Úterý 10. března 2009

Prvý deň rokovania

33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

10. marca 2009 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vítam vás v rokovacej sále Národnej rady a otváram 33. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) 115 prítomných.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a môžeme pokračovať v rokovaní 33. schôdze.

Na 33. schôdzi budú overovateľmi poslanec Tibor Glenda a pani poslankyňa Szögedi, náhradníkmi budú pán poslanec Vestenický a Markovič.

O ospravedlnenie požiadali pán podpredseda Viliam Veteška a páni poslanci Abrhan, Mamojka, Micheľ, Mikloško, Kahanec, Prokopovič, Radičová. Na zahraničnej pracovnej ceste sú poslanci: pán poslanec Berényi a pani poslankyňa Kramplová.

Návrh programu máte rozdaný a pristúpime teraz k schváleniu programu, samozrejme, ešte predtým vám každému umožním v rozsahu jednej minúty podať návrh na doplnenie alebo zmeny v programe 33. schôdze. Takže, nech sa páči, kto chce doplniť program? Páni poslanci Štefanec, Mikloš. Končím možnosť...

Nech sa páči, pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby sme do programu tejto mimoriadnej schôdze zaradili tlač 964 - návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy a na ochranu a tvorbu pracovných miest. Je to uznesenie, o ktorom by mala rokovať druhá mimoriadna schôdza, ktorá je zvolaná nadnes na 17.00 hodinu. Ak odsúhlasíme zaradenie tohto bodu do programu dnešnej mimoriadnej schôdze, de facto budeme rokovať len na jednej jedinej mimoriadnej schôdzi Národnej rady. V tomto uznesení odporúčame vláde prijať v skrátenom legislatívnom konaní zákon o dani z príjmov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o verejnom obstarávaní, ako aj zákon o zrušení Fondu národného majetku. Ďalej žiadame vládu o 16 opatrení, ktorými by prispela k riešeniu krízového stavu na Slovensku.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Mikloš.

I. Mikloš, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dávam návrh, aby Národná rada ešte pred bodmi, ktoré sú zaradené na túto mimoriadnu schôdzu, rokovala, schválila uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu, aby predložila do 30 dní do Národnej rady revidovaný štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy, ktorý bude zohľadňovať neustále sa zhoršujúce odhady ekonomického rastu a ekonomického vývoja na Slovensku. Revidovaný štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy, ktorý zreálni príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy a navrhne také úsporné opatrenia na strane verejných výdavkov, ktoré zabránia tvorbe nadmerného deficitu a neúmerného zadlžovania budúcich generácií. Odôvodňujem tento návrh tým, že štátny rozpočet, ktorý dnes platí, bol schvaľovaný pri predpoklade 6,4-percentného rastu, aktuálny odhad je 2,4 %, ale aj to asi nebude reálne a rast bude nižší, takže malo by byť povinnosťou vlády predložiť takýto revidovaný... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Boli to dva návrhy, o ktorých budeme teraz, dámy a páni, hlasovať. Najprv o návrhu pána poslanca Štefanca.

Dovoľte, aby som využil aj túto príležitosť a najmä aj pre novinárov, ale aj vám všetkým povedal, že nie sme na mimoriadnej schôdzi, sme na riadnej 33. schôdzi, ktorú som zvolal v zmysle zákona o rokovacom poriadku, a mimoriadna je 34. schôdza. Je to taká schôdza, ktorú zvolávam a musím zvolať na základe požiadavky minimálne pätiny poslancov. Takže len aby sme si to trošku ujasnili.

Takže budeme teraz hlasovať. A, pán poslanec, vy ste mali zrejme na mysli návrh uznesenia, ktorý je súčasť tlače mimoriadnej, 34. schôdze, čiže keď dovolíte, chcete, aby sme zaradili návrh uznesenia Národnej rady na prijatie opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy, áno? Čiže to číslo tlače nemôžeme používať. Takže hlasujeme.

(Hlasovanie.) 132 prítomných, 55 za, 41 proti, 34 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Mikloš žiadal, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme vládu Slovenskej republiky, aby do 30 dní predložila Národnej rade revidovaný návrh štátneho rozpočtu, ako aj návrh rozpočtov verejnej správy. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 131 prítomných, 54 za, 39 proti, 37 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Ani tento návrh sme neschválili.

Budeme teraz hlasovať o

návrhu programu 33. schôdze

tak, ako vám bol rozdaný do lavíc, keďže sme neschválili žiadny návrh na zmenu.

(Hlasovanie.) 126 prítomných, 101 za, 5 proti, 18 sa zdržali, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili program 33. schôdze Národnej rady.

Dámy a páni, ešte vás chcem informovať, že o štyroch návrhoch vlády na skrátené legislatívne konanie budeme hlasovať hneď po ich prerokovaní a potom o 17.00 hodine prerušíme rokovanie 33. schôdze a budeme sa snažiť pokračovať v rokovaní 34., mimoriadnej, schôdze, ktorú sme nemohli otvoriť v piatok, pretože sme neboli uznášaniaschopní. O všetkých štyroch naraz budeme hlasovať, takže prerokujeme návrhy na skrátené legislatívne konanie a po ich prerokovaní budeme o nich hlasovať. Vzhľadom na potrebu prerokovať návrhy vlády, ktoré prichádzajú ako legislatívne zmeny z dôvodu alebo v snahe eliminovať dopady krízy, privítal by som, keby sme v návrhoch o vyslovení súhlasu alebo nesúhlasu diskutovali naozaj vecne k tomu, či áno, alebo nie legislatívne konanie. Ďakujem pekne.

Teraz ideme rokovať o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to tlač 970.

Pani ministerka Tomanová, pani ministerka... Pani ministerka Tomanová, môžem vás poprosiť, keby ste odôvodnili návrh na skrátené legislatívne konanie.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, z dôvodu, že hrozia štátu značné hospodárke škody v súvislosti s prebiehajúcou globálnou ekonomickou a finančnou krízou, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktuálne ekonomická situácia si vyžaduje okamžité účinné riešenia, ktoré majú prispieť k podpore a udržaniu podnikania a výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti a lepšej pripravenosti občanov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. Vzhľadom na uvedené je potrebné urýchlene umožniť zmenou zákona o sociálnom poistení, zákona o službách zamestnanosti a zákona o zdravotnom poistení vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré prispejú k naplneniu uvedeného cieľa.

Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani ministerka.

Pani poslankyňa Vaľová je poverená členka výboru pre sociálne veci a bývanie, ako spravodajkyňa nám podá teraz informáciu.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi, aby som prečítala správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 970).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 999 z 5. marca 2009 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uvedený návrh vlády prerokoval na svojej 53. schôdzi dňa 10. marca 2009 a uznesením č. 229 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie.

Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 33. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďakujem, pán predseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám, ústne do rozpravy pán poslanec Brocka, pani poslankyňa Sárközy. Končím možnosť sa prihlásiť.

Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, dámy a páni, milí priatelia, chaos sa zväčšuje. Chaos na Slovensku sa zväčšuje, výrazom toho je aj program tejto schôdze Národnej rady, ktorá sa koná z vôle slovenskej vlády. Pôvodne, dámy a páni, sme nemali v programe rokovať v pléne Národnej rady, ale ak si pozriete program, keď ste boli pozvaní na rokovanie tejto schôdze, tak boli tam zaradené návrhy zákonov o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí ako opatrenie na riešenie dôsledkov hospodárskej krízy. Aj ďalší návrh o vysokých školách, kolega Fronc ma upozornil, aby som toto nekritizoval, lebo toto je návrh, kde idú zasa kradnúť.

Dámy a páni, sú tu aj návrhy, ktoré boli zaradené dodatočne a v tejto chvíli sme o nich rozhodovali, napríklad novela Trestného poriadku. Prosím, s týmto návrhom súhlasím, lebo reaguje na aktuálnu situáciu, ktorá vznikla. Rovnako aj návrh novely zákona o cenných papieroch, aj keď mi trošku uniká, prečo by sme mali rokovať o tomto zákone napríklad v skrátenom konaní. Rovnako je na programe aj zákon o sociálnom poistení a tento ako prvý sčasti súvisí s riešením hospodárskej krízy, ale keďže... (Ruch v sále.) Pán kolega...

Pán predseda, môžem vás poprosiť, rád by som pokračoval v rozprave.

P. Paška, predseda NR SR: Nech sa páči, máte slovo.

J. Brocka, poslanec: Ale keďže väčšina bodov napríklad návrhu zákona o sociálnom poistení, o ktorom teraz rokujeme v skrátenom konaní, nadobudne účinnosť až 1. januára budúceho roka, tak takisto si myslím, že by sme o tom nemuseli rokovať v skrátenom konaní, lebo do januára budúceho roka ešte bude, predpokladám, viacero riadnych schôdzí a mohli by sme rokovať o týchto opatreniach a zmenách po riadnom pripomienkovom konaní. Určite by to bolo v záujme aj tohto návrhu zákona.

Dámy a páni, začal som tým, že sa chaos zväčšuje. Ak toto má byť reakcia vlády na hospodársku krízu, tak mám vážne obavy, že táto vládna koalícia a vláda si neuvedomuje vážnosť situácie. Ak dovolíte, poviem aspoň jeden príklad a rád by som vyvolal aspoň krátku diskusiu, pretože je to opatrenie, ktoré vláda prijíma z vlastnej kompetencie a môže to urobiť aj na základe dnes platnej legislatívy, a keďže ide rádovo o tisíce miliónov korún, ide o prostriedky daňových poplatníkov a sú to vyhodené peniaze do vzduchu, tak si myslím, že by sme o tom mali diskutovať, minimálne diskutovať, ak táto vláda nezmení svoje správanie. (Sústavný ruch v sále.)

Pán predseda, že ma minister nepočúva, to mi nevadí, lebo ten sedí za mnou, ale poprosím, keby ste upozornili kolegov, ktorých nezaujíma toto skrátené konanie vlády vo vážnej situácii, aby ste ich upozornili, že diskutovať môžu aj inde.

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, poprosím vás, venujte pozornosť kolegovi.

J. Brocka, poslanec: Ďakujem pekne. Vy, ktorí pracujete s internetom a s mailovou poštou, tak máte skúsenosť s vírusmi. Vírusy vám môžu skomplikovať život, lebo ak ste robili na niektorých veciach dlhý čas a jeden vírus vám zničí vašu prácu, tak je to, je to dosť nepríjemné. Ja si myslím, že vírusy sa nešíria len po internete, ja si myslím, že po Európe a po svete sa šíria vírusy aj v súvislosti s riešením hospodárskej krízy. Ako príklad takého vírusu, ktorý sa nebezpečne po Európe šíri, tak spomeniem príklad, nazval som to, že "šrotovné 1".

Dámy a páni, šrotovné, ktoré naša vláda vlastne už zaviedla od včera, je tisíc miliónov korún vyhodených do vzduchu. Poviem vám ako. Argument, že ho zaviedli aj v iných krajinách, je síce v tejto súvislosti pre niekoho možno zaujímavý, ale na príklade šrotovného chcem poukázať, ako šrotovné nepatrí medzi účinné a efektívne opatrenia v súvislosti s riešením problémov hospodárskej krízy. Keď v Nemecku zaviedli šrotovné, tak do dnešného dňa sa vypredali v Nemecku všetky Dacie. A potom veľa značiek Škoda Fabia. Vďaka šrotovnému v Nemecku dnes v Rumunsku a v Českej republike vyrábajú Dacie a Škody Fabie aj v druhých zmenách. Čiže mohli by sme to nazvať aj inak, ako bratská pomoc nemeckého národa rumunskému alebo českému národu. Niečo podobné bude aj na Slovensku. Neviem, koľko sa predá Dacií, koľko sa predá značiek Škoda Fabia alebo Škoda Octavia, možno to budú autá, ktoré sa vyrábajú lacnejšie v Ázii, ale "šrotovné 1" bude mať aj, a hovorím to preto a spájam to s tým vírusom, aj iné škodlivé účinky na správanie sa občanov. Nemyslím teraz na tých, ktorí si vymenia vďaka šrotovnému svoje druhé alebo tretie auto, staré s pomocou štátu za nové. Sú aj takí, ktorí si to môžu dovoliť. Ale na Slovensku je skupina občanov, ktorí boli odolní voči vírusom vďaka zdravému rozumu, napríklad ak im ponúkali pochybné finančné inštitúcie peniaze hneď a bez ručenia. Jednoducho sú takí, ktorí sa dali chytiť, a dnes nemajú ani peniaze, ani strechu nad hlavou. Ale tí, čo mali zdravý rozum a čo si to vedeli spočítať, či si môžu dovoliť splátky a úroky zo svojej nízkej mzdy, tak jednoducho nepodľahli takýmto lákavým ponukám. Ale teraz prichádza nová ponuka zo strany vlády a táto vláda ponúka tým ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť auto, že my vám dáme 30-, 60-tisíc a vy si požičajte, lebo už dnes riešia problém pre ľudí, ktorí na to nemajú, že by to mohli na lízing. To znamená, že ak máte prácu a vyrátate si, že si môžete kúpiť tú Daciu zo svojich výplat a zo svojej splátky, tak my vám to umožníme. Ak tí ľudia zajtra prídu o prácu, tak budú mať síce nové auto, to najlacnejšie, ale budú mať problém, ako vrátiť požičané peniaze. Keby tu bol Peter Weiss, tak ten by možno, ja si ho pamätám, on v takýchto prípadoch, keď vláda plytvala, alebo teda ľudí dostala do zlej situácie, tak hneď argumentoval, že koľko pribudne samovražedných prípadov.

Dámy a páni, aj takto sa budú niektorí ľudia na Slovensku správať. Samozrejme, tie peniaze nedáva štát, nedáva vláda, samozrejme, tieto peniaze dávajú tí, ktorí prácu budú mať, ktorí napríklad sa nedajú chytiť vláde a nekúpia si to auto, lebo oni zvažujú, či si môžu dovoliť napríklad ísť do reštaurácie na nedeľný obed. Alebo v obchode zvažujú, že či už budú kupovať v Tescu, alebo v Kauflande, alebo pôjdu len do Lidlu. Jednoducho, taká je dnes situácia na Slovensku. A rozumní ľudia zvažujú, čo si môžu dovoliť. Jednoducho rušia svoje naplánované dovolenky, rušia mnohé investície. Samozrejme, oni majú rozum. Slovenská vláda, mám pocit, že ho stráca.

A teraz "šrotovné 2", taký je môj pracovný názov pre návrh, s ktorým prišla ministerka Tomanová, a tak trošku súvisí s týmto zákonom a s dôchodkovým systémom. Pani ministerka Tomanová pred dvomi dňami prišla s nápadom, keď usilujú dostať ľudí z druhého piliera, to znamená tých, ktorí si sporia, tak pani ministerka Tomanová prišla so zaujímavým návrhom. Vy, ktorí vystúpite z druhého piliera, môžete svoje peniaze minúť hneď. Samozrejme, budú uvažovať, že na čo by to bolo, aby to nemohlo byť na všetko. Už nebudeme my míňať vaše peniaze, ktoré si šetríte na dôchodok, ale môžete, nám stačí, keď to urobíte vy, ako keď ich miniete teraz a hneď. Prosím vás, ak by sme urobili súťaž... (Reakcia z pléna.)

Pani kolegyňa, hovorím k tomu, pani kolegyňa, hovorím k tomu. Ak budete trpezlivá, tak budete počuť, ako sa to dotýka i tohto zákona.

Ak by sme urobili súťaž z tej stovky návrhov, ktoré táto vláda urobila v rámci riešenia hospodárskej krízy, tak tento nápad, si myslím, že to je návrh na Oscara. Dámy a páni, naozaj, ak takýmto spôsobom bude vláda nahovárať ľudí, aby dnes, keď treba šetriť, aby bezhlavo míňali peniaze, a keď kritizujú odborníci vládu, že to nie je rozumné, tak vláda to chce hodiť na občanov a ešte ich takýmito spôsobmi ako lákať, aby prejedali svoju budúcnosť, tak to považujem za neslýchanú nezodpovednosť tejto vlády. (Potlesk.)

No a teraz to, čo je obsahom tohto návrhu zákona, novela zákona v skrátenom konaní, ktorú privítali aj živnostníci na Rade pre hospodársku krízu. Dámy a páni, obávam sa, že tí, ktorí reprezentovali na tej Rade pre hospodársku krízu, ktorí reprezentovali živnostníkov, tak nemali so sebou kalkulačku. Lebo keby mali so sebou kalkulačku, tak by vedeli a videli, že táto vláda im cez tento zákon opasok o jednu dierku posúva od 1. apríla, že budú mať nižšie odvody do rezervného fondu, zo 4,75 na 2 %. Ale zároveň v tomto zákone im navrhuje, že od 1. januára im tie dierky, ten opasok utiahne rovno o dve dierky, dámy a páni, lebo sa odpútava platenie poistných odvodov od minimálnej mzdy a bude sa viazať na priemerný zárobok. Ale keďže mzda rástla rádovo skoro o 800 korún za minulý rok, to znamená, že milé odvody živnostníkov nebudú menšie, ale budú väčšie, čiže o tej dierke a o tých dierkach to platí.

Dámy a páni, tak ako pristupuje táto vláda k riešeniu hospodárskej krízy, aj z toho vidieť, že si neuvedomujú vážnosť situácie, že všade vo svete vlády, ľavicové, pravicové, dávajú dokopy svoje múdre hlavy, to znamená aj opozičné. Ako využívajú ten odborný potenciál všetkých spoločností, aby prijímali opatrenia, ktoré naozaj povedú k riešeniu hospodárskej krízy. A riziká, ktoré sú tu a ktoré nemôžeme inak ovplyvniť, lebo sú zvonku, tak jednoducho hľadajú riešenia a využívajú všetky.

Jedine slovenská vláda pyšne a arogantne vysmieva opozíciu. Odmieta dokonca diskutovať o našich návrhoch, a pritom si myslím, že keby ste vy miesto toho "šrotovného 1" alebo "šrotovného 2" tie peniaze, ktoré vy inak potrebujete, keby ste ich vy rozdali ľuďom napríklad vo forme nižších poistných odvodov, aj pre živnostníkov, aj pre všetkých zamestnávateľov a zamestnancov, tak by ste pomohli jednotlivcom, by ste pomohli zamestnávateľom, pomohli by ste celej krajine. Ale vy to robíte úplne opačne.

Vy rozhodujete o miliardách. Napríklad pani ministerka veľmi často používa príklad, ako ľudia, ktorí si sporili a sporia, že prichádzajú o svoje výnosy, lebo v poslednom roku klesli výnosy o 3, o 5, o 7 %. Ale zamlčuje to, že výnosy napríklad štátnych železníc, ako sa ukazuje, lebo priemyselná produkcia veď klesla o 35 % a že ich výnosy klesnú nie o 5 %, o 50 %. A preto musí slovenská vláda tam naliať nie tisíce, milióny, ale rovno 6 mld.! Uvedomujete si, prečo ona potrebuje, aby ľudia prestali sporiť na svoje dôchodky? No lebo ona tie peniaze potrebuje hneď do štátnych železníc. O tom nehovorí, že s nimi nevie urobiť poriadok.

Jednoducho, naozaj nebudem hovoriť o všetkom, ale toto sú jasné, jasné signály, že táto vláda nevie spravovať túto krajinu nie v dobrých časoch, lebo oni v dobrých časoch nič nenašetrili. Nič nenašetrili, keď tu bol 10-percentný ekonomický rast. Táto vláda nevie túto krajinu spravovať ani v ťažkých časoch.

Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: S faktickými poznámkami - pani poslankyňa Vaľová, Halecký, Sabolová, Senko, Jarjabek, Horváth, Fronc. Končím možnosť sa prihlásiť. Ešte pani poslankyňa Tóthová.

Pani poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja som dlho rozmýšľala, ako začať, ale začnem vašimi vlastnými slovami, pán kolega. Ozaj, vy ako poslanec sám, a možno aj opoziční poslanci niektorí, sa chcete implementovať ako ten vírus, máte pravdu, do myslenia ľudí a do krokov tejto vlády, deštruovať ju. Pretože od začiatku, odkedy tu sedíte, stále len predpovedáte katastrofy: že neprijmeme euro, že Zákonník práce bude ľuďom škodiť - a tieto katastrofy sa nepotvrdili. Tak prečo rozprávate o opatreniach tejto vlády, ktoré ešte neprišli iba do praxe, opäť aké sú katastrofické? Veď vy ste ten vírus, ktorý tu chcete zaviesť, aby vlastne tie kroky, ktoré sú dobré, aby boli deštruované.

Ďalej nerozumiem, ako dlhodobý poslanec, teda že máme rozpravu o legislatívnom skrátenom konaní o sociálnom poistení a vy tu rozprávate o šrotovnom a spomínate tu také veci, ktoré vôbec k tomuto legislatívnemu skrátenému konaniu nepatria. Tak ja vás prosím, nechovajte sa ako vírusy a potom tým pádom, ktorí chcú ozaj deštruovať tento národ a rozprávajú, ako všetko bude zlé, a nič zatiaľ, čo ste veštili, sa nepotvrdilo. A neodmietajte - prosím vás pekne, nikto vás neodmieta. Ale vy stále zavádzate iba pesimizmus, nie ako riešiť problém, ale ako to, čo navrhujeme, je zlé. O tom je celá vaša diskusia a o tom je všetko, čo vysielate, je ako message pre tento národ.

Ďakujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán poslanec Brocka, chcel by som povedať, že neviem, či ste sa vyjadrili, či súhlasíte, alebo nesúhlasíte so skráteným legislatívnym konaním, predpokladám, že nie. Ja na rozdiel od vás, myslím si, že je to odôvodnené, a to z týchto dôvodov.

Po prvé vieme, že živnostníci tento problém platenia odvodov a nadväznosť na minimálnu mzdu majú už dlhodobo a za posledné tri-štyri roky sa to nepodarilo riešiť. Stále sa to analyzovalo, kalkulovalo a teraz je tá vhodná doba, príhodná, aby sa tento problém vyriešil. Je to systémový problém, dotýka sa všetkých živnostníkov. A myslím si, že je tým správnym smerom, lebo uľahčuje ich odvodové zaťaženie a uľahčuje ich mierou, by som povedal, nie zanedbateľnou a uľahčuje túto záležitosť všetkým živnostníkom. Takže správny smer, myslím si, že aj správny rozsah, aby to nenabúralo štátny rozpočet. A nakoniec toto, čo ste spomínali, zvyšuje to aj spotrebu obyvateľstva. Aspoň je predpoklad, pokiaľ takéto peniaze v rozsahu možno jednej miliardy budú v najbližších mesiacoch, rokoch v rozpočte. Takže tento návrh ja považujem za odôvodnený a som za to, aby v skrátenom legislatívnom konaní bol prerokovaný. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Sabolová.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa vrátila úplne k začiatku vystúpenia pána poslanca Brocku k procedúre. Ak by ste mali poctivý úmysel riešiť vážnu situáciu, aj pán predseda, ale aj vôbec celá vládna koalícia, bola by táto schôdza ako mimoriadna schôdza. Pretože ten manéver, že je to riadna schôdza s tými troma zákonmi, bol síce fajn, ale nič neriešiaci. A aj tak sme zaradili ako prvé čítania skrátené konania, čiže hospodársku krízu.

Netvárme sa, že nie je mimoriadna situácia, lebo tu už pani kolegyňa predo mnou to spochybnila, že my nejako strašíme. Ja si myslím, že nestrašíme, ale treba byť obozretný a opatrný. A návrh, ktorý je predložený, tento návrh v skrátenom legislatívnom konaní a potom v ďalších čítaniach skutočne nerieši hospodársku krízu v žiadnom prípade.

A ja sa chcem ale aj poďakovať aj pánu poslancovi práve za to, že urobil istý exkurz do toho, aká je vážna situácia a aké sú nerozumné kroky tejto vlády, pokiaľ navrhuje opatrenia, ktoré sú nič neriešiace a ktoré skutočne označil ako šrotovné - a my budeme len šrotovať, ale nebudeme vyrábať. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Senko.

J. Senko, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Brocka, to je neskutočné, čo ste dokázali zo seba vypotiť. Dúfam, že ste sa pritom ani veľmi nezapotili. Ľuďom treba odkázať, aby vás nebrali vážne, pretože ak by vás brali vážne, tak by im museli po tele naskakovať zimomriavky.

Vláda si zodpovedne plní svoje povinnosti. Operatívne reaguje na problémy, o ktorých ste hovorili. Je veľmi zodpovedná. Skôr vaše reči sú nezodpovedné. Silou mocou chcete do spoločnosti vnášať pesimizmus. Takáto situácia by vám zrejme vyhovovala. Ale nie je to tak.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Jarjabek.

D. Jarjabek, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Brocka, plných 15 minút ste zneužívali rokovací poriadok, prvých preto, lebo prvých 15 minút ste hovorili absolútne mimo témy, o ktorej ste mali z rokovacieho poriadku hovoriť. Len vďaka veľkorysosti a benevolencii predsedu parlamentu ste si to mohli dovoliť, čo pochopiteľne zneužívate, a predpokladám, že na tejto schôdzi budete zneužívať ešte veľa ráz. To je prvá poznámka.

Druhá poznámka. K vašim, teda tým ďalším hodnoteniam. Keby táto vláda nadviazala s vami dialóg, teoreticky, boli by ste prvý, ktorí by ju za to kritizovali, a boli by ste prvý, ktorý by sa tejto vláde za to vysmieval.

Tretia poznámka. Hovorili ste veľa o šrotovnom. Keď som vás počúval, tak si myslím, že vláda skôr mala vymyslieť "poslanecké" - pre vás.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Horváth.

J. Horváth, poslanec: Ďakujem. Vážený pán kolega Brocka, prosím, odpovedzte mi na otázku, súhlasíte so skráteným legislatívnym konaním o sociálnom poistení, o zákone o sociálnom poistení? Na toto som nedostal odpoveď vo vašom vystúpení. O tomto tu rokujeme. Dostal som odpoveď, že ste zásadne proti šrotovnému, že členovia Rady pre hospodársku krízu, myslím, že z radov živnostníkov, tých ste, myslím, pomenovali, nemajú kalkulačku, a teda môžeme ich považovať za hlupákov. Ale nemám odpoveď na zásadnú otázku, o ktorej tu rokujeme. Teda že či súhlasíte, alebo nesúhlasíte so skráteným legislatívnym konaním v rokovaní o zákone o sociálnom poistení.

A ešte mi, prosím, dovoľte jednu poznámku. Je pravda - dozvedel som sa, a preto sa to rovnom pýtam - je pravda, že tie návrhy zákonov, ktoré KDH pripravilo, ktoré pred nejakým nedávnym časom na svojej tlačovej konferencii prezentovalo, nenašlo oporu medzi opozičnými partnermi? Že to je dôvod, prečo boli problémy so zvolaním mimoriadnej schôdze? Že teda nie je konsenzus v opozícii?

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, ja by som rád povedal, aby sme sa tuná nehrali a nerobili prestrelky. Naozaj hovoríme o veciach, ktoré sú vážne pre túto krajinu, o kríze. A beriem v istom zmysle aj niektoré návrhy vlády takto.

Ak kolega Brocka povedal, že v podstate zatiaľ sa správate ako tí, ktorí majú patent na rozum, a odmietate akúkoľvek diskusiu, ja si myslím, že ukážka toho bolo to, že návrh na zmenu programu od kolegu Štefanca ste jednoducho znova odmietli. Ale to nebude večne. Ja som presvedčený, že príde okamih, keď pochopíte, že jednoducho treba hľadať spoločné riešenie, pretože pre ľudí, tých, ktorí sú nezamestnaní, je absolútne jedno, že ten návrh príde z koalície alebo z opozície. Nezamestnaného zaujíma iba riešenie jeho vážneho problému.

Aj preto si myslím, že by sme mali o týchto veciach trochu serióznejšie diskutovať a nerobiť tu z toho politické prestrelky.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Nadviažem na to, čo bolo povedané. Aj pán poslanec Brocka začal hovoriť, ako treba vážne diskutovať, pretože je situácia mnohých skutočne až ťažko únosná. A práve preto, že je tak ťažko únosná pre mnohých občanov, nemožno tak diskutovať, pán poslanec, ako ste diskutovali vy. To bolo niečo, čo je v Predanej neveste stvárnené do jednej hlavnej postavy. Vy ste tu rozprávali, rozprávali a nevyjadrili ste sa k predmetu bodu. Vy ste nepovedali, či ste za skrátené legislatívne, alebo nie ste. Ešte by som uniesla, keby ste išli do merita zákona, ktorý má byť v skrátenom legislatívnom konaní, a to je vymeriavací základ, výška 44, 2 %. Vy ste sa toho ani nedotkli, aby ste povedali, že či takéto skrátené konanie pre tento problém je potrebné, alebo nie je potrebné. O tom tu teraz rokujeme!

A nie o všetkom, čo ste vy tu zhrnuli, bez hlavy a bez päty. Vás to nemrzí, že tí ľudia čakajú na riešenia? Áno, chcete stále diskusiu. Veď teraz ste ukázali, že diskutujete absolútne od veci. Absolútne len vo vašej rovine takých vecí, ktoré nie sú konkrétne. Na korektnú diskusiu treba aj korektných partnerov. To, čo ste tu teraz ukázali, skutočne, mňa to úplne šokuje, keď takto budeme dneska rokovať, tak sa ani nedozvieme o čom. Ste za skrátené alebo nie ste? Veď ste to nepovedali.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Brocka, vaša reakcia. Zapnite pána poslanca Brocku.

J. Brocka, poslanec: Poprosím mikrofón. Budem reagovať od posledného predrečníka.

No, pani Tóthová, ako chcete s nami diskutovať, bolo vidieť, ako sa správate ku schôdzam, napríklad k tej, ktorú iniciovala opozícia. Pýtate sa, že som k meritu veci nediskutoval, a spomenuli ste 44,2-percentný vymeriavací základ. No, pani kolegyňa, veď to som spomínal, ale účinnosť týchto ustanovení je od 1. januára 2010! Pani kolegyňa, a prečo o tom rokujeme v marci, 10. marca v skrátenom konaní? Je marec a toto vláda navrhuje s účinnosťou od 1. januára 2010. Rozumiete, prečo nesúhlasím v tejto veci so skráteným konaním?

K pánu Horváthovi. Pán kolega, no, lebo tento návrh je guláš! Naozaj, sú tam opatrenia, s ktorými súhlasím, napríklad, aby od 1. apríla živnostníkom boli znížené poistné odvody, my navrhujeme, aby boli nielen živnostníkom, ale všetkým zamestnancov a zamestnávateľom znížené odvody. Ale napríklad to, čo pani Tóthová si všimla, že tam je iný vymeriavací základ, ale až v januári. Pán kolega, toto patrí do skráteného konania?

No a, pán Jarjabek, pán kolega, vás už som počul aj lepšie vystupovať. Ak si vy myslíte, že my opozícia budeme vystupovať tak, že sa vám to bude páčiť, a len vtedy vystupovať, no tak budete ešte veľmi dlho čakať. Aspoň kým bude táto vláda pri moci.

A teraz, pán kolega Senko, vraj že som sa veľmi nezapotil. (Povedané so smiechom.) No musím vám, pán kolega, povedať, že ja som sa nezapotil, ale myslím si, že ani vaša vláda sa veľmi nezapotila pri vypracovaní tých návrhov, ktoré nám poslala do Národnej rady.

Pán kolega Halecký, no, ste sa pýtali to isté, že či som za, alebo nie. No je to veľký problém. Lebo v tom zákone je tretina... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Sárközy do rozpravy. (Reakcia z pléna. Ruch v sále.) Pani kolegyňa, poprosím vás.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

K. Sárközy, poslankyňa: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani ministerka, pán podpredseda vlády, ja sa pokúsim vyjadriť v princípe k tomu, o čom tu dnes rokujeme. Najprv k mimoriadnej schôdzi a potom k skrátenému legislatívnemu konaniu.

Pán predseda, pán Paška, vy ste povedali, že toto nie je mimoriadna schôdza, ale je to riadne zvolaná schôdza. No ja nemôžem s vami súhlasiť, ale pevne verím, že môžem mať na to iný názor. Pretože my sme začiatkom roka dostali harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na rok 2009, ktorý bol odsúhlasený poslaneckým grémiom niekedy na konci minulého roka. Podľa tohto harmonogramu mala byť schôdza, sa mala nasledujúca schôdza začať 15. apríla. Pretože rokujeme mimo tohto harmonogramu, tak ja si to vysvetľujem tak, že všetky schôdze okrem toho, čo sú uvedené v tomto harmonograme, sú mimoriadne schôdze. Ale to len na okraj.

Ja sa tiež musím zastaviť pri tom, minulý týždeň sme dostali pozvánku, návrh programu na 33. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Táto pozvánka prišla po tom, ako opoziční poslanci na okrúhlom stole minulý týždeň v utorok zahlásili, že idú zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu. Vtedy ešte reč o mimoriadnej schôdzi nebola, ani o teda nasledujúcej schôdzi, táto pozvánka prišla až ex post. Ja som si to prečítala, musím sa vám priznať, druhýkrát som dostala takúto pozvánku, ja sa aspoň nepamätám okrem mimoriadnych schôdzí, že tam boli tri body. Na marcovej schôdzi sme mali pôvodne rokovať o troch dôležitých bodoch, a keď som si ten prvý bod prečítala, že budeme rokovať o posudzovaní a kontrolovaní hluku na vonkajšie prostredie a o zmene zákona Národnej rady o tejto problematike, tak som si povedala, že tak ja som včera sedela na opozičnom okrúhlom stole, kde sme predostreli rámec hotových zákonov, ktorými chceme riešiť hospodársku krízu, ktorá zastihla aj Slovensko. A keď sa pozrieme dookola, nielen okolité krajiny, ale aj do ostatnej Európy, myslím teraz Francúzsko alebo Nemecko, tak všade vláda a poslanci hľadali možnosť, ako zmierniť dopady tejto hospodárskej krízy. No nebola som si istá, že zákon o hluku je ten najdôležitejší, ktorý by mal prísť. Musím sa priznať, ja som až dnes na stole našla novú pozvánku, samozrejme, na internete som si to mohla pozrieť, kde je už 11 bodov.

A teraz sa vyjadrím ku skrátenému legislatívnemu konaniu.

Pani ministerka, vy ste v tej predkladacej správe povedali, že ste využili § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, a hovorili ste, predkladáte "tento návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, pretože štátu hrozia značné hospodárske škody". Môžem teraz s touto vašou vetou sčasti súhlasiť a vysvetlím prečo. Preto, poviem zrejme to isté, čo povedal môj predrečník pán poslanec Brocka, keď som si prečítala tento návrh zákona, ktorý predkladáte v skrátenom legislatívnom konaní, tak účinnosť tohto zákona je 1. apríla 2009 okrem 1. bodu až 9. bodu a § 293bh a § 293bi 10. bodu článku I a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009. To znamená, vy predkladáte zmenu zákona, novelu zákona o sociálnom poistení v skrátenom legislatívnom konaní a okrem dvoch paragrafov, to znamená okrem § 293bg a okrem § 72 všetky ostatné paragrafy a všetky tri články, ktoré sú tu, budú účinné od 1. januára 2010.

Preto aj ja sa ťažko vyjadrím aj vo svojom mene, aj v mene mojich kolegov z klubu Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, ako budeme za tento zákon hlasovať. Pretože môžeme súhlasiť s § 293bg, to znamená zníženia odvodov do rezervného fondu, hoci sme si to my predstavovali inak a v tom zákone, ktorý ste predložili, je to iné, takže s tým bodom by som súhlasila a v tomto prípade súhlasím aj so skráteným legislatívnym konaním. Ale nemôžem súhlasiť s tými ostatnými bodmi, ktoré predkladáte v skrátenom legislatívnom konaní, pretože pokiaľ sú účinné od 1. januára 2010, tak ma o tom nemôžete presvedčiť, že teraz 10. marca 2009 to musíme prerokovávať v skrátenom legislatívnom konaní, to znamená bez toho, aby tento návrh zákona prešiel pripomienkovým konaním, aby sa k tomu mohla vyjadriť širšia verejnosť a jednako aj ostatné ministerstvá.

To, čo povedal pán poslanec, a poviem to len jednu vetu, pretože to už je v zákone a k tomu sa vyjadrím až pri prvom čítaní, čo sa týka vymeriavacieho základu. Áno, súhlasím s tým, že živnostníci, ktorí boli alebo ktorí sú delegovaní v Rade pre hospodársku krízu a si asi v rýchlosti nevedeli vypočítať, čo to znamená, som za to, že sa konečne niečo deje s odpojením odvodov od vymeriavacieho základu, čo sa týka minimálnej mzdy. Lenže keď si to prečítate a spočítate, tak tu nedošlo k žiadnej zmene. K zmene pôjde zrejme ex post až vtedy, keď budete naďalej zvyšovať minimálnu mzdu, a vtedy sa už odvody zvyšovať nebudú. Ale pre živnostníkov tým, že odpojíte minimálnu mzdu a bude sa to vzťahovať na priemernú mzdu a na 44,2 % vymeriavacieho základu už to neplatí.

Takže v tomto momente ja nemôžem povedať za seba, ako budem pri tomto zákone hlasovať, čo sa týka skráteného legislatívneho konania. Zrejme si k tomu budeme musieť ešte sadnúť a môžem vám povedať, že pri tomto zákone snáď to podporím kvôli tomu, čo som povedala, kvôli tým dvom paragrafom, čo sa týka § 293bi a § 72. Ale v žiadnom prípade by som to nepodporila, čo sa týka tých ostatných bodov, ale myslím si, že poslanec musí rozmýšľať a v tomto prípade, či sa to páči mne, alebo nie, asi budem hlasovať za menšie zlo.

Koaliční poslanci, vyberte si z toho, čo som povedala, ako budem o tom hlasovať.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: S faktickou poznámkou pán poslanec Brocka, Vaľová, Farkas, Halecký. Končím možnosť sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

J. Brocka, poslanec: Pani kolegyňa, doplním vás, aj keď to nebola vaša povinnosť povedať, ako budú hlasovať poslanci za KDH pri tomto návrhu zákona, ale keďže viacero predrečníkov položilo túto otázku a ja som nestihol odpovedať na všetkých prihlásených, tak jedna informácia, že poslanci za KDH sa pri tomto vládnom návrhu zdržia hlasovania z toho dôvodu, že návrh na zníženie odvodov, ktorý navrhuje KDH, považujeme za lepší. Znížiť poistné odvody systémovo všetkým, ktorí vytvárajú pracovné miesta, všetkým, ktorí sú zamestnaní, tak to je lepší prístup teraz v čase hospodárskej krízy, vôbec to neznamená plytvanie verejných prostriedkov a povedie to k želanému cieľu. To znamená, aby sa pracovné miesta, ktoré sú ohrozené, udržali, aby, naopak, zamestnávatelia, ktorí potrebujú pracovnú silu, aby mohli pri nižších nákladoch vytvoriť nové pracovné miesta.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP