Čtvrtek 4. prosince 2008

Siedmy deň rokovania

29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

4. decembra 2008 o 9.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram 7. rokovací deň 29. schôdze.

O ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni požiadali: pán podpredseda Viliam Veteška a páni poslanci Devínsky, Dzurinda, Mikuš Jozef, Mikuš Tibor, Slota, Urbáni a Zelník.

Budeme pokračovať v programe rokovaním o

návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009,

je to tlač 824 a spoločná správa je tlač 824a.

Máme tu pána riaditeľa, pána predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Richarda Demoviča, poprosím ho, aby návrh uviedol.

R. Demovič, predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povinný pripraviť návrh rozpočtu tak, aby bol predložený vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky do 15. augusta bežného roku.

Dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009.

Treba konštatovať, že východiskom pre zostavenie rozpočtu na rok 2009 bol rozpočtový rámec predchádzajúceho roka, ako aj východiská rozpočtu verejnej správy na rok 2009 až 2011. Pri jeho zostavení sa prihliadalo na zmeny tých právnych noriem, o ktorých sa predpokladá, že ovplyvnia rozpočet úradu, napríklad vykonané úpravy pri určení percentuálnej výšky pre prepočet výšky odvodu za kategóriu poistencov. Rozpočet príjmov úradu na rok 2009 je zostavený v metodike ESA 95, čo znamená, že je dodržaná zásada vzniku nároku a z rozpočtu sú vylúčené akékoľvek finančné transakcie.

Čo sa týka príjmov rozpočtu úradu, tieto sú tvorené finančnými operáciami, teda je to zostatok finančných prostriedkov vo výške 473 mil. 130 tisíc korún, sú to prostriedky, ktoré sa na účte úradu objavia do 20. decembra tohto roku, ale sú viazané na využitie vo výdavkovej časti rozpočtu roku 2009 a druhou zložkou príjmov sú vlastné príjmy úradu, ktoré sú vo výške 31 mil. 200 tisíc korún, sčasti sú tvorené príjmami úradu za vydávanie predchádzajúcich súhlasov a sčasti sú tvorené príjmami za činnosť súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracovísk.

Čo sa týka výdavkov, výdavkovej časti rozpočtu, je členená na 2 časti. Sú to bežné výdavky, ktoré sú v sume 451 mil. korún a kapitálové výdavky vo výške 53 mil. 230 tisíc korún. Bežné výdavky zahrňujú výdavky na zabezpečenie činnosti úradu a kapitálové sú určené na obstaranie potrebných kapitálových aktivít.

V roku 2009 úrad rozpočtuje bežné výdavky v tejto základnej štruktúre. Sú to mzdy, platy a služobné príjmy, čo predstavuje 44,7 %, ďalej odvody na poistné vo výške 15,6 % a tovary a služby za 39,5 % bežných výdavkov.

Čo sa týka kapitálových výdavkov, tieto sú rozpočtované, ako som spomínal, vo výške 53 mil. 230 tisíc korún a sledujú 3 priority úradu. Je to predovšetkým rozvoj informačného systému, teda nákup softvéru a hardvéru potrebného pre činnosť úradu vo výške 13 miliónov korún, ďalej je to nákup prístrojovej techniky pre súdno-lekárske a patologicko-anatomické pracoviská vo výške 10 mil. 230 tisíc korún a rekonštrukcia a modernizácia súdno-lekárskych a patologicko-anatomických pracovísk spôsobom zhodnotenia stavu je vo výške 30 mil. korún.

Návrh rozpočtu na rok 2009 je zostavený s kladným saldom príjmov a výdavkov vo výške 20 mil. 527 tisíc korún a vytvára predpoklady na zabezpečenie plnenia úloh úradu v roku 2009.

Dámy a páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prijatie predloženého návrhu rozpočtu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne pánovi predsedovi doktorovi Demovičovi.

Teraz pán poslanec Novotný ako určený spravodajca nás bude informovať o výsledku prerokovania vo výboroch.

V. Novotný, poslanec: Dobré ráno, dámy a páni. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda úradu pre dohľad, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu - poprosím pána predsedu, môže si sadnúť na miesto navrhovateľa, nech sa páči - teda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 832 z 15. októbra 2008 pridelil návrh rozpočtu úradu pre dohľad na rok 2009 Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 19. novembra 2008. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí určil ako gestorský výbor výbor pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovania o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009 spolu s návrhom uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh rozpočtu bol predložený v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Priebeh a výsledky prerokovania: Výbor Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh rozpočtu úradu pre dohľad na rok 2009 dňa 19. novembra. Výbor svojím uznesením č. 411 súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade návrh rozpočtu úradu pre dohľad na rok 2009 schváliť s tým, že príjmy sa rozpočtujú vo výške 33 mil. 127 tisíc eur a výdavky vo výške 16 mil. 741 tisíc eur.

Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu úradu pre dohľad na rok 2009 dňa 19. novembra. Výbor svojím uznesením č. 127 súhlasil s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009 schváliť s tým, že predpokladané príjmy a výdavky sú rozpočtované nasledovne:

- príjmy celkom: 33 mil. 127 tisíc eur,

- výdavky celkom 16 mil. 741 tisíc eur,

- celkový prebytok /schodok + 16 mil. 386 tisíc eur,

- prebytok podľa metodiky ESA´95 681 tisíc eur.

Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. decembra, 25. novembra - ospravedlňujem sa, tu je preklep. Výbor na základe stanovísk výborov a v zmysle § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu pre dohľad na rok 2009 schváliť.

Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade, aby návrh rozpočtu úradu pre dohľad na rok 2009 odôvodnil na schôdzi Národnej rady predseda úradu pre dohľad pán Richard Demovič a poveril spoločného spravodajcu Viliama Novotného predniesť v súlade s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady.

Výbor predkladá návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou spoločnej správy. O ňom budeme hlasovať.

Návrh uznesenia k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009:

"Národná rada

A. konštatuje, že návrh rozpočtu úradu pred dohľad na rok 2009 bol predložený v súlade s § 28 ods. 4 zákona o zdravotných poisťovniach,

B. schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009," - tak ako som už o ňom hovoril - s tým, že jednotlivé položky sú rozpísané.

Takže o tom dám potom hlasovať pri hlasovaní s veľkou pravdepodobnosťou o 11.00 hodine.

Dámy a páni, ďakujem za pozornosť. Pán predseda, skončil som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Hlási sa pán Viliam Novotný. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda úradu, dámy a páni, dnes rokujeme o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2009. Je to jediný okamih v priebehu celého roka, kedy máme v pléne Národnej rady možnosť diskutovať priamo s predsedom úradu pre dohľad, ktorý predmetný návrh rozpočtu predkladá.

Hneď na úvod chcem povedať, že proti návrhu rozpočtu na rok 2009 nemám žiadne vecné námietky. Napriek tomu som za neho nehlasoval vo výbore pre zdravotníctvo, ktorý je gestorským výborom k predmetnému návrhu rozpočtu a nebude za neho hlasovať ani poslanecký klub SDKÚ - DS v pléne Národnej rady. Prečo? Aby sme vyjadrili stratu dôvery v nezávislosť a odbornosť rozhodnutí Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pod vedením jeho terajšieho predsedu.

Na jeseň roku 2006 bola v Národnej rade schválená poslanecká novela zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorá prakticky znamenala politické ovládnutie úradu pre dohľad. Na základe tejto novely môže dôjsť k odvolaniu predsedu a správnej rady úradu na základe tzv. iných dôvodov, teda politických dôvodov. Vláda dlho neváhala, hneď v januári 2007, v čase, keď zákon platil aj niekoľko dní, bol vtedajší predseda úradu s nádychom retroaktivity odvolaný z funkcie. Krátko za ním nasledovala správna rada. Už vtedy bila opozícia a SDKÚ - DS na poplach. Argumentovali sme, že úrad pre dohľad stratil politickú nezávislosť a teda aj schopnosť nestranne a rozhodne konať. Žiaľ, dianie okolo Európskej zdravotnej poisťovne, a. s., nám dalo za pravdu.

Dovoľte mi preto, aby som sa vrátil k najzávažnejšej a podľa názoru SDKÚ - DS k nezvládnutej kauze Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tomto roku. SDKÚ - DS so znepokojením sledovala okolnosti zániku Európskej zdravotnej poisťovne, a. s., ako aj konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tomto procese. Dôvodom boli indície o zlyhaní úradu pre dohľad v procese pred a po zániku Európskej zdravotnej poisťovne. Poslanec Národnej rady Ivan Mikloš preto prostredníctvom výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu inicioval poslanecký prieskum na úrade pre dohľad, ktorý sa uskutočnil dňa 18. septembra. Na základe môjho návrhu výbor Národnej rady pre zdravotníctvo schválil vypracovanie správy o okolnostiach zániku Európskej zdravotnej poisťovne, a. s. a činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v tomto procese, ktorú výbor prerokoval na svojom rokovaní 23. septembra.

Na základe výsledkov poslaneckého prieskumu a obsahu vyššie uvedenej správy opakovane konštatujem, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pod vedením predsedu úradu pána Richarda Demoviča v celom procese zániku Európskej zdravotnej poisťovne, a. s., opakovane pochybil. Od konca januára 2008 úrad pre dohľad vedel, aká bola predbežná účtovná závierka Európskej zdravotnej poisťovne za rok 2007. V tej chvíli bolo zrejmé, že boli naplnené ustanovenia zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, na základe ktorých mal úrad pre dohľad navrhnúť ozdravný plán a v prípade jeho neschválenia zaviesť nútenú správu. Úrad pre dohľad však konal nedostatočne. Úrad už v polovici februára uvažoval o nútenej správe, no neurobil to. Nezačal ani dohľad nad finančnou stabilitou Európskej zdravotnej poisťovne, robí len tzv. dohľad na diaľku. Čakal vraj na správu audítora. Tá prišla, dámy a páni, o dva mesiace neskôr, ako bola vyhlásená likvidácia. 2. mája 2008 Európska zdravotná poisťovňa ohlásila svoj zánik a vstup do likvidácie a správa audítora bola k dispozícii až 27. júna 2008.

Aké boli dôvody tohto nedostatočného konania úradu pre dohľad? Môžeme sa len domnievať, možno už len špekulovať. Bola to neodbornosť, nerozhodnosť, politický tlak? Alebo kombinácia oboch, teda neodbornosti, nerozhodnosti aj politických tlakov?

Žiaľ, nekompetentné rozhodnutia úradu pre dohľad pokračovali ďalej. 6. mája 2008 úrad pre dohľad rozhodol o dočasnom prevode poistného kmeňa na Spoločnú zdravotnú poisťovňu, ani sa nepokúsil o odplatný prevod poistného kmeňa napriek tomu, že o neho v tom čase bol záujem a mohli sa tak získať finančné prostriedky na uspokojenie pohľadávok veriteľov, predovšetkým poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Koncom augusta 2008 rozhodol úrad pre dohľad o prevode poistného kmeňa na inú zdravotnú poisťovňu a podľa hovorcu úradu pre dohľad mal o tomto prevode rozhodnúť likvidátor, čo je v jasnom nesúlade so zákonom č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach.

Len na pripomenutie, dámy a páni, práve uplynulý týždeň sme schválili vládnu novelu zákona o zdravotných poisťovniach aj s pozmeňujúcim návrhom, podľa ktorého sa má zjednoznačniť práve tento proces. Pozmeňujúci návrh explicitne určuje, že prevod poistného kmeňa môže urobiť len Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a nie likvidátor. Podľa môjho názoru, zákon o zdravotných poisťovniach aj v predchádzajúcom znení neumožňoval nikomu inému ako úradu pre dohľad prevádzať poistný kmeň. Tým, že to úrad pre dohľad pripustil, že v prípade Európskej zdravotnej poisťovne skutočne o definitívnom prevode poistného kmeňa nakoniec rozhodol likvidátor, je v jasnom nesúlade so zákonom o zdravotných poisťovniach aj s tým znením, ktoré platilo v tom čase. To, že to vládna koalícia predložila formou pozmeňujúceho návrhu, svedčí len o tom, že sa snaží vyčistiť ešte viac jednoznačnú skutočnosť, ktorá by sa viac nemala zopakovať. Ale zopakujem, aj podľa v auguste platného znenia zákona o zdravotných poisťovniach neexistovala kompetencia, aby likvidátor mohol rozhodovať o prevode poistného kmeňa.

Som presvedčený o tom, že zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou pamätá na všetky možnosti, ktoré sa v tomto procese udiali a pri jeho dôslednom dodržiavaní nemuselo dôjsť k takým škodám ako v tomto prípade. Keďže úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pod vedením pána predsedu Richarda Demoviča v procese zániku Európskej zdravotnej poisťovne, a. s., opakovane pochybil tým, že nevyužil zákonom stanovené možnosti na minimalizáciu škôd, bude musieť záväzky Európskej zdravotnej poisťovne, a. s., voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pravdepodobne znášať štát. Naznačil to aj minister zdravotníctva pán Richard Raši.

29. októbra som spolu s podpredsedom SDKÚ - DS Ivanom Miklošom poslal ministrovi zdravotníctva otvorený a medializovaný list, v ktorom sme konštatovali, že pán Demovič podľa nášho názoru stratil odborné predpoklady, ako aj dôveryhodnosť na vykonávanie funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V tomto liste sme žiadali ministra zdravotníctva, aby v zmysle zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou neodkladne navrhol vláde Slovenskej republiky odvolanie predsedu úradu pre dohľad Richarda Demoviča. Keďže do dnešného dňa pán minister Raši neodpovedal na tento list, využijem svoje právo poslanca Národnej rady a budem na prebiehajúcej schôdzi práve dnes interpelovať ministra zdravotníctva v predmetnej veci.

Na záver mi dovoľte zopakovať, že poslanecký klub SDKÚ - DS z dôvodu straty dôvery v nezávislosť a odbornosť rozhodnutí úradu pre dohľad pod vedením jeho terajšieho predsedu nepodporí návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na budúci rok.

Ďakujem pekne za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Markovič - s faktickou poznámkou. Končím možnosť sa prihlásiť.

P. Markovič, poslanec: Ďakujem pekne. Pán predseda výboru, dovoľte, aby som vás doplnil, keďže hovoríte o veľmi vážnych skutočnostiach aj keď v súvislosti s rozpočtom, ale myslím si, že je tu priestor na to, aby sa o tomto hovorilo. No v zmysle poznatkov fungovania úradu pre dohľad, analýzy jeho činnosti počas fungovania možno vysloviť záver, že úrad pre dohľad za súčasného vedenia nezvládol vzniknutú situáciu a to už z dôvodu, že samotný proces vzniku dvoch nových poisťovní, resp. ich rozbehu v roku 2007, nedostatočne monitoroval zrejme, ak vôbec nesprávne vyhodnocoval nielen ekonomickú situáciu, ale aj v správe zdravotnej poisťovne. Množstvo vykonaných dohľadov či už na mieste alebo na diaľku od konca roku 2006 v priebehu roku 2007 zameraných najmä na novovzniknuté poisťovne nepreukázal také nedostatky, ktoré by viedli úrad pre dohľad k regulačným krokom, resp. tieto nedostatky existovali, avšak zodpovední pracovníci nesprávne vyhodnocovali situáciu, či už z nedostatku kvalifikácie, skúseností alebo zámerne. Takže, určité pochybnosti, ktoré ste vyslovili, sú na mieste. Stanovisko v mene SDKU - DS je také, ako ste povedali a preto v žiadnom prípade sa nedá za tento rozpočet v dnešnej situácii hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Pán spravodajca - vaša reakcia.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne aj za doplnenie, ktoré povedal pán poslanec Markovič. V reakcii na neho chcem povedať len toľko. Ty si bol tiež prítomný na prerokovaní tej správy, na poslaneckom prieskume som bol spolu s výborom pre financie, rozpočet a menu práve preto, aby som mal naozaj komplexný pohľad na tú problematiku a skutočne si myslím to, čo som povedal, že úrad pochybil tým, že nekonal. Často sa to spochybňovalo a používali sa argumenty, že Európska zdravotná poisťovňa skrachovala, lebo vznikla za predchádzajúcej vlády a že to bola akciová spoločnosť a rôzne argumenty, ktoré k tomu nepatria. Keď vznikne zdravotná poisťovňa a funguje tu trhová ekonomika a môže zdravotná poisťovňa aj zaniknúť, môže aj skrachovať, môže vstúpiť aj do likvidácie, ale zákonodarca, Národná rada Slovenskej republiky preto vytvorila Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby dohliadal nad celým týmto procesom a aby vzniknuté škody boli čo najmenšie. Naozaj, je v ostrom kontraste nekonanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade Európskej zdravotnej poisťovne v porovnaní s konaním Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v podaní predchádzajúceho predsedu pána Gajdoša vo vzťahu k Spoločnej zdravotnej poisťovni. Tam naozaj navrhol úrad pre dohľad ozdravný plán, inak by tlačil túto poisťovňu do zániku. A naozaj museli akcionári - a bolo to o to citlivejšie, že to boli ministri predchádzajúcej vlády, že to boli rezorty - vložiť peniaze do Spoločnej zdravotnej poisťovne, aby ju zachránili. Žiaľ, tu takáto výzva na akcionárov Európskej zdravotnej poisťovne ani nebola urobená, aby urobili ozdravný plán. Nebola navrhnutá nútená správa. To bola tá škoda. Takto vznikla niekoľko 100-miliónová škoda, ktorú budú musieť zaplatiť všetci daňoví poplatníci. A viete, kto je najväčším veriteľom? Znovu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Znovu... (Vystúpenie automaticky prerušené časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán predseda úradu, chcete k tomu zaujať stanovisko? Nech sa páči.

R. Demovič, predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslankyne a poslanci, je v príkrom kontraste so zákonom to, čo tu odznelo, množstvo manipulačných nepresností, ktoré dehonestujú prácu všetkých pracovníkov úradu a snažia sa zatiahnuť úrad do politických hier.

Začnem od konca. Ak tu porovnávate činnosť predsedu doktora Gajdoša v prípade kauzy Spoločnej zdravotnej poisťovne, uvediem dva fakty. V čase, keď bol vyhlásený ozdravný plán, bola miera platobnej schopnosti Spoločnej zdravotnej poisťovne 1,7 %. V čase, keď tzv. skončila Európska zdravotná poisťovňa, a. s., bola miera platobnej schopnosti vykazovaná podľa toho skvelého zákona 581/2004 7,2 %, dlh Spoločnej zdravotnej v čase vyhlásenia ozdravného plánu bol 800 miliónov korún a Európska zdravotná poisťovňa 220. Diametrálny rozdiel, okrem teda Demoviča a Gajdoša.

Ak hovoríte o tom, že úrad nekonal pred časom vzniku vyhlásenia likvidácie, teda ukončenia činnosti a vstupu do likvidácie, treba povedať, že úrad konal. Úrad monitoroval činnosť a nielen dohľadom na diaľku, ktorý zrejme považujete za nedostatočný nástroj kontroly, ale aj dohľadom na mieste a monitorovaním pravidelných hlásení nielen z európskej, ale zo všetkých zdravotných poisťovní. Treba povedať, že Európska zdravotná poisťovňa s poistným kmeňom, ktorý v čase jej zániku bol 127 tis. poistencov, nebola schopná uhrádzať náklady spojené s prevádzkou tejto poisťovne a to, čo treba povedať skutočne nahlas, je to, že v decembri sa dostávala do situácie, kedy nebola schopná uhrádzať záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Opäť sa vrátim k zákonu č. 581/2004, ktorý umožňuje síce úradu vytvárať isté regulačné prostredie, ktoré ste spomínali - ozdravný plán, nútenú správu, odobratie povolenia -, ale musí sa toto rozhodnutie úradu opierať o naplnenie zákona. Zákon v tomto prípade hovorí, že po vyhodnotení účtovného obdobia, ktorým je jeden rok, je možné na základe zmien v základnom a vlastnom imaní pristúpiť aj k ozdravnému plánu. Úrad túto činnosť vykonával a zvažoval a treba povedať, že napriek možnosti úradu hovoriť o ozdravnom pláne, nariadiť nútenú správu, je tu vždy slobodné právo akcionára, ktorý má právo kedykoľvek zrušiť zdravotnú poisťovňu a rozhodnúť o vstupe do likvidácie. Táto reálna hrozba tu bola stále. Bolo zrejmé, že Európska zdravotná poisťovňa chce odísť z trhu zdravotných poisťovní, a preto rokovala o prevode poistného kmeňa s poisťovňou Apollo. Tieto rokovania, o ktorých sme neboli nikdy oficiálne informovaní, sme sledovali a vzhľadom na to, že nedošlo k dohode medzi akcionármi Európskej zdravotnej a Apolla, rozhodol sa akcionár jednostranným rozhodnutím bez akýchkoľvek diskusií a úvah zrušiť poisťovňu a vstúpiť do likvidácie. V danej situácii úrad má povinnosť rozhodnúť o dočasnom prevode, čo aj vykonal. Zákon nijakým spôsobom nešpecifikuje, akými pravidlami sa má riadiť dočasný prevod a vonkoncom nešpecifikuje to, že úrad by sa mal tváriť ako obchodník, ktorý predáva, kupuje. Úrad má dať súhlas na prevod poistného kmeňa. V situácii, kedy dôjde k dohode medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami, rozhodne však nie vtedy, keď dôjde k náhlemu zrušeniu zdravotnej poisťovne. Týmto rozhodnutím akcionára bolo zmarené ústavné právo 127 tisíc poistencov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úrad rozhodol bezodkladne o dočasnom prevode poistného kmeňa do Spoločnej zdravotnej poisťovne. Vzápätí navrhol likvidátora, ktorého predstavenstvo zdravotnej poisťovne schválilo a likvidátor sa ujal svojej činnosti.

Je otázkou, či je Európska zdravotná poisťovňa, a. s., v likvidácii ešte poisťovňou verejného zdravotného poistenia alebo už je len subjektom obchodného práva v likvidácii a kto za ňu má vykonávať povinnosti, ktoré z verejného zdravotného poistenia vyplývajú. Zákon jednoznačne nepočítal s takýmto riešením, že vstúpi niektorá z poisťovní do likvidácie a žiadnym spôsobom sa v jednotlivých paragrafoch nezameral na to ako postupovať. Právo sa tvorilo počas procesu likvidácie.

Nebudem tieto slová podporovať citátmi viacerých aj odborníkov, aj tzv. odborníkov, ktorí neustále komentujú situáciu v zdravotníctve a v zdravotníckej legislatíve. Som ale prekvapený, že obviňujete mňa z toho, že som nepredal kmeň, že som zle reagoval, zákon mi takéto kompetencie nedáva. Úrad má rozhodnúť, odsúhlasiť prevod poistného kmeňa a v tejto kompetencii sme absolútnym spôsobom nezlyhali, podobne ako v ostatných. Likvidátor okamžite po ujatí sa svojej funkcie požiadal zdravotné poisťovne, aby predložili podmienky, za akých majú záujem o prevod poistného kmeňa, termín bol do 29. 6. Ani jedna zo zdravotných poisťovní, presne budem citovať "Apollo, Dôvera a Union," ktoré sa tvárili, že majú záujem, nepredložila záväznú požiadavku na prevod. Následne likvidátor začal sériu rokovaní s jednotlivými poisťovňami, avšak stále nedošlo k dostatočnému prejaveniu záujmu o trvalý prevod poistného kmeňa. A to, že v závere mesiaca august došla Dôvera a Union s istou ponukou, ktorá však bola veľmi nepresne definovaná a nedostatočne špecifikovaná, a hovorilo o prevode poistného kmeňa po procese prepoistenia, na ktoré majú poistenci právo a po niektorých ďalších činnostiach nevytváralo dostatočný priestor na definitívne ukončenie. Úrad vyzval likvidátora v zmysle zákona, aby predložil návrh na prevod poistného kmeňa, určil poisťovňu, určil spôsob a metodiku presne tak, ako káže zákon vo svojom paragrafe, myslím, že je to § 67 ods. 5.

Likvidátor sa proti tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo rozhodnutím v správnom konaní, odvolal a nedošlo k naplneniu zámeru. Úrad si nakoniec čiastočne osvojil odvolanie sa likvidátora, ktorý namietal, že nebola určená zdravotná poisťovňa a v čase, kedy rozhodol konkurzný súd o konkurze, rozhodol o definitívnom prevode do Spoločnej zdravotnej poisťovne. V tomto čase, po 13. októbri rozhodnutím konkurzného súdu bolo upreté právo likvidátorovi vykonávať akékoľvek zmluvné vzťahy, zmluvné záväzky, čiže nemal už žiadnu kompetenciu na to, aby čokoľvek s poistným kmeňom vykonal.

Treba povedať, že v procese prepoisťovania sa zo 127 tisíc poistencov Európskej zdravotnej 62 rozhodlo využiť svoje ústavné právo a rozhodli sa pre zmenu zdravotnej poisťovne, takže definitívny zostatok poistného kmeňa, ktorý tam bol, tvoril 38 % pôvodného kmeňa. Treba povedať jednu vec. Zákon č. 581 v § 2 ods. 3 hovorí, že zdravotná poisťovňa môže vykonávať len činnosti, ktoré sú uvedené v § 6. Dovolil by som si upriamiť vašu pozornosť na to obmedzenie, ktoré je vyjadrené v tomto paragrafe len v činnosti. V § 6 nie je v žiadnom z jeho ustanovení spomínaná možnosť odpredať, odkúpiť, akýmkoľvek spôsobom manipulovať s poistným kmeňom ako s istou finančne vyjadriteľnou hodnotou. Paragraf 11 citovaného zákona hovorí o tom, čo je to majetok zdravotnej poisťovne. Tam sa takisto poistný kmeň nespomína medzi majetkovými hodnotami.

Takže, ak máme dodržať zákon, ktorý bol možno tvorený v dobrej viere a schválený najvyšším legislatívnym orgánom tejto krajiny, bohužiaľ, však s nedostatkami, ktoré neboli z predchádzajúcej praxe známe, je veľmi zložité hľadať priestor na to, ako sa postarať o poistencov, ako zabezpečiť naplnenie oprávnených požiadaviek poskytovateľov, ktorí mali zmluvné vzťahy s Európskou zdravotnou poisťovňou a ako zabezpečiť naplnenie litery zákona. Treba povedať, že o poistencov Európskej zdravotnej bolo postarané, že nikto z nich nemal upreté poskytnutie zdravotnej starostlivosti, úrad nezaznamenal jedno-jediné podanie na to, že by nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť či akútne, či urgentne a z tejto stránky som presvedčený, že úrad si svoje povinnosti v absolútnej miere splnil. Treba povedať, že 127-tisícový poistný kmeň nevytvára akciovej spoločnosti dostatočný priestor na fungovanie a nevytvára dostatočný finančný priestor na uhrádzanie prevádzkových nákladov.

Pán poslanec Markovič, spomínali ste, že v roku 2007, dovoľujem si vás poopraviť, v roku 2007 nezačínali žiadne dve zdravotné poisťovne svoju činnosť. Keď, tak začínali v roku 2005, bol to Union a Európska zdravotná, ktoré vznikli už ako akciové spoločnosti, ktoré sa netransformovali z predchádzajúcich subjektov verejných zdravotných poisťovní. Som pripravený, samozrejme, predložiť kompletne detailnú radu postupov, ktoré úrad realizoval. Žiaľ, dnes som sem prišiel predložiť rozpočet a nie obhajovať činnosť úradu.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán predseda.

Chcete sa vyjadriť k rozprave, pán spravodajca?

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som využil právo záverečného slova a nejdem sa možno ani vracať k tomu, o čom hovoril pred chvíľou pán predseda úradu, lebo nie je toto priestor na odborný seminár a chcem sa ospravedlniť naozaj za to, že som otvoril túto tému ako jediný, ktorý som vystúpil v rozprave a potom na mňa reagoval faktickou poznámkou pán poslanec Markovič. Mrzí ma to, lebo naozaj prerokúvame rozpočet Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Na druhej strane, ako som povedal vo svojom vystúpení, je to jediná možnosť, kedy môžeme diskutovať s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v pléne Národnej rady Slovenskej republiky raz ročne pri prerokúvaní rozpočtu, keď len teda nebudeme od neho žiadať nejakú mimoriadnu správu. Preto som si dovolil túto situáciu využiť a preto som si dovolil túto tému otvoriť, lebo myslím si, že táto kauza týkajúca sa úradu pre dohľad bola široko medializovaná a bola asi zatiaľ najväčšou kauzou úradu pre dohľad od roku 2006 alebo 2007.

Chcem možno, ak mi dovolíte, ako reflexiu na to, čo tu odznelo, povedať, pán predseda, SDKÚ - DS a ja osobne som vždy podporoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a myslím si, že existoval určitý džentlmen agreament aj medzi nami dvoma, aj medzi opozíciou a úradom pre dohľad, že aj keď ste prišli do funkcie, nikto vás nerušil vo vašej práci a do určitej miery sme čakali na to, ako sa prejavia výsledky vašej práce. Čiže existoval nejaký pakt o neútočení aj preto, lebo si opozícia uvedomila, aj SDKÚ - DS si uvedomila, aj ja som si uvedomoval, že úrad pre dohľad je príliš dôležitá inštitúcia, aby sme ju rušili v jej práci.

Chcem povedať, že tá kritika, ktorá tu dnes odznela v rozprave, nebola kritika toho, čo robíte, ale toho, čo ste neurobili a mali urobiť. Nebudem tu rozoberať tie argumenty, lebo sa to ani nehodí do záverečného slova a hovorím, nie je tu na to priestor, aby sme tu robili odborný seminár o tom, či boli, alebo neboli naplnené ustanovenia zákona č. 581/2004 Z. z., na základe ktorých mal byť navrhnutý ozdravný plán alebo nútená správa. Na to môžeme mať rôzny názor a to si môžeme nechať na iné plénum.

Fakt je ale ten, že 2. mája Európska zdravotná poisťovňa zanikla a úrad pre dohľad čakal na správu audítora, ktorá prišla 27. júna. Úrad pre dohľad proste ako štatista sledoval fakt, že jedna zdravotná poisťovňa zahučala a čakal ešte ďalšie dva mesiace, kým získa doklady o tom, že asi bude krachovať. Vznikla tým škoda, dámy a páni, a o tom musíme vedieť v pléne Národnej rady, vznikla tým škoda, možno 100, možno 200, možno 300 miliónov, nebudem špekulovať, budeme vedieť, keď likvidátor uzavrie svoju prácu. Vznikla škoda, ktorú niekto zaplatí tým poskytovateľom. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nedostali zaplatené za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Dámy a páni, odznelo tu opakovane, že zákon č. 581/2004 Z. z. je možno zlý, možno nedostatočný, možno nedobre pamätá na všetky možnosti, ktoré život prináša. Dámy a páni, ja sa chcem veľmi pokojne opýtať: no ale táto vládna koalícia je dva a pol roka pri moci - pán predseda je v úrade dva roky, skoro dva roky, no necelé dva roky, v januári 2007 prišiel - kde je novela zákona, ktorá by upravila kompetencie úradu, zosilnila kompetencie úradu, spresnila ustanovenia? Posledná vládna novela bola prerokovaná a schválená minulý týždeň a upravovali sme len to, že sme explicitne zakázali likvidátorovi narábať s kmeňom. To je všetko. To bola celá úprava? Čo ozdravný plán? Čo nútená správa? Ak situácia sa naozaj ukázala až pri Európskej zdravotnej poisťovni, tak musím pokojne konštatovať, že za šesť mesiacov, odkedy ohlásila likvidáciu, za sedem, od 2. mája, bolo dosť času pripraviť nejakú novelu, ktorá by reflektovala situáciu, ktorú priniesol život. Ale je to tak. Ja s tým nesúhlasím. Podľa mňa zákon č. 581/2004 Z. z. pamätá na všetky možnosti. Na čo čakáme, ak je zákon taký nedokonalý? Čakáme, kým skrachuje ďalšia zdravotná poisťovňa, kým skrachuje Apollo alebo Dôvera, alebo Union, alebo Spoločná? Ja neviem. Znovu budeme potom konštatovať, že viete, zákon je nedokonalý a nepamätá na všetky okolnosti. Táto argumentácia neobstojí... (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán spravodajca, skúste, naozaj ste v záverečnom slove, prerokúvame rozpočet úradu.

V. Novotný, poslanec: Posledná veta, pán predseda. Chcem povedať, že nikto nespochybnil v pléne, v rozprave prácu zamestnancov úradu pre dohľad. Myslím si, že všetci si vážime prácu zamestnancov úradu pre dohľad, len niekto musí za prácu úradu pre dohľad niesť zodpovednosť, aj politickú zodpovednosť a to je osoba predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ja si myslím, že pán predseda Demovič môže byť skvelý človek, skvelý lekár, dobrý odborník, len si myslím, že nemôže už byť predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Pán predseda úradu? Ďakujem. Pán spravodajca? Ďakujem.

Budeme pokračovať prvým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, je to tlač 838.

(Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Pán minister obrany Jaroslav Baška uvedie návrh zákona.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom návrhu tohto zákona je predovšetkým zmeniť súčasnú právnu úpravu tak, aby účastníkovi protikomunistického odboja, politickému väzňovi bolo priznávané postavenie veterána protikomunistického odboja. Odstráni sa tým chyba, ktorá vznikla zlúčením dvoch rôznych kategórií osôb. Tých, ktorí so zbraňou v ruke bojovali proti fašizmu, resp. sa zúčastnili na vojenských misiách, s osobami, ktoré sa zapojili do protikomunistického odboja. Nadobudnuté práva pri poskytovaní rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti sa zachovávajú a bude ich naďalej finančne zabezpečovať rezort ministerstva obrany.

V návrhu zákona sa upravuje konanie o priznaní postavenia vojnového veterána in memoriam osobe, ktorá zahynula pri plnení služobných povinností alebo v súvislosti s nimi. Z dôvodu navrhovanej právnej úpravy bolo nevyhnutné novelizovať aj ďalšie predpisy upravujúce predmetnú problematiku.

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie návrhu zákona a jeho postúpenie na ďalšie prerokovanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Poprosím pána poslanca Emila Vestenického, ktorý je určeným spravodajcom z gestorského výboru, aby nás informoval o priebehu.

E. Vestenický, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister obrany, dámy a páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa zákona č. 219/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 838.

V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o tomto návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Návrh zákona reaguje na potrebu zosúladiť význam pojmov vo väzbe na zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 847 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a bývanie, výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 28. januára 2009 a gestorský výbor do 30. januára toho istého roka.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť. Pán poslanec Slafkovský.

Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP