Úterý 8. září 2009

Prvý deň rokovania

40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

8. septembra 2009 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, želám pekné popoludnie, vítam vás po lete opäť na zasadnutí 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré týmto otváram, a chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali. Technici, poprosím vás, pravdepodobne problém je v mojej karte. Takže už skúsme. Poprosím vás, dámy a páni.

(Prezentácia.) Je prítomných 119 prítomných.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Dámy a páni, pri ďalšom hlasovaní vás poprosím, aby ste si skontrolovali hlasovacie zariadenie.

Na 40. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi páni poslanci Džurina a Frešo. Ich náhradníkmi budú pán poslanec Richter a pán poslanec Andruskó.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadal pán poslanec Bauer, pán poslanec Chelemendik a pán poslanec Kotian.

Návrh programu riadnej 40. schôdze ste dostali do svojich lavíc. Chcem vás informovať, že do návrhu schôdze nie sú zaradené tri body. Ide o vládny návrh zákona o sudcoch, je to tlač 1014, ktorý podpredsedníčka vlády a pani ministerka spravodlivosti Viera Petríková požiadala vypustiť z návrhu programu tejto schôdze, a následne je to aj vládny návrh zákona o pozemkových spoločenstvách, bola to tlač 896, ktorý požiadal nezaradiť do návrhu programu schôdze pán predseda vlády.

Ďalej pán poslanec Peter Pelegrini mi písomne oznámil, že v mene navrhovateľov berie späť predložený návrh novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), bola to tlač 1205, ktorý už takisto nie je v návrhu programu.

Ešte predtým, ako vám dám, dámy a páni, slovo, aby ste mohli predniesť svoje návrhy na doplnenie a zmeny programu, vás chcem informovať, že na návrh gestorského výboru Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2008, je to tlač 1134, uvedie pán guvernér Národnej banky Slovenska, pán Ivan Šramko. Keďže potrebuje náš súhlas, aby mohol vystúpiť aj v rozprave, aj uviesť, dávam návrh, aby schváleným programom sme umožnili aj pánovi guvernérovi Národnej banky vystúpiť.

A teraz vás požiadam o vaše návrhy. Takže všetci, ktorí majú záujem podať návrh na zmenu alebo doplnenie, sú prihlásení?

Ak áno, tak začneme pánom poslancom Frešom.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda, mám dva návrhy.

Prvý je, aby bod 89, a to Správa o predaji emisií bola prerokovaná vo štvrtok 10. septembra o 9.00 hodine.

Druhý návrh je, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, aby bol prítomný premiér pri prerokovávaní tohto bodu.

Zdôvodnenie: Nesúhlasíme so snahou obhajcov garážového výpredaja emisií, aby bol tento bod stiahnutý z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Je naliehavá situácia, nakoľko podľa premiéra sú slovenské emisie prakticky nepredajné napriek tomu, že okolité štáty rokujú a realizujú ďalšie predaje. Takáto situácia vyžaduje prerokovanie správy v pléne za účasti jej hlavného obhajcu, a to pána premiéra Slovenskej republiky osobne.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Kubovič.

P. Kubovič, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Dávam návrh na doplnenie programu o uznesenie: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby na rokovanie tejto schôdze, resp. do 30 dní, predložila Správu o čerpaní eurofondov za programovacie obdobie 2007 až 2013.

Odôvodnenie: Prešlo zhruba 30 % času z programovacieho obdobia a Slovensko má nakontrahovaných 15,7 % prostriedkov a vyčerpaných len 1,09 %. Hoci je začiatok obdobia vždy horší, aj tak je situácia po skoro troch rokoch blízka katastrofe a sme na najlepšej ceste k najhoršiemu výsledku pri čerpaní eurofondov.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Horváth.

Z. Horváth, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem doplnenie programu o uznesenie: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby na rokovanie tejto schôdze, resp. do 30 dní, predložila Správu o aktuálnom stave riešenia rómskej problematiky.

Domnievam sa, že by bolo potrebné, aby podpredseda vlády uviedol, koľko odpočtov politiky voči rómskym komunitám doposiaľ predložil do vlády a taktiež koľko uznesení týkajúcich sa politiky voči rómskym komunitám bolo splnených. Vzhľadom k vážnym problémom, ktoré v rómskych komunitách gradujú, máme podozrenie, že podpredseda vlády nepredložil ani jeden odpočet a zároveň vláda nesplnila ani jedno z vlastných uznesení. Ak máme a chceme zabrániť, aby extrémisti naďalej nezneužívali a vyburcovali už aj tak veľmi napätú situáciu, potrebujeme sa vrátiť k dlhodobým odborným riešeniam, ktoré vytvárajú nádej na dôstojný život Rómov.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Dávam návrh na rozšírenie programu o návrh uznesenia Národnej rady, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní predložila Národnej rade úplne odtajnenú akcionársku zmluvu o výstavbe nového jadrového zdroja medzi spoločnosťami Javis, a. s., a ČEZ Bohunice, a. s.

Návrh odôvodňujem tým, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vláda nemôže utajovať žiadne informácie, ktoré sa týkajú verejných financií. Podľa vyjadrení predstaviteľov vlády sa jedná o investíciu až do výšky 6 mld. eur. Som presvedčený, že naši občania majú právo na informácie o tejto zmluve.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem, aby vláda predložila do Národnej rady Slovenskej republiky Správu o stave verejných financií. Navrhujem to za pôvodný bod č. 65.

Dovoľte mi, aby som to zdôvodnil. Minister financií viackrát avizoval, že vláda do 15. augusta predloží revidový návrh štátneho rozpočtu na rok 2009, nestalo sa tak a vláda nemá záujem takýto krok učiniť. Stav verejných financií napriek tomu je ďaleko od žiadaného ideálu a čísla, hodnoty sú ďaleko od schváleného štátneho rozpočtu na rok 2009.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Simon.

Zs. Simon, poslanec: Ďakujem. Pán predseda, žiadam vyradiť zo 40. schôdze bod 11, tlač 1192, vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dovoľte, aby som to odôvodnil. Vzhľadom k tomu, že tento zákon má vstúpiť do platnosti až od 1. 1. 2012, bolo by dobré, aby o tom rozhodovala Národná rada po voľbách v roku 2010. Považujem zníženie počtu daňových úradov zo súčasných 101 na 8 za nereálne. Znížiť daňové úrady na základe rozhodnutia jediného štátneho úradníka je neopodstatnené. Preto navrhujem, aby tento bod bol stiahnutý a prerokovaný až po parlamentných voľbách, keďže má vstúpiť do platnosti až od 1. januára 2012.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Gibalová.

M. Gibalová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pán predseda, mám dva návrhy na zmenu a doplnenie.

Prvý je. Žiadam vás, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky žiada od generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne správu do 30 dní s názvom Očakávané výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2009.

Dôvod: Poslanci chcú poznať skutočné východiská rozpočtu Sociálnej poisťovne pre štátny rozpočet a skutočné východiská a výsledky hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2009.

Môj druhý návrh na zmenu je, žiadam vás, pán predseda, aby body 54, 55 a 56, tlač č. 1199, 1200 a 1201 boli zaradené na rokovanie Národnej rady v stredu 16. 9. o 14.00 hodine. Mám na to svoje osobné dôvody.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. V mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - HZDS navrhujem, aby Národná rada prijala uznesenie tohto znenia: "Národná rada Slovenskej republiky na základe odporúčania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody vypúšťa z programu 40. schôdze správu o realizovaných a plánovaných predajoch emisií, spôsobe výberu kupca a procese uzatvárania zmluvy", ktoré máme ako tlač č. 1155, a žiada ministra životného prostredia správu doplniť a prepracovať v lehote podľa rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Rafaj.

R. Rafaj, poslanec: Pán predseda, ja by som chcel požiadať, keďže sme tu všetci stopäťdesiati poslanci, takmer, aby sme si ešte minútou ticha uctili pamiatku po baníckom nešťastí aj vzhľadom na to, že na galérii je pán primátor Handlovej. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Pán predseda, informovali ste nás, že ministerka spravodlivosti požiadala vypustiť bod, jeden bod - novelu zákona o sudcoch - z rokovania programu. Predpokladám, že ste si to ako poslanec osvojili a budeme o tom hlasovať. Pretože ten návrh nebol späťvzatý a zatiaľ sa mi zdá, že o agende parlamentu rozhoduje plénum Národnej rady, nie člen vlády.

P. Paška, predseda NR SR: Ale ako navrhovateľ môže požiadať o presunutie rokovania...

D. Lipšic, poslanec: Môže stiahnuť späť návrh zákona...

P. Paška, predseda NR SR: Je to návrh, ktorý je v druhom čítaní, je v druhom čítaní...

D. Lipšic, poslanec: Môže požiadať o čokoľvek, ale si to musí osvojiť poslanec a malo by sa o tom hlasovať...

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, ja myslím si, že kľudne dám o tom hlasovať, ale myslím si, že je to v poriadku...

D. Lipšic, poslanec: Ak ste si to osvojili, tak o tom budeme asi hlasovať, áno.

P. Paška, predseda NR SR: Ale člen vlády, ktorý je gestorom a je predkladateľom, má právo požiadať o lehoty v druhom čítaní.

D. Lipšic, poslanec: Ja neviem, podľa čoho má také právo.

P. Paška, predseda NR SR: Ale dobre, pán poslanec, teraz hovoríme o programe.

D. Lipšic, poslanec: No však o programe.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Frešo, vy ešte ste, máte návrh na doplnenie programu?

P. Frešo, poslanec: Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel ako informovať ako člen výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie, že neexistuje žiadne uznesenie, ktoré by navrhlo stiahnuť tento bod z rokovania, myslím ako kauzu emisií, z rokovania parlamentu. Dnes sme o tom rokovali a neprijali sme žiadny text ako nejakého uznesenia. Prijali sme spoločnú správu. Takže ten návrh, ktorý dala pani kolegyňa Laššáková, sa neopiera o reálne uznesenie. Neexistuje žiadne také uznesenie, ktoré by navrhovalo Národnej rade, aby sme nerokovali na tejto schôdzi o Správe o predaji emisii.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, v mene troch poslaneckých klubov môžete dať, ak máte na to súhlas, akýkoľvek návrh pri otvorení a zriaďovaní programu schôdze. (Reakcie z pléna.) Nie, ale povedala "v mene troch poslaneckých klubov", bol podaný na základe, na základe odporúčania. A samozrejme, ja rešpektujem, že výbor má k plénu len odporúčací charakter, ale pokiaľ rozhodne Národná rada hlasovaním o tom, že tento bod má byť vyradený z programu, tak bude vyradený z programu, tak ako každý iný. Takže to boli...

Ešte, pán poslanec Miklós, máte návrh? (Reakcia poslanca.) Nech sa páči.

L. Miklós, poslanec: Pán predseda, prepáčte, že namietam voči tomu, akým spôsobom tento posledný návrh bol navrhnutý. Pani Laššáková čítala, že na návrh alebo odporúčanie, na odporúčanie, odporúčanie výboru. Žiadne také odporúčanie nie je. Ja prijímam vaše vysvetlenie, že môže Národná rada stiahnuť hociktorý bod, ale neexistuje návrh a odporúčanie výboru životného prostredia. Nemôže to byť na odporúčanie výboru pre životné prostredie, lebo také neexistuje.

P. Paška, predseda NR SR: Je to, je to citácia, ktorú mám pred sebou: "Na návrh troch poslaneckých klubov", čo je legitímne, "podávam návrh na prijatie uznesenia." Čiže môžete zároveň zaradiť akékoľvek uznesenie na plénum, aké len chcete. (Ruch v sále.)

Ďakujem pekne, budeme hlasovať teraz o návrhoch.

Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Freša, ktorý žiada, aby bol bod 89, čo je predmetný bod, Správa o emisiách, bol zaradený do programu na štvrtok desiateho o 9. hodine ráno. Budeme hlasovať.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 57 za, 64 proti, 11 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

A ešte druhý návrh dal pán poslanec, aby pri prerokovaní tohto bodu programu bol prítomný pán premiér Slovenskej republiky. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 57 za, 71 proti, 8 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Kubovič žiada, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme vládu podať do tridsiatich dní Správu o čerpaní eurofondov za obdobie 2007 až 2013. Je to v poriadku, pán poslanec, tak ste to formulovali? Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 56 za, 64 proti, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neprijali.

Pán poslanec Horváth žiada, aby sme uznesením zaviazali vládu podať Správu o aktuálnom stave riešenia rómskej problematiky. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 57 za, 54 proti, 23 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neprijali.

Pán poslanec Štefanec žiadal, aby sme uznesením zaviazali vládu odtajniť akcionársku Zmluvu o výstavbe jadrového zdroja medzi ČEZ-om a medzi vládou Slovenskej republiky. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 58 za, 62 proti, 16 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Farkas žiadal o prijatie uznesenia, ktorým zaviažeme ministra financií o podanie Správy o stave verejných financií a aby sme rokovali, ak takéto uznesenie prijmeme, a zaradili ho ako bod 65.

(Hlasovanie.) 136 prítomných, 56 za, 66 proti, 13 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Simon žiadal vyradiť bod 11, tlač 1192, ktorý je vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 36 za, 70 proti, 27 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pani poslankyňa Gibalová podala dva návrhy. V prvom žiada, aby generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne podal Správu o očakávaných výsledkoch hospodárenia za rok 2009. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 58 za, 66 proti, 12 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Druhý návrh pani poslankyne Gibalovej bol, aby sme body 54, 55, 56 prerokovali 16. septembra o 14. hodine.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 59 za, 5 proti, 70 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Teraz budeme hlasovať o návrhu, ktorý podala v mene troch poslaneckých klubov pani poslankyňa Laššáková.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 75 za, 60 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

Tento návrh zmeny sme schválili.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže ostatné vystúpenia pánov poslancov Lipšica, Freša a pána Miklósa neobsahovali návrh na hlasovanie, odhlasovali sme všetky návrhy na doplnenie a zmeny v programe 40. schôdze.

Ako posledný podal návrh pán poslanec a predseda klubu Slovenskej národnej strany Rafaj, aby sme si minútou ticha pripomenuli tragédiu v bani Handlová. Poprosím vás o...

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme teraz hlasovať o

návrhu programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

ako o celku s pripomienkami a návrhmi, ktoré sme odhlasovali.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 84 za, 42 proti, 8 sa zdržali.

Schválili sme návrh programu 40. schôdze Národnej rady.

Dámy a páni, ešte niekoľko poznámok k priebehu. Chcem vás informovať, že o prvom bode programu, čo je informácia mandátového a imunitného výboru, budeme hlasovať ihneď a potom bude nasledovať sľub poslancov Národnej rady, ktorí nastupujú ako náhradníci za kolegyne a kolegov, ktorí nastúpili do Európskeho parlamentu. O ostatných prerokovaných bodoch budeme hlasovať vždy, tak ako je to obvyklé, o 11.00 alebo 17.00 hodine, pokiaľ, samozrejme, sa nedohodneme inak.

Ešte vás chcem upozorniť, že dnes po hlasovaní o 17.00 hodine pristúpime k prvým čítaniam o dvoch vládnych návrhoch zákonov, pokiaľ Národná rada, samozrejme, vysloví súhlas so skráteným legislatívnym konaním. Samozrejme, budeme aj hlasovať o zákonoch alebo o zákonoch, ktoré vrátil pán prezident na opätovné prerokovanie.

Takže teraz požiadam pani predsedníčku imunitného výboru a mandátového výboru pani Renátu Zmajkovičovú, aby nám podala informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

(Rokovanie o informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.)

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

V zmysle čl. 81a písm. e) Ústavy Slovenskej republiky poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí boli zvolení vo voľbách do Európskeho parlamentu 6. júna 2009 za poslancov Európskeho parlamentu, zanikli dňom 14. júla 2009 ich mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, keďže v uvedený deň sa stali poslancami Európskeho parlamentu.

Podľa zápisnice Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Európskeho parlamentu za poslancov Európskeho parlamentu boli zvolení poslanci Národnej rady Eduard Kukan, Jaroslav Paška, Monika Smolková a Boris Zala. Ich mandáty poslancov Národnej rady zanikli dňom 14. júla 2009. Uvedené skutočnosti vzal predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1170 zo 14. júla 2009 na vedomie.

Poslanec Národnej rady Eduard Kukan kandidoval na funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na kandidátnej listine za stranu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, poslanec Jaroslav Paška za Slovenskú národnú stranu, poslankyňa Monika Smolková za stranu SMER - sociálna demokracia a poslanec Boris Zala za stranu SMER - sociálna demokracia.

Predseda Národnej rady Pavol Paška svojím rozhodnutím č. 1171 z 15. júla 2009 vyhlásil v súvislosti so zánikom mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu, podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že dňom 15. júla 2009

- na zaniknutý mandát poslanca Eduarda Kukana nastupuje za stranu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 Ján Rusnák, narodený 17. januára 1956, bytom Vinné,

- na zaniknutý mandát poslanca Jaroslava Pašku nastupuje za Slovenskú národnú stranu poslanec Národnej rady Jozef Líška, ktorý od 5. júla 2006 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mikolaja,

- na zaniknutý mandát poslankyne Moniky Smolkovej nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kovačócy, ktorý od 20. júla 2006 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Glváča,

- na zaniknutý mandát poslanca Borisa Zalu nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Obrimčák, ktorý od 5. júla 2006 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica.

Anna Vitteková, súčasná štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, narodená 22. marca 1954, bytom Trenčín, písomným vyhlásením zo dňa 15. júla 2009 oznámila predsedovi Národnej rady, že sa vzdáva práva nastúpiť ako náhradníčka za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 na neuplatňovaný mandát poslanca Roberta Fica a na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Glváča, keďže vykonáva uvedenú funkciu štátnej tajomníčky.

Uvedenú skutočnosť vzal predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1172 z 15. júla 2009 na vedomie.

Súčasne týmto rozhodnutím vzal na vedomie, že ďalšími náhradníkmi za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 sú Jaroslav Demian, narodený 6. februára 1963, bytom Brezno, a Milan Géci, narodený 4. júna 1952, bytom Košice.

V kontexte s vyššie uvedenými skutočnosťami vyhlásil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1173 z 15. júla 2009 podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov dňom 15. júla 2009 na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 nasledovne:

- Na neuplatňovaný mandát poslanca Roberta Fica nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia náhradník Jaroslav Demian, narodený 6. februára 1963, bytom Brezno.

- Na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Glváča nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia náhradník Milan Géci, narodený 4. júna 1952, bytom Košice.

- Na neuplatňovaný mandát poslanca Jána Mikolaja nastupuje za Slovenskú národnú stranu náhradník Jakub Gajdošík, narodený 5. marca 1985, bytom Banská Bystrica.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška súčasne svojím rozhodnutím č. 1174 z 15. júla 2009 v súlade s § 57 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, o podanie informácie o nastúpení náhradníkov na zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom Národnej rade Slovenskej republiky.

Na zabezpečenie požiadaviek z týchto predpisov a z citovaných rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto úkony:

Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s citovanými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1170 až 1174 zo 14. júla 2009 a z 15. júla 2009, súčasne sa oboznámil so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 a zistil, že nastupujúci náhradníci sú uvedení na kandidátnej listine strany Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SMER - sociálna demokracia a Slovenská národná strana tak, ako ich vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach č. 1171 a 1173 zo dňa 15. júla 2009.

Všetci uvedení náhradníci spĺňajú podmienky určené v § 47 ods. 1 cit. zákona č. 333/2004 Z. z. pre nastúpenie náhradníkov na zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie:

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 8. septembra 2009 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

"Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že

1. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1171 a č. 1173 z 15. júla 2009 vyhlásil podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníkov dňom 15. júla 2009 na zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 nasledovne:

A)

Na zaniknutý mandát poslanca Eduarda Kukana nastupuje za stranu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 17. júna 2006 Ján Rusnák, narodený 17. januára 1956, bytom Vinné.

Na zaniknutý mandát poslanca Jaroslava Pašku nastupuje za Slovenskú národnú stranu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Líška, ktorý od 5. júla 2006 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mikolaja.

Na zaniknutý mandát poslankyne Moniky Smolkovej nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kovačócy, ktorý od 20. júla 2006 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Glváča.

Na zaniknutý mandát poslanca Borisa Zalu nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Obrimčák, ktorý od 5. júla 2006 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica.

B)

Na neuplatňovaný mandát poslanca Roberta Fica nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia náhradník Jaroslav Demian, narodený 6. februára 1963, bytom Brezno.

Na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Glváča nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia náhradník Milan Géci, narodený 4. júna 1952, bytom Košice.

Na neuplatňovaný mandát poslanca Jána Mikolaja nastupuje za Slovenskú národnú stranu náhradník Jakub Gajdošík, narodený 5. marca 1985, bytom Banská Bystrica.

2. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky."

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Otváram rozpravu. Nemám písomnú prihlášku. Chce sa niekto vyjadriť, dámy a páni? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a budeme teraz hlasovať o tomto návrhu uznesenia.

Hlasujeme, dámy a páni, o návrhu uznesenia, ktorým nastúpia náhradníci za kolegov, ktorí boli zvolení do Európskeho parlamentu.

(Hlasovanie.) 120 prítomných, 116 za, 2 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníkov.

Teraz poprosím pánov Jaroslava Demiana, Jakuba Gajdošíka, Milana Géciho a Jána Rusnáka, aby prišli do rokovacej sály, aby mohli vykonať

sľub poslanca Národnej rady.

Chcem vám, dámy a páni, pripomenúť, že podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na Ústavu Slovenskej republiky a povie slovo "sľubujem", podá ruku predsedovi Národnej rady a svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

Poprosím teraz pána podpredsedu Tibora Cabaja, aby prečítal text sľubu a zároveň vás, dámy a páni, poprosím, aby ste počas skladania sľubu stáli.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov, budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

(Akt skladania sľubu.)

J. Demian, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

J. Gajdošík, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

M. Géci, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

J. Rusnák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Dámy a páni, poprosím o krátku prestávku, aby sme mohli urobiť zmeny v databáze a pripraviť hlasovacie zariadenie.

(Technická prestávka.)

P. Paška, predseda NR SR: Môžeme, technici?

(Pokračovanie prestávky.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Technici, môžeme? Dobre. Dámy a páni, budeme pokračovať po vykonaní zmien v systéme v rokovaní programu

návrhom na zmeny v zložení výborov, voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu náhradníka člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky, je to tlač 1214.

Tento návrh bol vypracovaný na základe návrhov príslušných poslaneckých klubov.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, chcem sa spýtať, či sa chce niekto vyjadriť k návrhu týchto zmien. Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Hlasovať o ňom budeme o 17.00 hodine, tak ako sme sa dohodli.

Teraz poprosím pána poslanca Jána Čecha, ktorý ako spoločný spravodajca z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody bude informovať Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona z 24. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý vrátil pán prezident Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie v Národnej rade. Nech sa páči, pán poslanec. (Ruch v sále.) Dámy a páni, poprosím vás o pozornosť. Prerokovávame prvý návrh zákona, je to vrátený zákon pánom prezidentom. (Ruch v sále.)

(Rokovanie o zákone z 24. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 1154.)

J. Čech, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona, ktorý vrátil pán prezident Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač č. 1154), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 24. júna 2009 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení zákona č. 515/2008 Z. z.

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 24. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, prepáčte. Dámy a páni, prerokovávame návrh zákona, ktorý vrátil pán prezident. Poprosím vás, tých, ktorí nemáte záujem, aby ste radšej opustili rokovaciu sálu.

Pán poslanec, nech sa páči.

J. Čech, poslanec: Áno. Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky, rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 2646-2009-BA.

Na základe uvedeného predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1175 z 20. júla 2009 rozhodol, že podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ho prideľuje na prerokovanie jednotlivým výborom, určil gestorský výbor a lehotu na jeho prerokovanie.

V súlade s citovaným rozhodnutím rokovali o zákone vrátenom prezidentom tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí zo dňa 17. júla 2009 č. 2646-2009-BA uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon schválila s týmito zmenami - zmeny máte uvedené v spoločnej správe v časti III, je ich tam celkovo sedem.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie, pôdohospodárstvo a ochranu prírody prerokoval zákon o vodách dňa 2. septembra 2009. Výbor uznesením č. 450 súhlasil s týmito pripomienkami, a to pripomienky ako bod 1, 2, 3 a 4.

V časti V spoločnej správy sú odporúčania, a to gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 24. júna 2009, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení zákona č. 515/2008 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, schváliť s uvedenými pripomienkami.

O pripomienkach prezidenta navrhuje gestorský výbor hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 2, 3, 4, 5 a 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť; o bodoch č. 1 a 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.

Predmetná spoločná správa výborov bola prerokovaná dnes, to znamená 8. septembra 2009. V uznesení z tohto rokovania ma poveril výbor ako spoločného spravodajcu informovať Národnú radu Slovenskej republiky a v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo dňa 24. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a geologických prácach v znení zákona č. 515/2008 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, skončil som.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP