Středa 2. července 2008

Šiesty deň rokovania

24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

2. júla 2008 o 9.00 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobré ránko, vážené dámy, vážení páni, poprosím, tí, ktorí majú záujem sledovať priebeh rokovania v sále, keby sa do nej dostavili a zaujali miesto v poslaneckej lavici, pretože je našou povinnosťou v priebehu niekoľkých sekúnd otvoriť dnešné rokovanie. Ďakujem pekne.

Takže, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali poslanci Martin Fronc, Boris Hradecký, Magda Košútová, Eduard Kukan, Ivan Mikloš, László Miklós a Ján Slota.

V rokovaní 24. schôdze budeme teda pokračovať teraz prerokovaním štyroch bodov programu, ktorý predkladá podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Odporúčam, aby sme najprv prerokovali dve zmluvy a následne potom dva vládny návrhy zákonov.

Takže by sme pristúpili k druhému a tretiemu čítaniu o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

Tento návrh vlády máme ako tlač 646 a spoločnú správu výborov máme ako tlač 646a.

Pán podpredseda vlády, máte slovo a odôvodnite, prosím, tento návrh.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, budem veľmi stručný.

Zmluva o malom pohraničnom styku upravuje podmienky vstupu obyvateľov v pohraničnej oblasti na územie druhej zmluvnej strany, ako aj dĺžku pobytu v pohraničnej oblasti, ktorá je ustanovená na každý neprerušený pobyt na najviac 30 dní, avšak celková dĺžka pobytu na území druhej zmluvnej strany je najviac 90 dní v rámci jedného polroka.

Okrem toho zmluva stanovuje miesta na prekračovanie spoločnej hranice, povinnosti žiadateľov o udelenie povolenia na malý pohraničný styk, orgány príslušné na prijímanie žiadostí, ako aj orgány vydávajúce povolenia na malý pohraničný styk.

Rovnako tak rieši otázky v prípade porušenia tohto režimu a stanovuje prípady, kedy sú oprávnené orgány zrušiť alebo odňať takéto povolenie. Doklady budú oprávňovať ich držiteľov na časté prekračovanie spoločnej hranice a pobyt v pohraničnej oblasti Slovenskej republiky z presne stanovených dôvodov, ktoré spočívajú v sociálnych, kultúrnych, rodinných a iných opodstatnených hospodárskych dôvodoch.

Myslím si, že na tejto zmluve mali veľký záujem obe strany. V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do schengenského priestoru sme chceli upraviť rozvoj aj našej východnej časti, teda pohraničnej oblasti s Ukrajinou, hospodársky práve touto zmluvou. Zjednodušuje sa teda cestovanie za rodinou, zjednodušujú sa vlastne všetky pravidlá v rámci cestovania a zároveň je aj zvýšená bezpečnosť cestou kvalitných povolení, ktoré budú pri kontrolách znižovať počet prípadných falošných dokladov alebo falošných víz. Ďakujem za podporu tejto zmluvy.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda, za uvedenie uvádzacej správy. Teraz dávam slovo určenému spravodajcovu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Martinovi Padovi na to, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Máte slovo, pán poslanec.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, vážený pán minister, prednesiem správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 681 z 3. júna 2008 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedený materiál prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, po prvé, vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku, po druhé, rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Pokiaľ nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Poprosím teraz ďalej. Ďakujem pekne, pán spravodajca, pán podpredseda zostáva a uvedie

návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984 (tlač 641), spoločná správa výborov 641a.

Pán podpredseda vlády, máte slovo, uveďte, prosím, tento návrh.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dámy poslankyne, páni poslanci, ide o štandardný postup, keď postupne Slovenská republika vypovedáva jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojakého občianstva, ktoré sú dnes v rozpore s platnými predpismi Európskej únie, ako aj Slovenskej republiky, ako aj našou ústavou. Preto dávame všetky tieto zmluvy do súladu a s týmto súvisí aj vypovedanie tejto medzinárodnej zmluvy medzi bývalou Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou, ktorá bola podpísaná ešte v roku 1984. Ďakujem pekne za podporu tohto návrhu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem za uvedenie, pán podpredseda vlády. Teraz má slovo spoločný spravodajca z výboru pre obranu a bezpečnosť pán poslanec Béla Bugár. Prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

B. Bugár, poslanec: Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som podal správu garančného výboru pre obranu a bezpečnosť.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 680 z 3. júna 2008 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s vypovedaním spomínanej zmluvy (tlač 641) a zároveň pridelil na prerokovanie týmto výborom spomínaný materiál: Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor.

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedený materiál prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vypovedaním Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.

Skončil som, pán podpredseda.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec, za spravodajskú správu. Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Pokiaľ nie ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Takže máme za sebou zmluvy.

Vážené kolegyne a kolegovia, teraz pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento vládny návrh zákona má tlač 608.

Dobre, takže poprosím, ak je a nemal by byť s tým žiadny problém, ešte by sme prerokovali jeden ten kratší predtým, ako sa budeme venovať tomu očakávanému zákonu. Takže by sme v druhom čítaní, vážené kolegyne, kolegovia, teraz rokovali o

vládnom návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento vládny návrh zákona má tlač 382, spoločná správa výborov 382a.

Takže prosím, pán podpredseda, odôvodnite tento návrh.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, dámy poslankyne, páni poslanci, len kvôli tomu, aby sme mali dostatok nerušeného času pre najvážnejší zákon dnešného dňa, to znamená o cestnej premávke, dovolím si ešte predostrieť návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Ide predovšetkým o transpozičnú normu, teda zosúlaďujeme právo Slovenskej republiky s novým právom Európskej únie, detailnejšie vymedzujeme vykonávanie identifikácie obchodných operácií, zavádzame povinnosť následnej verifikácie získaných údajov, konkretizuje sa rozsah povinností o vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a s uplatnením rizikového prístupu, zavádzajú sa výnimky z povinnej starostlivosti a u rizikovejších klientov sa ustanovuje povinnosť vykonávať zvýšenú povinnú starostlivosť.

Návrh zákona definuje aj finančnú spravodajskú jednotku ako Národnú jednotku pre oblasť predchádzania odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zákon bol prerokovaný vo výboroch, z ktorých vzišlo 14 pripomienok uvedených v spoločnej správe. Tieto pripomienky, tak ako navrhuje gestorský výbor, odporúčame schváliť, pretože vylepšujú uvedený návrh. Ďakujem pekne za podporu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne za uvedenie návrhu, pán podpredseda. Teraz má slovo pán spoločný spravodajca z výboru pre obranu a bezpečnosť pán Viliam Jasaň a prosím ho, aby nás informoval o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanoviská gestorského výboru. Máte slovo, pán poslanec.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľujem si predkladať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 382) druhé čítanie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 822 zo 14. mája 2008 pridelila vládny návrh zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom, ktoré predmetný návrh zákona v stanovenej lehote aj prerokovali.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s týmito pripomienkami, ktoré máte v tlači ako 382a.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať o všetkých bodoch spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 382) v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 164 na svojej 39. schôdzi. To je všetko, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy. Otváram rozpravu. Chcem vás informovať, že písomnú prihlášku nemám, takže sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy ústne? Zdá sa, že nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem pánovi podpredsedovi vlády aj pánovi poslancovi Jasaňovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Takže, vážené kolegyne, kolegovia, teraz prídeme teda k tomu očakávanému

vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608), spoločná správa výborov tlač 608a.

Poprosím teraz podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, aby uviedol tento návrh zákona a zaujal potom miesto pre spravodajcov po uvedení.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, stojíme v tejto chvíli pred veľmi dôležitým zákonom, ktorý by mal v najbližšom období pomôcť zlepšiť bezpečnosť na cestách, zvýšiť plynulosť cestnej premávky na cestách pri každoročnom zvyšovaní počtu áut osobných, ale aj nákladných na našich cestách.

Vzhľadom na to sme aj pristupovali k tomuto zákonu, aj vo veľmi otvorenej podobe sme vytvorili veľmi široký priestor na pripomienkové konanie, ktoré bolo viac ako šesť mesiacov, napriek tomu už po ukončení pripomienkového konania a po ceste zákona v rámci legislatívneho procesu medzi vládou a parlamentom pribudlo ešte obrovské množstvo ďalších pripomienok.

Pokúsili sme sa, aby sme boli schopní všetky tieto pripomienky zapracovať. Dnes môžem otvorene konštatovať, že tento zákon v sebe zahŕňa tak vládne návrhy, ako aj návrhy opozície. Či už hneď z úvodu, alebo počas legislatívneho procesu sme postupne zapracovali všetky výhrady opodstatnené a vecné, ktoré sa vyskytli.

Chcem povedať, že naozaj tento zákon postretlo počas cesty legislatívneho procesu niekoľko pripomienok, ale vo všetkých prípadoch išlo o pripomienky vecné, preto chcem oceniť vlastne aj v tomto prípade komunikáciu v rámci celého politického spektra, keď išlo naozaj o vec a o zlepšenie podmienok na našich cestách, zlepšenie prístupu k niektorým informáciám našich vodičov a hlavne zvýšenie bezpečnosti našich občanov. Je teda záujmom a evidentne aj spolupráca celého parlamentu na tom, aby občania na cestách sa cítili bezpečnejšie a čísla, ktoré v cestnej premávke sú také alarmujúce z pohľadu následkov dopravných nehôd sa zlepšili.

Spomeniem teda iba niekoľko zásadných opatrení, kedy sme sa rozhodli, že na jednej strane znížime maximálnu povolenú rýchlosť v obciach na 50 km, tak ako je to vo zvyšku Európy, na druhej strane však v rámci akcie Čisté cesty odstránime všetky ostatné značenia, ktoré spomaľujú cestnú premávku v rámci niektorých úsekov ciest, predovšetkým sú to známe štyridsiatky aj rôzne ďalšie obmedzenia. Predbežne môžeme konštatovať, že takýchto označení sme našli na Slovensku viac ako 4-tisíc.

Rovnako sme zvýšili plynulosť aj na našich diaľniciach, kde sme zvýšili minimálnu rýchlosť a na druhej strane vlastne tam, kde dochádza k zákazu predbiehania kamiónov tým pádom nemusí dochádzať k zápcham alebo k veľmi dlhým kolónam áut, a tým by mala byť zvýšená práve plynulosť cestnej premávky. Myslím si, že je tam podstatne viacej návrhov, ktoré si môžeme ešte v rámci diskusie odprezentovať.

Je veľmi dôležité, že zákon sa predovšetkým snaží riešiť už toľko spomínanú bezpečnosť a plynulosť. Máme úpravy aj, samozrejme, v pokutách, ktoré sa často stali predmetom diskusie, možno však zodpovedne vyhlásiť, že 95 % všetkých pokút zostáva v pôvodnom stave, a teda všetky tie klasické štandardné priestupky sú stále v limite od nula do 2-tisíc korún.

Snáď na záver môžem iba povedať, že tie najprísnejšie tresty sme sa rozhodli aplikovať na cestných pirátov, ktorí jazdia neprimerane vysokou rýchlosťou, a rovnako na tých, ktorí sa stále neodnaučili, že alkohol za volant nepatrí.

Myslím si, že z celého procesu schvaľovania tohto zákona aj v parlamente vzišlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predovšetkým upravené vo výboroch. O tých ďalších sa budeme baviť aj v rámci rozpravy. Nebudem teda ďalej naťahovať úvodné slovo a dám priestor predovšetkým dámam a pánom poslancom, aby sme mohli začať k tomuto zákonu rozpravu.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády. Teraz dávam slovo spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Jánovi Richterovi a prosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a o odôvodnení návrhov a stanovísk gestorského výboru. Máte slovo, pán spravodajca.

J. Richter, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovávaní vládneho návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 608).

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 821 zo 14. mája 2008 pridelila vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, lebo podľa § 52 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nevyslovila s ním súhlas nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Z celkového počtu 13 bolo prítomných na zasadnutí 11 poslancov, z nich hlasovali 5 poslanci za, 6 poslanci sa hlasovania zdržali.

Ostatné výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré máte uvedené v spoločnej správe pod bodmi 1 až 60.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať tak, ako je uvedené v spoločnej správe, to znamená, že okrem bodov 1, 10, 12, 14, 19, 33, 36, 38, 43, 44, 45 za tieto hlasovať tak, že gestorský výbor odporúča neschváliť. Za všetky ostatné body odporúča schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod tlačou 608 vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v bode III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k predmetnému návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť pod č. 161 na svojej 39. schôdzi.

Prosím, pán podpredseda Národnej rady, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy, otváram teda rozpravu. Do rozpravy sa písomne prihlásilo šesť poslancov, z toho prví dvaja požiadali o možnosť vystúpenia za kluby. Za kluby sa písomne prihlásil za SDKÚ - DS Martin Pado a za KDH Pavol Hrušovský. V zmysle rokovacieho poriadku odovzdávam slovo pánovi Martinovi Padovi a pripraví sa pán poslanec Hrušovský.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyne, páni poslanci, hneď na úvod si dovolím požiadať o vyňatie bodov zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, a to bodov 1, 7, 10, 15, 17, 25, 39, 43, 45 a 49.

Dámy a páni, chcem možno podobne ako pán minister v úvodnom slove vyjadriť vcelku spokojnosť s tým, ako boli zapracované pripomienky, dá sa povedať, že 99 % pripomienok. Ja budem hovoriť za opozíciu, nebudem hovoriť za koalíciu, keď dovolíte. Tak 99 % pripomienok opozície z predchádzajúceho obdobia bolo zapracovaných a čože? Dobre, hovorím za seba. Tak je to lepšie.

Prekáža mi jedna vec. Ja som to tu spomenul a nie som samoľúby, ale mám taký pocit, že ak to má byť zákon, ktorý nie je politický alebo ktorý je odpolitizovaný, bolo by veľmi pekné a vhodné, zdá sa mi, keby sa na tom pozmeňujúcom návrhu podieľala aj opozícia. Ona sa podieľala tým, že dala pripomienky, ale už sa nepodieľala tým, že ten pozmeňujúci návrh spracovala. Ja viem, že možno treba budiť zdanie, že tá opozícia nevie spracovať pozmeňujúci návrh, možno ani nevie čítať, ani písať, ale nie je to tak. Vie aj čítať, aj písať a vie aj sformulovať svoje myšlienky. Takže dobre, no, nuž čo ďalej.

K samotnému zákonu len pár slov. Nechcem donekonečna opakovať to, čo som už viackrát povedal o tom, že zákon neskutočne mešká. Dobre, pán minister sa snažil vysvetliť to aj teraz. Tento zákon mal nielen podľa slov pána ministra, ale ja som presvedčený, že aj má pomôcť zvýšiť bezpečnosť na našich cestách a plynulosť cestnej premávky.

Ak sa nemýlim, ak je to naozaj tak, tak tie alarmujúce čísla o zvýšenom počte usmrtených na našich cestách mali ich viesť v prvom rade k tomu, aby zákon bol schvaľovaný v Národnej rade už minulý rok. Ako ťažko o tom niečo iné hovoriť. Niekedy, keď ho čítam, a čítal som ho niekoľkokrát, keď čítam tento návrh zákona, rozmýšľam nad tým, či naozaj tento zákon má za cieľ aj umravniť vodičov, umravniť tých, ktorí sa preháňajú po našich cestách nebezpečnou rýchlosťou.

Na jednej strane vysoké pokuty, pán minister hovorí o tom, že si musia uvedomiť, že ich cesta do Košíc vyjde lacnejšie letecky ako na aute, a na druhej strane opatrenia, ktoré pôsobia presne opačne. Je to v prvom rade snaha o zavedenie absolútnej prednosti v jazde. O čom inom je táto snaha, ako umožniť cestným pirátom naozaj bez zjavnej zodpovednosti za niektoré činy, ktoré sa môžu stať, preháňať sa po cestách obrovskou rýchlosťou. Pretože na jednej strane síce ho môžeme pokutovať za vysokú rýchlosť, môžeme mu dať pokutu 10-, 15-tisíc korún, ale absolútna prednosť bude hovoriť o tom, že dopravnú nehodu zaviní niekto iný.

Rovnako tak ja síce vítam zvýšenie minimálnej rýchlosti na diaľniciach na 80 km, to ma naozaj potešilo, ale na druhej strane zase si musíme uvedomiť, že nie je celkom možné z našich ciest prvej triedy a druhej triedy odstrániť poľnohospodárske stroje. Mne sa to tiež nepáči, keď sa predo mňa dostane poľnohospodárska technika, ktorá ide rýchlosťou 50 km za hodinu a ma spomaľuje, ale to nie je len poľnohospodárska technika. Máme množstvo vozidiel, ktoré sa takouto nízkou rýchlosťou po našich cestách pohybujú, a teda nezdá sa mi zase celkom normálne, aby sme všetky tieto vozidlá z ciest dostali preč.

A posledná moja poznámka k tomuto zákonu je. Naozaj sme urobili všetko preto, aby sme odstránili nedostatky, ktoré v tomto zákone sú? Ja teraz nebudem hovoriť o mnohých, ktoré povedia aj moji kolegovia, len jeden chcem dať do pozornosti. Jeden problém, pán minister, ja som ho spomínal aj v našom televíznom rozhovore v našej debate, to je otázka vozidiel s pravostranným riadením na našich cestách. Vtedy ste hovorili o tom, že nie je možné z hľadiska toho, že sme v Európskej únii a že tieto autá majú právo a neviem čo všetko. Predvčerom, keď ste, neviem, či ste to zaregistrovali v televízii, sa objavil problém slovenského vodiča žijúceho v Anglicku, ktorý po pol roku práce v Anglicku a používania vozidla s ľavostranným riadením prišiel o vozidlo a nebyť zásahu našich politikov, tak by jeho auto skončilo na šrotovisku, pretože po polroku neuzavrel povinné zmluvné poistenie v Anglicku. A tak sa pýtam, či sme naozaj urobili všetko aj z hľadiska pohybu vozidiel s pravostranným riadením na našich cestách.

Dámy a páni, a teraz mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúce návrhy k návrhu zákona, ktoré podľa mojej mienky tento návrh zákona vylepšujú a prispejú k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Po prvé. V čl. I § 8 ods. 1 písm. a) sa za slová "plnenie ich úloh" vkladajú slová "pri zásahu" a až potom nasleduje čiarka. Odôvodnenie: Všetci účastníci cestnej premávky sú na ceste za normálnych podmienok rovní. Treba pritom povedať, že nebezpečenstvo zranenia pri dopravnej nehode v prípade nepoužitia bezpečnostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení je pre všetkých účastníkov cestnej premávky rovnaké, pritom platí, že polícia by mala ísť všetkým účastníkom cestnej premávky pri dodržiavaní predpisov a technických podmienok byť za normálnych okolností vzorom.

Po druhé. Teda ide o to, aby aj policajti okrem toho, keď sú na zásahu, nielen policajti, ale aj ostatní boli povinní používať pásy alebo iné zadržiavacie zariadenia. Je to, pán minister, bežné v normálnych krajinách, demokratických krajinách absolútne bežné. Ja to hovorím, že je to normálne.

Po druhé. V čl. I § 40 ods. 2 vypustiť písmeno m). Doterajšie písmeno n) označiť ako m). Odôvodnenie: Ide o zúženie práva prednostnej jazdy zo zákona o vozidlo samosprávneho kraja pri prevoze jeho predsedu. Je to oprava zmätočného návrhu zo spoločnej správy. Ja som na to upozorňoval už pri prerokovávaní vo výbore, že dochádza k chybe a v spoločnej správe je to takto.

Dovolíte, budem citovať: "Paragraf 40 ods. 2 vypustiť písm. l), doterajšie písm. m) označiť ako písm. l). Na základe diskusie v prvom čítaní sa navrhuje zúžiť právo prednostnej jazdy zo zákona o vozidlo samosprávneho kraja pri preprave jeho predsedu, avšak v texte písm. l) je Hasičský a záchranný zbor. To znamená, tieto dve vyjadrenia sa bijú a nie je možné teda o tomto návrhu hlasovať. Je naozaj zmätočný.

Tretí bod. V čl. I § 40 ods. 2 vypustiť písm. g), h), i), j) a k). Doterajšie písm. m) označiť ako g). Na základe diskusie v prvom čítaní a vzhľadom na doterajší stav, keď sa nikdy nepotvrdila potreba rozšíriť počet oprávnených inštitúcií s prednostným právom jazdy, navrhujem zúžiť právo prednostnej jazdy o vozidlá na prepravu predsedu Ústavného súdu, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, riaditeľa NBÚ a Generálnej prokuratúry.

Chcem poukázať na to, že doteraz platný zákon pozná nasledovné inštitúcie, ktoré majú právo prednostnej jazdy. Po a ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určia príslušné ministerstvá. Po b Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby, po c obecnej polície, ktoré určí obec, po d požiarnej ochrany, po e záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby a poruchovej služby plynárenských zariadení.

Štvrtý bod. V čl. I § 40 ods. 2 písm. b) sa v druhom riadku za slová "a banskej záchrannej služby" vkladajú slová "a poruchovej služby plynárenských zariadení", veta potom pokračuje ďalej pri plnení úloh a tak ďalej. Odôvodnenie: Ide o doplnenie o poruchovú službu plynárenských zariadení, čo je explicitné vyjadrenie práva prednostnej jazdy pre tieto vozidlá pri odstraňovaní zvlášť závažných porúch na plynárenských zariadeniach, ktoré môžu v prípade poruchy znamenať verejné ohrozenie. Ide o doplnenie skupiny vozidiel, ktoré podľa mojej mienky nedopatrením alebo nejakým malým pochybením vypadli z návrhu zákona.

Piaty bod. V čl. I § 40 ods. 2 písm. c) sa za čiarkou vypúšťajú slová "ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby" a vkladajú sa slová "pri preprave jej riaditeľa". Odôvodnenie: Podľa môjho názoru nie je potrebné ani vhodné, aby ktorékoľvek z vozidiel príslušníkov SIS malo právo prednostnej jazdy. Toto právo by nemalo byť upreté riaditeľovi SIS.

Šiesty bod. V čl. I § 40 ods. 2 písm. k) sa za čiarkou vypúšťajú slová "ktoré určí generálny prokurátor" a vkladajú sa slová "pri preprave generálneho prokurátora". Ide, dámy a páni, o pozmeňujúce návrhy k jednému a tomu istému bodu, pokiaľ neprejde na začiatku pozmeňujúci návrh na vylúčenie všetkých tých, ktorých som citoval zo spomínaného návrhu zákona, tak potom je tu táto úprava.

Siedmy bod. V čl. I § 40 ods. 3 v prvej vete sa namiesto slov "v osobitných prípadoch" vkladajú slová "zvlášť v závažných prípadoch" a za slová "ak je to potrebné" sa vkladá čiarka a nasledujú nové slová "v prípade akútneho ohrozenia" a text po ďalšej čiarke pokračuje slovami na ochranu a tak ďalej. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že dnes je možné pre ktorékoľvek vozidlá a ktorúkoľvek SBS-ku na základe žiadosti povoliť výnimku na používanie zvláštnych výstražných zariadení, a teda po našich cestách sa takýchto vozidiel preháňa neúrekom, je potrebné sprísniť kritériá na vydávanie povolení ministerstva vnútra na výnimky pre možnosť používania zvláštnych výstražných znamení.

K bodu 8. V čl. I § 40 ods. 6. V prvej vete za slovami "smie viesť len vodič" nasleduje dvojbodka a následne sa "podmienky" označujú "písmená a staršie ako 21 rokov". Po b má vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny alebo podskupiny najmenej trojročnú prax, nie ako je navrhované dvojročnú a dopĺňa sa ďalšia podmienka po c počas posledných piatich rokov nespôsobil žiadnu vážnu dopravnú nehodu. Odôvodnenie: Dvojročná prax nie je z hľadiska spoľahlivosti a skúsenosti vodiča dostatočná, rovnako tak je potrebné prihliadať na jeho jazdecké kvality.

Deviaty bod. V čl. I § 40 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 7, ktorý znie: "Vodič podľa ods. 6 je povinný každé dva roky po a absolvovať skúšku z odbornej spôsobilosti a b dokladovať zdravotnú spôsobilosť." Doterajšie odseky 7 až 14 sa prečíslujú. Odôvodnenie: Je potrebné povinné preskúšanie a dokladovanie zdravotnej spôsobilosti nielen u príslušníkov Policajného zboru a iných ozbrojených zložiek, ale aj všetkých vodičov, ktorí majú právo prednostnej jazdy.

Desiaty bod. V čl. I § 43 ods. 4 sa v písm. c) vkladá nový text v nasledovnom znení. "Ak porušuje ustanovenie § 2 ods. 2 doterajšie písm. c) sa mení na písm. d)." Odôvodnenie: Ide o právo na odstránenie prekážky stojacej na chodníku, ak nie je ponechaný zákonom stanovený priestor 1,5 m pre chodcov.

Bod 11. V čl. I § 55 sa dopĺňa nový ods.10, ktorý znie: "Ustanovenia v ods. 9 platia analogicky pre osoby pohybujúce sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení." Odôvodnenie: Rovnaká povinnosť o ochrane hlavy ako cyklistom sa ukladá aj osobám pohybujúcim sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení. Myslím si, že lekári najlepšie povedia dôvod, prečo treba takéto opatrenie zaviesť. Ja nie som lekár.

Dvanásty bod. Čl. I § 88 ods. 5 písm. a) nahradiť týmto znením. Po a. "Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a E, DD a E podskupiny C1, E, D1 a D1E." Odôvodnenie: Žiadatelia vodičského oprávnenia skupiny C a podskupiny C1 budú mať oprávnenie viesť nákladné autá nad 3 500 kg, ale do 7 500 kg s pripojeným vozidlom s najväčšou hmotnosťou do 750 kg. Teda bežné nákladné autá, na ktoré stačí vek žiadateľa 18 rokov. Článok 1 § 88 ods. 6 bude znieť nasledovne: "Pravidelným psychologickým vyšetreniam každé dva roky sú povinní sa podrobiť vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy."

Bod 14. Článok I § 88 sa vkladá nový ods. 7 nasledovného znenia. "Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov sú povinní sa podrobiť po a vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C + E, D a D + E a podskupiny C1 + D1 a D1+ E, vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo používané na zasielateľstvo a taxi službu a na poskytovanie poštových služieb." Doterajšie ods. 7 a 8 sa prečíslujú v prípade schválenia bodu 26 zo spoločnej správy, teda vypustenia ods. 7 sa ods. 8 nemusí prečíslovať.

Bod 15. V čl. I § 143 ods. sa slová "do 31. decembra 2008" nahrádzajú slovami "do 31. marca 2009". Odôvodnenie: Ide o určenie termínu pre absolvovanie psychodiagnostických testov. Tu si treba, dámy a páni, uvedomiť, o koľko vodičov povinných absolvovať psychodiagnostické vyšetrenia ide, a teda, že by bolo problematické zvládnuť tieto psychodiagnostické testy do konca roka. Je to predĺženie o tri mesiace.

Bod 16. V čl. II zmena zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, okrem navrhovaných zmien navrhujem aj nasledovnú zmenu. V § 6 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie: "Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť úseky miestnych komunikácií na státie motorových vozidiel a určiť podmienky platenia a výšku úhrady za státie motorových vozidiel na týchto vymedzených úsekoch a určiť podmienky platenia a výšku úhrady za státie motorových vozidiel na týchto vymedzených úsekoch miestnych komunikácií. Takto vymedzené úseky miestnych komunikácií musia byť označené zvislým a vodorovným dopravným značením. Výnos úhrad za státie motorových vozidiel je príjmom rozpočtu obce." Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako 3 až 13. Poznámka pod čiarou k odkazu 2d)aaa znie: Paragraf 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V § 9 ods. 3 sa označenie k odkazu 4 nahrádza označením 2d)aaa. Odôvodnenie: Ide o možnosť regulovať miestnu dopravu na miestnych komunikáciách orgánmi samosprávy obcí a miest. Žiadam, aby sa o mojich návrhoch hlasovalo osobitne.

Dámy a páni, ďakujem pekne za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca pán poslanec Pelegrini. Má slovo.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Ja chcem len upozorniť ešte raz vzhľadom na posledne predložený pozmeňujúci návrh k cestnému zákonu od pána poslanca Pada, že nie je možné, aby do § 6 navrhoval takéto ustanovenie, nakoľko spája to, čo sa spojiť nedá a § 6 hovorí o úhrade za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady, kde poplatky za používanie cestnej infraštruktúry sa touto smernicou riadia a je veľmi prísny dohľad nad výškou ich stanovovania a tak ďalej, takže riešiť problém parkovania v obciach a mestách doplnením § 6 cestného zákona nie je absolútne správne a upozorňujem, že je to vlastne také znenie, aké táto snemovňa asi pred dvoma týždňami neschválila, pretože s podobným návrhom prišli páni poslanci z opozície s vlastným poslaneckým návrhom. Takže ja len toľko, ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Teraz má slovo pán poslanec Jasaň. Uzatváram inak možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Máte slovo, pán poslanec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP