Středa 4. února 2009

Druhý deň rokovania

32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

4. februára 2009 o 9.00 hodine

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem príjemné dobré ráno.

Otváram druhý rokovací deň 32. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Viliam Veteška a ďalej poslanci Ferdinand Devínsky, Gábor Gál, Zsolt Simon a Ján Slota.

Panie poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 940).

Vítam pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vieru Tomanovú, ako aj pani spravodajkyňu Janu Vaľovú. Prosím ich, aby zaujali svoje miesta.

Včera v rozprave vystúpili všetci písomne a ústne prihlásení poslanci a všeobecná rozprava bola vyhlásená za skončenú.

Teraz dávam slovo pani ministerke ako navrhovateľke v záverečnom slove. Nech sa páči, pani ministerka.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, pekne dobré ráno želám a dovoľte mi uviesť, že vláda predložila na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá má pomôcť pri riešení dopadov globálnej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku, na uchovanie čo najväčšieho počtu existujúcich pracovných miest, ale aj na podporu zamestnávateľov, samotných zamestnancov, a to aj občanov pri vytváraní nových pracovných miest. Ide o opatrenia, ktoré sú výsledkom širšieho konsenzu dohody medzi vládou, sociálnymi partnermi, keď hovorím o sociálnych partneroch, sú nimi aj zástupcovia zamestnávateľov, odborárov. Je to veľmi dôležitý fakt. A k týmto opatreniam si dovolím pripomenúť, že neboli zásadné výhrady ani zo strany opozície. Všetci sme si vedomí, že dopady krízy, ktorej príčiny treba hľadať primárne v nekontrolovanej moci finančných korporácií, maklérskych a realitných spoločností, môžeme zmierniť nielen systematickými opatreniami, ale aj rozhodnutiami, ktoré sú neštandardné, majú krátkodobý význam. Ale prichádzame s nimi v dobrej viere, že pomôžu tak zamestnávateľom, ako i zamestnancom.

Z hľadiska včerajšej diskusie niektorých, hlavne opozičných poslancov si dovolím reagovať na dva základné okruhy nastolených otázok.

Veľmi krátko, téma sociálnej podniky. Bolo x-krát niektorým poslancom vysvetlené, ukázané, ako fungujú sociálne podniky, ako prebehol výber prvých ôsmich pilotných projektov. A už sa to nedá nazvať inak ako ľudskou malichernosťou a zlobou, keď tu vy tí istí poslanci opoziční hovoríte o klientelizme, netransparentnosti v tejto oblasti. V tejto súvislosti si dovolím uviesť, že pre obecné sociálne podniky, teda príp. obecné podniky alebo podniky sociálne, ktoré budú zriaďovať vyššie územné celky, úľava na tom, že nemusia zamestnávať 30 % znevýhodnených uchádzačov, je iba v čase založenia podniku, nie v čase prevádzkovania tohto podniku, zdôrazňujem, je iba v čase založenia, a to z dôvodu, aby sme čo najrýchlejšie založili čo najväčší počet sociálnych podnikov, aby sme vytvorili pracovné miesta. Potom sa musia riadiť aj, ak si to niekto prečíta, v prechodných ustanoveniach ustanovením § 72, v tejto chvíli to neviem, ale myslím si, že je to písmeno f), tak zistí, že je to len pri zakladaní sociálneho podniku. Ja viem, že tie zákony sú pomerne zložité, že toho máte veľmi veľa, páni poslanci, dámy poslankyne, ale treba čítať veľmi pozorne.

Pokiaľ ide o sociálne podniky, bolo založených 8 sociálnych podnikov. A napr. pani poslankyňa Sárközy mala možnosť osobne sa zúčastniť poslaneckého prieskumu na ministerstve práce. Dostala odpovede od všetkých kompetentných zamestnancov. Venovalo sa jej 14 ľudí, ktorí aj v čase svojho osobného voľna, pretože to trvalo do večerných hodín, boli ochotní odpovedať na všetky jej otázky týkajúce sa sociálnych podnikov. Ja si plne uvedomujem, že nemôže vedieť do hĺbky človek, ktorý nepracuje s touto problematikou, poznať všetky problematiky. Ale pani poslankyňa nemá štipku hanby naďalej, a to ja na pôde parlamentu, zavádzať a klamať. Znevážila mojich kolegov, ktorých ja považujem za skutočne kompetentných kolegov. A pripomeniem, každý, kto pracuje, robí aj chyby. Ale v tomto prípade žiadne nedostatky neboli zistené. A budem zvažovať najtvrdšie kroky spolu so svojimi kolegami a postup voči tomu, aby sa dostalo zadosťučinenia a ospravedlnenia mojim kolegom za ohováranie a osočovanie ich kompetentnosti. V tejto súvislosti pripomínam, ani jeden sociálny podnik nebol schválený per rollam. Predtým ako boli návrhy sociálnych podnikov z ôsmich, jeden založilo mesto a 7 podnikov je výsledkom partnerstva. Sú to neziskové organizácie partnerstvom obcí a partnerstvom vyšších územných celkov, kde je ďaleko vyššia celospoločenská kontrola ako pri hociktorých iných organizáciách, kde tieto inštitúcie neparticipujú. Ja v tejto súvislosti pripomeniem, prvá kontrola bola kontrola na riadiacom orgáne, následne bola kontrola všetkých týchto projektov v rámci vecnej pôsobnosti z príslušných sekcií. A tretia kontrola prebiehala na internom, dozornom a monitorovacom výbore, ktorý odporučil tieto podniky schváliť, tak ako boli. A k jednému mal pripomienky, a to z tohto dôvodu, že žiadal presnejší popis technickej stránky popisu. V tejto súvislosti v súlade so štatútom, ktorý bol predložený pani poslankyni Sárközyovej na poslaneckom prieskume, bolo jej ukázané, že je možné v takýchto prípadoch per rollam po doplnení projektu v niektorých týchto technických podmienkach, ktoré sa týkali konkrétne projektu Humenného, schváliť to, ale nie, prosím, výber projektu a schvaľovanie celého a všetkých stupňov schvaľovacieho systému projektov.

Chcem zdôrazniť, že novela v oblasti sociálnych podnikov vychádza z európskych skúseností. Je to štandardný nástroj aktívnej politiky trhu práce. Ide v ústrety miestnej i regionálnej samospráve. Zjednodušuje pravidlá pre fungovanie a vytváranie podmienok prevádzkovania takéhoto podniku. Takýto podnik bude pod verejnou kontrolou, pretože samospráva takejto kontrole podlieha oveľa viac ako súkromný privátny podnik, nehovoriac o tom, že ide o projekt, ktorým chceme riešiť hlavne lokálnu, miestnu zamestnanosť v prospech rozvoja miest a obcí. Pripomeniem, že všetky tieto podniky sú podrobené mesačnému monitorovaniu. Ja som si dala tú námahu, že som sa bola pozrieť, ako fungujú tieto sociálne podniky. Stretla som sa v Humennom so siedmimi starostami obcí. A ja si dovolím povedať jednu zásadnú vec. Títo starostovia obcí nemajú základ slov "starať sa" len vo svojom názve "starostovia obcí", ale majú ho aj v srdci, a to preto, pretože skutočne robili všetko pre to a robia všetko pre to, aby sa postarali o svojich spoluobčanov, aby pomohli obci, aby obec skutočne vracala občanom to, čo občania do obce vkladajú. Ja by som bola veľmi rada, keby som sa nestretala s útokmi na ľudí práce, na ľudí, ktorí robia dobrú prácu. A absolútne odmietam akýkoľvek klientelizmus. Je predsa nemožné na ministerstve práce, aby sme hľadali akékoľvek príbuzenské vzťahy, ktoré môžu byť z tretieho kolena. Naviac, ani pri jednom sociálnom podniku tak, ako to bolo včera tu v parlamente uvedené opozičným poslancom, neboli zistené akékoľvek rodinné a príbuzenské vzťahy. Takže prosím toto veľmi zvažovať.

K druhej poznámke, revidovanej Európskej sociálnej charte. Moje druhé vystúpenie má priamy súvis s kritikou revidovanej Európskej sociálnej charty. Som veľmi prekvapená, že sa k očierňovaniu jedného z najdôležitejších európskych dokumentov zapojili práve poslanci Kresťanskodemokratického hnutia, ktorým by oblasť sociálnych práv, solidarity s handicapovanými ľuďmi či pomoci rodinám alebo seniorom mala byť absolútne blízka a najbližšia. Charta je totižto dokument, ktorý garantuje občanom zamestnancom ich základnú ľudskú dôstojnosť, garantuje rodinám minimálne životné štandardy, ktoré vychádzajú z modernej spoločnosti, spoločnosti na začiatku, zdôrazňujem, 21. storočia. Sme si vedomí, že Slovensko i celý svet sa dnes nachádza vo vážnej situácii, ale táto vláda odmieta robiť rozhodnutia, ktoré vrátia sociálne istoty občanov na koniec 19. storočia. Ja si dovolím tvrdiť, že táto vláda v žiadnom prípade, ani pod rúškom riešenia krízy, nebude kradnúť základné práva občanov, nebude ich kradnúť. Európska sociálna charta je naším záväzkom voči súčasným i budúcim generáciám. Nie je to žiadna dogma, ktorej by sme sa mali báť a ktorou by sme mali strašiť ľudí v tejto neľahkej dobe, ba naopak, dáva im istotu, že sú súčasťou modernej doby. Dnešná vážna situácia sa dá prekonať len a len spoločnou solidaritou všetkých zainteresovaných strán, zvýrazňovaním a dožadovaním sa sociálnej kohézie, tak ako to zaznieva na každom jednom stretnutí na pôde Európskej únie, hovorím o sociálnej kohézii, teda o súdržnosti, o spoločnej zodpovednosti, ktorú musí niesť nielen vláda, ale aj zamestnanci, zamestnávatelia. V žiadnom prípade nesmieme dopustiť, aby dopady krízy niesli na pleciach tí, ktorí ju vôbec nezapríčinili, teda naši spoluobčania, ľudia práce. A revidovaná európska charta práve práva, o ktoré ich nebudú môcť obrať neoliberálni politici, reformátori a hazardéri, garantuje. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Chcem sa spýtať pani spravodajkyni, či chce využiť právo záverečného slova. Nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Hlasovať budeme o 11.00 hodine.

No a teraz v súlade so schváleným programom schôdze pristúpime v prvom čítaní k rokovaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona máte pod tlačou 894 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 921.

Pozerám sa, či je tu, áno, už sa blíži pán minister Kaliňák. Poprosím o trochu strpenia. Pán minister, je tu priestor už na vaše úvodné slovo k zákonu, ako som ho uviedol. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, povedal som už včera, keď sme uvádzali skrátené konanie o tomto zákone, že cieľom tohto návrhu je predovšetkým upraviť systém odmeňovania príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Za posledné obdobie sme urobili viacero úprav, ktoré jednak Hasičský záchranný zbor zrovnoprávňovali s ostatnými ozbrojenými zložkami. A z tej zadnej pozície sme ich dali do tej pozície prednej, možno aj preto, že spolu s policajtmi aj ostatnými ozbrojenými zložkami nasadzujú život medzi prvými na to, aby ochránili náš život.

Myslím si, že po tom, čo sme zaradili hasičov do systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, je toto takým tým posledným krokom, ktorý zavŕši vlastne vytvorenie atraktívneho prostredia pre prácu, zaslúženej odmeny pre tých, ktorí naozaj veľmi tvrdo pracujú a ktorí sa, mimochodom, tešia aj medzi občanmi Slovenskej republiky najvyššej dôveryhodnosti.

Pre nás je veľmi podstatné, aby sme jednak stabilizovali celý systém a aj našich hasičov v ňom práve kvôli tomu, pretože každý hasič stojí, samozrejme, veľké náklady štát na jeho výcvik, jeho špecializáciu, a nás teší, že tá fluktuácia v Hasičskom a záchrannom zbore je naozaj veľmi malá, možno práve preto, že služba v Hasičskom a záchrannom zbore nie je len obyčajným zamestnaním, ale pre mnohých z nich poslaním. A pre mnohých z nich je to predovšetkým na celý život.

Teším sa preto, že aj vo Výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť sa tento návrh stretol s plnou podporou. Myslím si, že sme sa ho snažili spracovať čo najkvalitnejšie. A v prípade, že budú ešte nejaké úpravy k lepšiemu, budeme sa len tešiť, samozrejme.

Posledné vety iba doplním, že v tomto kole nejde len o príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ale, samozrejme, aj o Horskú záchrannú službu. Tento útvar však nie je taký veľký rozsahom, ale bezpochyby nasadenie našich horských záchranárov je takisto mimoriadne náročné a po určitom období, samozrejme, sa vždy odzrkadlí na zdravotnom stave, a preto si rovnako myslím, že systém odmeňovania na úrovni, ktorú definuje tento nový zákon, dokáže aspoň sčasti ohodnotiť ich ťažkú a kvalitnú prácu. Veľmi pekne ďakujem za podporu, vážené dámy a páni.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, pánovi poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby predniesol spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máte to ako tlač 894. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. januára 2009 č. 921 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali nasledujúce výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 10. februára 2009 a gestorský výbor do 11. februára 2009. Ďakujem, skončil som.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Taktiež zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

Teraz otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že som k tomuto návrhu zákona do rozpravy nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Evidujem zatiaľ prihlášku pani poslankyne Márie Sabolovej ako jedinej. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a slovo má pani poslankyňa Mária Sabolová. Nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani ministerka, kolegyne, kolegovia, rada by som dala jednu otázku pánu ministrovi už v prvom čítaní, aby sme príp. v druhom čítaní mohli aj konkrétnejšie rozhodnúť. Niektoré poslankyne ženy sme dostali list od pracovníčok, ktoré pracujú v Hasičskom a záchrannom zbore. Ja prečítam len jednu časť, aby som nič viac a nič menej nepridala. A zdá sa mi, že by bolo dobré túto vec možno vyriešiť aj pri tomto rokovaní. Možno o nej pán minister aj niečo vie. Obracajú sa na nás, aj na koaličné, aj na opozičné poslankyne, s takouto požiadavkou, keď vedia, že návrh zákona ide do parlamentu, a žiadajú nás, aby sme sa ako ženy pričinili o odstránenie jedného negatívneho javu, ktorý ony v Hasičskom záchrannom zbore vnímajú. Okrem príslušníčok a príslušníkov pracuje aj zopár zamestnankýň na ôsmich krajských riaditeľstvách. A na každom sú cirka asi štyri zamestnankyne, na dvoch krajských riaditeľstvách je možno päť žien zaradených do verejnej služby. Na okresných riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru vo verejnej službe je zaradená asi jedna žena, ktorá má na starosti pokladňu, kde prichádza do styku s rozpočtovými peniazmi a vybavuje ostatné zložité ekonomické agendy. Všetky ostatné ženy sú zaradené ako príslušníčky. Toto zaradenie bolo chybné už pri zrode existujúceho zákona č. 315/2001 Z. z. Chyba sa stala na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, kde nebolo bývalé vedenie schopné zaradiť tých pár žien do štátnej služby. Na krajských riaditeľstvách sú vo verejnej službe zaradené len mzdové a finančné účtovníčky, ostatné ženy ako napr. rozpočtárky, majetkárky sú zaradené v štátnej službe. Keď sme sa na to spýtali bývalej pani riaditeľky ekonomického odboru, bolo nám povedané, že nemáme veľa do toho hovoriť. A to si dovolím povedať verejne, lebo môžu prísť všetky ženy, ktoré pracujú na ekonomických a osobných úradoch, vyzlečené z uniformy. To bola odpoveď.

S uvedeným zaradením nesúhlasíme už od prijatia a nadobudnutia účinnosti zákona z 1. apríla 2002. Viackrát sme sa obrátili na príslušné inštitúcie či na Prezídium Hasičského a záchranného zboru, ministerstvo vnútra ešte pod vedením pána ministra Palka. Obrátili sme sa prostredníctvom bývalého pána poslanca Blanára, aby sa priamo v parlamente pýtal pána ministra, ako napraví chybu. A odpoveď znela, že postupne sa to napraví. Ale do dnešného dňa nebolo nič vykonané. Vtedy sa sľubovalo a aj v hodine otázok dostal pán poslanec Blanár odpoveď, je o tom písomný záznam, že sa to nejako do budúcnosti vyrieši. Písali aj na Úrad pre štátnu službu pánu Plaiovi, ktorý ani neviem ale vyšiel z hasičského zboru.

Nechcem možno viac rozoberať túto problematiku. Viaceré terajšie zamestnankyne tam, ďalej sa v liste píše, má dve strany, pracujú 20 - 30 rokov. My veľmi dobre vieme, čo je záležitosť byť v štátnej službe, čo je záležitosť vo verejnej službe. A preto, pán minister, dávam aj túto vec možno na diskusiu, možno na riešenie, pretože by bolo dobré, aby všetky ženy, ktoré možno plnia, dá sa povedať, podobné úlohy na príslušnom útvare, boli zaradené do jednej kategórie štátnej služby. Prihováram sa za to, nie som odborník, neviem to a nechcem to posudzovať, je to veľmi čerstvá informácia, ale myslím si, že stojí za to, aby bola povedaná pri prvom čítaní, a nie až pri druhom čítaní, keď už je dať zbytočne nejaký návrh, ktorý nebude vecne a odborne podložený. Toľko z mojej strany a poprosím, keby ste mohli na to zareagovať. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

S faktickou poznámkou na vystúpenie pani poslankyne Sabolovej sa prihlásili pani poslankyňa Magda Košútová a pán poslanec Martin Pado. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pani poslankyňa Magda Košútová. Nech sa páči.

M. Košútová, poslankyňa: Pani kolegyňa ja len toľko, že ten list sme dostali aj ostatné, len ja som si to dala preveriť. A z tých informácií, ktoré som dostala na tieto poznámky, je dosť nejasné, aký je rozdiel medzi účtovníčkou, ktorá je u požiarnikov alebo v Hasičskom a záchrannom zbore a vykonáva čisto účtovnícke práce, a účtovníčkou, ktorá je v inej sfére štátnej služby ja neviem na stavebnom úrade, na živnostenskom úrade, na životnom prostredí. Ja si myslím, že tie výhody, ktoré majú mať požiarnici, by mali byť obzvlášť pre tých, ktorí bezprostredne prichádzajú do zásahov a sú bezprostredne ohrození, a nie pre účtovníčky, ktoré sú v takom istom zaradení, v takej istej zodpovednosti ako na iných úradoch. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Martin Pado.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja k tej veci, o ktorej hovorila pani poslankyňa Sabolová, sa chcem pripojiť, lebo si pamätám z toho roku 2001, keď sa vlastne organizovala stála štátna služba. A problém spočíva nie v tom, že jedny robia to a druhé robia to, ale problém je v tom, že v čase, keď sa organizovala štátna služba, verejná služba, nie každá inštitúcia mala toľko kolónok, aby mohla pracovníkov umiestniť do stálej štátnej služby. Takže tam, kde mali viacero miest, tam sa dostali aj tie dámy alebo páni, ktorí vždy tú činnosť nevykonávali, ale dalo sa to urobiť. Na druhom mieste ľudia, ktorí vykonávali takú istú prácu, ale nebolo tých kolónok dostatok, sa do tejto stálej štátnej služby nedostali. Problém je teda v tom, že tú istú prácu vykonávajú v rôznych inštitúciách ľudia, ktorí jedni sú v stálej a druhí sú vo verejnej službe. Takže preto by bolo azda vhodné nájsť to riešenie, ako ich zrovnoprávniť, aby pri výkone svojich činností mali rovnaké zaradenie. A to je možné vždy dvomi smermi. Pán minister, tie smery určite poznáte, aké sú tie možnosti. Takže ja sa prihováram za to, aby sa táto vec riešila tak, aby boli v rovnakej pozícii všetci tí, ktorí vykonávajú rovnaké činnosti. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Teraz s reakciou na faktické poznámky sa hlási pani poslankyňa Sabolová. Nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem za názory. Pani poslankyňa, ja som skutočne na začiatku povedala, že sme to dostali viacerí. A preto očakávam, že sa treba aj verejne opýtať na to a verejne zastať. Ja mám názor taký ako vy na tých, ktorí sú v zásahu a sú priamo v službe. Ale tí sú zaradení v iných platových kategóriách, v inej triede. Čiže to nie je o štátnej a verejnej službe, je to o tom, ako sú zaradení už potom v tých kategóriách. Čiže ja verím, že pán minister, ak má vedomosť, bude odpovedať teraz, ak ju nemá, určite bude odpovedať na výbore. Ale bola by som rada, aby sme to nekategorizovali. Ak sa stala chyba, nie som odborník v tejto oblasti, skúsme sa tých ľudí zastať a urobiť to tak, aby to bolo nediskriminačné voči a teraz nielen ženám, ale aj mužom, tam je možno aj pár mužov, nemusia to byť len ženy. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Pani poslankyňa Sabolová bola jediná, ktorá sa prihlásila do rozpravy, a preto v tejto chvíli vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Pýtam sa pána ministra, či chce reagovať v záverečnom slove. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, predovšetkým reakcia na vás. Poviem vám, že ono to úplne nesúvisí s týmto zákonom, keď teda mám byť úplne presný. A, samozrejme, tak ako ste čítali ten návrh, čítali ste aj otázky pána poslanca Blanára, vy ste dlhoročná poslankyňa, takže veľmi dobre si pamätáte, v ktorom čase tu pán poslanec Blanár bol a kedy tieto otázky kládol a kto bol vtedy ministrom. Dokonca ani nebudem úplne súhlasiť s pánom poslancom Padom, dnes výnimočne, že niekedy bola snaha riešiť tú situáciu. Podľa mňa nebola snaha ju riešiť a podľa mňa takto to je zadefinované aj v Policajnom zbore. To je proste rozdiel. Pani poslankyňa, jednak to nerieši tento zákon, ani to v ňom riešiť nevieme. To je prvý bod. Čiže môžeme využiť diskusiu o tomto zákone a k tejto téme, ale sám o osebe to nerieši ani to riešiť nevie.

Po druhé, existuje tzv. zloženie tabuliek a počtov, pán poslanec to bude veľmi dobre vedieť, a toto schvaľuje do určitej miery vláda. A je to veľmi závislé od rozpočtu. Treba však povedať, že niekedy okolo roku 2004, si myslím, to bolo, keď hasiči vstúpili do služobného pomeru, nejde už o štátnu službu klasickej podoby, ako ju poznáme z iných úradov. To znamená, to je služobný pomer hasičov. A toto je štátna správa alebo verejná služba. Tak na okresných riaditeľstvách polície, na obvodných oddeleniach polície, na krajských riaditeľstvách polície sú tabuľky civilné a sú tabuľky tzv. policajné alebo vojenské, v tomto prípade hasičské. A jednoducho tendenciou mojich predchodcov, s ktorou ja som súhlasil, mimochodom, a rád v tých šľapajach idem, je scivilňovať miesta, ktoré nevyžadujú a nemajú priamy súvis s týmto výkonom.

Čiže po tom, po čom jednak aj predchádzajúca vláda volala, kde my v tom nastúpenom trende z veľkej miery pokračujeme, je nie trend, ktorý požadujú dámy, ktoré vás oslovili, ale trend presne opačný. A myslím, že vo svojom príhovore som to mal na mysli presne ako pán poslanec Pado. To znamená, miesto, ktoré je policajné, ho tak nazvem, alebo hasičské v tej podobe služobného pomeru, jednak je miesto, samozrejme, veľmi drahé a jednak ho čo najviac potrebujeme v priamom výkone služby, resp. v prevencii, resp. u vyšetrovateľov príčin našich požiarov. A preto práve administratívne úlohy nemôžeme dávať do uniformy, keď to poviem zjednodušene, práve naopak, ani ten smer nie je ani nebude, pretože to, prečo sú hasiči v služobnom pomere a majú osobitný plat, zvýrazňuje presne ich náročnú činnosť. A ja aj keď každému by som doprial čo najvyšší plat a najvyššiu triedu, faktom je, civilné miesto je civilné miesto a ozbrojené alebo uniformované miesto je uniformované miesto. A toto ale platí aj v polícii. Aj tam si nepamätám, že by slúžila jedna uniformovaná mzdárka alebo účtovníčka. Neexistuje to. Taká vec nebola. Nikdy ten systém tak plánovaný nebol. Historicky dávno, to je pravda, boli všetci policajti, ale de facto vtedy bolo aj strašne veľa všetkých tých ostatných špeciálnych policajných služieb. Čiže bavíme sa o tom, že má byť ten rozdiel medzi civilnou a uniformovanou službou a hlavne to nesúvisí s týmto zákonom. Čiže musím v tomto prípade asi skôr sklamať dámy, že budeme sa určite venovať alebo sa všetci venujú pravidelným aj tohtoročným valorizáciám v štandardnej civilnej a verejnej správe, ale neviem si úplne dobre predstaviť, že by mi niekto odsúhlasil navýšenie tabuliek uniformovaných pre úradnícke miesta. Čiže skôr je trend úplne opačný. My by sme to privítali v Hasičskom a záchrannom zbore, myslím, v jeho zásahovej časti. Dokonca minule mi hovorili hasiči, že sa jedna v Trenčianskom kraji odvážlivkyňa dala aj na testy, aj na všetky veci, len, bohužiaľ, má to asi problém v obmedzeniach, ktoré súvisia s bremenami a s podobnými záležitosťami. Naozaj často je to veľmi tvrdá, ťažká manuálna práca. A mohlo by dôjsť k väčšiemu ohrozeniu života, ako je to nevyhnutné. Ale je to pravda. Ale ja som veľmi rád, že aspoň na úseku vyšetrovania alebo prevencie máme veľmi významné alebo slušne významné zastúpenie žien práve v uniforme. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Pán spravodajca, chcete vystúpiť v závere? Nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. A taktiež budeme o ňom hlasovať o 11.00 hodine.

Nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 878 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 899.

Opäť vás prosím, pán podpredseda vlády, o uvedenie vládneho návrhu zákona. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, hlavným cieľom predloženej novely je podrobnejšie upraviť doterajšie a doplniť nové práva a povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi pre právnické osoby a fyzické osoby.

Novelou sa navrhuje tiež ustanoviť, ktoré presne vymedzené povinnosti musia dodržiavať špecifické subjekty, a to vlastníci bytových domov, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcovia bytového domu. Vzhľadom na špecifiká protipožiarnej ochrany lesov sa tiež navrhujú nové povinnosti pre vlastníkov správcov a obhospodarovateľov lesa.

Novela upravuje postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi, rozširuje okruh osôb, ktorým možno vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na základe absolvovania strednej školy s odborným vzdelaním v oblasti požiarnej ochrany alebo na základe toho, že fyzická osoba pôsobila v Hasičskom a záchrannom zbore.

Predloženým návrhom zákona sa navrhuje ďalej upraviť niektoré ustanovenia, ktorých zmeny vyplynuli z aplikácie zákona o ochrane pred požiarmi, ako aj spresniť znenie niektorých splnomocňovacích ustanovení na vydanie vykonávacích predpisov, tak aby bolo možné v uvedených predpisoch presnejšie rozpracovať zákonnú úpravu. Ďakujem pekne za podporenie tohto zákona.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády.

A dávam slovo teraz spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, pánovi poslancovi Vladimírovi Matejičkovi, aby uviedol spravodajskú informáciu.

V. Matejička, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (tlač 878). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 14. januára 2009 č. 899 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 8. apríla 2009 a gestorský výbor do 14. apríla 2009.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že ani pri tomto zákone som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy. Preto sa pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Konštatujem, že nikto.

Preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A teraz budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona je pod tlačou 892, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 919.

Pán podpredseda vlády a minister vnútra pán Kaliňák, uveďte aj tento vládny návrh zákona. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, podnetom na novelizáciu zákona o ochrane svedka bola skutočnosť, že niektoré ustanovenia sa po takmer desaťročnej účinnosti zákona ukázali ako prekonané.

Predložený návrh spresňuje podmienky začatia vykonávania programu ochrany, opätovného predkladania návrhov do komisie na zaradenie doň, resp. na vykonanie neodkladných opatrení, ako aj dôvody zániku tohto programu.

Zmenou ustanovení o odstúpení od ochrannej dohody dochádza k sprehľadneniu procesu ukončenia vykonávania programu ochrany. Odstúpiť od ochrannej dohody môže chránený svedok alebo o odstúpení od nej môže z taxatívne uvedených dôvodov rozhodnúť komisia.

Návrh rozširuje možnosť odstúpiť od ochrannej dohody rozhodnutím komisie z dôvodov, ak svedok úmyselne zamlčal skutočnosti, ktoré mali podstatný význam pre jeho zaradenie do programu ochrany svedka, odstúpením zaniká program ochrany svedka. Rád by som len zdôraznil v tomto prípade, že ide predovšetkým o sprehľadnenie celého tohto systému. Často sa stáva, že tento program býva využívaný osobami, ktoré práve to postavenie nemajú alebo nie adekvátne by ho využívali, nehovoriac o tom, že ochrana svedka je mimoriadne nákladný a náročný program. Preto ďakujem za podporu tohto návrhu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, pánovi poslancovi Mariánovi Kovačócymu. Nech sa páči.

M. Kovačócy, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. januára 2009 č. 919 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 8. apríla 2009 a gestorský výbor do 14. apríla 2009.

Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. Ani pri tomto zákone som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, a preto sa pýtam, kto z prítomných sa hlási do rozpravy ústne. Nikto.

Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.

V súlade so schváleným programom teraz nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona je uvedený ako tlač 858 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 874.

Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Štefana Harabina, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon, predložilo ministerstvo do legislatívneho procesu ako iniciatívny materiál.

Účelom návrhu zákona je upraviť problematiku extrémizmu, ktorá bola pripravená už v rámci návrhu v oblasti novelizácie Trestného zákona, o ktorej prerušila vláda rokovanie 9. apríla 2008.

Naliehavosť potreby zmeny dotknutých ustanovení vyplýva z gradácie násilných aktov spojených aj s trestnou činnosťou, ku ktorým dochádza v súčasnosti vo zvýšenej miere a za okolností, ktoré v predchádzajúcich obdobiach nenastali alebo nastali len v menšej intenzite. Ide najmä o výtržnícke správanie sa skupín divákov na športových podujatiach, ktoré je spojené s prejavovaním názorov, resp. s propagáciou hnutí smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd občanov, taktiež o podnecovanie k násiliu, nenávisti z dôvodu rasy, farby pleti alebo národa, verejné ospravedlňovanie genocídia, zločinov proti ľudskosti alebo vojnových zločinov, resp. ich verejné popierane alebo vážne zľahčovanie bez ohľadu na to, či ide o holokaust alebo akékoľvek iné obdobné činy. Pokiaľ mohli byť aj doposiaľ niektoré z týchto konaní považované za trestné činy, postih sa sprísňuje.

V tejto spojitosti chcem povedať, že Slovenská republika dáva týmto návrhom novely Trestného zákona jasnú odpoveď na návrh dvoch iniciátorov diskusie o vypustení trestnej zodpovednosti za holokaust z Trestného zákona, Jána Čarnogurského a Daniela Lipšica, ktorí v novembri, dá sa povedať, hanebným spôsobom na 60. výročie holokaustu otvorili v Domine fórum túto diskusiu o vypustení trestnej zodpovednosti za holokaust. Čiže v tomto smere môj názor je absolútne jasný, nieže to vypustíme z Trestného zákona, naopak, rozširujeme a sprísňujeme o. i. aj trestný postih.

Konkrétne návrh zmeny a doplnenia Trestného zákona zahŕňa definíciu extrémistickej skupiny (§ 129 ods. 2), extrémistického materiálu (§ 130 ods. 8 a 9), osobitného extrémistického motívu (§ 140 písm. d) a f)), definíciu trestných činov extrémizmu ich výpočtom a súvislosťou s extrémistickým motívom (§ 140a), úpravy v skutkových podstatách trestného činu násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 a výtržníctva podľa § 364 a v dotknutých skutkových podstatách dvanástej hlavy osobitnej časti (§ 421 až § 424) a prijatie nových skutkových podstát v tejto hlave (§ 422a až § 422c a § 424a).

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem za slovo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP