Úterý 28. dubna 2009

Ôsmy deň rokovania

35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

28. apríla 2009 o 9.00 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobré ráno, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som otvoril ôsmy rokovací deň 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: Imre Andruskó, Magda Košútová, Vladimír Matejička. Na zahraničnej pracovnej ceste je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky József Berényi.

V obsahu rokovaní budeme pokračovať v prerušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 890).

Už zaujal miesto minister kultúry navrhovateľa pán Marek Maďarič, rovnako ako Ján Senko, ktorý zaujal miesto pre spravodajcov. Do rozpravy je prihlásený pán poslanec Ján Senko ako spravodajca a ústne do rozpravy je prihlásená pani poslankyňa Magdaléna Vášáryová. Slovo má teraz pán poslanec Ján Senko, pripraví sa pani poslankyňa Vášáryová.

J. Senko, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí hostia, v predloženom návrhu zákona sú niektoré okruhy problémov, ktoré je potrebné riešiť z hľadiska legislatívnotechnického, ako aj z hľadiska zabezpečenia aplikácie novej právnej úpravy v praxi. Vzhľadom na to si dovoľujem predložiť nasledujúce pozmeňujúce návrhy.

K čl. I prvý pozmeňujúci návrh. V § 4 ods. 3 písm. c) sa slovo, citujem, "zriadeným" nahrádza slovom "zriadenými". Koniec citácie. Navrhovaná úprava precizuje používanie jednotnej terminológie v zákone.

Druhý pozmeňujúci návrh. V § 5 ods. 1 sa na konci vkladajú slová, citujem, "alebo galérie". Navrhovaná úprava je v súlade s terminológiou celého návrhu zákona.

Tretí pozmeňujúci návrh. V § 6 písm. h) sa vypúšťajú slová, citujem, "na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva", koniec citácie, slová, citujem, "z územia Európskeho spoločenstva", koniec citácie, sa nahrádzajú slovami, citujem, "z colného územia Európskeho spoločenstva", koniec citácie a na konci za slovo, citujem, "spoločenstva", koniec citácie, sa vkladajú slová, citujem, "v zátvorke", ďalej len, citujem, "spoločenstvo", koniec citácie, koniec zátvorky, ukončenie citácie.

Úprava precizuje úlohu ministerstva kultúry pri trvalom vývoze zbierkového predmetu a reaguje na úpravy vo vládnom návrhu zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 889).

Štvrtý pozmeňujúci návrh. V § 7 ods. 1 a 2, v § 8 ods. 1 v úvodných vetách sa slovo, citujem, "je" na konci nahrádza slovom, citujem, "sú". Navrhovaná úprava precizuje používanie jednotnej terminológie v zákone.

Piaty pozmeňujúci návrh. V § 7 ods. 5 písm. g) sa za slovo, citujem, "zriaďovateľom", koniec citácie, vkladajú slová, citujem, "alebo zakladateľom", koniec citácie. Navrhovaná úprava je v súlade s terminológiou celého návrhu zákona.

Šiesty pozmeňujúci návrh. V § 9 ods. 1 sa slová, citujem, "zbierkové predmety sa nadobúdajú", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem, "múzeum alebo galériá sú povinné nadobúdať zbierkové predmety a zbierky", koniec citácie. Navrhovaná úprava jednoznačne stanovuje povinnosť nadobúdať zbierkové predmety a zbierky v súlade so zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie stanovenej zriaďovateľom alebo zakladateľom.

Siedmy pozmeňujúci návrh. V § 10 ods. 1 sa slová, citujem, "zbierkový predmet sa zapíše", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem, "múzeum alebo galéria sú povinné zapísať zbierkový predmet", koniec citácie. Preformulovanie odseku 1 stanovuje zapísanie zbierkového predmetu do odbornej evidencie múzea alebo galérie ako jednoznačnú povinnosť, čo je možné aj sankcionovať.

Ôsmy pozmeňujúci návrh. V § 16 ods. 7 písm. a) sa za slová, citujem, "ponúknuť predmet kultúrnej hodnoty", koniec citácie, vkladajú slová, citujem, "pred uskutočnením jeho predaja", koniec citácie.

Zdôvodnenie. Súčasné znenie znamená, že všetky predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe vlastníkov a správcov, ako je to uvedené v ods. 3 § 16 návrhu zákona, musia byť ponúknuté múzeu alebo galérii. Zmenou po zapracovaní pripomienky sa predkupné právo bude vzťahovať len na predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ich vlastník uvedený v ods. 2 bude chcieť predať.

Deviaty pozmeňujúci návrh. V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia, citujem, "čl. V písm. c)", koniec citácie, nahrádza citáciou "čl. V písm. b)", koniec citácie. Písmeno b), ktoré nahradilo písm. c), ustanovuje zúčastneným členským štátom povinnosť viesť zoznamy predmetov kultúrnej hodnoty.

Desiaty pozmeňujúci návrh. V § 17 v ods. 3 v prvej vete sa slová, citujem, "na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva", koniec citácie, vypúšťajú.

Zdôvodnenie. Navrhovaná úprava stanovuje jednotný režim pre trvalý vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky.

V § 17 ods. 5 znie: Odsek 5, citujem, "dočasný vývoz zbierkového predmetu na prezentačný, vedeckovýskumný, reštaurátorský a konzervátorský účel z územia Slovenskej republiky môže trvať najviac dva roky od vydania súhlasu podľa ods. 7 alebo v lehote určenej ministerstvom podľa osobitného predpisu, odkaz na poznámku pod čiarou pod číslom 1, na dočasný vývoz z colného územia spoločenstva", koniec citácie.

Zdôvodnenie. Navrhovaná úprava precizuje podmienky a dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky.

Pozmeňujúci návrh č. 12. V § 17 ods. 8 sa slová, citujem, "z územia Európskeho spoločenstva", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem, "z colného územia Spoločenstva", koniec citácie. Navrhovaná úprava precizuje používanie pojmu colné územie Európskeho spoločenstva.

Pozmeňujúci návrh č. 13. V § 20 ods. 1 písm. c) sa slová, citujem, "z územia Európskeho spoločenstva", koniec citácie, nahrádzajú slovami, citujem, "z colného územia Spoločenstva", koniec citácie.

Zdôvodnenie. Navrhovaná úprava precizuje používanie pojmu colné územie Európskeho spoločenstva.

Štrnásty pozmeňujúci návrh. V § 21 ods. 2 druhá veta znie, citujem, "ak múzeum alebo galéria nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 do 1. júna 2010, ministerstvo postupuje podľa § 5 ods. 8 a ods. 9", koniec citácie.

Zdôvodnenie. Navrhovaná zmena umožňuje múzeu alebo galérii, ktoré neplnia sprísnené podmienky na registráciu vykonať nápravu pred možným vymazaním z registra.

Pätnásty pozmeňujúci návrh. V prílohe č. 2 v desiatom bode sa na konci úvodnej vety číslo, citujem, "13", nahrádza číslom, citujem, "9". Zdôvodnenie. Súčet kategórií predmetov kultúrnej hodnoty je 9.

Zároveň si dovoľujem predložiť procedurálny návrh, aby sme o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti spoločnej správy hlasovali nasledovne. Spoločne o bodoch 1, 8, 13, 14 a 17 a o ostatných bodoch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 tiež spoločne. O mnou predložených pozmeňujúcich návrhoch tiež navrhujem, aby sme hlasovali o všetkých spoločne. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Teraz v rozprave vystúpi pani poslankyňa Magdaléna Vášáryová.

M. Vášáryová, poslankyňa: Dobré ráno. Dobré ráno, pán minister, dobré ráno, pán kolega, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľte krátke vystúpenie k zákonu o múzeách v druhom čítaní. V prvom čítaní som ocenila, že po dlhých prípravách aj predošlej garnitúry na ministerstve kultúry sa tento zákon konečne objavil v parlamente. Povedala som, že nie je v ideálnej podobe ani nie v nejako veľmi ambicióznej, ale predsa.

Jedným z mnohých problémov tohto zákona je akékoľvek vylúčenie súkromných iniciatív z ministerského uvažovania. Občan ako suverén štátu vypadáva z akýchkoľvek dotácií, podpôr i regulácií. Jednoducho sa predpokladá (dovoľujem si upozorniť, pán minister, hovoríte to aj v dôvodovej správe, sa predpokladá, v slovenskej forme by sme mali používať aktívne časy, a nie tieto pasívne väzby, ktorými sa vaše materiály len tak hemžia), že fyzické osoby, občania a ich aktivity nie sú pre pamäťové inštitúcie dôležité.

A aby som vyrovnala tento hendikep zákona, predkladám spolu s pani poslankyňou Ágnes Biró pozmeňujúci návrh v tomto znení. Pozmeňujúci návrh poslankýň Ágnes Biró a Magdalény Vášáryovej k vládnemu zákonu o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 890).

K čl. I. V § 3 ods. 2 znie: "(2) Múzeum alebo galériu môže založiť podľa osobitného predpisu iná právnická osoba ako v ods. 1 alebo fyzická osoba."

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: "(3) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Zdôvodnenie. Pozmeňujúcim návrhom sa zachová možnosť pre fyzické osoby založiť múzeum a galériu, tak ako to umožňuje aj v súčasnosti platná právna úprava obsiahnutá v zákone č. 115/1998 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Pozmeňujúcim návrhom sa sleduje aj podpora zrodu súkromného mecenášstva v umení.

Bod č. 2. K § 4 ods. 2 písm. g) sa slová "zriadené podľa § 3 ods. 1" nahrádzajú slovami "zriadené alebo založené podľa § 3 ods. 1 alebo 2".

Odôvodnenie. Pozmeňujúcim návrhom sa vytvára možnosť ponúknuť zbierkové predmety vyradené podľa § 10 ods. 8 písm. e) aj múzeám a galériám, ktoré založili aj iné subjekty ako ústredný orgán štátnej správy, vyšší územný celok alebo obec. Vytvárajú sa tak rovnocenné podmienky pre všetky múzeá a galérie zapísané v registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.

Ja by som vám to odovzdala a, pán minister, ak potrebujete, ja vám dám, mám ešte kópiu, aby ste si to mohli ešte prečítať. Ďalšie problémy zákona sa, bohužiaľ, nedajú opraviť takouto jednoduchou zmenou pozmeňujúcim návrhom.

Niektoré problémy, na čo som už upozornila v prvom čítaní, sú ošetrené zbytočne detailne, niektoré pripravovatelia zákona len tak preleteli. Preto tieto pasáže ponúkajú nejasné formulácie a upozorňujem, pán minister, že budú robiť veľké problémy v praxi pri výklade, dovoľujem si teda upozorniť na to.

Zákon nerieši ani tie najhorúcejšie problémy, s ktorými dnes zápasia naše múzeá a galérie, a to sú depozity. Treba tu otvorene povedať, že Slovenská republika a ministerstvo kultúry nevyužili nebývalý hospodársky rast Slovenskej republiky v minulom období na to, aby aspoň začali riešiť čiastočne tento pálčivý problém, ktorý si bude vyžadovať pomerne veľké investície, ale sú to investície do budúcnosti našich kultúrnych hodnôt, keď už teda stále hovoríme o kultúrnych hodnotách. Túto možnosť sme prepásli. A na ako dlho, to uvidíme podľa výsledkov hospodárskej krízy.

Nerieši sa ani problém reštaurátorov, ani ochrana múzeí a kultúrneho majetku v cirkevnej správe, ani naozaj horúci problém výskytu falšovaných diel a čo s nimi, keď sa ocitnú v depozitoch múzeí a galérií. Toto všetko zostáva na pleciach ďalších generácií.

Na záver by som chcela ešte dodať, že každý, kto si prečíta tento zákon s trochu otvorenou mysľou, musí povedať, že je to zákon ako príklad starého myslenia v kultúre. V porovnaní so všetkými modernými zákonmi tohto druhu v európskom kontexte obsahuje starý spôsob myslenia, je to čiarka, dobre čiarka, potrebná čiarka v legislatívnom pláne vlády, ale nevidím v tom koncepčnú prácu ministra kultúry na modernizačnom poli našej kultúry, ak si nemyslíte, pán minister, že sprísňovanie sankcií v každom zákone je naozaj vaša koncepcia. Lebo kam pôjdu pokuty, ktoré pán minister v tých posledných zákonoch tak rád sprísňuje. Nepôjdu do záchrany kultúrnych hodnôt, do kultúry, do umenia. Ja dúfam, že sa tieto peniaze, ktoré sa vyberú na pokutách, aspoň nebudú ďalej rozkrádať. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Ján Senko. Má slovo, inak uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Máte zapnutý, pán poslanec.

J. Senko, poslanec: Ja viem, pani poslankyňa, že vašou straníckou úlohou je neustále napádať aj dobre mienené materiály, ktoré sú predkladané do parlamentu, dokonca aj tie, ktoré sú vyslovene odborného charakteru, tak ako je aj tento. Ja by som chcel len upozorniť, že o tejto problematike sme rozprávali dosť obšírne aj vo výbore pre kultúru a médiá. Upozornili sme aj na to, že nie je prekážkou v tomto zákone to, aby fyzická osoba mohla sprístupňovať verejnosti svoje súkromné zbierky.

Skutočnosť, že v § 3 tohto zákona je to riešené spôsobom, ako je tam navrhnuté, tak umožňuje, aby fyzické osoby mohli sprístupňovať verejnosti svoje súkromné zbierky. Je však otázne, či fyzická osoba spĺňa všetky náležitosti k tomu, aby mohla vykonávať funkciu múzea alebo galérie, a tu je ten problém, ktorého ste sa nedotkli a ktorý zákon rieši. Takže vami predložený pozmeňujúci návrh považujem za nadbytočný. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Reakciou na faktickú poznámku pani poslankyňa Vášáryová. Má slovo.

M. Vášáryová, poslankyňa: Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem vám, pán poslanec Senko, vážený pán kolega, že ste takýmto spôsobom zareagovali, pretože vaša reakcia je ilustráciou toho, čo som povedala. Že tento zákon je predstaviteľom toho starého spôsobu myslenia. To, čo ste vy povedali, fyzická osoba predsa nemôže, nemá tie náležitosti, nemá náležitosti, to je ten starý slovník a za tým starým slovníkom sa skrýva ten starý spôsob myslenia.

Ja vás nechcem nejako vyzývať, pán kolega, aby ste si prečítali iné zákony. Viem, že aj pre vašu jazykovú vybavenosť to nemôžete urobiť. Ale dovoľte, aby som vás upozornila, že naozaj všetky krajiny aj okolo nás sa snažia naštartovať určitým spôsobom to, čomu ja hovorím europeizácia našej kultúry. A to znamená aj zmeniť to zaužívané myslenie o náležitostiach a podobne.

Naozaj vám veľmi pekne ďakujem, že ste to vlastne teraz takto jasne ilustrovali. Ja som povedala, že sa ten zákon rodil veľmi dlho, ale zdá sa mi na tieto podmienky málo ambiciózny a je mojím právom a dokonca povinnosťou to povedať, že dokonca sú niektoré veci tak narýchlo naformulované, že vo svojom výklade budú robiť problémy. Nie sú jednoznačné.

A, prosím vás, pán kolega, keby ste si prečítali český zákon, tak by ste to jasne pocítili, aspoň teda predpokladám, pretože výklad českého zákona alebo výklad rakúskeho zákona je oveľa jednoznačnejší. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa navrhovateľa, či chce zaujať k rozprave stanovisko? Má slovo pán minister.

M. Maďarič, minister kultúry SR: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovolím si vecne zareagovať na priebeh prerokovania tohto zákona, ako aj na skončenú rozpravu, ale ako prvú si dovolím povedať poznámku. Myslím si že, alebo nedelil by som v prípade tohto zákona veci na nejaké staré a nové myslenie a tým, že s týmto zákonom sú predkladané ďalšie dva, ktoré tvoria určitý celok, sú kompatibilné, všetky tri sú nejakým spôsobom prepojené a súvisia s ochranou nášho hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva. To považujem skôr za dôkaz koncepčnej a systematickej práce.

A napokon tieto zákony nevznikali len na samotnom ministerstve, ale v spolupráci s odborníkmi v príslušných inštitúciách, odborníkmi, ktorí v nich pracujú, alebo pracovali aj pred pôsobením tejto vlády. Potom, ak teda toto sú reprezentanti starého myslenia, tak sa zamyslime, či teda sú tam tí ľudia, ktorí sú schopní reagovať na výzvy súčasnosti tak, ako si to predstavuje napríklad poslankyňa Vášáryová.

Ja si skôr myslím, že sa posúva aj týmto zákonom to naše myslenie a nazeranie, v tomto prípade na múzeá a galérie a to, samozrejme, určite dáva priestor aj na ďalšie zmeny a vylepšenia v budúcnosti. Ale nehodnotil by som tento zákon aj tie ďalšie dva ako príklady starého myslenia.

A teraz mi dovoľte k návrhom, ktoré odzneli v rozprave, alebo boli prijaté, alebo schválené a predložené vo výboroch. V prvom rade sa stotožňujem a odporúčam schváliť v plnom rozsahu pozmeňujúce návrhy, ktoré predniesol pán poslanec Senko, ktoré obsahujú odporúčanie zo stanoviska Kancelárie Národnej rady úseku legislatívy a aproximácie práva a upravujú v návrhu zákona najmä zmeny po prijatí nariadenia Rady o vývoze tovaru kultúrneho charakteru a zároveň aj terminologicky spresňujú predkladaný návrh zákona.

Takisto odporúčam schváliť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v časti IV v bodoch 2 až 7, 9 až 12, 15 a 16 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré obsahujú pozmeňujúce návrhy schválené ústavnoprávnym výborom, ktoré vychádzali zo stanoviska Kancelárie Národnej rady úseku legislatívy a aproximácie práva.

Na druhej strane nesúhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV v bodoch 1, 8, 13, 14 a 17 spoločnej správy výborov, ktoré sú zásahom do štruktúry zákona a ich prijatie výrazne mení aj konečné znenie zákona a ciele zákona.

Prijatím pozmeňujúceho návrhu zákona v bode 8, ktorý vypúšťa § 16 o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, ostane mimo akéhokoľvek dosahu veľká časť predmetov kultúrnej hodnoty a nebude možné zabrániť voľnej manipulácii s nimi.

Cieľom zákonom navrhovanej evidencie je vytvoriť aspoň minimálne podmienky na to, aby sa najvhodnejšie predmety kultúrnej hodnoty v správe orgánov a inštitúcií verejnej správy zachránili a v konečnom dôsledku dostali do múzeí a galérií.

Napokon predmetov kultúrnej hodnoty, ktorých by sa dotýkala povinná evidencia, nie je málo, no rozhodne ich nie sú milióny, ako to bolo uvádzané aj v diskusii v gestorskom výbore. Evidencia sa týka len originálu pri dielach výtvarného umenia a tých predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 predloženého zákona. Netýka sa rozmnoženín diel výtvarného umenia, ktorými sa bohato vyzdobovali školy v minulosti, preto neobstoja argumenty, že povinná evidencia predmetov kultúrnej hodnoty výrazne zaťaží rozpočty obcí a ich úradníkov napokon. Aj v samotnom výbore boli vyslovené názory tiež predstaviteľov samosprávy, ktorí si dokážu s takouto evidenciou poradiť bez problémov.

Dovoľte mi zareagovať aj na pozmeňujúce návrhy, ktoré boli vyslovené v tejto rozprave. Pod pozmeňujúce návrhy, ako som pochopil, sa podpísali panie poslankyne Vášáryová a pani poslankyňa Biró. V tej časti jeden sa ten pozmeňujúci návrh týka toho, aby bolo umožnené aj fyzickým osobám založiť múzeum alebo galériu.

Pozrime sa na § 3 tohto zákona, ktorý rieši zriaďovanie a zakladanie múzeí, kde nie je uvedené, že zriaďovateľom, zakladateľom múzea alebo galérie je fyzická osoba, ale nie je prekážkou ani tento paragraf na to, aby fyzická osoba mohla sprístupňovať verejnosti svoje súkromné zbierky - múzeum alebo galériu.

Čo totiž zákon nezakazuje, to je dovolené. Dokonca v § 16 ods. 5 písm. d) návrhu zákona je uvedené, že vlastník alebo správca predmetov kultúrnej hodnoty je oprávnený sprístupniť predmet kultúrnej hodnoty verejnosti. Ale ide tu o niečo iné. Je potrebné upozorniť na to, že je nevyhnutné rozlišovať medzi prevádzkovaním múzea alebo múzejného zariadenia, ktoré predmety kultúrnej hodnoty len prezentuje, a pôsobením múzeí alebo galérií ako inštitúcií, ktoré vykonávajú profesionálnu záchranu, ochranu a prezentáciu múzejných a galerijných zbierok a sú zapísané aj v registri múzeí a galérií vedenom ministerstvom.

Cieľom týchto ustanovení je transformovať múzeá alebo galérie na profesionálne fondové inštitúcie, ktoré slúžia na záchranu a ochranu súčasti kultúrneho dedičstva. Takže v tomto zmysle považujem ten pozmeňujúci návrh v bode 1 za nadbytočný.

Potom tam bol zmienený alebo predložený návrh v bode 2, ktorý podľa môjho názoru narúša vytvorený systém ochrany a zachovania múzejných zbierok vo verejných inštitúciách. Totiž prijatím tohto pozmeňujúceho návrhu by sa vytvorila možnosť, aby zbierkové predmety vyradené z odbornej evidencie múzea alebo galérie mohli byť prevedené do vlastníctva múzea alebo galérie založeného aj právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ponúknuté len inému múzeu alebo galérii, ktoré sú zriadené podľa § 3, teda múzeu alebo galérii zriadenými verejnou správou.

Za takto koncipovaným pozmeňujúcim návrhom sa dá určite nájsť aj dobrý úmysel, ja to nepopieram, ale aj vytvorenie právneho rámca na prevod verejného majetku do súkromných rúk. Zbierky múzeí a galérií založené orgánmi verejnej správy by po prijatí tohto pozmeňujúceho návrhu bolo možné prevádzať mimo verejnej správy do múzeí a galérií, ktoré založila fyzická osoba alebo právnická osoba. Ale chcel by som tu upozorniť aj na skutočnosť, že pred zrušením múzea alebo galérie, ktoré sú založené právnickou osobou, je 180-dňová lehota na to, aby zbierky múzea alebo galérie boli ponúknuté inému múzeu alebo galérii. Ak žiadne z registrovaných múzeí alebo neprejaví záujem o tieto zbierkové predmety, môže zakladateľ múzea alebo galérie po uplynutí tejto lehoty voľne nakladať s týmito zbierkovými predmetmi.

Ďakujem, pán podpredseda, za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán navrhovateľ. Pýtam sa spravodajcu, či chce zaujať stanovisko? Má slovo.

J. Senko, poslanec: Ďakujem za slovo. Ja by som sa ešte raz len chcel vyjadriť k rozprave, v ktorej tu odzneli niektoré narážky. Ja by som sa len vo vzťahu k pani kolegyni Vášáryovej veľmi rád ohradil vo vzťah k jej invektívam, ktoré sú jej vlastné a ktorá ich používa veľmi často tu na pôde tohto parlamentu a takmer proti všetkým. Poučuje a sama je nepoučiteľná. Nech si každý urobí názor o tom (potlesk), čo je staré, čo je nové, čo je odborné a čo je v prospech odborného riešenia problematiky. Zdá sa mi, že tu niektorí odborníci kvitnú ako na jar púpavy na záhrade. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne za záverečné vystúpenie spravodajcu. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu, ale budeme ešte pokračovať. Pán minister zostáva, pretože nasledujúcim bodom programu je druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. (tlač 891), spoločná správa výborov 891a.

Odôvodní v tomto čítaní tento návrh pán minister. Má slovo.

M. Maďarič, minister kultúry SR: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi v stručnosti uviesť návrh zákona o ochrane pamiatkového fondu.

Návrh zákona o ochrane pamiatkového fondu z roku 2002 v období svojho vzniku znamenal pozitívny posun v legislatíve, keď nahradil morálne zastaraný zákon Slovenskej národnej rady o štátnej pamiatkovej starostlivosti. Tento zákon z roku 2002 bol v roku 2005 novelizovaný novelou stavebného zákona, ktorá doňho vniesla niekoľko nesystémových prvkov a uplynulé roky od nadobudnutia účinnosti zákon preverili, priniesli skúsenosti, vďaka ktorým predkladáme jeho novelizované znenie.

Jeho predmetom je predovšetkým spresnenie a doplnenie kompetencií orgánov štátnej správy, úprava podmienok nakladania s archeologickými nálezmi, zákaz ich nelegálneho získavania a neoprávnenej držby a zvýšenie pokút v prípade protiprávneho konania. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Spoločnou spravodajkyňou z výboru pre kultúru a médiá je pani poslankyňa Ágnes Biró. Má slovo a bude informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov, ako aj návrhy a stanoviská gestorského výboru. Máte slovo, pani poslankyňa.

Á. Biró, poslankyňa: Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1247 zo 4. februára 2009 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. (tlač 891) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Vládny návrh zákona odporučili schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 590 z 31. marca 2009 a Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá uznesením č. 186 zo 7. apríla 2009.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný vládny návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nájdete v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy k tomuto vládnemu návrhu zákona podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona schváliť.

O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 6, 8 a 10 až 13 s návrhom schváliť. Spoločne o bodoch 7 a 9 s návrhom neschváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá číslo 198 z 15. apríla 2009. Týmto istým uznesením ma určil gestorský výbor za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som podala správu o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa preto, kto sa do rozpravy hlási ústne? Pokiaľ nikto, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem pánovi ministrovi a aj pani spravodajkyni a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Takže máme za sebou blok zákonov, ktoré predložilo ministerstvo kultúry.

Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona má tlač 880, spoločná správa výborov tradične číslo 880a.

Slovo má pán minister zdravotníctva Richard Raši a odôvodní tento návrh zákona.

R. Raši, minister zdravotníctva SR: Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky z dôvodu úpravy § 27 týkajúceho sa kategórií zdravotníckych pracovníkov a s ním súvisiacich ustanovení zákona.

V predkladanom návrhu zákona sa riešia aj ďalšie témy vyvolané aktuálnou potrebou zdravotníckej praxe, napríklad umožnenie vzniku špecializovaných centier na sústreďovanie vybraných výkonov pri vybraných ochoreniach z dôvodu zefektívnenia starostlivosti o pacientov so zriedkavými ochoreniami na Slovensku, doplnenie ustanovení týkajúcich sa kurzov inštruktorov a kurzov prvej pomoci, registrácia zdravotníckeho pracovníka ako podmienka výkonu zdravotníckeho povolania a možnosti zrušenia registrácie, povinnosť poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť plne neuhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre zdravotníctvo pánovi poslancovi Jozefovi Valockému. Je prítomný? Pán poslanec Valocký mal informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanoviská a návrhy gestorského výboru. Len poprosím pána poslanca, ak je, lebo je tu, aby sa dostavil do sály. Vyhlasujem krátku trojminútovú prestávku, dúfam, že za ten čas stihne kancelária, pardon. Takže, ak dovolíte, môžeme pokračovať, pán poslanec už je v sále.

Čiže, pán poslanec, máte slovo. Prosím informovať o výsledkoch rokovania gestorského výboru a o iných okolnostiach, ktoré považujete za dôležité.

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, prednášam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač číslo 880.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti Národnej rady Slovenskej republiky a rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladá túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1303 z 11. februára 2009 po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený materiál v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo.

Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný vládny návrh zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 31. marca 2009 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa predmetný zákon.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národnej rade Slovenskej republiky odporúča zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 27 uvedených v časti IV spoločnej správy nasledovne: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 16, 20, 24, 26 hlasovať osobitne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 4, 6, 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.

Po druhé. Poveril spravodajcu výboru Jozefa Valockého, čiže mňa predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350 o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.

Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa preto, kto sa do rozpravy hlási ústne? Registrujem pána poslanca Zsolta, Novotného, Sabolovú, Zvonára, Bobríka. Ešte niekto, prosím? Pokiaľ už nikto ďalší, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Chcem vás informovať, ako prvý požiadal o možnosť vystúpiť v rozprave spravodajca. Má slovo. Po ňom sa pripraví pán poslanec Zsolt Simon.

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám pozmeňujúci návrh č. 1 k predmetnému navrhovanému zákonu č. 578/2004. Za čl. III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie: "Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto: Po prvé. V § 61 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: "Úrad nariadi zdravotnej poisťovni, ktorá bola zrušená likvidáciou prevod poistného kmeňa na zdravotnú poisťovňu so 100-percentnou účasťou štátu, majetkovou účasťou štátu ku dňu jej vstupu do likvidácie. V ostatných prípadoch úrad nariadi prevod poistného kmeňa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Každý prevod poistného kmeňa je bezodplatný.". Po druhé. V § 61 ods. 2 znie: "(2) Na ustanovenie odseku 1 sa nepoužije osobitný predpis." Po tretie. V § 61 ods. 5 sa vypúšťa písm. g). Ďalšie články uvedeného vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie. Zrušuje sa inštitút dočasného prevodu poistného kmeňa a zavádza sa povinnosť jeho prevodu pri vstupe zdravotnej poisťovne do likvidácie len na zdravotnú poisťovňu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, a to z toho dôvodu, že verejné zdravotné poisťovne sa realizuje cez zdravotné poisťovne za podmienok stanovených zákonom a štát zodpovedá za naplnenie základného ústavného práva občana na zdravotnú starostlivosť. Štát svoj vplyv môže uplatniť v plnom rozsahu tam, kde je akcionárom.

Každý poistenec, ktorého sa takýto povinný prevod bude týkať, následne má možnosť v zákone určenom termíne zmeniť zdravotnú poisťovňu, takže jeho právo na slobodnú voľbu zdravotnej poisťovne nie je návrhom novely dotknuté, len bude na určitú dobu zákonom regulované.

Úradom nariadený povinný prevod poistného kmeňa na zdravotnú poisťovňu so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu nepodlieha režimu zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Prevod poistného kmeňa sa navrhuje uplatniť ako bezodplatný, a to aj vtedy, keď nepôjde o likvidáciu, a to z toho dôvodu, že aplikačná prax odhalila problémy spôsobené nedomysleným a neopodstatneným zapojením prvkov podnikania zo súkromného individuálneho poistenia do solidárneho verejného zdravotného poistenia. Preto sa navrhujú korekcie tak, aby pravidlá výkonu zdravotného poistenia obnovili prirodzené prostredie verejnej služby vo všeobecnom záujme a aby súťaženie poisťovní neviedlo k deštrukcii.

V európskom kultúrnom prostredí zdieľame hodnoty, ktoré samotný voľný trh nezabezpečí. Spravovanie verejného zdravotného poistenia súkromnými poisťovňami nemení verejné poistenie na poistenie súkromné.

Zdravotná poisťovňa pri plnení úloh verejného zdravotného poistenia spravuje prihlášky poistencov, ktoré nie je možné kvalifikovať ako individuálne zmluvy medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom. Prihlášky netvoria portfólio zdravotnej poisťovne vykonávajúcej verejné zdravotné poistenie. Preto sa ustanovuje, že prevod poistného kmeňa, teda súhrn prihlášok na verejné zdravotné poisťovne z jednej zdravotnej poisťovne na druhú je možné vykonať iba bezodplatne.

V komerčných poisťovniach platia poistenci poistné na základe individuálne stanovených podmienok a z poistného je kryté poistiteľné riziko. Plnenie nastáva vždy až na základe poistnej udalosti. Ostatné prostriedky z poistných zmlúv sa zhodnocujú vhodným investovaním. Toto však neplatí vo verejnom zdravotnom poistení, kde poistný kmeň nie je tvorený individuálnymi dobrovoľnými poistnými zmluvami, ale je tvorený súhrnom prihlášok na povinné verejné zdravotné poistenie. Prostriedky z povinných odvodov sú verejné financie, z ktorých sa financuje zdravotná starostlivosť nie na základe poistnej udalosti, ale na základe solidarity, a to priebežne v rozsahu dohodnutých podmienok v uzatvorených zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Prostriedky verejného zdravotného poistenia nie je možné investovať voľne na kapitálovom trhu.

Základným dôvodom, prečo verejné zdravotné poistenie nemôže byť ponechané voľnému trhu a obchodu s poistencami je, že na rozdiel od dôchodkov či iných štandardne predvídateľných udalostí sa na zaplatenie budúcich výdavkov spojených s možnými zdravotnými ťažkosťami sporiť nedá. Verejné zdravotné poistenie je a zostane priebežným systémom a jeho hlavnou úlohou je kompenzovať rozdielne sociálne a zdravotné riziká. Naše zdravotné poistenie potrebuje jasné, jednoznačné a v legislatíve štandardne zakotvené postupy aj z dôvodu, že verejná služba podlieha verejnému právu.

Po štvrté. V § 67 sa vypúšťa odsek 4. Odôvodnenie. Zmena súvisiaca so zmenou v § 61, podľa ktorého pri zrušení zdravotnej poisťovne s likvidáciou sa vždy vykoná prevod poisteného kmeňa na zdravotnú poisťovňu so 100-percentnou účasťou majetku štátu.

Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám k predmetnému zákonu, je, k čl. I sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie: "(37). Doterajší text § 102c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: (2). Z exekúcií podľa osobitného predpisu sa vylučuje do 31. decembra 2009 po a majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu.

Po b majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu zo štátnej organizácie uvedenej v písm. a).

Po c majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Po d majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Po e finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sa určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti. Ďalšie body vládneho návrhu zákona sa primerane prečíslujú.".

Odôvodnenie. Pozmeňujúci návrh rieši zastabilizovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v čase finančnej krízy, nakoľko v Slovenskej republike je garantovaná zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov verejného zdravotného poistenia. Návrh zabraňuje vzniku situácie, ktorá by mohla viesť k ohrozeniu nielen zdravia, ale aj života ľudí. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP