Pátek 6. února 2009

Štvrtý deň rokovania

32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

6. februára 2009 o 9.00 hodine

 

M. Číž, podpredseda NR SR: Príjemný deň, vážené kolegyne, kolegovia, otváram štvrtý rokovací deň 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie požiadali podpredseda Národnej rady Viliam Veteška a poslanci Pavol Abrhan, Ferdinand Devínsky a Boris Zala.

Ak dovolíte, teraz pristúpime podľa schváleného programu k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon máme označený ako parlamentnú tlač 838 a spoločná správa z výborov je uverejnená ako tlač 838a.

Pán minister Jaroslav Baška, prosím, aby ste tento vládny návrh zákona odôvodnili.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, účelom návrhu zákona je predovšetkým zmeniť súčasnú právnu úpravu tak, aby účastníkovi protikomunistického odboja politickému väzňovi bolo priznávané postavenie veterána protikomunistického odboja. Odstráni sa tým systémová chyba, ktorá vznikla zlúčením dvoch rôznych kategórií osôb, a to tých, ktorí so zbraňou v ruke bojovali proti fašizmu, resp. sa zúčastnili na vojenských misiách, a na druhej strane s osobami, ktoré sa zapojili do protikomunistického odboja. Nadobudnuté práva pri poskytovaní rekreačnej kúpeľnej starostlivosti sa zachovávajú a bude ich naďalej finančne zabezpečovať ministerstvo obrany.

V návrhu zákona sa upravuje konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam osobe, ktorá zahynula pri plnení služobných povinností alebo v súvislosti s nimi. Z dôvodu navrhovanej právnej úpravy bolo nevyhnutné novelizovať aj ďalšie predpisy, upravujúce predpisy, ktorých sa táto novela zákona týka.

Návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a bývanie, Výbor Národnej rady pre ľudské práva, národnosti, postavenie žien a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Ministerstvo obrany akceptuje pripomienky zo spoločnej správy výborov.

Vážený pán predseda, vážené páni poslankyne, poslanci, chcem vás požiadať o schválenie tejto predloženej novely. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Emilovi Vestenickému so žiadosťou, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Máte slovo, pán poslanec.

E. Vestenický, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1194 zo 4. decembra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, ako ich máte uvedené v tlači 838, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.

Výbory prerokovali tento návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Všetky výbory Národnej rady, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s ním a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť tak, ako ho máte uvedený v tlači 838 a v správe 838a v bodoch 1 až 4.

Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som písomne nedostal žiadnu prihlášku. Pýtam sa preto, kto sa do rozpravy hlási ústne? Neregistrujem žiadnu prihlášku, takže mi dovoľte uzatvoriť možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem pánovi ministrovi aj pánovi spravodajcovi.

Ale pán minister ešte zostane, pretože pristúpime k rokovaniu o

návrhu na vyslanie vrtuľníkovej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUFOR - ALTHEA v Bosne a Hercegovine.

Parlamentná tlač má č. 888 a správa výboru 888a.

Pán minister Baška, prosím, aby ste aj tento materiál uviedli.

J. Baška, minister obrany SR: Áno, ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predkladám vám na schválenie materiál Návrh na vyslanie vrtuľníkovej jednotky ozbrojených síl SR do vojenskej operácie EUFOR - ALTHEA v Bosne a Hercegovine.

V predkladanom materiáli navrhujeme vyslať vrtuľníkovú jednotku ozbrojených síl v počte do 35 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky s dvoma dopravnými vrtuľníkmi typu MI 17 s požadovaným vojenským výstrojom a materiálom na dobu od 19. februára do 15. júna 2009, čiže na tri mesiace. Hlavné úlohy vrtuľníkovej jednotky v priestore operácie budú transportné lety, špeciálne lety na základe rozhodnutia veliteľa EUFOR a výcvikové lety. Jednotka bude pôsobiť na území celej operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine vrátane ostatného územia Balkánu.

Náklady na vyslanie a udržateľnosť vrtuľníkovej jednotky počas tých troch mesiacov vo výške 1 033 869 eur (čiže 31 146 225 Sk) budú hradené z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z kapitoly, z časti rozpočtu Operácie mimo územia štátu.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o súhlas s vyslaním tejto vrtuľníkovej jednotky ozbrojených síl do vojenskej operácie EUFOR - ALTHEA v Bosne a Hercegovine.

Ďakujem veľmi pekne za slovo.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Martinovi Fedorovi a podá nám správu o výsledku prerokovania tohto materiálu vo výboroch. Máte slovo, pán spravodajca.

M. Fedor, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania tohto návrhu.

Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím z januára 2009 pridelil návrh na vyslanie vrtuľníkovej jednotky ozbrojených síl do vojenskej operácie EUFOR - ALTHEA v Bosne a Hercegovine Zahraničnému výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.

Zahraničný výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť prerokovali návrh na vyslanie vrtuľníkovej jednotky do vojenskej operácie EUFOR - ALTHEA v Bosne a Hercegovine a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním vrtuľníkovej jednotky ozbrojených síl do vojenskej operácie v Bosne a Hercegovine. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.

Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Áno, ďakujem. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa opäť, kto sa hlási do rozpravy ústne? Neregistrujem žiadnu prihlášku, takže vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem navrhovateľovi a ďakujem aj spravodajcovi.

Teraz, vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Miššíka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, tlač 903.

Návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí predsedu č. 913.

Pán poslanec, máte slovo a odôvodnite svoj návrh zákona.

P. Miššík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dobré ráno, veľmi sa teším, že je tu opäť veľký počet poslancov, ktorých zaujímajú moje návrhy zákonov, ktoré, si myslím, že sú celkom dobré.

Dnes budem stručnejší, lebo včera sme podstatu veci podchytili mojou novelou zákona o samospráve vyšších územných celkov, kde som navrhoval, aby nebola zlučiteľná funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky s funkciou predsedu vyššieho územného celku. Dnešný môj návrh je v podstate obdobou, len sa dotýka väčšieho okruhu ľudí, teda nie ôsmich predsedov samosprávnych krajov, ale veľkého počtu primátorov a starostov miest a obcí.

Dnes platná legislatíva umožňuje vykonávať starostom súčasne aj funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som včera vysvetlil, prečo si myslím, že nie je dobré, keď takúto funkciu naraz môže vykonávať aj predseda vyššieho územného celku, a veľmi stručne odôvodním, prečo si myslím, že by to nemal robiť ani primátor, ani starosta.

Myslím si, že ak by sme mali zamedziť akémusi klientelizmu, tak musíme si povedať, že určite ten, ktorý tu sedí a je primátorom, nehovorím teraz o starostoch malých obcí alebo menších obcí, tak má určite vyššie možnosti preferovať svoje mesto vo vzťahu k získavaniu nejakých výhod, ktoré, nehovorím, že sú výhodami, ktoré sú v rozpore so zákonom, ale určite sú výhodami, ku ktorým prichádza práve kvôli tomu, že je napríklad z niektorej koaličnej strany. A to je jedno, či sme boli pri moci my, alebo ste pri moci dnes vy, vládna koalícia.

Ďalej, nemyslím si, že je dobré, ak tak závažné funkcie, ako primátorov miest, primátorov krajských miest, starostov väčších obcí, možno to môže byť trošku diskutabilné u starostov menších obcí, o tom predpokladám, že pán kolega bude hovoriť v rozprave alebo vo faktickej poznámke, myslím si, že nie je správne, pokiaľ niekto vykonáva viac takýchto vážnych funkcií a poberá za ne plat z verejných zdrojov, opakujem, plat z verejných zdrojov, neobmedzený plat z verejných zdrojov. Potom nastáva situácia, keď v krajskom meste, poviem príklad, v krajskom meste Nitra, keby bol primátor mesta Nitry Jožko Dvonč zároveň poslancom parlamentu, tak by mal 150 % platu premiéra Slovenskej republiky, čo podľa mňa nie je v poriadku, lebo premiér sa narobí, tak ako Mikuláš Dzurinda, aj terajší premiér sa narobí, dosť na to, aby teda mohol mať aj vyšší plat. Ale - to uznáme všetci, že? - ale zároveň uznajme, že to nie je normálne, aby niekto vykonával nielen dve, možno niekde aj tri funkcie, aj to sa stalo, môžeme ísť aj do vlastných radov. Prednedávnom to dokázal Martin Kuruc, ktorý vykonával až tri funkcie a prejavilo sa to aj v jeho plate, je to môj kamarát, bývalý kamarát aj terajší kamarát, ale musím povedať, že naozaj aj pri jeho ročnom príjme to bolo vidieť, že mal vlastne najvyšší príjem v Národnej rade Slovenskej republiky a takmer všetky príjmy boli z verejných zdrojov. Takže Martin to stíhal, je šikovný človek, ale nemyslím si, že je to dobré.

Nehovoriac o tom, že tu ide o zvýhodnenie aj politické. Včera som o ňom nehovoril a dnes to poviem. Je to aj vnútri politických strán zaujímavý fenomén. Včera nám povedali priatelia z Kresťanskodemokratického hnutia, že oni to majú vnútorne usporiadané v stanovách. Vilo, ja som povedal, že SMER to má vysporiadané, neviem, či v stanovách, ale určite úzus majú, že jednoducho predseda vyššieho územného celku nemôže zároveň byť poslancom parlamentu.

Ja si myslím, že som včera povedal dôvody, dnes som ich zopakoval. Bol by som veľmi rád, napriek tomu, nechcel som pôvodne, napriek tomu, čo mi napísal ZMOS a čo všetkým nám napísal ZMOS, by som sa chcel dotknúť len poslednej veci, a to je naozaj to vyjadrenie tohto významného Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré má miesto nielen na slovenskej občianskej scéne, verejnej scéne, ale nakoniec aj v politickej scéne. Je to naozaj záujmové združenie, je to združenie ľudí, ktorí pre túto republiku robia veľa a ich názor je aj pre mňa podstatný.

Musím však povedať, že som očakával uvedenie iných dôvodov ako to, že mi priložia tabuľku s tým, že ktorý poslanec starosta koľkokrát hlasoval a koľkokrát bol prítomný v parlamente. Priatelia, o to tu vôbec nejde. Ja som povedal, že som zároveň členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a mňa zaujíma to, či táto funkcia môže niekoho zvýhodniť oproti iným kolegom v parlamente, alebo nie. Osobne si myslím, a myslí si to väčšina ľudí v tejto snemovni, že je to určite zvýhodnenie.

Chcem zároveň povedať na stanovisku ZMOS-u, že je pekne napísané, ale vôbec sa netýka tej zásadnej otázky, ktorú som tu položil, a to bolo, aj včera som o tom hovoril, že dnes my poslanci parlamentu tu máme nie zastupovať regióny a vybavovať v "pašálikoch" to, že niekto dostane čističku odpadovej vody a podobne. Toto nie je náš problém. Toto je problém samosprávy, či už na úrovni vyššieho územného celku, alebo na úrovni miest a obcí. Majú na to financie, majú decentralizované kompetencie, my tu máme robiť zákony, aby ľudia v tejto krajine mohli žiť lepšie, a my tu robíme zákony pre celú Slovenskú republiku.

Z tohto pohľadu si myslím, že aj rozličné ataky, ktoré boli v poslednej dobe od niektorých funkcionárov, ktorých sa to dotýka, na moju adresu, nie sú namieste. Ja nie som konfrontačný. Aj včera by som bol rád, keby som mohol s kolegom Tiborom Mikušom o téme hovoriť. Dnes tu zas nie je, tak neviem, či stíha aj Národnú radu, aj výkon svojej funkcie v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Nevidím ho tu. Včera tu nebol, dnes nie je, tak neviem, ale v dobrom to myslím. Rád by som s Tiborom hovoril, lebo si myslím, že je to múdry človek, a rád by som prijal od neho nejaké podnetné veci. (Reakcia z pléna.) Včera tu bol, Janko, áno? Dobre, ďakujem pekne. Ale keď som ja hovoril, tak tu nebol.

No takže chcem snáď ešte alebo rád by som ešte povedal na záver, naozaj to, čo som nemohol v tejto novele urobiť, napriek tomu, že som mal ten pocit, že toto môže byť drobný nedostatok tejto novely, a to starostovia malých obcí. Viete, zákon o obecnom zriadení tak, ako je napísaný, mi nedovoľuje rozlišovať medzi primátorom krajského mesta, starostom veľkej obce a starostom malej obce. A uvedomujem si, že to môže byť hendikep tohto návrhu, pretože starosta malej obce, ktorá má 200 duší, a je tam na úväzok, no, aký by to bol konflikt záujmov, aj keď si uvedomujem zásadnú podstatu, ktorú som hovoril, že aj ten môže pre tých 200 duší vybaviť tuto v parlamente cez pána ministra nejaké "pašáliky" a nejaké výhody, ktoré nie sú, opakujem, nie sú ani trestnoprávneho charakteru, ani v rozpore so zákonom, ale je to výhoda oproti tým, ktorí tu nie sú.

Ľubo Petrák, ty si slušný človek, ale potom mi povedz, že či si niečo naozaj pre obec nevybavil navyše, keď si tu? Ak si nevybavil, tak ťa zožerú ľudia, ak si vybavil, tak to povedz, potom ťa zožeriem ja.

Chcem vás poprosiť o podporu môjho návrhu zákona a dúfam, že budete hlasovať aj za ten včerajší a za ten dnešný tak, aby prešiel a aby sme mali možnosť umiestniť viac ľudí do verejnej správy, ktorí si to zaslúžia a ktorí tú prácu vedia vykonávať tak, že nemajú zdvojené alebo strojené funkcie.

Ďakujem veľmi pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, teda ústavnoprávny, pánovi Gáborovi Gálovi, aby uviedol spravodajskú správu.

G. Gál, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán navrhovateľ, ešte stály, malý, opozičný? (Reakcia poslanca.) Dobre. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 27. januára 2009 ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Petra Miššíka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam túto spravodajskú informáciu.

Konštatujem, že návrh zákona obsahuje z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z obsahu ustanovení možno vyvodiť, že návrh zákona nie je v rozpore s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V súlade s doložkou finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie, ako i vyjadrením Ministerstva financií Slovenskej republiky možno konštatovať, že návrh predmetného zákona nemá dopad na verejné financie. Neovplyvní hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, životné prostredie ani zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby Národná rada uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 8. apríla 2009 a v gestorskom výbore do 14. apríla 2009.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem za spravodajskú správu.

Otváram rozpravu. Prihlášku do rozpravy som písomne nedostal. Teda dávam možnosť, aby sme sa prihlásili do rozpravy ústne. Registrujem pána poslanca Petráka. Pokiaľ nikto iný, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Slovo má pán poslanec Petrák.

Ľ. Petrák, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Myslím, že som bol aj tak nepriamo, možno aj priamo vyzvaný od pána predkladateľa na nejakú reakciu, takže ja sa reakcii na tento zákon určite v žiadnom prípade nebudem brániť. No je to, samozrejme, otázka pohľadu a ja nemám vo všetkých veciach absolútne totožný pohľad s predkladateľom. Myslím si, že ten problém je podstatne komplikovanejší a že toto vysporiadanie sa s týmto problémom je príliš zjednodušené a dokonca by som povedal, že je takým útokom odboku. Ja poviem prečo.

Pán predkladateľ, vravel si, že stanovisko ZMOS-u nie je nejakým spôsobom obsahovo dobre podložené, ale ja osobne si myslím, že to stanovisko je veľmi dobré, a ja budem vo svojom vystúpení niekoľkokrát dnes z neho citovať.

Ale vrátim sa k tomu, prečo to považujem za taký obchvat a pokus riešiť nejaké veci odboku. Máme zákon o konflikte záujmov, to je ten zákon s tým komplikovaným názvom, ktorý riešime v rovnakom výbore, ktorého sme obaja členovia, a v podstate vieme, že tam sú vymenované funkcie, ktoré sa nemôžu vykonávať súčasne. To je podstata obmedzenia výkonu funkcie verejných funkcionárov, pokiaľ ide o parlament, ale aj všetky ostatné úrovne. Tuto to nie je zahrnuté. Možno si myslíš, že nemáš dosť politickej sily, možno nie je politická vôľa, možno to nie je ani potrebné a tento návrh nie je správny, a preto hľadáš riešenie, ako neísť cestou ústavného zákona, ktorým je zákon o výkone funkcie verejných funkcionárov, ale ísť cez novelizáciu 369-ky o obecnom zriadení.

No ale ja sa vrátim do debát, ktoré boli pred prijatím zákona o konflikte záujmov. Záver tohto stanoviska ZMOS-u, ktorý je uvedený, jasne hovorí: "V roku 2002 v súvislosti s poslaneckým návrhom ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov jeho predkladateľ Dr. Orosz pripustil, že nejde v prípade súbežného výkonu funkcie poslanca Národnej rady a starostu obce za klasický prípad nezlučiteľnosti funkcií, a preto bolo toto ustanovenie z návrhu vypustené." To znamená, tieto debaty tu prebiehali ix rokov dozadu a ja osobne si nedovolím povedať, že názory Dr. Orosza, ktorý bol predsedom ústavnoprávneho výboru, ktorý je dneska ústavným právnikom, sú názory, ktoré sú laické. Ako myslím si, že je to vysoko odborný názor, ktorý si ja vážim, a jednoducho, ak vtedy sa preukázali odborné rozpory pri posudzovaní tejto veci, tak dneska na to ísť nejakým obchvatom sa mi nezdá úplne kóšer a považujem to za neúprimné, tak ako to povedal včera Vilo Jasaň, a považujem to za politicky účelové, čo budem dokumentovať na nasledujúcich faktoch.

Tie nasledujúce fakty sú úplne jednoznačné. Zoberte si, priatelia, kolegyne, kolegovia, výpis starostov a primátorov, ktorí sú z vládnej koalície a z opozície. Vládna koalícia šesť, opozícia jeden. Špeciálne poviem, SDKÚ ani jeden. No, čo si mám o tom myslieť? Je to úprimný odborný problém, ktorý ideme riešiť, alebo je to problém politický, keďže my nemáme žiadneho, nás sa to nedotýka, no tak ich trošku prevetráme. Tu si myslím, že to je absolútne jasne politická hra, ktorú v takejto podobe musím úplne jednoznačne odmietnuť.

Ak, pán kolega, hovoríš úplne jasne o tom, že v parlamente sa dajú niektoré veci zariadiť a že je to svojím spôsobom o politickom klientelizme, no ja sa ťa idem spýtať - a poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec vyššieho územného celku nemá presne takú istú možnosť ovplyvňovať chod veci verejných na regionálnej a komunálnej úrovni? (Reakcia poslanca.)

No ak bude nasledovať ďalšia novela, no tak by som bol vcelku rád, aby sme pomenovali problém ako úplne komplexne. Ale ja ti poviem, prečo to nie je predložené v tomto zákone. Lebo ak si zoberiem počty, tak poslancov, ktorí sú v týchto orgánoch za opozíciu, je šestnásť a poslancov, ktorí sú v týchto orgánoch za koalíciu, len trinásť. Takže je to politická hra, lebo tam by sa vás to dotklo, alebo je to odborný problém, ktorý mohol byť predložený komplexne? No, urobte si všetci o tom svoj názor, je to úplne jednoznačná politická hra.

Ak dovolíte, ja sa dotknem aj niektorých ďalších vecí, ktoré sa týkajú dôvodovej správy a tvojho úvodného vystúpenia. Ja som ho veľmi pozorne počúval a my máme za sebou rad diskusií na túto tému, nakoľko obaja sme členovia ústavnoprávneho výboru aj výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, to znamená, že o týchto problémoch diskutujeme dva a pol roka, permanentne hľadáme riešenie, ako vylepšiť aj tieto zákony, ktoré upravujú tieto veci.

Budem sa dotýkať teraz dôvodovej správy: "Na základe praktických skúseností s niekoľkoročným fungovaním obecnej samosprávy je nevyhnuté rozšíriť okruh nezlučiteľnosti výkonu funkcie starostu, primátora obce s výkonom funkcie poslanca Národnej rady." Povedz mi rad praktických skúseností, ktoré by vyvolávali celospoločenskú potrebu riešenia tohto problému? No ja ak budem akokoľvek loviť vo svojej pamäti, nájdem možno jeden prípad. A to je prípad exposlanca Danka a primátora mesta Poprad, ktorý bol široko medializovaný ohľadne dotácie na halu a bolo to aj v súvislosti s kupovaním poslancov. Toto je jediný prípad. Vtedy ste ten problém neriešili, lebo ste to potrebovali nejakým spôsobom využiť? Ak toto považujete aj z vašej strany SDKÚ za splácanie morálneho dlhu, po ktorom volá Daniel Lipšic, ako beriem to. Beriem to ako splácanie morálneho dlhu, ktoré je z vašej strany potrebné, ale potom nech nemá predseda SDKÚ problém sa postaviť za tento rečnícky pult a povedať, áno pochybili sme, je to náš morálny dlh a ideme ho splácať. Nie je potreba... (Potlesk.) Nie je potreba predkladať takéto zákony poza búčky.

A, pán poslanec, ja si ťa aj z odbornej stránky vysoko vážim, ale myslím si, že túto nadprácu, stranícku nadprácu, ty nepotrebuješ robiť. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: S faktickou... Pardon, nech sa páči.

Ľ. Petrák, poslanec: Ešte pokračujem, ak dovolíte, pán podpredseda. (Reakcia poslanca.) Nemám problémy s tým, že by som to mal pripravené, takže, pán kolega, môžeme ísť aj na ďalšie odborné veci a to je, znovu z dôvodovej správy budem citovať: "Oddelenie výkonnej moci od zákonodarnej so zvýšením nezávislosti v rozhodovaní samosprávnych orgánov má zamedziť klientelizmu a zvýhodňovaniu jedných na úkor iných." Ja som to už pomenoval. V tomto skutočne nevidím absolútne žiaden problém, ale myslím si, že ten problém ani reálne neexistuje, lebo ak by existoval, aj stanovisko ZMOS-u by bolo trošku iné. V Rade ZMOS-u, kde je vyše sto starostov a primátorov, je možno päť za vládnu koalíciu.

Pán kolega, ty si skutočne myslíš, že v stočlennom zastupiteľskom orgáne samosprávy, kde je od nezávislých po vašich starostov a primátorov, by sa nenašli hlasy, ktoré by pomenovali tento problém, ak by skutočne existoval? No ja si myslím, že by sa určite našli a to stanovisko ZMOS-u by nebolo také, ako je.

V stanovisku ZMOS-u sa hovorí: "Niektoré mimovládne organizácie veľmi citlivo vnímajú, že je mimoriadne ťažké vykonávať takéto funkcie súčasne." A stanovisko ZMOS-u hovorí aj ďalej: "Podotýkame, že ani jeden z predstaviteľov v týchto organizáciách si to nevyskúšal v praxi." Vyslovuje v nej tiež vlastné presvedčenie, že "verejný funkcionár môže naplno vykonávať zodpovedne len jednu z týchto funkcií". A ja sa spýtam, ako riešenie tlaku mimovládnych organizácií, kde sa poukazuje na to, že sú to skúsení 20-roční analytici so širokým odborným rozhľadom a so širokými životnými skúsenosťami, ktorí môžu zodpovedne posudzovať veci verejné, že títo ľudia majú ovplyvňovať výrazne verejnú mienku? Ja sa nebránim debatám o tomto probléme. Ako áno, môže nastať situácia, že to môže byť problém. Nebránim sa tomu a poďme možno aj predchádzať problémom, ale nie je to problém tak, ako je pomenovávaný dneska, lebo ten problém reálne neexistuje.

Ak dovolíte, ja sa dotknem ešte niektorých súvislostí, či má sedieť starosta, primátor, a včera sme aj otvárali otázku iných funkcií, možno šéf VÚC-ky, ale otváral tu kolega Jasaň aj otázku, ako je to s inými funkciami. Nie funkciami, ale povolaniami, aby som bol úplne presný, právnici. Diskusia sa viedla v tom duchu, že podstata problému nie je v tom, že či nejakú činnosť vykonávam, ale či mám z nej benefity a či mám právo čerpať plat dvakrát z verejných zdrojov, asi tak by som to povedal. Otázku čerpania dvojnásobného platu alebo dvakrát platu z verejných zdrojov sa dá upraviť nejako inak, ale na druhej strane si myslím, že toto nie je jediný problém.

Ak budeme hovoriť o otázke benefitov a ak má byť jediným benefitom nejaký čiastkový plat alebo aj keď plný plat starostu obce, mestá, mestskej časti a keď túto činnosť vykonáva v prospech občanov, no ja v tom nevidím absolútne žiaden problém. Ak je to problém, že sú to výdavky z verejných zdrojov, no obmedzme to a myslím si, že s tým nikto nebude mať zásadný problém. Ak je to problém, že sú to výdavky z verejných zdrojov, no obmedzme to a myslím si, že s tým nikto nebude mať zásadný problém.

Ale ak budeme obhajovať právnikov, ktorých tu relatívne veľa sedí, v tejto miestnosti, no tak povedzme, že či sa dá dosiahnuť pri plnohodnotnom vykonávaní funkcie poslanca Národnej rady šesťmiliónový príjem ako advokát. No ak to nie je niečo iné za tým, ak nerobí celý tím ľudí na tom, tak nemôže plnohodnotne ten človek zarobiť šesť miliónov korún. (Reakcia poslanca.)

Ja nezávidím, ale hovorím, že ak budeme hovoriť o benefitoch, ak budeme hovoriť o benefitoch, no tak to porovnávajme. Toto nie je otázka závisti, to je otázka postavenia tvojej otázky, či môžeme naraz vykonávať - a či je na to dostatok kapacít - dve funkcie a byť plno vyťažení. Ak vykonávanie funkcie poslanca Národnej rady, kde je ten príjem na úrovni zhruba 600-tisíc slovenských korún v plate, ak 10-násobok zarobím ako advokát, no tak potom asi na 10 % vykonávam funkciu poslanca Národnej rady. Tak tu potom si povedzme, aká je tá miska váh a na ktoré veci ideme poukazovať a na čo ideme útočiť. Ako ten problém je ďaleko, ďaleko širší a ďaleko komplexnejší.

Poďme postaviť otázku, že či funkcie starostov a primátorov môžu byť prínosom aj pre Národnú radu. Ja som tu označovaný aj v rámci svojich kolegov z poslaneckého klubu za zmosáka, ktorý presadzuje záujmy obcí a miest, tu to zásadne odlíšim, presadzuje záujmy obcí a miest, nie záujmy svojej obce, aby sme si úplne jasne rozumeli. To znamená, že keď bojujem za záujmy obcí a miest, za to, aby ľudia vo svojich domovoch žili slušne, mali zabezpečený odvoz smetí, svietenie, dobrú technickú infraštruktúru, aby tá kvalita života sa zvyšovala, to je závada? Je to ďaleko škodlivejšie, ako keď niekto hrá celé svoje obdobie pôsobenia v Národnej rade na svoje triko a stará sa len o to, aby zarobil sám pre seba. No ja si to osobne nemyslím a myslím si, že každý primátor a starosta, ktorý je tu, je prínosom pre túto Národnú radu, lebo omnoho bezprostrednejšie prenáša aj podnety od občanov a problémy, ktoré sa dotýkajú reálneho života občanov, do Národnej rady. Ak je toto problém, ak má byť Národná rada orgán odtrhnutý od reálneho života, no poďme to urobiť. Ale postavme si, že či toto je naším cieľom.

Dámy a páni, mohol by som hovoriť o týchto veciach hodne dlho, ale myslím si, že podstatné, čo som chcel povedať, bolo vypovedané. Poďme hľadať riešenia, ktoré pomôžu tejto krajine, nepoďme politikárčiť. To je všetko. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami - páni poslanci Ďuračka, Gabura, Bauer, Fronc, Vaľová. Pokiaľ je to všetko, uzatváram možnosť prihlásiť sa. Pani Sabolová, pán Janiš, registrujem ešte, ďakujem. Aj pani Sabolovú, keby sme tam... Dobre, takže posledná bude pani Sabolová, áno, siedma. Ďakujem. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámku.

Slovo má pán poslanec Ďuračka.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán poslanec Petrák veľmi dobre na konci to ukončil slovom, že nepolitizujme. Ja si takisto myslím, že toto nie je politický problém až tak silný, je to o niečom inom. A na druhej strane sa mi páčilo, keď boli označené koaličné strany a konkrétne strana SMER, ktorá to má v niektorých fázach dané priamo v stanovách. Tak by som sa chcel spýtať pána predkladateľa, či aj oni ako strana to majú v stanovách a takisto sa tým zaoberajú. Lebo vytiahnuť niečo, čo nemáme doma ustlané, tak to sa mi tiež nepáči. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Slovo má pán poslanec Gabura.

P. Gabura, poslanec: Ďakujem pekne. V prvom rade vítam túto malú novelu, ktorú predkladá pán Miššík. Ja si myslím, že je veľmi potrebné, aby sme, dá sa povedať, čistili zákony a práve čistota zákonov aj zaručí určité postavenie jednotlivých funkcionárov. Pretože tieto pomiešané funkcie na rôznych úrovniach prinášajú spoločnosti len podozrenie a vskutku ten klientelizmus sa dá orientovať práve na tieto spojenia funkcií.

Ja som presvedčený, že zákon o konfliktne záujmov v blízkej dobe pre určité absolútne nelogickosti bude novelizovaný, pretože tam sú položené priame výzvy. Priame výzvy k tomu, že či vskutku je účelné dávať z verejných zdrojov viacej platov jednej osobe, ktorá sa zrejme ide roztrhať pre záujmy štátu. Aspoň tak som to vnímal z vášho prejavu, pán Petrák. Ale keď ste na záver povedali, poďme hľadať riešenia, ktoré pomôžu tejto krajine, tak poďme. Aspoň takýmito maličkosťami, keď nemôžeme veľkými vecami v tejto snemovni a keď sú všetky zákony zamietnuté, tak poďme takýmito maličkosťami čistiť legislatívu a poďme pomôcť a len drobnými krôčikmi odbúravať korupciu.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Bauer.

R. Bauer, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán kolega Petrák, vaše vystúpenie nebolo pre mňa dôveryhodné, lebo ste v konflikte záujmov, lebo ste dotknutý týmto zákonom, preto vaša argumentácia je veľmi slabá. Keby vystúpil nejaký kolega, ktorý by nebol starostom, primátorom, pravda, bral by som to ináč. Po prvé.

Po druhé. Vy ste odišli od podstaty veci. Podstatou veci je konflikt medzi exekutívnom funkciou a legislatívnou a toto je podstata veci. K tomu ste sa vôbec nevyjadrili. Je dobré, že vlastne máte určité zvýhodnenie, ale čo je smutné, že aj občania, aj verejná mienka to akceptuje, že je dobré, keď náš starosta je aj poslancom Národnej rady. To je smutné a to je aj ten dôvod, prečo je to potrebné riešiť na úrovni zákona.

Ja si myslím, že nedajú sa dobre vykonávať dve takéto vážne funkcie. Lebo aj funkcia starostu, primátora sa musí robiť naplno, aby ste boli k dispozícii vo svojom prostredí v komunite, aj funkcia poslanca Národnej rady sa má robiť naplno, na 100 %, preto to nie je zlučiteľné. Môžem povedať zo svojej skúsenosti, ja som sa rozhodoval, či robiť dva funkcie, aj poslanca Národnej rady, aj funkciu župana, tak som okamžite vylúčil takúto možnosť, pretože to nie je zodpovedné.

Chcem povedať, že podporujem tento návrh a nemyslím si, že išlo zo strany pána predkladateľa o nejaké politikárčenie, lebo náhodou sú počty takéto, že koalícia proste má viacej starostov a primátorov. Je to problém, ktorý dobre, že bol nastolený, a ktorý je potrebné riešiť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Petrák, váš príspevok bol zaujímavý, až na ten záver o politikárčení. To by ste si mohli akosi trošku odpustiť. Ale vecne k tomu.

Po prvé chcem vám povedať, že mne osobne neprekáža, ak má niekto dvakrát benefity, ak vykoná naozaj reálne dvakrát tú prácu. Ak je vykonaná práca, tak ju treba zaplatiť. S tým nemám problém. S čím mám trochu problém, že ja takisto neverím, že sa dá naozaj plnohodnotne vykonávať. Ak niekto tu bol, a teraz nechcem menovať, od vás županom a súčasne poslancom alebo primátorom krajského mesta alebo podobne, myslím si, že to sa naozaj nedá v skutočnosti vykonávať a že to je tak trochu zavádzanie. Na druhej strane takisto si myslím, že je tu istý konflikt záujmov. Aj ja si myslím, že treba tento zákon podporiť, ale predsa len jednu výhradu mám.

Čo vnímam tuná, ako keď debatujeme teraz nie tak politicky, že v tejto snemovni vlastne každý problém ideme riešiť tak, že: aha, keď ho nevieme a neplní sa to, čo by bolo normálne, takpovediac citom a slušnosťou, tak jednoducho zákaz, zákaz a zákaz. To mi trochu v celej filozofii tejto snemovne prekáža. A videli sme to v ostatných dňoch pri zákonoch, ktoré boli predkladané z dielne ministerstva školstva a ktoré sa týkali nakoniec aj takých vecí, ktoré sú citlivé, alkoholu a podobne. To je vec, ktorú si myslím, že treba hľadať iným spôsobom riešenie, nielen zákazmi. Nakoniec život, viete, to je tak, zákon príde, zákaz bude a život sa aj tak presadí trochu inak, ak tých ľudí nepresvedčíme, aby zákon naozaj zobrali za svoj a žili tak, ako je jednoducho myslená miera toho zákona.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz má slovo pani poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa skôr zapojila do takej diskusie k tomuto príspevku môjho kolegu. Myslím si, že skutočne, ak by sme tých starostov, ktorých je na tisíce, malých obcí tak vymedzili z takého nejakého diania, že nemôžu byť v Národnej rade, tak by to bolo skutočne odtrhnutie od reality. Pretože tí starostovia aj tí primátori majú ten náhľad iný. Vedia, čo sa deje v regiónoch, pretože ja sama počúvam mnohokrát od ľudí, že aj poslanci Národnej rady sedia v laviciach za zeleným stolom a keby prišli do regiónu, tak ich nikto nezvolí. Nemajú šancu sa stať starostom, nemajú šancu sa stať poslancom miestneho zastupiteľstva. Čiže je to aj o tej nejakej zvoliteľnosti. Samozrejme, v tomto náhľade by som povedala, že čo sa týka tých županov, ako hovoríme, ale sú to predsedovia vyšších územných celkov, by som povedala, že ich je osem. Je to trošku iné. A, samozrejme, aj ten rozsah práce a rozsah i časový harmonogram, ktorý je potrebný na vykonanie funkcie, je určite omnoho, omnoho zložitejší a omnoho, omnoho dlhší, ako je to u starostov obcí alebo u poslancov.

Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Je úplne také zvláštne, ako dokážete, pán kolega, takýto problém, o ktorom sa dá normálne debatovať a diskutovať, otočiť na politickú rovinu, dokonca na morálku a tak ďalej. Nejdem spomínať vašu morálku spred dvoch dní, kedy predseda SNS povedal, že ste kupčili s SMK ohľadom zákona. Ohľadom zákona o geografických názvoch v učebniciach. To je príklad spred dvoch dní a vy tu vyťahujete niečo takzvané spred piatich rokov. Ale dobre, je to váš nástroj politiky, tak si ju nechajte.

Ale čo sa vás týka, vy ste bojovali v tomto svojom príspevku sám za seba z postu zákonodarcu poslanca Národnej rady, ktorý má šancu dávať a prijímať zákony, ste ovplyvňovali doslovne priamo svoju inú funkciu vo verejnej správe. Úprimné na vašom mieste by bolo mlčať o tejto novele, pri hlasovaní vytiahnuť kartu, nechať to na iných kolegov rozhodovať o mne. A ináč ten spôsob, ktorý ste zvolili, tak je jedinečný príklad konfliktu. Konfliktu v priamom prenose. No lepší príklad konfliktu ako vy vystúpením v rozprave a angažovaním sa proti tejto novele ste ani v praxi nemohli predviesť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP