Čtvrtek 23. dubna 2009

Šiesty deň rokovania

35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

23. apríla 2009 o 9.00 hodine

 

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Ľuboš Micheľ, pán poslanec Tibor Mikuš, pán poslanec Ján Slota a pani poslankyňa Jarmila Tkáčová.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, skôr ako budeme pokračovať v rokovaní, prosím poverenú overovateľku pani poslankyňu Annu Szögedi, aby oboznámila Národnú radu s výsledkami včerajších tajných volieb.

Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

A. Szögedi, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som vás oboznámila s výsledkami včerajších tajných volieb. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 22. apríla 2009.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry generálneho prokurátora Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry generálneho prokurátora Slovenskej republiky 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky.

Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 134 platných.

Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:

- za Dušana Kováčika hlasovalo 117 poslancov, proti hlasovalo 11 poslancov, zdržalo sa hlasovania 6 poslancov,

- za Petra Šufliarskeho hlasovalo 15 poslancov, proti 63, hlasovania sa zdržalo 56 poslancov.

Na voľbu špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry generálneho prokurátora Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za špeciálneho prokurátora zvolený Dušan Kováčik.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila v tajnom hlasovaní Dušana Kováčika do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Teraz prosím, oznámte výsledok voľby kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu.

Nech sa páči.

A. Szögedi, poslankyňa: Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu, ktoré sa konalo 22. apríla 2009.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 25 neplatných a 114 platných.

Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:

- za Janu Burešovú hlasovalo 62 poslancov, proti 25, hlasovania sa zdržalo 27 poslancov,

- za Ľubomíra Hrežďoviča hlasovalo 61 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov,

- za Štefana Abelovskeho hlasovalo 51 poslancov, proti 40 poslancov, hlasovania sa zdržali 23,

- za Jána Havláta hlasovalo 68 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa hlasovania 24 poslancov,

- za Daniela Ilavského hlasovalo za 0 poslancov, proti 66 poslancov, zdržalo sa hlasovania 48 poslancov.

- za Viliama Pohančeníka hlasovalo 60 poslancov, proti 27 poslancov, hlasovania sa zdržalo 27 poslancov,

- za Dušana Repáka hlasovali 4 poslanci, proti 65 poslancov, hlasovania sa zdržalo 45 poslancov.

Na voľbu kandidátov na sudcov Disciplinárneho súdu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol z kandidátov na sudcov Disciplinárneho súdu zvolený ani jeden z kandidátov.

Nakoľko nebol zvolený žiaden z kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú tí, ktorí boli navrhnutí.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Konštatujem, že Národná rada nezvolila ani jedného z navrhnutých kandidátov na vymenovanie za sudcov Disciplinárneho súdu, a preto sa vykoná opakovaná voľba.

Teraz vás prosím, oznámte, pani overovateľka, výsledky voľby kandidátov na vymenovanie za člena Rady pre reguláciu.

A. Szögedi, poslankyňa: Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu, ktoré sa konalo 22. apríla 2009.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 136 platných.

Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:

- za Augustína Arnolda hlasovalo 72 poslancov, proti 32, zdržalo sa hlasovania 32 poslancov,

- za Jána Hijja hlasovalo 67 poslancov, proti 36 poslancov, zdržalo sa hlasovania 33 poslancov,

- za Igora Masára hlasovalo 54 poslancov, proti 51 poslancov, zdržalo sa hlasovania 31 poslancov.

Na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za kandidáta na člena Rady pre reguláciu zvolený Augustín Arnold.

Nakoľko nebol zvolený potrebný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú nezvolení kandidáti, sú to Ján Hijj a Igor Masár.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky zvolila Augustína Arnolda za kandidáta Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie za člena Rady pre reguláciu.

Vykoná sa opakovaná voľba.

A nakoniec oznámte, prosím, výsledok voľby členov Správnej a Dozornej rady Ústavu pamäti národa.

A. Szögedi, poslankyňa: Ďakujem. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa. Voľby sa konali 22. apríla 2009.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 17 neplatných a 122 platných:

- za Igora Chovana hlasovalo 7 poslancov, proti 68 poslancov, hlasovania sa zdržalo 47 poslancov,

- za Lászlóa Kovácsa hlasovalo 43 poslancov, proti bolo 47 poslancov, hlasovania sa zdržalo 32 poslancov,

- za Michala Krála hlasovalo 61 poslancov, proti 32 poslancov, hlasovania sa zdržalo 29 poslancov,

- za Lenku Lubuškú hlasovalo 47 poslancov, proti 46 poslancov, hlasovania sa zdržalo 29 poslancov,

- za Marcela Mojzeša hlasovali 2 poslanci, proti 69 poslancov, hlasovania sa zdržalo 51 poslancov,

- za Ivana Mrvu hlasovalo 5 poslancov, proti 65, hlasovania sa zdržalo 52 poslancov,

- za Arpáda Tarnóczyho hlasovalo 64 poslancov, proti 30 poslancov, hlasovania sa zdržalo 28 poslancov.

Na voľbu členov Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený ani jeden z kandidátov. Nakoľko nebol zvolený žiaden z členov Správnej rady, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci kandidáti.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Konštatujem, že v tajnom hlasovaní nebol ani jeden z navrhnutých kandidátov zvolený za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a že za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa boli zvolení Juraj Hamuľák a Ladislav Bukovszky.

Ďalej konštatujem, že sa vykoná opakovaná voľba členov Správnej rady. Ďakujem, pani poslankyňa.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, podľa schváleného programu pristúpime teraz k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona má parlamentnú tlač 876, spoločnú správu výborov máte ako tlač 876a. Prosím podpredsedu vlády a zároveň ministra školstva Slovenskej republiky pána Jána Mikolaja, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

Nech sa páči, pán minister.

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR: Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie...

(Poslankyňa A. Szögedi zo sály: Neodznela zápisnica, iba bolo konštatované - Dozorná rada Ústavu pamäti národa.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Čiže, ak dovolíte, vrátime sa ešte k výsledkom tajného hlasovania. Poprosím pani overovateľku, aby prečítala výsledky voľby. Pani overovateľka, nech sa páči.

A. Szögedi, poslankyňa: Ďakujem. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo taktiež 22. apríla 2009.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.

Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 127 platných.

Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:

- za Miloša Baču hlasovalo 0 poslancov, proti 77 poslancov, zdržalo sa hlasovania 50 poslancov,

- za Ladislava Bukovszkeho hlasovalo 72 poslancov, proti 35 poslancov, hlasovania sa zdržalo 20 poslancov,

- za Juraja Hamuľáka hlasovalo 75 poslancov, proti 29 poslancov, hlasovania sa zdržalo 23 poslancov,

- za Terezu Holecovú hlasovalo 14 poslancov, proti 69, hlasovania sa zdržalo 44 poslancov,

- za Ivetu Hurnú hlasovalo 32 poslancov, proti 58 poslancov, hlasovania sa zdržalo 37 poslancov,

- za Marcela Pecníka hlasovalo 0 poslancov, proti 79 poslancov, hlasovania sa zdržalo 48 poslancov,

- za Gabrielu Smolíkovú hlasovalo 49 poslancov, proti 52, hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.

Na voľbu členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa zvolení: Juraj Hamuľák a Ladislav Bukovszky.

Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani overovateľka.

Konštatujem, že v tajnom hlasovaní nebol ani jeden z navrhnutých kandidátov zvolený za člena Správnej rady.

Za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa boli zvolení Juraj Hamuľák a Ladislav Bukovszky.

Konštatujem tiež, že sa vykoná opakovaná voľba člena Správnej rady.

A teraz pristúpime, tak ako som uviedla, k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

parlamentná tlač 876, spoločná správa výborov, tlač 876a.

Slovo má minister školstva Slovenskej republiky a podpredseda vlády Slovenskej republiky pán Ján Mikolaj.

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR: Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložil na posúdenie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Účelom návrhu novely zákona č. 597/2003 Z. z. je najmä doplnenie ďalšieho zdroja financovania škôl, príspevok od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov. Spresňuje sa účel použitia normatívnych finančných prostriedkov tak, že školy budú môcť použiť finančné prostriedky na mzdy a platy, vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní, ďalej na prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a riešenia havarijných situácií v komplexe, čo platí už aj v súčasnosti. Spresňuje sa účel použitia finančných prostriedkov od rodičov v neštátnych školách. Finančné prostriedky sa budú môcť použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky. Ostatné zdroje financovania školy budú môcť použiť na rozvoj.

Ďalej, zavádza sa možnosť poskytnúť príspevok na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov na základe žiadosti zriaďovateľa, okrem súkromných zriaďovateľov škôl, ktorých majetok je ich vlastný alebo vo vlastníctve. Finančné prostriedky na tento účel sa pridelia podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a podľa naliehavosti výstavby, prístavby, modernizácie a rekonštrukcie školských objektov. Navrhuje sa, aby ministerstvo poskytovalo finančné prostriedky samosprávnym krajom priamo, nie prostredníctvom krajských školských úradov. Umožňuje sa krajským školským úradom vykonávať dohľad nad dodržiavaním zákona č. 597/2003 Z. z. Ukladá sa povinnosť zriaďovateľovi súkromnej školy prerokovať výšku príspevku od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na výchovu a vzdelávanie z radov školy riaditeľom školy. Ukladá sa povinnosť riaditeľovi súkromnej školy poskytnúť informácie zákonným zástupcom žiakov súkromných škôl o účele použitia finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie prijatých od zákonných zástupcov žiakov.

Vážená pani podpredsedníčka, ďakujem za možnosť predniesť úvodné slovo.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport pani poslankyni Monike Smolkovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

M. Smolková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a minister školstva, vážení prítomní, dovoľte mi, aby som ako spoločná spravodajkyňa výborov predniesla spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 4. februára 2009 č. 1243 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.

Gestorský výbor do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Vládny návrh zákona výbory odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky schváliť, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 593 z 31. marca 2009, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 475 z 8. apríla 2009, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 262 z 2. apríla 2009 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport uznesením č. 151 zo 7. apríla 2009.

Z uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých znenie máte uvedené spolu s ich odôvodnením k nim v časti IV spoločnej správy.

Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločne a návrhy uvedené v bodoch 1 až 5 v IV. časti spoločnej správy schváliť.

Ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, tlač 876, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Súčasne vás informujem, že spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport z 15. apríla 2009 č. uznesenia 159. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončila som a prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala jedinú písomnú prihlášku. Písomne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Ivančo, ktorému teraz odovzdávam slovo.

J. Ivančo, poslanec: Vážená pani podpredsedníčka, ďakujem pekne za slovo.

Vážený pán minister a podpredseda vlády, vážená pani spravodajkyňa, pardon, keď som vás videl tak ma nejako zatiahlo. Pardon. To bol kompliment.

A dovolím si predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Myslím si, že netreba už k tomu príliš rozsiahlu rozpravu. My aj ako klub SDKÚ - DS ústami mojimi a ústami pani poslankyne Rosovej sme sa vyjadrili k predloženej norme. Myslíme si, že norma je napísaná tak, že je hodná pozornosti a prípadnej podpory.

Ja osobne by som sa chcel povenovať jedinému, jednému bodu a to je bodu 4 návrhu, ktorým sa spresňuje účel použitia finančných prostriedkov poskytnutých školám, štátnym materským školám a štátnym školským zariadeniam s tým, že dôvodová správa uvádza presné slovo "spresňuje sa". Pravdepodobne predkladatelia poňali presné vymedzenie, že na účely miezd, na účely nákupu učebných pomôcok, nákupu kompenzačných pomôcok by bolo aj v poriadku, len mne sa nepáčia, preto to vo svojom pozmeňujúcom návrhu aj navrhujem, že z textúry § 2 ods. 3 vypadli slová výchovno-vzdelávací proces a rozvoj. Znamená to inak to, že z prostriedkov kapitoly ministerstva školstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú uvedené pod § 2 ods. 1 písm. a), by nebolo možné podľa prísneho výkladu financovať vo všeobecnosti výchovno-vzdelávací proces a rozvoj. Mojím pozmeňujúcim návrhom tam vsúvam, opakujem, len slovné spojenie "výchovno-vzdelávací proces a rozvoj", pretože v odvolávke alebo v ďalšom ustanovení návrh hovorí, že rozvoj by bol financovaný len ako doplnkový zdroj z príspevkov, z toho nového príspevku zamestnávateľa a zamestnávateľských zväzov, z príspevku rodičov a z príspevkov zriaďovateľov, teda miest, obcí a samosprávnych krajov. Som presvedčený, keďže hovoríme o štátnych školách ešte, tak je dôležité, aby aj v texte zákona bola možnosť financovať vo všeobecnosti výchovno-vzdelávací proces a rozvoj aj z prostriedkov kapitoly ministerstva školstva, z prostriedkov štátneho rozpočtu priamo, teda nielen cez prostriedky, ktoré idú na samosprávne kraje a na obce.

Takže môj pozmeňujúci návrh presne znie: "V predkladanom vládnom návrhu zákona navrhujem vykonať túto zmenu:

Bod 1: "V čl. 1 v bode 4 sa v § 2 ods. 3 za slová "na financovanie" vkladajú slová "výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoja"."."

Odôvodnenie. Navrhovanou zmenou sa umožní, aby školy mohli použiť prostriedky štátneho rozpočtu pridelené z kapitoly ministerstva školstva podľa § 4 a 5 zákona na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoja. Keďže zmenami v § 2 navrhnutými v nových odsekoch 4 a 6 by štátne školy mohli na výchovno-vzdelávací proces a rozvoj použiť len prostriedky vymedzené v § 2 ods. 1 a, podotýkam, písm. b) až i) ako doplnkový zdroj a pritom prostriedky štátneho rozpočtu sú vymedzené v § 2 ods. 1 písm. a). Takže to je môj pozmeňujúci návrh, pani spravodajkyňa, nech sa páči.

Verím, že poslanci koalície a, samozrejme, opozície zvážia tento môj pozmeňujúci návrh a táto technická úprava podľa mňa by mohla prejsť do znenia zákona.

Čo sa týka všeobecnej diskusie k zákonu, očakávame síce pozmeňujúce návrhy, ale také, ktoré zásadne nezmenia to, čo je v zákone, a preto SDKÚ - DS je rozhodnutá zatiaľ, lebo hovorím, očakávame pozmeňujúce návrhy, zatiaľ tento zákon podporiť.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Ivanča nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A otváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Ústne sa do rozpravy prihlásili pán poslanec Švidroň, pani poslankyňa Mušková, pán poslanec Szigeti, pani poslankyňa Nachtmannová, pán poslanec Tarčák, pán poslanec Fronc. Ak je to všetko, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

A slovo má pán poslanec Švidroň, nech sa páči.

V. Švidroň, poslanec: Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ctení hostia, do rozpravy som sa prihlásil s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý smeruje k financovaniu cirkevného regionálneho školstva. Toto školstvo má svoje spoločenské opodstatnenie a svoje špecifiká, a preto som bol vedený týmto zámerom.

Takže pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, tlač 876:

A. "Za čl. 1 sa vkladá nový článok 2, ktorý znie: "Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004, zákona 564/2004, zákona 5/2005 a zákona č. 475/2005, ďalej zákona 279/2006 a zákona 689/2006, zákona 245/2008, zákona 462/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý znie: § 37b: "Podrobnosti financovania cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných základných umeleckých škôl, cirkevných jazykových škôl, súkromných jazykových škôl, cirkevných materských škôl, súkromných materských škôl, cirkevných školských zariadení a súkromných škôl ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Doterajší článok 2 sa označuje ako článok 3."."

Odôvodnenie: navrhuje sa, aby vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva financií určila podrobnosti financovania neštátnych základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení prostredníctvom nariadenia vlády.

Ďakujem, skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Švidroňa nie sú. Uzatváram možnosť podania faktických poznámok a slovo má ďalej pani poslankyňa Mušková, po nej sa pripraví pán poslanec Szigeti.

Nech sa páči.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Vážená pani predsedajúca, vážená Národná rada, vážený pán minister, môj pozmeňujúci návrh, s ktorým vystupujem, zdôvodňujem nasledovne. Navrhujem v ňom podrobnejšie pravidlá financovania neštátnych školských zariadení, tak by som to veľmi stručne povedala.

Čo sa týka mechanizmov a fungovania financií obehu medzi obcami a medzi samosprávnymi krajmi a týmito zariadeniami, dovoľte mi, aby som v predložila nasledovné.

Za čl. 1 sa vkladá nový čl. 2, ktorý znie: "Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004, zákona 564/2004, zákona č. 5/2005, zákona č. 475/2005, zákona č. 279/2006, zákona č. 689/2006, zákona č. 245/2008 a zákona č. 462/2008 sa mení takto:

1. V § 6 sa ods. 12 dopĺňa písmenami c) až g), ktoré znejú:

"c) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písm. b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa:

1. počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, v školských zariadeniach výchovného poradenstva, prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok, v špeciálnych výchovných zariadeniach, materských školách pri zdravotníckych zariadeniach a v školských kluboch detí pri zdravotníckych zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy," a pokračuje sa, samozrejme,

2. výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy i dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok;

d) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením,

e) oznámi zriaďovateľom podľa písm. b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte,

f) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písm. b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa osobitného predpisu,

g) v období rokov 2010 a 2011 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy a dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Poznámky pod čiarou k odkazom k 3d) a 3s) znejú:

"3d) § 6 zákona Slovenskej Národnej rady č. 369/1990 v znení neskorších predpisov. 30e) zákon č. 291/2008 o štátnej pokladnici."."

Druhý bod v mojom pozmeňujúcom návrhu znie: "V § 9 ods. 12 sa dopĺňa písm. c) až g), ktoré znejú:

c) poskytne každoročne zriaďovateľom podľa písm. b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa:

1. počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí školských zariadení podľa stavu k 15. septembru", je to to isté, len to je pre VÚC, čo som čítala, "predchádzajúceho kalendárneho roka školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie podľa počtu evidovaných detí za uplynulý školský rok v špeciálnych výchovných zariadeniach podľa skutočného priemerného denného počtu detí za uplynulý školský rok a v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých detí školy a

2. výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok;

d) určí výšku dotácie na prevádzku základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením,

e) oznámi zriaďovateľom podľa písm. b) výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom rozpočte,

f) poskytuje každoročne zriaďovateľom podľa písm. b) finančné prostriedky na kalendárny rok podľa osobitného predpisu,

g) obdobie rokov 2010 a 2011 poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy a dieťa cirkevnej umeleckej, cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % dotácií na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja."."

Pod čiarou odkaz 30f) znie: "Zákon č. 302/2001 v neskorších predpisov".

Odôvodnenie som podstate povedala vo svojom úvode.

A ešte ďalší článok b). K čl. 3: "V čl. 3 sa za slová čl. 1 vkladajú slová "a prvého a druhého bodu čl. 2."."

Odôvodnenie. Účinnosť 1. a 2. bodu sa navrhuje od 1. januára 2010, pretože doteraz mechanizmus funguje.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyni Muškovej nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Szigeti a po ňom sa pripraví pani poslankyňa Nachtmannová.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

J. Szigeti, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky, na rozdiel od mojich predrečníkov nebudem mať žiadne pozmeňujúce návrhy k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ale dovoľte mi položiť rečnícku otázku.

Prečo je vlastne potrebná novelizácia zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov? Prečo je potrebná a s čím asi súvisí?

Samozrejme, že táto novelizácia obsahuje skutočne také prvky, také paragrafy, ktoré je nutné jednoznačne uskutočniť.

Ale dovoľte mi pár pripomienok, s čím asi súvisia mnohé ďalšie ustanovenia a časti novelizácie tohto zákona. Hneď novelizácia zákona sa začína tým, že ministerstvo školstva bude mať právo prideľovať finančné prostriedky na výstavbu a prístavbu škôl. Všetci sa pamätáme, že vlani v máji sme prijali nový školský zákon, v ktorom sme zmenili maximálne počty detí a žiakov v materských školách a školách. Všetci sme boli radi v tej dobe, aj ja som bol za prijatie tohto paragrafu, pretože z pohľadu kvality a efektivity vyučovacieho procesu je určite lepším riešením mať v triede menej žiakov ako viac. Len od tej doby máme aj na Slovensku isté problémy ekonomické, finančné a tak ďalej. Aj keď platí trojročné prechodné obdobie, mnohé obce a mestá majú priestorové problémy na školách. Pretože jednoznačne chcú dodržať dikciu tohto zákona. Práve z toho dôvodu je potrebné, aby ministerstvo školstva, vlastne štát sa postaral o to, aby mohli školy fungovať a postupovať v zmysle prijatého nového školského zákona, a preto je potrebné zabezpečiť aj prístavby a výstavby nových školských budov. Lenže ako som spomínal, situácia z pohľadu financovania a verejných zdrojov je kritická a vážna, aj keď si uvedomujem, že tá časť alebo tento paragraf vstúpi do platnosti až od 1. januára, ale pýtam sa vás, či by nebolo v tomto prípade šťastnejším riešením možno prijať novelu školského zákona a odložiť to naznačené znižovanie počtov detí a žiakov v našich školách vzhľadom na finančnú situáciu.

Ďalšia časť tejto novelizácie zákona súvisí so zavedením ďalšieho zdroja financovania a to je príspevok od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov. V podstave zavedieme niečo a dávame do zákona, čo dosiaľ v praxi bežne fungovalo, nikomu to neprekážalo. Uvedomujem si skutočnosť, že o pár minút budeme rokovať o novom zákone o odbornom vzdelávaní a príprave. Z pohľadu tohto zákona toto ustanovenie je potrebné, len neviem a nemôžem sa stotožniť a súhlasiť s tou časťou zákona, kde v rôznych ekonomických a finančných dopadoch je uvedená veta, že tento zákon nebude mať dopad na podnikateľské prostredie. Pokiaľ zavedieme v rámci viaczdrojového financovania ďalší možný zdroj financovania, ktorým majú byť príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov, tak si neviem predstaviť, že toto ustanovenie zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie v tejto krajine. Určite to bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, pretože tieto príspevky budú dávať podnikatelia, aj keď to nebude ich povinnosťou, bude to len na základe ich dobrej vôle, ale predsa bude mať určite vplyv na podnikateľské prostredie, pretože tieto finančné prostriedky, ak sa rozhodne zamestnávateľ alebo podnikateľ dať nejakej odbornej škole, tak tie peniaze mu zrejme budú chýbať.

Čo sa týka ostatných ustanovení, čiastočne sa dá pozitívne, možno z iného pohľadu negatívne hodnotiť tie upresnenia a sprísnenia, ktoré sa týkajú financovania, hospodárenia súkromných, predovšetkým súkromných škôl. Mali by ste mať rovnaký meter na všetky typy škôl, pretože z pohľadu zriaďovateľa máme plurálny školský systém. Áno, na jednej strene sa dá pozitívne hodnotiť, že zriaďovateľ by mal prerokovať s riaditeľom školy a s radou školy výšku školného a tiež si myslím, že je pozitívne, aby zákonný zástupca, resp. rodič mal informácie o tom, na čo používa súkromná škola prostriedky, ktoré získa ako školné.

Ako veľmi pozitívny krok hodnotím a priznám sa, že aj v tej dobe, keď som pôsobil na ministerstve ako štátny tajomník a krátku dobu ako minister, som bol toho názoru, že finančné toky by mali byť urýchlené a zmenené z pohľadu financovania škôl a školských zariadení, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, považujem za zbytočný medzičlánok krajské školské úrady. To znamená, že tento krok hodnotím jednoznačne pozitívne.

Ostatné zmeny, ktoré sa nachádzajú v druhej alebo poslednej časti novelizácie zákona, považujem za rôzne upresnenia a korekcie z predchádzajúceho obdobia, k čomu som vystupoval aj v našom výbore, školskom, trošku kriticky a myslím si, že nie je dobré, keď sa tak často novelizuje taký dôležitý zákon o financovaní, ako sa to robí v súčasnosti a myslím si, že prístup odborníkov z ministerstva školstva by mohol byť lepší a zodpovednejší. Pretože ja to vnímam tak, že to, čo zanedbali a nenavrhli v predchádzajúcich novelách presne, teraz to korigujú a upresňujú.

Je pozitívne, že dopravné, teda náklady na dopravu žiaka do školy z miesta bydliska sa spresňujú a upresňujú správnym smerom, aby štát nemusel hradiť dopravné aj za tie dni, keď žiak nie je v škole z rôznych dôvodov.

To, čo sa mi nepáči, sú sankcie. Pomaly v zákone o financovaní škôl a školských zariadení budeme mať trinásť rôznych sankcií. Ako nové sankcie sa zavedú za to, že škola svoj školský vzdelávací program nebude mať v súlade so štátnym vzdelávacím programom alebo aj iné. Myslím si že skôr by bolo potrebné komunikovať a poradiť školám aj v prípade možnosti sankcií za to, že škola neposkytuje včas informácie. Ja si uvedomujem, že je potrebné vyzbierať databázu začiatkom školského roku v septembri, ale nemyslím si, že by bolo potrebné až do takej miery zaviesť sankcie.

Ja mám iný názor, čo sa týka dohľadu nad dodržiavaním zákona o financovaní, ktoré dosiaľ vykonávalo ministerstvo školstva. Zrejme krajské školské úrady majú voľné personálne kapacity, čo je naznačené aj v dôvodovej správe. Za poskytnutie nesprávnych údajov vo výsledkoch hospodárenia považujem za príliš vysokú pokutu až do výšky 33 193 eur.

No, a dovoľte mi niekoľko myšlienok aj k spoločnej správe, pretože, bohužiaľ, je to zvykom v tejto Národnej rade, aby sme nepriamym spôsobom novelizovali aj iné zákony.

V spoločnej správe sú uvedené návrhy na novelizácie zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve. Myslím si, že tento zákon vôbec nesúvisí so zákonom o financovaní a nemali by sme pristupovať k takým praktikám, že cez konkrétny zákon otvárame ďalšie zákony. Veď tá časť, ktorá je novelizovaná nepriamo o školských radách, bola novelizovaná tiež v máji s novým školským zákonom. Takže nevidím opodstatnenie tej časti, ktorá je tam uvedená, pretože z májovej novely jednoznačne vyplýva, akými ďalšími členmi sú školské rady doplnené v prípade voľby riaditeľa školy alebo školského zariadenia. To znamená, myslím si, že by sme sa mali vyvarovať pred takýmito praktikami a nerobme to v budúcnosti.

Celkovo si myslím, že v niektorých paragrafoch zákon má skutočne svoje opodstatnenie. Niektoré časti, myslím si, že ministerstvo školstva by mohlo riešiť aj iným spôsobom. Mám na mysli predovšetkým tú skutočnosť, že nás čakajú ťažké dni. Pravdepodobne sa otvorí aj rozpočet, možno rozpočet na ďalší rok nebude taký štedrý ako na tento rok a obávam sa, že možno ani v rezerve kapitoly ministerstva školstva nebudú finančné prostriedky na výstavby a prístavby nových školských budov.

Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP