Středa 10. září 2008

Druhý deň rokovania

27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

10. septembra 2008 o 9.01 hodine

 

M. Hort, podpredseda NR SR: Dobré ráno prajem, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali páni poslanci Maroš Kondrót, Ľuboš Micheľ a Jána Pataky.

V súlade so schváleným programom teraz pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (zákon o energetickej efektívnosti).

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 735 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 758.

Vítam na rokovaní Národnej rady pána ministra Ľubomíra Jahnátka a prosím ho, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona o energetickej efektívnosti predkladám z dôvodu potreby transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/32ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách do podmienok slovenského práva s cieľom zvýšiť účinnosť konečného využitia energie a podporiť rozvoj poskytovania energetických služieb.

Predložený návrh patrí do radu právnych predpisov, ktorých účelom je úspora primárnych zdrojov energie. Návrh zákona nadväzuje na už vládou schválené koncepčné i strategické materiály, z ktorých uvediem aspoň Koncepciu energetickej efektívnosti Slovenskej republiky a Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 až 2010.

Predmetom predloženej právnej úpravy je tiež vytvorenie rámca pre racionálne využívanie energie, stanovenie požiadaviek energetickej efektívnosti pri premene, prenose a preprave, distribúcii a konečnej spotrebe energie, monitorovanie a podpora energetickej efektívnosti, definovanie povinností fyzických a právnických osôb a orgánov štátnej správy pri využívaní energie.

Súčasťou návrhu zákona je aj doplnenie zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. za účelom evidencie a vyhodnocovania energetických certifikátov budov. Túto činnosť bude vykonávať ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja alebo ním poverená organizácia.

Realizácia zákona v oblasti štátnej správy si v rokoch 2009 až 2010 vyžiada 25 mil. Sk zo štátneho rozpočtu, ale úspora energie za rovnaké obdobie sa predpokladá vo výške 35 mil. Sk.

Realizované opatrenia budú mať pozitívny vplyv na zvýšenie zamestnanosti v štátnom aj súkromnom sektore a zvýšenie pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou pri monitorovaní a hodnotení energetickej efektívnosti a poskytovaní energetických služieb. Z dlhodobého hľadiska bude mať aplikácia zákona významný vplyv na spotrebu energie a pozitívny dopad na životné prostredie.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je výbor pre hospodársku politiku, pánovi poslancovi Pavlovi Pavlisovi, aby uviedol úvodnú informáciu. Nech sa páči.

P. Pavlis, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 390 z 2. septembra 2008 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 752 z 26. augusta 2008 podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 20. októbra 2008 a v gestorskom výbore do 21. októbra 2008.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce niekto z prítomných poslancov alebo poslankýň do rozpravy prihlásiť ústne. Nie je to tak. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že budeme hlasovať o 11.00 hod. Ďakujem, pán minister aj pán spravodajca.

Ďalej bude nasledovať sedem vládnych návrhov zákonov, ktoré bude v prvom čítaní z poverenia vlády Slovenskej republiky uvádzať podpredseda vlády a minister spravodlivosti Štefan Harabin.

Pristúpime k prerokovaniu prvého z týchto bodov programu, ktorým je

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 687 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 710.

Prosím pána podpredsedu vlády, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ja ešte predtým než pristúpim k predmetnému návrhu, chcem sa verejne ospravedlniť za nevhodné slová, ktoré som povedal v pléne Národnej rady. Takéto výrazy skutočne nepatria na parlamentnú pôdu.

Zároveň odmietam akékoľvek spájanie mojej osoby s antisemitizmom. Moje kroky vo funkcii ministra ale dávno predtým, dávno predtým sú jednoznačnou odpoveďou, že nikdy nedovolím hanobiť a spochybňovať obete holokaustu, opakujem, nikdy. Ak som náhodou vo svojej horlivosti niekoho urazil, ospravedlňujem sa, išlo mi len a len o to, aby som poukázal na to, aby sa skončilo politické hazardovanie s otázkou holokaustu.

Nikdy sa nezhodnem s tými, čo presadzujú vypustenie holokaustu z Trestného zákona, ako sa to stalo pred tromi rokmi, keď niekto verejne predložil návrh na vypustenie osvienčimskej lži, to som nebol ja. Ja navrhujem sprísniť trestanie. Verím práve, že všetci poslanci podporia návrh na sprísnenie trestov za popieranie holokaustu. Európa zažila vyčíňanie nacistov, preto v Trestných zákonoch väčšiny jej štátov je popieranie holokaustu trestné. Je to prejav aj úcty k miliónom obetí, pred ktorými sa aj ja hlboko skláňam. A ja som predložil do vlády návrh na rozšírenie a sprísnenie trestných sadzieb za popieranie holokaustu, to je moja jednoznačná odpoveď na útoky, ktoré sa sprítomnili.

Pokiaľ ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, platná právna úprava úrokov z omeškania je výsledkom potrebnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. 6. 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách do slovenského právneho poriadku. Spomenutá smernica bola premietnutá do vnútroštátneho právneho poriadku zákonom č. 530/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 2. 2004. Aplikačná prax potvrdzuje, že táto úprava vyvolala komplikácie v súdnom konaní. Zvýšila sa prácnosť spracovania petitu žaloby vzhľadom na nutnosť zohľadnenia všetkých zmien výšky úrokov z omeškania za obdobie od vzniku omeškania. Pri dlhšie trvajúcom omeškaní dochádza aj k neprehľadnosti petitu spracovávaného na mnoho riadkov. Prácnosť narastá v prípade, keď ide o viacero žalovaných plnení s odlišnou dobou splatnosti alebo ak došlo už k čiastočnému plneniu či plneniu splátok a tiež keď plnenie sa má započítať najprv na úrok z omeškania a až potom na istinu.

Vyčísľovaním úroku sa prácnosť len znásobuje. Ak súdne konanie trvá dlhšie než do konca kalendárneho polroka, v ktorom došlo k podaniu žaloby, a medzitým dôjde k zmene úrokovej sadzby, je potrebné meniť aj petit. Právna úprava, a to vrátane tej, ktorej cieľom je transponovať príslušnú smernicu EÚ, nesmie nadmerne komplikovať postup účastníkov konania a postup súdu. Naopak, musí byť zrozumiteľná a jej aplikácia súdmi musí byť v záujme právnej istoty jednoznačná a stabilná.

Zámerom navrhovaných zmien je zjednotenie právnej úpravy týkajúcej sa výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Rozdiel bude v tom, že v obchodnoprávnych vzťahoch bude preferovaná dohoda o výške úrokov. Ak by dlžníkom bol spotrebiteľ, ktorý na záväzkový vzťah dohodol aplikáciou obchodného práva, teda § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, výška úrokov z omeškania bude čerpať svoj základ obligatórne v občianskoprávnej úprave. Postavenie spotrebiteľa nemôže byť rozdielne s ohľadom na režim zákona, ktorý zvolil spravidla dodávateľ, teda podnikateľ v typovej zmluve. Výška úrokov z omeškania je podľa predpisov občianskeho práva výškou kogentnou, pričom všeobecne sa uznáva, že najvyššiu výšku úrokov z omeškania nie je možné prekročiť z dôvodu zabezpečenia cieľa vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, tak to robí aj čl. 153 zmluvy o založení ES, je vhodné ustanoviť maximálnu výšku úrokov z omeškania, a to odlišne práve pre prípravy spotrebiteľských zmlúv, zvažujúc aj ustanovenia smernice 93/13/ES o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ale aj ustanovenia smernice 2000/35/ES o omeškaných platbách v obchodných transakciách. V praxi boli zaznamenané dohodnuté úroky enormne vysoké aj vo vzťahu k spotrebiteľom, napríklad pol percenta na deň, čo predstavuje 182,5 % ročne. Tu je preto potrebné stanoviť rovnaký princíp ako pri úprave Občianskeho zákonníka.

Výhody navrhovanej právnej úpravy - zjednotenie právnej úpravy výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Účastníci konania, spravidla veritelia, teda žalobcovia v žalobách, ako aj súdy vo výrokoch svojich rozhodnutí nebudú musieť kúskovať obdobie omeškania presahujúce polrok podľa vývoja základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska. Smernica predpisuje len výsledok, ktorý má byť dosiahnutý, zatiaľ čo metódy a formy dosiahnutia tohto cieľa zostávajú na vôli štátov. Úprava výšky úrokov z omeškania vo vykonávacom predpise umožní v budúcnosti flexibilným spôsobom zareagovať zmenou právnej úpravy v menej náročnejšom legislatívnom procese.

Návrh zákona prerokovala a schválila vláda bez pripomienok 18. júna 2008 uznesením č. 408/2008.

Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem vám, pán podpredseda vlády.

A prosím teraz spravodajkyňu, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslankyňu Luciu Žitňanskú, aby predniesla úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, ústavnoprávny výbor ma uznesením z 2. septembra 2008 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, preto podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh je v súlade s ústavou, medzinárodnými zmluvami, právom Európskych spoločenstiev. Navrhovaná úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet a rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nebude mať vplyv na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest, neovplyvní podnikateľské prostredie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Pripojená je aj doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie a táto doložka spĺňa náležitosti uvedené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskych spoločenstiev, nie je upravená v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 710 z 31. júla 2008 podľa § 74 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem ústavnoprávny výbor a odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 20. októbra a v gestorskom výbore do 21. októbra 2008.

Prosím, otvorte rozpravu, pán predsedajúci.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, zaujmite miesto určené pre spravodajcu.

Otváram všeobecnú rozpravu. Tak ako v prvom prípade, ani tu som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, kto sa z prítomných poslancov a poslankýň hlási do rozpravy ústne? Konštatujem, že nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem ju za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a hlasovať budeme o 11.00 hodine.

Teraz pokračujeme prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 715, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 740.

Nech sa páči, pán minister, pán podpredseda vlády, uveďte tento vládny návrh zákona.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia a dopĺňajú zákony, predložilo ministerstvo do legislatívneho procesu na základe úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008.

Účelom predloženého návrhu zákona je okrem novelizácie spočívajúcej v prepočte súm uvádzaných dotknutých zákonov v slovenskej mene na menu euro podľa pravidiel stanovených generálnym zákonom ustanoviť v odôvodnených prípadoch odlišný spôsob zaokrúhlenia, a to najmä z dôvodu dodržania princípu právnej istoty, nerozširovania podmienok v trestnosti oproti doterajšej úprave a transparentnejšieho vyjadrenia hraníc sadzby finančných sankcií, vždy však tak, aby to nemohlo zhoršiť súčasné právne postavenie dotknutých osôb.

Predloženým návrhom zákona sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti: čl. I zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu vládneho návrhu zákona.

Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem. A teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, pani poslankyni Jane Laššákovej. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, podľa § 73 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Zmeny zákonov v oblasti trestného práva sa navrhujú v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike. Návrh sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, ako to pán minister vo svojom vystúpení uviedol.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie a je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev. Z doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie vyplýva, že návrh zákona nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, vplyv na životné prostredie a zamestnanosť.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 25. augusta tohto roku č. 740 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 20. októbra a gestorský výbor do 21. októbra tohto roku.

Prosím, pán podpredseda, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Otváram všeobecnú rozpravu. Ani tu som nedostal do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Konštatujem, že nie. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budeme hlasovať ako v predchádzajúcich návrhoch zákona o 11.00 hodine.

Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 716 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 741.

Pán podpredseda vlády, prosím, ujmite sa slova a uveďte vládny návrh zákona. Nech sa páči.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, na rokovanie Národnej rady v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 predkladám návrh zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike menia zákony v oblasti organizácie a riadenia súdnictva, postavenia sudcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Cieľom predloženého návrhu je novelizácia spočívajúca v prepočte súm uvádzaných v dotknutých zákonoch v slovenskej mene na menu euro podľa pravidiel ustanoveným zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro, majúc pritom na zreteli dodržanie princípu právnej istoty a zachovania cenovej neutrality.

Predloženým návrhom zákona sa menia a dopĺňajú tieto zákony v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti: čl. I zákon Národnej rady č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, čl. II zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. III zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch, prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, zákonmi, ďalšími všeobecnými záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona bol vládou schválený 20. augusta 2008.

Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. A dávam slovo teraz spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, pani poslankyni Jane Laššákovej. Nech sa páči, pani poslankyňa.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podala v prvom čítaní spravodajskú informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.

Vládny návrh zákona sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 a v nadväznosti na zákon č. 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi.

Navrhovaná úprava nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie. Nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. III legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskych spoločenstiev, v práve Európskej únie a je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 741 z 25. augusta tohto roku podľa § 74 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 20. októbra tohto roku a v gestorskom výbore do 21. októbra tohto roku.

Prosím, pán podpredseda, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa.

Teraz otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je to tak ani v tomto prípade. Uzatváram možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu s tým, že hlasovanie bude nasledovať o 11.00 hodine.

Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 717 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 742.

Prosím aj v tomto prípade pána ministra Harabina, aby aj tento vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vláda predkladá na rokovanie Národnej rady na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro.

Návrh zákona prerokovala a schválila vláda 20. augusta 2008 uznesením č. 520/2008.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je v záujme lepšej prehľadnosti a ucelenosti osobitne upraviť niektoré aspekty prechodu na menu euro v Slovenskej republike v oblasti civilného práva. Z hľadiska rozsahu materiálu najväčšie doplnenie sa navrhuje pri novelizačnom článku 11 v zákone č. 530/2003 Z. z. Navrhuje sa rozšíriť možnosť vykonania premeny menovitých hodnôt vkladov do imania a menovitých hodnôt základných imaní (ďalej len "premena") o ďalší spôsob, pričom tento je možné označiť za automatický prepočet. Na základe súhlasu povinného subjektu, teda zapísanej osoby, ktorá má zriadené základné imanie znejúce na slovenské koruny.

Domnievame sa, že v súčasnosti možné spôsoby premeny znamenajú pre povinný subjekt, ako aj pre registrové súdy značné legislatívne a procesné zaťaženie. Táto náročnosť v sebe, samozrejme, subsumuje aj nárast nákladov povinných osôb s vykonaním premeny. Návrh automatického prepočtu umožní spoločníkom, ktorí budú uzrozumení s vyjadrením ich vkladov, a teda aj základného imania spoločnosti v obchodnom registri v hodnotách zaokrúhlených na šesť desatinných miest, predísť administratívne náročnejšiemu procesu premeny, ktorý predpokladá generálny zákon. Tento novonavrhovaný postup umožní vyjadrením jednoduchého súhlasu osoby oprávnenej konať v mene povinného subjektu vykonať prepočet podľa navrhovaného informatívneho údaja, teda povinný subjekt vysloví súhlas s metódou prepočtu menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania vyjadreného v slovenských korunách vydeleného konverzným kurzom a zaokrúhleného na šesť desatinných miest. Takýto prepočet bol zvolený s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu mieru neutrality tak, aby boli dodržané všetky podmienky a obmedzenia generálneho zákona.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami aj s právom Európskych spoločenstiev a v neposlednom rade aj s ustanoveniami generálneho zákona.

Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. A poprosím opäť pani Janu Laššákovú, aby ako spravodajkyňa určená gestorským výborom predniesla úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som ako poverená spravodajkyňa predniesla podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku v prvom čítaní spravodajskú informáciu.

Ako už bolo uvedené pánom ministrom, zmeny zákonov v oblasti civilného práva sa navrhujú v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti podľa rokovacieho poriadku. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že navrhovaná právna úprava je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi.

Z doložky finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie vyplýva, že navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov, nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie a nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Konštatuje, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskych spoločenstiev a práve Európskej únie a je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo súdu I. stupňa Európskych spoločenstiev.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú v § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 25. augusta tohto roku č. 742 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 20. októbra a gestorský výbor do 21. októbra tohto roku.

Predniesla som spravodajskú informáciu, prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Otváram všeobecnú rozpravu. Konštatujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy, a tak sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť ústne. Konštatujem, že nie. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a hlasovať budeme o 11.00 hodine.

Ďalším bodom programu je prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 718, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 743.

Opäť vás prosím, pán podpredseda vlády a pán minister, o uvedenie vládneho návrhu zákona. Nech sa páči.

Š. Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vládny návrh zákona na novelu Trestného zákona ministerstvo predkladá ako iniciatívny materiál. Účelom je posilniť právnu ochranu spotrebiteľa, a to aj v kontexte možných dopadov zvýšenia hladiny spotrebiteľských cien tovarov a služieb pri zavedení meny euro. Navrhovaná úprava však nemá reštriktívny charakter z hľadiska princípov trhovej ekonomiky a zmluvnej voľnosti, ktorý by prinášal obmedzenia nevyplývajúce z už doteraz platných a účinných právnych noriem, najmä zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, vrátane cenovej regulácie, ktorá je legitímnym nástrojom štátu v cenovej oblasti a štandardným právnym inštitútom.

Ak by však protiprávnym navyšovaním cien nad rámec, nad tento rámec, mali byť poškodení konkrétni spotrebitelia, je namieste uplatniť popri administratívnych i trestnoprávne sankcie tak, ako je to podľa doterajšej úpravy pri iných formách poškodzovania spotrebiteľa v zmysle úpravy § 269 ustanovenia Trestného zákona. Takýto prístup sa všeobecne i historicky v špecifickej situácii zavádzania eura s poznaním možných rizík jej dopadu na spotrebiteľskú sféru javí v trhovej, ale zároveň i v sociálne orientovanej ekonomike ako náležitý. Ochrana spotrebiteľa hrozbou, eventuálne aj uplatnením trestnoprávnej sankcie sa rozširuje aj so zohľadnením ďalších inštitútov zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorými sú niektoré závažné formy nekalých obchodných praktík upravených v procese implementácie európskeho práva. Tu treba pripomenúť smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu.

Dovoľujem si vás, vážené pani poslankyne, poslanci, požiadať o podporu predmetného návrhu zákona.

Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem. Otváram, pardon, dávam slovo teraz spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je ústavnoprávny výbor, pani poslankyni Kataríne Tóthovej. Skoro som vás nepustil k slovu. Nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som si splnila svoju spravodajskú povinnosť, pretože uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 2. septembra 2008 som bola určená za spravodajkyňu k tomuto vládnemu návrhu.

Podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku som povinná konštatovať, že uvedený návrh či spĺňa, alebo nespĺňa formálno-právne náležitosti. V tomto prípade konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky predpísané náležitosti rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ktorý v predkladacej správe minister spravodlivosti ešte bližšie konkretizoval. Z dôvodovej správy sa dozvedáme, že uvedený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi platnými a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Predložený legislatívny návrh má predpísané doložky a je z nich zrejmé, že legislatívny návrh nezakladá nároky na verejné financie, nebude mať ekonomický dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry ani na iné právnické osoby, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a zamestnanosť. V pripojenej doložke zlučiteľnosti s právom Európskej únie možno konštatovať, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev.

Ďalej dovoľte, aby som už teraz ako spravodajkyňa informovala, že navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre hospodársku politiku, ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujeme ústavnoprávny výbor, odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 20. októbra 2008 a gestorský výbor do 21. októbra 2008.

Predniesla som, ktoré ústavnoprávny výbor navrhuje výbory, aby prerokovali predložený vládny návrh, prečítala som, ktorý výbor má byť gestorský. V rozprave možno navrhnúť ďalšie výbory, ktoré by predložený legislatívny návrh mali prerokovať.

Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Áno, ďakujem pekne, nech sa páči, zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a tak sa pýtam, či sa chce niekto z prítomných poslancov alebo poslankýň prihlásiť do rozpravy ústne.

Pani spravodajkyňa, nech sa páči. Pani spravodajkyňa je jediná, ktorá sa prihlásila do rozpravy ústne. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

K. Tóthová, poslankyňa: Áno. Vážený pán predsedajúci, už v tomto štádiu chcem upozorniť, aby sa v druhom čítaní nezabudlo na to, že vkladá sa tu § 438 ako b a v ďalšom materiáli týkajúcom sa zavedenia eura sa vkladá § 438a.

Keď som však porovnala oba legislatívne návrhy, zistila som, že dnes prerokovaný legislatívny návrh bude účinný už 15. novembra 2008 a ten, ktorý má vlastne § 438a, bude účinný až od 1. januára. Teda nemôžeme vkladať prechodné ustanovenia pod číslom 438b, pretože v čase 1. novembra nebude ešte účinný § 438a. Preto v tomto legislatívnom návrhu bude treba bod 8 označiť za § 438a a v ďalšom, od januára účinnom legislatívnom návrhu dať číslo 438b.

Ja to pripomínam preto, lebo pri množstve materiálov, ktoré prerokovávame, stala by sa legislatívna chyba, a keďže som už teraz na ňu upozornila, dúfam, že pozmeňujúce návrhy budú v tomto smere predložené.

Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP