Pátek 28. listopadu 2008

Štvrtý deň rokovania

29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

28. novembra 2008 o 9.00 hodine

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Dobré ráno.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Viliam Veteška a páni poslanci Tibor Bastrnák, Mikuláš Dzurinda, Ľuboš Micheľ, Ján Slota a Pavol Abrhan.

Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 833, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 846.

Teraz dávam slovo ministrovi financií Slovenskej republiky pánovi Jánovi Počiatkovi, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, vládny návrh zákona upravuje postup pri majetkovoprávnom usporiadaní týchto zastavaných pozemkov do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov. Tieto pozemky neprešli do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov podľa osobitných právnych predpisov spolu so stavbami, pretože nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

Majetkovoprávne usporiadanie zastavaných pozemkov sa navrhuje riešiť zámennými zmluvami poskytnutím náhradných pozemkov z vlastníctva obcí alebo vyšších územných celkov.

Ak nebudú pozemky usporiadané zámenou, navrhuje sa riešiť ich majetkovoprávne usporiadanie v rámci konania o pozemkových úpravách podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Ďakujem za slovo. Skončil som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Borisovi Hradeckému. Nech sa páči, pán poslanec.

B. Hradecký, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 833) ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

Uvedený vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na dnešné rokovanie 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Z hľadiska vecného zastávam názor, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej budeme pokračovať druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

ktorý prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 865 a správu ústavnoprávneho výboru máte ako tlač 865a.

Keďže tu nemáme pána ministra vnútra, ktorý je predkladateľom vládneho návrhu zákona, vyhlasujem desaťminútovú prestávku. (Hlasy v sále.) V poriadku, pán minister je už tu. Teda uviedla som vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, a teraz dávam slovo pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky pánovi Robertovi Kaliňákovi, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem. Vážené dámy, páni, myslím si, že bola včera k tomuto návrhu pomerne rozsiahla diskusia, a preto budem veľmi stručný.

Obsahom je predovšetkým zmena práva generálneho prokurátora v súvislosti s podávaním mimoriadneho dovolania s tým, že po podaní neodôvodneného mimoriadneho dovolania nastávajú odkladné účinky vykonateľných rozsudkov ex lege a tým je možné zabrániť následkom nezvratných škôd už podaním takéhoto nie odôvodneného mimoriadneho dovolania. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Dávam slovo spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru pani poslankyni Jane Laššákovej, aby informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru o tomto návrhu zákona a aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pani poslankyňa.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, páni ministri, dovoľte, aby som vás informovala o správe z Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 865). A spoločnú správu máte všetci rozdanú ako tlač 865a.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 78 zákona o rokovacom poriadku túto správu.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 27. novembra 2008 č. 1161 súhlasila s návrhom vládny na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Uznesením z 27. novembra 2008 č. 1162 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní na 29. schôdzi a prideliť ho Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, tak ako je to uvedené v § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 542 z 27. novembra 2008 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších, predpisov schváliť.

Gestorský výbor podľa § 78 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, schváliť.

Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 27. novembra 2008 uznesením č. 543.

Predniesla som správu ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, prosím, pani podpredsedníčka, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa preto, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Lipšic. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Pán poslanec, máte slovo, nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, milé kolegyne, vážení kolegovia, nebudem opakovať argumenty zo včerajška, tú skutočnosť, že vlastne nevieme, či teda toto riešenie je riešením danej situácie alebo nie, pretože nepoznáme dohodu. A dohodli sme aj na tom, že tá dohoda môže vytvárať nový záväzok, na základe ktorého ten rozsudok už je v zásade obsolétny, alebo sa bude podľa dohody plniť. Preto sa obraciam na pána ministra financií, aby nám tú dohodu zverejnil.

Včera tu boli rôzne diskusie o tom, čo sa zverejňovať má, čo sa nemá. Doniesol som si uznesenie vlády, ktorej som bol členom, č. 601 z 23. júna 2004, doniesol som ho najmä pre potreby pána podpredsedu Číža, pretože práve táto analýza dokumentuje, ktoré materiály sa môžu zverejňovať a ktoré nie. Ja som ju na vláde inicioval, bola schválená, budem z nej trochu citovať. Musím povedať, že za materiály alebo zmluvy, ktoré boli prerokované na vláde, keď som nebol členom vlády, to by bolo fajn, keby bol pán Číž natoľko férový a otvorený človek, že by si to vydiskutoval s príslušnými ľuďmi, nie so mnou. To je taká elementárna slušnosť, ktorá tu zjavne niekomu chýba. Ja som názor nikdy nezmenil. A budem z tej analýzy citovať, pretože práve pán minister financií a jeho štátny tajomník nám na finančnom výbore argumentovali tým, že musia získať súhlas zmluvných strán, lebo v opačnom prípade by mohlo byť ohrozené obchodné tajomstvo a mohli by platiť náhradu škody. Táto analýza k tejto skutočnosti, k obchodnému tajomstvu tvrdí: "Ani skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na tom, že budú celý text zmluvy považovať za obchodné tajomstvo, neznamená, že celý text zmluvy je naozaj obchodným tajomstvom. Z rozsudku Najvyššieho súdu (spisová značka 5 Obo 98/99) jednoznačne vyplýva, že dojednanie zmluvných strán o tom, že určité náležitosti tvoria predmet obchodného tajomstva, nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené ustanovením § 17 Obchodného zákonníka." V rozsudku Najvyšší súd uvádza: "Fakt, že zmluvné strany dojednania zmluvy, v danom prípade zmluvy o dielo v článku VII, označili za také, že všetky informácie, ktoré si pri uzavieraní tejto zmluvy dohodli a po dobu jej trvania navzájom zverili, sú dôverné a tvoria obchodné tajomstvo firmy, nestačí na to, aby takéto zmluvné dojednania sa stali obchodným tajomstvom." Naozaj neviem ani vecne, čo by mohlo byť obchodným tajomstvom v zmluve o urovnaní a o prevode know-how, lebo to know-how asi nie, ten Mates s tými ušami tam nebude, v tej zmluve. Takže by to asi pravdepodobne problém byť nemal, ani keby tento fakt tu bol zahrnutý. Naviac, zhodneme sa na tom, že ministerstvo financií je povinnou osobou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako štátny orgán a podľa § 3 má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Dnes nikto nepochybuje a ani nikto to nerozporuje, že ministerstvo financií dohodu k dispozícii má, fajn.

Teraz ten problém, pre ktorý si myslím, že táto novela, ktorú vláda v skrátenom konaní predložila do parlamentu a ktorú podporujeme, ten problém nevyrieši, je aj v tom, čo už spomínal kolega Mikloš včera, že tá dohoda nie je len o urovnaní, ale je aj v prevode know-how, tak sa minimálne nazýva, aj o prevode know-how. Tento rozsudok Najvyššieho súdu sa týka údajne neoprávneného používania know-how do minulosti. Pán minister nás však informoval, že tá dohoda je skvelá, lebo umožňuje používanie know-how aj do budúcnosti, čiže sa nemusíme obávať, že by náhodou sme nevedeli, ako sa vyťahujú uši z Matesa. To je fajn. Otázka ale potom naozaj je, že to je nový záväzok. To je úplne nový záväzok, ktorý nahrádza záväzok vyplývajúci z rozhodnutia súdu. Podľa § 570 Občianskeho zákonníka ak sa veriteľ dohodne s dlžníkom, že doterajší záväzok sa nahrádza novým záväzkom, doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok. No a, samozrejme, či zmluva, dohoda nový záväzok vytvorila, to dnes v tejto snemovni údajne vie len pán minister Počiatek, ostatní tvrdia, že to nevedia. Fajn, veríme im.

Ale pokiaľ nebudeme mať k dispozícii dohodu, ktorú vláda tají pred občanmi tohto štátu, tak nebudeme vedieť, či riešenie, ktoré dnes schválime, je naozaj dobrým riešením alebo nepomôže vôbec v riešení toho, aby 2 mld. korún neodišli do konca víkendu na Cyprus. A myslím si, že skutočnosť, že vláda preferuje v tejto situácii záujem finančnej skupiny, ktorá má dostať 2 mld. korún, a jej záujem na nezverejnení zmluvy oproti záujmu daňových poplatníkov na jej zverejnení, to ja považujem za pomerne škandalózne. Nie je to nič iné, pán poslanec. Nie je to naozaj podľa mojej mienky nič iné. Totiž koho záujem vláda preferuje podľa vašej mienky v tejto situácii? Prečo si myslíte, že ľudia keby tú zmluvu videli, že sú takí hlúpi, že by nepochopili jej obsah? Prečo podceňujete našich ľudí, našich občanov, že pokiaľ majú informácie, objektívne, dobré, že sa vedia sami rozhodnúť o tom, čo vlastne nastalo? Ale vy im tie informácie nechcete dať, pretože vy nechcete, aby sa rozhodovali podľa skutočných, pravdivých, objektívnych informácií, vy chcete, aby sa rozhodovali podľa tlačových konferencií predsedu vlády. To je problém. Čiže ak chceme, aby sa ľudia slobodne rozhodovali, musia mať pravdivé informácie. A dnes nikto z nás okrem ministra financií v tejto sále tie pravdivé informácie nemá, lebo kľúčom k nim je dohoda, ktorú uzavrel jeho TIPOS s cyperským podnikateľom. To je najzákladnejší problém. Tá dohoda je utajovaná protizákonne. Bol som presvedčený o podobnom názore alebo rovnakom názore, keď som bol vo vláde, tvrdím to rovnako v opozícii, a preto vyzývam, pán minister, vás z tohto miesta, tú zmluvu zverejnite, ak si ctíte tých ľudí, ktorí vás, mňa, nás platia, zverejnite tú zmluvu. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica majú pán poslanec Fronc, pán poslanec Mikloš. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Fronc má slovo. Nech sa páči.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pani predsedajúca. Ja myslím, že ma pamäť ešte neklame, včera večer parlament odhlasoval, že dnešného prerokovania návrhu tohto zákona sa zúčastní pán minister financií, je tuná, to je v poriadku, a, po druhé, že nám tú zmluvu tuná donesie. Tak sa chcem opýtať, kde je tá zmluva. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Mikloš.

I. Mikloš, poslanec: Ja som mal tú istú otázku, takže nebudem ju opakovať. Predpokladám, že pán minister splní uznesenie, keď doteraz ignoroval uznesenie výboru pre financie, rozpočet a menu, že aspoň bude rešpektovať uznesenie Národnej rady, ktorá včera takého uznesenie prijala svojím hlasovaním. Tá zmluva je kľúčová a doteraz je utajovaná.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Lipšic, chcete reagovať na faktické poznámky? Nie.

Takže vyčerpali sme vystúpenie vlastne jediného rečníka, ktorý bol do rozpravy prihlásený ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Chcem sa opýtať pána ministra ako navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko. Nech sa páči. (Hlasy v sále.)

Počkajte, pán minister Počiatek požiadal o slovo. Chcete vystúpiť? To potom otvoríme rozpravu. Čiže chcete vystúpiť? Nech sa páči, takže slovo má pán minister Počiatek.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Fascinuje ma v celej tejto diskusii, ako sa odkláňame od toho základného problému, ktorý stále nikto nechce akceptovať. A to je, že sme boli postavení pred situáciu, či pôjde TIPOS do úpadku alebo nepôjde. Našou hlavnou snahou celý tento čas bolo zachrániť TIPOS ako taký.

A keď si len zrekapitulujeme dátumy. Tak rozsudok bol doručený TIPOS-u 22. 10., 28. 10. bola vyznačená jeho právoplatnosť. A až 6. 11. bolo prvé rokovanie s veriteľom, napriek tomu, že sa TIPOS počas celého toho obdobia pokúšal kontaktovať s veriteľom. Dôležitý je ďalší dátum. A to je siedmeho. Čiže šiesteho bol prvý kontakt s veriteľom, siedmeho bol TIPOS podľa právoplatného a vykonateľného rozsudku Najvyššieho súdu povinný zastaviť hry, čo je podľa mňa veľmi dôležitá vec. Keby sa šiesteho nič neudialo, tak TIPOS by musel zastaviť hry siedmeho, TIPOS by už dnes neexistoval.

Veľa tu bolo povedané na tému, že by bolo oveľa jednoduchšie a výhodnejšie nechať TIPOS ísť do konkurzu, lebo tak by to skončilo a že to je okolo 300 mil. alebo 400 mil. nákladu.

Tak len aby sme si to trošku zrekapitulovali. TIPOS mal len na účtoch 1,1 mld., z čoho 500 mil. bolo alokovaných pre hry, ale to sú len kumulované jackpoty, to znamená, že v prípade konkurzu by sa o ne mohol uchádzať jedine ten, kto by vyhral ten jackpot, čo je málo pravdepodobné, čiže 1,1 mld. likvidných prostriedkov na účtoch plus majetok, ktorý mal, čo sú budovy plus podiely v spoločnostiach. Čiže hodnota TIPOS-u v rámci konkurzu by bola cez 1,5 mld., čo je trvalý dôležitý moment. Alternatíva nechať padnúť TIPOS do konkurzu by znamenala okamžite túto stratu plus TIPOS prináša štátnemu rozpočtu miliardu ročne. Čiže je to veľmi vzácny podnik, ktorý štát má. A o toto by, samozrejme, prišiel.

Taktiež sa tu špiritizovalo na tému, ako by rýchlo sa dala postaviť nová firma, ktorá by v podstate vykonávala tú istú činnosť čo TIPOS. Tak vybudovať celú tú infraštruktúru, ktorú TIPOS na svoju činnosť potrebuje, to je pomerne zložitá vec. A určite by to netrvalo pár mesiacov, ale určite by sme sa bavili o rokoch, aj v rámci toho, aby sa tá herná dôveru dostala naspäť na tie úrovne, v ktorých dneska TIPOS funguje. Čiže podľa našich jednoduchých odhadov, ktoré sú, o ktorých sa tu môžeme baviť a handrkovať, v každom prípade sa bavíme o nákladoch, ktoré by štát stáli rádovo okolo 3,5 mld. Čiže to rozhodnutie bolo pomerne lineárne v tom, že oveľa menšia škoda pre štát je sa snažiť zachovať funkčnosť TIPOS-u, ako ho nechať padnúť do konkurzu alebo čohokoľvek iného.

Čo sa týka právnych možností v ten moment, vtedajších a ešte aj dodnes, kým nebude tento zákon schválený. Platilo, že neexistoval v tom krátkom čase žiadny právny inštrument, ktorý by toto zvrátil, neexistoval žiadny zákonný spôsob, ako zvrátiť stav, v ktorom sa TIPOS v ten moment nachádzal. Takže preto rozhodnutie je také, aké bolo.

A čo sa týka zmluvy, teraz je jasné, že na základe toho, že dnes už, samozrejme, je právny stav iný a situácia je úplne iná, už dnes všetky verejné prostriedky, ktoré TIPOS obdržal, sú na ceste naspäť. Taktiež som rozhodol ako akcionár, že TIPOS nebude už nič ďalej platiť, inštruoval som ich aj, aby vyvíjali maximum úsilia pre to, aby TIPOS nespadol do úpadku a mohol pokračovať ďalej, kde dnes ešte nie je úplne jasné, čo to znamená.

A čo sa týka tej zmluvy a jej zverejnenia. Vzhľadom na to, že už aj tak porušíme v tento moment ustanovenia zmluvy, tým, že teda nebudeme to plniť, je otázne, aká bude reakcia aj veriteľa. A vzhľadom na to, že som presvedčený, že treba konať zákonne a presne podľa tých dohôd, ktoré boli, a snažiť sa nájsť právne čisté riešenie z tejto situácie, my sme už predvčerom požiadali o súhlas o zverejnenie tejto zmluvy, ktorý sme stále neobdržali. A veľmi budú zaujímavé kroky aj veriteľa v najbližších dňoch. Preto som ochotný túto zmluvu zverejniť, ale potrebujem ešte čas do pondelka, aby sme potenciálne vyriešili aj tieto súvislosti.

Takže keď to zrekapitulujem, aby som sa vrátil k úplnému meritu veci. Sme tu obviňovaní z toho, že sme urobili akúsi nevýhodnú dohodu. Treba si naozaj uvedomiť, že 6. 11., deň predtým, čo TIPOS podľa právoplatného a vykonateľného rozsudku mal zastaviť svoju činnosť, sme sa rozhodli to vyrokovať. A táto zmluva v podstate vyrokovala oveľa lepšie podmienky pre TIPOS, aké mal, len v momente, keď existoval rozsudok, a to tak, že nadobudol know-how, zastavilo sa úročenie, zbavil sa potenciálnej pohľadávky za ďalšie obdobie, ktoré nebolo žalované pôvodne, a plus veriteľ sa zaviazal nevyvíjať žiadne ďalšie právne kroky na to, aby od TIPOS-u požadoval ďalšie sumy. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Faktické poznámky na vystúpenie pána ministra Počiatka majú pán poslanec Janiš, pán poslanec Lipšic a pán poslanec Fronc. (Hlas v sále.) Pán poslanec Mikloš, to je faktická poznámka? Nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Janiš, máte slovo.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo. Čo sa to tu opäť v tomto parlamente hráte s nami a v podstate so všetkými občanmi, ktorí majú zaplatiť 2 mld. korún? Čo to tu hráte za hru? To si myslíte, že ľudia sú až tak hlúpi a tak sprostí? Cyperská firma kúpila nejakú pohľadávku za neexistujúce know-how alebo neviem za čo, za cca 500 mil. korún. Samozrejme, toto musí niekto zaplatiť. A vláda, nie vláda, ministerstvo financií, namiesto toho, aby využila proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu dovolanie a zvrátila tak jeho rozhodnutie, tajne bez uznesenia vlády, bez akejkoľvek medializácie potichučky podpíše zmluvu na 2 mld. korún s cyperskou firmou. A nebyť prevalenia sa v médiách, tak dnes tú tieto peniaze niekde na Cypre a niet o čom sa baviť. A aby to predseda vlády rýchle zachránil, dal tu novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorý ale v podstate asi nerieši nič, preto, lebo to, na základe čoho majú peniaze, a asi odídu peniaze na Cyprus, to je tá dohoda, ktorú ministerstvo financií a vláda nechce odtajniť, nechce ukázať ľuďom. Na základe tejto zmluvy peniaze odídu preč, ale v médiách to vyzerá, ako vláda sa snaží veľmi zabrániť tomu, aby 2 mld. neodišli. Dajte zmluvu na stôl, tú zmluvu, ktorá pojednáva na základe čoho, komu a koľko peňazí má odísť na Cyprus, lebo na základe tohto to odíde a my môžeme sto razy meniť Občiansky súdny poriadok, keď peniaze už budú na Cypre.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem. Ja ešte skúsim vystúpiť v rozprave. Ale chcem sa opýtať pána ministra ako na predbežnú otázku, v médiách zaznelo, že už nejaká prvá suma 500 mil. korún na Cyprus odišla, či by ste mohli pomerne v takom krátkom vyjadrení binárnom (áno alebo nie) túto informáciu potvrdiť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister, vláda nám dala návrh zákona v skrátenom konaní a na definitívne rozhodnutie Národná rada má, pokiaľ dobre počítam, 18 hodín. Vy potrebujete ešte čas na to, aby sme sa my mohli rozhodovať, a vy chcete do pondelka čas. Ja si myslím, že toto nie je v poriadku. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči. Zapnite mikrofón pánovi ministrovi. Nech sa páči, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Tak najprv k tým tvrdeniam "za neexistujúci know-how". Problém je v tom, že my sme nikomu neplatili za neexistujúci know-how alebo nedohadovali sme sa s niekým kvôli neexistujúcemu know-how. Tu existuje právoplatné rozhodnutie súdu. Ja môžem mať svoj nejaký právny názor na to, ako sa ten spor vyvíjal a prečo to tak je a či ten know-how existuje alebo neexistuje. Ale ja nie som súd. Súd rozhodol. To je fundamentálna kľúčová vec. Súd rozhodol tak. Odvolanie nemá odkladný účinok. To viete veľmi dobre. Práve preto prijímame toto rozhodnutie, pretože len zmenou tohto právneho stavu sa vytvára dostatočný časový priestor pre takéto prípady, aby mohla tá strana, ktorá má už rozsudok v ruke, niečo vôbec podniknúť. Za súčasného právneho stavu, dokým neprijmeme túto novelu, by znamenalo požiadanie a vôbec vybavenie odkladu vykonateľnosti minimálne tri mesiace, čo by ergo znamenalo, že TIPOS by už dnes neexistoval. To bol proste moment, v ktorom sme sa my tomuto presne chceli vyhnúť, pretože podľa nás je menšie zlo to, čo hovorí rozsudok, a tá suma, o ktorej hovorí rozsudok, ako všetky ostatné alternatívy, kde by štát prišiel o oveľa viac peňazí.

Podľa rozsudku bol TIPOS povinný do troch dní zaplatiť trovy. A z tej dohody vyplývalo, že za tú akvizíciu know-how čiže šiesteho, keďže siedmeho už mal prestať hrať, musel TIPOS nejakým spôsobom zabezpečiť svoje hry. A to, čo zaplatil, 400 mil. plus trovy, to je tá odpoveď pánovi Lipšicovi, to bolo práve preto, aby mohol ďalej pokračovať v hrách. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem.

Takže pán minister Počiatek svojím vystúpením otvoril rozpravu. Pýtam sa, kto sa chce prihlásiť do rozpravy. Prihlásil sa pán poslanec Mikloš, pán poslanec Lipšic. Ešte niekto hlási? Nie. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Slovo má pán poslanec Mikloš.

I. Mikloš, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni, budem stručný, ale chcem povedať teda to a zdôrazniť to, že to, čo jednoznačne dokazuje, že minister financií nekonal vo verejnom záujme, že dnešné odôvodňovanie toho, prečo konal tak, ako konal, je falošné, je skutočnosť, že konal potajomky, bez vedomia verejnosti. No tak ak je to tak, že bol naozaj presvedčený o tom, že toto je jediné možné a najlepšie riešenie, tak ja sa pýtam, prečo nezvolal tlačovú konferenciu, prečo nepovedal, analyzovali sme všetky možné možnosti, ukazuje sa, že najmenej zlé riešenie, jediné možné riešenie je toto.

My dnes o tejto veci rokujeme. A vláda prijímala v hodine dvanástej, v poslednej sekunde vykopáva 2-miliardový vlastný gól z vlastnej bránky, nie na základe toho, že tu niekto v minulosti niečo zbabral a táto vláda dva a pol roka koná všetko, čo môže, ale už niet inej možnosti. My tu dnes rokujeme a vláda mimoriadne rokovala a vykopáva 2-miliardový vlastný gól z brány preto, že českým novinárom sa podarilo vypátrať, že TIPOS celkom určite s vedomím 100-percentného akcionára ministra financií, som o tom presvedčený, uzavrel dohodu o urovnaní a o prevode know-how medzi spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., a spoločnosťou Lemikon Limited. Nebyť týchto českých novinárov, dodnes o tom nevieme a 2 mld. by už boli krásne niekde inde. A mohol by som veľmi účinne polemizovať a vyvrátiť ministrove tvrdenia o tom, že majetok spoločnosti je taký veľký, ako on tvrdí, že je, ale dokonca jeho tvrdenia potvrdzujú, že aj ak by to tak bolo, ako tvrdí on, čo, zdôrazňujem, tak nie je, tak by to bolo menej ako 2 mld. korún.

Ministerstvo a ministra veľmi jednoznačne usvedčuje z účelového konania v prospech finančných skupín, v prospech českého občana Radovana Víteka a jeho firmy aj to, že už od jari 2007, keď bolo rozhodnutie krajského súdu, ktorým prehral TIPOS spor vo výške 1,6 mld., ak sa nemýlim, už odvtedy minister vedel, že je tu hrozba prehry vo výške miliárd a napriek tomu minister nepoužil mimoriadny opravný prostriedok, ktorý teraz vlastne idete použiť. A musíte ho urýchľovať zákonom, ktorý prijímame tak, ako ho prijímame, pretože ostáva jeden deň alebo dva dni. Ale že hrozia miliardy, ste vedeli od jari 2007. A že rozsudok Najvyššieho súdu je na 2 mld., ste vedeli od začiatku augusta 2008. Dnes je, pripomínam, koniec novembra 2008. Ale všetko už bolo povedané.

Myslím si, že ďalšia vec, ktorá potvrdzuje účelovosť konania a nekonanie vo verejnom záujme, ale konanie v súkromnom záujme, je skutočnosť, že minister stále odmieta zverejniť dohodu o urovnaní. Poslanec Lipšic tu veľmi jasne zdokumentoval, že to nieže je možné, ale že je povinnosť ministra takúto zmluvu zverejniť a že náš právny poriadok zákon o slobodnom prístupe k informáciám to jednoznačne ustanovuje, a aj logika veci. Bavíme sa o 2 mld. korún nie pána ministra, ale 2 mld. korún daňových poplatníkov. Áno, ignoruje sa nielen uznesenie výboru pre financie, rozpočet a menu, ignoruje sa aj uznesenie Národnej rady zo včerajšieho dňa.

Chcem sa znovu opýtať, pretože nie je náhoda, že pán minister v odpovedi na faktickú pána poslanca Lipšica neodpovedal na jeho otázku. Tak ju položím znova. Pán minister, podľa informácií Trendu mala prvá splátka TIPOS-u vo výške 16,6 mil. eur, čo je teda zhruba 500 mil. korún, odísť na účty Lemikonu do piatich dní od podpisu zmluvy, teda uplynulý týždeň. Na otázku, či lotériová spoločnosť peniaze v stanovenom termíne naozaj uhradila, odpovedal právny zástupca Lemikonu Tomáš Rybář: "Spoločnosť Lemikon je spokojná s tým, ako TIPOS plní povinnosti stanovené dohodou." (Potlesk.) Pán minister, spoločnosť Lemikon, verím, bola veľmi spokojná so všetkými vašimi doterajšími krokmi aj s tým, ako útlocitne ste bojovali za práva veriteľa, dokonca tak, že ste sa vyhrážali žalobou, ktorú na mňa vraj podáte preto, že vraj navádzam na porušovanie práv veriteľa čiže pána Víteka a firmy Lemikon. Takže je naozaj dojemné pozorovať, ako vám ležia na srdci práva veriteľa, českého občana Radovana Víteka. A už oveľa menej vám zjavne ležia na srdci záujmy verejné, ku ktorým ste sa, mimochodom, zaviazali sľubom, ktorý ste zložili ako člen vlády. Takže znovu kladiem otázku, na ktorú neodpovedal pán minister, ktorú položil v otázke aj pán poslanec Lipšic: Odišlo 500 mil. korún na účet Lemikonu na Cyprus alebo nie?

Vy ste, pán minister, vo svojom vystúpení povedali, odcitujem to, lebo som si to zapísal, že: "Verejné prostriedky, ktoré TIPOS obdržal, sú na ceste naspäť." Nám ide skôr nie o tie, ktoré TIPOS obdržal, ale o tie, ktoré obdržal Lemikon Limited. Čiže možno to bolo len prerieknutie, že ste sa pomýlili. Čiže ak ide o prostriedky, ktoré TIPOS nie obdržal, ale vyplatil, tak sa pýtame teda, či sú na ceste späť, či to bolo takto myslené. Ak sú na ceste späť, tak je zjavné, že boli aj na ceste tam. A keď sú na ceste späť, tak by ma ešte zaujímalo, kedy dorazia.

No a dohoda. Naozaj za najdôležitejšiu považujem túto dohodu, ktorá je stále utajovaná, pretože my ideme dnes aj týmto zákonom, o ktorom teraz rokujeme, vlastne zvrátiť alebo pokúsiť sa zvrátiť vykonateľné rozhodnutie Najvyššieho súdu, právoplatné a vykonateľné rozhodnutie Najvyššieho súdu. No lenže po rozhodnutí Najvyššieho súdu bola podpísaná ešte dohoda, o ktorej nevieme, čo v nej je. A tá môže spôsobiť, samozrejme, aj ďalšie problémy.

Takže pýtam sa, či nie je zámer odďaľovať zverejnenie tejto dohody až do pondelka, keď vlastne už bude po termíne, keď mali byť 2 mld. vyplatené. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Mikloša majú pán poslanec Janiš, Slafkovský, Kužma. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Janiš má slovo. Nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ja mám otázku na pána predkladateľa, pána ministra financií, doplním Ivana Mikloša: Na základe čoho odídu peniaze na Cyprus, na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu alebo na základe tajnej dohody TIPOS-u s vedomím ministerstva financií a tej cyperskej firmy? Ak na základe tejto tajnej dohody a pravdepodobne na základe tejto tajnej dohody, tak vy dnes, od včerajška popoludnia, od zasadnutia vlády nieže len ľudí oberáte o 2 mld. korún, ale s nimi ešte aj srandujete a hráte tu s nimi spartakiádu. Tak raz ich oberiete o 2 mld. korún a ešte si z nich robíte aj srandu.

A kľúčové možnože v tejto kauze by bolo, kebyže zverejníte, že kedy prišlo k zmene veriteľa, kto za 500 mil. - 600 mil. kúpil túto pohľadávku. Potom nasledovala tajná dohoda nového veriteľa s ministerstvom financií. A potom malo nasledovať tajné opustenie 2 mld. korún na Cyprus, asi tak. Túto kebyže časovú os vysvetlíte a dáte jednotlivé termíny, tak by nám to mnoho, mnoho nasvedčovalo, presne ako tento biznis 2-miliardový bol.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Slafkovský.

A. Slafkovský, poslanec: Ďakujem. Ja by som len v krátkosti chcel doplniť pána kolegu Mikloša v tom, že dnes je na prvej strane v Sme napísaný text, ktorý vzbudzuje veľké podozrenie o tom, že už 500 mil. korún z účtu slovenského ministerstva financií odišlo českému miliardárovi. Totižto hovorca tohto pána Víteka odpovedal na otázku novinárov, či už 500 mil. korún odišlo, takýmito slovami: "Som spokojný, ako si plní ministerstvo financií svoje povinnosti." Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Kužma.

Š. Kužma, poslanec: Pani predsedajúca, "ak som povedal, že mám rád finančné skupiny ako koza nôž, tak som povedal, že máme vážne problémy s pôsobením finančných skupín na Slovensku". Výstižnejšie to popísať pán Robert Fico ani nemohol. Je ale najvyšší čas, aby urobil poriadok s finančnými skupinami a ich predĺženými rukami najprv on.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Mikloš, chcete reagovať na faktické poznámky? Nie.

Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Lipšic. Nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem, pani predsedajúca. Skúsim takú malú príhodu. Osoby a obsadenie sú, samozrejme, čisto náhodné. Predstavme si nejakú fiktívnu pohľadávku, ktorá má fiktívne 1 mld. korún, istinu, ktorú si voči štátu alebo štátnej akciovke uplatní nejaká finančná skupina. Následne táto fiktívna pohľadávka je prevedená na ďalšiu finančnú skupinu na jar tohto roku za okolo 500 mil. - 600 mil. korún. Táto pohľadávka je v súdnom konaní úspešná, celková suma je 2 mld. korún. Nikto o tom nevie, je to tajné. Štátny orgán urobí tajnú dohodu s týmto subjektom. Keď vypukne škandál, tak to treba riešiť. Je asi už nemožné tie 2 mld. uhradiť, už je ťažké sa šábnuť, ale s tými 500 mil. treba niečo urobiť. To tá skupina zaplatila. S tým treba niečo urobiť. To treba vrátiť. Tých 500 mil. už sme vrátili. Tých 500 mil. už náš štát zaplatil na Cyprus. Táto príhoda je podobná tomu, čo sa vlastne udialo teraz. A zrejme už nie je možný zisk 2 mld., pretože je to verejný škandál, ale to, čo do toho každý vložil, je potrebné vrátiť. A zdá sa, že niekto do toho vložil asi 500 mil. Tak tie sme mu vrátili.

Pán minister, viete, čo spôsobuje najväčšie pochybnosti o celej tejto transakcii? Tajnosť, tajnosť, s akou ste tú dohodu uzavreli, tajnosť, s akou tú dohodu nechcete zverejniť. Aj my sme boli konfrontovaní v minulosti s právoplatnými súdnymi rozhodnutiami, často. A v mnohých prípadoch sme sa ich snažili zmeniť mimoriadnymi opravnými prostriedkami. V trestnom konaní má aj minister spravodlivosti právo podať mimoriadny opravný prostriedok. A vždy, keď som ho podával, po právoplatnom súdnom rozhodnutí som tak urobil verejne, informoval som verejnosť na tlačovej konferencii. Tieto mimoriadne opravné prostriedky boli úspešné v závažných trestných kauzách Černáka, počínajúc, Majského, Pachingera, Reichela a ďalších. Ale vždy to bolo verejné, verejne vyargumentované, verejne povedané, podané a väčšinou aj úspešné. Preto napr. ja si myslím, že dovolanie generálnym prokurátorom by bolo v tomto prípade tiež úspešné, otázka znovu znie a vrátim sa k meritu veci, či ten vykonateľný rozsudok Najvyššieho súdu ešte má nejaké právne účinky, či tie právne účinky neboli nahradené tou dohodou. Ja vám odcitujem z toho rozhodnutia, aby sme vedeli, o čom rozhodoval Najvyšší súd. Rozhodoval o neoprávnenom používaní ochranných známok (Športka, Sazka, Šanca, Mates) a o tom, že týmto bola spôsobená škoda. Ale v akej lehote, v akej dobe? V dobe od 1. januára 1996 do 30. septembra 2002. To je rozhodnutie Najvyššieho súdu. A pán minister sa pochválil, že dohoda je preto dobrá, lebo nielenže reaguje na rozsudok Najvyššieho súdu, ale umožňuje používanie know-how aj do budúcnosti. Ona sa aj nazýva o prevode know-how.

Opakujem ešte raz, neviem, či ten Mates je know-how, ale okej. Čiže to znovu znamená, že to je nový záväzok. To je nový záväzok. Pán minister, vy teraz ste zaplatili 500 mil., dobre, uhradili ste náklady, ktoré k tomu boli asi pričlenené, ale čo sa stane, ak bude na budúci týždeň žalovaný TIPOS, aj keď bude odložená vykonateľnosť tohto rozhodnutia, bude žalovaný zo záväzku zo zmluvy? Máte vôbec predstavu, či môžete v tom spore uspieť?

Predseda vlády dnes hovorí v médiách, že aj napriek týmto krokom budú nabiehať úroky vo výške 300 000 denne a že dokonca možno sa celá pohľadávka vyšplhá na 3 mld., 4 mld., 5 mld. korún, sú to slová predsedu vlády Roberta Fica, myslím si, že ale nie preto, že by dovolanie mohlo byť neúspešné a potom by boli vyššie úroky z omeškania, ale preto, že už dnes počíta s tým, že TIPOS, ministerstvo financií a daňoví poplatníci nebudú platiť z vykonateľného rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré môže byť zrušené, ale zo zmluvy, z tajnej zmluvy, ktorú ste, pán minister, uzatvorili, ktorú nechcete nezákonne zverejniť. A preto vás vyzývam znovu, a budem to robiť dovtedy, kým zmluva nebude verejná, bez ohľadu na súhlas či nesúhlas nejakého finančného investora na Cypre zverejnite túto zmluvu, lebo ten, kto ten účet má platiť, nie je finančník z Cypru, ale naši občania, jednoduchí ľudia, naši daňoví poplatníci. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP