Úterý 23. června 2009

Piaty deň rokovania

39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

23. júna 2009 o 13.00 hodine

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pani poslankyňa Belásová, páni poslanci Jozef Ďuračka, Jaroslav Izák, Eduard Kukan, Martin Pado a pani poslankyňa Monika Smolková. Na zahraničnej pracovnej ceste sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pán József Berényi, Július Brocka, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Pavol Kubovič, pani poslankyňa Oľga Nachtmannová, ďalej páni poslanci Jaroslav Paška, Peter Pelegrini a pani poslankyňa Tatiana Rosová.

Na úvod dnešného rokovacieho dňa vás chcem ešte informovať, že poslanec Daniel Lipšic písomne oznámil, že za skupinu poslancov berie späť dva návrhy, a to návrh ústavného zákona o Špeciálnom súde a návrh novely Trestného poriadku. Ide o tlače 1118 a 1119, ktoré sú bodmi 32 a 33 schváleného programu.

Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 943, spoločnú správu výborov máte ako tlač 943a.

Prosím ministra financií Slovenskej republiky Jána Počiatka, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie Národnej rady vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela zákona na základe uznesenia vlády č. 145 z 27. februára 2008 zakotvuje colníkom vyšetrovacie kompetencie, ktoré im umožnia vykonávať trestné stíhanie bez ohľadu na výšku uloženého trestu. Zavádza sa povinnosť colníka vykonávať záverečnú vyšetrovateľskú skúšku a uvádza sa taxatívny výpočet činností, ktoré môže vykonávať vyšetrovateľ a čakateľ.

V tejto súvislosti sa súčasne novelizuje zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Trestný poriadok.

Predkladaný návrh novely zákona novo upravuje zákonné podmienky prijatia občana do služobného pomeru a kvalifikačné predpoklady na funkciu colníka, upravuje inštitút služobného hodnotenia, prepustenia zo služobného pomeru, skončenia služobného pomeru, novo ustanovuje získavanie, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie colníkov a modifikuje niektoré ustanovenia týkajúce sa konania vo veciach služobného pomeru colníka.

Navrhovaným znením sa upravuje možnosť vyslania colníka na zahraničnú služobnú cestu a zavádza sa nový inštitút činnej zálohy, do ktorej je colník zahrnutý počas vyslania do zahraničia na výkon štátnej služby.

V nadväznosti na celý rad nových právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci sa novo upravuje výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ako aj príplatok za takúto službu. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie, rozpočet a menu poslancovi Borisovi Hradeckému, ktorý bude informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a odôvodní návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

B. Hradecký, poslanec: Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca výboru predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1349 z 15. apríla 2009 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorskému výboru, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.

Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K predmetnému vládnemu návrhu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:

Odporúčali pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Odporúčal pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplynulo 20 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o týchto návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 20 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne. (Hlasy v sále.) O štátnej službe colníkov. (Reakcia z pléna.) Pani poslankyňa Mušková, to nie je prihláška do rozpravy. Takže ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Lipšic. Ešte niekto má záujem? Ak je to všetko, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Pán poslanec Lipšic, máte slovo. Nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem. Pani podpredsedníčka, pán minister, ja by som rád vystúpil k návrhu, k tej časti, v ktorej sa navrhuje, ja by som potom poprosil o vyjadrenie pána ministra, aby došlo k prelomu v tom, ktorý orgán riadi, pod ktorý potom spadajú vyšetrovatelia. Totižto keď sme robili rekodifikáciu trestného práva, tak boli rôzne iniciatívy príslušných orgánov, či zo strany colníkov, ale aj SIS-ky, musím povedať, že chcú mať vlastných vyšetrovateľov. Považujem to za riešenie, ktoré je chybné. Vyšetrovatelia, ktorí patria pod Policajný zbor, majú rôznu špecializáciu, majú rôzne úrady, majú rôzne inštitúcie. Ale aby sme vyčleňovali a vytvárali vyšetrovateľov pod jednotlivými zložkami inými, ozbrojenými, to považujem za riešenie, ktoré je z princípu chybné a vadné. A zrejme keďže ide o pána ministra financií, tak pán minister vnútra to asi prehliadol, považujem to za zlý krok, ktorý bude znamenať, že nabudúce sem príde SIS-ka s návrhom, aby mala vlastných vyšetrovateľov, potom príde ešte niekto ďalší. Skôr sa mi zdá, že v nejakom rozumnom čase, ktorý raz príde, to budeme musieť vrátiť naspäť. Proste nie je žiaden dôvod, pokiaľ majú colníci svoju operatívu, to je fajn, aby mali aj svoje vlastné vyšetrovacie orgány a svojich vlastných vyšetrovateľov. To považujem za absolútne chybné riešenie. A nie je mi celkom zrejmé, prečo sa k nemu pristupuje okrem takých všeobecných fráz, ktoré boli na výbore ponúknuté, že to bude znamenať lepšie vyšetrovanie, pričom samotná dôvodová správa tvrdí, že dnešná spolupráca s Policajným zborom je vynikajúca a veľmi dobrá. Takže skôr sa mi to zdá byť ako krok smerom naspäť, ktorý bude treba v dohľadnom čase reparovať. Toľko, pani predsedajúca.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Lipšica sa neprihlásil nikto. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Chcete sa vyjadriť, pán minister? Nie.

Pán spoločný spravodajca? Takisto sa nechce vyjadriť.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz pristúpime k ďalším desiatim bodom programu, ktorými sú medzinárodné zmluvy. Z poverenia vlády Slovenskej republiky ich bude odôvodňovať znovu pán minister financií Počiatek. Ide o tlače 999 až 1004, 1006, 1007, 1056 a 1058.

Výbor pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor odporúča Národnej rade, aby bola k týmto bodom zlúčená rozprava s tým, že o každej zmluve by sa hlasovalo samostatne. Chcem sa opýtať, či súhlasíte s týmto odporúčaním výboru. Tu je odporúčanie výboru pre financie, rozpočet a menu. (Odpovede z pléna.) Takže beriem to tak, že nie je všeobecný súhlas s týmto navrhnutým alebo odporúčaným riešením. Áno? Čiže nie je všeobecný súhlas.

Pristúpime teda k druhému a tretiemu čítaniu o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Čiže nech sa páči, pán minister. Pôjdeme po jednom, aby ste vedeli.

J. Počiatek, minister financií SR: Pochopil som. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Vzhľadom na možnosť hospodárskej spolupráce Slovenskej republiky a Bosny a Hercegoviny uzavretie zmluvy prispeje k vytvoreniu právneho rámca na ochranu investorov jedného štátu na území druhého štátu a zároveň aj k zvýšeniu podnikateľských iniciatív obidvoch zmluvných strán, ktoré súvisia so vzrastajúcim medzinárodným pojmom kapitálu, ale aj s obchodom s tovarmi a službami. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Prosím teraz určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Michala Lukšu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu túto spoločnú správu výborov Národnej rady prerokoval.

Predseda Národnej rady pridelil túto zmluvu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávnemu výboru. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu.

Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu žiadne stanoviská poslancov.

Výbory zaujali stanovisko, že Národná rada Slovenskej republiky má vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Výbor ma určil, aby som predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady. Ďakujem za slovo.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Hlásite sa pán poslanec, pán poslanec Lipšic. Ešte niekto má záujem? Ak je to všetko, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Pán poslanec, máte slovo.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem. Pani predsedajúca, vážený pán minister, schôdze Národnej rady sú preto verejné, aby verejnosť mala možnosť počuť argumenty, s ktorými prichádza vláda pri nejakom návrhu zákona. Ak vy odmietnete reagovať na položené otázky tu v tomto pléne, tým neurazíte nielen mňa, to by mi nevadilo, ale ľudí, ktorí majú právo vedieť, prečo navrhujete, aby mali colníci osobitné vyšetrovacie orgány. Ak na to neviete ani reagovať, tak to považujem, že je to pohŕdanie nielen týmto parlamentom, ale aj ľuďmi, ktorí si tu volia svojich zástupcov. To som naozaj ešte v tomto parlamente teda málokedy zažil.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: To je všetko, pán poslanec?

Pán poslanec len vás chcem upozorniť na to, že ste porušili rokovací poriadok aj vy, pretože ste nediskutovali k tomu, čo máme práve na programe.

Takže vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky k zmenám Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády má parlamentnú tlač 1000 a spoločná správa výborov má tlač 1000a.

Tento návrh vlády opäť odôvodní pán minister financií Ján Počiatek. Nech sa páči, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky k zmenám Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

V záujme rozširovať svoju účasť v medzinárodných ekonomických vzťahoch a investičných procesoch je vysoko účelné, aby Slovenská republika uzatvárala dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií najmä s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Prosím znovu určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Michala Lukšu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1097 z 5. mája 2009 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

K predmetnému dodatkovému protokolu zaujal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky vysloviť s návrhom súhlas.

A výbor ma určil za spravodajcu výboru. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nikto.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračujeme druhým a tretím čítaním o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády je pod tlačou 1001 a spoločná správa výborov je ako tlač 1001a.

Prosím ministra financií pána Počiatka, aby sa ujal slova a odôvodnil aj tento návrh vlády.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

V záujme rozširovať svoju účasť v medzinárodných ekonomických vzťahoch a investičných procesoch je vysoko účelné, aby Slovenská republika uzatvárala dohody o podpore a vzájomnej podpore investícií najmä s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Uvedená zmluva je medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluva priamo zakladá práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky. Zmluva podlieha ratifikácii a bude vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, t. j. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Opäť prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu poslanca Michala Lukšu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem. Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1070 z 3. apríla 2009 pridelil návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu v uvedenom stanovenom termíne.

K predmetnej zmluve zaujali výbory odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov.

Ďakujem, prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nikto.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším bodom programu je druhé a tretie čítanie o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády má tlač 1002 a spoločná správa výborov má tlač 1002a.

Znovu tento návrh vlády odôvodní minister financií pán Ján Počiatek. Nech sa páči.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Vzhľadom na možnosti hospodárskej spolupráce Slovenskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky uzavretie zmluvy prispeje k vytvoreniu právneho rámca na ochranu investorov jedného štátu na území druhého štátu a zároveň aj k zvýšeniu podnikateľských iniciatív obidvoch zmluvných strán, ktoré súvisia so vzrastajúcim medzinárodným pojmom kapitálu, ale aj s obchodom s tovarmi a službami.

Zmluva akcentuje najmä ustanovenie o doložke najvyšších výhod a o režime národného zaobchádzania. Tento režim zrovnoprávňuje zahraničný kapitál s kapitálom domácim a priznáva zahraničným investorom rovnoprávne postavenie s postavením domácich investorov alebo investorov zmluvných štátov. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Ďalej, pán poslanec Lukša bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem. Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1097 z 5. mája 2009 pridelil návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh s odporúčaním pre Národnú rada Slovenskej republiky s návrhom vysloviť súhlas.

Výbor ma poveril za spoločného spravodajcu výboru. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nikto.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády je uverejnený ako tlač 1003 a spoločná správa výborov je ako tlač 1003a.

Opäť prosím ministra financií pána Jána Počiatka, aby návrh vlády odôvodnil.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

Uvedená zmluva je medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, ktorá má vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluva priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a podlieha ratifikácii a bude vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Prosím znovu spoločného spravodajcu poslanca Michala Lukšu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo. Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1070 z 3. apríla 2009 pridelil návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dodatkovým protokolom v stanovenom termíne s odporúčaním pre Národnú radu Slovenskej republiky vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Výbor má zároveň určil ako spoločného spravodajcu výborov. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nikto.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády má parlamentnú tlač 1004 a spoločná správa výborov má tlač 1004a.

Nech sa páči, pán minister, ujmite sa slova a odôvodnite vládny návrh.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

V záujme rozširovať svoju účasť v medzinárodných ekonomických vzťahoch a investičných procesoch je vysoko účelné, aby Slovenská republika uzatvárala dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií najmä s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Michala Lukšu, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov aj o tomto návrhu vlády.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo. Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1700 z 3. apríla 2009 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne s odporúčaním pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Zároveň ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nehlási sa nikto.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme ďalej pokračovať druhým a tretím čítaním o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády je pod tlačou 1006 a spoločná správa výborov je pod tlačou 1006a.

Znovu prosím pána ministra financií Jána Počiatka, aby odôvodnil návrh vlády. (Ruch v sále.) Predtým ale poprosím ešte pánov poslancov Kovarčíka a ďalších, aby nerušili vystupovanie pri rečníckom pulte. Počkajte, pán minister. Ak nesledujete rokovanie, tak, prosím vás, nerušte rokovanie a choďte sa porozprávať niekde von. Nech sa páči, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

V záujme rozširovať svoju účasť v medzinárodných ekonomických vzťahoch a investičných procesoch je vysoko účelné, aby Slovenská republika uzatvárala dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií najmä s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Týmto odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila súhlas so Zmluvou medzi Slovensku republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Lukša informujte, prosím vás, Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo. Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne s odporúčaním vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Ďakujem, pani predsedajúca.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy. Nikto?

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Nasledujúcim bodom programu bude druhé a tretie čítanie o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády je pod tlačou 1007, spoločná správa výborov je pod tlačou 1007a.

Návrh vlády odôvodní minister financií. Nech sa páči, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom v Slovenskej republike a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Spoločným spravodajcom je opäť pán poslanec Michal Lukša. Nech sa páči, pán poslanec, informujte Národnú radu o výsledku rokovania výborov.

M. Lukša, poslanec: Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Spoločná správa Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne. Odporúčali pre Národnú radu Slovenskej republiky s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nehlási sa nikto.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším bodom je druhé a tretie čítanie o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Návrh vlády je pod tlačou 1056 a spoločná správa výborov je pod tlačou 1056a.

Nech sa páči, pán minister financií, odôvodnite tento vládny návrh.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky zmluva má prednosť pred zákonmi.

Návrh zmluvy schválila vláda 4. februára 2009 uznesením č. 114 a zmluva bola podpísaná v Damasku 18. februára 2009.

Zmluva nevyžaduje zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky a nedotýka sa záväzkov vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ďakujem za slovo, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Pán poslanec Lukša poinformuje Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo. Spoločná správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky.

Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne s odporúčaním vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Výbor má zároveň odporučil za spoločného spravodajcu výborov. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Nehlási sa nikto.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračovať v rokovaní budeme druhým a tretím čítaním o


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP