Úterý 17. června 2008

Prvý deň rokovania

24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

17. júna 2008 o 13.02 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o zaujatie miesta. Želám pekné popoludnie.

Otváram rokovanie 24. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Chcem vás poprosiť, aby sme na úvod zistili našu uznášaniaschopnosť. Chcem vás požiadať o prezentáciu. Poprosím, kolegyne, kolegovia o prezentáciu.

(Prezentácia.) Je prítomných 112 poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na 24. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Džurina a Frešo. Ich náhradníkmi sú pani poslankyňa Nachtmannová a pán poslanec Kahanec.

O ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali pán poslanec Dubravay, Kuruc, Micheľ a na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Prokopovič.

Program, tak ako bol navrhnutý, máte, dámy a páni, vo svojich laviciach. Chcem vás upozorniť, že niektoré body sú definované na čas a deň na prerokovanie vzhľadom na pracovné povinnosti predkladateľov.

Ešte kým dám slovo poslancom, aby mohli navrhnúť zmeny a doplnenie programu, uvádzam, že na návrh gestorských výborov správy a materiály predložené v súlade s príslušnými zákonmi uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ, samozrejme, dámy a páni, niekto z vás nepredloží iný návrh.

Ešte vás chcem informovať, že z programu, ktorý vám bol doručený a rozdaný, vypadol na základe žiadosti predkladateľa, ktorý vzal späť svoj návrh, návrh zákona týkajúci sa zrušenia zákona o umelom prerušení tehotenstva. Bola to tlač 672 a v návrhu programu je to bod č. 37. Pán poslanec Peter Gabura z tejto schôdze vzal návrh späť.

Teraz vás požiadam, dámy a páni, tých, ktorí máte návrh na doplnenie alebo zmenu programu, aby ste predniesli svoje návrhy, pán poslanec Mikloš, pán poslanec Lipšic a pán poslanec Mečiar.

Nech sa páči, pán poslanec Mikloš.

I. Mikloš, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dávam dva návrhy na doplnenie programu.

Ten prvý návrh sa týka, aby Národná rada požiadala guvernéra Národnej banky o predloženie informácie o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií a teda z nezákonného konania a obohatenia sa na zmene centrálnej parity. To by bola informácia, ktorá by bola predložená na koniec tejto schôdze Národnej rady.

A, po druhé, žiadam, aby sme hlasovali o tom, že žiadame vládu Slovenskej republiky v spolupráci s guvernérom Národnej banky o predloženie správy o rokovaniach o zmene centrálnej parity a o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií, a teda z nezákonného konania a obohatenia sa... (Vystúpenie prerušené časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ešte zapnite, prosím vás, pána poslanca Mikloša, aby to doplnil.

I. Mikloš, poslanec: Tú správu žiadam zaradiť na ďalšiu, septembrovú schôdzu Národnej rady.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Áno, ja mám návrh do programu, aby Národná rada požiadala vládu Slovenskej republiky predložiť do 30 dní správu o príprave a zabezpečení detenčného ústavu. Tento návrh som už dával na jeseň. Táto vláda po jej vzniku trestuhodne vypovedala zmluvu o vzniku detenčného ústavu. Všetci poznáme tragický prípad, ktorý sa odohral v Českej republike, keď pedofil zo Slovenskej republiky je podozrivý zo znásilnenia a vraždy maloletého chlapca. Myslím, že o tak vážnej téme, v ktorej sa 2 roky nekonalo, by sme mali v parlamente rokovať. A preto dávam tento návrh do rokovania požiadať vládu o predloženie správy.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

Pán predseda Mečiar, nech sa páči.

V. Mečiar, poslanec: Vážený pán predseda, predkladám dva návrhy a navrhujem zaradiť tieto body do programu rokovania Národnej rady.

Prvý návrh súvisí s tým, aby sa Národná rada zaoberala Vodným dielom Gabčíkovo-Nagymaros a všetkým vzťahmi okolo neho, pretože je dôvodné podozrenie z rozsiahleho porušovania zákona a pravdepodobne aj korupcie.

Druhý návrh dávam, býva zvykom v tejto Národnej rade, že všetci predsedovia výborov sú zo strán, ktoré voliči volili, máme jedného predsedu výboru, a to pána Minárika z výboru pre kultúru, ktorý je dnes v strane, ktorú voliči nevolili, navrhujem preto jeho odvolanie z funkcie predsedu výboru.

Pokiaľ ide o vodné dielo, navrhujem, aby bolo skôr v závere rokovania. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Budeme teraz hlasovať o...

Ešte, pán poslanec Palko, návrh na zmenu programu máte?

V. Palko, poslanec: Vážený pán predseda, prepáčte, že som trošku meškal, ale navrhujem, aby sa do programu tejto schôdze ešte zaradil návrh ústavného zákona na zrušenie niektorých rozhodnutí o amnestii. Mám na mysli amnestie, ktoré dal pán Vladimír Mečiar, keď zastupoval prezidenta republiky.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, viete veľmi dobre, aká je technika podávania legislatívnych návrhov. Takže budeme teraz hlasovať o návrhoch, ktoré sú v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.

Takže budeme teraz hlasovať o návrhoch, ktoré ako prvý podal pán poslanec Mikloš. Podal dva návrhy. Poprosím vás, pán poslanec, aby ste ma opravili, ak budem zle interpretovať.

Ten prvý návrh bol, aby ešte na tejto schôdzi podal guvernér Národnej banky Slovenska informáciu o obchodovaní so slovenskou korunou v súvislosti so zmenou centrálnej parity. Budeme hlasovať teraz o tomto návrhu.

(Hlasovanie.) 139 prítomných, 60 za, 11 proti, 67 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Budeme teraz hlasovať o druhom návrhu, kde pán poslanec Mikloš žiadal, aby vláda v spolupráci s Národnou bankou Slovenska predložili na septembrovú schôdzu správu s identickým obsahom, to znamená správu o priebehu... (Reakcia z pléna.) poprosím vás, pán poslanec, zapnite pána Mikloša, aby sme naformulovali presne, čo vlastne...

I. Mikloš, poslanec: Ten obsah je takmer identický, je tam aj pridaná aj správa o rokovaniach o zmene centrálnej parity a o obchodovaní.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre, takže hlasujeme o tomto návrhu.

(Hlasovanie.) 140 prítomných, 128 bolo za, 9 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Konštatujem, že sme tento návrh pána poslanca Mikloša schválili.

Teraz budeme hlasovať o návrhu, ktorý podal pán poslanec Lipšic, ktorý žiadal, aby vláda predložila správu o stave prípravy detenčného centra. Áno, je to tak? (Odpoveď z pléna.) Takže hlasujeme.

(Hlasovanie.) 144 prítomných, 65 bolo za, 10 proti, 68 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neschválili.

Dva návrhy podal pán poslanec Mečiar.

Ten prvý je, aby sa Národná rada na 24. schôdzi zaoberala problematikou uzatvárania zmlúv o predaji Vodného diela Gabčíkovo. Pán predseda, chcem sa vás opýtať, budeme dávať návrh uznesenia? (Odpoveď z pléna.) Dobre. Takže hlasujeme o tom, aby sme do programu 24. schôdze zaradili bod, ktorým je prijatie uznesenia k problematike Vodného diela Gabčíkovo. Môže to tak byť, pán predseda?

V. Mečiar, poslanec: Tak.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme, aby bol bod programu 24. schôdze, ktorým je prijatie uznesenia k predaju Vodného diela Gabčíkovo.

(Hlasovanie.) 128 prítomných, 80 za, 2 boli proti, 21 sa zdržalo, 25 nehlasovalo.

Konštatujem, že sme prijali návrh pána poslanca Mečiara a program 24. schôdze bude rozšírený o bod, ktorým je návrh uznesenia v súvislosti s predajom vodného diela. (Reakcia z pléna.)

Pán poslanec Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Pán predseda, my sme hlasovali o niečom, kde nikto nevie, o čom budeme rokovať. Rovnako ja navrhujem, aby sme hlasovali o Vysokých Tatrách a o pozemkoch, to je to isté.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, mohli ste sa prihlásiť a dať tento návrh, ak ste to považovali za zmysluplné.

F. Mikloško, poslanec: Dobre, ale veď takéto uznesenia predsa niekto, kto je už poslancom...

P. Paška, predseda NR SR: Národná rada rozhodla o tom, že rozšírime program 24. schôdze.

F. Mikloško, poslanec: Je to dosť pod úroveň takéto návrhy dávať, o ktorých nikto...

P. Paška, predseda NR SR: Predpokladám, že navrhovateľ v súlade so zákonom o rokovacom poriadku predloží návrh uznesenia a v rozprave všetci poslanci v zmysle zákona budú mať možnosť dávať pozmeňujúce, doplňujúce návrhy a vyjadriť sa k takémuto návrhu.

Budeme teraz hlasovať o druhom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Mečiar, a to, aby sme zaradili do programu 24. schôdze bod, ktorým je návrh na odvolanie predsedu výboru pána poslanca Minárika. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 80 za, 39 proti, 20 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Konštatujem, že sme tento návrh prijali.

Ako posledný podal návrh pán poslanec Palko. Pán poslanec, vzhľadom na to, že zákon o rokovacom poriadku veľmi jasne definuje spôsob, ako aj lehoty na predkladanie legislatívnych aktov, nie je možné o vašom návrhu hlasovať. Takýto návrh ústavného zákona nebol v súlade so zákonom o rokovacom poriadku predložený v zákonných lehotách. A, samozrejme, nie je mi známe, že by ktokoľvek, kto má zákonodarnú iniciatívu, tak učinil. Ak tak chcete urobiť, máte ďalšiu schôdzu. A v súlade s lehotami ak takýto návrh predložíte, samozrejme, budeme sa tým zaoberať. Takže... (Reakcia z pléna.)

Zapnite pána poslanca Palka.

V. Palko, poslanec: Pán predseda, dôrazne vás žiadam, aby ste merali rovnakým metrom pre poslancov ako vládnych, tak aj opozičných. Ak ste mohli dať hlasovať o tom, čo navrhoval pán poslanec Mečiar, kde vôbec nevieme, o čom sme vlastne hlasovali, tak môžete určite dať hlasovať aj o mojom návrhu, ktorý je úplne jasný.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, je mi to naozaj ľúto, doporučujem prečítať zákon o rokovacom poriadku. Vy ste žiadali, aby bol zaradený bod, ktorým je návrh ústavného zákona. Jednoducho pravidlá legislatívnej praxe, ako aj pravidlá Národnej rady veľmi jasne definujú, kto a v akých lehotách a akým spôsobom môže podať návrh novely zákona alebo nového zákona. Čiže nemám o čom dať hlasovať. Ak ste chceli predložiť návrh zákona, mali ste to učiniť v pätnásťdňovej lehote pred začiatkom schôdze Národnej rady, ktorú som riadne zvolal v súlade so zákonom. Ak tak učiníte, veľmi rád tento váš návrh zaradím do programu. Ďakujem pekne.

Budeme teraz hlasovať o návrhu programu 24. schôdze ako o celku.

(Hlasovanie.) 143 prítomných, 107 bolo za, 20 proti, 14 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili návrh programu 24. schôdze.

Ešte vás chcem, dámy a páni, informovať, že pokiaľ nedôjde k inej dohode, budeme o prerokovaných bodoch programu hlasovať vždy o 11.00 hodine a o 17.00 hodine okrem vráteného zákona, ktorý je prvým bodom programu a o ktorom budeme hlasovať ihneď po jeho prerokovaní.

Ešte v súvislosti so zákonmi, ktoré vrátil pán prezident, pre vašu informáciu poviem, prečo aj druhý vrátený návrh zákona nie je zaradený ako druhý bod programu. Návrh bol doručený len v piatok a výbory ešte nemali možnosť o tomto návrhu rokovať. Preto je posunutý tak, aby výbory mohli prerokovať tento pánom prezidentom vrátený zákon.

Ešte vás chcem informovať, že tajné hlasovanie o voľbe člena Dozornej rady Fondu národného majetku vykonáme tak, ako je to uvedené v programe, vo štvrtok 19. júna po hlasovaní o 17.00 hodine.

Ešte vás chcem informovať o neverejnej časti schôdze. Tá sa bude konať vo štvrtok 3. júla, ak nedôjde k dohode. A chcem avizovať, že na základe výsledkov nášho rokovania na poslaneckom grémiu je pravdepodobné, že napriek tomu, že je plánované riadne zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, neprerušíme rokovanie schôdze, ale budeme pokračovať v rokovaní aj budúci týždeň. Ale, tak ako sme sa na poslednom poslaneckom grémiu dohodli, ešte zvolám k tomuto, samozrejme, poslanecké grémium.

A teraz, dámy a páni, pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

zákone zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Materiál je pod tlačou 676.

Poprosím pána poslanca Cabaja, pána predsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania.

T. Cabaj, poslanec: Vážený pán predseda, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o spoločnej správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý je gestorský pri tomto zákone.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 4. júna 2008 č. 687 pridelil zákon zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 676), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. A zároveň určil k predmetnému zákonu Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský.

Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 3. júna 2008 č. 1771-2008-BA o vrátení zákona zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 676), vyplýva, prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok, čo odôvodňuje v časti II svojho rozhodnutia.

Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 10. júna 2008. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Z celkového počtu 12 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady bolo prítomných 7 poslancov, za návrh uznesenia hlasovalo 6 poslancov, nikto nebol proti návrhu, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval zákon zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, dňa 10. júna 2008. Výbor uznesením č. 193 nesúhlasil s návrhom prezidenta Slovenskej republiky neschváliť zákon a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon po opätovnom prerokovaní schváliť v pôvodnom znení.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko ani pripomienky k zákonu, podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Gestorský výbor rokoval o stanoviskách výborov, ktorým bol zákon zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, na 39. schôdzi výboru 10. júna 2008. Nesúhlasil výbor s návrhom prezidenta Slovenskej republiky a odporučil v treťom čítaní schváliť zákon v pôvodnom znení. Zároveň ma určil za spoločného spravodajcu a informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledkoch rokovania výborov.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 194 z 10. júna 2008.

Pán predseda, to je toľko zo spoločnej správy, prosím, keby ste otvorili rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku, takže, dámy a páni, pýtam sa: Chce sa niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Pani poslankyňa Tóthová ako prvá.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážení členovia vlády, milé kolegyne, milí kolegovia, netajím radosť, keď som si vypočula vystúpenie pána poslanca, ktorý informoval o výsledkoch prerokovávania tohto legislatívneho návrhu vo výboroch, keď konštatoval, že ani jeden výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa nestotožnil s pripomienkami pána prezidenta a neodporučil prijatý raz už Národnou radou zákon neschváliť.

Ak dovolíte, ja by som sa vyjadrila k jednotlivým pripomienkam pána prezidenta. Budem sa snažiť byť stručná, ale v každom prípade budem citovať z vráteného zákona, aby nebola domnienka, že tu fabulujem nejaké teórie, ale aby bolo zrejmé, že až na jednu pripomienku, to je pripomienka symbolického prípitku, sú pripomienky pána prezidenta neopodstatnené, opakujem, neopodstatnené a niektoré aj vykonštruované.

Za vykonštruovanú pripomienku považujem tú, ktorá rezonovala v tlači najviac, že pán prezident predložený legislatívny návrh vrátil, lebo nie je jasný a nie je z neho zrejmé, kto je osoba mladistvá a kto je osoba maloletá. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, pred sebou mám zákon, ktorý sme schválili a ktorý išiel pánu prezidentovi na podpis. Dovolím si odcitovať z neho, § 2 ods. 2 "mladistvé osoby do 18 rokov", § 2 ods. 3 "osoby maloleté do 15 rokov". Opakujem, v zákone je jasne povedané, že maloletou osobou je osoba do 15 rokov a mladistvou osobou je osoba do 18 rokov. Ak toto prezidentskej kancelárii nie je jasné vymedzenie, dovolím si z tohto miesta vyjadriť hlbokú nespokojnosť aj poľutovanie s ich prácou, pretože zo zákona je nad slnko jasné, kto je maloletá, kto je mladistvá osoba. A pritom pripomínam, že zákon vôbec nepoužíva ďalšie termíny, ktoré by mohli zmiasť, napr. pojem osoba nedospelá alebo pojem plnoletá osoba ani pojem dieťa, ani pojem mládež, čo by mohlo byť nejasné. Celý zákon hovorí v rámci týchto dvoch pojmov, ktoré sú jasne vydefinované. Preto si dovolím na úplnú svoju zodpovednosť uviesť, že táto pripomienka pána prezidenta je úplne, ale úplne vykonštruovaná.

Ďalšia pripomienka pána prezidenta je, že nie je zo zákona jasné, komu sa má pokuta 1 000 korún uložiť, opakujem, zo zákona nemá byť jasné, komu sa má uložiť pokuta 1 000 korún. Dovoľte, aby som opätovne prečítala zákon, ktorý táto ctená snemovňa schválila. Čítam § 12 ods. 2: "Za porušenie zákazov," to je pitie, "maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 1 000 korún." Vážení, ako... (Ruch v sále.) Pán predseda, keby ste trošku stíšili publikum, lebo nevládzem prekrikovať. Ak niekomu nie je jasné, komu sa má uložiť pokuta, tak mu znovu čítam zo zákona, že sa ukladá zákonnému zástupcovi maloletého pokuta do výšky 1 000 korún. Je tu jasné, za čo komu do akej výšky sa ukladá a kto ju ukladá. Žiaľ, bola to pripomienka pána prezidenta.

Po tretie. Pán prezident uvádza, prečo za porušenie zákazu požívať alkoholické nápoje nemôže obec uložiť aj maloletému, opakujem, aj maloletému pokarhanie alebo pokutu, opakujem, prečo za porušenie zákazu požívať alkoholické nápoje, nemôže obec uložiť pokarhanie aj maloletému. Vážená prezidentská kancelária, nuž je to preto, lebo maloletý nemôže byť zodpovedný. Nemôžeme viesť na zodpovednosť osobu, ktorá nemá procesnú spôsobilosť a nemá administratívnoprávnu zodpovednosť. Je to z tohto jednoduchého dôvodu, preto zodpovednosť musí preberať rodič, a to uložením pokuty 1 000 korún.

Ďalšia pripomienka bola pripomienka, že chýba lehota, do ktorej možno uložiť pokutu, pokarhanie alebo zákaz. Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, už vyše 40 rokov prednášam administratívne právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, určitý čas aj na košickej, banskobystrickej vysokej škole policajnej bývalej ZNB a podobne. A vždy sme učili, že to, čo už je v zákone uvedené, v novele sa nemá opakovať. Nuž preto v našom zákone nie je uvedená lehota, do ktorej sa môžu sankcie, t. j. pokuta, pokarhanie a zákazy, ukladať, pretože platný zákon, do ktorého novela vstupuje, v § 12 ods. (novom) 4, resp. 3 uvádza: "Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené." Čiže tu je určená lehota, do ktorej možno uložiť pokutu.

Ďalšia pripomienka pána prezidenta, s ktorou, musím povedať, plne súhlasím, je pripomienka, že chýba možnosť výnimky zo zákazu pitia alkoholických nápojov a požívania návykových látok. Áno, chýba. Vážený pán prezident, aj mne chýba. Lenže v návrhu, ktorý sme odovzdali s pani poslankyňou Muškovou, takáto možnosť výnimky bola. A bola schovaná, resp. pomenovaná ako symbolický prípitok. Žiaľ, nielenže viacerí opoziční poslanci, nebudem menovať, pretože všetci vieme, o koho išlo, v tejto ctenej snemovni kritizovali toto a poukazovali, že je to nerealizovateľné, ale doslova výsmechu sa nám ako predkladateľkám dostalo, akože čo to dávame do zákona, veď možno na východe spraviť 12 symbolických prípitkov a kto to bude posudzovať a ako to bude. Sú to za vlasy pritiahnuté argumenty. Žiaľ, aj tlač rezonovala v tomto duchu, čo dozaista ovplyvnilo viacerých poslancov. Tak sa stalo, že toto ustanovenie bolo z predloženého legislatívneho návrhu vypustené. Bolo vypustené ustanovenie, ktoré bolo nielen zmysluplné, ale ktoré som argumentovala tu z tohto miesta, že v zahraničí vo viacerých štátoch takéto ustanovenia majú. Nie je problém s jeho aplikáciou, osvedčilo sa a dobre funguje jeho právna úprava. Tak niekedy vidieť, že oponenciu zo strany opozície robiť len preto, aby bola oponencia, niekedy nie je rozumné, že radšej rozmýšľajme skutočne o tom, aké je ratio návrhu, rozmýšľajme o tom, že určite aj v praxi budú problémy s jeho realizáciou, tak ako je to s viacerými zákonmi. Napr. zákon o hazardných hrách jasne zakazuje mladistvým do 18 rokov zúčastňovať sa na hrách. Prikazuje prevádzkovateľom kontrolovať tento zákaz, v prípade, ak nie je dodržaný zákaz, odobratie licencie. Zákon je dobrý, len sa nerealizuje, vážení. Už som interpelovala pána ministra financií, ako viete, prečo sa nerobia v tomto smere zákroky, prečo sa nekontroluje. Obdobne aj tento zákon, pokiaľ nebude rešpektovaný, pokiaľ nebudú plnené ohlasovacie povinnosti, môže byť slabo aplikovateľný. Ale ak si uvedomíme, že alkoholizmus našej mládeže je skutočne problém, kde nieže je dozretý čas riešiť ho, ale je prezretý čas riešiť ho, len z posledného času televízia Joj minule ukázala tri pätnásťročné dievčatá, už som ten prípad tu uvádzala, ako pod úplne na mol opité demolovali karosérie automobilov, rozbíjali smetné koše, minule bola ukážka, ako trinásťročné deti obdobne sa správali, ak budeme ľahostajní k tejto otázke, vážení, nebude to správny krok. Nevravím, že príslušný legislatívny návrh, poprípade po roku, keď sa ukáže v praxi, že treba niečo pridať, že treba dať ďalšie opatrenie, verejnoprospešné práce ako sankciu, ktoré zatiaľ sa ešte nerozbehli, a budeme musieť ich vytvoriť a uvažovať, ako ich zefektívniť, samozrejme, zákon nemôžeme doplniť. Ale spravme aspoň to minimum. Nehovorme, že sa zasahuje do práv rodičov na výchovu. Nemôžeme s tým súhlasiť, pretože pokiaľ by tieto konania maloletých a mladistvých nemali negatívne celospoločenské dopady, ako je zvýšená kriminalita, ako je zhoršenie ich zdravotného stavu, ako budú veľké financie v budúcnosti vynakladané na liečenie tých chorôb, ktoré si alkoholizmom a návykovými látkami spôsobia, ak by nemusela spoločnosť vynakladať financie na ich liečenie, potom by sme mohli hovoriť, že nech nezasahuje spoločnosť. Ale pokiaľ my z našich daní musíme hradiť tieto negatívne dôsledky, tak spoločnosť má právo, ale aj povinnosť určitým spôsobom zasiahnuť.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, je otázka dneska, či prijmeme a podporíme legislatívny návrh. Ja viem, že otázka vynechaného ustanovenia prípitkov možno niektorým cirkvám bude chýbať, bude niektoré ich obrady sťažovať. Ale nič nebráni tomu, aby už na nasledujúcu schôdzu sme nedali ako doplňujúce ustanovenie to, ktoré, žiaľ, táto ctená snemovňa z predloženého legislatívneho návrhu vynechala. Čiže nejde o neprekonateľný problém. Preto si vás dovolím požiadať v mene matiek, ktoré podporili tento legislatívny návrh, bola to Únia žien Slovenskej republiky, Ženský parlament Slovenskej republiky, ich podporné stanoviská vám boli rozdané, ďalej, viaceré mimovládne organizácie, viacerí učitelia a riaditelia škôl, a v poslednom čase napriek stanovisku ZMOS-u, ktoré nebolo veľmi pozitívne, jednotliví primátori a starostovia sa ozývajú, naposledy viceprimátor Košíc verejne v tlači uvítal tento zákon, minulý týždeň tri starostky v tlači tiež sa veľmi pozitívne vyjadrili, mám stanoviská aj písomné, preto vás chcem požiadať, zvážme skutočne situáciu, že spoločnosť takýto zákon potrebuje.

Ja by som to nepretláčala a neprihovárala sa takto, keby až na jednu pripomienku pána prezidenta, ktorá sa dá napraviť novým pozmeňovákom, boli jeho pripomienky pádne a skutočne vážne. Ale je taká pripomienka, že nie je jasné, kto je maloletý, mladistvý, a ďalšie, každý, kto si prečíta zákon, nájde tam odpoveď na to. Ja vám ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

Pani poslankyňa Mušková, do rozpravy.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Vážený pán predseda, ctené kolegyne a kolegovia, vaše záverečné hlasovanie v druhom čítaní o novele zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov bolo hlasovaním o rozšírení ochrany našich detí pred vonkajšími negatívnymi vplyvmi, bolo naprieč parlamentom. A ja vám všetkým chcem aj v mene tých, ktorí aj mne ďakovali za tento zákon, poďakovať, že ste zahlasovali za tento zákon a že bol schválený. Ocitol sa, bohužiaľ, znovu v parlamente. Chcem vás všetkých poprosiť, ktorí ste hlasovali za tento zákon, aby ste skutočne v mene našich detí urobili tak aj dnes, pretože naše deti sa nachádzajú v prostredí plnom nástrah. A možnože som príliš osobná a dosť citovo to beriem, ale vás skutočne chcem poprosiť o podporu, aby sme urobili prvý krok na ceste k ochrane našej mládeže, pretože verím, že budú nasledovať aj ďalšie takéto zákony. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu aj za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Chcete sa vyjadriť, pán spravodajca, k rozprave? Nech sa páči.

T. Cabaj, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dovoľte, aby som skonštatoval, že v rozprave vystúpili dve panie poslankyne. V zmysle rokovacieho poriadku nemohli ani predložiť žiaden pozmeňujúci, doplňujúci návrh, tak preto môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o návrat do rokovacej sály. Bola ukončená rozprava k zákonu vrátenému prezidentom Slovenskej republiky. A tak ako sme si určili pri schvaľovaní programu 24. schôdze, budeme opätovne hlasovať o tomto pánom prezidentom vrátenom návrhu zákona. Ešte poprosím o chvíľočku strpenia, aby sa mohli pani poslankyne a páni poslanci vrátiť do rokovacej sály.

Takže, vážený pán spravodajca, poprosím vás, aby ste uvádzali hlasovanie.

T. Cabaj, poslanec: Pán predseda, vzhľadom na skutočnosť, že neboli predložené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pán prezident nedal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, sme rovno v treťom čítaní a prosím vás, pán predseda, keby ste teraz dali hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o zákone ako o celku. Odporúčanie je schváliť ho. Upozorňujem, že je potrebná na to nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

(Hlasovanie.) 123 prítomných, 72 bolo za, 2 boli proti, 48 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme pánom prezidentom vrátený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, neschválili.

Budeme teraz pokračovať v prerokúvaní schváleného programu 24. schôdze, prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Je to tlač 637.

Poprosím pána Jaroslava Bašku, aby ako minister obrany uviedol vládny návrh.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu novely zákona o Vojenskej polícii je skvalitniť policajnú ochranu v rezorte obrany a ustanoviť nové spôsobilosti Vojenskej polície v boji proti terorizmu a úlohy v operáciách v zmysle doktríny Vojenskej polície Severoatlantickej aliancie APP-12.

V návrhu zákona sú podrobnejšie rozpracované povinnosti vojenského policajta pri vykonávaní služobnej činnosti, preukazovanie príslušnosti k Vojenskej polícii, a to aj s ohľadom na vykonávanie služobných zákrokov v civilnom odeve.

Oproti doterajšej právnej úprave sa rozširujú oprávnenia vojenského policajta, napr. o oprávnenie zaistiť vec, oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce, oprávnenie na používanie výbušnín a oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí. Doterajšia prax potvrdila potrebu disponovať týmito oprávneniami.

Ďalším dôvodom na vypracovanie návrhu zákona sú aj poznatky z aplikačnej praxe, z ktorých vyplynula potreba odstránenia niektorých čiastkových nepresností.

Návrh zákona reaguje aj na návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je tiež v súčasnosti v legislatívnom procese v Národnej rade Slovenskej republiky.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať o postúpenie predloženého návrhu novely zákona o Vojenskej polícii do druhého čítania. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne pánovi ministrovi obrany.

Teraz poprosím spravodajcu pána Kovačócyho, aby nás informoval o návrhu zákona.

M. Kovačócy, poslanec: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. mája 2008 č. 649 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 4. septembra 2008 a gestorský výbor do 5. septembra 2008. Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy. Nie.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz budeme rokovať v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

Je to tlač 636. Návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí č. 656.

Pán minister dopravy, pôšt a telekomunikácií pán Ľubomír Vážny uvedie vládny návrh.

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona predkladá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008.

Predkladaným vládnym návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo dňa 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia.

Návrhom zákona sa predovšetkým dopĺňajú povinnosti veliteľa námornej lode a vlastníka námornej lode zabezpečiť, aby sa z námornej lode nevypúšťali znečisťujúce látky, ako aj sankcie za neplnenie týchto povinností.

Vládnym návrhom zákona sa menia a dopĺňajú aj ďalšie ustanovenia, ktorých zmenu si vyžiadala aplikačná prax.

Vládny návrh zákona prerokovala vláda Slovenskej republiky dňa 14. mája 2008 a schválila ho uznesením č. 301/2008.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokúvaní predloženého vládneho návrhu zákona aj o jeho schválenie v prvom čítaní. Ďakujem za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP