Středa 10. září 2008

Tretí deň rokovania

26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

10. septembra 2008 o 11.08 hodine

 

(Po prerušení rokovania 27. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 26. schôdze NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o pozornosť a koncentráciu, budeme po krátkej prestávke pokračovať v rokovaní, a to tak, ako sme včera dohodli, v prerušenej 26. schôdzi, kde nám zostalo hlasovanie o podanom návrhu o uznesení, kde sme nemohli hlasovať vzhľadom na neuznášaniaschopnosť.

Takže kým pristúpime k hlasovaniu, ja zistím prítomnosť. Takže vás poprosím, aby sme sa najprv prezentovali. Je dvadsiata šiesta, ešte raz, aby nedošlo, dámy a páni, k nejakému nedorozumeniu, tak ako som včera určil, pokračujeme v nedokončenej 26. mimoriadnej schôdzi, ktorú sme prerušili hlasovaním preto, lebo sme neboli uznášaniaschopní. Takže predtým ako pristúpime k záverečnému hlasovaniu, chcem zistiť uznášaniaschopnosť 26. schôdze.

Pán predseda Mečiar, ja som sa pozrel, jednak som predtým, ako pán predseda Mečiar vystúpil, vyhlásil 26. schôdzu za prerušenú, to znamená, pán predseda sa prihlásil po tom, ako som formálne prerušil, ale pokiaľ som si pozrel záznam, pán predseda oznámil len, že sa nezúčastní na hlasovaní. Ale, pán predseda, môžeme? Pokiaľ som dobre rozumel a pozrel si, vy ste nestiahli ten návrh. Stiahli ste, pán predseda? (Reakcia poslanca.) Ale nestiahli ste návrh uznesenia. Nie.

Takže budeme, dámy a páni, poprosím vás o zistenie vašej prítomnosti, prezentujeme sa pred hlasovaním, ešte nehlasujeme, prezentujeme sa pred hlasovaním, aby sme zistili uznášaniaschopnosť.

Takže vás poprosím, aby sme teraz pristúpili k hlasovaniu. Pani spravodajkyňa, ja vás poprosím, pani poslankyňa Tóthová, keby ste uviedli ešte to záverečné hlasovanie. Pani poslankyňa, nemusíte to hľadať, ten návrh toho uznesenia je všeobecne známy, odznel a je rozdaný v laviciach, len formálne vás poprosím, aby ste prišli k pultu, aby sme mohli uviesť to hlasovanie. (Ruch v sále.) Dámy a páni, poprosím vás o pokoj, budeme hlasovať tak, ako navrhne pani spravodajkyňa, pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, keďže ste uzavreli rozpravu, prosím, dajte hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 81 prítomných, 21 za, 14 proti, 44 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že sme návrh uznesenia neschválili.

Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa.

Vyhlasujem 26. mimoriadnu schôdzu za skončenú.

(Rokovanie 26. schôdze NR SR sa skončilo o 11.13 hodine.)

(Po skončení rokovania 26. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 27. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP