Úterý 16. června 2009

Prvý deň rokovania

39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

16. júna 2009 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, zaujmite, prosím, svoje miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pristúpiť k rokovaniu 39. schôdze.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Prítomných je 110 poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na 39. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Podmanický a Kahanec, ich náhradníkmi budú páni poslanci Džurina a Frešo.

O ospravedlnenie ma požiadali písomne páni poslanci Devínsky, Gál, Izák, Kukan, Mikloško, Novotný a Zala.

Chcem vás informovať, dámy a páni, že vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali, boli za poslancov Európskeho parlamentu zvolení aj poslanci Národnej rady: Eduard Kukan, Monika Smolková, Jaroslav Paška a Boris Zala. Ich mandát poslancov Národnej rady trvá až do ustanovujúcej schôdze Európskeho parlamentu, ktorá sa uskutoční 14. júla, kedy ich mandát poslancov Národnej rady podľa Ústavy Slovenskej republiky zanikne.

Dovoľte ešte raz aj touto cestou zablahoželať novozvoleným poslancom Európskeho parlamentu a zaželať im veľa úspechov. Samozrejme po zániku ich mandátu na nasledujúcej schôdzi nastúpia náhradníci v zmysle zákona. (Potlesk.)

Navrhnutý program 39. schôdze ste dostali a chcem vás informovať, aby ste si všimli, že sú niektoré body už dnes zaradené na konkrétny deň a konkrétny čas. Po dohode v poslaneckom grémiu sa do programu nedostali dva body. Ide o tlače 995 a 983. Je to vládny návrh stavebného zákona a vládny návrh zákona o vyvlastňovaní, o ktorých budeme na žiadosť ministra výstavby a regionálneho rozvoja rokovať až v októbri.

Ďalej vás chcem informovať, že pani poslankyňa Belásová vzala späť návrh novely zákona o povinnom zmluvnom poistení. Bola to tlač 962. Pán poslanec Marián Kovačócy požiadal o nezaradenie ním predloženého návrhu novely zákona o priestupkoch (tlač 1053) do programu tejto schôdze. A takisto pani poslankyňa Damborská písomne požiadala o nezaradenie do programu tejto schôdze ňou predloženého návrhu novely zákona o obecnom zriadení. Je to tlač 1087. Tieto návrhy už nie sú uvedené v návrhu programu, ktorý ste dostali.

Ešte predtým, ako dám slovo poslancom, ktorí chcú navrhnúť zmeny alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že na návrh gestorských výborov správy a materiály predložené v súlade s príslušnými zákonmi uvedú predkladatelia tak, ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli vystúpiť, aby mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave je potrebný súhlas Národnej rady. Ja navrhujem, aby sme ho vyslovili schválením programu.

Teraz budeme schvaľovať samotný program a poprosím všetkých tých, ktorí majú návrh na zmenu alebo doplnenie, aby predniesli svoje návrhy. Ako prvý pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem do programu Národnej rady, teda do programu tejto schôdze zaradiť nasledujúce dva body.

Prvým je návrh uznesenia, ktorým Národná rada Slovenskej republiky odporučí vláde Slovenskej republiky zrušiť zmluvu o predaji emisných kvót.

Druhým bodom, ktorý navrhujem, je uznesenie, ktorým požiada Národná rada Slovenskej republiky vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o realizovaných a plánovaných predajoch emisií, spôsobe výberu kupca a procese uzatvárania zmluvy. Tieto oba návrhy zdôvodňujem tým, že ministerstvo životného prostredia uzavrelo zjavne nevýhodnú zmluvu ohľadne predaja emisií. V tomto prípade je potrebné, aby sa táto zmluva zrušila a aby bola uzavretá zmluva bez sprostredkovateľa priamo medzi vládami ako nákupcami a predajcami. Ten druhý... (Prerušenie vystúpenia časomierou).

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Sárközy.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem. Vážený pán predseda, v zmysle rokovacieho poriadku žiadam zaradiť nový bod programu Informácia o hospodárení Sociálnej poisťovne do 31. mája 2009. Svoj návrh odôvodňujem nasledovne. Pán generálny riaditeľ Muňko na tlačovej besede 21. mája 2009 povedal, citujem: "Ak by bol výber poistného tak, ako je, vyjdeme možno do 30. septembra, možno aj dlhšie." Tento bod programu žiadam zaradiť za bod Účtovná závierka Sociálnej poisťovne za rok 2008, momentálne je to bod 89. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Lebocký.

T. Lebocký, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sme bod číslo 17 v návrhu programu, teda tlač 1022, novelu zákona o odpadoch presunuli na prerokovanie na piatok 19. 6. po bodoch ministra obrany, teda po bodoch návrhu, ktoré sú označené poradovým číslom 103, 104 a 105. Tento procedurálny návrh zdôvodňujem tou skutočnosťou, že v podstate dnes v gestorskom výbore bolo prerušené rokovanie, respektíve bola prerušená rozprava a nie je k dispozícii ešte spoločná správa, respektíve správa gestorského výboru. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Aké to malo číslo, pán poslanec Lebocký? Po bodoch...

T. Lebocký, poslanec: 1022, to je tlač.

P. Paška, predseda NR SR: To je tlač, ale bod programu?

T. Lebocký, poslanec: Bod programu 17.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Fedor.

M. Fedor, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Chcem vás informovať, že sťahujem bod číslo 27, čo je tlač 1103, z programu tejto schôdze.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dávam návrh na rozšírenie programu o návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, aby do tridsiatich dní predložila Národnej rade úplne odtajnenú akcionársku zmluvu o výstavbe nového jadrového zdroja medzi spoločnosťami JAVYS, a. s. a ČEZ Bohunice, a. s.

Návrh odôvodňujem tým, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vláda nemôže utajovať žiadne informácie, ktoré sa týkajú verejných financií. Podľa vyjadrení predstaviteľov vlády ide o investíciu až do výšky 6 miliárd eur. Som presvedčený, že naši občania majú právo na informácie o tejto zmluve. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte, aby som dal návrh na rozšírenie programu rokovania 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie návrhu opraveného štátneho rozpočtu za rok 2009 na dnes začatú 39. schôdzu Národnej rady na schválenie z dôvodu zásadnej zmeny pilierov štátneho rozpočtu, odhadu hospodárskeho rastu, dnes už mínus 6,2 percenta, a miery nezamestnanosti. Žiadam tento bod zaradiť za bod číslo 41.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, poznáte zákon o rokovacom poriadku? Pätnásťdňová lehota je na doručenie akéhokoľvek návrhu. Štátny rozpočet je zákon. Ako si to predstavujete technicky? Čiže ja dám, samozrejme, hlasovať, len skúste formulovať veci a návrhy, ktoré sú v súlade so zákonom.

Pani poslankyňa Žitňanská.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam zaradiť do programu Národnej rady ako bod číslo 9 Výzvu Národnej rady Súdnej rade v nasledujúcom znení:

"Národná rada rešpektujúc slobodu rozhodovania a tajnú povahu hlasovania vyzýva členov Súdnej rady, aby pri voľbe predsedu Najvyššieho súdu brala na zreteľ, že osoba predsedu Najvyššieho súdu má zásadný vplyv na dôveryhodnosť v justícii. Predseda Najvyššieho súdu by mal byť človek, ktorého mravnosť a oddanosť spravodlivosti sú nespochybniteľné. Preto Národná rada vyzýva Súdnu radu, aby za predsedu Najvyššieho súdu nezvolila človeka, ktorého verejné pôsobenie sprevádza verejná lož, zneužívanie funkcie na osobné obohatenie a kontakty s pochybnými ľuďmi."

Svoj návrh odôvodňujem tým, že aj my ako poslanci máme právo aj povinnosť vyjadriť svoj postoj vo vzťahu k nadchádzajúcej voľbe predsedu Najvyššieho súdu. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Opäť by vám mohol byť procedurálny prístup jasný. Pravdepodobne žiadate o uznesenie. Ak chcete prijať, ak Národná rada prijíma akýkoľvek text, musí to byť bod programu, o ktorom prebehne rozprava a bude prijaté uznesenie. Takže poprosím o formulácie, ktoré zodpovedajú právu.

Pán predseda Mečiar, nech sa páči.

V. Mečiar, poslanec: Pán predseda, navrhujem, aby z programu rokovania terajšej schôdze Národnej rady bol vyradené bod 13 (tlač 928) zákon o vysokých školách. Ďalej, aby bol vyradený bod 30 (tlač 1112), t. j. návrh o pracovnom voľne v nedeľu, bod 44 (tlač 1014), aby bol preradený na budúce zasadnutie, je to zákon o sudcoch a prísediacich, a bod 53 (tlač 1020) letecký zákon.

Prosím, aby ste o týchto návrhoch dali o každom hlasovať osobitne.

P. Paška, predseda NR SR: Prepáčte, pán predseda, päťdesiat trojku vyradiť úplne?

V. Mečiar, poslanec: Na ďalšiu schôdzu.

P. Paška, predseda NR SR: Štyridsať štvorku presunúť na budúce rokovanie a prvé dva a štvrté vyradiť.

V. Mečiar, poslanec: Vyradiť z rokovania schôdze Národnej rady alebo presunúť na ďalšie rokovanie.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Biró.

Á. Biró, poslankyňa: Vážený pán predseda, v mene poslaneckého klubu Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja navrhujem, aby bol z návrhu programu 39. schôdze Národnej rady vypustený bod 62 (tlač 982) vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie. Vládny návrh zákona nie je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z rámcového dohovoru a z Charty regionálnych menšinových jazykov a s článkom 12 ústavy v nadväznosti na článok 34.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pani poslankyňa Rosová.

T. Rosová, poslankyňa: Chcem požiadať mojím procedurálnym návrhom Národnú radu Slovenskej republiky o súhlas s tým, aby sme body programu 40 a 41, t. j. tlač 1122 a 1123 prerokovali vo štvrtok 18. 6. ráno o 9.00 hodine. Na budúci týždeň sa zúčastním rokovania Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a týmto návrhom chcem predísť situácii, že by som ako predkladateľka týchto návrhov zákonov nebola prítomná v čase, keby prišli na rad podľa navrhnutého programu. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa, v princípe hovoríte o tomto týždni? Sú tam veci, bežia tam a určite budú bežať skrátené legislatívne konania, ale keby to náhodou neprešlo, dohodneme sa dobre spolu, aby nedošlo k nejakej kolízii. Dobre? Ďakujem pekne.

Budeme teraz hlasovať o návrhoch, tak ako odzneli. Ako prvý žiadal pán poslanec Frešo o zaradenie dvoch nových bodov. Jeden, v ktorom by Národná rada prijala uznesenie, v ktorom by odporučila vláde Slovenskej republiky zrušiť zmluvu o predaji emisií. Je to v poriadku, pán Frešo, tak? Takže budeme, predpokladám, hlasovať o každom samostatne. Takže najprv budeme hlasovať o prvom návrhu, ktorý dal pán poslanec Frešo.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 54 za, 59 proti, 21 sa zdržalo.

Tento návrh sme neschválili.

Druhý návrh, ktorý podal pán poslanec Frešo, je žiadosť alebo požiadať vládu o správu o realizovaných a plánovaných predajoch emisií, to znamená, že táto správa by bola predložená na budúcej schôdzi. Takže hlasujeme, nech sa páči, zapnite pána poslanca.

P. Frešo, poslanec: Čiže bola by to správa o realizovaných plánovaných predajoch emisií, spôsobe výberu kupca a procese uzatvárania zmluvy.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Takže hlasujeme o tomto návrhu.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 55 za, 60 proti, 17 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Ani tento návrh sme nechválili.

Pani poslankyňa Sárközy žiadala, aby Sociálna poisťovňa predložila, predpokladám Sociálna poisťovňa, áno, alebo vláda?

K. Sárközy, poslankyňa: Informácia Hospodárenie Sociálnej poisťovne.

P. Paška, predseda NR SR: Ministra financií budeme žiadať ale?

K. Sárközy, poslankyňa: Sociálna poisťovňa.

P. Paška, predseda NR SR: Sociálnu poisťovňu, dobre. Aby Sociálna poisťovňa predložila informáciu o hospodárení Sociálnej poisťovne do konca mája 2009. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 57 za, 53 proti, 23 sa zdržalo.

Tento návrh sme neprijali.

Pán poslanec Lebocký žiadal, aby sme bod 17, je to tlač 1022, zákon o odpadoch presunuli na 19. 6. po bode 17. Je všeobecný súhlas? (Všeobecný súhlas.) Ďakujem pekne.

Pán poslanec Fedor stiahol svoj návrh, o tom nemusíme hlasovať. Pán poslanec Štefanec navrhuje zaradiť bod, v ktorom prerokujeme a prijmeme uznesenie, ktorým vládou do 30 dní zaviažeme, aby odtajnila zmluvy o výstavbe blokov v Jaslovských Bohuniciach. Pravdepodobne to nie je presná formulácia, ale vieme, o čo ide. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 54 za, 65 proti, 15 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Farkas žiadal, a už som na to upozornil, čosi, čo nie je podľa zákona o rokovacom poriadku možné na túto schôdzu. Zákon alebo štátny rozpočet je zákon, pán poslanec. To znamená, na 39. schôdzu my môžeme požiadať na budúcu schôdzu vládu, pretože každý zákon musí byť doručený do Národnej rady minimálne 15 dní pred začatím schôdze. Tento návrh nebol. Takže stiahnete ten návrh, alebo budeme hlasovať?

I. Farkas, poslanec: Na budúcu schôdzu, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Takže meníme ten návrh a budeme hlasovať o návrhu o predloženie zákona o revidovanom štátnom rozpočte na rok 2009 na nasledujúcu schôdzu.

(Hlasovanie.) 131 prítomných, 52 za, 50 proti, 29 sa zdržalo.

Tento návrh sme neschválili.

Pani poslankyňa Žitňanská žiadala o prijatie výzvy. Predpokladám opäť, že o uznesenie, ktorým by sme, takže hlasujeme o návrhu, ktorý predniesla pani poslankyňa Žitňanská.

(Hlasovanie.) 131 prítomných, 52 za, 39 proti, 39 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Teraz budeme hlasovať samostatne o návrhoch, ktoré dal pán predseda Ľudovej strany - HZDS Mečiar. Ako o prvom budeme hlasovať o návrhu vyradiť bod číslo 13, je to tlač 928, je to návrh novely o vysokých školách, aby bol vyradený z programu 39. schôdze. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 79 za, 35 proti, 13 sa zdržalo, 7 nehlasovali.

Návrh sme vyradili.

Teraz budeme hlasovať o návrhu vyradiť bod číslo 30, je to tlač 1112. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 95 za, 17 proti, 14 sa zdržalo, 7 nehlasovali.

Tento návrh sme prijali.

Teraz budeme hlasovať o návrhu presunúť rokovanie o bode 44, čo je tlač 1114, na nasledujúcu schôdzu. Prepáčte, 1014, hovoríme o Súdnej rade, o návrhu na Súdnu radu.

(Hlasovanie.) 131 prítomných, 95 za, 30 sa zdržalo, 6 nehlasovali.

Tento bod sme presunuli na september.

A ešte je tu návrh na vyradenie bodu 53, je to tlač 1020.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 57 za, 58 proti, 13 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Čiže bod 53 zostáva v programe 39. schôdze.

Pani poslankyňa Biró dala návrh, aby sme vyradili z programu bod 62, je to tlač 982. Je to návrh zákona o štátnom jazyku. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 43 za, 69 proti, 20 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

A, pani poslankyňa Rosová, môžeme sa teda dohodnúť, dohodnem s vami tento postup, lebo tie prvé dni pravdepodobne bude prebiehať skrátené legislatívne konanie. Ale určite vám vyhoviem tak, aby ste sa mohli zúčastniť. Ďakujem pekne.

Takže hlasovali sme o všetkých návrhoch, ktoré kolegyne, kolegovia predniesli. Budeme teraz hlasovať o programe 39. schôdze ako o celku.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 88 za, 21 proti, 24 sa zdržalo. Ďakujem pekne. Schválili sme program 39. schôdze.

Ešte obvyklé informácie, dámy a páni, budeme hlasovať vždy o 11.00 hodine a o 17.00 hodine, pokiaľ sa z iných operatívnych dôvodov nedohodneme inak.

A ešte vás chcem upozorniť, že dnes po 17.00 hodine, pokiaľ vysloví Národná rada súhlas so skráteným legislatívnym konaním, budeme pokračovať v rokovaní v prvých čítaniach v skrátenom legislatívnom konaní o návrhoch, tak ako sú uvedené v programe, ktorý sme schválili.

Dámy a páni, otvoríme teraz program 39. schôdze rokovaním o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh vlády je uverejnený ako tlač 1100.

Poprosím pána podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, aby odôvodnil návrh.

Prepáčte, pán podpredseda vlády, ešte jedna informácia. Budeme hlasovať po prvýkrát až o 17.00 hodine o všetkých prerokovaných bodoch. Dobre? Čiže nebudú teraz hlasovania po prerokovaní jednotlivého bodu. Ďakujem pekne.

Pán podpredseda, máte slovo.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutím z 20. mája tohto roku Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil nesúlad ustanovení § 1 v čl. 1 zákona č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Uverejnením tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stratí účinnosť § 1 zákona č. 458/2003 Z. z., ktorým sa zriadil Špeciálny súd, ako aj súvisiace ustanovenia napadnutých právnych predpisov.

Predloženým vládnym návrhom zákona sa má zriadiť nový Špecializovaný trestný súd, ktorého pôsobnosť bude zameraná na boj proti korupcii a organizovanému zločinu, ktoré je stále potrebné považovať za jeden z najvážnejších spoločenských problémov. Zároveň je potrebné zabrániť vzniku právneho vákua v období po vyhlásení citovaného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov a vládny návrh zákona prijať v takom časovom horizonte, aby novozriadený Špecializovaný trestný súd mohol kontinuálne nadviazať na činnosť doterajšieho Špeciálneho súdu vrátane totožného personálneho obsadenia.

Neexistencia, čo i len krátkodobá, Špecializovaného súdu na boj proti korupcii a organizovanému zločinu by znamenala vážne ohrozenie základných ľudských práv a slobôd.

Preto považujem za potrebné, aby bol predložený návrh zákona v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, ďakujem za podporu tomuto návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády. Poprosím pani poslankyňu Laššákovú, ktorá je spravodajkyňa, aby nás informovala.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako poverená spravodajkyňa predniesla správu k prerokovanému vládnemu návrhu na skrátené legislatívne konanie.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 1. júna tohto roku č. 1143 pridelil Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov s termínom do 15. júna 2009. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vládny návrh na skrátené legislatívne konanie na svojom zasadnutí 10. júna 2009 na 81. schôdzi. Uznesením z 10. júna 2009 č. 652 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Poprosím, keby ste zaujali miesto pre spravodajcu. Otváram rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Hlási sa niekto do rozpravy ústne? Ak nie, končím rozpravu. Zrejme pán podpredseda vlády ani spravodajkyňa sa nechcú vyjadriť, keď nebola rozprava. Ďakujem pekne. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pokračovať ďalej budeme

návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Návrh vlády má parlamentnú tlač 1107.

Poprosím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho, aby návrh vlády odôvodnil.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uviesť odôvodnenie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu vyvolanú celosvetovou finančnou krízou sa dostal proces realizácie veľkých projektov dopravnej infraštruktúry do situácie, ktorá hrozí v Slovenskej republike až skolabovaním stavebného trhu a zánikom stavebných kapacít orientovaných na túto oblasť.

Z tohto dôvodu sa vláda Slovenskej republiky rozhodla riešiť otázku zabezpečenia finančných zdrojov na krytie narastajúcich pohľadávok zhotoviteľov veľkých infraštrukturálnych projektov a predkladá legislatívny návrh umožňujúci čerpanie finančných zdrojov Európskeho spoločenstva ešte pred schválením žiadosti o potvrdenie pomoci Európskou komisiou. Takýto postup je v súlade s príslušným nariadením Rady Európskeho spoločenstva.

Narastajúce riziká vzniku ďalších hospodárskych škôd a udržateľnosť pracovných miest sú dôvodom aj na uplatnenie požiadavky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu tohto zákona.

Pán podpredseda, skončil som. Ďakujem za pozornosť.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Teraz dávam slovo poverenému spravodajcovi, členovi výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Pavlovi Gogovi, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto vládnom návrhu zákona. Nech sa páči.

P. Goga, poslanec: Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z 1. júna 2009 č. 1131 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1107) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 15. júna 2009.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 60. schôdzi dňa 4. júna 2009. Výbor súhlasil s predloženým návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s predloženým návrhom zákona vysloviť súhlas s tým, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1108) v skrátenom legislatívnom konaní a prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 39. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Prosím, aby ste zaujali miesto pre spravodajcov. Dovoľte, aby som konštatoval, že do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku - Stanislav Janiš z klubu SDKÚ - Demokratická strana. Nech sa páči, pán poslanec.

S. Janiš, poslanec: (Hlas v sále.) Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, keď si pozrieme tento návrh novely, zacitujem z neho: "Riadiaci orgán môže uzatvoriť zmluvu so žiadateľom aj pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci." V preklade to znamená toľko, že ak náhodou Brusel neschváli alebo nepotvrdí poskytnutie pomoci na výstavbu diaľnic alebo iných infraštrukturálnych projektov, napríklad pre neprehľadné verejné obstarávanie, ako napríklad bolo pri mýte, kde sa Európska únia zaoberá tendrom na mýto, tak uzatvorí ministerstvo dopravy alebo NDS-ka, alebo Železnice zmluvu, a keď nedostaneme peniaze z Bruselu, tak sa na to poskladáme my všetci. Toto riskujeme.

Považujem túto novelu za účelovú a poviem, ako to ja čítam, o čo ide. Ide vám v podstate o to, pouzatvárať zmluvy na veľké projekty za každú cenu. Kto ich bude platiť? Či ich bude platiť Brusel, alebo občania Slovenska, je vám v tomto prípade úplne jedno. O to vám ide. Vy potrebujete len uzatvoriť zmluvy, uzatvoriť biznis a zaviazať budúce generácie na splácanie.

Všetko toto ste odštartovali, nazvem to nezmyselným, ale politicky veľmi mediálne podaným uznesením, že dokončíte prepojenie Bratislavy a Košíc diaľnicami do roku 2010. A toto mediálne vyhlásenie malo iba jediný cieľ, otvoriť priestor pre biznis. Otvoriť priestor na siahnutie na súkromný majetok, urobiť urýchlene zákon, mimoriadny zákon pri stavaní infraštruktúry, siahať na súkromné pozemky, stavať na súkromných pozemkoch, nevyvlastnených pozemkoch, za každú pouzatvárať zmluvy do budúcnosti.

Pri veľkých infraštrukturálnych projektoch riskujete to, že ich zaplatí štátny rozpočet, teda my všetci. Tri roky vládnete. Tri roky tu šachujete s projektmi PPP. Tri roky ste kašľali na europeniaze. Pozrite si čerpanie 0,0; 0,3. Žiadne výzvy, žiadne projekty, žiadne uzatvorené zmluvy, žiadne čerpanie. Pozrite si čerpanie k 31. máju, ktoré je verejné a je zverejnené.

Na jednej strane v grafe sú miliardy z Európskej únie a na druhej vodorovnej, horizontálnej sú čerpania. Tam ani jeden stĺpček nevyrástol. Nič. Tri roky. Tri roky tu šachujete s PPP projektmi, tri roky kašlete na európske peniaze, lebo sú kontrolované, lebo pri každom výbere je problém a teraz, keď vám zlyhávajú PPP projekty a nikto vám nechce požičať, tak v treťom roku vládnutia alebo skoro v štvrtom roku vládnutia ste zistili, že sú tu aj darované peniaze z Bruselu a ani tam nechcete ísť podľa doterajších pravidiel, ak by ste robili promptne, rýchlo a účelovo aspoň keď už nie prvý rok, tak aspoň druhý rok svojho vládnutia, tak by ste nemuseli hnať slovenské verejné financie do takéhoto veľkého rizika.

Chcete ísť takou zrýchlenou cestou podľa pravidiel, ktoré sú riskantné. Lenže v tomto prípade vy môžete prijať na Slovensku aj tisíc nezmyselných uznesení o tom, že spojíte Bratislavu s Košicami do roku 2010, aj tak vám na to nikto nenaletí. V Bruseli vám na toto nikto nenaletí. A ak budete obstarávať tak, ako ste obstarávali doteraz, elektronické mýto zmluva tajná, problémy s Európskou komisiou, prešetrovanie tohto výberu, ak takto budete obstarávať všetky ostatné diaľnice a železnice a neviem, čo všetko z toho chcete stavať, čo všetko chcete vyberať, tak riziko, že to zaplatí slovenský občan je takmer 99 ku 1.

Že nám Brusel na to peniaze nedá, že vy pouzatvárate zmluvy, ale nepríde kladné stanovisko, lebo pochybíte v obstarávaní. Ženiete slovenské verejné financie do záhuby, ženiete občanov do záhuby. Z čoho im chcete v budúcnosti vyplácať dôchodky, rodinné prídavky, sociálne dávky, zdravotnú starostlivosť, keď hrozí, že štát bude platiť za vaše megaprojekty nie z peňazí Bruselu, ale z peňazí Bratislavy alebo z peňazí občanov Slovenska.

A ešte vás to tak náhli v treťom roku vládnutia, sedemnásteho budú tri roky a začínate štvrtý, tak vás to náhli, že v skrátenom legislatívnom konaní po troch rokoch zobudenia ste zistili, že Slovensku škodia hospodárske škody s tým, že nerobíte. S tým, že nerobíte, nepíšete projekty, nesnažíte sa, tak zrazu ste zistili, že Slovensku hrozia škody. Dobré ráno, stará mama, sa tomu vraví. A robíte to tak, že ženiete slovenské verejné financie do záhuby.

To ste už takí nedočkaví, že vám nestačí mýto ani nástenka, ani Tipos, ani emisie, že vám nestačia desiatky miliárd korún, ale ženiete to do stovák miliárd korún. Tadiaľto celkom seriózna cesta nevedie. A preto by som bol rád, ak by ste od tejto cesty ustúpili a napíšete seriózne projekty, seriózne ich podáte do Bruselu a seriózne možno budete lobovať v Bruseli, aby to netrvalo rok alebo rok a pol, ale aby to trvalo menej.

Ja viem, že po nástenkovom tendri a po liste európskeho komisára pre vnútorný trh, kde dáva predsedovi vlády do pozornosti nástenkový tender, že po takýchto skúsenostiach v Bruseli veľa nenalobujete. Ale práve preto, že máte v Bruseli takéto postavenie, neriskujte to, že spustíte projekty, podpíšete zmluvy a Brusel povie, nie.

Tak ste dopracovali ďaleko v eurofondoch, tak ste ďaleko dopracovali s imidžom Slovenskej republiky v zahraničí, že po tých trapasoch a po tých listoch z Európskej komisie - nástenkový tender, elektronické mýto, Telekomunikačný úrad, tak tu idete riskovať verejné financie, miliardy, stovky miliárd korún daňových poplatníkov Slovenska? Zíďte z kratšej cesty, lebo radšej o rok neskôr, ale za bruselské peniaze, ako o rok skôr a len za slovenské peniaze.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. (Potlesk.) S faktickými poznámkami sa hlásia páni poslanci Milan Urbáni, Štefan Kužma, Pavol Kubovič, Ján Podmanický. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Nech sa páči, slovo má pán predseda výboru Milan Urbáni, pripraví sa Štefan Kužma.

M. Urbáni, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Janiš, z vášho vystúpenia mám, poviem to slušne, zmiešané pocity. Toľko vecí ste tu narozprávali dokopy, nespomenuli ste, že kto zastavil diaľnice, že už mohli byť diaľnice dávno vybudované na Slovensku, kto ich zastavil. A teraz vy máte odvahu rozprávať do tohto procesu, ktorý chceme zrýchliť. Veď to je hanba, ako vyzerá cestná infraštruktúra na Slovensku. Čiže k tomuto by som sa nevyjadroval. Ale ako staviate sa do roly ekonóma. Hovoríte, že to budú platiť občania. Všetko platia občania. Aj peniaze z Európskej únie sú peniaze občanov Európskej únie, keď nie priamo Slovenska.

V akom stave ste nechali čerpanie eurofondov, keď ste končili vládu? Necelých 30 %. Tak o čom rozprávate. Ja hovorím, aj som povedal v správe v európskom výbore, že meškáme, že treba zakcerelovať čerpanie eurofondov, ale nestrašte občanov, nestrašte tým, že sa tu niečo ide robiť. Čo je budovanie diaľnic? Veď to je pre občanov. Čo sa tu ide robiť zlé.

Pán Janiš, prekvapili ste ma. Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Slovo má ďalej Štefan Kužma, pripraví sa Pavol Kubovič.

Š. Kužma, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, pán poslanec Janiš, mali ste povedať, asi to pán Urbáni čakal, že sme štyri roky nemohli budovať diaľnice, ale platili sme ich, ako keby sme ich budovali, lebo sme museli platiť dlhy, ktoré narobila vlády, v ktorej bolo na čele HZDS. A len sa platilo, platilo, platilo. Ale tento návrh je aj veľmi dôležitý tým, že vláda na jednej strane priznala, že jej koncepcia výstavby diaľnic totálne zlyhala a po troch rokoch je na začiatku a vracia sa tam, kde sme im presne pred troma rokmi hovorili, keď išli do týchto megalomanských PPP projektov.

Pán minister, možno sa pamätáte, že sme hovorili, využívajme mohutne eurofondy a skúsme PPP projekty na menších úsekoch. Aj v dnešnej kríze by sa malé úseky zvládli a väčšina by sa urobila cez eurofondy. Ja som veľmi rád, že vláda nám dáva za pravdu, že sa vracia tam, kde my sme boli pred troma rokmi, alebo čo sme navrhovali pred troma rokmi, že uznala zlyhanie a jedna jediná chyba je a obrovská škoda, že sme stratili tri roky.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Pavol Kubovič, pripraví sa Ján Podmanický.

P. Kubovič, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Chcem poďakovať pánovi poslancovi Janišovi, že poukázal na problém, ktorý naozaj táto novela, ktorá je tu predkladaná, môže priniesť, a to vlastne tým, že dnes máme vybrané firmy podľa nášho verejného obstarávania a zrazu chceme pre dodávateľov, ktorí už majú podpísané zmluvy, jednoducho čerpať eurofondy.

Dobre vieme, že pre čerpanie eurofondov platia trocha prísnejšie a jasnejšie pravidlá, a preto mi je veľmi divné, že namiesto toho, aby už pred tromi rokmi sme boli robili na Slovensku výberové konania v zmysle legislatívy, ktorú je potrebné splniť pre čerpanie eurofondov, sme tri roky nerobili nič a teraz sa budeme tváriť a budeme tu predkladať dokonca v skrátenom legislatívnom konaní, keď už zistíme, že PPP projekty sa jednoducho nedajú naštartovať, ako vyčerpať tieto eurofondy.

Najhoršie je na tom to, na čo poukázal pán poslanec Janiš, že v prípade, že aj po schválení tejto novely, ak pristúpime k čerpaniu eurofondov, sa preukáže, alebo zistí Európska únia, že sme nesplnili kritériá pre výberové konanie tak, ako bolo potrebné, tak jednoducho naozaj dôjdeme o finančné prostriedky, ktoré môžeme čerpať a budeme ich musieť zaplatiť plne z rozpočtu Slovenskej republiky. A tým dodávateľom za tie premrštené ceny, o ktorých aj on hovoril.

Takže vlastne Slovensku v tomto prípade hrozia oveľa väčšie škody, ako sa to zdá na prvý pohľad a pán Janiš, ktorý hovoril o tomto probléme, jasne trafil klinec po hlavičke. A preto sa ja divím, že vláda sama má 30 miliárd v operačnom programe na výstavbu diaľnic už pred tromi rokmi plánovaných a do dnešného dňa z tohto operačného programu je vyčerpaná veľká nula. Nerozumiem tomu a považujem tento krok za naháňanie líšky za chvost asi v tejto chvíli.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Ján Podmanický, s reakciou sa pripraví Stanislav Janiš.

J. Podmanický, poslanec: Ďakujem pekne. Pán poslanec Janiš, váš predseda, predseda vašej strany veľmi často a rád rozpráva o kritike populizmu. Pritom on je pre mňa a pre drvivú väčšinu Slovákov symbolom populizmu a sľubov o dvojnásobných platoch. Vy ste takisto člen SDKÚ a máte plné reči o tom, ako by sa diaľnice mali stavať, ale celé Slovensko vie, že práve vaša vláda a vláda vášho predsedu výstavbu diaľnic na Slovenku zastavila.

Ja neviem, kde beriete v sebe tú odvahu používať takéto argumenty a kde beriete to morálne právo kritizovať opatrenia, ktoré majú výstavbu diaľnic urýchliť. Vy ste diaľnice zastavili, štyri roky sa nestavali, stáli nás obrovské finančné prostriedky, zakonzervovanie diaľnic, krach mnohých firiem, ktoré tieto diaľnice stavali, ale vy ste teraz najmúdrejší na svete o tom, ako sa diaľnice stavať majú, ako by ste to robili vy, keby ste boli vo vláde. Keby sme nestratili štyri roky tým, že sa diaľnice nestavali, tak dnes sme už tieto problémy riešiť nemuseli.

Hovorili ste vo svojom vystúpení aj o tom, ako táto vláda ohrozuje dôchodky. Pán poslanec, ak tu niekto ohrozil dôchodky, tak to bola práve vaša vláda, keď presunula ročne 35 miliárd korún, keď hovoríme v korunách, do rúk súkromných spoločností. Toto sú, pán poslanec, tie nášľapné míny, ktoré vaša vláda zachovala, alebo zanechala tejto vláde a ktoré sa musia riešiť. Prečo to nepoviete, prečo nepriznáte, že vy ste tento štát minimálne týmito dvoma rozhodnutiami, ktoré som spomenul, vy ste tomuto štátu pripravili obrovské ekonomické problémy.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP