Úterý 21. října 2008

Prvý deň rokovania

28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

21. októbra 2008 o 13.00 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Pekné popoludnie. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vitajte opäť v rokovacej sále Národnej rady. Budeme dnes rokovať po schválení programu na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Toto rokovanie týmto otváram. Chcem vás požiadať, aby sme zistili našu uznášaniaschopnosť a prezentovali sa.

(Prezentácia.) Prezentovalo sa 109 poslankýň a poslancov.

Sme uznášaniaschopní, preto budeme pokračovať v zmysle zákona o rokovacom poriadku.

Na 28. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Jozef Líška a pán poslanec Imre Andruskó. Náhradníkmi budú pani poslankyňa Monika Smolková a pán poslanec Martin Kuruc. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali pán podpredseda Národnej rady Viliam Veteška a pán poslanec Ľuboš Micheľ a pani Ľudmila Mušková. Navrhnutý program 28. schôdze máte, bol rozdaný. Niektoré body, upozorňujem, sú navrhnuté aj s konkrétnymi termínmi na prerokovanie.

Ďalej vás chcem upozorniť, že na rozdiel od rozdaného programu došlo k niekoľkým zmenám. Pán poslanec Senko vzal späť ním podaný návrh novely zákonov o Slovenskom rozhlase, o Slovenskej televízii a o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Bol to pôvodne bod č. 31 návrhu programu, tlač pod č. 805.

Takisto navrhovatelia novely zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti mi písomne oznámili, že žiadajú preložiť rokovanie o tejto novele na februárovú schôdzu. Ide o tlač pod č. 758. Upozorňujem, že je to tlač, ktorá mala byť v druhom čítaní. To znamená, je to tlač, ktorú posúvame na druhé čítanie na základe žiadosti predkladateľov.

A ešte chcem využiť túto príležitosť a vzhľadom na mieru aj mediálneho záujmu, ale ako aj záujmu verejnosti a vzhľadom na rozporuplné právne názory spýtať sa pánov navrhovateľov, pánov Palka a Minárika, ktorí predložili zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý je takmer identický s návrhom zákona, ktorý Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, či vzhľadom na to, že vláda prijala rozhodnutie a pán premiér ma informoval, že požiadal pána podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti, aby v novembri predložil legislatívny zámer nového návrhu zákona, ktorý bude korešpondovať a nebude v rozpore s ústavou, nestiahli svoj návrh z rokovania. Ja som ho zaradil na rokovanie, pretože formálne spĺňa náležitosti, ale pýtam sa, či nechcú páni navrhovatelia aj v kontexte právnej a ústavnej situácie reagovať. Nie. Takže bude tento bod programu, alebo teda návrh je súčasťou programu.

Ešte skôr, ako dám ostatným slovo, aby sa mohli vyjadriť, doplniť alebo zmeniť program, uvádzam, že na návrh gestorského výboru dve správy, a to správu o menovom vývoji a o finančnom trhu uvedie pán guvernér Národnej banky Slovenskej republiky, potrebujeme váš súhlas na jeho vystúpenie. Požiadam vás, aby ste hlasovaním alebo vyjadrením sa k návrhu programu vyjadrili aj svoj súhlas alebo nesúhlas s jeho vystúpením.

A teraz pristúpime k samotnému programu a poprosím vás, kolegyne, kolegovia, o vaše návrhy na zmenu a doplnenie. Takže začneme.

Pán predseda výboru Cabaj.

T. Cabaj, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem informovať, že Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prijal uznesenie, ktorým odporúča Národnej rade zákon poslancov Zvonára, Rafaja a Jasaňa, ktorým sa mení zákon o Bratislave, aby bol prerokovaný na novembrovej schôdzi. Ale vzhľadom na skutočnosť, že zajtra sa koná zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bratislave a vlastne myšlienka, aby sme vytvorili priestor pre mestské zastupiteľstvo, aby mohlo zaujať stanovisko k tomuto návrhu nás viedla k tomu odporúčaniu na november. Nechávam návrh, aby bol zaradený tento bod, ako je osemdesiaty piaty tejto schôdze, lebo je predpoklad, že prekážka, ktorá tam momentálne bola, bude odstránená tým, že budeme to uznesenie mať a budeme môcť v tomto zákone pokračovať. Takže zatiaľ, aby sme nenapĺňali toto uznesenie nášho výboru. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Takže nebudeme o ničom hlasovať. Návrh je súčasťou programu. Takže ďalej pani poslankyňa Laššáková. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Podávam návrh, aby sme z rokovania 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vypustili bod č. 38 - Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Palka a Pavla Minárika na vydanie ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý máme ako tlač č. 813, z rokovania tejto schôdze Národnej rady z dôvodov, ktoré pán predseda už vo svojom vystúpení na začiatku uviedol. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán predseda, dávam návrh, aby Národná rada zaviazala vládu Slovenskej republiky predložiť správu o aktuálnych opatreniach na ochranu pred dôsledkami svetovej finančnej krízy a na zabezpečenie budúcej konkurencieschopnosti a udržateľného vysokého ekonomického rastu na Slovensku. V súčasnosti je totiž situácia, keď sme zverejnili naše návrhy na opatrenia, ale nepoznáme opatrenia vlády. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Palko.

V. Palko, poslanec: Vážený pán predseda, navrhujem, aby Národná rada zaradila do programu návrh poslanca Minárika a môj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dodržiavaniu paktu rastu a stability.

Odôvodnenie. Iste ste si všimli, že francúzsky prezident Nicolas Sarkozy pred niekoľkými týždňami spochybnil, že je potrebné dodržiavať zásady paktu rastu a stability v Európskej únii. Nedodržiavanie paktu rastu a stability je dodatočné vyššie riziko inflácie najmä pre krajinu, ako je Slovensko, ktorá prechádza na euro od 1. januára, a je v záujme Slovenskej republiky, aby pakt rastu a stability bol dodržiavaný. V žiadnom grémiu EÚ odvtedy predstavitelia Slovenskej republiky aktívne nepresadzovali dodržiavanie paktu, preto navrhujeme toto uznesenie.

P. Paška, predseda NR SR: Budeme hlasovať. Čiže o návrhu pána poslanca Cabaja nebudeme hlasovať, pretože návrh novely zákona o meste Bratislava je súčasťou programu a pán predseda výboru pre verejnú správu navrhol, aby zostal vlastne a aby bol prerokovaný, takže budeme teraz hlasovať o návrhu pani poslankyne Laššákovej, ktorá navrhla vypustiť bod č. 38, a je to návrh novely zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 78 bolo za, 57 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Nebudeme rokovať o bode 38. Vypustili sme ho z programu 28. schôdze.

Pán poslanec Štefanec žiada vládu, aby predložila správu o aktuálnych opatreniach v súvislosti s možnými dopadmi svetovej hospodárskej krízy. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 138 prítomných, 58 za, 7 proti, 71 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Ako posledný bol návrh pána poslanca Palka, aby sme zaradili do programu 28. schôdze návrh uznesenia k paktu rastu a stability. Chcem vás len informovať, že som tento návrh od pánov poslancov dostal včera a v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku som ho pridelil výboru pre financie, rozpočet a menu, ktorý nepochybujem, že ho prerokuje a bude nás informovať. Takže hlasujeme o návrhu zaradiť do programu aj návrh tohto uznesenia z dielne pánov poslancov.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 56 za, 7 proti, 73 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Tento návrh sme neprijali.

Budeme teraz hlasovať o návrhu programu 28. schôdze ako o celku.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 95 za, 17 proti, 22 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Dámy a páni, schválili sme program, ktorým sa budeme riadiť počas trvania 28. schôdze. Ešte niekoľko informácií. Hlasovať budeme vždy o jedenástej a o sedemnástej hodine okrem troch návrhov o skrátenom legislatívnom konaní. Chcem vás požiadať, aby ste zotrvali v rokovacej sále, pretože prerokujeme po sebe tri návrhy na vyslovenie súhlasu s priebehom skráteného legislatívneho konania a vždy po každom prerokovaní budeme hneď hlasovať o vyslovení súhlasu alebo nesúhlasu.

Chcem ešte uviesť, že 28. schôdza, tak ako sme schválili program, bude naozaj náročná a rozsiahla, preto vás chcem upozorniť, že je vysoko pravdepodobné, že bude trvať viac ako dva týždne a chcem vás požiadať, aby ste si plánovali svoje či osobné, alebo pracovné aktivity aj z tohto pohľadu.

A teraz pristúpime k rokovaniu o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 817.

Pán minister financií, pán Počiatek, nech sa páči, máte slovo.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá z dôvodu možného vzniku značných hospodárskych škôd v dôsledku súčasného negatívneho vývoja na svetových finančných trhoch, ktorý môže znamenať potenciálne riziko pre bankový sektor v rámci krajín Európskej únie a schopnosť bánk vyplácať vklady, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť úspory vkladateľov vzhľadom na súčasný systém náhrady.

V tejto súvislosti sa navrhuje podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválením uvedeného vládneho návrhu zákona sa zabezpečí zavedenie náhrady nedostupného vkladu v plnej výške bez stanovenia limitu. Dôjde aj k zvýšeniu súčasnej ochrany vkladov z  90-percentného krytia nominálnej hodnoty vkladov na ich 100-percentné krytie, čím bude zrušená povinnosť poistnej spoluúčasti vkladateľa vo výške 10 %. Ďakujem, skončil som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Pán predseda výboru pre financie, rozpočet a menu bude spravodajcom. Pán poslanec Burian.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, máte uznesenie výboru pre financie, rozpočet a menu na skrátené legislatívne konanie. Výbor súhlasil s návrhom na skrátené legislatívne konanie, určil poslanca Jozefa Buriana za spravodajcu a odporučil Národnej rade, po prvé, podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku prerokovať návrh na skrátené legislatívne konanie a, po druhé, prideliť uvedený návrh zákona na prerokovanie výboru.

Pán predseda, poprosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Otváram rozpravu. Pán Brocka je písomne prihlásený, nech sa páči, za klub Kresťanskodemokratického hnutia. Nech sa páči, pán poslanec.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda, vážení páni členovia vlády, dámy a páni, rokujeme v skrátenom konaní, tak skrátene. Kresťanskodemokratické hnutie podporuje zvýšenie ochrany vkladov občanov. Uvedomujeme si vážnosť situácie na svetových finančných trhoch a ich prípadný vplyv na veľmi otvorenú slovenskú ekonomiku. V záujme obnovenia stability a štandardného fungovania finančného sektora a zvýšenia dôvery občanov budú poslanci KDH hlasovať za skrátené legislatívne konanie o novele zákona o ochrane vkladov. A rovnako budeme hlasovať aj za návrh v prvom čítaní. Považujem za potrebné však povedať v tejto súvislosti aj b. Myslím si, že je nekorektné voči občanom, ak niekto zneužíva finančnú krízu, aby na nej takpovediac nečestne zarobil. Ak niekto zneužíva finančnú krízu na presadzovanie vlastných populistických zámerov.

Predseda vlády po rokovaní vlády, keď schválila neobmedzenú ochranu vkladov, napísal: "Naďalej budeme pozorne sledovať svetový i náš ekonomický vývoj a okamžite naň reagovať, aby ľudia nemuseli znášať prípadné problémy. A keď bude treba, znovu zvolám i mimoriadne rokovanie. Lebo je rozdiel medzi rozvážnou zodpovednosťou a nezodpovedným panikárením." Z textu je zrejmé, že svoje počínanie chápe ako rozvážnu zodpovednosť a nezodpovedné panikárenie, t. j. správanie tých druhých.

Ako to bolo v skutočnosti? Odporúčanie ministrov Európskej únie o zvýšení ochrany vkladov prišlo deň pred rokovaním vlády. Materiál do vlády pripravovalo ministerstvo financií v noci. Do vlády šiel materiál v dvoch alternatívach - zvýšenie ochrany na 1,5 milióna korún alebo zvýšenie ochrany na 3 milióny korún a pri vkladoch nad 600-tisíc korún, čo je dnešná úroveň ručenia za úspory, by bola spoluúčasť občanov 10 %. Na rokovaní vlády bol však schválený úplne iný návrh. Vláda schválila neobmedzené ručenie vkladov.

Dámy a páni, myslím si, že to nakoniec nebolo až také rozvážne, lebo rozvážne vlády rozhodujú a rozhodovali aj po zrelej úvahe. Napríklad česká vláda o týždeň neskôr. A tá schválila a garantuje vklady do výšky 1,5 milióna korún svojim občanom. Som presvedčený, že to je dostatočné a aj v našich podmienkach.

Veď predseda vlády nezabudne minimálne raz alebo niekoľko razy za deň hovoriť, že banky sú na Slovensku zdravé a že žiadne riziko pre občanov nehrozí. Súhlasím s predsedom vlády. A práve preto, že občanom strata ich peňazí v bankách nehrozí, je toto rozhodnutie vlády populistické gesto.

Aj na Slovensku cena peňazí rastie, ale situácia slovenských bánk je iná ako v bankách západných krajín. Slovenské banky majú prebytok likvidity - 370 miliárd korún dnes ochraňuje alebo sterilizuje komerčným bankám Národná banka Slovenska. Štát dnes ručí za takmer 570 miliárd vkladov bežným občanom, živnostníkom, nadáciám, občianskym združeniam či spoločenstvám vlastníkov bytov a podobne. A z tejto sumy je takmer 540 miliárd chránených už pri dnešnej úrovni ochrany vkladov. Čiže prípadný hroziaci presun vkladov do zahraničia sa týka rádovo 5, 6 % vkladov. Ten rozdiel, to sú tí milionári, ktorých ide vláda v úvodzovkách chrániť neobmedzeným garantovaním ochrany vkladov. Preto hovorím v úvodzovkách, lebo naozaj som presvedčený, že ide o gesto.

Robert Fico v úvode v spomínanom článku v Pravde hovorí, že "súčasťou úsilia vlády chrániť úspory občanov je i otvorenie takzvaného druhého piliera". Mohol si to niekto myslieť, mohli sme tomu veriť až do chvíle, keď bol zverejnený vládou schválený štátny rozpočet na budúci rok. V ňom vláda 7 miliárd korún úspor občanov z druhého piliera už rozdelila.

Dámy a páni, tieto úspory občanov neohrozuje finančná kríza, ako sa nám to snaží nahovoriť predseda vlády Robert Fico. Úspory občanov v tomto prípade ohrozuje vláda Roberta Fica. Viac však, samozrejme, budem o tom hovoriť v druhom bode alebo v nasledujúcom bode, o ktorom budeme rokovať.

Dámy a páni, ďakujem za vašu pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: S faktickými poznámkami páni poslanci Urbáni, Gabura a Jaroslav Paška. Končím možnosť prihlásiť sa.

Pán poslanec Urbáni.

M. Urbáni, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, vo svete je epidémia, ekonomická epidémia. Či a ako zasiahne táto epidémia aj Slovensko, závisí aj od preventívnych opatrení, ktoré Slovensko prijme. Predkladaný návrh pokladám za veľmi dôležité preventívne opatrenie hlavne na upokojenie situácie na Slovensku a chcem veriť ako možno aj vy všetci, aby sme nepotrebovali aj liečbu na tú epidémiu, ktorá Slovensko by mohla zasiahnuť. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Gabura.

P. Gabura, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcel by som len pár vetami pripomenúť to, že akým spôsobom sa správajú banky voči občanom, ako navyšujú svoje zisky, akým ťažkým spôsobom sa získavajú úvery a aké majetky musia občania zakladať k tomu, aby vôbec úvery získali. Pritom občan, keď vkladá svoje prostriedky do banky, nemá vôbec žiadnu záruku. Má tam veľmi nízky úrok. A myslím si, že po tomto geste vlády by mal nasledovať ďalší krok, a to by sme mali legislatívne prijať vo forme, že banky svoj ročný zisk uložia minimálne na tri roky do depozitu Národnej banky. Samozrejme, že to, čo hovorím, je príliš surová forma, ale očakávam, že sa budú požadovať aj nástroje určitej garancie od samotných bánk. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Paška.

J. Paška, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcel opýtať, prečo má byť rozdiel v ochrane vkladov u osoby, ktorá má na svojom účte 99 999 eur, a osobou, ktorá má 101 000 eur. Tie dve eurá rozdeľujú týchto ľudí na dve kategórie? Ja si myslím, že to by bolo nespravodlivé, keby sme takýmto spôsobom narábali s ľuďmi. A preto je toto rozhodnutie vlády dobré, lebo zvýšilo cenu a hodnotu našich bánk a povedal by som aj ich medzinárodnú reputáciu, pretože dnes má zmysel aj pre pána Topolánka či pre pána Paroubka, aby si vložili svoje peniaze do slovenských bánk, keďže vklady sú garantované na 100 %. A možno tento príklad privítajú aj iní.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Brocka, chcete reagovať? Nech sa páči. Zapnite pána poslanca Brocku.

J. Brocka, poslanec: V podstate iba pán Paška reagoval na moje vystúpenie a položil mi aj otázku.

Pán kolega, aj dnes existuje taká situácia, že vklady sú chránené do istej výšky, takýto problém je aj v iných oblastiach života. Ak má dieťa polovičný lístok do 6 rokov veku, no tak, keď už má 6 a pol, tak už polovičný lístok nemá, ale vrátim sa k vašej otázke. Ak bude chránený vklad sporiteľa do výšky 3 miliónov a on má na účte 3 milióny 60 korún, tak tých jeho 60 korún chránených nebude, ale myslím si, že to nebude žiadna krivda aj nespravodlivosť voči tomuto sporiteľovi. Dnes väčšina, drvivá väčšina sporiteľov bude dostatočne ochránených aj v prípade, keby sme schválili jeden alebo hociktorý variant z tých, ktoré boli predložené na rokovanie slovenskej vlády.

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Pán poslanec Brocka bol jediný písomne prihlásený. Končím možnosť prihlásiť sa. Nebol záujem, vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie. Pán spravodajca? Nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko. Neprihlásil som sa do faktickej poznámky a neviem, či by mi stačil ten čas. Ja som totižto nerozumel vystúpeniu pána poslanca Brocku, lebo jednoducho na úvod povedal, že on alebo ich klub schvaľuje teda tento krok vlády a potom ho v druhej časti poprel. Takže ja teraz nerozumiem teda, že či ste za tú ochranu vkladov 100-percetnú, alebo nie. Čiže to je prvá odpoveď na to a ja si počkám na to hlasovanie, lebo tu sme sa sústredili skôr na nejaký populizmus, nie na meritum veci. A meritum veci je skrátené legislatívne konanie a vo vzťahu ku skrátenému legislatívnemu konaniu ochrana vkladov 100 %.

Ja si myslím, že pán Paška dosť jasne povedal, teda v dvoch minútach zadeklaroval, že ak by Európska únia prijala jednotné stanovisko, jednotný systém ochrany vkladov v rámci celej Európskej únie, potom je Slovensko súčasťou toho celého procesu. Ale ak každá krajina a hlavne, keď si pozrieme na susedov prijali iné rozhodnutie, tak jasne dáva odpoveď to, prečo aj slovenská vláda pristúpila k tomu riešeniu. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o.... Áno, nikto nemá záujem vystúpiť, rozprava je ukončená.

Pán spravodajca, poprosím vás, aby ste uviedli hlasovanie.

Dámy a páni, budeme vyjadrovať svoj súhlas alebo nesúhlas s tým, aby prebehlo skrátené legislatívne konanie.

J. Burian, poslanec: Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada súhlasí so skráteným legislatívnym konaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poprosím, dajte hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 138 za, 2 nehlasovali.

Vyslovili sme súhlas a budeme rokovať v skrátením legislatívnom konaní o tomto vládnom návrhu.

Teraz budeme rokovať o

návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Je to tlač pod číslom 791.

Pani ministerka Tomanová uvedie návrh. Nech sa páči, máte slovo.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky navrhuje skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení a zákon o sociálnom poistení z dôvodu ohrozenia jedného zo základných ústavných práv občana, a to práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobne. Súčasný negatívny vývoj na svetových finančných trhoch nepriaznivo ovplyvňuje úspory sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a tým aj výšku ich budúceho dôchodku. Vzhľadom na túto skutočnosť možno odôvodnene predpokladať ohrozenie naplnenia účelu starobného dôchodkového sporenia, ktorým je spolu s dôchodkom zo starobného poistenia zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe. Ďakujem, pán predsedajúci.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani ministerka. Spravodajcom je pán poslanec Róbert Madej.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 801 z 2. októbra 2008 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v termíne do 17. októbra 2008.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 41. schôdzi dňa 14. októbra 2008. Výbor uznesením č. 181 zo 14. októbra 2008 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na skrátené legislatívne konanie.

"Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky."

Pán predseda, prosím, aby ste o tomto návrhu otvorili rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Písomne je za klub Kresťanskodemokratické hnutie prihlásený pán poslanec Brocka a za klub Strany maďarskej koalície pani poslankyňa Klára Sárközy.

Pán poslanec, máte slovo.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, dámy a páni, môj kolega z rozpočtového výboru pán Burian vystúpil v predchádzajúcom bode a povedal, že nerozumel môjmu vystúpeniu. Povedal to vtedy, keď už som nemohol reagovať a mu teda zopakovať postoj, ktorý som chcel tlmočiť. Kresťanskodemokratické hnutie je za zvýšenie ochrany vkladov občanov zo súčasných 600-tisíc korún na 1,5 milióna, respektíve na 3 milióny korún. Ale Kresťanskodemokratické hnutie má výhrady voči neobmedzenej ochrane vkladov.

A teraz k bodu, ktorý prerokúvame. Dámy a páni, ako je to naozaj s postojom vlády k ochrane vkladov, vidieť jej z postoja k druhému dôchodkovému pilieru. Aj tam majú občania svoje úspory. Takmer 1,5 milióna občanov má odložených už viac ako 60 miliárd korún. A na tieto si vláda brúsi zuby. Pred rokom otvorila druhý pilier najmä zmenou podmienky nároku na dôchodok z druhého piliera a vylákala odtiaľ 100-tisíc sporiteľov a ich nasporené prostriedky, išlo vtedy rádovo o 4 miliardy korún, už rozdelila. Sporitelia, ktorí vystúpili z druhého piliera z toho nemali nič.

Tentoraz chce vláda otvoriť druhý pilier znovu napriek tomu, že je iba niekoľko mesiacov odvtedy, čo predseda vlády povedal, že sa druhý pilier už otvárať nebude. Aj z tohto si možno urobiť názor, akú cenu má sľub predsedu vlády. Dnes otvárajú druhý pilier preto, lebo potrebujú naplniť štátny rozpočet na budúci rok. Vláda ide na to rafinovane. Potrebuje 7 miliárd korún, a tak si naprojektovala, že z druhého piliera vystúpi 150-tisíc sporiteľov. Úspory týchto 150-tisíc sporiteľov skončia ako prvýkrát v Sociálnej poisťovni a už nikdy ich neuvidia. Taká je pravda.

Aby nebol nikto na pochybách, že vláda svoj zámer myslí vážne a že ho chce dotiahnuť do konca, tak len pripomínam slová pani ministerky Tomanovej zo včera, že nevylučuje aj ďalšiu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa budú opäť v úvodzovkách upravovať podmienky nároku na dôchodok z druhého piliera.

Čiže inými slovami už nie 10 alebo 15 rokov sporenia bude podmienka nároku na dôchodok, možno 20, možno 25 a dokonca predseda vlády povedal, že keby chceli, tak dostanú z druhého piliera aj 800-tisíc ľudí. Prosím vás, veď to je také jednoduché.

Pán predseda vlády, vy môžete dostať z druhého piliera aj všetkých sporiteľov. A dokonca nemusíte ani zrušiť zákon. Stačí, keď upravíte podmienky a podmienka sporenia bude 50 rokov. Kto chce dôchodok z druhého piliera, aby si sporil 50 rokov. Určite odtiaľ potom už vystúpia všetci. Aj takto sa dá manipulovať, aj takto sa dá ovplyvňovať rozhodovanie ľudí. Prestanú sporiť na svoj dôchodok nie preto, že majú nízky príjem, ako to pani ministerka často zdôrazňuje, ale prestanú sporiť len preto, že by im chýbali roky, dĺžka sporenia na dôchodok, aby mohli tento dôchodok v budúcnosti čerpať. Toto je celá pravda o výhodnosti a nevýhodnosti sporenia na dôchodok.

Dámy a páni, to, že sa oplatí šetriť, to vie aj môj 11-ročný syn. A preto Kresťanskodemokratické hnutie, poslanci za KDH budú ľudí presviedčať, aby nevystupovali z druhého piliera ani vtedy, keď vláda zborí podmienky nároku na ich dôchodok z druhého piliera. To preto, lebo žiadna vláda a ani táto tu nebude večne. A Kresťanskodemokratické hnutie urobí všetko preto, aby sme veci vrátili do pôvodného stavu v oblasti podmienok nároku na dôchodok, t. j., aby tí, čo sporia, neboli znevýhodnení.

Dámy a páni, tieto úspory občanov na Slovensku neohrozuje finančná kríza, ako sa to opakovane snaží nahovoriť predseda vlády Robert Fico. Úspory občanov, tieto úspory občanov ohrozuje slovenská vláda, vláda Roberta Fica. A z toho dôvodu na rozdiel od predchádzajúceho bodu poslanci za KDH tento návrh nepodporia ani v skrátenom konaní, ani v prvom, ani v druhom, ale ani v treťom čítaní. Ďakujem opäť za vašu pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Faktické poznámky páni poslanci Petrák, Halecký a pani poslankyňa. Nie, to je do rozpravy. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Pán poslanec Petrák.

Ľ. Petrák, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Brocka, no, nedá mi nezareagovať na vaše vystúpenie, lebo už druhýkrát ste povedali výroky, ako úspory skončia v Sociálnej poisťovni a ľudia ich už nikdy neuvidia. Úspory z predchádzajúceho otvorenia druhého piliera sa už minuli. No áno, ale zabúdate povedať, na čo sa minuli. Na výplatu dôchodkov súčasných dôchodcov. To je prvá vec.

Druhá vec, ktorú treba povedať, a tak čo stále systematicky zabúdate v rámci svojej propagandy, že na deficit, ktorý dneska vzniká v dôchodkovom systéme vplyvom druhého piliera tým, že je založený a je tak nevýhodne založený, ako dneska je, sa ľudia nebudú musieť skladať zo svojich daní. Povedzte celú pravdu a nehovorte len to, čo vám vyhovuje.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja mám trošku iný názor ako pán poslanec Brocka. Chcem zdôrazniť, že sa stotožňujem so zdôvodnením vlády, že akútna finančná, ale aj hospodárska kríza sú dôvodom na to, aby sa otvoril celý systém dôchodkový, to znamená, nielen druhý pilier, ale aj prvý pilier, avšak popri tom považujem za nie menej dôležité dôvody aj ďalšie, a to je hlavne ten dôvod, že aj samotná štruktúra, zloženie či už sporiteľov, ich úroveň, čo sa týka vzdelania, veková štruktúra sú dôvodom na to, aby sa vyhodnotili a prehodnotili aj ostatné parametre, čo sa týka prvého a druhého piliera. Z tohto dôvodu aj úroveň výnosnosti jednotlivých fondov u nás, ale aj hlavne vo svete a nakoniec aj tie štrukturálne dôvody považujem za dostatočné na skrátené legislatívne konanie. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, nech sa páči, vaša reakcia.

J. Brocka, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Petrák, nepovedal som všetko, áno. Nemal som ani taký zámer, aby som o dôchodkovom systéme hovoril všetko. Ale, pán kolega, veď vy ste teraz vo vláde, pri moci, od vás sa očakáva, že budete stabilizovať dôchodkový systém, že vy budete pokračovať v reforme. Ale to, čo robíte, to platí, keď som povedal, že sporitelia svoje úspory už neuvidia. To, čo s nimi spravíte, že ich rozdelíte iným, že ich posuniete terajším dôchodcom, to je pravda, veď to každý vie. Ale ja som hovoril o tom, že úspory sporiteľov sporitelia, ktoré im táto vláda takýmto gaťafalšom zoberie, už neuvidia. A inými slovami je to, pán kolega, po vás potopa. Aké budú dôchodky tých, ktorí si dnes sporia, aké budú ich dôchodky, keď sa dožijú dôchodku, dôchodkového veku, to vás pravdepodobne netrápi.

Pán kolega Halecký so mnou nesúhlasí. Ja tiež s ním nesúhlasím a pokúšal som sa to povedať už aj pri predchádzajúcom bode o zvyšovaní ochrany vkladov.

Pán kolega, táto vláda v tomto prípade zneužíva finančnú krízu, globálnu finančnú krízu na presadenie svojich politických zámerov. V rozpočte nemáte dosť peňazí. Chýbajú vám peniaze a sporitelia, tí, ktorí majú dnes 60 miliárd usporených na svoje dôchodky, tak to je pre vás vhodná korisť.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Sárközy do rozpravy.

K. Sárközy, poslankyňa: Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, ctená snemovňa, prerokúvame bod programu návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 43 o starobnom dôchodkovom sporení. Hneď na začiatok chcem povedať, že poslanci Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja nesúhlasia so skráteným legislatívnym konaním zo strany vlády, takže nebudeme hlasovať za tento návrh. Budeme hlasovať proti. A hneď aj vysvetlím prečo.

Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky § 89 hovorí o skrátenom legislatívnom konaní. Budem to citovať doslova, kedy môže vláda využiť skrátené legislatívne konanie. "Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona." Pozorne som sledovala predkladaciu správu pani ministerky, ona neuvádzala § 89, teda vláda nie kvôli tomuto paragrafu žiada Národnú radu, aby zahlasovala za skrátené legislatívne konanie, ale pani ministerka citovala ústavu, a to, ak sa nemýlim, je to článok 39, ktorý hovorí o tom: "Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa."

Podľa mňa ani rokovací poriadok, ani článok 39 ústavy nehovoria, prečo by sme dnes mali hlasovať za skrátené legislatívne konanie, pretože nič také sa nedeje. A vysvetlím to aj prečo. To meritum poviem pri svojom druhom vystúpení, teraz len toľko.

Pani ministerka, zákonná lehota na vystúpenie alebo na vstup do druhého piliera uplynula 30. júna tohto roku. To znamená pred necelými troma mesiacmi. Koncom júna pán premiér na jednej tlačovej besede povedal: "Pre nás situácia okolo druhého piliera sa skončila. My sme dali ľuďom šancu, ľudia sa rozhodli takto, nebudeme ďalej otvárať druhý pilier."

Pre mňa teraz otázka vyvstáva v tom zmysle, kedy ja mám veriť pánovi premiérovi. V júni, alebo mu mám veriť v septembri, keď toto zahlásil. Nič také sa odvtedy neudialo, pretože svetová finančná kríza tu bola už aj minulý rok, dokonca aj predminulý rok. Takže nič také sa neudialo, aby vláda musela otvárať druhý pilier v skrátenom legislatívnom konaní. Ja vtedy, keď budeme prerokovávať vládny návrh zákona, poviem aj to, prečo to vláda otvára.

Takže teraz som sa vyjadrila v mene klubu poslancov Strany maďarskej koalície len k skrátenému legislatívnemu konaniu a ešte raz na záver zdôrazňujem, poslanci Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja nebudú hlasovať za skrátené legislatívne konanie, budeme hlasovať proti. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Faktické poznámky páni poslanci Paška, Halecký, Madej. Končím možnosť sa prihlásiť. Ešte pani poslankyňa Nachtmannová. Pani poslankyňa Tóthová? Technici, pozrite sa na zariadenie pani poslankyne, chcela sa prihlásiť s faktickou poznámkou.

Dá sa zatiaľ umožniť vystúpiť pánovi poslancovi Paškovi? Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec.

J. Paška, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa, pokojne môžete veriť pánovi premiérovi aj v júni, aj teraz. Každá zodpovedná vláda totiž reaguje na vývoj vo svete. Ako ste si všimli, aj vlády Spojených štátov, vo Francúzsku, v Nemecku a vo všetkých krajinách, v Japonsku, v Číne reagovali na súčasnú finančnú krízu. A reagovali tak, ako to uznali za vhodné a ako to považovali za najlepšie. Takže pokojne môžete veriť aj našej vláde, že bude sa správať zodpovedne a bude robiť opatrenia, aké potrebuje a bude považovať za potrebné urobiť.

No a k vášmu vyjadreniu. No, ja osobne som nikdy nezapochyboval, keď ste prišli k tomu mikrofónu, že budete hovoriť to, že nepodporíte tento návrh. Bol som o tom presvedčený, ani nerobil som si ilúzie, že by ste vy mohli podporiť návrh súčasnej vlády.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem ešte uviesť dôvody, ktoré by mali byť, myslím si, že dostatočné na to, aby sme zdôvodnili skrátené legislatívne konanie, ale aj samotný fenomén otvorenia dôchodkového systému.

Predovšetkým si myslím, že každý systém, ale aj dôchodkový systém musí byť flexibilný, to znamená, že musí reagovať na všetky podmienky, či už ekonomické, finančné, alebo aj ďalšie, a preto požiadavka, aby sa neotváral, aby sa zákon nemenil v priebehu celej doby desiatok rokov je skoro neúnosný a nereálny.

Chcem len pripomenúť, že v mnohých krajinách sa tento systém otvára a zákon sa novelizuje nie v desiatkach, ale v stovkách prípadov a celý systém nakoniec je funkčný. Chcem len podotknúť, že je to možnosť pre sporiteľov a pre poistencov, aby mohli do systému vstúpiť alebo vystúpiť, ale čo je dôležité, nielen do druhého, ale aj do prvého. Čiže je tu aj reálna možnosť, aby z prvého vystúpilo teoreticky možno viacej ako z druhého piliera. Avšak samotný fakt, že v prvom kole vystúpilo desaťnásobne viacej z druhého do prvého svedčí o tom, že tento systém ešte nie je stabilný a pretrvávajú dôvody na to, aby bol otvorený a aby sa situácia vyrovnala. Vstupy a výstupy z jednej na druhú stranu aby boli stabilné, rovnaké, vtedy je dôvod na to, aby už ďalšie kolo otvárania nebolo. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP