Úterý 20. května 2008

S p r á v a

o 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 20. mája 2008 o 14.49 hodine

 

(Po skončení rokovania 22. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 23. schôdze NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že budeme pokračovať opäť mimoriadnou schôdzou, je podmienkou zistenie uznášaniaschopnosti. Chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta.

Takže ešte raz, pekné popoludnie, dámy a páni, budeme pokračovať v rokovaní, v mimoriadnej 23. schôdzi, ktorá bola zvolaná na základe žiadosti skupiny 31 poslancov. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) 127 prítomných.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a môžeme pokračovať v rokovaní 23. schôdze.

Overovateľmi budú pán poslanec Richter a pani poslankyňa Szögedi, náhradníkmi pán Pavol Džurina a pán poslanec Frešo.

Ako som už v úvode spomenul, táto schôdza je zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na základe žiadosti skupiny 31 poslancov, ktorí žiadajú prerokovať a prijať

návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pripravovanému zrušeniu Detského kardiocentra Slovenskej republiky v Bratislave. Je to tlač 638.

Tento návrh som pridelil na prerokovanie výboru pre zdravotníctvo a zaslal som ho aj vláde na zaujatie stanoviska.

Teraz budeme hlasovať v zmysle zákona o rokovacom poriadku o návrhu programu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných je 142 poslancov, 62 za, 60 proti, 17 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Konštatujem, že sme neschválili program 23. schôdze.

A vyhlasujem schôdzu za skončenú.

Budeme pokračovať... (Reakcia z pléna.) Ešte pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Pán predseda, mal som procedurálny návrh ešte pred hlasovaním. Podľa mojej mienky, a taký mal byť aj návrh, aby sme nehlasovali o programe. Čl. 83 ods. 2 priznáva pätine poslancov právo zvolať schôdzu. Nie zvolať ju a zastrčiť do "šuflíka" návrh na zvolanie schôdze, ale reálne ju aj vykonať. Považujem za mimoriadne úbohé, aby k takej vážnej veci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, skúste formulovať čosi, o čom by sa dalo hlasovať.

D. Lipšic, poslanec: ... ako je Detské kardiocentrum, vládna koalícia nebola ani ochotná hlasovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Skúste formulovať čosi, o čom by sme mohli dať hlasovať.

D. Lipšic, poslanec: Minimálne z úcty k malým deťom by to bolo vkusné a slušné.

 

(Rokovanie 23. schôdze NR SR sa skončilo o 14.53 hodine.)

(Po skončení 23. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 21. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP