sa prečíslujú.

2. K článku I. Za 5. bod sa vkladá nový 6. bod, ktorý znie: za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

"§ 6a

Zberateľ vojenského materiálu

(1) Zberateľ vojenského materiálu je

a) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá, staršia ako 21 rokov, spôsobilá na právne úkony a zapísaná v registri zberateľov vojenského materiálu,

b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná v registri zberateľov a ktorej štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnené konať v jej mene sú bezúhonné a spoľahlivé, staršie ako 21 rokov a spôsobilé na právne úkony.

(2) Zberateľ vojenského materiálu obchoduje s vojenským materiálom výlučne v súvislosti s výkonom svojej zberateľskej činnosti a nevykonáva sprostredkovateľskú činnosť ani zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom. Vojenský materiál, ktorý môže byť predmetom zberateľskej činnosti, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.

(3) Zberateľ vojenského materiálu je oprávnený nakupovať a predávať vojenský materiál na území Slovenskej republiky len na základe povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu, ktoré obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,

b) číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu,

c) kategórie a množstvo vojenského materiálu,

d) označenie oprávnenej osoby, od ktorej zberateľ vojenský materiál nakupuje alebo ktorej vojenský materiál predáva,

e) údaje o mieste uloženia vojenského materiálu, ktorý je predmetom žiadosti.

(4) Žiadosť o vydanie povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 3 obsahuje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,

b) číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu,

c) kategórie a množstvo vojenského materiálu,

d) označenie oprávnenej osoby, od ktorej chce zberateľ vojenský materiál nakúpiť alebo ktorej chce vojenský materiál predať,

e) údaj o mieste uloženia vojenského materiálu, ktorý je predmetom žiadosti.

(5) Vzor povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 3 a vzor žiadosti o vydaní povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.

(6) Zberateľ vojenského materiálu je povinný

a) písomne informovať ministerstvo obrany o kategóriách, typoch a množstve vojenského materiálu, ktorý vlastní spolu s údajmi o mieste jeho uloženia vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,

b) v lehote do troch dní odo dňa nákupu alebo predaja vojenského materiálu písomne informovať ministerstvo obrany o uskutočnenej transakcii,

c) zabezpečiť vojenský materiál vo svojom vlastníctve pred odcudzením alebo zneužitím a bezodkladne informovať ministerstvo obrany o akejkoľvek neoprávnenej manipulácii s vojenským materiálom vo svojom vlastníctve,

d) umožniť povereným zástupcom ministerstva obrany a prizvaným osobám výkon kontroly podľa § 23,

e) bezodkladne zabezpečiť, ak vojenský materiál v jeho vlastníctve obsahuje funkčný zbraňový systém, jeho znehodnotenie podľa osobitného predpisu a o vykonanom znehodnotení písomne informovať ministerstvo obrany,

f) viesť evidenciu vojenského materiálu vo svojom vlastníctve, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

1 názov vojenského materiálu,

2. kategóriu vojenského materiálu,

3. množstvo vojenského materiálu,

4. identifikačný údaj oprávnenej osoby, od ktorej zberateľ vojenský materiál nadobudol,

5. identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorej zberateľ vojenský materiál predal,

6. výrobné číslo alebo iné identifikačné označenie vojenského materiálu, ak je dostupné.

(7) Vzory formulárov podľa odseku 6 písm. a), b) a f) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany."

"6b

Register zberateľov vojenského materiálu

(1) Register zberateľov vojenského materiálu slúži na evidenciu zberateľov vojenského materiálu a identifikáciu vojenského materiálu, ktorý je predmetom ich zberateľskej činnosti. Register zberateľov vojenského materiálu vedie ministerstvo obrany.

(2) Register zberateľov vojenského materiálu obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu a

b) kategórie vojenského materiálu, ktorý je predmetom zberateľskej činnosti zberateľa vojenského materiálu.

(3) Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu žiadateľa - fyzickej osoby obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) trvalý pobyt žiadateľa,

c) rodné číslo žiadateľa,

d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že je spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý podľa § 8,

e) kategórie vojenského materiálu, ktorý bude predmetom zberateľskej činnosti,

e) údaje o spôsobe skladovania vojenského materiálu.

(4) Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa odseku 2 je žiadateľ povinný doložiť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(5) Žiadosť o zápis do registra zberateľa vojenského materiálu žiadateľa - právnickej osoby obsahuje:

a) obchodné meno alebo názov žiadateľa,

b) sídlo žiadateľa,

c) identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

d) čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb, oprávnených konať v mene žiadateľa, že sú spôsobilí na právne úkony a spoľahliví podľa § 8,

e) kategórie vojenského materiálu, ktorý bude predmetom zberateľskej činnosti,

f) údaje o spôsobe skladovania vojenského materiálu.

(6) Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa odseku 5 je žiadateľ povinný doložiť výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu alebo osôb, oprávnených konať v mene žiadateľa, nie starším ako tri mesiace a výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace.

(7) Ministerstvo obrany zapíše žiadateľa do registra zberateľov vojenského materiálu do siedmich dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

(8) Po zápise do registra zberateľov vojenského materiálu ministerstvo obrany vydá žiadateľovi osvedčenie o zápise do registra zberateľov, v ktorom sa uvedie:

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,

b) kategórie vojenského materiálu, ktorý je predmetom zberateľskej činnosti zberateľa,

c) dátum vydania osvedčenia,

d) číslo osvedčenia.

(9) Ak zberateľ vojenského materiálu prestane spĺňať podmienky pre zápis do registra zberateľov vojenského materiálu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu obrany. Ministerstvo obrany zruší osvedčenie o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu do siedmich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedelo.

(10) Vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov podľa odseku 3, vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov podľa odseku 5 a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov podľa odseku 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany."

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c) znie: "§ 35 ods. 5 a § 58 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov."

Doterajšie body 6 až 22 sa prečíslujú.

Odôvodnenie: Cieľom návrhu je zaviesť do právneho poriadku definíciu zberateľa vojenského materiálu vrátane podmienok, ktoré musí zberateľ spĺňať. Pretože zberateľ vojenského materiálu je oprávnenou osobou, ktorá môže obchodovať s vojenským materiálom, je obmedzený dosiahnutím veku najmenej 21 rokov, musí byť bezúhonný a spoľahlivý podľa § 8 zákona a spôsobilý na právne úkony. V prípade právnickej osoby musí tieto podmienky spĺňať štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene zberateľa, napríklad prezident združenia zberateľov.

Nové ustanovenie stanovuje tiež povinnosti zberateľa súvisiace s podrobnou evidenciou zbieraného vojenského materiálu. Každý nákup a predaj vojenského materiálu zberateľom podlieha vydaniu povolenia ministerstvom obrany. Okrem toho zberateľ vojenského materiálu bude v pravidelných štvrťročných intervaloch informovať ministerstvo obrany o vojenskom materiáli vo svojom vlastníctve vrátane miesta jeho uloženia, po uskutočnení nákupu alebo predaja písomne informovať ministerstvo obrany o uskutočnenej transakcii, a to v lehote do troch dní odo dňa nákupu alebo predaja, a viesť evidenciu vojenského materiálu vo svojom vlastníctve. Ďalšou povinnosťou zberateľa bude umožniť výkon kontroly podľa § 23 zákona a v prípade neoprávnenej manipulácie s vojenským materiálom vo svojom vlastníctve bezodkladne informovať ministerstvo obrany o zistených skutočnostiach. Ustanovené povinnosti majú priamy súvis so zámerom predkladateľa minimalizovať riziká týkajúce sa zneužitia vojenského materiálu vo vlastníctve zberateľov.

Návrh definuje register zberateľov vojenského materiálu, ktorý vedie ministerstvo obrany a do ktorého zapisuje všetkých zberateľov vojenského materiálu. S prihliadnutím na ochranu osobných údajov register zberateľov vojenského materiálu obsahuje len vybrané údaje umožňujúce identifikovať zberateľa vojenského materiálu. V prípade zberateľa fyzickej osoby sú takýmito údajmi meno, priezvisko a trvalý pobyt zberateľa. Právnická osoba je identifikovaná obchodným menom alebo názvom a sídlom. Súčasťou registra zberateľov vojenského materiálu sú aj kategórie vojenského materiálu, ktorý je predmetom zberateľskej činnosti konkrétneho zberateľa.

Navrhované ustanovenie upravuje aj náležitosti k žiadosti o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu, ktorý podáva fyzická alebo právnická osoba a stanovuje, akými písomnosťami je žiadateľ povinný žiadosť doložiť.

Zápis do registra zberateľov vojenského materiálu vykoná ministerstvo obrany do siedmich dní po doručení úplnej žiadosti o zápis do registra. Zápis do registra zberateľov vojenského materiálu však automaticky neznamená, že fyzická alebo právnická osoba nemôže byť z registra zberateľov vojenského materiálu vyňatá. Podmienkou zotrvania v registri zberateľov vojenského materiálu je, aby zberateľ neprestal spĺňať podmienky pre zápis do registra, čo prakticky znamená, že zberateľ alebo osoba, ktorá je oprávnená konať v jeho mene (v prípade zberateľa - právnickej osoby), nesmie stratiť spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť alebo spoľahlivosť. Ak takáto skutočnosť nastane, je povinnosťou zberateľa o nej bezodkladne informovať ministerstvo obrany. To následne do siedmich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedelo, osvedčenie o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu zruší.

Navrhovaná právna úprava je nevyhnutná z dôvodu rastúceho záujmu o určité druhy vojenského materiálu najmä zo strany súkromných zberateľov. Z pohľadu týchto zberateľov je nevyhnutné, aby si vojenský materiál zachoval určitú technickú charakteristiku, ktorá reprezentuje jeho historickú hodnotu.

Pretože takýto vojenský materiál nie je zbavený všetkých svojich osobitných vlastností predstavujúci bezpečnostné riziko, je nutné tento stav právne regulovať. Rozsah nakladania s vojenským materiálom v prípade zberateľov preto musí zodpovedať rozsahu ich zberateľskej činnosti.

Pozmeňujúci návrh ďalej zavádza povinnú registráciu zberateľov tak, aby bolo možné na úrovni ministerstva obrany viesť súhrnné údaje o zberateľoch, ktorí vlastnia vojenský materiál, počtoch tohto materiálu, ako aj o stave tohto materiálu. Táto registrácia vlastníka spolu s druhmi a počtami jednotlivých druhov vojenského materiálu je nutná pre kompenzáciu údajov, ktoré sú v rámci medzinárodných záväzkov v súhrnných častiach poskytované aj ostatným signatárskym krajinám hlavne z oblasti Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe. Navrhovaná procedúra zároveň poskytuje možnosť regulácie zberateľskej obce najmä z bezpečnostného hľadiska.

3. K čl. I. Za 8. bod sa vkladá nový 9. a 10. bod, ktoré znejú:

Bod 9: V § 14 sa ods. 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

"d) zberateľa vojenského materiálu podľa § 6a ods. 1 za účelom zberateľskej činnosti.".

Odôvodnenie: Zberateľ vojenského materiálu je z dôvodu bezpečnostných obmedzení oprávnený nakupovať vojenský materiál len na území Slovenskej republiky a len od osôb, ktoré sú oprávnenými osobami v zmysle tohto zákona.

Dovoz vojenského materiálu na územie Slovenskej republiky sa môže uskutočniť len na základe platnej licencie, ktorú je ministerstvo obrany oprávnené vydať len držiteľovi platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom. Dovoz vojenského materiálu na územie Slovenskej republiky je limitovaný aj účelom, na ktorý sa dovezený vojenský materiál využije. Okrem obrany a bezpečnosti štátu, tuzemského vývoja, výroby a marketingu či obchodovania so zahraničným užívateľom sa zavedením novej kategórie oprávnenej osoby - zberateľa vojenského materiálu rozširuje účel dovozu vojenského materiálu na územie Slovenskej republiky o zberateľskú činnosť, ktorú je oprávnený vykonávať zberateľ vojenského materiálu definovaný v § 6a ods. 1 zákona.

Bod 10: V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:

"c) od oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo zberateľa vojenského materiálu podľa § 6a ods. 1.".

Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie zohľadňuje skutočnosť, že zberateľ vojenského materiálu je na území Slovenskej republiky oprávnený predávať vojenský materiál ďalším oprávneným osobám. V prípade, že držiteľ povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom bude mať záujem o vývoz vojenského materiálu nakúpeného od zberateľa vojenského materiálu, je potrebné zakotviť túto skutočnosť aj v príslušnom zákonnom ustanovení.

Doterajšie body 9 až 18 sa prečíslujú.

4. K čl. I. Za 18. bod sa vkladá nový 19. bod, ktorý znie:

Bod 19: V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

"d) zatají okolnosti dôležité pre rozhodnutie s cieľom získať neoprávnený zápis do registra zberateľov alebo

e) žiadosť o zápise do registra zberateľov doloží nepravdivým dokladom.".

Doterajšie body 19 až 22 sa prečíslujú.

5. K čl. I. Bod 20 znie: V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

"c) nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 7 písm. a) až f),

d) nesplní povinnosť podľa § 27e ods. 5.".

Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že do platnej právnej úpravy bola doplnená nová kategória oprávnenej osoby - zberateľa vojenského materiálu, nové body 25 a 27 zavádzajú sankcie, ktoré bude ministerstvo obrany oprávnené aplikovať v prípade, keď zberateľ vojenského materiálu poruší svoje zákonom stanovené povinnosti.

6. K čl. I. Za 22. bod sa vkladá nový 23. bod, ktorý znie: § 27f znie:

"(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona vlastní vojenský materiál, nie je držiteľom platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom ani výrobcom vojenského materiálu, je povinná do 30. apríla 2010 požiadať ministerstvo obrany o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa § 6b. Pri podaní žiadosti o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu je fyzická osoba a právnická osoba povinná nahlásiť ministerstvu obrany množstvo a miesto uskladnenia vojenského materiálu vo svojom vlastníctve.

(2) Vojenský materiál nahlásený ministerstvu obrany podľa odseku 1 sa považuje za vojenský materiál nadobudnutý v súlade s týmto zákonom."

Odôvodnenie: Cieľom návrhu je umožniť fyzickým a právnickým osobám, ktoré ku dňu účinnosti zákona vlastnia vojenský materiál a nie sú oprávnenou osobou podľa platného zákona, zlegalizovať vojenský materiál vo svojom vlastníctve pri podaní žiadosti o zápis do registra zberateľov. Na základe tohto ustanovenia vojenský materiál, ktorý bude jeho vlastníkom nahláseným, sa bude považovať za vojenský materiál nadobudnutý v súlade s týmto zákonom.

Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP