Středa 3. června 2009

S p r á v a

o 38. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 3. júna 2009 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 38. schôdze Národnej rady. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní, čo je základný predpoklad pre pokračovanie rokovania o programe tejto mimoriadnej schôdze. Poprosím vás o prezentáciu.

(Prezentácia.) Je prítomných 79 poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a budeme pokračovať v prerokovaní programu.

Na dnešnej schôdzi požiadali o ospravedlnenie páni poslanci Kondrót, Líška a pán poslanec Micheľ. Overovateľmi na dnešnej schôdzi budú pán poslanec Podmanický a pán poslanec Izák. Takže poprosím organizačný odbor, pán poslanec Izák je ospravedlnený, takže overovateľom, kto je náhradníkom, pán riaditeľ Knapp? Upresním trošku neskôr.

Tridsiatu ôsmu schôdzu som zvolal dnes podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na základe žiadosti skupiny 50 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí navrhujú, aby na tejto schôdzi sme prerokovali

návrh Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP, a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe, je to tlač 1125.

Tento návrh som pridelil na prerokovanie zahraničnému výboru a požiadal som aj vládu Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko k tomuto návrhu. Keďže musíme v zmysle ústavy, ako aj zákona o rokovacom poriadku hlasovať o návrhu programu schôdze, poprosím vás teraz, aby sme hlasovali, či budeme rokovať o programe tak, ako ho navrhla skupina poslancov, alebo nie.

(Hlasovanie.) Z 90 prítomných 75 bolo za, 14 bolo proti a 1 sa zdržal.

Konštatujem, že návrh programu sme schválili.

Ešte doplním, že overovateľom na dnešnej schôdzi miesto pána poslanca Izáka, ktorý sa ospravedlnil, bude pán poslanec Emil Vestenický. Ďakujem pekne.

Keďže sme schválili návrh skupiny poslancov na program dnešnej mimoriadnej 38. schôdze, budeme teraz rokovať o schválenom bode programu, ktorý máte, ešte raz opakujem, v tlači pod číslom 1125.

Poprosím teraz pána podpredsedu Národnej rady Miroslava Číža, aby za skupinu poslancov uviedol návrh.

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na úvod len krátky citát z európskej zmluvy, teda Ústavnej zmluvy Európskej únie, ktorá nielenže deklarovala súčasný stav, ale hlavne uvádzala aj výhľad do budúcnosti, čo sa uvádza v čl. 4 ods. 2: "Európska únia rešpektuje u členských štátov ich základné štátne funkcie, najmä zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, udržiavanie verejného poriadku a zabezpečenie národnej bezpečnosti. Táto predovšetkým zostáva vo výlučnej pôsobnosti každého štátu."

Zvolanie dnešnej mimoriadnej schôdze päťdesiatimi poslancami Národnej rady Slovenskej republiky je vynútené zodpovednosťou za pozitívny vývoj v našej geografickej oblasti, zodpovednosťou za pokojný, negatívnymi javmi čo najmenej rušený život našich občanov, snahou o demonštrovanie záujmu našej krajiny o dobré susedské vzťahy, ale aj obranou jej oprávnených záujmov.

Slovensko-maďarské vzťahy v novodobých dejinách nášho štátu sú s rôznou intenzitou napäté už od 90. rokov minulého storočia od pamätných udalostí spojených s Komárňanskou výzvou.

Len nedávno sme sa zišli v tejto sále, aby sme posúdili a zaujali stanovisko k uzneseniu parlamentu Maďarskej republiky k vzniku Fóra poslancov Karpatskej kotliny, teleso či poradný orgán maďarského parlamentu, ním financovaný a pôsobiaci v jeho priestoroch. Veď jeden z maďarských europoslancov dokonca v tej súvislosti hovoril o hornej komore parlamentu a predsedníčka parlamentu zvolala jeho rokovanie práve do tejto historickej budovy. Členmi tohto telesa majú byť politickí verejnoprávni činitelia vyčlenení na etnickom základe zo susedných štátov. Ciele a program tejto inštitúcie celkom isto nie sú v súlade s mechanizmami dobrého spolunažívania národov, sú v rozpore s esenciálnymi zásadami európskej menšinovej politiky a principiálne sa rozchádzajú so všeobecne rešpektovanými zásadami medzinárodného práva, ale aj so zmluvami o konštituovaní Európskej únie.

Bohužiaľ, obsahujú prvky etnickej agresie, revizionizmu a otvorene nerešpektujú nezávislosť, suverenitu a územnú integritu susedných štátov. Jej existenciu vnímame citlivejšie aj z toho dôvodu, že oficiálna takzvaná národná politika Maďarskej republiky po revolúcii a po štátnom osamostatnení sa Slovenskej republiky vyvolávala a vyvoláva u nemalého počtu Slovákov silné obavy.

Ak programovo v súčasnosti nadobúda hlavný význam, a to je aj obsah vyjadrení pána Orbána, otázka kolektívnych práv menšín, tak predsa nemôžeme zabudnúť na to, akú úlohu zohralo presadzovanie kolektívnych práv príslušníkov nemeckej a maďarskej národnostnej menšiny pri rozvíjaní demokratického Československa, ktoré, mimochodom, v tom období bolo jediným demokratickým štátom v strednej Európe. Sťažnosti na údajný národnostný útlak v Československu sa stali zámienkou na revíziu usporiadania Európy po 1. svetovej vojne prostredníctvom zahanbujúcej Mníchovskej dohody a následného uplatnenia jej princípov po Viedenskej arbitráži. Dôsledkom uspokojenia iredentistických požiadaviek maďarskej národnostnej menšiny a Horthyho túžob po revízii Trianonskej zmluvy a obnove veľkého Maďarska bolo odtrhnutie pätiny slovenského územia s 800-tisíc obyvateľmi, z ktorých asi 250-tisíc boli Slováci. Na okupovanom území bola zavedená tvrdá diktatúra sprevádzaná intenzívnym národnostným útlakom. Spomienka na tieto udalosti je stále spätá, a to u nemalej časti našich občanov, s pocitom akútneho národného ohrozenia.

Nedávne vyhlásenie nebohého maďarského premiéra Antala o tom, že sa cíti byť premiérom pätnástich miliónov Maďarov, sústavné volanie po maďarskej autonómii na národnostne zmiešaných územiach južného Slovenska, ktoré sa stalo už dneska v Maďarsku národným konsenzom medzi stranou FIDESZ a MsZ a ktoré pri každej príležitosti presadzuje maďarský prezident László Sólyom, a to aj na území Slovenskej republiky. Oficiálna požiadavka maďarskej vlády zakotviť do Európskej ústavnej zmluvy kolektívne práva pre príslušníkov národnostných menšín tieto pocity znova a znova oživuje. Podobne ako opätovné otváranie otázky tzv. Benešových dekrétov.

Osobitne treba spomenúť koncepciu spájania maďarského národa ponad hranice vytváraním právnych a inštitucionálnych väzieb medzi Maďarskou republikou a občanmi susedných krajín, ktorí sa hlásia k maďarskej národnostnej menšine. Táto sa stala súčasťou vládnej politiky premiéra Viktora Orbána, ktorý vyhlásil, citujem: "Odteraz bude tak, že uskutočníme znovuzjednotenie maďarského národa presahujúce hranice, lebo budúcnosť nepozná hranice."

Praktickým vyjadrením tejto politiky, vážené kolegyne, kolegovia, sa potom stal zákon o zahraničných Maďaroch, tzv. status law, ktorý bol pokusom uplatniť jurisdikciu maďarského štátu na území iných štátov a napokon musel byť pod tlakom rumunskej, ale aj slovenskej diplomacie i orgánov Európskej únie zásadne zmenený.

Bývalý štátny tajomník Ministerstva národného kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky v Orbánovej vláde pán Várhegy zmenil pojem "národná politika" na termín "národná integrácia" a konštatoval, že Viktor Orbán už prekročil politický rubikon a, citujem, "dnes je celá maďarská národná politika o budovaní pätnásťmiliónového spoločenstva, lebo každý Maďar sa dostane a chce do inštitucionalizovaného vzťahu s maďarským štátom". Na inom mieste povedal: "Nech je len jedno maďarstvo, západné. Proces sa zavŕši vtedy, keď každý Maďar žijúci v Karpatskej kotline dostane maďarské štátne občianstvo a volebné právo."

Chce niekto korektne tvrdiť, že od tohto programu veľkomaďarského nacionalizmu, ktorého autorom a vykonávateľom je podpredseda Európskej ľudovej strany, predseda FIDESZ-u, maďarský expremiér Viktor Orbán, nevedú chodníčky k revizionizmu, k etnickej expanzii či iredentizmu? Je naozaj legislatívna úprava osobných pomerov občanov iných štátov akceptovateľnou kultúrnou hodnotou? Je otázka tzv. maďarstva ponad hranice všeobecne platnou hodnotou pre zjednocovanie následne slovanstva, nemectva, germánstva, frankofónnych či románskych komunít? Aký je vzťah koncepcie etnickej výlučnosti či etnickej expanzie na báze občianskeho princípu postaveného zjednocovania Európy v intenciách individuálnych ľudských práv?

Samozrejme, že vnímame, že program reprezentovaný Viktorom Orbánom nikdy nebol programom celej maďarskej spoločnosti. V posledných voľbách dokonca občania Maďarskej republiky tento program celkom odmietli. V oboch našich krajinách podľa nás nepochybne žije dosť ľudí, ktorí chápu realitu 21. storočia a programovo podporujú spoluprácu, pokojné spolunažívanie, partnerské riešenie prípadných problémov, spoločné budovanie novej Európy. Odmietajú národnostné trenice, vypätý nacionalizmus, konfrontáciu a princíp vytvárania obrazu nepriateľa ako súčasť zahraničnej politiky.

Podstatnou súčasťou svetonázoru moderného človeka predsa nemôže byť permanentné oživovanie starých krívd, pestovanie pocitu vlastnej výlučnosti, konanie, ktoré zjavne môže destabilizovať nemalé geografické územie a skomplikovať či ohroziť zmysluplný život občanov.

Nemožno si nevšimnúť, že realizáciu politiky, ktorú reprezentuje Viktor Orbán, sprevádzajú opäť v rôznej intenzite pokusy permanentne diskreditovať politickú reprezentáciu Slovenska i Slovensko samotné. Častokrát sme vystavení diskreditačným kampaniam, ktoré vytvárajú obraz polofašitického Slovenska, neustále zhoršujúceho obraz, postavenie menšín, nerešpektujúceho európsku menšinovú politiku, pestujúceho národnostnú neznášanlivosť. Inštitúty bilaterálnej zmluvy s Maďarskou republikou sa dlhodobou obchádzajú a subjektívne vnímané pocity krivdy sa prakticky okamžite vyvážajú do prostredia európskych inštitúcií, kde prezentované stanoviská vnímame skôr ako účelovú diskreditáciu so strategickým zámerom, než subjektívne chápaný alebo možno aj objektívne chápaný pocit krivdy.

Celkovú atmosféru politického života Slovenska výrazne ovplyvňuje konanie a činy aj súčasného vedenia SMK, teda politickej reprezentácie maďarskej národnostnej menšiny na čele s pánom Csákym a Miklósom Durayom. Charakterizuje ho úzke spojenie s FIDESZ-om ako s politickou stranou a jej čelnými predstaviteľmi, a ergo aj s politikou, o ktorej som hovoril. Načrtnutý program Viktora Orbána je integrálnou súčasťou jej politických aktivít, napríklad otváranie Benešových dekrétov, idea zjednocovania maďarstva cez hranice, budovanie spoločných inštitúcií, spoločné mítingy pre voľby do Európskeho parlamentu.

Veď práve výroky Viktora Orbána prednesené na spoločnej kampani v Ostrihome dňa 23. 5., ale aj niektoré iné aktivity vedúcich predstaviteľov FIDESZ-u, ale aj iných organizácií s podobným programom, súčasná situácia v Maďarsku, viď napríklad článok Christiana Schmidt-Häuera v rešpektovanom nemeckom týždenníku Die Zeit zo 7. mája tohto roku alebo článok v českom týždenníku Respekt s číslom 45 z roku 2008 pod názvom "Smeteme tú verbež".

Ak vodca opozície... A práve tieto dôvody boli bezprostredným základom pre zvolanie tejto schôdze. Ako vodca opozície asi so 60-percentnou podporou verejnej mienky bezprecedentne zasahuje do záležitostí susednej krajiny apelom na voličov, aby nedbali na lojalitu k vlastnej krajine. O Slovensku hovoril ako o odtrhnutom území a o údajných správach o protimaďarskosti s tým, že autonómia je jedinou garanciou na to, aby si mohli Maďari spravovať svoje záležitosti. Takéto výroky predsa ohrozujú dobré susedské spolunažívanie zásadným spôsobom a zvlášť zásadne vtedy, keď Maďarsko po predpokladanom víťazstve vo voľbách v roku 2010 bude predsedajúcou krajinou EÚ na čele s veľkou pravdepodobnosťou s Viktorom Orbánom. V neposlednom rade je potrebné upozorniť aj medzinárodné spoločenstvo a osobitne Európsku úniu na to, aké typy aktivít vlastne v skutočnosti ohrozujú politickú stabilitu nášho regiónu.

Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teraz, aby som z procesných dôvodov prečítal tu aj návrh odôvodnenia, ktorý máte uvedený vo svojich poslaneckých laviciach, pretože je potrebné, aby sa uviedol do zápisu. Dovoľte teda, aby som sa venoval odôvodneniu.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajúci návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze s vážnym znepokojením vnímajú neustále snahy o podkopávanie suverenity Slovenskej republiky prostredníctvom vyjadrení niektorých predstaviteľov maďarského politického života. Ostatné vyjadrenia lídra maďarskej opozičnej strany FIDESZ-MPP ašpirujúcej na víťazstvo v budúcoročných parlamentných voľbách v Maďarsku nás hlboko znepokojili. Jeho vyjadrenie spojené s autonomistickými požiadavkami smerované k upevňovaniu veľkomaďarského povedomia fiktívnej politickej entity Karpatskej kotliny považujeme nielen za poľutovaniahodné a nebezpečné, ale aj za ohrozujúce stabilitu regiónu strednej Európy, ale aj základné hodnoty, na ktorých je postavené povojnové politické usporiadanie Európy, vykúpené miliónmi obetovaných životov počas dvoch svetových vojen, a európska integrácia. Znepokojenie je o to silnejšie, že jeho vyjadrenia sa odohrali za podpory vedúcich predstaviteľov slovenského politického subjektu SMK.

Viktor Orbán a ďalší predstavitelia politickej strany FIDESZ hrubo zneužili kampaň do Európskeho parlamentu k prezentácii myšlienok veľkomaďarského nacionalizmu a revizionizmu. V sobotu dňa 23. 5. 2009 na stretnutí predstaviteľov SMK s Viktorom Orbánom v Ostrihome predseda strany FIDESZ deklaroval, že nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu rozhodnú o tom, koľko poslancov bude v Bruseli zastupovať Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline. Viktor Orbán okrem iného na sobotňajšom stretnutí s predstaviteľmi slovenskej SMK vyhlásil, že "každého Maďara, ktorý 7. júna odovzdá svoj hlas, bude s očakávaním sledovať iný Maďar spoza hranice". Tieto vyhlásenia znepokojujúcim spôsobom narúšajú občiansky princíp európskej integrácie a povyšujú etnické kritériá na všeobecne uznané princípy občianskej spoločnosti a usporiadania moderných európskych demokratických štátov.

Dňa 15. 5. 2009 na zasadnutí Rady pre autonómiu Maďarov v Karpatskej kotline predseda najsilnejšej opozičnej strany v Maďarsku FIDESZ Viktor Orbán povedal, že "je povinnosťou Maďarska podporovať autonomistické snahy menšinových Maďarov". Podľa Viktora Orbána "je v záujme Maďarska, aby sa ukončilo obdobie zanedbávania etnických Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline".

Tieto výroky vnímame aj v kontexte predchádzajúcich vyjadrení významného predstaviteľa FIDESZ-u a predsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu Zsolta Németha, ktorý v súvislosti s jednostranným vyhlásením nezávislosti Kosova povedal, citujem: "Prvýkrát v dejinách medzinárodnej diplomacie sa stane, že dôjde k vynúteniu teritoriálnej autonómie pre národnostnú menšinu", čo naznačil za mimoriadne dobrú správu pre maďarské spoločenstvá v Karpatskej kotline. Od tohto momentu sa podľa Zsolta Németha kolektívne práva a autonómia národnostných menšín stávajú na najvyššej úrovni legitimizovaným právnym inštitútom a zahraniční Maďari a maďarská diplomacia by mali túto skutočnosť využiť.

Politické zámery skrývajúce sa za týmito vyjadreniami nielenže odporujú základným európskym hodnotám, ale aj priamo narúšajú rozvoj slovensko-maďarských vzťahov. Národná rada Slovenskej republiky na ne preto musí zareagovať. Národná rada Slovenskej republiky by mala jednoznačne odsúdiť autonomistické predstavy podporované vrcholovými predstaviteľmi SMK. Považujeme za potrebné odsúdiť nebezpečné vyjadrenia Viktora Orbána, ktoré závažným spôsobom zasahujú do princípov politického a štátoprávneho usporiadania Slovenskej republiky a smerujú k narušeniu jej územnej integrity a štátnej suverenity.

V kontexte rastúceho veľkomaďarského nacionalizmu, antisemitizmu, xenofóbie, antirómskeho rasizmu a extrémizmu, rasovo a národnostne motivovaných trestných činov, ako aj v hrozbe exportu militantného extrémizmu z Maďarska do susedných krajín sú Orbánove vyjadrenia politicky nezodpovedné, krajne nebezpečné a z pohľadu demokratických hodnôt aj absolútne neprijateľné.

Zároveň skupina päťdesiatich poslancov upozorňuje, že ide o dlhodobú systematickú politiku radikálnych veľkomaďarských politických síl reprezentovaných aj politikmi strany FIDESZ, čo potvrdzujú slová aj jedného z lídrov volebnej kandidátky do Európskeho parlamentu za stranu FIDESZ Pála Schmitta. Podľa neho FIDESZ považuje obraz Karpatskej kotliny bez ohľadu na hranice za jeden celok, v ktorom treba maďarské záujmy zastupovať spoločne.

Je nepochybné, že na súčasnej politickej scéne v Maďarsku získavajú jednoznačnú prevahu politické sily, ktoré s nostalgiou spomínajú na obdobie prvej polovice minulého storočia, kedy bol revizionizmus a etnický expanzionizmus základom maďarskej zahraničnej politiky. V tejto súvislosti musíme s poľutovaním konštatovať, že sa v Maďarsku konštituoval orgán, ktorý má verejnoprávnu povahu a ambíciu podriaďovať občanov iných krajín maďarskej štátnej moci. Zriadením Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny ako stálej inštitúcie maďarského parlamentu dochádza k rozširovaniu maďarskej suverenity na poslancov zákondarných zborov iných štátov, čo je v absolútnom rozpore s normami a princípmi medzinárodného práva, ako aj s hodnotami Európskej únie a zásadami dobrej susedskej spolupráce.

FIDESZ a súčasné vedenie SMK s plnou vážnosťou demonštrujú vôľu postupného zabezpečenia územnej autonómie a robia z občanov Slovenskej republiky politických rukojemníkov svojich etnických, veľkomaďarských koncepcií. V tomto zmysle ide o nebezpečný precedens na politickej mape Európskej únie spochybňujúci základné princípy zastupovania občanov členských štátov Európskej únie v Európskom parlamente. Tento prístup etnickej výlučnosti narúša elementárne hodnoty európskej integrácie a je aj v rozpore s pravidlami zastupiteľskej demokracie platnej v Európskej únii.

Odmietame akceptovať, aby vrcholoví predstavitelia politického života Maďarskej republiky určovali občanom Slovenskej republiky, koho majú voliť, a poslancom zo Slovenskej republiky, koho záujmy budú v Európskom parlamente zastupovať.

Odmietame akceptovať otvorenú propagáciu autonomistických koncepcií, ktoré smerujú proti súčasnému európskemu usporiadaniu, ale aj proti územnej celistvosti Slovenskej republiky.

Odmietame akceptovať vyjadrenia a aktivity, ktoré smerujú k destabilizácii pomerov v strednej Európe, a vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad nárastom nacionalizmu, antisemitizmu a xenofóbie maďarskej spoločnosti vrátane verejných aktivít extrémistických organizácií v Maďarsku.

Odmietame koncepcie vytvárania inštitucionálnych a právnych väzieb medzi maďarským štátom a občanmi susedných štátov, ktoré sú v príkrom rozpore s normami medzinárodného a európskeho práva. Je poľutovaniahodné, že súčasná politická línia SMK prispieva k zvyšovaniu napätia medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou a etnické záujmy povyšuje nad univerzálne občianske hodnoty a princípy európskej integrácie.

Odmietame koncepciu politického zjednocovania maďarského národa ponad hranice symbolizované víziou politickej jednoty Maďarov v priestore Karpatskej kotliny, ktoré môžu výrazne destabilizovať pomery v strednej Európe.

Vyzývame, aby sa poslanci Národnej rady Slovenskej republiky jednoznačne vyjadrili k nezodpovednej, nacionalistickej rétorike strany FIDESZ a Viktora Orbána.

Presadzovanie koncepcie etnickej výlučnosti je nebezpečná a neeurópska politika, ktorá pramení v ideológiách minulého storočia. Sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby Národná rada Slovenskej republiky odsúdila všetky prejavy, ktoré sú v rozpore s myšlienkou spolupráce medzi Slovenskou a Maďarskou republikou v duchu zásady dobrých susedských vzťahov.

Teraz mi ešte, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh vyhlásenia Národnej rady, ktoré skupina predkladateľov žiada posúdiť a zaujať k nemu stanovisko hlasovaním. Dovoľte mi teda, vážené kolegyne, kolegovia, prečítať návrh Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP, a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe.

"Národná rada Slovenskej republiky vyhlasuje, že si tak ako doteraz

- ctí a uznáva veľký prínos občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti do spoločnej hodnotovej pokladnice nášho štátu,

- vysoko váži ich prínos pri integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie,

- oceňuje kultúrny a duchovný prínos príslušníkov maďarskej menšiny do rámca celkovej kultúry a duchovného života Slovenskej republiky,

- považuje príslušníkov maďarskej menšiny za plnoprávnych občanov Slovenskej republiky a aj v budúcnosti k nim bude pristupovať ako k neodmysliteľnej súčasti našej spoločnosti, v ktorej Slovenská republika zaručuje všestranný ekonomický, kultúrny, vzdelanostný a duchovný rozvoj;" (potlesk)

"vyjadruje hlboké znepokojenie

- nad extrémnym nárastom nacionalizmu, antisemitizmu a xenofóbie v maďarskej spoločnosti vrátane verejných aktivít extrémistických organizácií v Maďarsku,

- z nezodpovednej nacionalistickej rétoriky strany FIDESZ a presadzovania koncepcie etnickej výlučnosti ako nebezpečnej a neeurópskej politiky, ktorá pramení v ideológiách minulého storočia,

- nad skutočnosťou, že politická línia súčasného vedenia Strany maďarskej koalície prispieva k zvyšovaniu napätia medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou a etnické záujmy povyšuje nad univerzálne občianske hodnoty a princípy európskej integrácie;

Národná rada Slovenskej republiky v záujme rešpektovania týchto hodnôt odmieta

- akceptovať, aby predstavitelia politického života Maďarskej republiky určovali suverénnym občanom Slovenskej republiky, koho majú voliť, a poslancom zo Slovenskej republiky, koho záujmy budú v Európskom parlamente zastupovať,

- otvorenú propagáciu autonomistických koncepcií, ktoré smerujú proti súčasnému európskemu usporiadaniu a proti územnej celistvosti Slovenskej republiky, znepokojujúcim spôsobom narúšajú občiansky princíp európskej integrácie a povyšujú etnické kritériá nad všeobecne uznané princípy občianskej spoločnosti a usporiadania moderných európskych demokratických štátov,

- vyjadrenia a aktivity smerujúce k destabilizácii pomerov v strednej Európe vrátane koncepcie politického zjednocovania maďarského národa ponad hranice, symbolom ktorého je vízia ″politickej jednoty Maďarov v priestore Karpatskej kotliny″,

- pokusy o vytváranie inštitucionálnych a právnych väzieb medzi maďarským štátom a občanmi susedných štátov, ktoré sú v príkrom rozpore s normami medzinárodného a európskeho práva.

Národná rada Slovenskej republiky sa v tomto zmysle obracia na všetkých spoluobčanov maďarskej národnosti, aby nepodľahli lacným demagogickým a nacionalistickým výzvam niektorých politických predstaviteľov Maďarskej republiky a SMK, ktoré by mohli narušiť pokojné a zmysluplné spolunažívanie Slovákov, Maďarov a príslušníkov ostatných národnostných menšín žijúcich na Slovensku."

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda, a prosím, aby ste zaujali miesto pre navrhovateľa.

Teraz poprosím spoločného spravodajcu zo zahraničného výboru pána poslanca Juraja Horvátha, aby predniesol informáciu o prerokovaní návrhu vo výbore, nech sa páči.

J. Horváth, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím, dovoľte mi predniesť správu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP, a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do Európskeho parlamentu smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti Slovenskej republiky a podnecovaniu nestability v strednej Európe (tlač 1125) v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh vyhlásenia pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1142 z 1. júna 2009 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore. Výbor prerokoval návrh v určenej lehote. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako gestorský výbor na základe uznesenia z 3. júna 2009 č. 157 a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vyhlásenia (tlač 1125) s tromi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Správa Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vyhlásenia v zahraničnom výbore bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 158 z dnešného dňa, z 3. júna 2009. Týmto uznesením výbor zároveň poveril člena výboru Juraja Horvátha plniť úlohy spravodajcu.

Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky za kluby. Za klub Slovenskej národnej strany pán predseda Ján Slota, za klub SMER - sociálna demokracia pán predseda zahraničného výboru Boris Zala, za Stranu maďarskej koalície pán predseda Gyula Bárdos, za Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko pán predseda Vladimír Mečiar. Potom mám ešte písomné prihlášky od predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany pána poslanca Rafaela Rafaja a od pána poslanca Józsefa Berényiho zo Strany maďarskej koalície.

Ešte predtým, ako dám slovo písomne prihláseným, dám slovo premiérovi Slovenskej republiky pánovi Robertovi Ficovi, ktorý požiadal o vystúpenie.

R. Fico, predseda vlády SR: Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, ďakujem za možnosť vystúpiť v tomto okamihu, pretože bezprostredne po mojom vystúpení odchádzam do Poľska na zasadnutie premiérov krajín V 4.

Dovoľte mi, aby som nielen vo svojom mene ako predseda vlády Slovenskej republiky, ale, dovolím si povedať, aj v mene celej vlády Slovenskej republiky vystúpil na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá krokmi a vyhláseniami cielene zhoršujúcimi atmosféru v bilaterálnych slovensko-maďarských vzťahoch.

Od vzniku Slovenskej republiky prešli slovensko-maďarské vzťahy zložitým vývojom, ale celková, viac ako 15-ročná, bilancia je pozitívna. Boli sme schopní uzatvoriť medzi sebou medzištátnu zmluvu, ktorá stabilizovala naše vzťahy. Obidva štáty prešli komplikovaným transformačným procesom, pričom jeho výsledkom je naplnenie našich integračných ambícií tak v európskych, ako aj v euroatlantických štruktúrach. Zásluhu na prevažne pozitívnej bilancii majú tak politici na obidvoch stranách, ale predovšetkým občania, ktorí udržujú a rozvíjajú všestranné priateľské a susedské vzťahy. Občania patriaci k národnostným menšinám majú na kvalite týchto vzťahov osobitnú, určite nezameniteľnú zásluhu. Isteže život osôb, ktoré patria k národnostným menšinám, patrí k najsledovanejšej a najcitlivejšej oblasti našich vzájomných vzťahov. Ide o poskytovanie takých vymožeností v oblasti kultúry, vzdelávania a jazyka, ktoré zabezpečujú rozvoj ich identity. Všetko, čo Slovenská republika robí v tejto oblasti, má úroveň vysokého európskeho štandardu. A ak aj niektoré rozhodnutia vyvolávajú normálnu štandardnú demokratickú politickú diskusiu, na hodnotení, že ide o vysoký európsky štandard, sa nič nemení.

Chcem, vážené dámy a páni, na tomto mieste jednoznačne potvrdiť záujem vlády Slovenskej republiky na rozvoji dobrých susedských vzťahov s Maďarskou republikou. (Potlesk.)

V tomto duchu sa plánuje aj moja oficiálna návšteva Maďarskej republiky v najbližších týždňoch. Potvrdzujem aj svoje stanovisko a pripravenosť rokovať s maďarským partnerom predsedom vlády Maďarskej republiky kedykoľvek a kdekoľvek a o akejkoľvek téme a nikdy sa stretnutiu takéhoto typu nebudem vyhýbať.

Slovenská republika považuje Maďarskú republiku za prirodzeného partnera a spojenca. Naše partnerstvo je umocnené nielen susedstvom, spoluprácou v rámci V 4 - a práve dnes v Poľsku sa stretnem aj s novým predsedom vlády Maďarskej republiky -, ale aj spoločným členstvom v Európskej únii a v NATO. Naše vzťahy sú štandardné, dokonca v mnohých oblastiach až nadštandardné. Ako susedia a spojenci v Európskej únii a v NATO máme spoluzodpovednosť za stabilitu stredoeurópskeho regiónu. V čase globálnej krízy navyše musíme úzko spolupracovať v záujme eliminácie jej dopadov na občanov v obidvoch našich štátoch. Na toto sa nakoniec sústredí aj obsah mojej oficiálnej návštevy v Maďarskej republike, ktorá ekonomicky a sociálne trpí krízou podstatne viac ako Slovenská republika.

Som za všestranný rozvoj našich bilaterálnych vzťahov. Nemôžeme dopustiť, aby ostatné dimenzie vzťahov boli zatieňované menšinovou problematikou. Nepomáha to riešeniu naliehavých hospodárskych a sociálnych otázok, ktoré pred nás stavia kríza. Je len ilúziou si myslieť, opakujem, je len ilúziou si myslieť, že etnizácia našich vzťahov odpúta pozornosť občanov od ich podstatných životných problémov.

Solídny základ pre rozvoj našich vzťahov predstavuje už spomínaná Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci spolu s dvanástimi miešanými komisiami zriadenými na jej implementáciu. Vhodným nástrojom na ďalší rozvoj spolupráce je aj program vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky "Spoločná minulosť, spoločná budúcnosť v zrkadle spoločných projektov" z júna 2007, ktorý som spoločne aj podpísal s vtedajším predsedom maďarskej vlády pánom Gyurcsányom.

Ak dovolíte, len niekoľko bodov, pretože pravdepodobne nie sme všetci dostatočne informovaní, ako sa tento program napĺňa.

- Ministri zdravotníctva podpísali spoločné memorandum o spolupráci v boji proti onkologickým ochoreniam.

- Podpredseda vlády Dušan Čaplovič spoločne s ministrom maďarskej vlády pánom Kissom zorganizovali konferenciu o podmienkach čerpania európskych fondov na programy cezhraničnej spolupráce.

- Ministri zahraničných vecí v Bratislave udelili spoločnú cenu za prínos pre rozvoj slovensko-maďarských vzťahov.

- V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarská republika na roky 2007 až 2013 a s podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa bude realizovať výstavba dvoch mostov nad riekou Ipeľ medzi obcami Peťov - Szecsény a Rároš - Ráróspuszta.

- Pripravujú sa výmenné pobyty mládeže, ktoré sa majú uskutočniť v lete tohto roku.

- Pokračuje práca v zmiešaných komisiách na implementácii Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci.

- Prebieha intenzívna komunikácia medzi zákonodarnými zbormi obidvoch krajín.

- V nadchádzajúcom období považujeme za dôležité implementovať rámcový program cezhraničnej spolupráce s celkovou finančnou podporou Európskej únie vo výške okolo 200 mil. eur. Druhého a tretieho apríla 2009 v Miškovci zasadal monitorovací výbor tohto programu a rozhodol o podpore 106 konkrétnych projektov a 17 projektových koncepcií - a mohol by som naozaj pokračovať.

- Spomeňme energetickú spoluprácu, ako konkrétny príklad uvediem prípravu realizácie projektu vzájomného prepojenia plynových sietí na úseku Veľký Krtíš - Vecsés, ktorý je súčasťou zoznamu projektov schválených v rámci Európskeho plánu obnovy. Uvažuje sa dokonca o prepojení elektrizačných sústav.

Vážené dámy a páni, rozdielny výklad spoločnej histórie, negatívne historické reminiscencie nesmú zaťažovať naše súčasné vzťahy a ich rozvoj. Vláda podporuje činnosť zmiešanej komisie historikov, ktorá má vyústiť do vydania publikácie o spoločných dejinách. Cieľom nie je nahradiť súčasné učebnice dejepisu, ale poskytnúť žiakom, pedagógom a odbornej verejnosti alternatívne texty, ktoré by sa dali využiť v niektorých fázach vyučovacieho procesu.

Všetky tieto príklady, ktoré som doteraz uviedol - a sú len niektoré, pretože tých príkladov je podstatne viac -, sú dôkazom o intenzívnej pragmatickej a úspešnej spolupráci medzi našimi krajinami. O to viac, vážené dámy a páni, je poľutovaniahodné, že sa objavujú také politické prejavy, ktoré necitlivým spôsobom narúšajú pozitívne výsledky našej práce. Vyhlásenia predsedu najsilnejšej maďarskej politickej strany nemožno označiť iba za nejaké neprijateľné výroky, za pokĺznutie jazyka či nezodpovednú rétoriku, ide o neprijateľné politické činy, kroky, ktoré môžu mať, ak sa včas nezastavia, nedozerné následky na stabilitu a vzťahy medzi občanmi. (Potlesk.)

Máme povinnosť, vážené dámy a páni, upozorňovať, že v stredoeurópskom priestore sa pohybujú politici, ktorí si najnezodpovednejším spôsobom zahrávajú s historickými reminiscenciami a správajú sa v príkrom rozpore s hodnotami, ktoré sme spoločne prebrali v rámci Európskej únie.

Ako som už uviedol, tieto výroky a kroky nie sú iba účelové predvolebné reči, ale aj a predovšetkým vyjadrenie premyslenej a dlhodobej politickej stratégie, ktorá je nezlučiteľná s literou a duchom Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou, s politickou architektúrou súčasnej Európy, ako aj s hodnotami Európskej únie.

Tému politického zjednocovania maďarstva v Karpatskej kotline ako tému volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a reči o odtrhnutých územiach sme nenastolili my. My sme túto tému jednoducho nenastolili. Maďarskou kartou hrajú predstavitelia pravicovej konzervatívnej veľkomaďarskej ideológie, ktorá si robí nárok vyliečiť trianonskú traumu. A, samozrejme, touto kartou hrajú aj tí, čo takýmto maďarským politikom u nás nahlas alebo mlčky pritakávajú.

Vážené dámy a páni, bolo to v Ostrihome, kde sa konal spoločný predvolebný míting pána Orbána a pána Csákyho. Bol to Ostrihom, ktorý svojimi závermi vyvolal celoslovenské pobúrenie. Nebol to míting ani socialistov, ani nikoho iného, ktorý by vyvolal také pobúrenie, akého sme dnes svedkami, a my sa s tým pobúrením naozaj stretávame po mestách a obciach, najmä v čase, keď sme chodili medzi voličov.

Vážené dámy a páni, rétorika z Ostrihomu nie je maličkosť, nad ktorou možno mávnuť rukou. Týka sa to základov, na ktorých je postavená povojnová Európa. Týka sa to princípov, na ktorých sú postavené vzájomné vzťahy členských štátov Európskej únie, týka sa to európskych pravidiel zastupovania občanov členských štátov Európskej únie v Európskom parlamente a týka sa to, ako som to povedal, aj litery a ducha Zmluvy o dobrom susedstve a priateľstve medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Ani táto zmluva, ani európska legislatíva nijakým spôsobom nepredpokladajú podriaďovanie občanov Slovenskej republiky nejakému spoločenstvu Karpatskej kotliny, ktorého vodcom má ambíciu stať sa maďarská krajina a pravica. A tieto dokumenty nepredpokladajú ani riešenie nejakých "odtrhnutých" území.

Ak nás dnes, vážené dámy a páni, obviňuje predovšetkým opozícia, ktorá ako obyčajne zbabelo utečie, keď sa rokuje o národných záujmoch Slovenskej republiky, ak nás obviňuje z hrania maďarskou kartou, keď vystupujeme proti spochybňovaniu základov Európskej únie a slovenskej štátnej suverenity, nech si naša opozícia spomenie, kto zahral maďarskou kartou pri schvaľovaní Lisabonskej zmluvy, ako využili títo páni postoj poslancov Strany maďarskej koalície k tejto zmluve na to, aby Stranu maďarskej koalície vylúčili z opozičnej spolupráce. Miesto toho, aby nás opozícia obviňovala z hrania maďarskou kartou, mala by táto istá opozícia radšej na najvyšších fórach Európskej ľudovej strany odmietnuť nezodpovedné reči krajnej maďarskej pravice a zasadiť sa za to, aby prestali s politikou veľkomaďarského nacionalizmu, lebo tá poškodzuje nielen slovensko-maďarské a maďarsko-maďarské vzťahy, ale aj ohrozuje stabilitu v strednej Európe a mieri proti základom súčasného európskeho usporiadania. (Potlesk.)

Dovolím si ešte jednu poznámku na adresu opozície, ktorá utiekla z parlamentu. Keď ide o národné záujmy Slovenskej republiky, a hovorme o nich otvorene, tak ako hovoria aj iné štáty, SDKÚ a KDH ako slovenské politické strany vždy zlyhajú. Vždy. (Potlesk.)

Neúčasť poslancov... (Potlesk). Neúčasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SDKÚ a KDH na dnešnej schôdzi k ohrozeniu suverenity a územnej integrity Slovenskej republiky potvrdzuje dlhodobý odmietavý postoj týchto politických strán k obhajobe slovenských záujmov. Veď to boli oni, títo páni politici, ktorí spoluprácou s SMK vo vládnej koalícii v rokoch 1998 až 2006 dali krídla nebezpečným iredentistickým tendenciám a útokom maďarskej krajnej pravice proti Slovensku. Boli to tí istí politici, ktorí vždy zlyhali v slovenských veciach.

Veď si spomeňme. Schvaľovanie prvej Ústavy Slovenskej republiky - kde boli? Vznik Slovenskej republiky - kde boli? Vstup Slovenskej republiky do Schengenu - kde boli? Odovzdali nám najhoršie pripravenú krajinu v rámci celej Európskej únie. Ratifikácia Lisabonskej zmluvy, národný záujem - kde boli? Vydierali a poutekali vždy z parlamentu. Či zavedenie eura - kde boli? Spoliehali sa na to, že euro nezvládneme a že zase poškodia Slovenskej republike. (Potlesk.)

Aj teraz... (Potlesk.) Aj teraz, kedy by slovenské politické strany, opakujem, slovenské politické strany mali zaujať spoločný postup proti nebezpečným hrám, ktoré sa organizujú proti Slovenskej republike, tak politici SDKÚ a KDH utekajú z Národnej rady, pretože ich viaže vazalstvo k SMK a, samozrejme, nechcú premárniť žiadnu príležitosť poškodiť Slovensku a tak poškodiť súčasnú vládu, pretože to je politika, ktorú dnes hrajú, na nič iné, bohužiaľ, nemajú. (Potlesk.)

Som veľmi rád... (Potlesk.) Som veľmi rád, že poslanci vládnej koalície sa nenechali odradiť takouto zbabelosťou a že spoločným postupom jednoznačne chcete odpovedať na pôde legitímnej Národnej rady Slovenskej republiky na útoky proti suverenite Slovenskej republiky.

Vyjadrenia a kroky, ktorými bola zvolaná táto schôdza alebo na základe ktorých bola zvolaná táto schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, vnímame aj v kontexte rastúceho veľkomaďarského nacionalizmu, antisemitizmu, xenofóbie, antirómskeho rasizmu a extrémizmu maďarskej spoločnosti, ktoré viedli k založeniu polovojenských štruktúr, k nárastu rasovo a národnostne motivovaných trestných činov, ako aj k hrozbe exportu militantného extrémizmu z Maďarska do susedných krajín.

A čo už si nepamätáme, ako sem prišli uniformovaní predstavitelia maďarskej extrémnej pravice na územie Slovenskej republiky provokovať? A čo už si nepamätáme, aký nábor tu robia extrémne maďarské politické sily v slovenských mestách, kde nahovárajú občanov Slovenskej republiky, aby vstúpili do týchto polovojenských štruktúr?

Vážené dámy a páni, predstavte si, že by sa na Slovensku stalo niečo také, ako sú vraždy Rómov, ako sú Molotovove kokteily a ďalšie a ďalšie útoky. Toto sú veci, o ktorých musíme hovoriť na Slovensku, pretože v opačnom prípade nebudeme chrániť svoje vlastné národné záujmy.

Viete si predstaviť, že by na Slovensku pod policajnou ochranou pochodovala Maďarská garda k nemeckému veľvyslanectvu, na čele by mali transparent, na ktorom by bolo napísané "Pravda oslobodzuje", je to vlastne taká hra s nápisom na bráne Osvienčimu "Práca oslobodzuje", a viete si predstaviť, že by takýto húf gardistov, skinhedov a sympatizantov zanechal pred veľvyslanectvom Nemecka na Slovensku petíciu, v ktorej text znel "Na holokauste niet nič pravdy"?

Toto sú veci, o ktorých musíme hovoriť. Je to nebezpečná tendencia, ktorá sa vyvíja, a ak nebudeme na to upozorňovať medzinárodné spoločenstvo, Slovenská republika bude týmito prejavmi mimoriadne ohrozená. (Potlesk.)

Vyjadrenia, kvôli ktorým sme sa dnes stretli tu na tejto schôdzi Národnej rady, vnímame, samozrejme, aj v kontexte predchádzajúcich stanovísk významných predstaviteľov krajnej maďarskej pravice, dokonca v jednom prípade samotného predsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu, ktorý v súvislosti s jednostranným vyhlásením nezávislosti Kosova povedal, citujem: "Prvýkrát v dejinách medzinárodnej diplomacie sa stane, že dôjde k vynúteniu teritoriálnej autonómie pre národnostnú menšinu", čo označil za mimoriadne dobrú správu pre maďarské spoločenstvá v Karpatskej kotline. Takúto politickú predstavu, ktorej praktické naplnenie by znamenalo naozaj nebezpečnú destabilizáciu strednej Európy, doslova jej balkanizáciu, nemožno jednoducho ignorovať.

Nemôžeme si nevšímať, vážené dámy a páni, že bolo zriadené Fórum maďarských poslancov Karpatskej kotliny, ktoré nadobudlo inštitucionalizovanú formu tým, že bolo vytvorené prijatím uznesenia maďarského Národného zhromaždenia a že toto uznesenie dalo Fóru status stálej organizácie - ústavnej inštitúcie maďarského štátu, ktorou Národné zhromaždenie je. Pričom táto vlastná stála inštitúcia maďarského parlamentu je navyše financovaná z jeho rozpočtu. O význame, ktorý sa jej pripisuje, najlepšie svedčí to, že sa s obľubou interpretuje ako Horná komora Maďarska.

Rovnako chcem aj predstaviteľom SMK, ktorí sú tu dnes prítomní na tejto schôdzi, povedať, a najmä tým predstaviteľom SMK, ktorí nás obviňujú, že hráme s maďarskou kartou kvôli mobilizácii voličov, že to oni si v Ostrihome, alebo to vy, páni, ste si v Ostrihome zvolili ten spôsob mobilizácie vlastných voličov, ktorý predvádza maďarská krajná pravica. Je to vaše suverénne vlastné rozhodnutie, za ktoré musíte niesť na Slovensku aj príslušnú zodpovednosť. (Potlesk.)

Vážené dámy a páni, veľmi by som si prial, aby naši občania maďarskej národnosti pochopili, že vyvolávanie duchov minulosti je v rozpore so záujmami nás všetkých, ktorí pokojne žijeme v našej spoločnej vlasti, a aby sa nestali rukojemníkmi nezodpovedných, extrémnych, nacionalistických politikov.

Vyzývam aj politických predstaviteľov SMK, aby si uvedomili svoju primárnu zodpovednosť za rozvoj a stabilitu Slovenskej republiky, aby sa nedali zneužiť politickými ambíciami jednotlivcov zvonku, aj keď hovoria spoločným jazykom.

Je nielen naším právom, vážené dámy a páni, je nielen naším právom Európu upozorňovať, ale je aj našou povinnosťou brániť našu národnú a štátnu suverenitu, územnú celistvosť, zvrchovanosť, dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky a zákonov Slovenskej republiky a postaviť sa rezolútne proti každému zvonku či znútra, kto by chcel ohroziť existenciu našej mladej Slovenskej republiky.

Ako členský štát Európskej únie a Severoatlantickej aliancie máme povinnosť včas a so všetkou vážnosťou upozorniť našich spojencov a partnerov o nebezpečných víziách Budapešti okolo Karpatskej kotliny, ktoré majú veľký potenciál narušiť jednotu a súdržnosť našich integračných zoskupení.

Vláda Slovenskej republiky dnes zaujala postoj k mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý odprezentuje podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Čaplovič.

V každom prípade si myslím, že to, čo sa udialo v Ostrihome, je nebezpečné pre Slovensko a vaše rozhodnutie zvolať schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a odpovedať na to demokratickým, normálnym spôsobom bolo správne a za to vám ďakujem.

Všetko dobré. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP