Středa 18. června 2008

Druhý deň rokovania

24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

18. júna 2008 o 9.00 hodine

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali pán poslanec Peter Dubravay, ďalej pán poslanec Miklós Duray, Pavol Džurina, Martin Kuruc a Ľuboš Micheľ.

Podľa schváleného programu pristúpime k prerokovaniu deviatich bodov programu, ktorých predkladateľom je minister financií Slovenskej republiky pán Ján Počiatek, ktorého srdečne vítam. Najskôr budeme rokovať v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 652, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí číslo 659.

Pán minister, nech a páči, uveďte tento vládny návrh zákona.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť vládny návrh novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a oboznámiť vás so základným cieľom a predmetom predložených úprav zákona.

Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladaných na rokovanie pléna Národnej rady má zabezpečiť naplnenie zámerov vlády deklarovaných v programovom vyhlásení vlády vo vzťahu k prísnejšiemu dodržiavaniu pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi a vecne riešiť tri základné okruhy problémov, a to zmenu pri používaní kapitálových výdavkov nasledujúcich rozpočtových rokoch, sprísnenie úpravy pri poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu a doladenie zákona pre aplikačnú prax, najmä precizovanie sankčného mechanizmu pri porušení finančnej disciplíny.

Zásadnou zmenou je časová regulácia možnosti používať kapitálové výdavky. Predloženou novelou sa navrhuje, aby bolo čerpanie kapitálových výdavkov časovo obmedzené na tri rozpočtové roky. Podľa platnej legislatívy možno kapitálové výdavky používať časove neobmedzene až do ich vyčerpania na určený účel.

Na základe finančnej analýzy objemu nepoužitých prostriedkov v danom roku jednotlivými kapitolami štátneho rozpočtu a objemu prostriedkov používaných v nasledujúcich rozpočtových rokoch možno za obdobie aplikácie tohto inštitútu konštatovať neefektívnosť v rozpočtovom hospodárení a taktiež zvýšenú administratívnu náročnosť procesu sledovania presúvaných prostriedkov. Zároveň, ak sú investičné tituly aj po troch rokoch ešte aktuálne, racionálnym riešením je rozpočtovať príslušný objem kapitálových výdavkov opätovne.

Druhou zásadnou zmenou je návrh komplexnej úpravy problematiky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu, ktorou sa má zvýšiť transparentnosť poskytovania dotácií s tým, že každý dotačný titul bude musieť mať oporu v osobitnom zákone. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy ako všeobecný finančný zákon bude v tejto súvislosti v novom § 8a priamo upravovať základné zásady poskytovania dotácií, všeobecné podmienky poskytovania dotácií, ako aj spôsob preukázania splnenia jednotlivých podmienok. Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne a dávam teraz slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, predsedovi tohto výboru, poslancovi Jozefovi Burianovi. Nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi ako spravodajcovi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 652).

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenom termíne, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.

Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej 24. schôdze.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh rieši závažnú problematiku.

Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona. Konštatujem, že do rozpravy sa písomne prihlásil pán poslanec Tibor Mikuš. V tejto chvíli ho ale nevidím v sále, takže stráca poradie, a preto otváram možnosť podania ústnych prihlášok do diskusie. Pýtam sa, kto sa chce do rozpravy k tomuto bodu prihlásiť ústne? Konštatujem, že nikto. Rovnako konštatujem, že ani pán poslanec Mikuš nie je v sále, a preto uzatváram rozpravu a prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že budeme hlasovať tak, ako sme sa dohodli o 11.00 hodine.

Ďalším bodom programu je prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh ste dostali ako tlač 653, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí číslo 660.

Pán minister, nech sa páči, uveďte aj tento návrh zákona.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predkladám mimo plánu legislatívnych úloh vlády na rokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným dôvodom, ktorý viedol k vypracovaniu predloženého návrhu zákona, bola potreba úpravy sadzieb dane na cigarety v zmysle harmonogramu na dosiahnutie minimálneho daňového zaťaženia cigariet, ako aj potreba upresnenia niektorých ustanovení zákona súvisiacich s prijatím smernice Rady č. 2007/74/ES o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín o dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane.

Ustanovenia nadväzujúce na znenie predmetnej smernice je súčasne potrebné upraviť aj v ďalších zákonoch, a to konkrétne v zákone o dani z pridanej hodnoty, v zákonoch o spotrebných daniach a v colnom zákone.

Návrh zákona nie je v rozpore s ústavou ani inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi ministrovi a teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Jozefovi Ďuračkovi, aby uviedol úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rade vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 653) ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu.

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej 24. schôdze Národnej rady.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca, zaujmite miesto určené pre spravodajcov a otváram týmto všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona. Konštatujem, že písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto, a preto sa pýtam poslankýň a poslancov prítomných v sále, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu, o ktorom budeme hlasovať taktiež o 11.00 hodine.

Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 605 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 605a.

Pán minister financií pán Počiatek, poprosím vás aj v tomto bode, aby ste vládny návrh zákona odôvodnili. Nech sa páči.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predložený návrh zákona sa predkladá v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády na rok 2008 a s Národným plánom zavedenia eura v Slovenskej republike a bol vypracovaný v spolupráci s Národnou bankou Slovenska ako spolupredkladateľom.

Návrh zákona vychádza z Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike a súvisí so zmenami v tuzemskom platobnom systéme SIPS a s napojením sa na platobný systém TARGET 2, pričom tieto zmeny je nevyhnutné vykonať najneskôr ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republiky, t. j. k 1. 1. 2009. Umožňuje vykonávanie tuzemských a cezhraničných platieb v reálnom čase prostredníctvom takzvaného európskeho platobného systému podľa osobitného predpisu, ktorým je usmernenie Európskej centrálnej banky z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase, tiež nazývaný TARGET 2.

Upravuje možnosť uviesť číslo účtu aj v tvare IBAN a kód banky BIC pre tuzemské prevody vykonávané prostredníctvom európskeho platobného systému, ako aj zmeny súvisiace s odpísaním a pripísaním sumy cezhraničných prevodov vykonávaných prostredníctvom európskeho platobného systému.

Ďalšie zmeny a doplnenie návrhu zákona súvisia so zmenami v tuzemskom platobnom systéme SIPS, ktorý sa od 1. januára 2009 mení na clearingový systém, pričom zúčtovanie vypočítavaných pozícií bude prebiehať v platobnom systéme TARGET 2 SK. Ostatné zmeny majú legislatívnotechnický charakter. Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Michalovi Lukšovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávneho výboru, Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 605) v druhom čítaní podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 817 zo 14. mája 2008 pridelila vládny návrh zákona Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona žiadne stanoviská poslancov Národnej rady.

K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská.

Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 390 zo dňa 10. júna 2008, Výbor Národnej rady pre hospodársku politiku uznesenie č. 605 zo dňa 10. júna 2008 odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Gestorský výbor odporúčal v návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výboru k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výboru Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 332 zo 17. júna 2008. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Taktiež zaujmite miesto určené pre spravodajcov. Otváram rozpravu. Ani v tomto prípade som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Nie je tomu tak. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Hlasovať budeme o 11.00 hodine.

Teraz pristúpime k rokovaniu v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 607 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 607a.

Opäť prosím ministra financií pána Počiatka, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, návrh zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá ako iniciatívny návrh mimo plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2008.

Zámerom predloženého návrhu bolo vypracovať komplexnú právnu úpravu kolkových známok a súvisiacich právnych predpisov, eliminovať výpadok príjmov štátneho rozpočtu v dôsledku falšovania kolkových známok a súčasne zabezpečiť plnenie úloh Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike.

V predloženom návrhu zákona sa upravuje predovšetkým postavenie ministerstva financií ako výhradného vydavateľa kolkových známok, ustanovuje sa transparentný výber tlačiarne kolkových známok, určuje sa distribútor, ako aj ďalší predajcovia kolkových známok a ich vzájomné vzťahy.

Pri ustanovení distribútora kolkových známok sa vychádzalo z požiadavky zabezpečenia dostupnosti kolkových známok na celom území Slovenskej republiky, preto sa zvolila Slovenská pošta a jej zariadenia verejnej poštovej siete.

Zároveň sa navrhuje, aby kolkové známky mohli predávať okrem pošty len tie orgány, ktoré vyberajú správne poplatky a súdne poplatky formou kolkovej známky. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že platenie správnych a súdnych poplatkov formou kolkovej známky je len jedna z možností platenia týchto poplatkov okrem platenia v hotovosti a prevodom z účtu v banke. Ustanovuje sa tiež kontrolná činnosť v oblasti kolkových známok počnúc výrobou, distribúciou až po predaj a použitie kolkových známok.

Navrhuje sa vydať kolkové známky v hodnote euro a zabezpečiť ich výrobu a distribúciu tak, aby od zavedenia meny euro v Slovenskej republike už boli kolkové známky v hodnote euro v predaji na celom území Slovenskej republiky a aby bolo možné ich použiť už v prvý deň zavedenia tejto meny.

Osobitne sa upravuje výmena poškodených kolkových známok, ako aj odkúpenie neplatných kolkových známok. Ministerstvo financií je podľa predloženého návrhu splnomocnené na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom ustanoví technické parametre, grafickú úpravu, vzhľad kolkových známok, spôsob ich použitia, prípadne ďalšie náležitosti kolkových známok. Jeho účinnosť sa predpokladá v treťom štvrťroku 2008. Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi ministrovi za úvodné slovo a teraz dávam priestor spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Ivánovi Farkasovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

Pán spravodajca, nech sa páči.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 818 zo 14. mája 2008 pridelila vládny návrh zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 607) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 607) stanoviská poslancov Národnej rady v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku.

K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesenie č. 321 zo dňa 11. júna 2008, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesenie č. 391 zo dňa 10. júna 2008, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesenie č. 352 zo dňa 10. júna 2008 a napokon Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu uznesenie č. 191 zo dňa 10. júna 2008.

Uznesením výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynulo celkom 13 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča v návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ustanoveniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 607a) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 607a) bola schválená uznesením gestorského výboru zo 17. júna 2008.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Ani v tomto prípade som do rozpravy nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto otváram možnosť podania ústnych prihlášok. Do rozpravy sa prihlásili páni poslanci Ivan Štefanec, Jozef Mikuš. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne a slovo má pán poslanec Ivan Štefanec. Nech sa páči.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Milé dámy, vážení páni, pán minister, ctení hostia, uvedený návrh zákona je určite potrebný pri prechode na spoločnú európsku menu. K čomu mám ale podstatné výhrady, to je § 6 ods. 1, ktorý sa týka predaja kolkových známok a hovorí o tom, že tento predaj bude realizovaný len v zariadeniach verejnej poštovej siete.

Som presvedčený, že takto formulovaný návrh zákona len posilňuje monopol slovenskej pošty a, žiaľ, boli sme svedkami aj v tejto snemovni už viacerých návrhov, ktoré sa starajú viac o výnosy štátneho podniku než o lepšie služby pre ľudí.

Podľa môjho hlbokého presvedčenia je tomu tak aj v tomto prípade. Pokiaľ bude len pošta distribuovať a predávať kolkové známky, znamená to najmä horšiu dostupnosť týchto služieb pre ľudí a z tohto pohľadu zhoršenie podmienok po prechode na spoločnú európsku menu.

Dovoľujem si vás požiadať teda, aj pána ministra, aj ostatných poslancov, aby za takto formulovaný návrh zákona nehlasovali, pretože jednoducho, keď sa vládny návrh len stará o posilňovanie výnosov štátneho podniku a zhoršenie dostupnosti týchto služieb pre ľudí som presvedčený, že takýto návrh zákona nie je dobrý. Verím, že práve v tomto podstatnom § 6 dôjde k zmene, v opačnom prípade ja ani moji kolegovia nebudú môcť podporiť takýto návrh. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi poslancovi za jeho vystúpenie v rozprave. S faktickou poznámkou na jeho vystúpenie sa prihlásil pán poslanec Alexander Slafkovský. Uzatváram možnosť prihlásenia sa s faktickou poznámkou. Slovo má pán poslanec Slafkovský. Nech sa páči.

A. Slafkovský, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som len v krátkosti doplnil môjho kolegu predrečníka v tom zmysle, že keď sme debatovali o tomto zákone vo výbore, tak mi bolo z pozície ministerstva financií odpovedané, že v podstate každý jeden štátny úrad, ktorý vyžaduje kolky, bude musieť mať v pokladni niekoho, kto tento kolok namieste predá. Vzápätí ale zaznela medzi rečou informácia, že tieto úrady sa tomu bránia, pretože nemajú pokladne. Napríklad celá slovenská polícia má len jednu pokladňu, kde môže priamo preberať peniaze na Slovensku. Aspoň takú informáciu som dostal. Mne sa tomu nechce veriť, ale fakt je skutočne taký, že policajt síce môže vybrať pokutu v hotovosti, ale nemôžete si v hotovosti na polícii kúpiť kolok. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďalej sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Jozef Mikuš. Nech sa páči.

J. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, k tomuto zákonu alebo k návrhu zákona som vystúpil aj v prvom čítaní, kde som kritizoval podobne ako môj predrečník Ivan Štefanec práve spôsob, akým sa bude, alebo v návrhu zákona je navrhovaný predaj kolkových známok.

V závere minulého roka sme rokovali o novele zákona o poštových službách, v zmysle ktorého sa mal ponechať monopol Slovenskej pošty na lukratívnu distribúciu listov do 50 gramov. Novela z dielne poslancov za Slovenskú národnú stranu pánov Rafaja, Slotu a Chrbeta bola schválená a zahatala proces liberalizácie poštového trhu na Slovensku. Nie je div, že proti takémuto vývoju na Slovensku sa v minulých dňoch postavila členka, eurokomisárka pre hospodársku súťaž Nelly Crossová. Veď dianie na Slovensku ide proti liberalizačným pohybom v Európskej únii.

Dnes máme na stole ďalší návrh zákona, ktorý posilňuje monopol Slovenskej pošty. Vládny návrh zákona o kolkových známkach má podľa jeho tvorcov upraviť vydávanie, tlač, distribúciu, predaj, odber, výmenu, odkupovanie, kontrolu, správne delikty, nakladanie s falšovanými kolkovými známkami, likvidáciu kolkových známok. Takisto chystá túto oblasť na prechod zo slovenskej koruny na euro. Ja mám však pocit, že ide najmä o biznis s kolkami, a preto som proti tomuto návrhu zákona.

Zákon prisudzuje silnú pozíciu Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Slovenskej pošte. Tá sa má stať na rozdiel od súčasného stavu jediným distribútorom kolkov, to znamená, že z procesu budú vylúčené iné subjekty, a to vyvoláva dva nepríjemné dôsledky. Dostupnosť získavania kolkov pre klientov bude obmedzená, čo spôsobí menší komfort a vyššiu administratívnu náročnosť úkonov. A druhý, cena za distribúciu kolkov, ktorú bude dohodovať s distribútorom ministerstvo financií, bude určite vyššia, lebo vznikne z rokovania medzi dvoma štátnymi inštitúciami bez akejkoľvek súťaže. Tlak na znižovanie cien bude mizivý, na čo doplatí štátny rozpočet.

Navrhovaný zákon umožňuje, ale neprikazuje predaj kolkov prevzatých od Slovenskej pošty správnym orgánom, súdom a prokuratúre. To znamená, že dnešný druhopredajcovia stratia možnosť predávať kolky. Tvorca zákona to zdôvodňuje potrebou, citujem, "zásadných opatrení eliminujúcich predaj sfalšovaných kolkových známok". Dôsledky uplatnenia takéhoto predpisu môžu byť dva. Dostupnosť kolkov bude nižšia, lebo zmiznú druhopredajcovia a nie je záruka, že štátne inštitúcie budú samy kolky predávať, lebo to nebude ich povinnosť. A zmizne akákoľvek konkurencia pri predaji kolkov, čo opäť vylúči tlak na znižovanie distribučných nákladov a bude to mať, ako som spomínal, negatívny dopad na štátny rozpočet.

Posledný vývoj schválenej či v navrhovanej legislatíve upravujúcej poštový trh vyvoláva značné znepokojenie. Ide proti záväzným liberalizačným trendom v Európskej únii, z odvetvia vyháňa konkurenciu, znepružňuje trh, sťažuje dostupnosť služieb pre občana a tlačí na zvyšovanie cien. Posilňuje postavenie Slovenskej pošty a zabezpečuje jej pohodlné dosahovanie vyšších ziskov. Pýtam sa, v koho záujme je takýto vývoj? Obávam sa, či to nie je len naháňanie peňazí pre určitú skupinu ľudí. Pripomeniem, že v roku 2006 sa stal generálnym riaditeľom Slovenskej pošty nominant vládnej Slovenskej národnej strany, práve tej strany, ktorá je v parlamente najaktívnejšia pri posilňovaní monopolu tejto štátnej inštitúcie. Ďakujem pekne za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem. S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Mikuša sa prihlásil pán poslanec Slafkovský. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Ešte sa hlási pán predseda finančného výboru.

A. Slafkovský, poslanec: Ďakujem. Ja len v krátkosti chcem sa opýtať môjho predrečníka, ak by mi vedel odpovedať on alebo niekto z prítomných v sále, keď kolok predáva pošta, 400-korunový kolok, dám 400 korún, dostanem 400-korunový kolok. Má z toho pošta nejaké percento? A aké percento má z toho ten predajca, kto predáva, čo ja viem v stánku, niekde v kiosku, či to nejako existuje, Pretože, ak z toho nemajú samostatné percentá, tak ide vlastne týmto návrhom len o čisté šikanovanie občana.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Burian.

J. Burian, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci, nechcem spochybniť dobre myslené, by som povedal, faktické vystúpenia poslancov, hlavne z radov opozície. Takto chcem upozorniť, že v poslednom čase sa obrovským spôsobom rozmohla práve kriminalita v oblasti falšovania týchto kolkových známok a skúste rozmýšľať dopredu. Ak sa dnes nenaštartuje tento proces, tak by sa musel naštartovať o pol roka, o rok, ale niekedy by muselo dôjsť k tomu. Tu nejde o posilnenie pošty, ide o posilnenie štátu, ide o posilnenie práva. Posilnenie práva v tom, že kolky sa falšujú veľmi sofistikovaným spôsobom. Je obrovský problém dokázať to a obrovský únik peňazí, ktorý je dokázateľný z požadovaných potrieb na ďalšie vystavovanie kolkov.

Čiže, vážení páni, ktorí vystupujete, neuvažujte o tom, či to je posilnenie pošty, alebo nejakého štátneho úradu. Uvažujte o tom, že je to posilnenie práva a skôr či neskôr by niekto musel začať s týmto procesom a vytváranie tých pokladní v rámci tých jednotlivých inštitúcií nebude veľkým problémom a podstatná časť, opakujem podstatná časť ich má aj dnes. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Pán poslanec Mikuš bude reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

J. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne za faktické poznámky. Začnem odzadu. Pán kolega Burian, diskutovali sme o tom vo výbore. Ja chápem možno tiež dobrý úmysel ministerstva financií, len nie som si celkom istý, či práve tento spôsob je najšťastnejší voči argumentácii, že na trhu sa objavujú falšované kolkové známky. Nie som si istý, či to vyrieši to, že sa bude monopolne predávať cez poštu, pretože tie kolkové známky sa môžu objaviť, samozrejme, aj cez iných kvázi distributérov. To je jedna záležitosť.

Druhá záležitosť je, že sa mohol hľadať iný spôsob riešenia, nie práve monopolizácia pošty, lebo dôsledok je ten, že ľudia budú chodiť z úradu na poštu a tí, ktorí nevedia, že za niektoré úkony sa musí platiť kolková známka, tak tú cestu budú absolvovať niekoľkokrát. Čiže dostupnosť kolkových známok sa zhorší. Je možné, že sa bude hľadať potom zase riešenie v budúcnosti aj iný kvázi platobný styk.

A kolegovi Slafkovskému. Samozrejme, že predajca má z toho províziu. Problém je, že pri novo navrhovanej novele o tej provízii budú rozhodovať dve štátne inštitúcie, to znamená štát a Slovenská pošta. Kým teraz tých distribútorov bolo viac a tá provízia, samozrejme, bola rovnaká. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Pán Mikuš bol posledným prihláseným do rozpravy. Takže vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pýtam sa pána ministra, či chce reagovať na rečníkov. Nie. Pán spravodajca nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Budeme hlasovať takisto ako v predchádzajúcich bodoch o 11.00 hodine.

Nasledujúcim bodom je druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 601 a spoločnú správu výborov máte ako 601a.

Nech sa páči, pán minister, odôvodnite tento vládny návrh zákona.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky dňa 16. apríla 2008 prerokovala a schválila návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Navrhovaným právnym predpisom sa sprísňujú technické požiadavky na vybavenie elektronických registračných pokladníc z dôvodu značných daňových únikov v oblasti používania pokladníc, ktoré budú touto zmenou eliminované. Ide predovšetkým o vybavenie pokladníc fiškálnou pamäťou, ktorá zabezpečí jednorazový a trvalý zápis z údajov z dennej uzávierky.

Vybavenie pokladníc takými prostriedkami, ktoré odhalia nedovolené zásahy do pokladníc, plombovanie pokladníc, osobitné označovanie dokladov vytlačených v rámci skúšobnej prevádzky pri uvedení pokladnice do prevádzky, pri zaškolení zamestnanca pred uvedením pokladnice do prevádzky. Vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu 10 rokov do konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Tieto nové technické požiadavky majú v podstatnej miere eliminovať daňové úniky, ku ktorým dochádza v dôsledku vydávania duplicitných dokladov, simulovania riadneho chodu pokladnice v tréningovom režime, nezahŕňania celej evidovanej tržby alebo jej časti z pokladnice zapojenej do pokladničnej siete v prevádzkach s veľkým počtom pokladníc, manipulácie s výkazmi denných a mesačných uzávierok, zámerného zmazávania údajov o prijatých tržbách pred vypĺňaním dennej uzávierky a vykonávania neoprávnených zásahov do pokladnice.

Navrhovaný právny predpis nerozširuje okruh osôb, ktoré majú povinnosť evidovať prijaté tržby na elektronickej registračnej pokladnici. Aj keď aplikácia navrhovaného zákona spôsobí jednorazový nárast nákladov pre podnikateľskú sféru, očakáva sa zníženie daňových únikov, a tým nárast príjmov štátneho rozpočtu. Odhadované daňové úniky z dôvodu nepovolených zásahov do elektronických registračných pokladníc predstavujú podľa Daňového úradu Slovenskej republiky zhruba 450 miliónov Sk ročne, čo je pomerne významná suma. Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Spravodajcom určeným výborom pre financie, rozpočet a menu je pán poslanec Jozef Burian, ktorému dávam teraz slovo. Nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uvádzal spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 819 zo 14. mája 2008 pridelila vládny návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov týmto výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodársku politiku. Uvedené výbory prerokovali vládny návrh zákona v uvedenom termíne.

Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré prešli vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky hlasovať tak, ako je uvedené v spoločnej správe. Odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady o vládnom návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bola schválená uznesením výboru č. 333 zo 17. júna 2008. Výbor určil poslanca Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril, po prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, a po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

Skončil som, pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce niekto k tomuto bodu prihlásiť do rozpravy ústne? Konštatujem, že nikto, pardon, pani poslankyňa do rozpravy? Takže do rozpravy sa prihlásila pani Ágnes Biró ako jediná. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a slovo má pani Ágnes Biró, nech sa páči.

Á. Biró, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, ja som sa do rozpravy prihlásila len z jediného dôvodu, že chcela by som upozorniť v rozprave na jeden problém, ktorý tento nový zákon môže spôsobiť.

Podľa dnes platnej Vyhlášky Ministerstva financií č. 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov je daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb povinný používať na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti. Podľa § 2 písm. c) tejto vyhlášky za úhradu v hotovosti sa nepovažuje úhrada pohľadávky.

Nový vládny návrh zákona ukladá podnikateľovi povinnosť evidovať v elektronickej registračnej pokladnici už každú tržbu a tržbou je aj pohľadávka. Určite poznáte a aj viete o tom, že zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení sa k pokladničnému dokladu z elektronickej registračnej pokladnice vyhotovuje aj faktúra, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane je viac ako 50-tisíc korún. Faktúra sa vyhotovuje preto, aby nevznikli daňové úniky, a aj preto, že správne vystavená faktúra je takým účtovným a daňovým dokladom, ktorý na rozdiel od dokladu z elektronickej registračnej pokladnice presne identifikuje dodávateľa tovaru alebo služby, ale aj tú druhú stranu, aj odberateľa tovaru alebo služby. Správne vystavená faktúra musí obsahovať celý rad údajov od mena a adresy sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne podnikateľa, jeho IČO, DIČ, identifikačné číslo pre DPH, meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu tovaru alebo služby, jeho IČO, DIČ, identifikačné číslo, DPH, ak je mu pridelené. Ale obsahuje aj dátum dodania tovaru, respektíve služby, dátum, kedy bola prijatá záloha, kedy bola vyhotovená faktúra, množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsahu služby, základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, taktiež rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene. (Ruch v sále.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP