Středa 20. května 2009

S p r á v a

o 37. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 20. mája 2009 o 14.30 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 37. schôdze Národnej rady, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny poslancov Národnej rady.

Ešte skôr ako pristúpime k rokovaniu, chcem vás informovať, že vláda Slovenskej republiky dnes 20. mája vymenovala poslanca Národnej rady Jána Slabého za štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a podľa príslušných ustanovení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu sa od dnešného dňa jeho mandát poslanca neuplatňuje. Náhradníkom na neuplatňovaný mandát pána poslanca Slabého je pán poslanec Chrbet, bývalý pán minister.

Pristúpime teraz k programu samotnej 37. schôdze. Ešte vás poprosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Je prítomných 95 poslancov.

Je to dostatočný počet, sme uznášaniaschopní, takže budeme pokračovať v prerokovaní programu.

Overovateľmi budú páni poslanci Podmanický a Jozef Líška. O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadali páni poslanci Bauer, Csáky, Fronc, Izák, Košútová, Kukan, Laššáková, Lebocký, Micheľ, Miklós, Minárik, Palko, Pavlis, Varga, Zmajkovičová a pán poslanec Kahanec.

Poslanci, ktorí mi predložili žiadosť na zvolanie tejto schôdze, žiadajú prerokovať

návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej jedna pätina poslancov. Program takejto schôdze sa neschvaľuje.

Návrh má tlač pod číslom 1085.

Tento návrh som v zmysle § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Taktiež som požiadal vládu o zaujatie stanoviska a vláda tak učinila dnes na svojom rokovaní.

Teraz budeme rokovať o programe. Poprosím za navrhovateľov pána poslanca Brocku, aby ako... (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Janiš? Prepáčte, pán poslanec, ešte.

Nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ja mám procedúru, pán predseda Národnej rady. Dámy a páni, v poslednom čase sme svedkami doslovne hulvátskeho správania sa v Národnej rade a takéto správanie sa ústavného činiteľa je neúcta voči občanom. SDKÚ - DS odsudzuje takéto správanie a dovolíme si požiadať predsedu Národnej rady, aby z titulu svojej funkcie urobil opatrenia zabraňujúce takýmto prejavom, ktoré znižujú kredit Národnej rady, ktoré dehonestujú Národnú radu Slovenskej republiky ako takú.

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda poslaneckého klubu, predpokladal by som, že vaša znalosť zákona o rokovacom poriadku je primeraná, že viete, že procedurálny návrh musí obsahovať návrh, o ktorom sa dá hlasovať. Takže čo ste chceli vlastne, aby sme v rámci procedurálneho návrhu riešili? O čom chcete, aby som dal hlasovať, ak mám postupovať v zmysle zákona? Ak nie, tak vás poprosím, aby ste si ozrejmili zákon o rokovacom poriadku. O čom máme hlasovať, ak teda to bol procedurálny návrh? Zapnite pána poslanca Janiša.

S. Janiš, poslanec: Vyjadril som postoj SDKÚ - DS k tejto kauze a požiadal som vás, pán predseda, aby ste urobili také opatrenia, ktoré zabránia takémuto správaniu, ktoré znižujú kredit Národnej rady.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, skúste dať nejaký normálny, vy môžete žiadať čokoľvek, samozrejme, máte na to právo, ale evidentne zneužívate opäť túto situáciu len na to, aby ste sa politicky prezentovali a zneužili situáciu. Dobre, takže nie je, dámy a páni, o čom hlasovať.

Pán poslanec Slota chce procedurálny návrh?

J. Slota, poslanec: No procedurálny to nie je práve návrh, ale chcel by som reagovať, že skutočne tieto všelijaké vyhlásenia okolo mojej osoby a o mojom vyhlásení, údajnom, k tej osobe v garáži, ja si myslím, že treba, nech sa dá nejaký dôkaz, že čo som tam povedal alebo nepovedal. To je podstatné. A až potom by sme mohli o tom rozprávať. Ja si myslím... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, nemáte takisto procedurálny návrh. Ja vás poprosím, budeme rokovať. Dobre.

Takže, pán poslanec Brocka, nech sa páči.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, dámy a páni, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podáva opätovne návrh na odvolanie ministra Igora Štefanova. Hoci dôvody na jeho odvolanie boli dostatočné aj v čase jeho vymenovania za ministra alebo jeho odvolávania dňa 21. apríla tohto roku na schôdzi Národnej rady, slovenská vláda a jej predseda Robert Fico ministra Štefanova vo svojom stanovisku z toho istého dňa obhajovali. Poslanci vtedy vo svojom návrhu na odvolanie ministra vychádzali z výsledkov kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a širokomedializovaných informácií o škandalóznom tendri na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja. (Ruch v sále.)

Neskôr po mimoriadnej schôdzi Národnej rady bola ukončená aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu a táto vo svojom zverejnenom protokole rovnako konštatovala porušenie viacerých zákonov Národnej rady. Najvyšší kontrolný úrad dokonca priniesol po takmer pol roku kontroly oveľa vážnejšie zistenia a porušenia zákonov ako Úrad pre verejné obstarávanie: porušenie zákona o verejnom obstarávaní, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o účtovníctve a zákona o rozpočtových pravidlách. (Rečník prerušil svoje vystúpenie pre ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec...

J. Brocka, poslanec: Pán predseda, môžem pokračovať?

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, poprosím vás, pokračujte v návrhu.

J. Brocka, poslanec: Najvyšší kontrolný úrad zistil nasledovné porušenia zákona:

- Uverejnenie oznamu o tendri na nástenke nebolo v súlade so zákonom, keďže nie je na verejne prístupnom mieste.

- Výzva nebola uverejnená na webovej stránke.

- Bol uzatvorený iný typ zmluvy, ako bol uvedený v súťažných podmienkach.

- Nebola zverejnená predpokladaná hodnota zákazky.

- Záväzok mlčanlivosti v zmluve je irelevantný, lebo je v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

- Zmluva bola uzatvorená deň po otvorení obálok prihlásených uchádzačov.

- V zmluve je zakotvené, že každé verejné obstarávanie na ministerstve pôjde cez toto konzorcium firiem.

- Zmluva je pre štát nevýhodná aj z dôvodu, že umožňuje zvýšiť výdavky štátu nad rámec súťažných podkladov.

- Ministerstvo sa nesnažilo o dosiahnutie najnižšej ceny.

- Ministerstvo výstavby uhradilo faktúru za účasť na konferencii aj za ľudí, ktorí tam neboli.

- Ďalej ministerstvo platilo faktúry aj za také právne služby, ktoré nevedia firmy preukázať, že ich naozaj robili. Najvyšší kontrolný úrad skúmal na základe náhodného výberu aj preplácanie faktúr v tendri. Fakturované služby neboli preukázateľne doložené.

V nasledujúcich dňoch vyšli na povrch aj nové skutočnosti o Igorovi Štefanovovi, ktoré iba potvrdzujú naše argumenty o jeho priamej spoluzodpovednosti za škandalózny nástenkový tender. Objednávky aj faktúry na predražené logá za takmer 8,5 mil. korún, za štyri logá, podpisoval nový minister Igor Štefanov. Faktúry za logá sú podozrivé a naznačujú, že ide o podvod aj z iných dôvodov. (Sústavný ruch v sále.) Pán podpredseda.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Nech sa páči, pán poslanec, môžete pokračovať.

J. Brocka, poslanec: Faktúry za logá sú podozrivé a naznačujú, že ide o podvod aj z iných dôvodov. Zamedia, firma blízka predsedovi SNS, ich dodala najprv tri dni po ich objednaní, o dva mesiace však dodala za tú istú službu novú faktúru s dvojnásobne vyššou sumou. Pôvodnú faktúru ministerstvo neskôr stornovalo. Nová cena okolo 2 mil. korún, teda viac ako 2 mil. korún, takmer 2,5 mil. korún, za jednoduché logo bola vypočítaná z množstva hodín "reklamnej kreativity", ktoré reklamní mágovia Zamedie nad logom strávili, čo vychádza 12 hodín denne počas 50 dní nad jedným jednoduchým logom.

Igor Štefanov zavádzal a nehovoril pravdu, keď tvrdil po nástupe do funkcie ministra, že, citujem jeho slová, "do tendra pripravoval iba nejaké podklady a že nenesie zaň žiadnu zodpovednosť". Jeho vlastné podpisy na zlodejsky predražených faktúrach ho usvedčujú. Je preto pochopiteľné, že aj Európska komisia po oboznámení sa so situáciou oznámila slovenskej vláde, že všetky peniaze, ktoré doteraz štát zaplatil na základe zmluvy v nástenkovom tendri, považuje za neoprávnené na úhradu z eurofondov. To znamená, že Komisia nepreplatí minimálne 350 mil. korún, ktoré štát vyplatil do konca roka 2008 konzorciu firiem blízkych predsedovi SNS.

Je smutné, že na to, aby vláda Roberta Fica vyzvala ministra Štefanova zrušiť škandalózny tender, musel prísť list z Európskej komisie z Bruselu, ktorý konštatoval aj porušenie právnych predpisov Európskeho spoločenstva.

Dámy a páni, Igor Štefanov sa podieľal na príprave, realizácii aj obhajobe škandalózneho nástenkového tendra, o ktorom Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že boli pri ňom porušené štyri zákony a po liste z Európskej komisie evidentne vznikla Slovenskej republike škoda značného rozsahu. Igor Štefanov aj svojou obhajobou nezákonnosti a do oči bijúcej netransparentnosti nie je pre skupinu poslancov do budúcna zárukou presadzovania verejného záujmu vo funkcii ministra slovenskej vlády.

Dámy a páni, toto sú dôvody, pre ktoré nemôže Igor Štefanov zastávať funkciu člena vlády Slovenskej republiky, a preto skupina poslancov navrhuje Národnej rade vysloviť mu nedôveru.

Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne pánovi poslancovi Brockovi. Žiadam ho, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

Teraz poprosím podpredsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pána Ivana Šašku, aby predniesol informáciu o prerokovaní tohto návrhu vo výboroch.

I. Šaško, poslanec: Ďakujem. Pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, gestorský výbor dneska prerokoval tento bod programu a neprijal platné uznesenie, takže v zmysle rokovacieho poriadku predkladám informáciu z dnešného výboru.

Informácia výborov Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1085).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1100 z 15. mája 2009 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1085), všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu s termínom na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze.

A. Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch. Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali do určeného termínu konania schôdze s tým, že

1. Neprijaté platné uznesenie výborov Národnej rady Slovenskej republiky:

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti hlasoval 1 poslanec a hlasovania sa zdržali 3 poslanci.

Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných 9 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti hlasovali 5 poslanci a hlasovania sa nezdržal nikto.

Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 14 bolo prítomných 9 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 6 poslanci.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko nebol pri hlasovaní uznášaniaschopný, podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 2 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci a hlasovania sa nezdržal nikto.

Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 11 bolo prítomných 6 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti hlasovali 2 a hlasovania sa nezdržal nikto.

Ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval uvedený návrh dňa 20. mája 2009. Výbor neschválil platné uznesenie, nakoľko pri hlasovaní nebol uznášaniaschopný, podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 11 boli prítomní 5 poslanci.

2. Neprerokovanie návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov 12 boli prítomní len 6 poslanci.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 12 boli prítomní len 4 poslanci.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 12 boli prítomní len 4 poslanci.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 13 boli prítomní 5 poslanci.

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprerokoval uvedený návrh taktiež podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných len 6 poslancov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport neprerokoval uvedený návrh taktiež podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, pretože výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 11 boli prítomní 5 poslanci.

Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 61. schôdzi dňa 20. mája. Výbor neschválil spoločnú správu výborov, keďže za návrh súhlasiť so znením spoločnej správy nevyslovila súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Výbor poveril podpredsedu výboru Ivana Šašku informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o prerokovaní predloženej informácie vo výboroch. Pripomienky a požiadavky výborov: z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pripomienky a požiadavky.

Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda, za prednesenú informáciu, poprosím, keby ste zaujali miesto spravodajcu.

Kolegyne, kolegovia, členovia vlády, otváram týmto rozpravu. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne prihlásili za poslanecký klub SDKÚ - DS Stanislav Janiš, za klub SMK Iván Farkas a ďalej Ivan Štefanec za klub SDKÚ - DS a Štefan Kužma za SDKÚ - DS. To znamená, že štyria poslanci sa prihlásili písomne do rozpravy. Skôr ako udelím slovo prvému, o slovo požiadal podpredseda vlády Mikolaj.

Nech sa páči, pán podpredseda vlády, máte slovo.

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

S uvedeným návrhom skupiny poslancov Národnej rady vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu nezodpovedajú skutočnosti.

Skupina poslancov opätovne v odôvodnení uvádza ako dôvod odvolávania pána ministra Igora Štefanova za činnosť, ktorú vykonával na ministerstve výstavby na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov. Skupina poslancov sa odvoláva na kontrolu predmetného obstarávania Najvyšším kontrolným úradom. Skupina poslancov opakuje médiami tvrdené informácie, že minister Igor Štefanov zodpovedá za predmetný tender, pretože jeho podpis je na objednávkach a faktúrach.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí návrh podali, nerozlišujú dve samostatné skutočnosti: prvá je účasť na príprave tendra, teda proces vedúci k výberu uchádzača, preveroval ho aj Úrad pre verejné obstarávanie bez zistenia porušenia zákona, a druhá je samotná realizácia zmluvy, ktorá bola na základe výsledkov tendra podpísaná.

Podpisy pána ministra Igora Štefanova na schvaľovacích listoch k faktúram sa týkali samotnej realizácie zmluvy. V zmluve s konzorciom bolo dohodnuté, že za ministerstvo výstavby bude agendu tykajúcu sa uskutočňovania zmluvy vykonávať generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja a minister výstavby. Igor Štefanov bol v tom čase generálnym riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, takže mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve.

Uvedené sa týkalo aj faktúr, to znamená, ak zodpovední pracovníci ministerstva oprávnenosť faktúry skontrolovali, zistili, či fakturovaná služba bola dodaná riadne, včas, v súlade s objednávkou, fakturovaná suma mala oporu v uzavretej zmluve a faktúra bola potvrdená ich podpismi, túto mohol na záver podpísať aj sám generálny riaditeľ alebo minister výstavby a regionálneho rozvoja. Rovnako to bolo aj s inými vecami, ktoré sa týkali plnenia tejto zmluvy zo strany ministerstva, nakoľko toto bolo viazané na funkciu generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

Nie je pravdivé ani tvrdenie, že na zmluve je aj podpis pána Igora Štefanova.

K protokolu Najvyššieho kontrolného úradu podalo ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja svoje námietky. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu nebol zo strany Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky akceptovaný. Závery protokolu NKÚ v oblasti verejného obstarávania sú rozdielne od záverov Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania, čiže najvyššou autoritou Slovenska, Slovenskej republiky pre oblasť verejného obstarávania. Je teda možné spraviť si názor o tom, ktorý z daných úradov je kompetentnejší v odbore posúdiť priebeh verejného obstarávania.

Skupina poslancov, ktorí navrhujú vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Igorovi Štefanovovi, spoločne s médiami tvrdia, že boli uhrádzané tzv. fiktívne faktúry, a odvolávajú sa pritom na protokol z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Citácia z protokolu, ktorá znie: "Bolo zistené, že niektoré fakturované právne služby neboli preukázateľne doložené, napríklad záznamy o vykonávaní rokovaní pracovníkov ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja s dodávateľom služieb a s inými orgánmi štátnej správy. Chýbala dokumentácia obsahu úkonov v spojení s prípravou na rokovanie a k obsahu úkonov." Národný Najvyšší kontrolný úrad nikde v žiadnej časti protokolu nehovorí o fiktívnych faktúrach. Uvedené neuvádza ani iným pomenovaním. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že "niektoré právne služby", takže nie všetky, ako bolo uvedené v argumentácii, "neboli preukázateľne doložené".

Najvyšší kontrolný úrad v protokole aj uvádza, o aké služby ide: o rokovania a o prípravu na rokovanie. Všetky ostatné služby dodané zo strany spoločnosti vykonávajúcej právne služby boli doložené písomnými dokladmi: zmluvy, stanoviská a podobne.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja má predmetné písomné doklady doložené k faktúram a môže ich poskytnúť.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ďalej využívalo služby právnikov aj na rokovaniach. Zamestnanci ministerstva sa s právnikmi radili k rôznym otázkam operačných programov. Právnici chodili v mene ministerstva na rokovania s inými riadiacimi orgánmi, napríklad vo veci tvorby systému riadenia, legislatívy, v oblasti implementácie operačných programov a podobne. Uvedené nesporne vyžadovalo aj ich prípravu na rokovanie, zvlášť pri tak náročných právnych otázkach, aké oblasti implementácie operačných programoch sú. Nebolo zvykom robiť o uvedených rokovaniach záznamy, veľakrát sa rokovania riešili operatívne a nikto nevyžadoval, aby bol k tomu vypracovaný záznam. Nerobilo sa to ani za minulého vedenia ministerstva výstavby delegovaného alebo nominovaného súčasnou opozíciou.

Treba však povedať, že odkedy na uvedené najvyšší kontrolný orgán upozornil, zaviedlo ministerstvo výstavby povinnosť tieto záznamy vykonávať. Takže nemožno hovoriť o fiktívnych službách. Ide o rokovania, ktoré sa uskutočnili, z ktorých sa nerobili písomné záznamy. Takto nezdokladované právne služby sa týkali časti právnych služieb, všetky ostatné boli v súlade s písomnými dokladmi.

Na základe týchto faktov je vláda Slovenskej republiky presvedčená, že minister výstavby a regionálneho rozvoja neporušil zákon a že pod jeho vedením bude jeho rezort riadne plniť úlohy zverené mu v súvislosti s čerpaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj ďalšie rezortu výstavby zverené kompetencie.

Ďakujem pekne.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

S faktickou sa nehlási nikto. Do rozpravy sa prihlásil pán navrhovateľ Brocka. Nech sa páči, máte slovo.

J. Brocka, poslanec: Pán predsedajúci, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa postarali o dôstojné rokovanie v sále pri tomto bode programu. A že tí, ktorí chcú rokovať o iných veciach, aby sa presunuli na iné miesto Národnej rady.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne za upozornenie. Ja nemám, čo k tomu dodať. Povedali ste svoje želanie, ja sa s ním stotožňujem. Ďakujem pekne.

J. Brocka, poslanec: Dámy a páni, toto stanovisko slovenskej vlády je rovnako škandalózne, ako je škandalózny nástenkový tender.

Pán podpredseda vlády, predpokladám, že keď väčšina koaličných poslancov odišla zo sály počas čítania stanoviska vlády, že tým vyjadrili skôr odmietavý postoj k tomu, čo ste hovorili.

Pán podpredseda, o stanovisku vlády, s ktorým si vláda dala, predpokladám, veľmi málo práce, pochybujem, že členovia slovenskej vlády, ak za toto hlasovali, či toto stanovisko čítali.

Dámy a páni, sú dva argumenty vlády, ktorými oponujú skupine poslancov, začnem od toho slabšieho. Ten, ktorý hovorí a polemizuje nie so skupinou poslancov, ale s médiami o fiktívnych faktúrach. O fiktívnych faktúrach, v úvodzovkách, v tom stanovisku v návrhu skupiny poslancov také slovo nenájdete. Vláda možno polemizuje s článkami v médiách. A ona argumentuje stanoviskom Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý hovorí, že "fakturované právne služby neboli preukázateľne doložené". To hovorí stanovisko NKÚ. A vláda protiargumentuje, že iba niektoré, že nie je pravda, že všetky. Ale to predsa nikto netvrdí, že všetky faktúry neboli doložené. Prosím vás, veď aj Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že on len náhodným výberom vybral niektoré faktúry a toto zistil. Ak by si oni dali námahu a kontrolovali všetky, tak nám možno napíšu, že všetky, ale oni píšu, tie, ktoré kontrolovali, tak neboli doložené. To je aj v stanovisku skupiny poslancov. Ale toto ešte je nič.

Ale ten hlavný argument, stanovisko slovenskej vlády, a to dobre počúvajte, dámy a páni, nám vysvetľujú, poslancom Národnej rady, aby sme rozlišovali dve samostatné skutočnosti.

Prvá je účasť na príprave tendra, teda proces vedúci k výberu uchádzača. A druhá je samotná realizácia zmluvy, ktorá je podpísaná ministrom. A v tej zmluve s konzorciom, tam bolo dohodnuté, že za ministerstvo bude agendu vykonávať minister a generálny riaditeľ na podporu regionálneho rozvoja tej agentúry, čiže pán Igor Štefanov, v tom čase generálny riaditeľ. Čiže tento generálny riaditeľ mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve. Aj povinnosť preberať dodávané služby a príslušné faktúry. A každá prijatá faktúra bola opatrená likvidačným listom, prešla procesom kontroly na odborných útvaroch, čo je potvrdené podpismi zodpovedných úradníkov. Iba na konci tohto procesu minister výstavby svojím podpisom dal príkaz na úhradu.

Dámy a páni, rozumeli ste, čo je tu v tomto stanovisku napísané? Že on je muzikant. Ten, kto to na záver podpísal, on nič, to pred ním tí, čo podpísali predražené faktúry, to sú tí podvodníci, to sú zlodeji, nie on, ktorý podpisoval faktúru nakoniec.

Dámy a páni, podľa tohto stanoviska vlády bolo vlastne povinnosťou Igora Štefanova tie škandalózne predražené faktúry preplatiť. On nemal inú možnosť, len to podpísať. To je snáď sen!

Viete si vy predstaviť, veď toto je posolstvo občanom, slušným občanom tejto krajiny, dámy a páni, že - a najmä úradníkom verejnej správy - pokojne všetko podpisujte. Pokojne všetko podpisujte a kašlite na zdravý rozum a na vaše svedomie. Toto je odkazom stanoviska vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov na odvolanie Igora Štefanova.

Dámy a páni a ministri, najmä ministri v slovenskej vláde, vám tristopäťdesiat miliónov korún nič nerobí? Vy si robíte z občanov tejto krajiny dobrý deň?!

Ja som presvedčený, že vy ste stanovisko skupiny poslancov Národnej rady na odvolanie Igora Štefanova nečítali. A, samozrejme, postoj skupiny poslancov vecne, argumentačne zdôvodnený v návrhu je dostatočným dôvodom na jeho odvolanie.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predkladateľ, za vystúpenie v rozprave. S faktickou poznámkou sa hlási pán kolega Rafaj, Sabolová. Končím možnosť prihlásiť sa.

Pán kolega Rafaj, máte slovo.

R. Rafaj, poslanec: Chcem ubezpečiť expresívne naladeného pána predkladateľa, že tu sedím napriek tomu, že chodím na vážne rehabilitácie s chrbticou, takže neurážajte kolegov, určite majú iné povinnosti.

A tiež by som vám radil, keby ste mali flexibilnejší výber slovných prostriedkov, pretože veľmi často používate pojem "škandalózne". Ja si myslím v tej súvislosti, čo ste povedali, že škandalózne je zamlčiavanie informácie, ktorú predsa máte aj ako predkladateľ, aj vaši kolegovia z opozície, a to je, že na výboroch bolo stanovisko vlády. Čiže ak sa vaši poslanci zúčastnili rokovania týchto výborov, tak to stanovisko mali, ale vy ste ho, bohužiaľ, prezentovali, ako keby teraz pán podpredseda vlády Mikolaj ho tu tajne zverejnil po prvýkrát.

Čiže, pán kolega, ja beriem aj hereckú zložku nášho poslania alebo povolania, ale v tomto prípade to bolo trošku preexponované.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán kolega Rafaj. Slovo má pani poslankyňa Sabolová s faktickou poznámkou.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Niekoľko poznámok. Pán kolega Brocka, zrejme kolegovia si zmýlili zasadnutie parlamentu a odišli na ZMOS, asi, možnože tam je viacej ľudí a myslia, že tam zasadá parlament, tak asi to by bolo veľmi zlé.

Ale myslím, že výraz, ktorý používate ako "škandalózny tender", je veľmi primeraný. A stanovisko vlády, ktoré sme ale nemali na výboroch, dostali sme ho až teraz, keď sme ho našli na stole pri prezentácii, tak sme ho nemali, čiže sme si ho mohli pozrieť teraz. Ale to, čo predčítal pán poslanec, predkladateľ, jasne vyjadruje a dokonca snáď až, môžem povedať, "vláda priznala" pochybenie ministra Štefanova tým, že už v čase, keď ešte nebol ministrom, zodpovedal za a mal povinnosť konať za ministerstvo výstavby vo vzťahu k tejto zmluve, čiže ako keby vláda priznala pochybenie. Myslím si, že ak len trochu budú poslanci v tomto parlamente zvažovať aj toto stanovisko a skutočnosti, ktoré dennodenne vychádzajú na povrch ako škandalózne podpísanie - a budem to nazývať škandalózne podpísanie - ďalších faktúr Zamedii 22. apríla, keď 23. vláda zrušila túto zmluvu alebo bola zmluva už uznaná ako neplatná, si myslím, že dennodenne aj súčasný minister, nielen bývalý, ale aj súčasný minister zodpovedá za premrhané miliardy, ktoré mohla táto krajina, Slovensko, využiť oveľa lepšie.

A preto si myslím, že oprávnené rozhorčenie pána predkladateľa je namieste, pretože v čase, keď tu zúri hospodárska kríza, o ktorej hovorí pani ministerka Tomanová, je treba konať.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Na faktické chce reagovať navrhovateľ. Pán kolega Brocka, máte slovo.

J. Brocka, poslanec: Už to povedala pani poslankyňa Sabolová, pán kolega Rafaj, no vo výbore, kde sme my o tom rokovali, za vládu stanovisko vlády nikto netlmočil. Naozaj, aj vy ste si ho mohli vyzdvihnúť tu pred rokovaním v sále. To znamená, ja som stanovisko vlády počul prvýkrát predniesť vášho pána ministra alebo podpredsedu vlády a toto stanovisko je stanoviskom predsedu vlády. Pán kolega, tender nástenkový je škandalózny, tento prívlastok som mu nedal ja ako prvý, ale mne sa páči ako najvýstižnejší. Naozaj to je škandalózny tender. Ale po prečítaní stanoviska vlády k tomuto návrhu, teda k návrhu na odvolanie ministra, musím povedať, že to stanovisko vystihoval by výraz aj, že to je nekvalifikované stanovisko vlády. Lebo keď vláda zľahčuje to, že nie všetky faktúry boli neoprávnene vyplatené, ale iba niektoré, že iba niekoľko miliónov bolo preplatených zbytočne z peňazí daňových poplatníkov, alebo keď dokonca vláda obhajuje to, že minister podpisoval faktúry, alebo Igor Štefanov podpisoval niekoľko miliónové faktúry za veci, ktoré iný minister dokázal urobiť za sumu 260-krát nižšiu, pán kolega, no je to škandál, ak toto niekto obhajuje. Samozrejme, dá sa to pomenovať aj tak, že to je absolútne nekvalifikované stanovisko slovenskej vlády.

T. Cabaj, podpredseda NR SR: Za poslanecký klub SDKÚ - DS vystúpi jeho predseda Stanislav Janiš. Nech sa páči, máte slovo.

S. Janiš, poslanec: Vážený pán podpredseda, pani ministerka, pán minister, kolegyne, kolegovia, či sa to už niekomu páči, alebo nie, nástenkový tender sa zapíše do dejín a bude spájaný s touto vládou ako svetlý príklad netransparentného obstarávania a účelového zadávania zákaziek.

Dámy a páni, mimoriadne schôdze odvolávania ministrov sú štandardné metódy parlamentnej demokracie. Mimoriadne schôdze sa stali jediným účinným nástrojom na ochranu peňazí občanov pred podozrivými machináciami a predajmi tejto vlády. Ich efekt, efekt týchto mimoriadnych schôdzí, môžeme rátať dnes už na miliardy ušetrených korún. Miliardy ušetrených korún pre občanov tejto republiky. Nebyť mimoriadnych schôdzí a médií, tak sa dnes odhŕňa na ministerstve obrany sneh za miliardy korún. Nebyť týchto schôdzí, tak zo Slovenska v kauze TIPOS v pohode, v tichosti odídu 2 mld. korún na Cyprus. A podobne je to aj s nástenkovým tendrom. Detto sú v hre nie koruny, ale miliardy korún.

A predseda vlády v tomto len imituje akúsi solidaritu, imituje svoju veľkú silu. Predseda vlády totižto neodvoláva kvôli pochybným tendrom, kvôli pochybným predajom ako takým, ale koná len pod tlakom opozície a médií. Predsedu vlády začnú zaujímať zvláštne finančné kanály a tunely, ktorými odchádzajú peniaze z tzv. ich sociálneho štátu vždy až pod tlakom. Vždy až pod tlakom.

Nám sa na mimoriadnych schôdzach darí chrániť peniaze občanov pred chamtivosťou ľudí blízkych vládnej koalícii. Vďaka tlaku opozície a médií zachránené peniaze, zachránené miliardy môžete dnes používať na kvalitnejšiu sociálnu sieť pre tých, ktorí dnes prichádzajú v čase krízy o prácu, dnes ich už máme 95-tisíc. Vďaka týmto peniazom môžete vyplácať dôchodky, dávky v nezamestnanosti, môžete pomôcť mladým rodinám s rodinnými prídavkami. Vďaka týmto ušetreným peniazom môžete eliminovať aj tak katastrofálnu situáciu v zdravotníctve, a keď chcete tieto ušetrené peniaze, kľudne môžete dať aj na zatepľovanie bytov a rodinných domov.

Toto boli kedy predvolebné sľuby hlavne vládneho SMER-u, ale zostalo, ako vždy, len pri sľuboch. My vám zachraňujeme peniaze na vaše vládne programy. A predseda vlády nás za tieto už doslova záchranné opatrenia v poslednej chvíli kritizuje a napáda. Slová ako "protištátny", "protiľudový" sú namieste, len treba zmeniť adresáta. Kto okráda vlastných občanov? Nie opozícia. Kto spôsobuje sankčné listy z Európskej komisie? Nie opozícia. Kto ohrozuje peniaze z Európskej únie? Nie opozícia. Takže slová "protištátny" a "protiľudový" sú namieste, ale adresáta treba zmeniť. Tým adresátom je vláda Slovenskej republiky v čele s najväčším vládnym SMER-om.

Nebolo to tak dávno, kedy top manažment SMER-u pán Robert Fico, pán Paška, pán Kaliňák, pán Maďarič prestúpili pred národ a vlastnými telami obhajovali nástenkový tender a nástenkovú zmluvu. Ten nástenkový tender a tú nástenkovú zmluvu, ktorú o 48 hodín pod tlakom verejnosti a hlavne pod výstrahou Európskej komisie okamžite zrušili. Minister sa ešte ani neohrial v kresle a už mal za 48 hodín podmienku zrušiť tender, ináč mu bude vyslovená nedôvera. Ani 48 hodín neuplynulo od chvíle, od tlačovky, kedy Robert Fico napádal opozíciu a vlastnými telami bránili tento tender. Ten, kto obhajuje pochybné obchody na tlačovkách, nie je opozícia, ale samotný predseda vlády.

Dnes je zmluva zrušená, no zodpovednosť súčasného pána ministra nie je vyvodená. V prípade pána ministra Štefanova je to, akoby napísal diktát na päťku, no domov si doniesol pochvalu. Toto je to, čo sa stalo s vymenovaním pána ministra Štefanova po škandalóznom tendri.

Nástenkový tender ukázal, že princípy Európskej komisie, efektívnosť a transparentnosť, musí rešpektovať aj Slovensko a musí ho rešpektovať aj vláda Roberta Fica. Európska únia si totižto peniaze svojich občanov vie a chce chrániť. Vláda Roberta Fica sa veľmi zmýlila, ak rátala s tým, že aj občania Nemecka, Francúzska, Talianska a ďalších krajín Európskej únie sa jej budú skladať na audiny, mercedesy, bavoráky, sa jej budú skladať na predražené mýto. No nebude tomu tak. Občania Európskej únie sa nebudú skladať na radovánky tejto vlády. A Európska komisia v liste, ktorý dostal predseda vlády, to jasne pomenovala.

Dámy a páni, príbeh nástenkového tendra dáva jasnú odpoveď na to, prečo sa nepoužívajú peniaze Európskej únie na diaľnice a prečo Robert Fico na ich výstavbu zvolil pre občana najdrahší variant financovania. Najdrahší variant financovania diaľnic. Príbeh nástenkového tendra dáva odpoveď aj na to, prečo nemohli byť použité napr. eurofondy na mýtny systém. No nemohli, lebo by nemohol byť drahší o 6,5 mld. korún. Lebo z peňazí Európskej únie by sa nemohli zadávať zákazky vopred určeným, ale by sa muselo normálne súťažiť a neboli by tučné marže. Toto správanie vlády, toto narábanie s peniazmi občanov, tieto nekontrolovateľné úniky dávajú jasnú odpoveď na to, prečo boli a sú všetky zmluvy utajené.

Aj zmluva na mýto je dodnes tajná. Lebo to, čo zverejnila Národná diaľničná spoločnosť, pravdepodobne na pokyn predsedu vlády, to, čo zverejnila, nemá ani predmet plnenia, ani čas plnenia a ani cenu za plnenie. Takúto zmluvu, akú zverejnila Národná diaľničná spoločnosť, nikto neurobí ani na výstavbu garáže. Prešpekulovaný verejný systém, systém verejného obstarávania v réžii tejto vlády vytvára štát blahobytu, ale len pre vyvolených.

Dámy a páni, sociálnej vláde pod vedením SMER-u stačili tri roky a premenila Slovensko z najrýchlejšie rastúcej krajiny v rámci V 4 na krajinu s najväčším ekonomickým prepadom spomedzi krajín V 4. Slovenská ekonomika sa za dva roky prepadla najviac z týchto krajín. Ešte aj Maďarsko, ešte aj maďarská ekonomika klesá pomalšie ako tá slovenská.

Pre Roberta Fica to však nie je žiadny dôvod na znepokojenie, lebo podľa jeho slov a prepočtov to mohlo byť aj horšie. Prípadne stále má ešte možnosť, ktorú veľmi rád používa, hodiť prepad ekonomiky na bývalú vládu. To je typické pre vládu Roberta Fica, vyhľadávanie nepriateľa, vinníka, samozrejme, vždy mimo vládneho SMER-u, vždy mimo tejto vlády.

Dámy a páni, Slovensko sa nestalo najvýkonnejšou ekonomikou v strednej Európe vďaka vláde Roberta Fica, ale vďaka našim reformám a vďaka ľuďom, ktorí to vydržali. Sociálna demokracia ukázala svoju deštrukčnú silu v krachujúcom Maďarsku, kde predseda vlády v ťažkých časoch nekonal, dokonca sa priznal, že ľudí klamali. Dokonca sa priznal, že ľudí klamali. Niečo podobné, dámy a páni, sa deje dnes aj na Slovensku. SMER proti kríze nerobí nič. SMER proti kríze nerobí nič.

My sa neradujeme z krízy, ako sa to snaží verejnosti narozprávať predseda vlády, my sa neradujeme z krízy, ktorá ohrozuje tisíce ľudí, my len predsedovi vlády a predsedovi SMER-u ukazujeme, kde sa dá šetriť, kde má tento štát rezervy, aby náklady hospodárskej krízy neniesli len zamestnanci a ich rodiny. Toto robíme. A tých ľudí, ktorí prišli o zamestnanie, o prácu, je nám ľúto. A je nám veľmi ľúto, že všetky návrhy, ktoré tu od októbra predkladáme, aby sme tieto následky mohli zmierniť, všetky ste zmietli zo stola. Všetky do jedného. Ani rokovať ste o nich nechceli. Až tak ďaleko ste to dotiahli, že aj človeka z Rady hospodárskej krízy ste vyštvali. Lebo jeho návrhy predseda vlády nedával ani na rokovanie, takže nie že ste nechceli diskutovať ani v Národnej rade Slovenskej republiky, ale o našich návrhoch predseda vlády nechcel diskutovať ani na Rade pre hospodársku krízu.

Dámy a páni, zdravý rozum v takejto situácii, v akej sa Slovensko nachádza, velí neplytvať. Naozaj nie je tá doba na plytvanie ani tu v Národnej rade Slovenskej republiky. Nielenže vládny SMER po nástupe k moci vymenil celý, skoro celý park Národnej rady, pribudlo osem nových áut audín A8, ale autá sa kupujú aj teraz, v čase krízy. Teraz, v čase krízy. Ďalšia audina A8 špičková, špičkový 3,6-litrový benzínový super s monitormi v opierkach - koho bude voziť? Je toto treba robiť v čase krízy?

Je až neuveriteľné, čo táto údajne sociálna vláda predvádza v kontexte krízy, keď je neplytvanie svetovým trendom všetkých vlád. Tu zarazene môžeme sledovať nekontrolované plytvanie. V rámci tzv. šetrenia si predseda vlády a dva vládne špeciály vyrazia do Bruselu oslavovať. Vyrazia si na okázalé oslavy za milióny korún občanov, že vraj s cieľom zviditeľniť Slovensko a pritiahnuť investorov. Nechýbajú ani kone z Topoľčianok, sokoliari, víno, pitie, jedenie. Predseda vlády si už nepamätá na svoje predsavzatia zo začiatku svojho vládnutia, že bude tak šetriť, že na služobné cesty bude lietať bežnou linkou? Teraz so sebou vláči cez pol Európy aj kone z Topoľčianok.

A toto všetko sa deje v čase, keď na Slovensko mieria listy z Európskej komisie predsedovi vlády Slovenskej republiky upozorňujúce na diskrimináciu investorov, upozorňujúce na porušovanie pravidiel obstarávania, upozorňujúce na netransparentnosť, upozorňujúce na to, akým spôsobom bol odvolávaný nezávislý predseda Telekomunikačného úradu, a my ideme do Bruselu míňať milióny na to, aby sme lákali investorov.

Všetci investori vedia, čo sa na Slovensku deje. Po vyhrážkach so znárodnením, po útokoch na súkromné zdravotné poisťovne, po útokoch na DSS-ky, po útokoch na energetické spoločnosti, vy sa čudujete, že prílev investícií na Slovensko klesol? Vy sa čudujete, že noví investori Slovensko obchádzajú? Ani všetky kone z Topoľčianok nevynahradia škody, ktoré Slovensku napáchala táto vláda týmto správaním sa voči investorom svojou hospodárskou politikou.

Dámy a páni, nekontrolovateľné plytvanie na ministerstvách vlády spôsobili, že Slovensko v čase krízy je vďaka tomu oslabené o 80 mld. korún. A vláda si hneď v týchto dňoch na to požičia skoro 70 mld. korún, aby mala na žitie. To je dačo neskutočné! 80 miliárd navyše, 70 si hneď požičiame.

Dámy a páni, Slovensko má dnes, v čase negatívnych dopadov svetovej hospodárskej krízy, potrebuje na pôste ministrov takých ľudí, ktorí svojou odbornosťou aj svojou morálnosťou a svojím kreditom budú dávať záruku efektívneho riadenia štátu a transparentného spravovania peňazí občanov. Z uvedených dôvodov nemá nielen pán minister Štefanov, ale celý rad ministrov vlády Roberta Fica, predsedu vlády z toho nevynímajúc, našu dôveru.

Ďakujem vám. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP