Úterý 23. září 2008

Ôsmy deň rokovania

27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

23. septembra 2008 o 9.06 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, vážené pani poslankyne, páni poslanci, po víkende vás opäť vítam tu v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme pokračovať, tak ako sme minulý týždeň schválili v programe 27. schôdze.

Chcem sa všetkým tým, ktorí v piatok prijali pozvanie a zúčastnili sa a dôstojne si pripomenuli a oslávili 160. výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a vyjadriť nádej, že budeme pokračovať v našej spolupráci aj naďalej.

Otváram ôsmy rokovací deň, na ktorom sa ospravedlnili pán podpredseda Viliam Veteška a páni poslanci Juraj Horváth, Stanislav Janiš, Ľuboš Micheľ, Jozef Šimko a pani poslankyňa Tkáčová.

Teraz už prikročíme k rokovaniu. Ešte upozorním, že sme sa dohodli na tom, že hlasovať budeme o 11.00 hodine. Ešte upozorňujem, že podľa situácie, a tým chcem aj požiadať členov grémia, ako sa bude program schôdze dnes vyvíjať, by som potom zvolal krátke grémium, aby sme dohodli na ukončení schôdze a poprípade pokračovaní. Uvidíme, ako dnešný deň z hľadiska prerokovávania programu sa bude vyvíjať a podľa toho budeme reagovať.

Takže teraz požiadam pána podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti Štefana Harabina, aby nám uviedol v druhom čítaní

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 642).

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Vážený pán ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán podpredseda, počkajte chvíľočku, aby... My už sme na tieto odchody SDKÚ zvyknutí, takže ešte chvíľočku, aby ste mohli uviesť. Ináč, možno sa dá upútať takým spôsobom, že volebný program odchod.

Pán podpredseda vlády, nech sa páči, máte slovo.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni, teda ma trošku prekvapila reakcia poslancov za SDKÚ, ale to nie je nič nové, to je zase signál SDKÚ k občanom, že ich nezaujímajú problémy práve väčšiny obyvateľstva Slovenskej republiky, pokiaľ ide o problémy s pomalými súdmi, s úžerou. Postavili sa na stranu nepoctivých exekútorov, notárov a postavili sa proti občanom, ktorí sa snažia dlhé roky dovolať svojich práv. Ja totiž nepredkladám zákony, ktoré by znevýhodňovali rozhlasových koncesionárov pri omeškaní desiatok korún za rozhlas a potom vymáhajú od nich státisíce.

No ale poďme k veci. Na rokovanie Národnej rady sa predkladá podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

Návrh zákona prerokovala a jednomyseľne schválila vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 21. mája 2008 uznesením č. 321/2008. Táto novela výrazným spôsobom zefektívňuje doterajšie pravidlá občianskeho súdneho konania a zavádza nové pružnejšie mechanizmy ochrany osôb, ktoré uplatňujú svoje práva na súde.

Prvýkrát v histórii bude v Občianskom súdnom poriadku výslovne použitý pojem spotrebiteľ. Netreba pochybovať o tom, že je tým slabším článkom v spotrebiteľských vzťahoch. Tak ako sa spomína v judikatúre Európskeho súdneho dvora, ťažko možno predpokladať, že sa obyčajný človek dokáže náležite právne orientovať a vyhodnotiť množstvo paragrafov. Ide o posun k posilneniu princípu zmluvnej spravodlivosti v rozhodovaniach súdov. Súdy budú musieť aj bez návrhu prihliadať na neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a na podporu spotrebiteľa môžu vystúpiť v súdnom konaní združenia spotrebiteľov.

Usilujem sa o posilnenie dôvery občanov v súdy novým ustanovením, podľa ktorého sudca už vopred naznačí právne posúdenie veci.

Ide o posilnenie princípu právnej istoty tým, že sa rozhodnutie stane viac predvídateľnejším a aby nebolo prekvapivé. Je dôležité, aby pred sudcom strany pri poznaní jeho právneho názoru náležite argumentovali, čo môže znížiť aj počet podaných odvolaní.

Ambíciou novely je v relatívne krátkom čase po začatí konania zabezpečiť, aby strany navzájom poznali svoje stanoviská a súčasne v tom istom čase dospieť zároveň aj k rozhodnutiu v takzvanom skrátenom konaní.

Podľa štatistík až 70 % vecí končí bez odporu. Ak by sme len zlomok z toho dosiahli aj pri veciach na nepeňažné plnenie takzvaným rozkazom na plnenie, nemusia účastníci vo veciach, ktorých sa uznáva žaloba, čakať na svoje poradie. Je prirodzené, že sudcovia vybavujú staršie veci pred novšími. Je tiež známe, že sudcovia robia aj so stovkami prípadov a spisov. Rozkazom na plnenie sa práve môžu vyselektovať a v nenáročnejšom procese ukončiť ľahšie veci.

Je veľmi dôležité, aby v prípadoch, keď je potrebné veľmi rýchlo poskytnúť dočasnú ochranu, aby predbežné opatrenie bolo bezodkladne vydané a doručené účastníkom. Tridsaťdňová lehota na vydanie predbežného opatrenia a ďalšia tridsaťdňová lehota na odoslanie rozhodnutia skôr degradujú inštitút predbežného opatrenia, ktorý má rýchlo upraviť vzťahy dočasne.

Podľa navrhovanej úpravy súd doručí rozhodnutie už do troch dní a v prípade odvolania odvolací súd nemôže zrušiť rozhodnutie, ale vo veci predbežného opatrenia prípad definitívne ukončí, pretože potom to nemá zmysel v predbežnom inštitúte takéto predlžovanie konania. Novinkou je aj takzvaný rozsudok na počkanie. Nie vždy sa účastníci konania dokážu zmieriť a skôr očakávajú autoritatívny zásah súdu.

Odročovaním sa konanie predlžuje. Po novom sudca bude môcť vyhlásiť rozsudok na návrh všetkých účastníkov konania, aj keď by inak bolo potrebné pojednávanie odročiť. Rozsudok bude musieť byť hneď aj doručený. Myslím si, že občania uvítajú, ak zo súdu už z prvého pojednávania odídu s rozsudkom v ruke, a to s veľmi jednoduchým procesom nápravy, pretože podaním odvolania sa takýto rozsudok zruší zo zákona a nemusí putovať na niekoľko mesiacov na odvolací súd.

Často si bežný človek myslí, že keď je vec už na Najvyššom súde, že už bude definitívna bodka. Súčasný kasačný systém umožňuje Najvyššiemu súdu napadnuté rozhodnutie zrušiť a znova je to o niekoľkých mesiacoch súdenia doslova o niekoľkých rokoch. Tu máme a zaznamenávame také prípady, že vec sa dostane po štyroch rokoch na Najvyšší súd, Najvyšší súd pre formálnu procesnú chybu nepodstatného charakteru vec zruší, dá vec až na prvý stupeň a po štyroch, piatich rokoch vec dôjde na Najvyšší súd a dajme tomu iný senát Najvyššieho súdu z iného formálneho pochybenia znovu zruší vec a pošle na prvý stupeň. Týmto zabránime pinpongovaniu spisov až na desať rokov. Po novom bude musieť Najvyšší súd skutkovo ustálený prípad definitívne vybaviť na základe revízneho princípu a vec skončí.

Zavádza sa nová kategória takzvaných drobných sporov. Je všeobecne známe, že kým je spor o pár sto korún, tak trovy sú v tisíckach korún, a to aj v súvislosti s nutnosťou dodržať štandardný proces.

Súdy budú musieť vybaviť prioritne súdny spor v písomnom konaní s tým, že rozsudok bude musieť byť vždy verejne vyhlásený. Verejnosť prejednávania veci bude vždy garantovaná na odvolacom súde tak, ako verejné prejednanie veci vyžaduje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a teda najmenej na jednom stupni. Netreba zdôrazňovať, že neverejné veci sú oveľa rýchlejšie vybavované.

Najdôležitejším je fakt, že drobné veci nebudú zbytočne predražované. Zrýchlenie komunikácie medzi účastníkmi a súdom umožní elektronická komunikácia, ktorá môže ušetriť nemalé finančné prostriedky štátu a pracovnú silu. Aj pre účastníkov konania bude doručovanie elektronicky jednoduchším a rýchlejším riešením.

Stanovisko k spoločnej správe. Predkladateľ návrhu zákona súhlasí so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi uvedenými v štvrtej časti spoločnej správy výborov Národnej rady (tlač 642). Ich zapracovanie prispeje zároveň k zvýšeniu prehľadnosti novej právnej úpravy.

Ďakujem aj pánovi Lipšicovi za jeho vecné pripomienky. Naozaj bude vhodnejšie, aby pri rozkaze na plnenie lehotu určil sudca individuálne podľa okolnosti tej ktorej veci a podávanie návrhu na predbežné opatrenie na ktorýkoľvek súd by bolo zneužiteľné. Jeho pripomienky sú obsiahnuté v pozmeňujúcich návrhoch a ja ich vítam.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, neraz som si vypočul kritiku na formalistický súdny proces a že rozhodovanie vyznieva nespravodlivo. Zásadne nemám výhrady proti prísnemu procesu, a preto ani nerušíme procesné pravidlá, ktoré nastavili naši predchodcovia.

Verím, že keď sa raz bude pripravovať prvý slovenský Občiansky súdny poriadok a keď každý občan v tomto štáte bude mať možnosť vyjadriť sa k efektívnosti toho ktorého procesnoprávneho inštitútu, takže prevážia tie právne prostriedky, ktoré garantujú menej formálny, menej arbitrážny, ale rýchly a spravodlivý rozsudok.

Som presvedčený, že reálnym odformalizovaním súdneho procesu sa zmení aj atmosféra v pojednávacej miestnosti, sudcovia nebudú mať pocit strachu z prejudikovania vlastného právneho názoru a že občania začnú viac dôverovať osobe sudcu.

V spotrebiteľských veciach sudcom pripomínam staré posolstvo z Rímskeho práva: chráňte slabšieho, pretože silný sa vie ochrániť sám. A my vieme, aké sú tu silné finančné spoločnosti, poisťovacie spoločnosti, ktoré v sporoch so slabším účastníkom majú také právne tímy, že slabší účastník z právnej stránky nemá šancu sa obrániť. Preto mu musí poskytnúť túto ochranu sudca. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády. Pani poslankyňa Laššáková bude ako určená spravodajkyňa z ústavnoprávneho výboru informovať o prerokovaní v druhom čítaní vo výboroch.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako poverená spravodajkyňa informovala Národnú radu o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú máte rozdanú v laviciach ako tlač č. 642a.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. júna tohto roku č. 878 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, ktorý máme ako tlač 642 na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 434 z 2. septembra 2008 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj rokoval o návrhu zákona 4. septembra 2008. Neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy a ide spolu o 34 pozmeňujúcich návrhoch, o ktorých potom budeme hlasovať podľa odporúčania gestorského výboru.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. uznesenia 441. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Skončila som informáciu o spoločnej správe.

Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu a hlásim sa do rozpravy ako prvá.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku do rozpravy som nedostal, a preto, kým vám dám slovo ako prvej, dávam možnosť sa prihlásiť do rozpravy ústne. Ako jediní páni poslanci Minárik a pán poslanec Palko. Končím možnosť sa prihlásiť.

Ako prvá pani spravodajkyňa pani poslankyňa Laššáková. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. V laviciach, panie poslankyne, páni poslanci, máte rozdaný pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Máte ich označené ako nové znenie, pretože som dala jeden pozmeňujúci návrh, ale bola tam pisárska chyba, takže som svoj pozmeňujúci návrh upravila a máte ho ako nové znenie.

Dovoľte, aby som tento môj pozmeňujúci návrh prečítala.

K čl. I. Po prvé. V čl. I bod 66 znie: "Bod 66. V § 118a ods. 1 znie: Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou o základe veci, v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže, o základe veci v sporoch, o ochranu práv porušených alebo ohrozených nekalým súťažným konaním, o základe veci v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo účastníci sú povinní opísať rozhodujúce skutočnosti o veci samej a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do skončenia prvého pojednávania. To neplatí, ak neboli splnené podmienky na vykonanie prvého pojednávania a došlo k jeho odročeniu (§ 101 ods. 2)."

Odôvodnenie. Návrh obsahuje neúplné označenie právneho predpisu a zároveň nepokrýva iné než printové médiá. Nová dikcia sa bude týkať tak tlačového zákona, zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlače v agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

Po druhé. K čl. I bod 70 znie: "Bod 70. § 149 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: "Ak účastníkovi, ktorý si zvolil viacerých advokátov sa prisudzuje náhrada trov konania, patrí mu náhrada trov právneho zastúpenia len za jedného advokáta. Túto náhradu trov súd prizná na účet advokáta, ktorého účastník určí, ak účastník advokáta neurčí, súd prizná náhradu trov na účet ktoréhokoľvek z nich."."

Odôvodnenie. Ide o legislatívnotechnickú úpravu. V navrhovanom § 149 ods. 3 je potrebné vypustiť vnútorný odkaz na § 25 ods. 4, nakoľko takéto ustanovenie sa vo vládnom návrhu zákona nenavrhuje doplniť. Možnosť zúčastniť sa a zvoliť si viacero zástupcov vyplýva z navrhovaného bodu 10 vládneho návrhu zákona (zmena v § 24 v tretej vete).

Po tretie. V čl. I sa za bod 119 vkladá nový bod 120, ktorý znie: "Bod 120. V § 219 sa za slová "ak je" dopĺňajú slová "vo výroku". Nasledujúce body sa prečíslujú."

Odôvodnenie. Navrhovaná zmena v záujme zabezpečenia rýchlejšieho priebehu konania obmedzí množstvo kasačných rozhodnutí (zrušujúcich uznesení odvolacích súdov tak, že odvolací súd má rozhodnutie potvrdiť, ak je vo výroku správne). Odvolací súd tak potvrdí nielen rozhodnutia prvého stupňa, ktoré sú založené na správnych skutkových zisteniach a správnom právnom posúdení, ale napríklad aj rozhodnutia, ktoré sú založené na nesprávnom právnom názore, ale napriek tomu sú čo do výroku správne. Je to ďalší prvok k zefektívneniu apelačného systému.

Po štvrté. V čl. I v bode 125 v § 228 sa vypúšťa odsek 3. Odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

Odôvodnenie. Prokurátor nemôže podať mimoriadne opravný prostriedok v občianskom súdnom konaní, ktorý by nebol viazaný na podnet alebo návrh účastníka. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje vypustiť odsek 3.

Zároveň navrhujem, aby sme zo spoločnej správy vyňali na osobitné hlasovanie bod 12 vzhľadom na to, že môj pozmeňujúci návrh sa týka aj bodu 12.

Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Na vaše vystúpenie nie sú faktické poznámky, preto ako ďalší vystúpi pán poslanec Minárik, ktorý bol prihlásený do rozpravy.

P. Minárik, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Krátko sa vyjadrím k počudovaniu pána Harabina, podpredsedu vlády k odchodu poslancov SDKÚ; SDKÚ to už pred dvoma dňami avizovala, ale pri pánovi Harabinovi sa však ja nečudujem, že on sa čuduje, že niekto drží slovo.

Pri uvádzaní návrhu tohto zákona bolo v sále prítomných toľko poslancov HZDS ako poslancov SDKÚ. Súčet poslancov tiež pri uvádzaní, ale aj teraz, teraz dokonca poslancov koaličnej SNS a HZDS je menší ako poslancov opozície. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Palko do rozpravy.

V. Palko, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister spravodlivosti, ja som neplánoval pôvodne vystúpiť, ale inšpirovali ste ma vy vaším vystúpením, keď ste povedali vetu, že zákon musí chrániť slabých.

Pán minister, kedy ste prišli na toto? Kedy ste na to prišli konečne, že zákon musí chrániť slabých? A ako ste si vykladali zákon vy osobne posledné roky, keď bolo treba zákonom chrániť slabých? Ako ste si vykladali zákon v prípadoch, keď obyčajní drobní ľudia boli pripravovaní o svoje bývanie, o svoj byt, o svoj dom po tom, čo si zobrali pôžičku od nepoctivých podnikateľov. Kedy ste ich bránili? Kedy ste ich konečne začali brániť? Popíšem ten model, ktorý je aj vám určite známy.

Obyčajný človek si požičia povedzme 500-tisíc alebo 600-tisíc od nejakej firmy, tá mu tie peniaze požičia, spíše s ním o tom zmluvu, ktorá je obyčajne dosť nemravná a vymámi od toho človeka, že dostanú do zálohy jeho byt alebo dom. Ten človek, ak to nevie splácať, tak potom zrazu musí im dať svoj dom, svoj byt, čiže za 500-tisíc musí zaplatiť niečím, čo má hodnotu povedzme 5 miliónov. Toto sa dialo. Isteže za toto vy nemôžete, ale ako ste zakročovali v takýchto prípadoch?

Problém bol v tom, že potom obyčajne tie nepoctivé firmy si vykladali zákon tak, že použili inštitút svojpomoci z Občianskeho zákonníka. Došli tam s nejakou SBS a jednoducho snažili sa vyhnať toho obyčajného človeka zo svojho domu alebo bytu.

A, pán minister, vy ste boli pasívny v takýchto prípadoch. Nie všetci ľudia boli pasívni. Ja by som spomenul prípad jedného z vašich predchodcov.

Pán minister, ale toto vám naozaj nepomáha, nepomáha takéto ironické usmievanie sa. Veď urobili ste, máte toho na rováši strašne veľa. Týmto si len poškodzujete, pán minister. Prečo to robíte?

Dovoľte, aby som dokončil, čo som povedal. Poznáte princíp, ktorý presadzoval doktor Ján Čarnogurský, jeden z vašich predchodcov, ktorý robí funkciu advokáta. On takýchto ľudí bránil. V jednom konkrétnom prípade ľudí z Čunova, ktorí si požičali, myslím, 500-tisíc a potom prišli o dom v hodnote 5 miliónov. Poukazoval na to, že inštitút svojpomoci, ktorý používala tá firma, je nemravný. Je nemravné, keď niekto potom pošle robotníkov, ktorí začínajú tomu obyčajnému človeku odmontovávať okno z domu v novembri, aby ich vyzimil. Je to nemravné. A inštitút svojpomoci v tomto prípade nemožno použiť.

Pán minister, ako sa ste sa zachovali vy v tomto prípade? Ako sa zachoval váš vedúci úradu? Váš človek, vedúci úradu ministerstva spravodlivosti dal návrh na vylúčenie Jána Čarnogurského z advokátskej komory. Za toto, že bránil týchto ľudí.

Pán minister, a ako sa skončil tento právny spor? Ako sa skončil tento právny spor tohto roku? Tohto roku na jar sa vaše ministerstvo, ministerstvo spravodlivosti dohodlo s ministerstvom vnútra na tom, že tieto firmy, ktoré takto požičiavajú peniaze, tento inštitút svojpomoci takýmto spôsobom používať nesmú. Že toho človeka, toho dlžníka možno vysťahovať len vtedy, keď je rozhodnuté o exekúcii súdom. To znamená, že a odvtedy to takto prebieha.

Pán minister, tohto roku ste dali kompletne za pravdu vaším rozhodnutím nepriamo, samozrejme, lebo rovno to nepoviete, ale nepriamo ste dali za pravdu Jánovi Čarnogurskému, pričom návrh, ktorý dal váš vedúci úradu na jeho vylúčenie z advokácie stále trvá.

Pán minister, takéto počínanie z vašej strany je nemravné. Je nemravné.

Dovolil som si poukázať, keďže ste začali, keďže ste vo vašom vystúpení spomenuli, že zákon musí chrániť slabých, dovolil som si vám teraz pripomenúť, že vy ste sa podľa tohto pravidla, že zákon musí chrániť slabých ako minister spravodlivosti nesprávali.

Pán minister, vy ste vo svojej funkcii zlyhali ľudsky, politicky aj odborne. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Nech sa páči, pán podpredseda vlády, vyjadrite sa k rozprave.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, ja skutočne s úsmevom musím reagovať na pána poslanca Palka, ako dokáže excelentne klamať, pretože keď si pustíte prepis môjho vystúpenia, ja som nikdy nehovoril o tom, že zákon musí chrániť slabšieho. Keď ste tu boli všetci pred chvíľou, povedal som, že sudca musí chrániť slabšieho. Čiže tu je excelentné klamstvo zo strany pána Palka. To ako u neho ma už neprekvapuje skutočne nič.

A ďalšia vec je. Kedy prišiel pán Čarnogurský chrániť slabších? Keď sme začali na ministerstve spravodlivosti dávno iniciatívy proti zabezpečovacím zmluvám, proti predražovaniu a pán Čarnogurský, ale o ktorého sa tu opiera pán poslanec Palko, nechránil postihnutého, ale on v byte napadol údržbára. On nenapadol úžerníka, ale údržbára. Čiže pán Čarnogurský si zamenil úžerníka s údržbárom. A aktívna svojpomoc u advokáta (smiech) jednoducho nie je v súlade s naším právnym poriadkom. A len preto vedúci úradu ministerstva spravodlivosti podal trestné oznámenie. Ani advokát Čarnogurský nemôže spôsobovať ťažké ujmy na zdraví. Ani člen vlády, ani poslanec, ani žiaden občan Slovenskej republiky.

Čiže pán poslanec Palko tu uvádzal také klamstvá, ale u neho je to už zvykom, že uvádza len klamstvá zavádzajúco a hneď potom hovorí o slušných a neslušných ľuďoch a potom hneď hovorí o poctivých a nepoctivých. No ale to je rétorika, na ktorú už nemienim ja ďalej reagovať. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani spravodajkyňa. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ešte vás poprosím, pán podpredseda vlády, aby ste uviedli v druhom čítaní

vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 655, spoločná správa je ako 655a. Máte slovo.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady ministerstvo spravodlivosti predkladá ako iniciatívny materiál návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Myslím si, že netreba pripomínať, že náš systém prevodov nehnuteľností nie je dobrý. Dnes môže hocikto vyhotovovať zmluvy. Ide pritom spravidla o miliónové hodnoty. Tieto rýdzo súkromnoprávne, občianskoprávne záležitosti rieši úradník štátnej správy. Vlastníkovi sa len avizuje, že vlastnícke právo už nemá.

Som presvedčený, že takáto právna úprava je neudržateľná. A to, aj keby som nečítal podania od podvedených občanov. Nemôžeme uvažovať len o zrýchlení a urýchlení vkladu bez toho, aby sme občanom poskytli aj náležitú ochranu.

Cieľom návrhu je, aby bol vždy známy právnik, ktorý zmluvu spisuje a aby za to niesol aj reálnu zodpovednosť. Má to byť ochrana pred tým, že o vlastníckom práve dnes rozhoduje len úradník na katastri, pričom často ide o zložité občianskoprávne otázky. Podvody vždy boli a vždy budú, len vyvstáva otázka, prečo tak jednoducho má prísť človek o často miliónové hodnoty zvlášť, keď ide o obydlie.

Ak je niektorá časť materiálu protiústavná, možno ju vypustiť a ministerstvo spravodlivosti sa nebráni takémuto riešeniu. Rovnako sa nebráni ani inému riešeniu, ak splní sledovaný cieľ, teda vyššiu ochranu účastníkov prevodu nehnuteľností a efektívnejší proces zmeny vlastníctva.

Poplatky nech vás netrápia, pretože v prípade schválenia návrhu zákona sa o tieto postará ministerstvo spravodlivosti, lebo toto upravuje sadzobník pre notárov a pre advokátov, teda ministerstvo spravodlivosti, a budú pre ľudí veľmi slušné. Určite budú nižšie, ako ľudia zaplatia poplatky, pokiaľ ide o skrytú formu súm v realitných kanceláriách alebo v bankových inštitúciách, kde ľudia ani nevedia, koľko zaplatia za prevod a je to oveľa viac peňazí.

Podporujem všetky pozmeňujúce návrhy ústavnoprávneho výboru a výboru pre verejnú správu k ustanoveniam o zvýšenej ochrane spotrebiteľa. Snáď netreba pripomínať, koľko nešťastia spôsobil zabezpečovací prevod práva, o ktorom som pred chvíľou rozprával ešte pri tom prvom zákone pri takzvaných rýchlych pôžičkách. Kto s ním urobil poriadok? Pán Palko s pánom Čarnogurským? Alebo my sme s týmto urobili poriadok? A nám niekto podsúva zlyhanie, teda zlyhania svoje, ktoré za osem rokov tu predviedli v legislatíve. Rodiny boli násilne deložované zo svojich obydlí, pričom stačilo nedodržať čo i len jednu splátku.

Preto treba uvítať obmedzenie zabezpečovacieho prevodu práva. Rovnako treba uvítať úpravu straty výhody splátok v prospech spotrebiteľov. Ak medzi podnikateľmi Obchodný zákonník upravuje ochrannú trojmesačnú dobu, počas ktorej má možnosť podnikateľ ešte doplatiť splátku a pokračovať ďalej v splácaní, malo by byť len samozrejmosťou, aby rovnaké právo mal aj spotrebiteľ, ktorý doteraz ho nemá.

Podporujem aj ostatné pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je zvýšená ochrana spotrebiteľov a vyprecizovanie niektorých inštitútov s cieľom aj minimalizovania výkladových otáznikov v aplikačnej praxi.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predložený návrh zákona vo viacerých vzťahoch ochraňuje slabšiu stranu súkromnoprávneho vzťahu, a preto verím, že podporíte predložený materiál. Ďakujem vám za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády (potlesk). Pán predseda ústavnoprávneho výboru pán poslanec Mamojka bude spravodajcom a bude nás informovať o priebehu prerokovania vo výboroch.

M. Mamojka, poslanec: Vážený pán predseda, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor ma poveril prednesením spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. júna 2008 č. 879 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa predmetný zákon Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol tento vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a to uznesením č. 433 z 2. septembra 2008, ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, a to uznesením č. 201 zo 4. septembra 2008. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplynulo spolu 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Kolegyne, kolegovia majú spoločnú správu vrátane predmetných 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pred sebou, takže teraz ich detailne nebudem čítať s tým, že gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1, 8, 11, 12 a 15 s návrhom gestorského výboru schváliť, ďalej spoločne o bodoch 3, 4, 5 s návrhom gestorského schváliť, osobitne o bode 6 s návrhom gestorského výboru schváliť, osobitne o bode 7 s návrhom gestorského výboru neschváliť, osobitne o bode 9 bez odporúčania gestorského výboru, spoločne o bodoch 10 a 19 s návrhom gestorského výboru schváliť a spoločne o bodoch 13, 14, 16, 17, 18 s návrhom gestorského výboru neschváliť, ktoré však hlasovanie bude aktuálne len v prípade, ak by sa schválil bod písm. a), tak potom o tých bodoch pod písm. g) sa hlasovať nebude.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa predmetný zákon vyjadrený v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu, respektíve k návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa predmetný zákon, teda Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. 440. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Všetko, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu, písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, či chce niekto vystúpiť v rozprave? Končím možnosť sa prihlásiť. Ako jediná pani poslankyňa Zmajkovičová. Ešte pani poslankyňa Tóthová.

Takže, nech sa páči, pani poslankyňa Zmajkovičová. Doplňte ešte pani poslankyňu Tóthovú, prosím vás technika.

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, môj pozmeňujúci návrh smeruje k ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého nebude môcť byť žiadaný celý zostatok dlhu bezprostredne po omeškaní čo i len jednej splátky, ale po omeškaní až troch splátok. Takýto pozmeňujúci návrh som dávala vo výbore, ale išlo o omeškanie v prípade šiestich splátok a po dohode aj s Asociáciou spotrebiteľa dávam opätovne pozmeňujúci návrh.

Myslím si, tak ako povedal aj predkladateľ, že aj spotrebiteľ musí dostať dostatočnú časovú lehotu na to, aby sa mohol zmobilizovať a doplatiť dlžné splátky, sankcie za omeškanie a bez ujmy pokračovať, pretože aj korešpondencia si vyžaduje určitý čas. A na to, aby mohla byť uplatnená takzvaná strata výhody splátok, musí byť splnená aj kumulatívna podmienka upozorniť spotrebiteľa na to, že veriteľ bude žiadať zaplatiť celú pohľadávku. Povedal to tu aj predkladateľ.

Sme svedkami, že často prichádza k zneužívaniu inštitútu straty výhody splátok a ja som tiež riešila presne takýto istý problém v Dunajskej Strede, kde slobodná mamička, ktorá mala 7-ročné dieťa, nebola schopná splácať pôžičku a bola by prišla o dvojmiliónový byt. Čiže pôžička 300-tisícová narástla do 2 miliónov. Samozrejme tým, že začali podnikať určité kroky aj orgány činné v trestnom konaní, takže sa zastavila. Skutočne funguje určitá takáto bytová mafia a fungovala aj v Dunajskej Strede.

Takže ja by som vás poprosila, kolegyne a kolegovia, prečítam svoj pozmeňujúci návrh, ktorý znie: "V čl. I sa za nový bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: "§ 53 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie: "Ak ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, v ktorej sa má vykonať v splátkach, môže dodávateľ uplatniť právo podľa § 565 najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a keď súčasne upozornil spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva."." Doterajšie body 4 až 5 sa označujú ako body 5 a 6.

Ja verím, kolegyne a kolegovia, že podporíte tento pozmeňujúci návrh a podporíte aj práva na ochranu spotrebiteľa. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Tóthová do rozpravy.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vo svojej rozprave prv, než prejdem na body, ktoré ja chcem z tohto miesta uviesť, podporila pozmeňujúci návrh pani poslankyne Zmajkovičovej.

Skutočne ja mám preštudovaný ten pozmeňujúci návrh, pretože už viac než pred dvomi týždňami sme o tom diskutovali s odborníkmi a chcem potvrdiť, že ide o zlepšenie postavenia spotrebiteľov, ide o posilnenie práv toho slabšieho, pretože v praxi neraz dochádzalo k vyprataniu bytu u osôb, ktoré sa dostali do životne ťažkej, nepredvídateľnej situácie, ktoré si splátky skutočne pravidelne presne plnili, ale vážna životná situácia im v krátkom čase nabúrala finančnú situáciu tak, že potrebovali nejaký kratší čas na spamätanie sa.

Nie je to špecifikom slovenskej právnej úpravy, pretože v zahraničí poznajú dlhšie lehoty niektoré právne systémy, 6-mesačnú, dokonca i 7-mesačnú lehotu, preto považujem tento legislatívny návrh pri splátkach zo spotrebiteľských úverov, túto lehotu za ozaj ochraňujúcu občanov a minimalizujúcu priestor pre špekulantov, ktorí využili ťažkú situáciu niektorých dlžníkov a vzápätí, keď nebola splatená splátka, prikročili k realizácii tej nehnuteľnosti, ktorou bolo zabezpečené ručenie.

Taktiež je veľmi rozumné upozorniť na povinnosť zo zákona, povinnosť upozorniť 15-dňovou lehotou príslušného povinného, že zo zákona takáto možnosť môže nastúpiť.

Ďalej by som chcela reagovať vo svojom vystúpení a som veľmi rada, že prišiel pán poslanec Palko do miestnosti a môže počuť vychvaľovanie ochrany spotrebiteľa za časti, keď bol ministrom spravodlivosti pán doktor Čarnogurský.

Nepatrím medzi tých politikov, ktorí sa vracajú do minulosti, ktorí chcú vždy oponovať, ale nedá mi jeden legislatívny návrh pripomenúť, ktorý z tohto miesta som v onom čase ako poslankyňa predniesla a predniesla som ho v nasledujúcom zmysle.

Bola to jednak zmena do priestupkového zákona, že nikto nemôže pomáhať realizovať vypratanie bytu alebo inú exekučnú aktivitu bez toho, že by nebolo právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie, to prešlo, a ďalší legislatívny návrh bol, že bezpečnostné služby nemôžu na prizvanie na takúto akciu sa zapojiť, ak dotyčný, ktorý ich zavolal a požiadal o ich službu, nepreukáže sa vykonateľným súdnym rozhodnutím.

A toto vtedy neprešlo napriek apelácii. Keby bolo prešlo, keby vtedajšia garnitúra, keby pán minister, ktorý sa vyjadril, že neodporúča prijať tento legislatívny návrh, keby vtedy to bolo prešlo, ja ho ešte mám, môžem ho ukázať, tak by sme boli v praxi predišli mnohým ťažkým situáciám. Konečne pánu ministrovi Čarnogurskému som to osobne uviedla, keď publikoval článok v Hospodárskych novinách, kde sa rozhorčoval nad tým, ako sa zapájajú bezpečnostné služby do takýchto aktivít a ako poškodzujú občanov.

Povedala som mu, vážený, keby ste vtedy neboli proti, mohli sme tomuto predísť. Takže nehovorme tu v tejto snemovni veci, ktoré možno môžu vnímať poslanci, ktorí sú tu prvé volebné obdobie, ale nemôžu vnímať a nemôžu byť ticho poslanci, ktorí si pamätajú presne situáciu. A preto si myslím, že vždy je dobré, keď sú v parlamente aj poslanci, ktorí si toho viac pamätajú.

Ďalej by som chcela uviesť niekoľko slov k materiálu spoločnej správy, kde sa navrhuje vypustiť z tohto legislatívneho návrhu čl. II a čl. III takzvanú exkluzivitu notárov a advokátov pri spísaní určitých právnych aktov.

Veľmi nemilo ma prekvapilo vyjadrenie jedného čelného predstaviteľa notárskej komory, keď povedal, že no, nech podporujeme tých podvodníkov a ďalšie pojmy. Žiadni podvodníci sa tu nepodporovali v ústavnoprávnom výbore, keď sa tento návrh odhlasoval myslím jednomyseľne. Áno, pán predseda ústavnoprávneho výboru kýva hlavou, že jednomyseľne. Prečo? Preto, že aj legislatíva parlamentu upozornila, že tento návrh je na hrane ústavy.

Nikto nepovedal, že táto cesta by v budúcnosti nemohla priniesť vyššiu ochranu v prípade, ak sa lepšie poistí majetková garancia notárov a advokátov, ale nie je možné súhlasiť s návrhom, ktorý by sa o chvíľu mohol ocitnúť na Ústavnom súde, pretože skutočne ústavnoprávny výbor sa jednomyseľne dohodol, že tento návrh bol na hrane ústavy.

Takže, vážení notári, vážení advokáti, nikto nechce podporovať zlodejov a podvodníkov. Chceme, aby tieto javy vyšli z našej spoločnosti, ale bude treba urýchlene rozmýšľať na takej úprave, ktorá bude, ako sa vraví, plnokrvná, a nie na hrane ústavy.

Posledná malá pripomienka. Ja skutočne vítam skrátenie určitých, o ktorých tu aj v predchádzajúcom legislatívnom návrhu, aj teraz bola reč, ale nemôžem nepovedať jednu skutočnosť. Minule som rokovala s exekútormi, keď som spolu s mojimi kolegami pripravovala legislatívny návrh o výživnom a jeho exekuovaní formou zadržania vodičského preukazu a bolo mi vydokumentované, že sudcovia, ktorí majú povinnosť do 30 dní v prípade výživného určiť súdneho exekútora, robia to aj v lehote päť mesiacov. Je to veľmi smutné. Je to veľmi smutné, pretože tu ide o práva dieťaťa. Ide o práva dieťaťa a to porušenie lehoty nie je len administratívny šimeľ, ale je to evidentné porušenie zákona, je to nezákonnosť a myslím, že aj u sudcov, ak porušujú zákony, bude treba.

A myslím, pán minister vie o tom, že takýto postup by mal byť prediskutovaný, pretože nie je možné, aby sme sa ľahostajne prizerali na nedodržiavanie zákonných lehôt v takých citlivých otázkach, ako som uviedla. Preto dúfam, že aj tie lehoty, ktoré tu v legislatívnych návrhoch máme na zefektívnenie výkonu súdnictva, na lepšiu ochranu občanov, že prax si uvedomí, že skutočne je to cesta, ktorou treba ísť a kde môžeme výkon súdnictva a prerokovávanie právnych vecí občanov pred súdmi urýchliť, skvalitniť a aj zozákoniť. V každom prípade tento legislatívny návrh vítam a my ho podporíme. Ďakujem za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP