Úterý 25. listopadu 2008

Prvý deň rokovania

29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

25. novembra 2008 o 13.01 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Pekné popoludnie, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vítam vás opäť po relatívne krátkom čase tu, v rokovacej sále Národnej rady, budeme pokračovať v našej práci poslednou tohtoročnou schôdzou.

Dnes otváram rokovanie 29. schôdze Národnej rady a chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali a zistili našu uznášaniaschopnosť.

(Prezentácia.) 108 prítomných, 8 za, 1 proti, 2 sa zdržali, 97 nehlasovalo, čo nie je v danom prípade podstatné, podstatné je, že sme uznášaniaschopní.

Na 29. schôdzi budú overovateľmi poslanci pani Monika Smolková, pán Martin Kuruc, náhradníkmi budú poslanci Ľudmila Mušková a pán Peter Gabura.

O ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali pani podpredsedníčka Národnej rady Anna Belousovová, pán podpredseda Viliam Veteška a páni poslanci Ľuboš Micheľ a Jozef Rydlo.

Dámy a páni, program 29. schôdze bol rozdaný, rokovalo o ňom dnes aj poslanecké grémium. Chcem vás informovať, že pán poslanec Kvorka ako predkladateľ mi písomne oznámil, že berie späť predložený návrh novely zákona o meste Martin, je to tlač 778, preto ho už v programe nenájdete.

Ešte skôr ako dám slovo poslancom, ktorí chcú navrhnúť zmeny a doplnenie programu, uvádzam, že na návrh gestorských výborov stanovisko NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu a návrhy rozpočtov príslušných inštitúcií uvedú ich predkladatelia tak, ako sú uvedení v návrhu. Na to, aby mohli vystúpiť, im musíme udeliť súhlas, budeme ho považovať za vyslovený, ak budeme hlasovať za program, dúfam, že nik nepredloží iný návrh v tejto súvislosti.

Teraz pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu 29. schôdze. Poprosím, aby páni poslanci tak, ako sa prihlásili, v poradí predniesli svoje návrhy.

Pán poslanec Mikloš.

I. Mikloš, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Slovensko, tak ako všetky krajiny, čelí problémom v súvislosti so svetovou finančnou krízou. Štátny rozpočet a zákony, ktoré súvisia so štátnym rozpočtom, sú kľúčovým nástrojom, ktorý môže umožniť zníženie dôsledkov tejto krízy, prípadne aj vytvorenie impulzu pre vyšší rast ekonomiky, pre udržanie zamestnanosti a pre nárast zamestnanosti. V tejto situácii je potrebné, aby sme aj na parlamentnej pôde ešte pred prediskutovaním a schválením zákonov, ktoré súvisia s rozpočtom, o týchto problémoch diskutovali aj vzhľadom na to, že vláda prišla s návrhom opatrení, ale spoločný ochranný plán pripravili aj opozičné strany. Takže dávam návrh predradiť ako bod č. 1 diskusiu o opatreniach na eliminovanie dôsledkov svetovej finančnej krízy.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dávam návrh na doplnenie programu o uznesenie: Národná rada zaväzuje vládu predložiť správu o pezinskej skládke. Odôvodnenie: Celé týždne občania Pezinka mrznú pred ministerstvom životného prostredia, dnes začínajú protest pred Úradom vlády. Vláda napriek svojim sľubom, ktoré dal aj premiér, aj príslušní ministri, nekoná. Národná rada Slovenskej republiky má podľa môjho názoru povinnosť podporiť občanov, ktorí majú strach o svoje zdravie a zdravie svojich detí. K tomuto by som chcel poprosiť aj ctené plénum, aby podporilo tento návrh a umožnilo vyriešiť zúfalú situáciu občanov Pezinka. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, chcem vás požiadať, aby ste dali hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia: Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu, aby neminula finančné prostriedky, ktoré boli určené na výplatu dôchodkov v budúcnosti. Peniaze občanov, ktorí sa rozhodnú vystúpiť z druhého piliera, plánuje vláda totiž v roku 2009 minúť. Prostriedky, ktoré sú dnes v ich vlastníctve a sú uložené na ich osobných účtoch v druhom pilieri, sa majú presunúť do Sociálnej poisťovne a tam sa minú. Národná rada Slovenskej republiky preto vyzýva vládu, aby zabezpečila, že zdroje sporiteľov sa uložia na špeciálny účet v Národnej banke Slovenska. Peniaze by mali zostať vo vlastníctve sporiteľov a do Sociálnej poisťovne by sa mali previesť až v čase, keď dosiahnu jednotliví občania dôchodkový vek, až potom by mali slúžiť na výplatu dôchodkov. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem, pán predseda. V sobotu tragicky zahynul bývalý minister spravodlivosti a generálny prokurátor Milan Hanzel, často chodieval z titulu svojich funkcií do Národnej rady a do jej výborov, takže by som vás chcel požiadať, aby sme si uctili jeho pamiatku minutou ticha.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Po schválení programu, dobre? Budeme pokračovať, pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja navrhujem, aby sme bod 41 (tlač 850) návrh poslancov Národnej rady Rudolfa Pučíka, Richtera a Kovarčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372 o priestupkoch, zaradili za bod 39 ako bod 40. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda, navrhujem zaradiť do programu tejto schôdze informáciu predsedu Národnej rady o jeho plánoch a zámeroch preinvestovať sumu takmer 4 mld. korún na rekonštrukciu Hradu a na budúce benefity poslancov Národnej rady, nové ubytovacie zaradenia, garáže s príslušenstvom na Severných hradbách. Vážený pán predseda, táto informácia nedávno prenikla na verejnosť a my poslanci o týchto zámeroch nič nevieme. Je síce pravda, že finančná kríza sa dotýka aj Slovenska, ale takto stimulovať domáci dopyt nie je tým najvhodnejším riešením, naopak, myslíme si, že v takejto situácii verejné výdavky treba znižovať. Národná rada by mala ísť ostatným príkladom. Apropo, pán predseda, ak sme v minulosti rozhodovali čo len o kúpe počítačov, tak bola na to zriadená zmiešaná komisia všetkých poslaneckých klubov... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Slabý.

J. Slabý, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Navrhujem, aby sme bod programu č. 18 - vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, prerokovali pred bodom č. 10. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ešte raz vás poprosím, ktorý?

J. Slabý, poslanec: Osemnástku, to je zákon o rastlinolekárskej starostlivosti, aby bol pred rozpočtom zaradený.

P. Paška, predseda NR SR: Pred rozpočtom.

J. Slabý, poslanec: Ako bod 9, alebo keď sa to posúva, ako bod 10 a tento ako 11. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v zmysle § 24 zákona o rokovacom poriadku žiadam o doplnenie programu 29. schôdze o bod č. 53 Správa o pripravovanom zrušení Leteckej vojenskej nemocnice, a. s., v Košiciach a o plánovanom sťahovaní Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach do priestorov Leteckej vojenskej nemocnice, a. s., Košice. Odôvodnenie: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo požiadal ministra zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť predmetnú správu na základe uznesenia z 13. októbra 2008. Výbor správu prerokoval na svojom rokovaní dňa 4. novembra 2008 a zobral ju na vedomie. Vzhľadom k závažnosti a spoločenskej citlivosti problematiky obsiahnutej v tejto správe navrhujem správu prerokovať v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za podporu.

P. Paška, predseda NR SR: Budeme hlasovať teraz o návrhoch tak, ako odzneli. Ako prvý dal návrh pán poslanec Mikloš, ktorý žiada, aby ešte pred rozpravou o štátnom rozpočte sme zaradili bod diskusia o opatreniach... (Reakcia z pléna.) Ako bod č. 1 programu 29. schôdze, tak, pardon, diskusia o opatreniach proti následkom hospodárskej krízy a finančnej krízy. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 61 za, 52 proti, 24 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Návrh sme neschválili.

Pán poslanec Frešo žiada, aby Národná rada zaradila bod a prijala uznesenie, ktorým Národná rada zaväzuje vládu - a teraz tú formuláciu som nezachytil -, aby prijala stanovisko k pezinskej skládke. Zapnite, prosím vás, pána poslanca Freša.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tá presná formulácia znela: Národná rada zaväzuje vládu predložiť správu o pezinskej skládke.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Hlasujeme o zaradení bodu, v ktorom prerokujeme návrh uznesenia.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 63 za, 38 proti, 38 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Štefanec žiadal, aby sme hlasovali o uznesení, ale pravdepodobne mal na mysli, aby sme zaradili bod, kde budeme rokovať o uznesení, ktorým je riešené použitie prostriedkov ľudí, ktorí vystúpia z druhého piliera. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 59 za, 54 proti, 27 sa zdržalo.

Tento návrh sme neschválili.

Ako štvrtý požiadal pán poslanec Lipšic o minútu ticha. Predpokladám, že ak bude všeobecný súhlas, po schválení programu by sme si uctili pamiatku pána bývalého generálneho prokurátora. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne.

Pani poslankyňa Laššáková žiadala, aby sa bod č. 41 premiestnil za bod 39, čím by sa predradil a bol by ako bod č. 40. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 79 za, 26 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme schválili.

Pán poslanec Brocka žiadal mňa, aby som predložil informáciu o rekonštrukcii Bratislavského hradu. Vy viete, pán poslanec, viac ako ja, ale rád vám túto informáciu napriek tomu, že už som mal asi štyri tlačové konferencie, poskytnem. Takže hlasujeme. (Ruch v sále.)

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 115 za, 13 proti, 10 sa zdržalo.

Tento návrh sme schválili.

Pán poslanec Slabý žiada, aby bod 18 programu bol prerokovaný ako bod 10 ešte pred schvaľovaním rozpočtu.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 79 za, 24 proti, 34 sa zdržali, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme schválili.

A v poslednom budeme hlasovať o návrhu pána Novotného, ktorý žiada ministerstvo zdravotníctva o predloženie správy o pripravovanej, o zrušení vojenskej nemocnice a presune detskej nemocnice.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 61 za, 39 proti, 37 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Budeme teraz hlasovať o

návrhu programu 29. schôdze

ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 91 za, 14 proti, 34 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Návrh programu 29. schôdze sme schválili.

Ešte vás chcem informovať, že tak ako je to obvyklé, dámy a páni, budeme hlasovať o 11. a o 17. hodine, pokiaľ nedôjde k inej dohode. Ešte sú v programe 29. schôdze zaradené aj dvoje volieb a tie vykonáme, tajné voľby vykonáme v stredu 26., čiže zajtra po hlasovaní o 17. hodine. Toľko k programu.

Teraz vás, dámy a páni, poprosím, aby sme si uctili pamiatku pána Hanzela.

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne.

Ešte pán predseda Slovenskej národnej strany, pán Slota, nech sa páči.

J. Slota, poslanec: Ja len kvôli informácii, ako pán poslanec Frešo sa tu domáhal ohľadom tej skládky nejaké informácie, tak teda nielen jemu, ale všetkým môžem povedať, že pán minister, pán minister to zastavil, zatiaľ zastavil... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda, nejaký návrh dajte, o ktorom by sme mohli hlasovať.

J. Slota, poslanec: ... do 4. decembra, kým rozhodne súd v tejto veci. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Čiže nežiadate, nebudeme hlasovať o ničom. Nie, ďakujem pekne. Takže prikročíme teraz k samotnému rokovaniu o programe.

Ako prvú poprosím pani ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny, pani Vierku Tomanovú, aby odôvodnila v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nech sa páči, je to tlač 770.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 770.)

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom vládneho návrhu zákona... (Ruch v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Poprosím, vážené kolegyne, kolegovia, pani ministerka potrebuje primerané prostredie na prednesenie svojho návrhu, takže poprosím, zaujmite miesta v poslaneckých laviciach, prípadne, ktorí máte iné povinnosti, opustite sálu, prosím.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Cieľom vládneho návrhu zákona je zachovať garanciu štátu... (Ruch v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vyhlasujem trojminútovú prestávku, prosím. Prepáčte, pani ministerka, zrejme sa to nedá upokojiť naraz. Poprosím, vážené kolegyne, kolegovia, pokračujeme v riadnom priebehu, to znamená, nie je to možné bez toho, aby ste zaujali miesta v poslaneckých laviciach, aby tu bol kľud. (Sústavný ruch v sále.)

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, už mali sme za sebou tri minúty až štyri na to, aby sme doriešili veci, ktoré sú v sále. Poprosím úprimne naozaj každého, zaujmite miesto v poslaneckých laviciach, potrebujeme pokračovať v schválených bodoch programu. Ešte raz by som poprosil kolegov, ktorí nepočujú, vážení kolegovia, nechcem menovať, ale začnem, sadnite si, prosím, do lavíc alebo opustite sálu a prekonzultujte veci mimo sály. A hlavne, prosím, v sále nie je možné viesť rozhovory, pretože ruší to prednášajúceho.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Cieľom vládneho návrhu zákona... Môžem, pán predsedajúci, môžem?

M. Číž, podpredseda NR SR: Nie, ja by som vážne poprosil, je to nepochopiteľná situácia. Páni poslanci, ktorí stojíte a vediete rozhovory, nejde to, prosím, počas schôdze. Pani ministerka bude prednášať veľmi vážny návrh. Kto niečo potrebuje prerokovať, prosím, mimo sály, veď aj tam sú monitory. Ďakujem vám veľmi pekne za porozumenie všetkým.

Pani ministerka, máte slovo.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ďakujem pekne.

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť, že cieľom predkladaného vládneho návrhu zákona je zachovať garanciu štátu v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, reagovať na zmeny v súvislosti s prijatím meny euro a zlepšiť sociálnu situáciu rodín s deťmi, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku.

V súlade s uvedeným sa v čl. I vládneho návrhu zákona navrhujú nasledujúce zmeny a doplnenia v oblasti pomoci v hmotnej núdzi:

- Navrhuje sa vypustiť ustanovenie o prechode v pôsobnosti na obce v oblasti riešenia v hmotnej núdzi. Táto navrhovaná právna úprava predchádzala dohode so Združením miest a obcí Slovenska, nakoľko samospráva v súčasnosti nie je pripravená na prechod pôsobností po stránke finančnej, personálnej ani materiálno-technickej.

- Ďalej vládny návrh zákona reaguje na prijatie meny euro v Slovenskej republike vo väzbe na prepočet súm, ako aj na zaokrúhľovanie súm v súlade so zákonom č. 659 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Ďalej sa vládnym návrhom zákona navrhuje ustanoviť novú dávku pre deti z rodín v hmotnej núdzi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku. Dávka nahrádza motivačný príspevok poskytovaný podľa výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorého poskytovanie v súčasnosti značne administratívne zaťažuje školy. Dávka je určená na podporu sociálnej inklúzie detí rodín s nízkymi príjmami.

- Vládny návrh zákona reaguje aj na potrebu zmien v oblasti služieb zamestnanosti, a preto sa navrhujú zmeny a doplnenia zákona č. 5 o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré zásadným spôsobom nemenia vecnú stránku dotknutých ustanovení. Sú však potrebné z dôvodu jednoznačného spresnenia ich uplatňovania na účely aplikačnej praxe, a to najmä v rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a formou dobrovoľníckej služby a v oblasti prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím a podpory ich zamestnávania.

Všetky legislatívnotechnické zmeny, ktoré boli upravené v rámci sociálneho výboru, akceptujeme.

Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani ministerka, za prednesenie vládneho návrhu.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre sociálne veci a bývanie pánovi poslancovi Jánovi Kvorkovi a prosím ho alebo žiadam, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Máte slovo, pán spravodajca.

J. Kvorka, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1060 z 22. októbra 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona odporučili schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 510 z 18. novembra 2008, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 406 z 19. novembra 2008 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 202 z 11. novembra 2008. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 uvedených vo IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom schváliť.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jána Kvorku na prerokovanie návrhu zákona v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a po prvé informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru, po druhé predložiť návrhy podľa § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 212 z 24. novembra 2008.

Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca, nech sa páči zaujať miesto pre spravodajcov.

Otváram rozpravu. Do rozpravy sa písomne v mene poslaneckého klubu SDKÚ prihlásila pani poslankyňa Radičová, takže jej teraz dávam slovo. Po jej vystúpení potom otvorím možnosť na prihlásenie sa do rozpravy ústne.

I. Radičová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh v súvislosti s predkladanou novelou zákona vzťahujúci sa na možnosť vytvorenia medzitrhu práce v Slovenskej republike, ktorý by mohol napomôcť riešiť situáciu dlhodobej nezamestnanosti. Koncept medzitrhu práce je širokospektrálne používaný, je veľmi známy a som hlboko presvedčená, že práve v dnešnej situácii možných ekonomických dopadov finančnej krízy je to nástroj, ktorý by mohol predovšetkým v marginalizovaných regiónoch Slovenska pomôcť jednak motivovať zamestnancov, občanov dlhodobo nezamestnaných, aby znovu sa uchádzali o prácu, a zároveň podporiť ďalšiu tvorbu nových pracovných miest. Predkladám preto tento návrh, ktorý by bol motivačným príspevkom medzitrhu práce ako spôsob riešenia dlhodobej nezamestnanosti a, opakujem, tvorby nových pracovných miest. Navrhujem súbeh dávky spolu s príjmom z práce na zvýšenie motivácie zamestnanca a na podporu tvorby nových pracovných miest.

Dlhodobá nezamestnanosť je jedným z problémov sociálnej politiky, ktorý sa snažíme riešiť už dlhšie. Problémom pritom zostáva, že občan poberajúci dávku v hmotnej núdzi pri zamestnaní sa stráca nárok na dávku, pričom pri nízkokvalifikovaných prácach príjem z práce nemusí nahradiť pôvodný príjem z dávky. Občan poberajúci dávku v hmotnej núdzi tak čiastočne stráca motiváciu zamestnanca.

Môžem uviesť názorný príklad. Pri domácnosti s dvomi deťmi môže výška dávky v hmotnej núdzi s príspevkami prekročiť 10 000 Sk, teda 330 eur. Pri takomto príjme z dávok by však zamestnanie sa na plný úväzok v nízkokvalifikovanej práci na úrovni minimálnej mzdy 8 900 Sk znamenalo minimálny nárast príjmu domácnosti, keďže príjem z práce by sa premietol následne do zníženia dávky.

To, čo máme dnes k dispozícii pre takéto situácie, zhrniem, na čo dnes má občan nárok, pokiaľ je dlhodobo nezamestnaný:

- Po obdobie šiestich mesiacov má nárok na aktivačný príspevok vo výške 1 900 Sk (63,07 eur), ak bol v evidencii viac ako 12 mesiacov a zamestnal sa maximálne za trojnásobok minimálnej mzdy.

- Ďalej má nárok z hrubého príjmu 8 600 Sk mesačne neplatiť dane, tzv. odpočítateľnú položku, a na daňový bonus vo výške 582 Sk mesačne na dieťa, ak deti má.

- Ďalej má nárok na príspevok na odvody po dobu maximálne 24 mesiacov, ak zarába najviac 50 % priemernej mzdy z cca 10 000 Sk a zamestnávateľ vytvoril miesto na 24 mesiacov, alebo má nárok na zamestnaneckú prémiu navrhovanú ministerstvom financií.

- Ďalej má nárok na dávku v hmotnej núdzi v situácii, ak jeho príjem v domácnosti nedosahuje výšku životného minima, a pri započítaní 75 % príjmu je príjem nižší ako nárok na dávku.

Ja vlastne rozširujem tieto možnosti o ďalšiu možnosť, a to o spomínaný súbeh dávky v hmotnej núdzi a príjmu ako nástroj medzitrhu práce so spomínaným cieľom zvýšiť motiváciu zamestnanca zamestnať sa, nájsť si prácu a zároveň na podporu tvorby nových pracovných miest.

Medzitrh práce by zároveň šetril výdavky štátneho rozpočtu, keďže každé takto vytvorené pracovné miesto by znamenalo zníženie výdavkov na dávku v hmotnej núdzi o 50 % počas troch rokov. Dlhodobo nezamestnaní občania, t. j. v evidencii nezamestnaných viac ako 12 mesiacov, poberajúci dávku by tak poberali postupne sa znižujúcu časť dávky v hmotnej núdzi aj popri práci. Podľa napríklad írskeho príkladu "back to work" ("naspäť do práce") by výška dávky bola 75 % dávky počas prvého roka, 50 % počas druhého roka a 25 % počas tretieho roka.

Kvôli predchádzaniu zneužívaniu príspevku navrhujem, aby úrad overoval, že pracovné miesto má perspektívu byť udržateľné, nenahrádza už existujúce pracovné miesta, je minimálne na polovičný pracovný úväzok a pracovný pomer musí by uzavretý najmenej na dobu 12 mesiacov. Túto kontrolu budú úrady vykonávať, aby nedochádzalo k rušeniu súčasných a vytváraniu nových podporovaných miest. To však nie je problém, keďže v prípade zrušenia existujúcich miest sa prepustení ľudia okamžite hlásia na tom istom úrade práce.

Medzitrh práce by tak teda vytvoril motiváciu na zamestnávanie sa dlhodobo nezamestnaných bez dodatočných nákladov z nákladov na už vyplácanú dávku v hmotnej núdzi a zároveň by mohli byť čiastočne hradené z Európskeho sociálneho fondu. Podmienka ročnej evidencie bude zároveň dostatočnou poistkou proti zneužívaniu.

Dovoľte mi preto predniesť plné znenie pozmeňujúceho návrhu.

K čl. II.

1. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie: za § 50c sa vkladá nový § 50d, ktorý znie:

"§ 50d

Motivačný príspevok medzitrhu práce

(1) Motivačný príspevok medzitrhu práce (ďalej len "príspevok") sa poskytuje dlhodobo nezamestnanému občanovi, ktorý sa zamestnal a ktorý pred nástupom do zamestnania mal zabezpečené základné životné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi.

(2) Pracovné miesto, na ktorom sa dlhodobo nezamestnaný občan zamestnal podľa odseku 1, musí mať perspektívu byť udržateľné a nenahrádzať už existujúce pracovné miesta, pričom dlhodobo nezamestnaný občan musí uzavrieť pracovný pomer v rozsahu aspoň 20 hodín týždenne na dobu neurčitú alebo na dobu určitú minimálne na 12 mesiacov.

(3) Príspevok sa neposkytuje dlhodobo nezamestnanému občanovi, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo ktorému sa poskytuje príspevok podľa § 51 alebo § 52a. Počas poskytovania príspevku nemá zamestnanec nárok na poskytovanie príspevku podľa § 50a ods. 1 písm. b).

(4) Výška príspevku je

a) 75 % vypočítanej dávky počas prvého roka od prvého začatia poskytovania príspevku,

b) 50 % vypočítanej dávky počas druhého roka od prvého začatia poskytovania príspevku,

c) 25 % vypočítanej dávky počas tretieho roka od prvého začatia poskytovania príspevku.

(5) Vypočítaná dávka na účely príspevku je suma dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, na ktorú by mal dlhodobo nezamestnaný občan nárok bez započítania príjmu z novonadobudnutého zamestnania.

(6) Príspevok poskytuje úrad, v územnom obvode ktorého poberal dlhodobo nezamestnaný občan dávku v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu na základe písomnej žiadosti dlhodobo nezamestnaného občana.

(7) Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje

a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

b) identifikačné údaje zamestnávateľa a charakteristiku vytvoreného pracovného miesta,

c) dátum vzniku zamestnania,

d) výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,

e) podmienky poskytnutia príspevku,

f) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

g) podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

h) záväzok dlhodobo nezamestnaného občana, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

i) ďalšie dohodnuté náležitosti.

(8) Pred uzatvorením dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 úrad overí, či pracovné miesto spĺňa podmienky podľa odseku 2.

(9) Nárok na príspevok zaniká

a) uplynutím 3 rokov od prvého začatia poskytovania príspevku,

b) ukončením pracovnoprávneho vzťahu pred uplynutím 3 rokov od začatia poskytovania príspevku, pokiaľ si poberateľ príspevku okamžite nenašiel iné zamestnanie alebo

c) ak na základe zistení úradu bolo kvôli pracovnému miestu, v ktorom sa zamestnal dlhodobo nezamestnaný občan, zrušené iné pracovné miesto."

Nasledujúce novelizačné body sa prečíslujú.

Odôvodnenie: Navrhuje sa zaviesť súbeh dávky v hmotnej núdzi a príjmu ako nástroj tzv. medzitrhu práce, ktorý by mal zvýšiť motiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov, t. j. v evidencii nezamestnaných viac ako 12 mesiacov, nájsť si prácu. Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávku, by tak poberali postupne sa znižujúcu časť dávky v hmotnej núdzi aj popri práci. Kvôli predchádzaniu zneužívania príspevku sa navrhuje, aby úrad overoval, že pracovné miesto má perspektívu byť udržateľné, nenahrádza už existujúce pracovné miesta, je minimálne na polovičný pracovný úväzok a pracovný pomer musí byť uzavretý najmenej na dobu 20 mesiacov. Túto kontrolu budú úrady vykonávať, aby nedochádzalo k rušeniu súčasných a vytváraniu nových podporovaných miest. To však nie je problém, keďže v prípade zrušenia existujúcich miest sa prepustení ľudia okamžite hlásia na tom istom úrade práce. Takýto nástroj by vytvoril motiváciu na zamestnávanie sa dlhodobo nezamestnaných bez dodatočných nákladov a mohli by byť tieto náklady čiastočne hradené z Európskeho sociálneho fondu. Podmienka ročnej evidencie by zároveň bola dostatočnou poistkou proti zneužívaniu.

2. Za bod 7 sa vkladá nový bod 8, ktorý znie: 8. V § 65b sa za slová "§ 50c" vkladajú slová "§ 50d".

Odôvodnenie: Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti so zavedením nového príspevku.

Vážené dámy, vážení páni, návrh naozaj nezakladá nové nároky na štátny rozpočet, návrh umožňuje kombinovať dávku a príjem tak, aby sa zamestnancovi zvýšil čistý príjem z práce. Preto vás poprosím o podporu tohto návrhu.

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. S faktickou poznámkou pán poslanec Róbert Madej. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán poslanec Madej.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Nedávno sa vo väčšom rozsahu riešil zákon o službách zamestnanosti s tým, že sa dopĺňalo veľké množstvo nástrojov, ktoré sa momentálne odskúšavajú, a naozaj myslím si, že sú v štádiu zisťovania efektívnosti a, samozrejme, odskúšavania, ktoré z nich sú vhodné, alebo nie. Aj z toho dôvodu pridávanie nových, myslím si, že nie je v danom čase v súčasnosti najvhodnejšie obdobie.

Chcem ale poukázať aj na niektoré legislatívne nedostatky tohto pozmeňujúceho návrhu, a to najmä vzhľadom na existenciu nariadenia Európskej komisie pod číslom 800 z roku 2008, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2009. V súlade s týmto nariadením je potrebné povedať, že príspevok, ktorý sa u nás platí z prostriedkov Európskej únie, a toto nariadenie hovorí o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 zmluvy, je potrebné povedať, že pomoc by mala byť v tomto prípade poskytovaná iným kategóriám občanov a od 1. januára sa to postupne bude musieť meniť a najdlhšie na obdobie 2 roky, nie na obdobie 3 roky, čo by mohli byť následne neoprávnené výdavky.

Čo sa týka zmeny kategórií, budú to znevýhodnení pracovníci alebo značne znevýhodnení pracovníci a to sú osoby, ktoré budú minimálne 24 mesiacov bez práce, aj vzhľadom na to nie je možné takýto pozmeňujúci... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. S reakciou chce pani poslankyňa? Zapnite, prosím, mikrofón pani poslankyni Radičovej.

I. Radičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Áno, pridávali sme nové príspevky na podporu a riešenie záležitostí trhu práce, chcem podotknúť, že návrh, ktorý predkladám, je naozaj overený, širokospektrálne používaný, je veľmi jednoduchý, je kombináciou dávky a príjmu z práce.

Po druhé viem o nariadení, ktoré spomínate, ja som preto, keď som zdôvodňovala financovanie tohto návrhu, podčiarkla, že po prvé to nezakladá nové nároky zo štátneho rozpočtu, pretože ide o kombináciu dávky, ktorú by ten občan poberal tak či tak. Čiže nie sú to nové nároky na výdavky. A čiastočne, podčiarkujem, čiastočne by sa dali využiť aj prostriedky z ESF v prípade splnenia takýchto podmienok, ale to nie je nevyhnutné, lebo, opakujem, nevytvára to nové nároky na... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Bohužiaľ, pani kolegyňa, čas uplynul, takže budeme pokračovať. Teraz otváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Registrujem pani poslankyňu Muškovú, pani poslankyňu Gibalovú. Je to všetko pravdepodobne, takže uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Slovo má pani poslankyňa Mušková. Pripraví sa pani poslankyňa Gibalová.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážená pani ministerka, dovoľte, aby som vo veľmi krátkom vystúpení podala jeden pozmeňujúci návrh, kde v bode 1 za bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie: v § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie: "aa) Príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,". Súčasne sa vykoná prečíslovanie bodov 6 až 45.

Zdôvodňujem svoj návrh tým, že navrhujem, aby sa na účely zákona o pomoci v hmotnej núdzi za príjem nepovažoval okrem iných príjmov aj príjem za poskytnutie údajov pre účely štatistického zisťovania Štatistického úradu Slovenskej republiky. Dôvodom je odstránenie prekážky pre získavanie údajov pre štatistiku rodinných účtov najmä od občanov v hmotnej núdzi, ktorí jednoznačne patria k nízkopríjmovým domácnostiam.

Z mojej strany je to všetko, pán spravodajca. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Teraz vystúpi v rozprave pani poslankyňa Gibalová.

M. Gibalová, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené poslankyne, poslanci, k tomuto vládnemu návrhu zákona som vystúpila všeobecne aj v prvom čítaní a naznačila som, artikulovala som výhrady moje osobné i výhrady Kresťanskodemokratického hnutia, preto mi dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona a potom ho stručne aj odôvodnila.

K čl. I návrhu zákona, bod 10 znie: 10. § 10 sa dopĺňa odsekmi 9 až 15, ktoré znejú:

"(9) Dávka na účely tohto zákona je za podmienok určených týmto zákonom aj dávka pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak si toto dieťa plní školskú dochádzku podľa osobitného predpisu.

(10) Výška dávky a príspevku určená podľa § 17 sa zvýši o dávku podľa odseku 9.

(11) Žiaci 1. až 4. ročníka základnej školy poberajú dávky podľa odseku 9 v sume 16,60 eur.

(12) Žiaci 5. až 9. ročníka (2. stupňa základnej školy) poberajú dávku podľa odseku 9 vo výške vypočítanej podľa vzorca 130 eur krát koeficient školy na druhú delené priemer dosiahnutý v uplynulom polroku. Koeficient školy sa vypočíta ako priemerný počet bodov, ktoré škola dosiahla v monitoringu deviatakov podľa osobitného predpisu v predchádzajúcom školskom roku za všetky sledované predmety, delené 100. Koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(13) Študenti stredných škôl poberajú dávku podľa odseku 9 vo výške vypočítanej podľa vzorca 1 300 eur krát koeficient školy na druhú delené priemer dosiahnutý v uplynulom polroku. Koeficient školy sa získava z externej formy maturitnej skúšky danej školy. Vypočíta sa ako súčet počtu bodov získaných v úrovni A krát dva, počtu bodov získaných v úrovni B a počtu bodov získaných v úrovni C delené dva za všetky sledované predmety vydelený počtom hodnotených testov a číslom sto. Koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(14) Ak žiak opakuje ročník, výška dávky podľa ods. 11, 12 alebo 13 sa znižuje na polovicu. Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania a školských prázdnin. Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje aj pri formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky, ak sa tieto osobitné spôsoby plnenia školskej dochádzky vykonávajú na území Slovenskej republiky ako školská dochádzka.

(15) Dávka podľa odseku 9 nepatrí, ak príslušný orgán rozhodol o zastúpení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.20d)"

Poznámky pod čiarou k odkazom 20b) a 20d) znejú:

"20b) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20c) § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.

20d) § 12 ods. 2 zákona č. 100/2003 Z. z."

Pozmeňujúci návrh, ktorý si dovolím predložiť, bol spracovaný na základe a z podnetu Inštitútu zamestnanosti, ktorý bol doručený aj k predmetnému zákonu pôvodne ako pripomienka, ale nebol akceptovaný v pripomienkovom konaní.

Môj pozmeňujúci návrh, ako už vyplýva z prečítaného textu, upravuje výšku nároku na motivačný príspevok pre žiakov škôl, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín, a podporuje motivačný efekt na výsledky žiaka v škole. Výška dávky je v návrhu závislá od priemeru žiaka a od kvality školy, ktorú navštevuje, to je podstata pozmeňujúceho návrhu. Presný vzorec je suma x, koeficient školy na druhú delené priemer žiaka za posledný polrok.

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je zvýšenie motivácie detí zo sociálne slabších rodín učiť sa a dosahovať lepšie výsledky. Vládny návrh predpokladá zrušenie motivačného príspevku a nahrádza ho paušálnou dávkou 500 korún a jedinou podmienkou na získanie tejto dávky je plnenie povinnej školskej dochádzky a žitie v sociálne slabšej rodine. Máme za to, že toto nie je celkom spravodlivý systém, preto prekladáme tento pozmeňujúci návrh a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.

Ďakujem, skončila som.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP