Pátek 19. června 2009

Štvrtý deň rokovania

39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

19. júna 2009 o 9.00 hodine

 

(Neverejná časť rokovania 39. schôdze NR SR o Správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2008.)

(Po prestávke pokračovala verejná časť rokovania 39. schôdze NR SR o 9.23 hodine.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Panie poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať verejnou časťou 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Ja len pripomínam, že o ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni požiadali poslanci: Anton Korba, Jozef Líška, Jaroslav Izák.

Pokračujeme druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 1015, spoločnú správu máme ako tlač 1015a.

Prosím teraz pána ministra obrany Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, aby vládny návrh odôvodnil.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom návrhu zákona je poskytovanie mesačného príspevku ako finančné ocenenie morálnych a historických aspektov služby pre vlasť účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách. Príspevok sa navrhuje poskytovať diferencovane v závislosti od priamej účasti oprávnených osôb na národnom boji za oslobodenie. Priamym účastníkom národného boja za oslobodenie sa navrhuje vyplácať príspevok v sume 20 eur mesačne a vdovám a vdovcom po týchto osobách v sume 10 eur mesačne. Navrhovaný príspevok bude vyplácaný spolu s dôchodkom, ale nebude podliehať každoročnej valorizácii.

Z dôvodu navrhovanej právnej úpravy bolo nevyhnutné novelizovať aj ďalšie predpisy upravujúce predmetnú problematiku.

S pripomienkami, ktoré boli zapracované do spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, súhlasíme, čiže so všetkými týmito pripomienkami. Chcem vás požiadať, aby ste aj tieto pripomienky pri schvaľovaní tohto návrhu zákona schválili.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás požiadať o prerokovanie návrhu zákona a jeho postúpenie do druhého a tretieho čítania.

Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister, za odôvodnenie vládneho návrhu zákona.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, prekladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1015), je to druhé čítanie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1366 zo 16. apríla 2009 pridelila vládny návrh zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, výboru pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu a výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť s pripomienkami, ktoré máte ako súčasť spoločnej správy (tlač 1015a). Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 11 spoločnej správy hlasovať spoločne a tieto schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkov národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 258 na 59. schôdzi výboru.

Ďakujem, to je všetko. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím, keby ste zaujali miesto pre spravodajcov.

Otváram rozpravu. Do rozpravy písomne sa neprihlásil nikto. Pýtam sa, kto sa hlási do rozpravy ústne? Pani poslankyňa Sárközy a pán predseda výboru Halecký. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Slovo má pani poslankyňa Klára Sárközy. Pripraví sa pán poslanec Jozef Halecký.

K. Sárközy, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, ctená snemovňa, vážený pán minister, na začiatok vám musím povedať, že za tento zákon zahlasujem. Ja som to povedala už aj na výbore. Prečo teraz vystupujem? Lebo mnohých ľudí to zaujíma, hlavne tá nepriama novela, čo sa týka zákona č. 274/2007 o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Ja vítam tento návrh zákona, ale vítam hlavne túto zmenu. Pretože aj na výbore som sa spýtala a pevne verím, že to tak bude, moja otázka bola a z vašej strany som dostala pozitívnu odpoveď, či už sa ten šuflík vyprázdnil a či sú všetky záležitosti v poriadku alebo vybavené, čo sa týka tohto odškodnenia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Poprosím, keby ste nevyrušovali pána ministra, aby mohol počúvať rozpravu. Pani poslankyňa mu adresuje niektoré otázky, takže... Pani poslankyňa, nech sa páči, môžete pokračovať.

K. Sárközy, poslankyňa: Či ten šuflík sa už vyprázdnil, pretože k tomuto zákonu sa vraciame viackrát. Nie som za nepriamu novelu, ale tuto to vítam a hlavne kvôli tomu, že to s tým súvisí.

A prečo som vystúpila? Práve kvôli tomu novému článku, kvôli tomu čl. IV. Pevne verím, že týmto vloženým článkom sa vyriešia aj tie nejasnosti, ktoré zostali v tom zákone č. 274/2007, čo sa týka príplatku k dôchodku politickým väzňom. Ja mám pred sebou štyri rozhodnutia Sociálnej poisťovne, zhodou okolností z tej istej dedinky, treba povedať, že zmena sa týka vo veľkej miere ľudí z východného Slovenska, ktorí odchádzali na nútené práce do Sovietskeho zväzu. Oni tomu hovorili, že je to tzv. málenkij robot. Vy ste tomu nerozumeli na výbore. To sa jedná o to, že museli zbaliť veci na tri dni. Išli údajne vypomôcť do Sovietskeho zväzu a buď sa nevrátili, alebo sa vrátili s traumami, z ktorých sa nevedia vysporiadať ani dnes. A preto som spomenula tie rozhodnutia, pretože tie rozhodnutia podľa mňa sú kuriózne.

Dovoľte, aby som z nich citovala. A som rada - a ešte na začiatku treba povedať, že sa tu riešia aj siroty, nielen vdovy a vdovci, pretože tuto sa jedná práve o siroty. Citujem z odôvodnenia. To sú ženy, ktorých buď manžel sa nevrátil, buď sa nevrátil ten dotyčný, alebo sa vrátil, alebo tam zomrel. Tieto ženy bývajú vedľa seba, dokonca sú susedia, aspoň čo sa týka podľa čísla domu. Odôvodnenie Sociálnej poisťovne, prečo nemôže byť priznaný dôchodok: "Nárok na príplatok k dôchodku vám nevznikol, pretože nie ste poberateľkou sirotského dôchodku po politickom väzňovi vyplácaného Sociálnou poisťovňou. Sirote po politickom väzňovi vznikne nárok na príplatok, len ak sa jej vypláca sirotský dôchodok po politickom väzňovi." No toto ja pokladám, to rozhodnutie, za škandalózne, aj keď si viem predstaviť, že je to v medziach zákona. Pretože konkrétne táto osoba, pretože osobne so mnou hovorila, pri tejto osobe sa jedná o to, že otec jej zostal v Sovietskom zväze nezvestný. Má doklad o tom, že je nezvestný, a teraz od niekoho vyžadovať, ona má okolo šesťdesiat rokov, aby potvrdila, že dostávala sirotský dôchodok, to je, to je nemysliteľné a je to nezmysel.

Druhé takéto rozhodnutie: "Nárok na príplatok k dôchodku vám nevznikol, pretože váš rodič nebol popravený alebo usmrtený počas výkonu jeho trestu." No tak to odkiaľ vedia, čo sa dialo počas toho, keď on bol zavlečený do tých táborov?

Takže sú tu z jednej dediny tri alebo štyri také kuriózne rozhodnutia, s ktorými sa bolo treba vysporiadať, a pevne verím, pán minister, že práve tým vloženým čl. IV sa tieto nejasnosti vyriešili. Ale ja vás touto cestou prosím, keby po tom, ako Sociálna poisťovňa začne vybavovať tieto nové žiadosti a ešte keby tam zostali nejaké nevyriešené veci, aby ste boli otvorený k tomu, aby sa tieto veci vyriešili.

Ďakujem pekne ešte raz. Vítam tento návrh zákona, hlavne čl. IV, a budem za to hlasovať a aj všetci moji kolegovia.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. S faktickou sa nehlási nikto.

V rozprave ďalej vystúpi pán predseda výboru Jozef Halecký, nech sa páči, máte slovo.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, starostlivosť o dôstojnú starobu účastníkov národného boja za oslobodenie, myslím, že je dôležitá v každej krajine, v každej krajine sa prezentuje ako starostlivosť o tých, ktorí v tých najťažších chvíľach dokázali položiť život, prišli aj o svoje zdravie, aby mohli zabezpečiť dôstojný život pre svojich nasledovníkov, pre svoje deti a pre svojich vnukov. Z tohto dôvodu aj ich zabezpečenie a starostlivosť vtedy už, keď nie sú ekonomicky činní a potrebujú, aby ich život bol znesiteľný, pretože trpia mnohými zdravotnými poruchami, mnohými deficitmi v sociálnej sfére, a vzhľadom aj na dobu, aká prebehla, nemali viacerí, mnohí ani príležitosť získať také zamestnanie, taký dôchodok, ktorý by zodpovedal ich zásluhám v živote. Preto sa nazdávam, že bolo by vhodné, aby sa pouvažovalo aj o zvýšení príspevku, ktorý by mohol byť vyšší, ako je navrhovaný, pretože aj suma 20 eur alebo 10 eur pre vdovy, vdovcov a tých, ktorí potom poberajú tento príspevok, myslím si, že je dostatočnou satisfakciou, ale nároky na zdravotnú starostlivosť, lieky, kúpeľnú starostlivosť, ale aj na zabezpečenie základných materiálnych svojich potrieb by mohla byť zohľadnená aj príspevkom podľa môjho názoru pre samotných účastníkov 30 eur mesačne a pre rodinných príslušníkov, vdovy a vdovcov vo výške 15 eur mesačne. Myslím si, že nie je to suma, myslím, že pán minister sa ešte vyjadrí, ktorá by vedela nejako rozhádzať tento rozpočet v jeho rezorte.

Preto by som dával pozmeňujúci návrh na zmenu vládneho návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda v čl. I v prvom bode § 4 sa vypúšťajú slová "príspevok v sume 20 eur mesačne" a nahrádzajú sa slovami "príspevok v sume 30 eur mesačne". V druhom bode v § 4 sa vypúšťajú slová "príspevok v sume 10 eur mesačne" a nahrádzajú sa slovami "príspevok v sume 15 eur mesačne".

Zdôvodnenie, ako som už hovoril, to zvýšenie považujem vzhľadom na zdravotný stav, vysoký vek a potreby rodinného, zdravotného a sociálneho charakteru na vyššiu sumu.

Ďakujem za pozornosť.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán predseda výboru bol posledný v rozprave. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán minister, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nech sa páči.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa vyjadril najskôr k vystúpeniu pani poslankyne Sárközy. Tá mala vystúpenie k zákonu č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Pri vypracovaní tohto vládneho návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách sme sa dohodli práve s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré tam vložilo aj novelu tohto zákona práve z tých dôvodov, ktoré ste aj vy spomenuli vo vašom vystúpení, že nebolo možné niektoré, niektorým teda tým sirotám vyplatiť tieto príplatky k dôchodku politickým väzňom, resp. teda vdovám, vdovcom alebo teda tým sirotám. Takže sme sa rozhodli to zapracovať do tohto. Som veľmi rád, že to bolo schválené na výbore pre obranu a bezpečnosť a následne teda aj v spoločnej správe gestorského výboru.

Tento zákon patrí do kompetencie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, takže aj tie rozhodnutia, ktoré robila do dnešného dňa Sociálna poisťovňa, idú za Sociálnou poisťovňou a ona mohla rozhodovať naozaj len tak, ako jej zákon prikazoval. Čiže v tejto novele takýmto dodatkom sa tieto veci z minulosti odstránia.

Čo sa týka pána poslanca Haleckého, my sme takéto pripomienky preberali aj na výbore, čo sa týka zvýšenia tohto príspevku, aj na výbore pre obranu a bezpečnosť. My by sme to veľmi radi urobili, len teraz ministerstvo obrany, tieto finančné prostriedky všetky pôjdu z rozpočtu ministerstva obrany a rozpočet obrany je naozaj v súčasnosti napätý a nie dobrý. Tak sme tu čiastku nechali na tých 20 eur a tým vdovám a vdovcom na 10 eur.

Čo sa týka tej ďalšej starostlivosti, tak oni, títo priami účastníci národného boja za oslobodenie, resp. tie vdovy a vdovci po nich, oni majú zachované tie niektoré výhody, ktoré boli spomínané, či už sú to kúpele a tak ďalej. Takže na toto nesiahame, toto nechávame a my k tomu pridávame ešte ten príspevok v sume 20 eur, resp. 10 eur mesačne.

Len pre informáciu, v tomto roku by to malo stáť rezort obrany 863-tisíc eur, v budúcom roku by to malo byť viac ako 2 330-tisíc eur, v roku 2011 ešte stále nad 2 100-tisíc eur a to je to, čo môžeme my z toho osobitného účtu v súčasnosti zvládnuť.

Takže navrhujem, aby sme ponechali teda tú čiastku, ktorá bola schválená aj prejednaná vo výboroch, čiže priamym účastníkom 20 eur mesačne a vdovám, vdovcom 10 eur mesačne.

Ďakujem veľmi pekne za slovo.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť pán spravodajca? Moment, pán spravodajca, s procedurálnym návrhom pán poslanec Halecký. Netradične, ale tentoraz mu dám priestor.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda parlamentu, za slovo. Vzhľadom na to, ako vysvetlil celú situáciu pán minister, že je to z osobitného účtu a že je problematické túto sumu navyšovať, sťahujem svoj pozmeňujúci návrh ohľadom navýšenia príspevku pre účastníkov národného odboja. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Vzhľadom na skutočnosť, že poslanec kedykoľvek môže svoj návrh stiahnuť, to je vlastne informácia pre spravodajcu, aby pri hlasovaní tento návrh už potom neuvádzal. Ďakujem pekne.

Pán spravodajca, máte záverečné slovo.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, ja len jednu poznámku, pretože pán minister vysvetlil, že sme sa takýmito návrhmi zaoberali na výbore. Chcem len požiadať ctených kolegov a kolegyne o podporu tohto apolitického zákona, pretože všetci tí ľudia, pre ktorých tento zákon navrhujeme, si to absolútne zaslúžia. Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalším bodom je

návrh na vyslanie strážneho družstva a zdravotníckeho tímu do vojenskej operácie ISAF v Afganistane a na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane.

Návrh vlády je uverejnený ako tlač 1106 a správa výboru ako tlač 1106a.

Návrh uvedie minister obrany Slovenskej republiky pán Jaroslav Baška. Prosím ho, aby sa ujal slova.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám z poverenia vlády Slovenskej republiky tento materiál, v ktorom sa navrhujú nasledovné zmeny, a to je vyslanie strážneho družstva v počte do 11 príslušníkov na výkon strážnej služby na leteckej základni Kandahár, čiže k tým 50 vojakom strážnej jednotky v Kandaháre pribudne ďalších 11, a vyslanie do 5 príslušníkov zdravotníckeho tímu s mandátom na dve provincie, a to provincie Kandahár a Uruzgan, ktorí budú plniť najmä úlohy súvisiace s podporou prezidentských volieb v Afganistane. Títo príslušníci zostanú pôsobiť v operácii ISAF aj po skončení volieb.

Zároveň navrhujeme zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v rámci tzv. operačných a výcvikových tímov, a to nasledovne: rušíme časové obmedzenie ich pôsobenia z doby trikrát 6 mesiacov od doby nasadenia a určujeme ich pôsobenie do ukončenia operácie ISAF v Afganistane. Čiže rušíme to časové obmedzenie. A ďalej meníme pôsobenie, ktoré bolo doteraz len na provinciu Uruzgan, a rozširujeme toto pôsobenie týchto operačných a výcvikových tímov aj na provinciu Kandahár.

Po schválení predkladaného materiálu sa ozbrojené sily Slovenskej republiky zapoja do operácie ISAF v Afganistane v počte mandátu do 262 príslušníkov.

Náklady na vyslanie a pôsobenie strážneho družstva a pôsobenie zdravotníckeho tímu ozbrojených síl budú celkovo necelých milión eur ročne a budú hradené z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a to z časti Operácie mimo územia štátu.

Materiál bol schválený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničným výborom Národnej rady.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zmeny mandátu našej jednotky ISAF v Afganistane.

Ďakujem.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Poprosím teraz spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Emila Vestenického, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore. (Ruch v sále.) Páni poslanci, poprosím vás, keby ste nevyrušovali. Slovo má pán poslanec Vestenický.

E. Vestenický, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, predkladám správu k tlači 1106.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1149 z 1. júna tohto roka pridelil návrh na vyslanie strážneho družstva a zdravotníckeho tímu do vojenskej operácie ISAF v Afganistane a na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto operácii v Afganistane podľa tlače 1106 Zahraničnému výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil výbor pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Oba výbory prerokovali návrh na vyslanie a zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v Afganistane, súhlasili s ním a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas

1. s vyslaním strážneho družstva a zdravotníckeho tímu do vojenskej operácie ISAF v Afganistane,

2. so zmenou mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto operácii.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou správy v tlači 1106.

Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Zaujmite miesto pre spravodajcu.

Konštatujem, že do rozpravy sa písomne neprihlásil nikto. Má záujem niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, končím rozpravu o tomto bode programu. Pán minister, ďakujem pekne za účasť, pán spravodajca. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Panie poslankyne, poslanci, podľa schváleného programu teraz sme mali pokračovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách a o doplnení niektorých zákonov (tlač 896). Pán minister pôdohospodárstva Stanislav Becík požiadal predsedu Národnej rady o presunutie prerokovania tohto návrhu zákona na budúcu schôdzu Národnej rady z dôvodu potreby doriešenia niektorých pripomienok vznesených ešte pri prerokovávaní tohto návrhu. Je všeobecný súhlas? (Reakcia z pléna.) To je momentálne vyradené z tejto schôdze, aby ešte výbor sa mohol zaoberať, myslím, že tentoraz vyhovieme, pretože je to v záujme veci, pretože tam sú také pripomienky, s ktorými sa ešte potrebujú vysporiadať. (Reakcia pléna.) Ďakujem pekne.

Ďalej budeme pokračovať v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z.

Vládny návrh zákona je pod tlačou 1018, spoločnú správu výborov máme ako tlač 1018a.

Návrh má odôvodniť pán minister pôdohospodárstva Stanislav Becík. Pán minister už je tu, takže nech sa páči, pán minister, máte slovo. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. Len pripomínam, pán minister, že na vašu žiadosť parlament reagoval kladne, tak zákon o pozemkových spoločenstvách budeme prerokovávať na septembrovej schôdzi.

S. Becík, minister pôdohospodárstva SR: Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, predloženým vládnym návrhom zákona sa mení doterajšie znenie § 45 zákona č. 39/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje poskytnutie úhrady za náklady a škody, ak sa vyskytne niektorá z chorôb uvedených v prílohe č. 1, čím dochádza k zosúladeniu uvedenej právnej úpravy s nariadením Komisie Európskeho spoločenstva č. 1857/2006 o uplatňovaní čl. 87 a 88 Zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe.

Návrh zákona rieši aj ďalšie problémy, ktoré sa vyskytli pri aplikačnej praxi zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ako aj ďalšie zmeny legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, dovozov z tretích krajín, vývozov do tretích krajín, tranzitov cez Európske spoločenstvo a obchodu v rámci Európskeho spoločenstva a v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Predložený vládny návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov, na zamestnanosť, životné prostredie ani na podnikateľské prostredie. Vzhľadom na uvedené dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a schválenie.

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Slovo dávam spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pani poslankyni Magde Košútovej, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru a výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

M. Košútová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1358 z 15. apríla 2009 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. (tlač 1018), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor súhlasil a odporučil schváliť s pripomienkami, výbor pre hospodársku politiku neprijal uznesenie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody súhlasil a odporučil schváliť s pripomienkami a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj súhlasil a odporučil schváliť s pripomienkami. V časti IV sú uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s odporúčaním gestorského výboru o bodoch spoločnej správy 1 až 12 hlasovať spoločne a tieto schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. (tlač 1018), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody pod č. 434 16. júna 2009. V citovanom uznesení výboru ma tento poveril predložiť spoločnú správu a splnomocnil ma ako spoločného spravodajcu podávať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa do rozpravy hlási ústne? Pán poslanec Záhumenský ako jediný.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

M. Záhumenský, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, vážení kolegovia, prerokovávame predložený návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý vlastne zosúlaďuje našu právnu úpravu s právom Európskej únie, a ja by som sa chcel vo svojom vystúpení skôr venovať postaveniu a práci veterinárnych lekárov a veterinárnych asistentov na farmách.

Hneď v úvode by som rád zdôraznil, že moje vystúpenie nie je a nemá ani zámer byť namierené proti súkromným veterinárnym lekárom, ale práve naopak, mojím cieľom je vytvoriť podmienky pre súkromných veterinárnych lekárov tak, aby väčšinu času, ktorý strávia na farme, venovali práci veterinárneho lekára a nesuplovali prácu veterinárneho asistenta alebo chovateľa. Často sme takýchto činností svedkami a vlastne málo času potom zostáva veterinárnym lekárom na to, aby skutočne venovali ten svoj čas práci, ktorú farmári očakávajú od veterinárnej starostlivosti.

Farmy bez kvalitnej práce veterinárnych lekárov si viem ťažko predstaviť a jednoducho každá farma, ktorá chová akékoľvek zvieratá, je odkázaná na dobrú starostlivosť, veterinárnu starostlivosť. A myslím si, že preto je priestor na to, aby boli tak vytvorené legislatívne podmienky, aby v súhre veterinár - farmár - veterinárny asistent vytvorili také podmienky, aby sme na farmách mali zdravé zvieratá. Keď nebude dobrých fariem, nebude dobrej práce pre veterinárnych lekárov. Myslím si, že táto symbióza a odkázanosť jeden na druhého je neprehliadnuteľná. A ak niekto hovorí, že farmári nepotrebujú veterinárov, je to absolútna nepravda. A takisto si myslím, že veterinári potrebujú dobrých farmárov.

Preto si myslím, že treba hľadať cestu, ako zefektívniť prácu a zvýšiť rentabilitu výroby, a to je jediná cesta, ako môže spoločne farmár a veterinár existovať. Zdá sa mi, že ale budú musieť nielen súkromní veterinárni lekári, ale chovatelia prehodnotiť svoju činnosť tak, ako to boli nútení urobiť veterinárni lekári a chovatelia vo vyspelých chovateľských krajinách.

Aký je vlastne rozdiel medzi prácou súkromného veterinárneho lekára u nás a v chovateľsky vyspelom svete? Kým u nás sa drvivá väčšina času venuje liečbe akútnych ochorení, tak v zahraničí už väčšinu času venujú veterinárni lekári diagnostike a prevencii. Takáto zmena bola nevyhnutnosťou nielen pre chovateľov zvierat a ich ekonomiku, ale najmä pre veterinárnych lekárov.

Pred 20 rokmi v zahraničí, keď taktiež bola kríza v živočíšnej výrobe, keď liečba bola drahšia, ako boli výnosy z chovaných zvierat, tak choré zvieratá farmári strieľali. Veterinárni lekári prichádzali o prácu a boli nútení hľadať riešenia, aby farmári dokázali aj v ťažkých podmienkach prežiť, a vlastne našli tú cestu.

Čo bolo cieľom alebo čo urobili pre to, aby tú cestu našli? Prešli od riešenia klinických ochorení na diagnostiku subklinických stavov a ich včasnú prevenciu, prešli od liečby k prevencii a poradenstvu, prešli od liečby akútnych stavov individuálnych zvierat k manažmentu zdravého zdravotného stavu stáda a taktiež prešli od zaoberania sa len so zvieratami k zvýšenému zaoberaniu sa s ľuďmi, ktorí so zvieratami pracujú. Čiže súkromní veterinárni lekári vo vyspelom chovateľskom svete sa za posledné dve desiatky rokov preorientovali z denných poskytovateľov liečby na poradenstvo orientovaných konzultantov.

A ja som presvedčený, že ak Slovensko chce chovateľsky napredovať, budú sa musieť aj naši súkromní veterinárni lekári uberať podobnou cestou. A preto je potrebné vytvoriť taký systém, ktorý umožní súkromným veterinárnym lekárom venovať viac času manažmentu zdravia, ako sa venovať len samotnej liečbe.

Ako príklad môžem uviesť, ako funguje klinika v Ontáriu v Taristocku, ktorá je orientovaná na veľké zvieratá. Táto klinika bola vyhodnotená za rok 2008 ako najlepšia klinika v Severnej Amerike. A čo vlastne sa objavuje na ich webovej stránke? Čo ponúkajú farmárom?

Po prvé je to manažment zdravia, výživu zvierat, embryotransfér, priebežné vzdelávanie, technickú pomoc a až na poslednom mieste sa uvádza aj tradičná liečba.

Čo je to vlastne manažment zdravia? Je to podpora zdravia, vylepšenie produkcie a prevencie ochorení u zvierat v rámci ekonomických potrieb chovateľa pri rozpoznávaní a zahrnutí welfareu zvierat, bezpečnosti potravín, verejného zdravia a environmentálnej akceptovateľnosti.

Preto mi dovoľte, aby som podal pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 v znení zákona o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008.

1. K článku I.

Za 29. bod sa vkladá nový 30. bod, ktorý znie. 30. V § 8 ods. 3 písm. aa) sa slová "§ 10 ods. 12" nahrádzajú slovami "§ 10 ods. 14".

Odôvodnenie: Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s vložením nových odsekov 9 a 10 v § 10 a následné prečíslovanie doterajších odsekov 9 až 12.

2. K článku I.

Za 30. bod sa vkladajú nové body 31 a 32, ktoré znejú. 31. V § 10 odsek 8 znie:

"(8) Odborné veterinárne činnosti a služby, ktoré nie sú štátnymi veterinárnymi činnosťami, môžu vykonávať

a) vo vlastných zariadeniach, ak ide o zvieratá, ktoré slúžia na ich služobné účely, špeciálne veterinárne zložky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,

b) farmoví veterinárni asistenti, ak ide o zvieratá, ktoré sú chované na farme, na ktoré má pracovnoprávny vzťah alebo má zmluvu s touto farmou na výkon takejto činnosti alebo obdobný vzťah k tejto farme."

32. V § 10 za odsek 8 sa vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

"(9) Farmový veterinárny asistent môže vykonávať odborné veterinárne činnosti a služby len pod dozorom súkromného veterinárneho lekára, ktorý spĺňa ustanovenia odseku 4 a ktorý ho na tieto činnosti poverí.

(10) Farmový veterinárny asistent musí spĺňať tieto požiadavky:

a) skončenie vysokoškolského štúdia zootechnického smeru alebo

b) skončenie štúdia na strednej odbornej škole veterinárneho zamerania, alebo

c) absolvovanie odborného veterinárneho kurzu a praktického výcviku pre farmových veterinárnych asistentov organizovaných veterinárnymi vzdelávacími inštitúciami."

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14. Nasledujúce body na základe návrhu zákona sa prečíslujú.

Odôvodnenie 31. bodu: Týmto ustanovením sa umožní chovateľom zvierat, aby mohli zamestnávať farmových veterinárnych asistentov, ktorí budú môcť pod dozorom súkromných veterinárnych lekárov vykonávať bežné veterinárne činnosti a služby, čím sa vytvorí viac času pre súkromných veterinárnych lekárov na zlepšenie veterinárnej starostlivosti a najmä prevencie.

Odôvodnenie 32. bodu: Farmový veterinárny asistent môže odborné veterinárne činnosti vykonávať len pod dozorom súkromného veterinárneho lekára, ktorý má na danej farme štátnu objednávku a spĺňa predpísanú kvalifikáciu a zároveň sa definujú minimálne kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie práce farmového veterinárneho asistenta.

3. K čl. I 102. bod.

V 102. bode sa vypúšťajú slová "infekčná nekróza pankreasu (IPN)".

Odôvodnenie: Infekčná nekróza pankreasu (IPN) je vírusové ochorenie malých lososovitých rýb, ktoré je vysoko nákazlivé, rýchlo sa šíri a jeho terapia je v súčasnosti neznáma. Vnímavý voči tejto chorobe je pstruh potočný, pstruh dúhový, sivoň americký, lipeň tymianový, sih maréna a sih peleď. Slovenská republika je momentálne prostá tejto nákazy na rozdiel od susednej Českej republiky, kde sa toto ochorenie vyskytuje. Vzhľadom na uvedené je tejto problematike potrebné venovať zvýšenú pozornosť a výskyt spomínanej nákazy prinajmenšom hlásiť. Preto sa navrhuje túto chorobu ponechať medzi chorobami, ktoré podliehajú hláseniu a ktoré môžu byť zaradené do Národného programu eradikácie.

Veterinárny asistent nie je len alebo nedostane sa len do zákona, ak bude schválený, o veterinárnej starostlivosti, ale vyskytuje sa aj v zákone o súkromných veterinárnych lekároch a Komore veterinárnych lekárov. Čiže nie je to nový pojem. Dovolím si zacitovať, v § 9 tohto zákona v odseku 1 sa píše: "Súkromný veterinárny lekár pri vykonávaní súkromnej veterinárnej činnosti okrem oprávnení uvedených v osobitnom predpise je oprávnený

b) zamestnávať okrem iného absolventov stredných odborných škôl veterinárneho zamerania alebo iné osoby, ktorých činnosť je potrebná pre riadny výkon súkromných veterinárnych činností."

Rozdiel medzi navrhovaným návrhom v pozmeňujúcom návrhu, kde bude aj farmový veterinárny asistent, a veterinárny asistent podľa zákona súkromných veterinárnych lekárov je len v tom, že jedného môže zamestnávať a byť zamestnancom farmy alebo mať vzťah k zvieratám a v druhom je zamestnancom veterinárneho lekára. Inak obidvaja asistenti môžu svoju činnosť vykonávať len pod dozorom súkromného veterinárneho lekára na jeho pokyn a na jeho poverenie vlastne sami nemôžu, ani jeden, ani druhý, vykonávať žiadne činnosti.

Myslím si, že ľudia, ktorí majú vzťah k zvieratám, či už sú chovatelia alebo majitelia zvierat, majú veľký záujem na tom, aby mali zdravé stáda, aby vynakladali čo najnižšie náklady na liečbu, na lieky a skôr hľadať spôsoby prevencie. Zdravé stádo znamená dobrú produkciu, znamená lepšiu rentabilitu, lepšiu ekonomiku. Zdravé stáda produkujú zdravé potraviny a z toho môžu byť zdraví ľudia. Čiže tomuto by sme mali určite byť naklonení a nebrániť aj zamestnancom farmy alebo chovateľom, aby mohli tie isté činnosti vykonávať. Vykonávajú ich farmári vo všetkých vyspelých chovateľských krajinách a veterinárni lekári vlastne sa venujú viac prevencii a manažmentu zdravia ako len samotnej činnosti - fyzickému vykonávaniu veterinárnych činností.

Obdobne môžem povedať, že to je riešené aj v Čechách alebo v iných krajinách. Spomeniem len zákon o veterinárnej starostlivosti z Českej republiky č. 332/2008, kde sa v § 4 hovorí o tom, že čo je chovateľ povinný: "Chovateľ je povinný", v odseku 1 písm. e), "podávať zvieratám liečivé prípravky, ktorých výdaj je viazaný na predpis veterinárneho lekára len podľa jeho pokynov." V § 5: "Chovateľ hospodárskych zvierat je ďalej povinný podávať zvieratám iba liečivé prípravky v súlade s pravidlami pre ich používanie pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti." V odseku 2: "Chovateľ, ktorý je podnikateľ, chová hospodárske zvieratá pre účely podnikania, je ďalej povinný viesť záznamy o tom, kde a ktoré liečivé prípravky a látky, ktorými môžu byť nepriaznivo ovplyvnené živočíšne produkty, boli podané zvieratám, neodkladne predkladať tieto záznamy veterinárnemu lekárovi, aby ich zaznamenal, aby podanie týchto liečivých prípravkov zaznamenal alebo očkovania zvierat, uchovať tieto záznamy najmenej po dobu piatich rokov a dodržiavať ochranné lehoty." Takisto v tomto zákone je aj v § 64 zakotvený pojem "súkromní veterinárni technici". V Českej republike umožnili aj nezávisle od veterinárnych lekárov, aby existovali súkromní veterinárni technici, ktorí prostredníctvom paragrafu môžu, sú oprávnení veterinárneho technika vykonávať niektoré odborné veterinárne úkony podnikateľským spôsobom, vzniká rozhodnutím krajskej veterinárnej správy. Čiže musí dostať poverenie krajskej veterinárnej správy na to, aby takúto činnosť mohol vykonávať.

V mnohých krajinách to je postavené tak, že chovatelia tieto činnosti vykonávajú sami. Ja sa skôr prikláňam k tomu, aby to mohli byť len veterinárni asistenti, ale myslím si, že títo asistenti môžu byť aj zamestnancami farmy. To je zmyslom toho, aby ľudia, ktorí priamo pracujú so zvieratami, majú požadovanú kvalifikáciu v spolupráci s veterinárnym lekárom a na jeho pokyny a pod jeho vedením mohli tieto činnosti vykonávať tak, aby samotný veterinárny lekár sa mohol venovať viacej manažmentu zdravia celého stáda a prevencii embryotransféru a školeniu, ako len mechanickému vykonávaniu tejto činnosti.

Ctené kolegyne, kolegovia, v krátkosti toľko. Budem rád, ak môj pozmeňujúci návrh podporíte. Bude to určite na vylepšenie zdravotného stavu zvierat a aj bezpečnosti potravín.

Ďakujem pekne za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP