Čtvrtek 3. července 2008

Siedmy deň rokovania

24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

3. júla 2008 o 9.00 hodine

 

[Neverejné rokovanie o Správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2007 a o Súhrnnej výročnej správe o obchode s vojenským materiálom za rok 2007 (tlač 603).]

(Po 10-minútovej prestávke pokračovalo verejné rokovanie 24. schôdze NR SR o 10.32 hodine.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na neprítomnosť pána poslanca Mečiara v sále budeme teraz pokračovať v prerušenej rozprave v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 608.

Prosím podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov, a taktiež spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Jána Richtera, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.

Do rozpravy sú ešte písomne prihlásení poslanci Iván Farkas a Rafael Rafaj. Pán poslanec Abrhan, ako viete, sa vzdal svojho vystúpenia v rozprave, do ktorej bol prihlásený písomne.

Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Farkasovi a pripraví sa pán poslanec Rafael Rafaj. Pán poslanec, nech sa páči, je tu priestor pre vaše vystúpenie v rozprave.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, chcel by som sa v rozprave vyjadriť v súvislosti s vládnym návrhom zákona o cestnej premávke len k tej časti, ktorá zavádza v tomto zákone povinnosť kontroly originality motorových vozidiel.

Pôvodný vládou schválený návrh zákona o cestnej premávke je v tejto oblasti maximalistický. Navrhovateľ totiž na rozdiel od súčasnej praxe, kedy sa táto povinnosť týka len individuálne dovezených motorových vozidiel, chcel týmto návrhom zákona rozšíriť povinnosť kontroly originality na všetky zmeny vlastníckych práv alebo prevodov držby vozidla. Nezohľadňoval pritom v návrhu zákona evidentné prípady, neuviedol výnimky, kedy je tento úkon naprosto zbytočný. Ide o nasledujúce prípady: keď sa vozidlo predáva z prvej ruky, t. j. pri prvej zmene vlastníka, keď vozidlo predáva vlastne prvý majiteľ, keď sa zmena vlastníka alebo držiteľa udeje medzi priamymi rodinnými príslušníkmi, keď po splatení lízingových splátok alebo úveru sa vozidlo prepisuje na dovtedajšieho nájomcu alebo keď vozidlo predáva zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý s tým vozidlom jazdil a tak ďalej, v rade ďalších prípadov.

Navrhovateľ teda predložil maximalistický návrh, ktorý absolutizoval kontrolu originality a nezobral do úvahy prípady, kedy je to neopodstatnené. Mnou predložený pozmeňujúci návrh schválený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu o tom, že sa má zachovať súčasná prax aj v budúcnosti, bol taktiež maximalistický, ale s opačným znamienkom. Zmyslom tohto návrhu bolo iniciovanie odbornej a politickej diskusie o rozsahu kontroly originality. Tento môj zámer sa naplnil, pretože viac mesiacov dozadu v súvislosti s návrhom zákona o cestnej premávke sa v tlači pred verejnosťou vedená odborná diskusia obmedzila na zimné pneumatiky, obmedzenie rýchlosti v obciach, zvýšenie pokút a zavedenie celoročného povinného svietenia. Niektoré dielčie novinky, ktoré tento zákon zavádza, boli opomenuté. Môj návrh predložený vo výbore bol maximalistický, pričom som vedel, že po kvalitnej diskusii vo výboroch a v pléne Národnej rady, ale aj v tlači nemá šancu v mnou navrhnutej podobe zostať v konečnom znení zákona, bude teda upravený. K tomu aj došlo.

Myslím si, že návrh, ktorý bol schválený v gestorskom výbore pre obranu a bezpečnosť a ktorý je obsiahnutý v spoločnej správe, je kvalitnejší, v značnej miere vylepšuje mnou predložený návrh, pretože sa čiastočne vracia k pôvodnému zneniu § 116 ods. 1, rozširuje povinnosť kontroly originality pri odhlásení vozidla do cudziny, pri výmene podvozka a karosérie alebo identifikátorov a pri trvalej zmene farby vozidla a rozširuje tým kontrolu originality v porovnaní so súčasnou praxou... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Pán poslanec, poprosím chvíľu strpenia. Pani kolegyne, kolegovia, trošku venujme pozornosť prebiehajúcej rozprave, je to určite aj z pohľadu vládnej koalície veľmi dôležitý zákon, tak poprosím o pozornosť k vystupujúcemu rečníkovi. Ďakujem za porozumenie.

I. Farkas, poslanec: Bude ale potrebné v tomto zákone ďalej upresňovať legislatívny rámec povinnosti kontroly originality a bude potrebné priblížiť, zosúladiť znenie zákona č. 725/2004 Z. z. a tohto zákona o cestnej premávke v oblasti povinnej kontroly originality. V zákone č. 725 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách sa uzákonila povinnosť kontroly originality ešte v roku 2004 a len od začiatku tohto roka máme túto činnosť overenú praxou, od začiatku tohto roka je povinná kontrola originality pri individuálnom dovoze motorových vozidiel.

Prax nám ukázala, aké sú nedostatky v tejto oblasti. Vyhláška č. 578 určila počet pracovísk siete pracovných kontrolných staníc v počte 165 na celom území republiky. Začiatkom tohto roka, keď sa zaviedla povinnosť kontroly originality na individuálne dovezené vozidlá, fungovalo asi 40 staníc, momentálne ich funguje 84 na celom území republiky. Z pohľadu motoristov v niektorých prípadoch došlo k zbytočnej duplicite, lebo pri dovoze auta najprv museli vykonať kontrolu originality začiatkom roka, následne im aj policajti preverili identifikátory auta.

Ďalším nedostatkom je skutočnosť, že cena za túto službu nie je regulovaná. Ministerstvo zverejnilo iba takzvanú odporúčanú cenu pre kontrolné stanice. Napriek odporúčaniu sa vyskytli prípady, že tento úkon sa v niektorých regiónoch vykonal za 4 500 Sk. Orgán činný v trestnom konaní na poli kontroly originality je nahradený formou preneseného výkonu štátnej správy jednou jedinou súkromnou spoločnosťou, pričom táto spoločnosť nevyhrala výberové konanie alebo verejnú súťaž, bola úradníkmi ministerstva dopravy určená. Táto spoločnosť určuje rámec pôsobnosti kontrolných staníc a metodicky riadi ich činnosť a kontrolné stanice jej platia za poskytované služby.

Na území Európskej únie má zhruba 0,5 % motorových vozidiel problém s originalitou, tieto vozidlá sú buď kradnuté, alebo majú pozmenené identifikátory. Na základe kvalifikovaného odhadu na Slovensku je podobná situácia, asi 0,5 % až 1 % vozidiel má takýto problém. Preto treba zvážiť, či je rozumné rozšíriť povinnosť kontroly originality na všetky vozidlá, na všetky zmeny, ako to stanovuje zákon č. 725 a ako to má zakotviť aj návrh zákona o cestnej premávke, aj keď od začiatku tohto roka v praxi sa povinnosť vzťahuje len na individuálny dovoz vozidiel. Bude treba nájsť vyváženú rovnováhu, aby sa ubránil záujem vlastníkov motorových vozidiel, aby v evidentných prípadoch, kedy je kontrola originality zbytočná, neboli zbytočne časovo, finančne a administratívne zaťažovaní. Ale na druhej strane, aby sa postupne odfiltrovali kradnuté autá a autá s pozmeňovanými identifikátormi. Nesmieme zabudnúť ani na záujem prevádzkovateľov kontrolných staníc, aby táto činnosť bola pre nich rentabilná, aby sa postupne naplnil vyhláškou stanovený počet kontrolných staníc ku spokojnosti občanov.

Bude ale veľmi dôležité, aby sa cena služby regulovala, lebo nezabúdajme, tento úkon sa robí vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Aby nedochádzalo k úletom ako v prípade, keď prevádzkovateľ služby túto službu vykonáva za 4 500 Sk. Za zváženie navrhujem dva spôsoby stanovenia ceny pre kontrolu originality: buď vo forme dvojitej regulovanej ceny, ceny základnej a ceny zvýhodnenej do 1 000 Sk pre staršie vozidlá, ktorým sa kontrola originality obmedzuje na kontrolu identifikátorov, pričom cena základná aby zohľadňovala oprávnené náklady kontrolnej stanice a obsahovala by primeraný zisk. Alebo vo forme ceny závislej od kubatúry alebo výkonu vozidla podobne tomu, ako je stanovené poistné u poistenia zodpovednosti motorových vozidiel. Tým by sa naplnil sociálny aspekt cenotvorby.

Každopádne výkon kontroly originality musí byť vyvážený, musí sa nájsť rovnováha medzi záujmom prevádzkovateľov kontrolných staníc a záujmom verejnosti, majiteľov motorových vozidiel, aby sa táto služba nestala zlatou baňou pre prevádzkovateľov za cenu zdierania kože motoristov. Bude potrebná regulácia cien a bude potrebné zakotviť do obidvoch zákonov prípady, výnimky, kedy nebude potrebné vykonávať kontrolu originality.

Doterajšia prax ukázala, že v tomto duchu mal byť naformulovaný už zákon č. 725/2004 Z. z., ale aj zákon o cestnej premávke, o ktorom rokujeme práve teraz. Je tu ale povinnosť predkladateľov, ministerstva vnútra a ministerstva dopravy, aby vhodným spôsobom nastavili pravidlá kontroly originality. V tomto prípade a v podobných prípadoch nie je predsa žiaduce, aby pravidlá boli nastavené poslaneckým návrhom zákona. Tieto pravidlá musia byť transparentné, exaktné a spoločensky prijateľné.

Ďakujem pekne za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne za vystúpenie v rozprave. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Farkasa sa neprihlásil... A hlási sa, pardon, pán spravodajca? Jediný. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Slovo má pán poslanec Richter, nech sa páči.

J. Richter, poslanec: Ďakujem pekne. Pán poslanec, veľmi stručne. Pokladám za povinnosť zareagovať, pretože bol som to ja, ktorý, áno, aj na základe diskusie, ktorá predtým bola aj v iných výboroch, som na výbor pre obranu a bezpečnosť predložil pozmeňovák, ktorý je dnes zakotvený v spoločnej správe. Súhlasím s vami, že asi si žiada väčší čas špecifikácia a pomenovanie a naplnenie litery zákona č. 725, ktorá je od 1. januára platná aj s istou špecifikáciou, pretože minimálne lízingové spoločnosti a ďalšie veci ako celkom objektívne a reálne by do tej kategórie nemali zapadnúť.

Len pre pamäť treba povedať jednu vec, že ste to boli práve vy, ktorý pri prerokovávaní toho zákona v tom októbri 2007 ste navrhli rozšírenie okruhu kontroly originality na každú jednu zmenu majiteľa a na každú zmenu farby vozidla a rozšírenie na každý vývoz ojazdeného vozidla do zahraničia. Opakujem, nie zo, ale do zahraničia.

Ja som sa obrátil aj na generálneho prokurátora o stanovisko, vysvetlenie, jeho pohľad, skôr než som tento návrh vo výbore predložil. Aj to ma utvrdilo v tom, že som ten návrh predložil, pretože som dostal od neho nejakú odpoveď, že pri posudzovaní návrhu zákona je dôležité tiež skúmať proporcionalitu medzi verejným záujmom, to znamená otázka trestnej činnosti, a záujmom jednotlivca. Z tohto pohľadu poukazujem na nerovnováhu v neprospech jednotlivca, pretože je podaný neprimerane z hľadiska finančných a iných aspektov a neplní tú rovnováhu. Ale zároveň sa vyjadril k tomu, že v tejto súvislosti je diskutabilná tiež povinnosť predkladať odborný posudok o kontrole originality vozidla pri odhlasovaní vozidla do cudziny z jednoduchého dôvodu, nemusí byť akceptovaný ten posudok v cudzine, pretože toto nie je unifikované... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Chcete reagovať, pán poslanec? Prosím vás, zapnite pána poslanca Farkasa, nech sa páči.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som v krátkosti reagoval na slová pána kolegu poslanca. Došlo zrejme k omylu. Ja som v roku 2004 nevystupoval v pléne k tomuto návrhu, k tej 725-ke. Je pravda, že vlani, keď sme rokovali o novelizácii toho zákona, tak som mal záujem vystúpiť, ale nevystúpil som v parlamente. A ten text, ktorý som mal záujem prečítať v Národnej rade, bol vyvesený na istej webstránke, je to pravda.

Na druhej strane musím povedať, že to, čo ste povedali, súhlasím vlastne s tým, že skutočne ten môj návrh v tom výbore finančnom bol vlastne maximalistický a tým, že sa upravil v gestorskom výbore, tým pádom vlastne došlo k rozšíreniu o tie absolútne potrebné úkony v tých kategóriách, ktoré boli uvedené v zákone v § 116 ods. 1 v písm. b), c), d).

Takže súhlasím s tým. Aj keď iste, pán poslanec Richter, bude potrebná ďalšia diskusia ohľadne okruhu presného určenia, kedy je potrebné, aby tento úkon bol vykonaný.

Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi poslancovi Rafaelovi Rafajovi, ktorý je posledný prihlásený do rozpravy k tomuto bodu písomne. Po jeho vystúpení a prípadných faktických poznámkach bude možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Pán poslanec, nech sa páči.

R. Rafaj, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte, aby som aj ja v krátkosti... (Kýchnutie ministra a reakcia z pléna: Na zdravie, pán minister.) Na zdravie, takže mám požehnanie pre tento pozmeňovák? (Smiech rečníka.) Ďakujem.

Ide v podstate podľa mňa o jednoduchý pozmeňujúcich návrh, ktorý by mal riešiť zvýšenú ochranu chodcov. Chodcov, ktorí sú v cestnej premávke podľa § 2 účastníkmi cestnej premávky. A mám za to, že všetci účastníci cestnej premávky by mali byť rovnocenní vo svojich právach a povinnostiach, ale aj v maximálnej ochrane.

Keďže chodec je - a myslíme tým chodca vo všetkých demografických kategóriách, čiže od malých detí až po starcov - asi najviac ohrozenou skupinou účastníkov cestnej premávky, a to paradoxne aj na priechodoch pre chodcov, tak si dovoľujem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý by chodcom v záujme ich zvýšenej bezpečnosti a zabezpečenia čo maximálnej pozornosti venovania sa situácii a jej vyhodnoteniu obmedzil použitie mobilných telefónov v čase prechodu cez priechod pre chodcov, resp. pri pohybe cez vozovku alebo po vozovke.

Každý psychológ vám povie, že pri takejto činnosti je pozornosť telefonujúceho znížená na minimum, v istých vypätých situáciách je dokonca nulová, takmer nulová, najmä ak očami podvedome vidí pred sebou priechod pre chodcov a má signál, že môže ísť, pričom nevie vyhodnotiť situáciu, keď auto je už tak blízko priechodu, že by nedokázal ho zastaviť.

Takže myslím si, že toto malé opatrenie v záujme bezpečnosti chodcov bude pochopené nielen vodičmi, ktorým odľahne, ale aj samotným chodcom, rodičom detí, ale aj ľuďom, ktorí sú zaneprázdnení a príliš rýchlo sa ponáhľajú. Takže tu je môj pozmeňujúci návrh:

Paragraf 53 sa dopĺňa o nový bod 5, ktorý znie:

"(5) Chodec prechádzajúci cez cestu priechodom pre chodcov alebo ak sa nachádza na vozovke, alebo ak prechádza cez vozovku mimo priechod pre chodcov, nesmie používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia na počúvanie hudby, ani iné technické prostriedky znižujúce jeho pozornosť."

Odôvodnenie som vám už vysvetlil a ďakujem, ak vás oslovil a nájdem preň vašu podporu.

Ďakujem. To je všetko.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou sa nehlási nikto. Pýtam sa teraz, kto sa chce k tomuto bodu prihlásiť do rozpravy ústne? Pán poslanec Štefan Zelník, Daniel Lipšic, Peter Pelegrini, Martin Kuruc, József Berényi, Ján Pataky, Marián Kovačócy, Tibor Lebocký, László Köteles, Ján Kovarčík. Páni technici, pán Kovarčík je posledný? Ďakujem pekne. Končím možnosť prihlásenia sa... Pardon, ešte Július Brocka? Ja vás vidím, pán kolega, takže ešte Júliusa Brocku tam skúste nahodiť. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Július Brocka je posledný. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

A slovo má pán poslanec Štefan Zelník, nech sa páči.

Š. Zelník, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, môj pozmeňujúci návrh je veľmi krátky a týka sa čl. I § 91 ods. 4 a tento článok upraviť nasledovne:

"(4) Ak držiteľ vodičského oprávnenia poruší pravidlá cestnej premávky použitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru môže rozhodnúť o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti", vypúšťa sa, ďalšie pokračovanie, "a môže podmieniť vrátenie vodičského preukazu absolvovaním osvetovej prednášky o rizikách užívania alkoholu a iných návykových látok pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky."

Na základe rozboru § 91 ods. 4 berieme do úvahy dostatočné sankcionovanie pri vybavovaní priestupku, a preto navrhujeme vypustenie "absolvovania osvetových prednášok", pretože okrem liečby nemá dostatočný účinok na zmenu správania sa osoby, ktorá spôsobila priestupok v cestnej premávke. Takéto nariadenia môže nariadiť jedine súd, v opačnom prípade by to bolo protizákonné.

Navyše zákon ani neupravuje, kto by takéto osvetové prednášky mal robiť a akým spôsobom by sa dotyčný mohol na takúto osvetovú prednášku prihlásiť. V tomto v úzkej nadväznosti je, samozrejme, aj v § 92, teda v čl. I § 92 ods. 2 vypustiť písmeno d), ktoré hovorí o tom, že "ak nepreukázal, že v určenej lehote absolvoval osvetovú prednášku o rizikách užívania alkoholu a iných návykových látok, nemôže byť vrátené vodičské oprávnenie".

Ďakujem za podporu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou poznámkou sa nehlási nikto.

Ďalším prihláseným do rozpravy ústne je pán poslanec Daniel Lipšic, nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, mám požehnanie na vystúpenie? Ako pán poslanec Rafaj sa pýtal, či má na pozmeňujúci návrh, tak zrejme sa budeme ministrov pýtať, či môžeme niečo predložiť a povedať.

Ja pozmeňujúci návrh nepredkladám, ale chcel by som sa vyjadriť s podporou návrhu, ktorý tu zarezonoval včera v snemovni, a povedať aj, prečo ten návrh chcem podporiť. A ten sa týka návrhu, aby - ak chceme schvaľovať tento nový zákon - boli spod imunity pre dopravné priestupky vyňatí poslanci. A poviem, prečo považujem tento návrh za strašne dôležitý, keď ideme hlasovať o novom cestnom zákone, ktorý veľmi výrazne zvyšuje sankcie za dopravné priestupky. Či je to správne, alebo to nie je správne, je vec diskusie. Ale považujem v štáte, ktorý sa volá právnym štátom, za neakceptovateľné, aby sme rozhodovali v situácii, keď sa tieto zvýšené sankcie na nás nebudú vzťahovať.

Ak by sme sa mali zhodnúť na tom - a v tom sa zhodneme asi aj so sociálnodemokratickou vládou -, aký je najdôležitejší princíp právneho štátu, tak to je princíp rovnosti pred zákonom. Ten princíp je dôležitý preto, že chráni občanov tohto štátu pred tým, aby sme v parlamente prijímali pomerne absurdné zákony. Je tomu tak preto, že tie zákony sa vzťahujú aj na nás. Inými slovami. Ak my prijmeme zlý zákon, ktorý má vážne následky, on sa vzťahuje aj na nás. To je rovnosť pred zákonom. A to zabraňuje parlamentu, aby naozaj prijímal svojvoľné, absurdné zákony.

Ak sa rozhodneme napríklad prijať právnu úpravu eutanázie, fajn, ale vystavujeme aj sami seba riziku, že jej v nejakom okamihu budeme podliehať. To znamená, tento princíp, že nikto nestojí nad zákonom, obmedzuje suveréna, ľud a jeho zástupcov v parlamente, aby prijímal absurdné a svojvoľné zákony. V tomto prípade si myslím, ale že je veľmi ťažké, aby sme mali my morálne právo rozhodovať, ako zvýšime sankcie pre dopravné priestupky, keď im sami nepodliehame? Nie je problém. - Pán minister, poďte si sem sadnúť.

Nie je problém, nie je problém, aby sme rozhodovali o zvýšení sankcií na 40-tisíc, na milión, dva milióny, keď je zrejmé, že tým sankciám nepodliehame. To si myslím, že je problém, pre ktorý bez tohto pozmeňujúceho návrhu a jeho schválenia, myslím si, že nemáme morálne právo rozhodovať o drastickom zvyšovaní pokút pre dopravné priestupky.

Vy ste tu už včera, pán minister, mali také vystúpenie, aké mávate vo zvyku, že to je vec poslancov a bla-bla-bla. Však je to vec poslancov, je to vec toho, aj ako ste vy hlasovali ako poslanec. Ja tu mám vypísané vaše hlasovania ohľadne imunity a tiež ste vždy hlasovali teda zle. Keď hovoríme aj o priestupkovej imunite, aj vaším hlasovaním bola zavedená priestupková imunita, aj vy ste hlasovali proti tomu, aby sa zužovala imunita. Čiže máte za sebou tiež nejakú históriu hlasovania ako poslanec. Moc by som na vašom mieste pri imunite buď nevystupoval, alebo neobviňoval nikoho ako pána poslanca Kahanca, pána poslanca Kahanca... (Reakcia ministra.) Však ja som to presadzoval. (Reakcia ministra.) Nepodarilo sa. Áno, ale som to presadzoval, presadzoval. A môj postoj v tejto veci je konzistentný. (Reakcia ministra.) No... Tak dobre, keď aj tvoj, tak potom si poďme pozrieť to hlasovanie.

6. 7. 2004 tento parlament hlasoval o návrhu, o mojom návrhu, na zúženie imunity. Pán poslanec Kaliňák tento návrh nepodporil. Ideme ďalej. (Reakcia ministra.) Keď sa... Takže pán minister je za zachovanie imunity. V poriadku. Tak ale treba to povedať. Vy ste ten návrh nepodporili. (Reakcia ministra.) Teraz, teraz. Hlasovali sme aj o zavedení priestupkovej imunity v tomto parlamente. Hlasovali sme najskôr o rozšírení imunity na občianskoprávnu imunitu, to bol návrh pána poslanca Drgonca. Pán poslanec Kaliňák hlasoval za rozšírenie imunity. A potom sme hlasovali o zavedení priestupkovej imunity 16. 3. 2006 a pán poslanec Kaliňák hlasoval za jej zavedenie. Preto hovorím, preto hovorím, že ak tu niekto ako pán poslanec Kahanec bol tebou označený za farizeja, ja by som o farizejstve v oblasti imunity na strane SMER-u nehovoril. Áno, ja som nepresadil návrh na zúženie imunity. Ale presadzoval som ho ako minister, ako poslanec a môj názor v tomto je konzistentný. Dokonca je taký konzistentný, že ak si urobíš lustrum na dopravných inšpektorátoch, zistíš, že som platil pokuty za dopravné priestupky. (Reakcia ministra.) Fajn, fajn. Len treba v tomto vystupovať principiálne.

Vrátim sa späť k téme, prečo si myslím, že poslanci nemajú, že my nemáme morálne právo rozhodovať o drastickom zvyšovaní sankcií, pokiaľ im sami nepodliehame. Myslím to úplne vážne. Je to obrovská brzda pre svojvôľu parlamentu v tom slova zmysle, že ak schvaľujeme aj zlé zákony, týkajú sa nás osobne. Ak schvaľujeme zákony, naozaj tá diskusia dnes môže byť pomerne taká pokojná, kľudná, veď zvýšme sankcie, 40 000, kto dá viac, urobme z toho dražbu, veď my zákonu nepodliehame.

Preto ja považujem za dôležité, aby ak rozhodujeme o takomto sprísnení sankcií, aby sa vzťahovali aj na nás. Podľa mojej mienky je to pomerne zrozumiteľný dôvod. Logický dôvod. Priestupkový zákon je otvorený a ja si myslím, že by sme tým pádom do toho mali včleniť požiadavku, ktorú strana SMER presadzuje a predseda parlamentu dokonca v širšom rozsahu presadzuje, aby priestupková imunita vôbec nebola. My hovoríme, riešime dopravné priestupky, fajn, riešme imunitu pre dopravné priestupky, fajn, my nemusíme ísť do ústavy. Lebo včera tu bolo povedané, že treba ešte aj ústavu zmeniť. Netreba. Už ste ju zmenili, keď ste zaviedli priestupkovú imunitu. A v tej novele, pri ktorej som ja hlasoval proti, ty za, tak v tejto novele je uvedené, že osobitný zákon môže vymedziť, v prípade ktorých priestupkov poslanci imunitu nemajú. A dnes je tu jeden jediný priestupok, to je priestupok, keď je spáchaný pod vplyvom alkoholu, ktorý ale je pomerne smiešnou výnimkou, pretože už odmietnutie dychovej skúšky, samozrejme, na priestupkovú imunitu sa vzťahuje. Čiže to je pomerne výnimka, ktorá je málo vykonateľná.

Na záver. Ja si nemyslím, že by sme z tohto mali robiť nejakú polemiku. Ale zhodneme sa asi všetci na tom, že ak rozhodujeme o takej citlivej téme, ako je zvyšovanie sankcií za dopravné priestupky, tak mali by sme o tom rozhodovať za stavu, keď tým sankciám aj sami budeme podliehať. Ja si myslím, že to je úplne elementárna požiadavka spravodlivosti. A nielen spravodlivosti, ale aj určitá brzda pre možné svojvoľné konanie parlamentu. Lebo len to nám bráni zvoleným zástupcom ľudí, aby sme prijímali absurdné zákony, že sa vzťahujú aj na nás.

Preto by som vás chcel požiadať, poslancov vládnej koalície, najmä zo strany SMER, strany SMER, ktorá verbálne podporuje... (Reakcia ministra.)

Pán minister, ja o Paškovom návrhu poviem niečo. Poviem vám, že my sme o tom návrhu nehlasovali. To je zaujímavé, čo? My sme o ňom nehlasovali, lebo pán Paška ho vzal späť. To je ten problém. Tuná bol zablokovaný parlament vašimi vládnymi poslancami. (Reakcie z pléna.) Tak ako hlasoval SMER? No ešte raz, pán minister, kľudne si tu sadni, daj si kolu, buď kľudný. Pán predseda Paška svoj návrh na zrušenie imunity vzal späť. (Reakcia ministra.) Za čo hlasoval, keď my sme o tom návrhu nehlasovali? Ten návrh vzal späť. (Reakcie z pléna.) Ten návrh vzal späť. A keď sa... (Reakcie z pléna.)

To je cestný zákon a ja hovorím o imunite. Pán minister, sadni si na miesto... (Reakcie z pléna a reakcia spravodajcu.) Čo? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ja vás poprosím, aby ste tu neviedli diskusiu. Máte slovo, pán Lipšic, takže vystupujte tak, ako v rozprave ukladá rokovací poriadok.

D. Lipšic, poslanec: Pán poslanec, mne je strašne ľúto. Toto je, viete, aký návrh? (Reakcia spravodajcu.) Nie. Toto je návrh na zmenu zákona o poslancoch. Zákon o poslancoch, ktorý schválila Komunistická strana v minulosti, je obsolétna právna norma, ktorá v našom právnom poriadku je neplatná a neúčinná. To sme sa dohodli aj na poslaneckom grémiu. Neviem, načo mi dávate hlasovanie o zákone o poslancoch. (Reakcia spravodajcu.) To nie je o imunite, pán poslanec. O imunite je novela ústavy, nie, toto nie je o imunite, je novela ústavy, tam mi dajte hlasovanie, keď ho máte, a potom eventuálne novela zákona o priestupkoch. Nie zákon o poslancoch, prepáčte, to mi dávate úplne iné hlasovanie.

K pánovi Paškovi, však poďme o tom hovoriť, nie je problém zistiť. Prvý zákon, pokiaľ viem, bol hlasovaním poslancov, vašich koaličných partnerov, odpálený tak, že sa vlastne o ňom nerokovalo. My sme o Paškovom návrhu nikdy meritórne v tomto pléne nehlasovali. Ani o prvom týkajúcom sa priestupkovej imunity. Bol vrátený na dopracovanie. Je tak alebo nie je tak? Prvý Paškov návrh bol vrátený na dopracovanie. Potom pán Paška predložil nový návrh, ktorý sa týkal zrušenia imunity, a ten vzal späť. Tak áno, hovorme, pán minister, aj o Paškových návrhoch, ale nie "čo sa babe zdalo, to aj bolo", ale reálne o konkrétnych hlasovaniach.

Späť ešte sa vrátim k návrhu pána poslanca Hrušovského. Môžeme o hlasovaniach, ja tu mám - aj som z nich citoval - hlasovania z minulosti, vybrať aj všetkých poslancov SMER-u. Aj keď boli v opozícii, aj v koalícii. A môžem ich tuná prečítať celé. (Reakcia ministra.) Ale... Áno, to nepomôže, máte pravdu. Ale čo pomôže v súčasnosti, je zahlasovať za návrh pána poslanca Hrušovského. Je mi ľúto, ak niektorí kolegovia nevidia súvislosť medzi cestným zákonom, ktorý sprísňuje pomerne dramaticky sankcie za dopravné priestupky a tým, či poslanci za dopravné priestupky imunitu majú alebo nemajú.

Opakujem ešte raz a už to poviem na záver a tým aj skončím: Som presvedčený o tom, že najväčšou ochranou našich občanov pred svojvoľným konaním parlamentu je, že zákony, ktoré tu schválime, sa týkajú aj nás. Ak budeme schvaľovať zákony, z ktorých si urobíme imunitu, ktoré sa nás netýkajú, tak je to hrozba pre právny štát. Pre právny štát, ktorým sa tak často vy oháňate, pre rovnosť pred zákonom, ktorou sa tak často vy oháňate. A pri hlasovaní nepríde na slová a ani, pán minister, na minulosť, kto kedy ako hlasoval, o tom môžeme tiež niekedy pohovoriť. Príde na skutky. My poslanci prejavujeme skutky hlasovaním. A dnes sa ukáže alebo zajtra, keď budeme hlasovať, či slová o rovnosti, sociálnodemokratických hodnotách a vláde myslíte vážne, alebo to robíte len ako predstavenie. Predstavenie pre verejnosť. Pevne verím, stále dúfam, že to myslíte vážne.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Pelegrini, po ňom sa pripraví pán poslanec Kuruc.

P. Pelegrini, poslanec: Dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, pán minister, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť k dvom okruhom. V prvom, samozrejme, chcem poďakovať aj za hospodársky výbor za priebeh legislatívneho procesu v rámci parlamentu, kde na základe odborných diskusií s odbornou verejnosťou na pôde nášho výboru došlo k zmenám v zákone a tento sa stáva ešte lepším ako predtým, ako prišiel do parlamentu.

Nedá mi však reagovať na vystúpenie pána poslanca Farkasa, ktorý obmedzil svoje vystúpenie na oblasť kontroly originality. Ja si dovolím povedať, a nech mi je prepáčené, ale jeho vystúpenie mohlo začať asi aj takým spôsobom, že "dobrá správa - organizovaný zločin, pretože v najbližšom období nikto nepríde na to, koľko ukradnutých vozidiel jazdí na slovenských evidenčných číslach".

Kontrola originality bola zavedená v roku 2004 pri hlasovaní o zákone č. 725, keď sa nanovo upravoval systém nielen kontroly originality, ale aj technických služieb staníc technickej kontroly, staníc emisnej kontroly, staníc montáží plynových zariadení a staníc kontroly originality. Na všetky tieto štyri oblasti bola vybraná poverená technická služba, ktorá metodicky usmerňuje podnikanie v tejto oblasti a prenesený výkon štátnej správy v tejto časti.

Tak to bolo aj pri kontrole originality s tým, že zákon hovoril, že prvýkrát možno použiť alebo vyžadovať takéto kontroly od 1. januára 2007, čo sa ani v roku 2007 neuplatňovalo z dôvodu toho, že postupne sa musela celá sieť vybudovať na rozdiel od staníc technickej kontroly a staníc emisnej kontroly, ktoré už v tom čase existovali. Tak sa aj postupne deje. Dnes je tých staníc 86 alebo 90, nakoľko niektoré sú viac linkové a je úmysel ministerstva dopravy, aby táto sieť o počte skoro 200 staníc kontroly originality bola v priebehu roku 2008 dobudovaná tak, aby sa 2009 niekedy vo februári-marci, tak ako bolo pôvodne plánované, malo prejsť aj ku kontrole originality pri prepisoch vozidiel v rámci Slovenskej republiky.

Žiaľ, na základe rozpútanej mediálnej prezentácie zástupcom Strany maďarskej koalície pána Farkasa došlo k tomu, že zákon, tak ako je predložený dnes, spolu s pozmeňujúcimi návrhmi nebude vyžadovať kontrolu originality pri prepisoch vozidiel v rámci Slovenskej republiky. Bude tak iba pri výmene podvozka, farby, odhlásenia do zahraničia, čo je pár 100 kusov za rok.

Nemyslím si, že cesta, ktorú pán Farkas si zvolil, a to je absolútne zrušenie týchto prepisov v tomto návrhu zákona, je tá správna cesta, pretože sám potom vo svojom vystúpení uznal, že je treba tento systém modifikovať, prijať k nemu nejaké výnimky a znovu takúto kontrolu začať vyžadovať. Myslím si, že bolo lepším riešením požiadať skôr o odklad vyžadovania kontroly originality až do obdobia, kým sa ten systém nevyladí. Dnes je ten právny stav taký, že ak schválime ten zákon v takom znení, v akom je, spolu s pozmeňovákmi v spoločnej správe, povinnosť pri vnútroštátnych prepisoch kontroly originality nebude. A ak teda štát bude chcieť pokračovať vo svojej politike, ktorú zaviedol už v roku 2004 i v roku 2005, to znamená, ešte za bývalej vlády, a aby teda tá kontinuita tam bola, aby bola garancia pre tých, ktorí už do siete investovali nemalé prostriedky a aby tá sieť bola rentabilná, bude musieť prísť do parlamentu nový zákon, ktorý bude musieť túto problematiku nanovo upraviť.

Ja aj z tohto miesta chcem oznámiť, že aj po dohovore s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky môže Národná rada očakávať na jeseň, v septembri-októbri, novelu zákona č. 725/2004 Z. z., v ktorej bude zasiahnuté aj do nového zákona o cestnej premávke a kde bude na základe aj vecí odznených v rozpravách uzákonená povinnosť kontroly originality aj pri vnútroštátnych prepisoch, samozrejme, so zavedením výnimiek pri nákupe vozidla na lízing, úver, pri prepisoch v rámci rodiny atď. Takže bude to riešené samostatným zákonom. Bude tak vykonané v septembri alebo v októbri a pevne verím, že sa naplní ten program, tak ako to bolo pôvodne plánové, že kontroly originality pri vnútroštátnych prepisoch sa začnú vyžadovať okolo apríla 2009. A ja verím, že aj toto ukľudní tú verejnosť, ktorá v tejto oblasti podniká a nebude prerušovať proces dobudovávania siete a bude v ňom ďalej pokračovať.

Takže toľko na margo vystúpenia pána kolegu Farkasa, ktoré z jednej strany bolo mierne tendenčné, nakoľko ani zákon, ten, ktorý máme dnes na stole, ani moja novela č. 725 v októbri a v novembri 2007 povinnosť kontroly originality nezaviedla, ale len ponechala status quo z roku 2004, ktoré zaviedla vláda predchádzajúca.

Keďže som sa dotkol tej oblasti originality, dovoľte mi, aby som podal pozmeňujúci návrh č. 1, to je k čl. VII, kde za bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

Bod 2. V § 12 ods. 1 písmeno k) znie:

"k) poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu dopravy informácie o technických údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla a identifikačnom čísle vozidla VIN v elektronickej forme vrátane informácií na technických nosičoch údajov".

Bod 3. V § 12 sa ods. 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

"m) poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v súvislosti s plnením ich úloh podľa tohto zákona informácie o technických a identifikačných údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom,

n) poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. d) v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona informácie na technických nosičoch údajov o spôsobe vyhotovenia a umiestnení identifikátorov vo vozidle, najme identifikačného čísla vozidla VIN a výrobného štítku výrobcu."

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie: Zmena § 12 ods. 1 písm. k) sa navrhuje z dôvodu, aby existovala možnosť požiadať technické údaje v elektronickej forme, to znamená, aby štátne dopravné úrady mohli požiadať dovozcov a výrobcov o technické údaje o dovážaných a predávaných nových motorových vozidlách. Ďalej nové písmeno m) umožňuje povereným technickým službám, to znamená staniciam technickej kontroly, staniciam emisnej kontroly, staniciam montáže plynových zariadení, ako aj staniciam kontroly originality, overiť si kontrolované technické a identifikačné údaje priamo u výrobcu alebo zástupcu elektronickou formou; písmeno n) umožňuje poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel implementovať do automatizovaného informačného systému kontroly originality vozidiel informácie o spôsobe vyhotovenia a umiestnení identifikátorov vzťahujúce sa k typu vozidla ešte pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, lebo v opačnom prípade je problematické uskutočniť kontrolu nových typov vozidiel.

Odovzdávam spravodajcovi. Ďakujem pekne.

A keďže pri návrhu cestného zákona sa hovorilo aj o tom, že k bezpečnosti cestnej premávky neprispieva len cestný zákon, ale aj infraštruktúra, dovoľte mi podať ešte pozmeňujúci návrh č. 2, ktorý znie nasledovne: v čl. II § 2. V čl. II sa na začiatku vkladá nový bod 1, ktorý znie:

Bod 1. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

"(5) Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2."

2. K čl. II za bod 14 sa dopĺňa nový bod 15, ktorý znie: za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

"Príloha č. 2

Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest

D 1

Bratislava (Petržalka - križovatka s D 2) - Trnava - Trenčín - Žilina - Trenčín - Prešov - Košice - štátna hranica Slovenskej republiky/Ukrajiny

D 2

štátna hranica Českej republiky/Slovenskej republiky - Kúty - Malacky - Bratislava - štátna hranica Slovenskej republiky/Maďarskej republiky

D 3

Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca - Skalité - štátna hranica Slovenskej republiky/Poľskej republiky

D 4

štátna hranica Rakúsko/Slovenská republika - Bratislava - križovatka D 2 Jarovce - križovatka Rovinka - križovatka s D 1 Ivanka pri Dunaji-sever - križovatka s cestou II/502 - križovatka s cestou I/2 - križovatka s D 2 Stupava-juh - štátna hranica Slovenskej republiky/Rakúsko

R 1

Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica - Ružomberok

R 2

Trenčín križovatka D 1 - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice

R 3

štátna hranica Maďarskej republiky/Slovenskej republiky - Šahy - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice - Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená - štátna hranica Slovenskej republiky/Poľskej republiky

R 4

štátna hranica Maďarskej republiky/Slovenskej republiky - Milhosť - Košice - Prešov - Giraltovce - Svidník - štátna hranica Slovenskej republiky/Poľskej republiky

R 5

štátna hranica Českej republiky/Slovenskej republiky - Svrčinovec - križovatka s D 3

R 6

štátna hranica Česká republika/Slovenská republika - Lysá pod Makytou - Púchov

R 7

Bratislava - Dunajská Streda - Nové Zámky - Veľký Krtíš - Lučenec

R 8

R 2 - Partizánske - Topoľčany - Nitra - R 1"

Odôvodnenie k tomuto bodu: Cestný zákon doteraz neobsahuje zoznam diaľnic a rýchlostných ciest. Uznesením vlády č. 1084/2007 zo dňa 19. 12. 2007 bola definovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenskej republiky. Aj vzhľadom na potrebu zosúladenia názvov a označení bude sieť diaľnic a rýchlostných ciest určená ako príloha v príslušnom zákone.

Poznamenávam, že pri týchto pozmeňujúcich návrhoch ide len o zmenu príloh a nevchádza sa do žiadnych paragrafových znení predmetných zákonov.

Bod 3 pozmeňujúceho návrhu. Za čl. VII sa vkladajú nové čl. VIII a IX, ktoré znejú:

" Čl. VIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 275/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 Pripravované stavby diaľnic sa na konci pripájajú tieto slová:

"R 1

Banská Bystrica - Ružomberok

R 8

Partizánske - Topoľčany - Nitra"."

A

"Čl. IX

Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe sa na konci pripájajú tieto slová:

D 1

Jablonov - Behárovce

D 3

Žilina - Skalité - štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika

D 4

Jarovce - štátna hranica Slovenská republika/Rakúska republika

R 1

Banská Bystrica - Ružomberok

R 2

Trenčín - križovatka s D 1 - Prievidza

R 8

Partizánske - Topoľčany - Nitra"."

Doterajší čl. VIII sa označuje ako čl. X.

Odôvodnenie k týmto dvom článkom: Ide o previazanie textácie príloh týchto dvoch zákonov s prílohou č. 2 zákona cestného, kde sa definuje sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií.

Ešte raz opakujem, pozmeňujúci návrh č. 2, ktorý odovzdávam spravodajcovi, nezasahuje do žiadneho paragrafového znenia žiadneho z menovaných zákonov, mení a dopĺňa len prílohy v týchto zákonoch.

Ďakujem pekne. A chcem požiadať aj pána ministra, aj pánov kolegov, aby takýto návrh podporili. Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP