Středa 22. dubna 2009

Druhý deň rokovania

36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

22. apríla 2009 o 11.04 hodine

 

(Po prerušení rokovania 35. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 36. schôdze NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, budeme teraz pokračovať druhým rokovacím dňom 36. schôdze Národnej rady, ktorú som včera prerušil, keďže prezentáciou pred záverečným hlasovaním som zistil, že nie sme uznášaniaschopní.

Tridsiatu šiestu schôdzu, len pripomínam, som zvolal na základe žiadosti 51 poslancov Národnej rady, ktorí žiadali, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Štefanovovi, ktorý je poverený riadením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Ešte pred tým, kým pristúpime k záverečnému hlasovaniu, poprosím vás, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Konštatujem, že je prítomných 134 poslancov.

Národná rada Slovenskej republiky je uznášaniaschopná, preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu o návrhu uznesenia tak, ako žiadala skupina poslancov, ktorí požiadali o zvolanie tejto 36. schôdze.

Poprosím pána spravodajcu, pána predsedu výboru, poslanca Tibora Cabaja, aby predniesol návrh uznesenia.

T. Cabaj, poslanec: Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, v rozprave odznel jeden návrh, predložil ho pán Brocka a ten znie: Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1062). Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tomto uznesení.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 61 za, 76 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Igorovi Štefanovovi.

Týmto vyhlasujem 36. schôdzu za skončenú.

Krátka technická dvojminútová prestávka, aby sme mohli prestaviť systém a budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch programu 35. schôdze. Technici, je potrebné sa znovu registrovať kartou? Technika. Nie, takže...

(Rokovanie 36. schôdze NR SR sa skončilo o 11.11 hodine.)

(Po skončení rokovania 36. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 35. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP