Úterý 9. září 2008

Prvý deň rokovania

27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

9. septembra 2008 o 13.33 hodine

 

(Po prerušení rokovania 26. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 27. schôdze NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Takže, vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram teraz rokovanie riadnej 27. schôdze Národnej rady a, samozrejme, v zmysle zákona o rokovacom poriadku bude každý, kto má návrh buď na doplnenie, alebo zmenu programu, alebo chce využiť tento priestor, ako je to obvyklé pred schválením programu riadnej 27. schôdze, dostane slovo.

Chcem ešte na úvod ospravedlniť kolegov Babiča, Kondróta, Micheľa, Patakyho a Radičovú, ktorí požiadali na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie.

Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Eduard Kukan.

Na 27. schôdzu sme určili overovateľov pani poslankyňu Nachtmannovú a pána poslanca Kahanca. Ich náhradníkmi budú pán Jozef Líška a pán poslanec Imre Andruskó.

Navrhnutý program 27. schôdze bol rozdaný a skôr ešte ako dám slovo všetkým tým, ktorí chcú návrh pozmeniť, uvádzam, že na návrh gestorského výboru Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2007, ktorá bola predložená v súlade s príslušným zákonom, uvedie pán guvernér Národnej banky, ako sa to uvádza aj v návrhu programu, je potrebný všeobecný súhlas na jeho vystúpenie, preto budem považovať za vyslovenie súhlasu odsúhlasenie programu, tak ako ste ho obdržali na 27. schôdzu.

Ešte pred tým, samozrejme, ďakujem pekne, budeme sa prezentovať, aby sme zistili, či je 27. schôdza uznášaniaschopná. Prezentujeme sa.

(Prezentácia.) Konštatujem, že je prítomných 132 poslancov a Národná rada je uznášaniaschopná.

Preto pristúpime teraz k schvaľovaniu programu, ešte pred tým, nech sa páči, dámy a páni, vaše návrhy na zmeny a na doplnenie. Predpokladám, že sa asi všetci prihlásili, ktorí mali záujem. Pán predseda... Ešte pán poslanec Mikloško.

Pán predseda Mečiar.

V. Mečiar, poslanec: Vážený pán predseda, tlač číslo 694 predpokladá návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k problematike uzatvorených zmlúv týkajúcich sa prenájmu vodného stupňa Gabčíkovo. Tento návrh som síce predkladal ja, ale na základe dohody so stranou SMER a Slovenskou národnou stranou. Keďže nerešpektujete dohody predtým, predpokladám, že ich nebudete rešpektovať ani túto, a na základe neistoty, že návrh schválite, návrh z rokovania Národnej rady sťahujem.

Ďalej predkladám pozmeňujúci návrh k bodu 647 a to je návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Miroslava Číža na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, aby tento bod bol z rokovania Národnej rady teraz stiahnutý.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Minárik.

P. Minárik, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Dávam návrh do programu, aby Národná rada požiadala vládu, menovite ministra financií, predložiť do 30 dní do parlamentu správu o použití prostriedkov z mimoriadnej dividendy SPP za rok 2007, ktorá bola odsúhlasená a vyplatená vo výške 16 mld. Sk, z toho 51 %, teda 8,16 mld. pripadlo Slovenskej republike. Premiér vlády Slovenskej republiky Robert Fico deklaroval, že zisk SPP by sa mal dať ľudu. Je preto nanajvýš hodné vedieť, ako s jeho časťou, ktorá pripadla Slovenskej republike a spravuje ju vláda, táto vláda naložila.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Kolegyne, kolegovia, dávam návrh zaradiť do programu bod uznesenie Národnej rady, v ktorom Národná rada vyzve podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti pána Harabina, aby sa za svoje antisemitské a vulgárne výroky ospravedlnil Národnej rade a občanom. Minulý týždeň Národná rada prekročila pomyslené tabu, od ktorého sa treba dištancovať. Antisemitizmus a ani ostatné prejavy xenofóbie nemajú miesto v 21. storočí, robme všetko pre to, aby nemali miesto ani na Slovensku, aby sa nestávali prostriedkom politického boja. Toto nie je spor koalície a opozície. Uznesením, v ktorom skonštatujeme, že takéto výroky nemajú miesto v našej spoločnosti a tobôž už na parlamentnej pôde, a vyzveme pána Harabina, aby sa za svoje výroky ospravedlnil, vytvárame prostredie podporujúce hľadanie a tvorbu efektívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, dávam návrh, aby Národná rada zaviazala vládu predložiť správu o činnosti štátnych orgánov v súvislosti s rozhodovaním o pezinskej skládke. Občania Pezinka dlhodobo cez svojich volených zástupcov, ale aj cez svoje občianske protesty vyjadrujú odpor voči skládke. Dnes je stav taký, že skládka sa stavia a Národná rada je orgán, ktorý by mal zastupovať záujmy ľudí, a pokiaľ existujú pochybnosti, a v tomto prípade pochybnosti existujú, o činnosti štátnych orgánov v takto veľkej kauze, tak Národná rada sa tým môže zaoberať a vláda by mala predložiť príslušnú správu tak, aby plénum Národnej rady mohlo o správe diskutovať. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Palko.

V. Palko, poslanec: Vážený pán predseda, navrhujem zaradiť do programu tejto schôdze návrh ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Tento návrh som predložil aj s poslancom Pavlom Minárikom už v apríli tohto roku, vládna koalícia ho vyradila z programu schôdze. Po nedávnom rozhodnutí Ústavného súdu už odpadajú akékoľvek dôvody na odkladanie prerokovania tohto návrhu zákona.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Gabura.

P. Gabura, poslanec: Vážený pán predseda, chcem požiadať snemovňu, aby sa body 51 a 52 zo zdravotných dôvodov prejednávali 16. septembra.

P. Paška, predseda NR SR: 16. septembra?

P. Gabura, poslanec: 16. septembra. Tam som predkladateľ.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa.: Ďakujem. Vážený pán predseda, chcem požiadať túto snemovňu, aby odsúhlasila návrh, aby bod 63, ktorý je návrhom poslancov NR SR Vladimíra Mečiara, Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej a je zaradený ako bod 63, aby sa prejednával budúci týždeň v stredu, t. j. 17. septembra, môže byť o deviatej hodine ráno. Je to žiadosť, aby sme sa mohli všetci predkladatelia zúčastniť prerokovávania. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem. Pán predseda, chcem navrhnúť, aby Národná rada požiadala ministra zahraničných vecí, aby na tejto schôdzi podal informáciu o situácii v Gruzínsku a o možnom ďalšom vývoji v tejto kauze. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Pán predseda, navrhujem, aby bod číslo 86 bol voľba predsedu výboru pre médiá a kultúru, dovtedy vás vyzývam, aby ste iniciovali rokovania o tom, kto má byť ten kandidát, pretože výbor by v riadne fungujúcom parlamente nemal byť bez svojho predsedu.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, ešte raz. Máte konkrétnu...

F. Mikloško, poslanec: Ako bod voľba predsedu výboru pre médiá a kultúru, pre kultúru a médiá, ako bod 86.

P. Paška, predseda NR SR: Čiže až na koniec, hej?

F. Mikloško, poslanec: Po všetkých voľbách.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre, budeme teraz, všetky návrhy sme si vypočuli, budeme o nich jednotlivo hlasovať a potom prijmeme program ako celok.

Takže ako prvý dal návrh pán poslanec Mečiar, aby sme neprerokovávali tlač 694, je to návrh uznesenia, ktorý riešil problematiku... (Reakcie z pléna.) No veď hovorím, že sťahujete a ste predkladateľ, pán predseda, ja len to dokončím, len aby nedošlo k nepresnosti. Čiže dali ste návrh, aby bol stiahnutý, bola stiahnutá tlač 694. (Reakcia poslanca.) Stiahli ste, dobre, je mi to jasné, boli ste tam navrhovateľ, takže keď to stiahnete, tak nemusíme o tom hlasovať.

A potom je váš druhý návrh a o tom budeme hlasovať, aby sme na tejto schôdzi neprerokovávali, len je to druhé čítanie zákona, novely zákona o rokovacom poriadku, takže budeme o tom hlasovať, aj keď si myslím, že sme v druhom čítaní a zákon sa, takže budeme o vašom návrhu hlasovať.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 55 za, 49 proti, 22 sa zdržalo, 8 nehlasovalo.

Čiže budeme rokovať o tomto návrhu v druhom čítaní. Samozrejme, rešpektujúc, že každý vyjadrí v záverečnom hlasovaní v druhom alebo v treťom čítaní, či je zákon vyhovujúci alebo nevyhovujúci.

Teraz pán poslanec Minárik žiada, aby vláda predložila správu o použití prostriedkov z mimoriadnej dividendy Slovenského plynárenského priemyslu. (Reakcia z pléna.) Pán predseda, chvíľočku. (Reakcia poslanca.) Áno, áno. Takže budeme hlasovať o tom, aby vláda predložila správu o použití finančných prostriedkov z mimoriadnej dividendy Slovenského plynárenského priemyslu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 137 prítomných, 60 za, 16 proti, 57 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Potom pán poslanec Janiš žiada, aby sme zaradili bod, teraz ma opravte, pán predseda, ak to budem zle formulovať, uznesenie, ktoré zaviaže, ktorým vyzve Národná rada pána podpredsedu vlády Harabina, aby sa ospravedlnil za údajné antisemitské výroky. Budeme hlasovať. (Reakcia poslanca.) Za antisemitské výroky.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 58 za, 32 proti, 43 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Frešo žiada vládu, aby predložila správu, teraz mi opäť pomôžte, pán poslanec, o konaní vlády v probléme pezinskej skládky? (Reakcia poslanca.) Štátnych orgánov. Jasné. O činnosti štátnych orgánov, dobre. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 132 prítomných, 57 za, 21 proti, 49 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Palko žiada, aby bol na rokovanie 27. schôdze vrátený návrh ústavného zákona o prerokovaní pôvodu majetku. Kým dám o tom hlasovať, chcem len informovať, že uznesenie, ktorým Národná rada pozastavila rokovanie o tomto návrhu, hovorí, že budeme rokovať až po rozhodnutí Ústavného súdu. Pán poslanec, Ústavný súd síce aj za mojej prítomnosti verbálne vyhlásil stanovisko, ktoré ale zatiaľ nie je podrobné k dispozícii a nebolo doručené. Akonáhle bude mať právne relevantnú podobu, samozrejme, aby bolo k dispozícii aj poslancom pri ich rozhodovaní, zaradím váš zákon tak, ako bolo rozhodnuté, do rokovania. Zatiaľ som nález Ústavného súdu do Národnej rady nedostal a ani nebolo zverejnené. To znamená, informácie sú len z ústneho vyhlásenia na rokovaní pléna. Ale znovu opakujem, ak budeme hlasovať, znovu opakujem, zaradím zákon, samozrejme, v zmysle zákona o rokovacom poriadku potom, ako bude v písomnej podobe nález Ústavného súdu. Ale hlasujeme o vašom návrhu.

(Hlasovanie.) 113 prítomných, 35 za, 34 proti, 41 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Váš návrh sme neodsúhlasili.

Pán poslanec Gabura žiadal, aby body 51 a 52, ktoré sú jeho poslaneckou zákonodarnou iniciatívou, mohli byť prerokované v programe 16. septembra od 9.00 hodiny ráno. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Dobre. Takže poprosím organizačný odbor, aby zaregistroval, že sme preložili body 51 a 52 na 16. septembra o 9.00 hod.

Siedmy bod, pani poslankyňa Tóthová, pomôžete mi trošku, aký bol ten návrh, aby sme... (Reakcia poslankyne.) Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Dobre. Takže vyhovujeme aj návrhu pani poslankyne Tóthovej.

Ďalší návrh prišiel od pána poslanca Fronca, ktorý žiada, aby minister zahraničných vecí ešte na tejto schôdzi ako informáciu podal informáciu o rokovaní? Alebo o... (Reakcia poslanca.) Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 121 za, 1 proti, 9 sa zdržali, 3 nehlasovali.

Tento návrh pána poslanca Fronca sme schválili.

Ako posledný podal návrh pán poslanec Mikloško. Ešte predtým, kým dám o ňom hlasovať, alebo ak sa nedohodneme na všeobecnom súhlase, pán poslanec, ja vás chcem len informovať, že na poslaneckých grémiách prebieha rokovanie s vedením aj poslaneckého klubu kresťanských demokratov, ale aj ostatných o obsadení alebo návrhu na voľbu predsedu výboru pre kultúru. Osobne sa domnievam a chcem vás aj požiadať a, samozrejme, ja dám o tom hlasovať, na základe dohody aj tak nebude jednoducho skôr zaradené, a teraz hovorím o grémiu, o ktorom sme hovorili pred konaním tejto schôdze, tento bod programu. Takže my rešpektujeme, že po tom, ako pán Minárik opustil rady Kresťanskodemokratického hnutia, je to post opozície, je to post Kresťanskodemokratického hnutia na základe proporcionality a nebudeme o ňom rokovať bez toho, aby nedošlo k dohode. Ale keď chcete dať hlasovať o vašom návrhu, nech sa páči, zapnite pána Mikloška.

F. Mikloško, poslanec: Pán predseda, ak sme mohli hlasovať o odvolaní na základe jedného procedurálneho návrhu pána Mečiara, môžeme na základe môjho návrhu hlasovať o voľbe. Prosím hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Ja vás len upozorňujem, že budeme hlasovať, ale tak či tak to, akým spôsobom prebehne voľba, bude výsledkom dohôd na poslaneckom grémiu. Takže budeme hlasovať, keďže pán poslanec Mikloško trvá na hlasovaní.

(Hlasovanie.) 110 prítomných, 30 za, 18 proti, 54 sa zdržalo, 8 nehlasovali.

Takže návrh pána poslanca Mikloška sme neodsúhlasili.

Hlasovali sme o všetkých návrhoch na doplnenie a zmeny.

Teraz vás poprosím, kolegyne, kolegovia, aby sme hlasovali o programe 27. schôdze ako o celku, tak ako sme schválili zmeny a presuny jednotlivých alebo doplnenie jednotlivých bodov programu.

(Hlasovanie.) 128 prítomných, 89 za, 1 proti, 32 sa zdržalo, 6 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili program 27. schôdze.

Ešte, páni a dámy, dovoľte niekoľko organizačných usmernení. Keďže schválený program 27. schôdze obsahuje aj vrátený zákon pánom prezidentom, ako aj návrhy na skrátené legislatívne konanie, musíme urobiť sľub poslanca, ktorý nastupuje za pána poslanca Chrbeta, ktorý odišiel do funkcie ministra. Chcem navrhnúť, aby sme o prvých šiestich bodoch hlasovali jednotlivo vždy po ukončení každého bodu a potom aby sme trošku neobvykle vzhľadom na to, že je dnes Pamätný deň holokaustu a o 17.00 hod. bude pripomienkový ceremoniár dole pri pamätníku, hlasovali o ďalších prerokovaných bodoch, ktoré budú nasledovať po týchto prvých šiestich bodoch, až o 18.00 hod., aby na 17.00 hod. sme sa mohli zúčastniť ceremoniálu. (Reakcie z pléna.)

Takže dobre, osobne som chcel, aby prebehli prvé čítania v tom skrátenom legislatívnom, ale ak je všeobecný súhlas na to, aby sme po tom, ako prejdeme aj odhlasujeme jednotlivo prerokovaných prvých šesť bodov, rokovali a hlasovali až zajtra o 11.00 hod. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Dobre.

Takže... Len sme sa dostali trošku do problémov, keďže som preložil prerušenú 26. schôdzu na... Takže bude zajtra potom. Ešte vás požiadam raz o všeobecný súhlas, keďže je pravdepodobné, že veľa z vás využije možnosť zúčastniť sa pripomienkového ceremoniálu, aby sme aj prerušenú 26. schôdzu preložili nazajtra na 11.00 hod. a potom budeme pokračovať hlasovaním o prerokovaných bodoch 27. schôdze. Je všeobecný súhlas? (Reakcia pléna.) No ten pôvodný návrh, ja, samozrejme, chcem to urobiť tak, aby sme našli synchrón, trošku sa nám zbieha viacero záujmov, ale pôvodne som myslel, že po tej šiestej by sme uskutočnili aj dve tajné voľby, a tým pádom by sme prerušili dnes rokovanie schôdze s tým, že sme sa zhodli na tom, že pravdepodobne by bolo lepšie, aby sa hlasovalo až zajtra o 11.00 hod. Môžeme urobiť tú voľbu zajtra. Navrhujem, o 11.00 hod. budeme hlasovať a voľbu urobíme o 17.00 hod. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Dobre. Ďakujem.

Pokiaľ, samozrejme, nedôjde buď na grémiu, alebo hlasovaním k inej dohode, tak po ostatné dni budeme hlasovať tak, ako je to obvyklé, po prerokovaných bodoch o 11.00 hod. doobeda a o 17.00 hod.

Ešte vás chcem informovať, že na grémiu sme sa dohodli, že pri príležitosti 160. výročia vyhlásenia prvej Slovenskej národnej rady prijmeme spoločné vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme toto vyhlásenie prijali v pamätný deň 16. septembra a hlasovali o návrhu uznesenia tohto vyhlásenia 16. septembra o 11.00 hod. s tým, že ho zaradím pred hlasovaním. Ešte sa chcem stretnúť s predstaviteľmi klubov, aby sme si prešli, aký rozsah chcú jednotlivé poslanecké, teda vystúpení chcú jednotlivé poslanecké kluby, ak chcú využiť predtým, ako budeme o tomto vyhlásení hlasovať. Ale to sa dohodneme počas už priebehu programu 27. schôdze. Čiže je všeobecný súhlas, budeme o 11.00 hod. hlasovať o vyhlásení, ktoré prijme Národná rada v súvislosti alebo pri príležitosti 160. výročia prvej Slovenskej národnej rady? (Súhlasná reakcia pléna.) Áno, ďakujem pekne.

A teraz, dámy a páni, budeme... Aha, pán podpredseda Hort požiadal o slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, pred chvíľou sme premárnili jednu obrovskú príležitosť, ako sa so cťou vysporiadať s jednou poľutovaniahodnou záležitosťou. Od toho nešťastného štvrtku sme si už mohli vypočuť a prečítať, že výroky podpredsedu vlády a ministra Harabina odsúdili ako reprezentanti opozície, tak aj reprezentanti koalície. Takže tu nejde o žiadnu prestížnu záležitosť koalície alebo opozície, nemal by tu byť politický spor v tom, či také výroky sú, alebo nie sú tolerovateľné.

Uznesenie, ktoré ste práve odmietli, neprišlo do parlamentu len tak. Bolo predložené preto, lebo výroky, ktoré odsudzuje, odzneli tu, na pôde parlamentu, a preto nestačí, aby postoj, či už jasný, alebo nejasný, odznel niekde inde, mimo tejto sály, v nejakej relácii alebo v novinách. Ten postoj musí odznieť tu, v tomto parlamente. Pretože kým neodznie tu, v tejto sále, tak potom tu, v slovenskom parlamente, zostane naveky nezmazateľná škvrna, že antisemitské výroky sa pripúšťajú, že člen podpredseda vlády môže nazvať poslanca krčmovou nadávkou a že minister spravodlivosti, strážca nad slovenskou justíciou, sa môže bez riadneho súdu poslancovi vyhrážať väzením, ba priamo mu oznamovať, ako s ním slovenská justícia naloží. A navyše pán minister a podpredseda vlády často zdôrazňuje, že sa chce vrátiť na post sudcu.

Dovoľte mi odcitovať zo zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich z § 30 Základné povinnosti sudcu: "V občianskom živote pri výkone funkcie sudcu aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov." Odcitoval som zákon, názor nech si vytvorí každý sám.

Vážené kolegyne, kolegovia, toto už totiž nie je vec zrušenej politickej debaty, toto už nie je spor o tom, čo je a čo nie je nová politická kultúra, toto je hranica, ktorú v parlamente nesmieme prekročiť. A ak ju niekto prekročí z akéhokoľvek dôvodu, podčiarkujem z akéhokoľvek dôvodu, tak my tu predsa oficiálne niečo musíme robiť. Musíme povedať nie. Aspoň na tomto sa musí vedieť zhodnúť socialista s konzervatívcom, liberál s národniarom, poslanec z Košíc s poslancom zo Žiliny, poslanec opozície aj poslanec vládnej koalície. Lebo keď sa na tomto nezhodnú, potom Pán Boh pomáhaj tejto krajine, keď si s takou elementárnou vecou nevie pomôcť parlament!

Dnešný Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si s úctou a pietou v srdci pripomína každý, kto si ctí ľudský život ako dar, kto ho vníma ako výzvu a príležitosť svojimi schopnosťami a umom prispieť k tomu, aby ľudská civilizácia bola spoločnosťou lepších, humánnejších a predovšetkým tolerantnejších ľudí. Spomienka na holokaust nemôže nechať nikoho ľahostajným a všetci musíme byť ostražití pri otvorených či skrytých náznakoch prejavov antisemitizmu či rasovej neznášanlivosti.

V tejto súvislosti my ako opozícia sme nenavrhli znovu odvolávať pána ministra Harabina, hoci za takéto výroky a za takéto správanie by mal odstúpiť sám, aj keby mu len vraj praskli nervy. Nám nerobí žiadnu radosť odvolávať ministrov. My sme vás, vážení kolegovia z koalície, nepostavili pred dilemu, že na jednej strane jeho správanie označíte za neprípustné, ale na druhej strane ho musíte podržať v kresle, čo je naozaj nápor na vaše svedomie.

My sme nechceli zamestnávať parlament ďalšou mimoriadnou schôdzou. My sme vám ponúkli adekvátny a kultúrny spôsob, ako sa k celej veci postaviť, aby tu tieto antisemitské výroky nezostali škvrnou, spôsob, ktorý by mohol zabrániť akýmkoľvek pochybnostiam u nás doma aj v zahraničí, akýmkoľvek obvineniam a pochybnostiam, čo za parlament sedí v Bratislave, spôsob, akým vyslať jasné posolstvo, že takto nie.

Parlament, ktorého poslanecká koaličná väčšina zostane k takýmto výrokom, aké tu odzneli vo štvrtok minulý týždeň, hluchá, takýto parlament, bohužiaľ, hovorí áno. Vyjadrujeme nad tým poľutovanie spolu s naším zásadným nie.

Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Budeme pokračovať, kolegyne, kolegovia, v schválenom programe 27. schôdze a pristúpime teraz k

informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Poprosím pani predsedníčku, pani poslankyňu Zmajkovičovú, aby nám podala informáciu.

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu.

Prezident Slovenskej republiky vymenoval 18. augusta 2008 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Chrbeta za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uvedeným dňom sa jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neuplatňuje. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Chrbet kandidoval na funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na kandidátnej listine za stranu Slovenská národná strana.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška svojím rozhodnutím č. 714 z 19. augusta 2008 vyhlásil v súvislosti s vymenovaním poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Chrbeta za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, dňa 18. augusta 2008 podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Chrbeta nastupuje za Slovenskú národnú stranu dňom 19. augusta 2008 podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 náhradník Jaroslav Izák, narodený 25. apríla 1955, bytom Handlová.

Poslanec Dušan Muňko, ktorý od 19. júla 2006 neuplatňoval svoj mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky počas výkonu funkcie štátneho tajomníka, doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2008 písomné vyhlásenie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V súlade s čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Muňka zaniká dňom doručenia tohto písomného vyhlásenia, t. j. 20. augusta 2008.

Uvedenú skutočnosť predseda Národnej rady Slovenskej republiky vzal na vedomie svojím rozhodnutím č. 719 z 20. augusta 2008. Súčasne rozhodnutím č. 764 z 26. augusta 2008 podľa § 47 ods. 6 zákona č. 333/2000 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlásil, že

1. na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Muňka za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňa 26. augusta 2008 poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ľubica Rošková, ktorá 5. júla 2006 nastúpila ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka;

2. v súvislosti s nastúpením poslankyne Ľubice Roškovej na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Muňka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia dňa 26. augusta 2008 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Boris Hradecký, ktorý 9. mája 2007 nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Muňka.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška súčasne svojím rozhodnutím č. 715 z 19. augusta 2008 a č. 772 z 2. septembra 2008 v súlade s § 57 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 47 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, o podanie informácie o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom Národnej rade Slovenskej republiky.

Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z týchto predpisov a citovaných rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto úkony:

1. Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s citovanými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 714 a 715 z 19. augusta 2008, č. 719 z 20. augusta 2008 a č. 777 z 2. septembra 2008. Súčasne sa oboznámil so zápisnicou Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 a zistil, že

a) nastupujúci náhradník Jaroslav Izák je uvedený v poradí kandidátnej listiny strany Slovenskej národnej strany tak, ako ho vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 714 z 19. augusta 2008,

b) nastupujúci náhradníci Ľubica Rošková a Boris Hradecký sú uvedení v poradí kandidátnej listiny strany SMER - sociálna demokracia tak, ako ho vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí č. 764 z 26. augusta 2008.

Všetci uvedení náhradníci spĺňajú podmienky určené v § 47 ods. 1 citovaného zákona č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov pre nastúpenie náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie:

"Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 9. septembra 2008 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky:

Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že

1. prezident Slovenskej republiky vymenoval 18. augusta 2008 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Chrbeta za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, uvedeným dňom sa jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky neuplatňuje;

2. predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 714 z 19. augusta 2008 vyhlásil, že na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Chrbeta nastupuje za Slovenskú národnú stranu dňom 19. augusta 2008 podľa poradia uvedeného v zápisnici Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 17. júna 2006 náhradník Jaroslav Izák;

3. mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Muňka zaniká dňom doručenia písomného vyhlásenia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 20. augusta 2008;

4. na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Muňka za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňa 26. augusta 2008 poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ľubica Rošková, ktorá 5. júla 2006 nastúpila ako náhradníčka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka;

5. v súvislosti s nastúpením poslankyne Ľubice Roškovej na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Muňka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka nastupuje za stranu SMER - sociálna demokracia dňa 26. augusta 2008 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Boris Hradecký, ktorý 9. mája 2007 nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;

6. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán predseda, prosím, dajte hlasovať.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, ďakujem, pani predsedníčka, za podanie informácie, len je ešte najprv potrebné otvoriť rozpravu o tomto bode programu.

Takže sa pýtam, keďže som nedostal písomnú prihlášku, kto sa do rozpravy chce prihlásiť ústne? Pokiaľ nikto, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Vážené kolegyne, kolegovia, predsedníčka mandátového a imunitného výboru predniesla návrh uznesenia Národnej rady, dávam preto o tomto návrhu hlasovať. Prepáčte, ospravedlňujeme sa trošku.

(Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za návrh 123 poslancov.

Konštatujem, že sme schválili uznesenie o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Teraz poprosím pána Jaroslava Izáka, aby sa dostavil do rokovacej sály.

(Príchod poslanca do rokovacej sály.)

Ďakujem pekne.

Vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime teraz k

sľubu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem pripomenúť, že podľa § 4 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na Ústavu Slovenskej republiky, povie slovo "sľubujem" a podá ruku predsedovi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.

Teraz prosím pána poslanca Jaroslava Izáka, aby predstúpil pred rečnícke miesto a zložil ústavou predpísaný sľub.

Zároveň poprosím podpredsedníčku Národnej rady Annu Belousovovú, aby prečítala text sľubu.

Zároveň vám ďakujem pekne, páni kolegovia, počas sľubu budeme stáť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.

(Akt sľubu poslanca.)

J. Izák, poslanec: Sľubujem. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Zaujmite, prosím, svoje miesto v rokovacej sále. Dovoľte mi, aby som aj vo vašom mene zaželal pánovi poslancov veľa úspechov v práci Národnej rady a v jej výboroch.

Teraz mi dovoľte vyhlásiť päťminútovú prestávku, aby mohli zamestnanci kancelárie zapracovať meno nového poslanca do hlasového systému. Päťminútová prestávka.

(Technická prestávka.)

(Po prestávke.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás pozval do rokovacej sály, budeme pokračovať v rokovaní o schválenom programe tejto schôdze Národnej rady.

Poprosím všetkých, aby sa dostavili do rokovacej sály aj z toho dôvodu, že v zmysle schváleného postupu budeme o jednotlivých bodoch, po prerokovaní jednotlivých bodov budeme aj hlasovať, takže poprosím, aby ste došli do sály, aby sme nerušili rečníka, ak budeme pokračovať v schválenom bode programu.

Takže, vážené kolegyne, kolegovia, v rokovaní pokračujeme

návrhom na zmeny v zložení výborov a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento návrh ste dostali ako tlač 764 a bol vypracovaný na základe návrhu poslancov členov poslaneckého klubu za Slovenskú národnú stranu a Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko.

Chcem len pripomenúť, že navrhuje sa, aby Národná rada zvolila poslanca Izáka za člena výboru pre hospodársku politiku a za overovateľa Národnej rady a poslankyňu Kramplovú za členku zahraničného výboru.

Otváram rozpravu a pýtam sa, či sa niekto chce vyjadriť k tomuto návrhu. Pokiaľ nie, vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu.

Dávam teda hlasovať o návrhu na zmeny v zložení výborov a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky tak, ako je uvedený v tlači 764. Prezentujeme sa, prosím, a hlasujeme. Prepáčte, ruším toto hlasovanie. Ešte pravdepodobne technici budú potrebovať jednu operáciu, aby sme všetci vytiahli karty a znovu ich opätovne zastrčili, takže vás poprosím, aby ste si skontrolovali, či vám na displeji vyskočilo "identifikácia potvrdená". Ďakujem pekne. Predpokladám, že všetci sme túto operáciu zvládli.

Takže opätovne vás poprosím, aby sme sa prezentovali a hlasovali o tomto návrhu, tak ako je uvedený v tlači 764.

(Hlasovanie.) Prítomných 107 poslancov, za 106, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada schválila návrh na zmeny v zložení výborov a voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky.

Teraz, vážené panie poslankyne a páni poslanci, pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu

o zákone z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Materiál ste dostali ako tlač 703.

Poprosím spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Jána Richtera, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto vráteného zákona vo výboroch. Máte slovo, pán poslanec.

J. Richter, poslanec: Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 703).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 25. júla tohto roku č. 708 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu podľa § 75 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval uvedený vrátený zákon 2. septembra tohto roku. Neprijal platné uznesenie, nakoľko odporúčanie schváliť zákon v znení pripomienok prezidenta republiky nezískalo súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť podľa § 84 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku. Za návrh nehlasoval nikto, proti nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržali 9 poslanci. Z celkového počtu výboru 12 bolo prítomných 9 poslancov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval uvedený vrátený návrh zákona 2. septembra 2008, prijal uznesenie č. 427. Nesúhlasil s pripomienkami uvedenými v III. časti rozhodnutia prezidenta republiky z 23. júla 2008 č. 2019/2008 BA a odporučil zákon z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v pôvodnom znení. Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v časti III sú uvedené v bodoch 1 až 12 v písomnej informácii, ktorá bola rozdaná všetkým poslancom Národnej rady.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 3. júla 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky vyjadrený v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie rokoval 9. septembra tohto roku o spoločnej správe na svojej 42. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, nakoľko výbor nebol uznášaniaschopný v zmysle zákona č. 350 o rokovacom poriadku. Počet poslancov prítomných z 12 bol 6, nezúčastnili sa poslanci zastupujúci opozíciu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky určil spoločného spravodajcu poslanca Jána Richtera informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovania výborov podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Vážený pán podpredseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločný spravodajca výborov v súlade s § 80 ods. 2 zákona 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem tento ďalší postup, o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto informácie hlasovať nasledovne:

O bode 1 samostatne, jedná sa o § 70 až 72, kde pán prezident navrhuje k vete "Policajt vydá potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu" doplniť "na mieste".

O bodoch 2 až 4 a 7 až 10 hlasovať spoločne, jedná sa o druhý oddiel zákona, ktorý pojednáva o odbornej spôsobilosti a licencii súvisiacou so skúškou. Tieto body spolu súvisia, preto je nevyhnutné o nich hlasovať spoločne.

O bode 11 odporúčam hlasovať samostatne. Bod 11 poníma problematiku diaľnic a zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave stavby diaľnic.

O bodoch 5, 6 a 12 odporúčam hlasovať spoločne, jedná sa o účinnosť. Je to čl. X zákona, v ktorom sa uvádza účinnosť od "1. 10. 2008", prezident vo svojej pripomienke navrhuje posunúť účinnosť od "1. 12. 2008". Tieto body spolu súvisia, a preto je nevyhnutné opätovne o nich hlasovať spoločne.

Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto vrátenému zákonu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP