Středa 15. dubna 2009

Prvý deň rokovania

35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

15. apríla 2009 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pekné popoludnie. Vítam vás opäť v budove Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme mohli otvoriť 35. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali. Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a budeme pokračovať.

Na 35. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Vestenický a Markovič, ich náhradníkmi budú pán poslanec Podmanický a pán poslanec Kahanec.

O ospravedlnenie požiadali pán podpredseda Veteška a páni poslanci Micheľ a pani poslankyňa Radičová.

Dovoľte mi, aby som vás ešte informoval, že predseda poslaneckého klubu SMK ma informoval o tom, že pán poslanec Zsolt Simon vystúpil z poslaneckého klubu a bude pôsobiť v Národnej rade ako nezávislý poslanec.

Návrh programu 35. schôdze vám bol rozdaný. Upozorňujem, že niektoré body majú stanovený už teraz konkrétny termín svojho prerokovania. Ďalej vás chcem informovať, že pán poslanec Lipšic mi písomne oznámil, že berie späť predložený návrh novely Trestného poriadku, bola to tlač 965, ktorý už nie je v návrhu programu 35. schôdze.

Takisto k bodu 39 vás chcem informovať, že pani poslankyňa Mazúrová zobrala späť svoj podpis ako navrhovateľka, a tým pádom zostali navrhovateľmi len pani poslankyňa Mušková a pán poslanec Zelník.

Ešte predtým, ako budete môcť doplniť a dať návrhy na doplnenie alebo zmeny programu, chcem vás informovať, že na návrh gestorských výborov správy a materiály predložené v súlade s príslušnými zákonmi uvedú vždy predkladatelia, tak ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave je potrebný náš súhlas, súhlas pléna. Preto navrhujem, aby sme schválením programu 35. schôdze zároveň vyslovili aj súhlas pre vystúpenie navrhovateľov, samozrejme, pokiaľ nemáte iný návrh. Pokiaľ máte, chcem vás požiadať, aby ste takýto návrh predložili. Teraz vás chcem poprosiť, aby ste dali svoje návrhy na doplnenie alebo zmenu programu.

Pán poslanec Mikloš, nech sa páči.

I. Mikloš, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dávam návrh na rozšírenie programu o návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní predložila Národnej rade revidovaný štátny rozpočet na rok 2009 a revidované verejné rozpočty na rok 2009.

Tento návrh odôvodňujem tým, že sa výrazne zmenili predpoklady, na ktorých stojí schválený štátny rozpočet, zmenili sa v dôsledku finančnej hospodárskej krízy, ale aj v dôsledku krokov, často nepremyslených krokov a nedostatočných krokov vlády Roberta Fica, ktoré v tejto oblasti robí.

Najnovšia prognóza Národnej banky hovorí o tom, že slovenská ekonomika padne do recesie vo výške 2,4 percenta a tomu treba prispôsobiť aj štátny rozpočet. Revidujú sa rozpočty obcí a miest, mala by vláda predložiť revidovaný štátny rozpočet.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Rydlo.

J. Rydlo, poslanec: Pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby si Národná rada Slovenskej republiky uctila povstaním necelých tristo obetí zemetrasenia v Taliansku.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, potom dobre, ako odznejú všetky návrhy. Pán poslanec Kukan.

E. Kukan, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, v mene poslaneckých klubov SDKÚ - DS, Kresťanskodemokratického hnutia a SMK - Magyar Koalíció Pártja navrhujem program tejto schôdze doplniť o bod pod názvom Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k piatim rokom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Navrhujem tiež, aby tento bod bol prerokovaný dňa 30. 4. 2009.

Odôvodnenie. Piate výročie vstupu Slovenskej republiky do EÚ je dobrou príležitosťou pripomenúť si cestu, ktorou Slovensko prešlo. Potvrdí hodnotový priestor, ktorý je pre nás Európska únia a politiky, ktoré má v nej Slovensko presadzovať. Zamyslieť sa nad tým, ako posilniť našu spôsobilosť získavať pre záujmy našej vlasti širšiu podporu pri spoločnom európskom stole. A napokon aj v čase pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu prijať zodpovednosť za ich priebeh, výsledok, ale aj volebnú účasť.

Kolegyne a kolegovia, chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dávam návrh na rozšírenie programu, aby Národná rada schválila uznesenie, ktorým zaväzuje vládu Slovenskej republiky predložiť na 35. schôdzu Národnej rady správu o stave verejných financií, štátnych finančných aktív a návrh opatrení na elimináciu nekontrolovateľného nárastu deficitu verejných financií.

Návrh odôvodňujem tým, že vláda doteraz vôbec nereaguje na aktualizované negatívne prognózy NBS o slovenskom ekonomickom vývoji a nezohľadňuje teda súčasný vývoj. Reálne obavy o stav verejných financií sú založené aj na tom, že štátne finančné aktíva sú vybielené do dna a požiadavky sú väčšie ako objem peňazí, ktorý tam zostal najmä z príjmov z privatizácií minulých vlád. Nekompetentná politika vlády a jej neschopnosť spravovať peniaze občanov môže takto viesť len k ďalšiemu zadlžovaniu občanov Slovenska a zhoršovaniu ich situácie.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, chcem vás len upozorniť, že nie je možné na 35. schôdzu predložiť správu. Správa zo zákona, vláda má 30 dní na pripravenie správy, takže buď preformulujete ten návrh. Chcete informáciu, to je možné žiadať aj v priebehu schôdze, ale na správu má vláda vždy 30 dní. Takže nie je možné dostať to do programu 35. schôdze. Takže do 30 dní. Takže potom až na budúcu schôdzu. Dobre. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Kubovič.

P. Kubovič, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Dávam návrh na doplnenie programu o uznesenie. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby na rokovanie tejto schôdze, respektíve do 30 dní predložila správu o čerpaní eurofondov za programovacie obdobie 2007 až 2013.

Odôvodnenie. Prešlo zhruba 30 % času z programovacieho obdobia, ale Slovensko má nakontrahovaných 5,33 % prostriedkov a vyčerpaných len 0,39 %. Hoci je začiatok obdobia vždy horší, aj tak je situácia po dva a pol roku blízka katastrofe a sme na najlepšej ceste k najhoršiemu výsledku. Napríklad na cestnú infraštruktúru máme k dispozícii 1,14 miliardy eur, čo je viac ako 33 miliárd Sk, nakontrahovaná je nula. Zato na druhej strane máme predražené PPP projekty. Železničná infraštruktúra má k dispozícii 0,9 miliardy eur, teda 27 miliárd Sk a nakontrahovaná je opäť nula. Zato vyrábame štúdie na nezmyselnú širokorozchodnú železnicu.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem, aby sme bod 62 programu (tlač 879) - vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov presunuli a zaradili ho ako bod 92.

Krátke odôvodnenie. V ústavnoprávnom výbore bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý treba ešte odkonzultovať. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Slabý.

J. Slabý, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Po dohode so spolupredkladateľom pánom poslancom Pučíkom beriem späť návrhy uvedené pod bodmi 34, 35, teda tlač 1008 a 1009.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Bauer.

R. Bauer, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Môj návrh sa takisto týka verejných financií, keďže situácia je veľmi vážna, a dávam návrh, aby vláda na túto schôdzu, povedzme, za bod 91 pripravila informáciu o vývoji v štátnom rozpočte, ako sa napĺňajú príjmy od začiatku roku, aké sú výdavky, aké boli finančne náročné doterajšie opatrenia proti finančnej hospodárskej kríze a aké rozpočtové opatrenia ministerstvo financií chce navrhnúť. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Bárdos.

Gy. Bárdos, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky dávam v mene poslancov Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja návrh na vyradenie z programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, a to bod č. 21 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 982). Odôvodňujem to tým, že návrh zákona nie je v súlade s ratifikovanou Chartou regionálnych a menšinových jazykov. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dávam návrh, aby do programu schôdze bola zaradená informácia vlády o situácii v Policajnom zbore v Košiciach a o riešení dôsledkov bezprecedentnej vyšetrovacej metódy policajtov. Odôvodnenie je myslím evidentné. To, čo sa udialo, je vec, ktorá nemá obdoby a je potrebné sa ňou zaoberať aj tu v Národnej rade. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Odzneli všetky návrhy, dámy a páni, na doplnenie alebo zmenu programu 35. schôdze. Budeme teraz o vašich návrhoch hlasovať v poradí, ako ste ich predniesli.

Ako prvý pán poslanec Mikloš žiada, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme vládu, aby do 30 dní predložila revidovaný štátny rozpočet na rok 2009, ako aj revidované rozpočty verejnej správy na rok 2009. Hlasujeme o tomto návrhu.

(Hlasovanie.) 145 prítomných, 61 za, 48 proti, 36 sa zdržalo.

Tento návrh pána poslanca Mikloša sme neschválili.

Pán poslanec Rydlo, myslím si, že nemusíme o vašom návrhu hlasovať. Hneď, ako odsúhlasíme program schôdze, myslím, že kolegyne, kolegovia nebudú mať námietky, aby sme si uctili obete zemetrasenia v Taliansku.

Takže budeme hlasovať teraz o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Kukan a žiada, aby sme ako Národná rada prijali vyhlásenie k 5. výročiu nášho vstupu do Európskej únie a chce, ak prijmeme takýto návrh, rokovať o tomto vyhlásení. Dobre som rozumel 30. 4.? Takže hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 65 za, 1 proti, 79 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neprijali.

Pán poslanec Štefanec žiada, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme vládu, aby predložila do 30 dní správu o vývoji a stave finančných aktív Slovenskej republiky. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 62 za, 30 proti, 54 sa zdržalo.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Kubovič žiada prijať uznesenie, ktorým zaviažeme vládu predložiť správu o čerpaní z európskych fondov. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 144 prítomných, 62 za, 19 proti, 61 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neprijali.

Pani poslankyňa Laššáková žiada, aby sme urobili zmenu v programe, a to tak, aby bod 62 bol presunutý až ako bod číslo 92 programu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 145 prítomných, 119 za, 1 proti, 21 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Túto zmenu v programe sme odsúhlasili.

Pán predseda výboru Slabý zobral späť dva návrhy, čiže o tom hlasovať nebudeme.

Pán poslanec Bauer žiada, aby vláda pripravila ešte na túto schôdzu informáciu o vývoji príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 61 za, 14 proti, 71 sa zdržalo.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Bárdos žiadal vyradiť bod 21. Je to návrh zákona o štátnom jazyku. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 51 za, 72 proti, 17 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neschválili.

A pán poslanec Fronc žiadal, aby vláda predložila informáciu o stave a situácii v Policajnom zbore v Košiciach. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 145 prítomných, 60 za, 17 proti, 68 sa zdržalo.

Ani tento návrh sme neprijali.

Budeme teraz hlasovať o návrhu programu 35. schôdze. Hlasujeme o programe 35. schôdze.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 99 za, 32 proti, 15 sa zdržalo.

Schválili sme program 35. schôdze.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte požiadať vás, aby sme si uctili pamiatku obetí v Taliansku. (Minúta ticha.) Ďakujem pekne.

Budeme pokračovať podľa schváleného programu. Ešte vás chcem informovať, dámy a páni, že hlasovať budeme o 17.00 hodine a o 11.00 hodine, tak ako to býva zvykom. Dnes o 17.00 hodine budeme hlasovať o prerokovanom prvom bode, ktorým je podľa schváleného programu zákon, ktorý vrátil pán prezident Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Čiže nebudeme hlasovať hneď po prerokovaní, ale až o 17.00 hodine spolu s ostatnými bodmi, ktoré stihneme prerokovať.

Poprosím teraz pána poslanca Buriana, predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, aby uvádzal ako spoločný spravodajca druhé a tretie čítanie o

zákone z 11. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. Je to tlač 1052.

Pán spravodajca, máte slovo.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 11. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rade Slovenskej republiky správu.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 11. marca v roku 2009 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a o doplnení niektorých ďalších zákonov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon. Prezident vo svojom rozhodnutí č. 1556/2009 uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.

Na základe toho predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1052 z 31. marca 2009 pridelil podľa § 90 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku tento vrátený návrh zákona výborom pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre financie, rozpočet a menu. Uvedené výbory prerokovali uvedený návrh v stanovenom termíne.

Prezident vo svojom rozhodnutí uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schválila s týmito zmenami. Články IV a V sa vypúšťajú. Doterajší čl. VI sa označuje ako čl. IV.

K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky nasledovné stanoviská, t. j. schváliť tento zákon bez pripomienok aj výbor pre financie, rozpočet a menu, aj ústavnoprávny výbor. Gestorský výbor teda odporúča pripomienky prezidenta Slovenskej republiky neschváliť.

Zároveň určil spoločného spravodajcu Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu výborov a zároveň určil postup pri hlasovaní pri vyjadreniach pripomienok prezidenta Slovenskej republiky.

Pán predseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť v rozprave? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode. Budeme teraz pokračovať druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 875.

Pán minister financií Počiatek uvedie vládny návrh zákona.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa predkladá v súvislosti so zavedením jednotnej meny euro a tiež z dôvodu potreby riešenia situácií, ktoré vyvstali v dôsledku aplikačných poznatkov súťažnej autority Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s harmonogramom legislatívnych krokov zavedenia eura v Slovenskej republike zabezpečenie legislatívnej konformity v nadväznosti na zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto sa navrhuje zmena tých ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže, v ktorých sú uvádzané sumy v slovenských korunách.

Ďalším cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečenie úprav určitých problémových okruhov, ktoré vyplynuli z uplatňovania platného zákona v praxi. Predovšetkým ide o úpravu v oblasti koncentrácií podnikateľov, kde sa navrhujú isté zmeny s cieľom zabezpečiť väčšiu právnu istotu a odstrániť praktické problémy aplikácie súčasného znenia zákona. Konkrétne sa ruší 30-dňová lehota na oznámenie koncentrácie s cieľom umožniť podnikateľom podávanie kvalifikovaných oznámení bez hraničnej lehoty. Podnikatelia tak nebudú pod tlakom zákonnej lehoty podávať menej kvalitné či neúplné oznámenia koncentrácií.

Novým krokom, ktorý reaguje na požiadavku praxe, je zavedenie povinnosti oznamovať koncentráciu po oznámení ponuky na prevzatie. Táto úprava reaguje na prax iných súťažných autorít Európskej komisie a požiadavky podnikateľskej verejnosti. V súvislosti s touto povinnosťou sa upravuje aj nová výnimka zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie.

Ďalším novým inštitútom v oblasti slovenského súťažného práva, ktorý predkladaný návrh zákona zavádza, je tiež možnosť oznamovať zámery koncentrácií, t. j. oznamovať koncentrácie pred uzavretím zmluvy alebo predtým, ako nastane iná skutočnosť zakladajúca zlúčenie, splynutie, získanie kontroly alebo vytvorenie spoločného podniku za predpokladu, že zrejmým výsledkom takejto aktivity bude koncentrácia.

V neposlednom rade sa navrhuje úprava výšky obratov účastníkov koncentrácie, na základe ktorých sú podnikatelia povinní oznámiť koncentráciu úradu. Úprava obratových kritérií zohľadňuje dynamiku obratov za sledované obdobie v jednotlivých sektoroch.

Návrh zákona tiež prináša zmenu v oblasti sankčnej politiky úradu, kde podľa poznatkov z aplikačnej praxe úradu, ako aj trendov nastavených Európskou komisiou a súťažnými úradmi členských krajín Únie doterajší mechanizmus ukladania sankcie za nepredloženie informácie, podkladov, respektíve za predloženie nepravdivých alebo neúplných informácií a podkladov podľa zákonom pevne stanovenej sumy je nevyhovujúci. Z tohto dôvodu je potrebné spresniť mechanizmus ukladania sankcií, a to v podobe percentuálneho bodu z obratu podnikateľa, ktorý zabezpečí požadovaný preventívny aj represívny účinok sankcií.

V oblasti sankčnej politiky sa tiež navrhuje rozšírenie existujúcej úpravy aplikácie takzvaného programu zhovievavosti, kde sa zavádza pre podnikateľov možnosť plnej imunity pred sankciami zo strany úradu, a to v prípade predloženia informácie a dôkazov rozhodujúcich pre vykonanie inšpekcie s cieľom získania rozhodujúceho dôkazu o existencii kartelovej dohody.

Predkladaný návrh tiež vypúšťa ustanovenie § 2 ods. 6 zákona z dôvodu nepresnosti pri jeho interpretácii, ako aj na základe požiadavky Európskej komisie vyplývajúcej z formálneho oznámenia v začatom konaní...

P. Paška, predseda NR SR: Prepáčte, pán minister, dámy a páni, chcem vás požiadať o pozornosť k vystúpeniu pána ministra.

J. Počiatek, minister financií SR: ... aj napriek ich nepozornosti som už skončil. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Spravodajcom vládneho návrhu je pán poslanec Kotian.

M. Kotian, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 875) v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1300 z 11. februára 2009 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a v znení a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 875) na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 8. apríla 2009 a v gestorskom výbore do 14. apríla 2009 Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Vládny návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 31. apríla 2009, číslo uznesenia 583, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením z 8. apríla 2009, uznesenie číslo 474, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením z 2. apríla 2009 číslo 488. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením 8. apríla 2009 pod číslom 497. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť v rozprave? Pán poslanec Cabaj. Končím možnosť sa prihlásiť. Máte slovo, pán poslanec.

T. Cabaj, poslanec: Vážený pán predseda, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil jeden stručný pozmeňujúci návrh pri prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a  o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, teda tlači 875.

Pozmeňujúci návrh znie. Za čl. I sa vkladá nový čl. II., ktorý znie. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 575/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto.

Po prvé. V § 6 písm. a) znie. "(a) Priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov."

Druhý bod. V § 9 ods. 1 sa dopĺňa písm. k), ktoré znie. "(k) Spracovanie dreva vrátane biotechnológie." Označenie čl. II sa mení na čl. III.

Odôvodnenie. Predložený návrh novely zákona má za cieľ prevedenie kompetencie v oblasti spracovania dreva vrátane biotechnológií z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Týmto krokom dôjde k efektívnejšiemu riešeniu problémov, ktoré sú viazané s lesným hospodárstvom a ich následné pokračovanie v spracovaní dreva, čo je mimoriadne významné aj v súčasnom období prehlbujúcej sa finančnej a hospodárskej krízy.

Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám aj zodpovedný počet podpisov pánu spravodajcovi tak, aby sme sa mohli pri hlasovaní týmto pozmeňujúcim návrhom zaoberať. Verím, že tento pozmeňujúci návrh získa vašu podporu, za čo vopred ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec, boli ste jediný v rozprave. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána navrhovateľa, či sa chce vyjadriť k rozprave a k návrhu?

Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči.

J. Počiatek, minister financií SR: Súhlasím s týmto návrhom.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme pokračovať prvými čítaniami. Prvým bodom je

vládny návrh zákona v prvom čítaní, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 943).

Pán minister, nech sa páči.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona na základe uznesenia vlády číslo 145 z 27. februára 2008 zakotvuje colníkom vyšetrovacie kompetencie, ktoré im umožnia vykonávať trestné stíhanie bez ohľadu na výšku uloženého trestu. Zavádza sa povinnosť colníka vykonať záverečnú vyšetrovateľskú skúšku a uvádza sa taxatívny výpočet činností, ktoré môže vykonávať vyšetrovateľ, čakateľ.

V tejto súvislosti sa súčasne novelizuje zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Trestný poriadok.

Predkladaný návrh novely zákona novo upravuje základné podmienky prijatia občana do služobného pomeru a kvalifikačné predpoklady na funkciu colníka. Upravuje inštitút služobného hodnotenia, prepustenia zo služobného pomeru, skončenia služobného pomeru. Novo ustanovuje získanie zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie colníkov a modifikuje niektoré ustanovenia týkajúce sa konania vo veciach služobného pomeru colníka.

Navrhovaným znením sa upravuje možnosť vyslania colníka na zahraničnú služobnú cestu a zavádza sa nový inštitút činnej zálohy, do ktorej je colník zaradený počas vyslania do zahraničia na výkon štátnej funkcie a služby.

V nadväznosti na celý rad nových právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci sa novo upravuje výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ako aj príplatok za takúto službu.

Novela colného zákona upravuje povinnosti osoby prepravujúcej leteckou alebo železničnou dopravou tovar cez colnú hranicu spoločenstva. Upravujú sa aj náležitosti rozhodnutí v colnom konaní a v súvislosti s modernizáciou a elektronizáciou colných postupov. Ďakujem za slovo, skončil som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister, spravodajcom je pán poslanec Hradecký.

B. Hradecký, poslanec: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 943) ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako spravodajca Národnej rady Slovenskej republiky k tomuto prvému čítaniu si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši problematiku, ktorú je potrebné upraviť spôsobom, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy nemám. Pýtam sa, či chce niekto, dámy a páni, vystúpiť v rozprave? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ďakujem, pán minister financií.

Budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1017.

Pán podpredseda vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič uvedie vládny návrh zákona.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Vážený pán predseda Národnej rady, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené auditórium, návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe bol predsedom vlády Slovenskej republiky predložený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 235 zo dňa 25. marca 2009.

Predložený návrh zákona novelizuje zákon o kontrole v štátnej správe, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený dňa 14. decembra 1995 a účinný bol dňom 11. januára 2006.

Cieľom predloženého návrhu zákona je novelizovať v ustanovení § 16 sumy poriadkových pokút z dôvodu zjednodušenia aplikačnej praxe, používania minimálnych a maximálnych hodnôt týchto súm a tiež reagovať na zmenu národnej meny v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Predložený návrh zákona neupravuje len zmenu peňažných súm zo slovenských korún na eurá, ale z dôvodu právnej istoty a prehľadnosti aj výšku týchto súm smerom nadol, čo nie je v rozpore s princípmi a zásadami zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., ďalej len generálny zákon. Úprava dolnej a hornej hranice výšky poriadkových pokút na celé čísla sa javí ako optimálne riešenie z hľadiska praktickej aplikácie týchto ustanovení v zákone všeobecného typu, akým je zákon o kontrole v štátnej správe.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády. Spravodajcom k vládnemu návrhu je pán predseda výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pán poslanec Cabaj. Nie je tu. Sme v prvom čítaní. Je tu niekto z výboru, kto by mohol odspravodajcovať? Nie je tu nikto? Formálne uveďte v prvom čítaní. Vyhlasujem krátku technickú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Takže budeme pokračovať. Pán poslanec.

T. Cabaj, poslanec: Pán predseda, ja sa ospravedlňujem, ale dokončil som jeden bod a hneď do druhého som vletel. Ďakujem pekne za slovo.

Pán predseda, pán podpredseda vlády, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (tlač 1017).

V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Uvedený vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 35. schôdze Národnej rady.

Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 aj v § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadujúce informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie upravená nie je.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 31. marca 2009 č. 1041 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby uvedené výbory tento vládny návrh zákona prerokovali do 10. júna 2009 a v gestorskom výbore do 12. júna 2009.

Skončil som, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP