Úterý 17. února 2009

Deviaty deň rokovania

32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

17. februára 2009 o 9.00 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som pozval tých pánov poslancov, ktorí sa chcú dnes osobne zúčastniť rokovania 32. schôdze, ktoré začíname dneska 17. februára, aby zaujali miesta v poslaneckých laviciach.

Takže dovoľte mi, aby som otvoril deviaty rokovací deň 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Obligátne informácie. O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky požiadali podpredseda Národnej rady Viliam Veteška a poslanci Tibor Bastrnák, Milada Belásová, Marta Damborská, Gábor Gál, Jaroslav Paška a Boris Zala.

V rokovaní pokračujeme v porušenej rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., parlamentná tlač 844.

Pán minister zdravotníctva už zaujal miesto určené pre navrhovateľa, rovnako ako spravodajca z výboru pre zdravotníctvo pán poslanec Anton Bobrík miesto pre spravodajcu. Do rozpravy sú ešte, páni kolegovia a kolegyne, teda, vážené kolegyne a kolegovia, ústne prihlásení páni poslanci Martin Fronc, Peter Markovič, Anton Bobrík, Viliam Novotný a Katarína Tóthová. Takže teraz dávam slovo pánovi poslancovi Froncovi. Pripraví sa pán poslanec Markovič.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, pôvodne som ani nechcel vystúpiť, pretože som istým spôsobom zaujatý ako jeden z tých, ktorý fajčí, ale diskusia o tom, teraz si myslím, že by mohla byť aj dobrá, pretože sme tu v takom komornom zložení, a keď je tu menej poslancov, tak býva skôr diskusia vecná a menej politická. Tá diskusia, ktorá prebiehala o tomto zákone, ma viedla k niečomu inému, a to k tomu, ako fungujeme ako Národná rada. Myslím si, že fungujeme nie dobre, keď jednu vec za druhou, ktorá je problémom, snažíme sa riešiť zákazmi, obmedzeniami.

A uvediem niekoľko príkladov. Nedávno sme prijali školský zákon, kde sme povedali, že je veľa detí na osemročných gymnáziách, a preto sme povedali, že len 4 % môžu nastúpiť na osemročné gymnázium z populačného ročníka. No, neviem, že či sme tým pomohli občanom. Celkom iste si myslím, že pokiaľ dôjde u vás k tomu, že budete potrebovať dostať dieťa na osemročné gymnázium, tak ho dostanete, ale iní nie.

Uvediem ďalší príklad. Cestný zákon. Pozrite sa, čo sa deje v Bratislave, keď sme povedali, že parkovať na chodníkoch sa nemá. A zakázalo sa. Tak jednoducho krúžia tu autá, ktoré odťahujú jedno za druhým a skôr spôsobujú problémy ľuďom, pretože nikto z majiteľov áut svoje nezošrotuje a tých miest na parkovanie nie je. Problém sme nevyriešili. Ani sme len v tomto smere nepostúpili ani o krok ďalej a celkom iste skôr by bolo riešením, áno, zakázať parkovať na chodníkoch, ale v tom prípade, keď ponúkneme alternatívu.

Chcem povedať, tu je diskusia o tom, že zakázať propagandu na alkohol. Mimochodom si myslím, že ten alkohol je podľa mňa oveľa horší ako fajčenie, pretože ja nepoznám fajčiarov, ktorí spôsobujú nešťastia a tragédie za volantom ani rozvrátené rodiny kvôli fajčeniu a trpiace deti. Časom predpokladám, že sa dostaneme do obdobnej situácie, ako je, povedzme, vo Francúzsku pri tomto postupe, že váš obľúbený makovník už nebudete mať. Vo Francúzsku mak nekúpite. Len v lekárni niekoľko gramov a nie tak, aby ste si mohli upiecť makovník. Je to droga.

To sú všetko príklady o tom, že riešenie, ktoré tu urobíme a ktoré bude len toho druhu, že povieme, zakážeme, obmedzíme, si myslím, že problém nevyrieši. Nakoniec aj v kuloárnych debatách, s kým som sa rozprával, každý povedal, že darmo bude zákaz vo vidieckych krčmách, že tam sa situácia nezmení. A preto chcem povedať, že aj ako fajčiar som ochotný podporiť návrh zákona, ak bude jeho návrh rozumný, a nie extrémny. Ak nájde priestor aj pre tých 38 % obyvateľov, ktorí fajčia. Áno, nemám problém s tým, že budú existovať oddelené priestory, aj stavebne oddelené priestory v reštauráciách a kaviarňach pre fajčiarov a nefajčiarov, ale mám problém s návrhmi, ktoré tu zaznievali, ktoré viedli k úplnému zákazu, obmedzeniu, ktoré viedli k zákazu predaja tabakových výrobkov a vôbec distribúcie a dovozu. Myslím si, že sú to všetky veci, ktoré neprospejú ničomu. Mimochodom, taký návrh môže prospieť len tomu, že sa rozmôže čierny trh a mafia, ako sa v 20. rokoch rozmohla v Spojených štátoch pri prohibícii.

A preto vás chcem požiadať, aby sme skôr diskutovali a hľadali rozumné riešenie, ktoré nájde priestor pre jedných i pre druhých, pretože jedni i druhí potrebujú existovať pod týmto slnkom a sú to občania krajiny, čiže nesnažme sa hľadať riešenie, ktoré istým spôsobom skupinu ľudí posunie do situácie, by som povedal, takého geta. Toľko môj príspevok.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja dúfam, že v tomto zmysle ma podporí aj pán minister.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Teraz s faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Katarína Tóthová. Pokiaľ nikto iný, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Pán poslanec Fronc, asi si neuvedomujete, čo je úlohou práva. Právo nastupuje tam, kde morálka a spoločenské zvyklosti nemôžu dosiahnuť požadovaný cieľ. Je pravdou, že treba ponúknuť alternatívy. Ale tie alternatívy v spoločnosti čakáme už veľmi dlho. A niekedy, keď ste spomenuli cestný zákon, niekedy vytvorenie podtlaku vyvolá aktivity k riešeniu alternatív.

Ja si myslím, že v Bratislave vznikne taká situácia, že občania budú tlačiť na samosprávu, na inštitúcie, aby stavali podlahové garáže, aby tieto otázky riešili, pretože, ak sa zákon bude dodržiavať, nastane situácia, ktorá bude skutočne vyvolávať určitú aktivitu občanov.

A vrátim sa k fajčeniu. Pán poslanec, zrejme ste sa neoboznámili so závermi, kde v zahraničí absolútne zakázali v baroch a v reštauráciách, tam, kde sa podáva jedlo, fajčiť. Vôbec sa neznížila účasť, ale čo sa jednoznačne preukázalo, že sa znížil počet fajčiarov. Takisto pri zdražení cigariet to viedlo k zníženiu fajčenia. A snáď nechcete povedať, že spoločnosť nemá mať záujem na znížení fajčenia, ak toto fajčenie spôsobuje ďalekosiahle zdravotné škody na jednotlivcoch. A keby to bola len ich súkromná vec, ale má to dopady na celý spoločenský vývoj a na...

M. Číž, podpredseda NR SR: S reakciou, pán poslanec Fronc, má slovo.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ak je pre vás riešením to, že ľuďom skomplikujeme život zákazom a potom nech oni vyvolávajú tlak, tak to je váš postup. Ja si myslím, že tento postup nie je dobrý a že sme tu preto, aby sme hľadali riešenia, ktoré sú dobré a užitočné pre všetkých občanov a nepostupovali takýmto spôsobom.

Ďakujem, pán predsedajúci.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Peter Markovič. Pripraví sa pán poslanec Bobrík.

P. Markovič, poslanec: Prajem dobré ráno. Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne v krátkosti sa vyjadriť k téme o ochrane nefajčiarov, na ktorú dnes hľadáme riešenie.

Môj pocit ale z celej tejto diskusie, ktorá sa síce začala minulý týždeň a dnes ju končíme, a dovoľte mi sa k nej vrátiť, je skôr iný. Skôr sa mi zdá, že sme riešili iné témy, ako je napríklad obmedzenie fajčenia alebo regulácia tabaku. A už menej alebo len veľmi nepriamo sa venujeme téme ochrany tých, ktorí nefajčia.

Každá ochrana býva do istej miery reštrikciou nejakej inej činnosti. V tomto prípade fajčenia. Preto by mala vždy znieť otázka, do akej miery by sme mali a do akej miery vôbec môžeme zasahovať a obmedzovať práva nejakej skupiny ľudí, jednotlivcov a vstupovať do ich práv.

Som nefajčiar, nikdy som nefajčil a už asi ani nebudem. Prekáža mi fajčenie, prekážajú mi zafajčené priestory a vždy som zastával pomerne tvrdé postoje voči fajčiarom.

Ale napriek tomu si myslím, že dnes sme urobili veľmi málo preto, aby sme prišli s dobrým riešením, ak chcete optimálnym riešením. A to riešením pre obidve skupiny. Pre nefajčiarov aj pre fajčiarov. Veď súčet týchto dvoch skupín dáva celú populáciu. Všetci sú občanmi tejto republiky, všetci sú aj našimi voličmi. Všetkých my tu dnes zastupujeme. Myslím, že pristupovať k takej citlivej téme, ako je vstupovanie do práv a slobôd nejakej skupiny ľudí, by si zaslúžilo od nás viac pozornosti a viac snahy, ako som bol aj minulý týždeň svedkom v tomto pléne.

Mrzí ma, že diskusia sa obmedzila na akési predháňanie sa v tom, kto má väčší bič na fajčiarov. Myslím si, že sme mohli urobiť viac. Ja osobne som sa ešte cez výbor pre zdravotníctvo snažil predložiť návrh riešenia, môj pohľad na jednu z alternatív, ktorú som ja videl ako akýsi optimálny variant, ktorý nie je dokonalý, tak ako aj ostatné riešenia. Ale myslím si, že bol zreteľa hodný, že bol hodný diskusie. Dnes ho nepredkladám, pretože diskusia, ako ju ja hodnotím, sa vyvíja úplne iným smerom, a ak mám pravdu povedať, nevidím vôľu ísť viac do hĺbky a mal som pocit, že moja snaha sa stretla s pomerne veľkým nepochopením.

Pán minister napríklad môjmu návrhu vyčítal, že nedostatočne chráni zamestnancov fajčiarskych podnikov, ktorých aj ja osobne som mal na zreteli, keď som o tom rozprával v prvom čítaní. Ale to robí aj návrh pána ministra, lebo po stavebných úpravách bude musieť niekto zákazníkov vo fajčiarskej miestnosti tiež obsluhovať. Takže ani jedno, ani druhé riešenie nebolo dokonalé napriek tomu, že môjmu návrhu bol, povedzme, práve tento moment vytknutý. A dalo by sa pokračovať.

Navrhované stavebné úpravy sú podľa mňa nesprávne, nadbytočne zaťažia podnikateľov a v perspektíve úplného zákazu fajčenia, ktoré pripúšťa aj ministerstvo zdravotníctva, sú podľa mňa zlým riešením. Preto podporím aj pozmeňujúce návrhy, ktoré túto otázku riešia inak.

Jedným dychom chcem však povedať, že tému boja proti fajčeniu považujem za tému správnu a pravdivú. Tému, ktorá si zaslúži našu pozornosť nielen okrajovú, ale primárnu. Preto sa dnes napriek môjmu hodnoteniu pripájam k tým, čo hovoria, že práve dnes treba konať, ak tu máme takýto návrh predložený. Akurát ja osobne mám na to len iný názor.

To, čo som povedal v prvom čítaní, platí. Myslím však, že je trochu pokrytecké rozsiahle hovoriť o škodlivosti fajčenia, o škodlivosti tabaku, nikotínu pre zdravie fajčiarov, ale aj nefajčiarov, pasívnych fajčiarov, ale na druhej strane akceptovať status quo, keď tabak nie je na zozname nedovolených látok napríklad. Možno trochu úsmevne, ale v princípe a v podstate súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Urbáni.

Dnešná diskusia je správna a podľa môjho názoru, ale jej niečo chýba. Mala by byť spojená s inou právnou úpravou. O škodlivosti fajčenia, napríklad o boji proti fajčeniu, o škodlivosti tabaku, o jeho vplyve na zdravie alebo podobne. Ale myslím si, že meritórne v obsahu sme sa ochrane nefajčiarov pomerne vzdialili, a to na úkor inej skupiny občanov, voličov, daňových poplatníkov. Mrzí ma to, ale napriek všetkému chcem, aby sa téma boja proti fajčeniu posunula ďalej, aby sme viac hovorili o škodlivosti tabaku na ľudské zdravie, upozorňovali fajčiarov na riziká, spoločensky pôsobili na elimináciu takýchto návykov, aj lepšie a určite viac chránili nefajčiarov, ktorí sú vystavení negatívnym vplyvom fajčenia. Preto určite podporím pozmeňujúce návrhy, ktoré považujem za dobré, ale aj novelu ako celok napriek tomu, že ju nepovažujem za dobrú. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. S faktickými poznámkami pán poslanec Miššík, pán poslanec Janiš. Uzatváram možnosť prihlásiť s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec Miššík.

P. Miššík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Chcem sa poďakovať Petrovi Markovičovi za to, čo tu hovoril. A chcem pripomenúť zjednodušene, čo bol jeho pôvodný pozmeňujúci návrh. Ten hovoril o tom, že bolo na výber dané tomu, kto zriaďuje reštaurácie a bary, či to bude fajčiarske, alebo nefajčiarske pracovisko.

Ja ale musím povedať, že ako štvrtý deň nefajčiaci fajčiar podporím návrhy, ktoré absolútne zakazujú fajčenie vo všetkých zariadeniach. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Slovo má pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Na margo pána kolegu Markoviča. Chcem ho mierne doplniť v tom, že optimálne riešenie pre spoločnosť a pre nás všetkých je schváliť zákon minimálne v takom znení, ako ho predložil pán minister, len bez priečok. A osobne som presvedčený, že schválením zákona sa v konečnom dôsledku nič také strašné nestane, len väčšia časť populácie bude môcť slobodne dýchať. Schválením zákona nezakazujeme fajčiť, len by sme prinútili tých, ktorí zdravie ničia iným, aby toto praktizovali tam, kde to nikomu neškodí. O tomto je ten zákon.

M. Číž, podpredseda NR SR: S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Markovič.

P. Markovič, poslanec: Ďakujem pekne aj pánovi poslancovi Janišovi, aj pánovi poslancovi Miššíkovi, ktorého len veľmi doplním, trošku spresním. Môj návrh obsahoval riešenie, ktoré v reštauráciách úplne zakazovalo fajčenie a len v baroch a v kaviarňach povoľovalo fajčenie na výnimku v niektorých. Ale v každom prípade chcem veľmi pekne poďakovať a určite nespochybním zámer tohto zákona, preto ho aj podporím a týmto aj gratulujem pánovi poslancovi Miššíkovi k tomu, že nefajčí.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Bobrík, pripraví sa pán poslanec Novotný.

A. Bobrík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nechcel som ti, pán kolega Miššík, pogratulovať, len ti chcem držať palce, aby si vydržal. Myslím si, že práve to je tiež jeden z príkladov, čo ten zákon a prerokovaný zákona prináša. Je to ten pozitívny. A to je tiež aj vlastne účelom takýchto reštriktívnych opatrení, ktoré prijímame v zákonoch.

Je to, samozrejme, vždy zásah do zásad práv právom chránených záujmov iných skupín, ale musí byť vždy tá spoločenská hodnota posudzovaná, čo je teda výhodnejšie a lepšie pre spoločnosť, pretože sme členmi tejto spoločnosti, tohto štátu, takže naozaj tu prevažujú, ako v diskusii aj odznelo, či to boli, myslím si, že pán kolega Markovič, odznelo dosť informácií o tom, aké je aj to pasívne fajčenie škodlivé. Takže naozaj sa môže každý slobodne rozhodnúť a podporiť návrhy, ktoré sú z dielne ministerstva zdravotníctva predložené.

Ja si myslím, že každý tento krok, ktorý schválime, tú zmenu v tomto zákone, je zasa príspevkom k tomu, aby sa obmedzil negatívny vplyv fajčiarov na nefajčiarov. A to je vlastne účel toho zákona.

Ja by som chcel však v rozprave navrhnúť, pretože nebude správa, ale bude informácia predložená, navrhnúť spôsob hlasovania. Ja odporúčam, aby sme, a odporučím v hlasovaní, aby sa o bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 20 hlasovalo spoločne a potom zostáva nám samostatne hlasovať o bodoch 4, 7, 11 a 19 tak, aby sme mohli vytvoriť priestor pre tie návrhy, ktoré sú v protiklade. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz v rozprave vystúpi pán poslanec Novotný, pripraví sa pani poslankyňa Tóthová.

V. Novotný, poslanec: Dobré ráno, vážený pán podpredseda, dobré ráno, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vystúpim nebývalo krátko a nebudem vás zabávať internetovými informáciami o škodlivosti fajčenia, lebo tie si viete všetci prečítať. Skôr by som si vás dovolil upozorniť na to, ako vyzerá spoločná správa a o čom vlastne budeme hlasovať.

Po krátkom rozhovore s mnohými mojimi kolegami aj z vládnej koalície, aj z opozície som zistil, že síce všetci bojujeme intenzívne proti škodlivosti fajčenia, ale málokto vie, čo máme v spoločnej správe a o čom vlastne budeme hlasovať.

Takže, ak dovolíte, rád by som sa prizastavil pri jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch a vysvetlil vám, ako to bude vyzerať, keď to schválime v rôznych kombináciách, k čomu sa po vyňatí niektorých bodov pánom spravodajcom schyľuje.

Na úvod chcem naozaj povedať, že európsky trend, ktorý je stále citeľnejší v západoeurópskych krajinách, ale už aj v krajinách takzvanej novej Európy nás vedie k tomu, že bude úplný zákaz fajčenia vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania, ale aj v tých zariadeniach, kde sa podávajú nápoje, len nápoje. Hovorím to preto, lebo je tu pozmeňujúci návrh, ktorý zo zariadení spoločného stravovania chce vyňať zariadenia, kde sa podávajú len nápoje.

Tento európsky trend je citeľný a som o tom presvedčený, tak ako je o tom presvedčená aj pani poslankyňa Rosová, že v priebehu dvoch, troch, možno piatich rokoch bude úplný zákaz fajčenia všade tam, kde sa konzumuje prirodzenou vecou aj na Slovensku. Tento trend je tu pritom.

Druhá vec je, v akej situácii sa momentálne nachádza naša verejnosť, v akej situácii sa nachádza spoločenská prijateľnosť alebo neprijateľnosť fajčenia, čo je veľmi dôležité, pretože niekedy sa nedá urobiť krok číslo tri, kým sa neurobí krok číslo jeden a krok číslo dva.

Chcem povedať, že si vážim, že pôvodný ministerský návrh, o ktorom zamýšľal pán minister, bol o úplnom zákaze fajčenia vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania. Teda aj tam, kde sa podáva len pivo. Je mi veľmi ľúto, že, samozrejme, pán minister musel ustúpiť záujmom a tlakom iných rezortov a prišiel s priečkovou verziou zákona o ochrane nefajčiarov.

To, čo máme na stole ako vládny návrh, je priečková verzia. Síce sa všade zakazuje fajčiť, ale fajčiť sa môže, ak prevádzkovateľ postaví priečku a viac ako 50 % plochy svojho zariadenia ponechá pre nefajčiarov. O tom hovorí vládny návrh zákona. Ja s priečkovou verziou veľmi nadšený nie som. Ja nie som nadšený tým, aby živnostník, ktorý prevádzkuje pohostinstvo, aby živnostník, ktorý prevádzkuje malú reštauráciu, kde večer čapuje pivo, teraz staval priečku, pretože o dva roky tú priečku bude búrať, lebo bude zbytočná. Ja viem, odpoveď bola aj vo výbore pre zdravotníctvo, no však nech ju nestavia. Nech ju nestavia, ale on ju asi stavať bude, pretože ho k tomu budú možno tlačiť aj jeho zákazníci. Pozrite sa, keď nevieme schváliť dneska nič lepšie, schváľme tie priečky a spoliehajme sa na to, že živnostníci vo fáze hospodárskej krízy nebudú mať chuť vyhadzovať finančné prostriedky na hermetické uzatváranie časti svojej prevádzky. Ako pristúpme k tomuto kroku, ak lepšiu verziu dneska nevieme schváliť.

Chcem povedať, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Markoviča, ktorý nepodal v pléne, ale o ktorom sme diskutovali vo výbore pre zdravotníctvo a ktorý podal vo výbore pre zdravotníctvo, chcel riešiť to, aby sa priečky stavať nemuseli. V tej chvíli sme síce boli obvinení, ako rozumiem tým poslanci za SDKÚ - DS vo výbore pre zdravotníctvo, že sme nejakí agenti fajčenia. Chcem vás uistiť, že nie som žiaden agent fajčenia a nefajčím na verejnosti. Sem-tam si doma dám cigaru, ale neobťažujem tým nikoho, ani svoje deti, lebo to robím pri otvorenom okne. Takže naozaj pre mňa môže byť úplný zákaz fajčenia v celej reštaurácii, v bare a v kaviarni, ja tam nefajčím, cigarety som nikdy nefajčil, o to nejde, ide len o to, aby sme sa vyhli priečkam.

To, čo chce riešiť pán poslanec Markovič, a začnem ním, bolo o priečkach. Bolo o tom, že tam, kde sa je, a budem hovoriť veľmi ľudovým jazykom, tam, kde sa je a varí, tam sa nefajčí. Tam, kde sa len pije, sa rozhodne prevádzkovateľ, či sa bude fajčiť, alebo nebude. Označí to na dvere - fajčiarska prevádzka, nefajčiarska prevádzka. Tento pozmeňujúci návrh ale dneska k dispozícii nemáme, takže viac o tom rozprávať nebudem.

Máme ale v spoločnej správe pod číslom 3 pozmeňujúci návrh, ktorý dal pán poslanec Pelegrini. Veľmi nenápadný, malý pozmeňujúci návrh, ale pomerne obsahovo významný. Ono niekedy mi hovorili, že tie zákony sú komplikované, lebo zmeníš jedno písmeno a hneď to má iný zmysel, tak to je toto ustanovenie. Toto je presne toto ustanovenie. Pozmeňujúci návrh číslo 3 pána poslanca Pelegriniho, teda výboru pre hospodársku politiku, aby som bol presný, kde sa slovo "alebo" nahrádza spojkou "a". Bude to znamenať toľko, že oddelíme od seba zariadenia, kde sa pripravujú a podávajú jedlá od zariadení, kde sa podávajú len nápoje.

Čiže, ak schválime tento pozmeňujúci návrh v kombinácii s ministerským návrhom, bude to vyzerať nasledovne. V reštaurácii bude zákaz fajčenia, len ak si niekto postaví priečku. Potom sa za priečkou bude môcť fajčiť. V baroch a v krčmách sa fajčiť bude môcť, keď schválime Pelegriniho pozmeňujúci návrh v kombinácii s vládnym návrhom zákona. To aby sme vedeli, o čom budeme hlasovať a potom neboli prekvapení z výsledku.

Ďalší pozmeňujúci návrh dala pani poslankyňa Rosová. Je to pozmeňujúci návrh číslo 11 v spoločnej správe. Volá sa, že pozmeňujúci návrh výboru pre vzdelanie, mládež a vedu, samozrejme, lebo prešiel tým výborom, kde sa mení znenie písm. h) v príslušnom paragrafe a hovorí sa "len v zariadeniach spoločného stravovania". To znamená, že ak schválime tento pozmeňujúci návrh v kombinácii s vládnym návrhom zákona, bude to znamenať, že v zariadeniach spoločného stravovania, medzi ktoré patrí aj krčma, kde sa čapuje len pivo, nič iné, ani oriešky sa tam nedávajú, bude úplný zákaz fajčenia.

Zvlášť by som chcel upozorniť na pozmeňujúci návrh číslo 7, ktorý dala pani poslankyňa Nachtmannová, ktorý hovorí o možnosti predaja, takže máte tam napísaný, pod sedmičkou je tam napísaný tiež výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, lebo, samozrejme, mená poslancov tam nie sú, ktorý hovorí o tom, že sa nebudú môcť predávať cigarety v stojane pri pokladni v potravinách, zjednoduším to, aby sme nehovorili komplikovaným jazykom, v potravinách máte pokladňu a hore je stojan, kde stoja cigarety. Tam sa cigarety nebudú môcť predávať, budú sa môcť predávať len v samostatnom priestore umiestnenom mimo pokladne pri východe z predajného priestoru.

V podstate s tým pozmeňujúcim návrhom súhlasím, ja ho aj podporím, musím ale upozorniť na jeden malý problém, že v dedine, kde je jedna predajňa potravín a jedna predavačka, to môže byť značný problém. O to väčší, že cigarety si nemôže nikto zobrať sám, cigarety mu musíte podať. To znamená, buď bude bežať od pokladne podávať ku dverám, alebo tam bude mať ďalšieho podávača cigariet, čo znamená, že v dedine, kde je 400 ľudí, to v tých potravinách neufinancuje. To si treba čestne povedať, aj keď mne sa osobne tento pozmeňujúci návrh z hľadiska zníženia propagácie tabaku páči, lebo viete, je to tak, že idete platiť v pokladni a najprv si musíte pozrieť, aké značky cigariet sú k dispozícii. Čiže mne sa tento pozmeňujúci návrh páči, ale musím upozorniť na túto jeho súvislosť.

Veľmi dôležité sú tiež pozmeňujúce návrhy 19 a 20. Buď schválime jeden, alebo schválime druhý v spoločnej správe, ony sa totižto navzájom vylučujú. V pozmeňujúcom návrhu 19 sa "1. marca" nahrádza slovami "1. apríla". Pozmeňujúci návrh pod číslom 20 hovorí, "s výnimkou písmena h), kde je až 1. septembra". O čo ide. To písm. h) k 1. septembra sa vzťahuje na vládny návrh zákona k stavebným úpravám. Pretože už keď chceme tie stavebné úpravy, keď už majú byť tie priečky, tak treba dať trošku tým živnostníkom čas, aby tú priečku postavili, lebo veľmi ťažko od nich chceme, aby za dva týždne mali priečku urobenú. To znamená, že je to o priečke.

Ak schválime verziu s priečkami, poprosil by som, aby sme schválili aj pozmeňujúci návrh číslo 20, aby keď už majú mať priečku, aby sa mohli aspoň nadýchnuť a tú priečku si v lete postaviť, ak prípadne dotácia, ale to už nie je môj výbor, k tomu sa nevyjadrujem.

Chcem povedať, že ak neschválime verziu s priečkami, ale schválime verziu pani poslankyne Rosovej, to znamená bez priečok, úplný zákaz, potom je ideálnejšie hlasovať za pozmeňujúci návrh 19, aby to platilo celé už od 1. apríla, lebo priečku stavať nemusia a fajčiť môžu zahasiť hneď k prvému 1. aprílu cigarety v kaviarni. Čiže je to lepšia verzia, takže chcem aj na to upozorniť.

Zvlášť chcem povedať, že môže vzniknúť ešte jedna veľmi zaujímavá kombinácia, to znamená, že schválime pozmeňujúci návrh č. 3 z výboru pre hospodárstvo a schválime pozmeňujúci návrh č. 11, to je kombinácia, ktorá oddeľuje, trojka, o ktorej som už hovoril z výboru pre hospodárstvo, oddeľuje miesta, kde sa je, od miesta, kde sa len pije v kombinácii s úplným zákazom pani poslankyne Rosovej.

V pozmeňujúcom návrhu 11 to bude vyzerať nasledovne. Priečky nebudú, v reštaurácii sa fajčiť nebude smieť, v pohostinstvách a v baroch sa fajčiť bude môcť, pretože definícia v trojke zužuje pojem zariadenia spoločného stravovania a keď v nich v bode 11 zakážeme fajčiť, bude sa to týkať len reštaurácií, v baroch, v kaviarniach, tam, kde a neje, sa bude môcť fajčiť.

Dámy a páni, toľko pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že som chcel byť skôr tak metodicko-didaktický, lebo je to dôležité si povedať, aby sme sa potom sami sebe nečudovali, čo sme to schválili.

Niektoré pozmeňujúce návrhy vybral na samostatné hlasovanie pán poslanec Bobrík, ktorý je spravodajcom k tomu návrhu. Nestihol som si presne zapísať, čiže ja poviem, ktoré navrhujem ja vybrať, ak sa náhodou pri niektorom stretneme, tak len rozširujem tvoju množinu. To znamená, navrhujem, aby sme vyňali na samostatné hlasovanie pozmeňujúci návrh č. 3, pozmeňujúci návrh č. 4, pozmeňujúci návrh č. 5, pozmeňujúci návrh č. 7, pozmeňujúci návrh č. 11, pozmeňujúci návrh č. 19 a pozmeňujúci návrh č. 20. Čiže ešte raz 3, to je oddelenie reštaurácií od barov a krčiem, 4 a 5, lebo keď schválime 3, o 4 a 5 nemôžeme hlasovať alebo naopak, 7, to je to, aby sa nepredávali cigarety na stojanoch, 11 úplný zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania, 19 platnosť zákona od 1. apríla a 20 platnosť zákona od 1. apríla, ale priečky od 1. septembra.

Dámy a páni, na záver mi dovoľte ešte povedať, že si veľmi prajem, aby sme schválili dobrý zákon o ochrane nefajčiarov. Ja budem hlasovať za čo najprísnejší zákon o ochrane nefajčiarov, hoci keby žiaden pozmeňujúci návrh neprešiel, zahlasujem aj za vládny návrh, lebo je lepší, aký máme v súčasnosti. Ten trend naozaj povedie k tomu, že bude úplný zákaz fajčenia, o tom som presvedčený, o 2, o 3, možno o 5 rokov, ale dôjdeme k tomuto kroku.

Chcem poprosiť aj pána ministra, aby vplýval predovšetkým na vládnu koalíciu, pretože opozícia má viac-menej jasné asi, ako bude hlasovať. Nehovorím, že kedy, ale väčšina, ale aby vplýval predovšetkým na vládnu koalíciu, chcem ho upozorniť na to, teraz to myslím naozaj dobromyseľne, že keď sme schvaľovali na jeseň zákon o zdravotných poisťovniach, tak v podstate prešiel pozmeňujúci návrh pána poslanca Urbániho, ktorý sa týkal toho, že zdravotná poisťovňa nebude musieť predkladať vláde Slovenskej republiky na schválenie svoj rozpočet, iba na prerokovanie svoj rozpočet, tiež sa zmenilo len jedno slovíčko, ale vlastne sme ani neschválili vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, len tú košieľku, viete z dvoch strán, len to sme schválili, lebo to, čo doniesol pán minister, už neplatilo.

Chcem ho upozorniť aj na to, že keď sme schvaľovali zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ten neprešiel o 1 hlas, vládny návrh, ktorý riešil protialkoholické záchytné izby. To znamená, že hovorím to naozaj v dobrom, aby sme sa vyvarovali, aby pán minister dohliadol na to, aby sme sa vyvarovali toho, že znovu síce schválime zákon o ochrane nefajčiarov, ktorý je celospoločensky veľmi sledovaný, zapnem rádio v aute a už len počujem, že kedy o tom budeme hlasovať, majú lepšie informácie ako ja niekedy, keďže sa mení program schôdze. Je spoločensky veľmi sledovaný a bol by som rád, aby sme do tretice z vládneho návrhu neschválili len obal, respektíve neschválili nič. To znamená, že budeme mať síce veľký zákon o ochrane nefajčiarov, akurát nikoho nebudeme chrániť. Uvedomujem si, že tento zákon je spojený s veľkými lobistickými tlakmi. Je to úplne prirodzené, že je spojený s veľkými lobistickými tlakmi a záujmami skupín, ktorí distribuujú, predávajú cigarety, ktorí majú pohostinstvá a krčmy, a bol by som rád, keby sme dneska vo vládnej koalícii predovšetkým, lebo oni majú väčšinu, ale aj napriek celým týmto poslaneckým zborom nepodliehali tomuto tlaku lobistických skupín, ale schválili dobrý zákon, ktorý bude naozaj v praxi nie bojovať proti fajčiarom, ani nie zakazovať distribúciu tabakových výrobkov, ani bojovať proti nikotínu, ale ktorý naozaj fyzicky ochráni nefajčiarov. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami poslanci Rosová, Janiš, Pelegrini, Ďuračka, Senko, Tkáčová. Pokiaľ nikto iný, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo má pani poslankyňa Rosová.

T. Rosová, poslanyňa: Ďakujem pekne a ďakujem tiež môjmu kolegovi Vilovi Novotnému za jeho veľmi dôležitý príspevok. Ten zdanlivo technický prejav bol dôležitý preto, lebo nás upozornil, že hrozí reálne riziko, že namiesto toho, aby sme splnili cieľ tohto zákona a chránili nefajčiarov, môžeme situáciu oproti dnešnému stavu dokonca zhoršiť. Nebolo by to prvýkrát, stalo sa tak v Českej republike, ako je vám iste známe, a naozaj to, čo spomínal, môže viesť aj na Slovensku k takémuto dôsledku.

Chcem povedať, že ak umožníme fajčiť v kaviarňach a v baroch a respektíve v iných zariadeniach, ktoré by sa nejako vydelili oproti reštauráciám, zhoršíme dnešný stav preto, lebo dnes musia aj v týchto zariadeniach byť aspoň čiastočne vymedzené priestory pre nefajčiarov. V prípade schválenia toho pozmeňujúceho návrhu, o ktorom hovoril pán Novotný, by neplatilo ani len toto. Vyvarujme sa, prosím, kolegovia, tomu a racionálne sa správajme aj pri hlasovaní, veľmi o to prosím.

No a pokiaľ Vilo Novotný hovoril o tom, že postupujeme a postupne sa určite aj u nás dopracujeme k úplnému zákazu fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania, chcem povedať, že niektoré veci nie je veľmi rozumné robiť na dvakrát. Nie je veľmi rozumné postupne napríklad na dvakrát preskakovať priepasť. A ja si myslím, že teraz by sme sa ocitli v podobnej situácii. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za exkurz kolegu Novotného, aby do toho gulášu, ktorý tu teraz vzniká v súvislosti s vládnym návrhom zákona, v súvislosti so spoločnou správou a v súvislosti aj s pozmeňujúcimi návrhmi. Ja zopakujem to, čo som tu raz povedal a považujem to veľmi dôležité, že považujem za nenormálne, aby sme na normálne veci museli prijímať zákon. Za normálne považujem to, že sa nefajčí.

A na margo pripravovaného hlasovania hlavne zo strany SMER-u, pozri návrh na hlasovanie od spoločného spravodajcu, že vraj, aby sa zmäkčil zásah do práv iným skupinám, chcem povedať len toľko, že keď obchodníci, krčmári, barmani chcú slobodne nakladať so svojím majetkom, tak nefajčiari chcú slobodne, dobrovoľne nakladať so svojím zdravím. Keď právo na slobodu nakladania s majetkom, obchodovania by sme mali povyšovať nad právo človeka na zdravie, tak je to veľmi, veľmi zle.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán poslanec Ďuračka.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Takisto chcem poďakovať pánu poslancovi Novotnému za to, ako nás previedol celým zákonom a so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi. Takisto som fajčil 35 rokov, fakticky som vlani s tým skončil. Ja si myslím, že treba si brať vzor z Európy a z tých veľkých a silných fajčiarskych krajín, ako bolo Taliansko, Francúzsko a podobne. Čiže úplne sa prikláňam k totálnemu zákazu fajčenia v reštauračných zariadeniach.

Na druhej strane nesúhlasím s tým návrhom, aby v malých potravinách a podobne po dedinách, ako pán poslanec Novotný spomínal, nemohli mať priamo pri tej pokladni tie regály s cigaretami. Pretože úplne by sme odbúrali tlak, on vravel, že by musela behať ku dverám a spätne, a to je nelogické. Čiže relatívne troška by sme diskriminovali týchto menších živnostníkov a potraviny, kde sa predávajú. Toľko asi. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán poslanec Senko.

J. Senko, poslanec: Tiež by som sa pozastavil pri pozmeňujúcom návrhu, ktorý je v spoločnej správe pod číslom 7 a ktorý reaguje na predaj tabakových výrobkov pri pokladniach. Ja si tiež osobne myslím, že je to veľmi dobrý návrh. A aj skúsenosť v praxi dokazuje, že sa to technicky dá riešiť. Sú toho dôkazom aj niektoré obchodné reťazce, ktoré už v súčasnom období nepredávajú tabakové výrobky pri pokladniach, predávajú ich v samostatných priestoroch a toho príkladom sú aj samostatné predajne potravín v malých obciach, ktoré takisto nepredávajú cigarety, alebo tabakové výrobky pri pokladniach. Tak osobne si myslím, že je to ľahko riešiteľný problém, skôr si myslím, že tam nie je záujem predovšetkým veľkých obchodných reťazcov tieto veci riešiť. Treba si uvedomiť jedno, že na uvedených miestach je sústredený reklamný tlak na spotrebiteľa. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Teraz má slovo pani poslankyňa Tkáčová.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolega Novotný, ty si bol nakoľko didaktický, že si zneistil aj predkladateľa. Dúfam ozaj, že to hlasovanie nedopadne dramaticky a že napríklad nezakážeme v reštauráciách aj jesť. Ja osobne som proti stavaniu priečok, sú to zbytočné náklady pre podnikateľov, hoci sa mi zdá logické, aby tam, kde sa je, sa nefajčilo. Ale. Spýtam sa, koľko máme po dedinách na Slovensku krčiem, kde večer chlapi idú len na pivko a na cigaretu? Ja som zvedavá, keď zakážeme fajčiť aj v takýchto krčmách, čo krčmár povie chlapom, že pivko bude, ale cigaretka von? Obávam sa, že potom nám budú vznikať tajné krčmy. Na toto treba dávať pozor.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz ako posledná v rozprave vystúpi pani poslankyňa Tóthová. Ešte dovoľte jednu technickú poznámku pre pána spravodajcu. Vznikla nám situácia, ktorá už bola tehotná situácia, že vznikne, že sú dva návrhy na hlasovanie. Čiže musíme hlasovaním rozhodnúť, na základe ktorého návrhu budeme hlasovať. Takže len odporúčanie spravodajcovi vyriešiť pred hlasovaním potom tento problém, ktorý tu vznikol. Ďakujem. Slovo má pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milí kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som sa ako posledná, ako to už bolo povedané, vyjadrila k danej problematike. Pripájam sa k všetkým tým, ktorí povedali, že zákon má svoje pozitíva. Je to krok dopredu. Najmä oceňujem zákaz predaja tabaku v automatoch a niektoré ďalšie otázky.

Áno, alergickým bodom je otázka ľudovo nazvané priečky. Všetko, čo tu pán poslanec Novotný uviedol, zhrniem do jednej vety. Pozmeňujúce návrhy, zahmlievajúce návrhy, výsledok lobingu. Áno, tak ako on povedal, silný lobing k tomuto zákonu. Ja si myslím, že by sme si mali vziať rozum do hrsti a ujednotiť sa na najlepšej verzii.

Pán poslanec Novotný hovoril, že ak lepšiu verziu nemáme. Ale my tu máme. A najlepšiu verziu. Je to pozmeňujúci návrh v spoločnej správe bod 11. Úplný zákaz. Hry na priečky sú skutočne podľa mňa už dnes neúnosné. Vážení, kto si pozrie históriu, veď my sme to tu už mali. Nebolo to presne vymodulované na stavebné oddelenie - časť fajčiarov, nefajčiarov, ale keď som robila legislatívu ako podpredsedníčka vlády, vtedy vznikol legislatívny návrh, ktorý hovoril o povinnosti oddeliť fajčiarske časti od nefajčiarskych v reštauráciách, kaviarňach, baroch tak, aby dym neprenikal. Nebolo tam slovo stavebné, ale bol zvrat, aby cigaretový dym neprenikal.

Aká bola realita? V Košiciach som prešla Hlavné námestie, že sa naobedujem, inak som to aj odpublikovala, prešla som päť reštaurácií. Všetky boli zadymené. Čo sa robilo? Nič sa nerobilo. Taká situácia môže nastaťaj v súčasnosti, že výkon bude pokrivkávať za znením zákona, ak tam bude slovo stavebná priečka. Pretože stavebnú priečku dnes môžete spraviť aj zo sadrokartónu, ktorý neurobí izoláciu a dajú sa také tie "lietajúce" dvere, cez ktoré ten dym bude krásne ešte poháňaný, aby sa rozplýval aj do nefajčiarskej časti.

Musíme uvažovať, že každý, kto bude toto realizovať, bude hľadať najlacnejšiu alternatívu. Pretože každý rozumne rozmýšľajúci človek vie jedno. Vie, že za dva, tri roky nutne, nutne prídeme v rámci vývoja k úplnému zákazu. Že to je skutočnosť, dovoľte, aby som citovala: "V roku 2004, ktoré štáty prijali úplný zákaz fajčenia: Írsko, Švédsko, Nórsko, Čierna Hora, Irán, Nový Zéland. V roku 2005 niektoré štáty Spojených štátov amerických a Taliansko."

To, čo tu bolo v prvom čítaní povedané o Taliansku, že stačí vstúpiť do klubu a môžete fajčiť v reštauráciách, to je klam. Klam je v tom, že sa môžete stať členom klubu, ale vy môžete ísť si zafajčiť len do toho klubu. Čiže nemôžete v reštauráciách. Nemôžete v baroch, nemôžete v kaviarňach. Tak, prosím vás, prosím toho kolegu, ktorý toto tu uviedol, nech neuvádza veci, ktoré nemá celkom overené.

Rok 2006 viaceré - ďalšie - štáty Spojených štátov amerických zakotvili do svojich zákonov úplný zákaz fajčenia v reštauráciách, baroch a v pohostinstvách. Rok 2007 veľký nárast - Belgicko, Fínsko, Veľká Británia, Austrália, Slovinsko a niektoré štáty Spolkovej republiky Nemecko, rok 2008 ďalšie štáty Nemecka, 2008 Čína, Holandsko.

Vážení, po tomto množstve štátov sa pýtam, prečo Slovensko nemá guráž taktiež pristúpiť k takémuto riešeniu? Prečo Slovensko hovorí, že obmedzujeme ľudské práva? Veď tieto štáty, myslíte, že išli cestou obmedzenia ľudských práv? Veď sa nezakazuje fajčenie. Len sa teritórium a miesta určujú, kde fajčiari nemôžu fajčiť. Ak chcú, nech si fajčia doma, niekde vonku a podobne - tam nemajú zakázané fajčenie.

Nemôžem sa nevyjadriť k absolútnemu zákazu fajčenia a predaju cigaretových výrobkov, čo navrhol môj kolega. Kolega, nekolega, musím povedať, že absolútna prohibícia je nereálna. Považujem to za vtip, ktorý len zdržuje a vedie tlač, že nerieši a neinformuje o základných problémoch, ale pokiaľ ste si všimli, všetky noviny si túto skutočnosť odpublikovali, sa s tým zaoberali.

Takže dovoľte, aby som si položila niekoľko otázok, ktoré súvisia s tým, keď som dala rečnícku otázku, prečo nemáme guráž absolútne zakázať fajčenie v reštauráciách, baroch a v pohostinstvách, keď vývoj ide jednoznačne tým smerom, že sa preukázalo, že týmto podnikom tržby neklesli, a keď štatistiky jednoznačne poukazujú na to, že klesol počet fajčiarov.

Prvá otázka, ktorú kladiem. Je fajčenie zdraviu škodlivé? No jednoznačne áno. Jednoznačne áno, to hovoria lekári, to dokazujú štatistiky a tak ďalej. Prečo parlament nemá záujem ísť cestou, ktorá môže znížiť počet fajčiarov, a teda to zdraviu škodlivé minimalizovať. Ja nesúhlasím s názorom, že slobodne možno nakladať so svojím zdravím. To je veľmi relatívne. Ak chce niekto slobodne nakladať so svojím zdravím, nech tak robí len tam a len na tých miestach, kde to neškodí aj iným. A aj tá sloboda nakladania je podľa mňa určitý mantinel, je tam, že spoločnosť má naňho vplývať, keďže negatívne dopady nie sú dopady len na toho jedinca. Sú dopady na spoločnosť v tom ohľade, že sa skracuje jeho život, že sa stáva invalidom, že spoločnosť musí vynakladať financie na jeho liečenie, na podporu v invalidite a podobne.

Čiže na prvú otázku - je fajčenie zdraviu škodlivé a mala by mať spoločnosť záujem teda minimalizovať, ísť cestou minimalizovania fajčenia - odpoveď áno. Druhá otázka. Chcú tí, komu túto právnu reguláciu ponúkame, aby taká právna regulácia bola? Myslím na tie priečky. Chcú to? Sú tým nadšení? Pomôže im to riešiť ich finančnú alebo inú situáciu? Čiže my robíme pravidlo správania sa, ktoré ide s priečkami do určitej skupiny adresátov a my sa nepýtame, či to chcú, alebo nechcú. Oni to totiž nechcú!

Prečítam vám. Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky podporuje ochranu nefajčiarov a nestotožňuje sa s tým, aby bola prijatá alternatíva priečok, pretože by to zhoršilo finančnú situáciu, dokonca hovoria o diskriminácii. Toto ich vyjadrenie vyšlo aj v TA SR. Vážení, tak prečo chcete vy, aby takáto právna regulácia bola prijatá? Prečo to máme prijať, keď tí, koho sa to má týkať, nechcú, nie sú stotožnení? Viete, kto to chce? Výrobcovia tabaku! Tí, ktorí robia v tomto parlamente lobing, nechcú to tí, koho sa dôsledok priečkovej regulácie týka. Čiže mi vychádza druhý záver, že prečo sa máme báť, prečo nemáme mať guráž prijať pozmeňujúci návrh číslo 11. Takto to v skratke poviem. Pre vás to je ten, ktorý vyšiel z výboru pre školstvo a tak ďalej.

Ďalej. Aké je stanovisko občanov? To by nás tiež malo zaujímať. Veď boli urobené prieskumy a zistilo sa, že prevažná časť občanov je za úplný zákaz fajčenia v reštauráciách, v baroch a v pohostinstvách. Dokonca aj vy ste dostali do počítačov petíciu, kde vyše 200 ľudí, mám ju tam, nedoniesla som si ju k mikrofónu.

Ďalej je informácia na ďalšie na internete urobené prieskumy, kde na jeden prieskum, pokiaľ niekto má záujem, poviem vám presne www a tak ďalej, vyše 2 000 ľudí sa vyjadrilo, že je za úplný zákaz. Na ďalšej internetovej adrese www, znovu, žiaľ, nedoniesla som si poznámku, ale máte všetci v počítači túto informáciu, poslanci, vyše 4 000 občanov.

Tak ja sa pýtam, vážení poslanci, koho stanovisko tu v parlamente zastávame? Veď prevažný počet občanov je jednoznačne za úplný zákaz fajčenia v reštauráciách, baroch a v pohostinstvách.

Z toho mi vychádza, že ja ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky vôbec nepochybím, keď budem jednoznačne hlasovať za pozmeňujúci návrh č. 11. Tak ako pán poslanec Novotný, aj ja upozorňujem, je mi veľmi ľúto, ale pán kolega Pelegrini, keby sa bol váš pozmeňujúci návrh prijal, tak sú veľké komplikácie s výkladom v praxi. Ja na to ako právnička upozorňujem a tiež dávam za pravdu pánovi poslancovi Novotnému, ktorý ako lekár povedal, že každé písmeno má svoj význam a dovolím si tvrdiť, že v praxi by mohol byť s týmto pozmeňujúcim návrhom problém.

Keďže som povedala, ktoré dôvody vedú pre jednoznačnú podporu pozmeňujúceho návrhu č. 11, chcem poukázať, prečo hospodársky výbor mal iné stanovisko a ktoré boli dôvody tohto výboru. Nuž financie. Že by sa mohol príjem do štátneho rozpočtu znížiť. Vážení, je to krátkozraké, to si už uvedomili vo viacerých štátoch. Oveľa väčšie výdavky z rozpočtu budú, ak si fajčiari neuvedomia, aké dôsledky má fajčenie.

Preto ja chcem poďakovať pánu ministrovi zdravotníctva, že prvú verziu do vlády doniesol s úplným zákazom. Ja si myslím, že tento jeho pôvodný cieľ by sme mali v parlamente podporiť, pretože vie, prečo takúto alternatívu doniesol a nepodliehať lobistickým tlakom, znovu hovorím o priečke, tých, ktorých sa toto ustanovenie v praxi nebude týkať. Lebo tí, ktorých sa toto ustanovenie, táto právna regulácia bude týkať, jasne sa vyjadrili, že nie sú za ňu a nechcú ju. Ďakujem za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP