Pátek 16. května 2008

Štvrtý deň rokovania

21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

16. mája 2008 o 9.00 hodine

 

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Andruskó, Bastrnák, pani poslankyňa Gibalová, pán poslanec Micheľ a Slafkovský.

Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 555 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 555a.

Prosím pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky, pána Dušana Čaploviča, aby vládny návrh zákona uviedol.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Dobré ráno prajem. Vážená snemovňa, vážená pani podpredsedníčka predsedajúca dnešnému rokovaniu, ctené dámy, vážené dámy, páni, dovoľte mi, aby som v úvode k tomuto bodu, predkladanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uviedol niekoľko viet.

Tento zákon sleduje, reagujúc na vývoj, najmä úpravu problematiky uplatňovania podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ako aj kritérií na vyhodnocovanie ponúk, čím sa sleduje zabránenie opakujúcich sa nedostatkov v procese verejného obstarávania, najmä používania referencií ako kritéria na vyhodnotenie ponúk.

Upresňujú sa, ctené dámy, vážení páni, tiež niektoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní v zmysle smerníc Európskeho spoločenstva pre oblasť verejného obstarávania. Reaguje sa aj na skutočne nevyhnutné požiadavky, ako som to v úvode už povedal, vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, keďže som v prvom čítaní obšírnejšie hovoril o tomto návrhu zákona, teraz v tej stručnosti som uviedol tie základné, prioritné, významné zmeny. Dovoľte, aby som sa uchádzal o vašu dôveru pri predkladaní tohto zákona v druhom a treťom čítaní a podporu jeho schválenia. Súčasne by som si dovolil pripomenúť, že tie návrhy, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe gesčného výboru, ktorú tu bude predkladať pán poslanec Pelegrini ako spravodajca, s týmito návrhmi sa stotožňujem.

Ďakujem vám za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán podpredseda.

Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Petrovi Pelegrinimu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán poslanec.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 555), v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 783 z 1. apríla 2008 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 6. mája 2008 a v gestorskom výbore do 7. mája 2008 ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie, rozpočet a menu, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre zdravotníctvo. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).

Vládny návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 367 zo 6. mája 2008, výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 292 zo 6. mája 2008, výbor pre hospodársku politiku uznesením č. 314 z 13. mája 2008, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 170 zo 6. mája 2008 a výbor pre zdravotníctvo uznesením č. 99 z 29. apríla 2008. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1 až 16 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť a o bode 17 hlasovať s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 330 z 13. mája 2008. Súčasne ma výbor poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku.

Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala jednu písomnú prihlášku, písomne sa do rozpravy prihlásila pani poslankyňa Žitňanská. Keďže požiadal o vystúpenie pán spravodajca, má prednosť.

Nech sa páči, máte slovo.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil krátky pozmeňujúci návrh, ktorý vám už bol aj rozdaný k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 555).

Bod 1.

V čl. I sa za 16. bod vkladá nový 17. bod, ktorý znie: 17. V § 36 ods. 1 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová "a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike nesmie byť vyššia ako 300-tisíc eur". Nasledujúce body sa prečíslujú.

Odôvodnenie: Ide o legislatívnotechnickú úpravu sumy týkajúcej sa maximálnej výšky zábezpeky vyjadrenej v slovenských korunách v súvislosti s plánovaným uvedením eura v Slovenskej republike. A zároveň vzhľadom na otvorené viaceré články v návrhu zákona navrhujem, aby vládny návrh zákona niesol názov "Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov", toľko, ďakujem pekne, "v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Pelegriniho nie sú. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A slovo má pani poslankyňa Žitňanská, nech sa páči.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, ja som mala obsiahle vystúpenie v prvom čítaní, preto dnes sa obmedzím len na predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktoré chcem predložiť aj po debate vo výboroch, ktoré sme mali, niektoré som predkladala aj vo výboroch, niektoré sú modifikované a reagujem aj na znenie spoločnej správy.

Stručne uvediem. Ja som aj v prvom čítaní hovorila, že zhruba dva roky po účinnosti zákona o verejnom obstarávaní je dobrý čas zhodnotiť právnu úpravu a urobiť nevyhnutné korekcie, a som spomínala aj to, že zdá sa, že najväčším problémom alebo tými miestami, kde vznikajú problémy a ktoré možno riešiť legislatívnou cestou, sú dnes neprioritné služby, podprahové obstarávania a rokovacie konanie bez zverejnenia z dôvodu časovej tiesne. A v tomto duchu sú aj moje pozmeňujúce návrhy s výnimkou prvého, ktorý sa týka návrhu predloženej novely zákona o verejnom obstarávaní, kde sa v bode jeden navrhuje preformulovanie výnimky, kedy sa mechanizmus verejného obstarávania nemusí použiť v prípade, ak sa obstaráva čokoľvek, čo súvisí s utajovanými skutočnosťami. Ja som naďalej presvedčená aj po debate vo výbore, že to dnešné znenie je dostatočné, že rozšírenie na všetky druhy utajovaných skutočností a ešte s tak vágnym ustanovením, že to nie je dobré riešenie.

Preto môj prvý, úplne jednoduchý pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov znie: V čl. I sa vypúšťa bod 1. Následne sa body prečíslujú. Čiže to je môj prvý pozmeňujúci návrh.

Môj druhý pozmeňujúci návrh prakticky kopíruje riešenie, ktoré bolo zvolené, navrhnuté a odsúhlasené gestorským výborom. Pokiaľ ide o riešenie problému neprioritných služieb, ktorý podľa dnešného stavu bez ohľadu na výšku, na hodnotu zákazky môžu ísť podprahovými metódami, vo výbore sa našlo riešenie. Ja toto riešenie kvitujem. Napriek tomu ale mám pocit, že limit, ktorý sa stanovuje, ja viem, že to je arbitrárne rozhodnutie stanovenie toho limitu, ale mám pocit, že 200 mil. je pomerne vysoko. Túto čiastku, čo som si tak premietla na tie verejné obstarávania, ktoré som čítala, túto čiastku presiahlo len verejné obstarávanie na právne služby v súvislosti s poradenstvom k PPP projektom, inak to je všetko hlboko pod tieto sumy. Čiže ten môj arbitrárny návrh, ktorý vychádzal z toho, že som si pozrela niektoré tie tendre, tak ako boli publikované, je znížiť túto sumu na 100 mil. korún. Ja môj pozmeňujúci návrh, samozrejme, musím prečítať celý, pretože ho musím prečítať v celom rozsahu, s tým, že potom požiadam, pán spravodajca, vyňať na osobitné hlasovanie body 6 a 8 spoločnej správy.

Môj pozmeňujúci návrh znie. V čl. I sa za 8. bod vkladá nový bod 9, ktorý znie: Bod 9. V § 25 odsek 2 znie:

"(2) Pri zadávaní zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe číslo 3, ak

a) predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom sa rovná alebo je vyššia ako sto miliónov a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republiky sa rovná alebo je vyššia ako tri milióny eur, sa použijú postupy zadávania podlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23;

b) predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávateľom je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 3 písm. a), sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek. Verejný obstarávateľ určí technické požiadavky podľa § 34 a pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23;

c) predpokladaná hodnota zákazky zadávaná obstarávateľom je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 2 písm. e) sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek, obstarávateľ určí technické požiadavky podľa § 34 a pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23."

Ako vidíte, je to naozaj to isté znenie ako bod 6 spoločnej správy. Ten rozdiel je tam naozaj len v tých limitoch. Pre poriadok som ale musela prečítať celé. (Reakcia z pléna.)

Písmeno e). Áno? Ospravedlňujem sa. Tak to je len preklep, ďakujem. Áno, áno, to isté, áno, áno, totožné.

A bod 2 tohto môjho pozmeňujúceho návrhu je len drobná úprava bodu 8 spoločnej správy, ale zase musím prečítať celé. V čl. I sa za 22. bod vkladá nový bod 23, ktorý znie: V § 99 odsek 3 znie:

"(3) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uverejní na svojej internetovej stránke úradu. Výzvu na predkladanie ponúk možno po takomto uverejnení poslať najmenej trom vybraným záujemcom."

Ja som ustúpila po dlhých debatách a vysvetľovaniach, ja som ustúpila od toho zámeru, aby všetky verejné obstarávania išli cez stránku úradu, i keď stále si myslím, že perspektívne to bude to správne riešenie. Ale nemyslím si, že dnes môže vôbec existovať verejný obstarávateľ, ktorý by nemal internetovú stránku, preto tá možnosť, ktorá je v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je bodom 8 spoločnej správy, ktorá umožňuje, ak obstarávateľ nemá internetovú stránku, publikovať iným spôsobom, sa mi zdá nenáležitá, lebo ak náhodou taký je, tak si myslím, že dnes môžeme od každého očakávať, aby internetovú stránku mal. Čiže toto je môj pozmeňujúci návrh č. 2.

A môj pozmeňujúci návrh č. 3, upravený z technickej stránky po výhradách, ktoré boli formulované v ústavnoprávnom výbore, sa týka rokovacieho konania bez zverejnenia z dôvodu časovej tiesne, kde chcem navrhnúť, aby úrad, ktorému všetky tieto obstarávania sú oznamované a ktorý dnes môže konať, bol v prípadoch časovej tiesne povinný konať a vykonať kontrolu pred uzatvorením zmluvy. Na ústavnoprávnom výbore nám zástupcovia úradu povedali, že vlani bolo takýchto obstarávaní 37, čiže to nie je taká suma. Ale veľmi často sú to obstarávania, ktoré sú s vysokými sumami obstarávania, preto si myslím, že je to namieste.

Môj pozmeňujúci návrh znie: V čl. I sa za bod 42 vkladá nový bod 43, ktorý znie: v § 146 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Ak verejný obstarávateľ použije rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. c) a verejný obstarávateľ je povinný podľa § 58 ods. 2 úradu oznámiť takéto začatie rokovacieho konania bez zverejnenia, úrad je povinný v lehote piatich pracovných dní vysloviť súhlas so zvoleným postupom verejného obstarávania, inak je povinný vykonať kontrolu postupu zadávania zákaziek pred uzatvorením zmluvy. Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému."

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. Následne dôjde k prečíslovaniu bodov novely.

Ďakujem pekne za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Žitňanskej - pán poslanec Kahanec. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A pán poslanec Kahanec má slovo.

S. Kahanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja by som sa chcel pripojiť a podporiť tieto návrhy, ktoré predložila pani poslankyňa Žitňanská. Celá tá úprava zákona o verejnom obstarávaní smerovala pri svojom zámere k zvýšeniu transparentnosti a k zlepšeniu a skvalitneniu jednotlivých spôsobov verejného obstarávania. Myslím si, že tak ako aj spomínala, niektoré veci tam boli zavedené. Akurát to rozšírenie výnimky na všetky druhy utajovanej skutočnosti bolo vlastne opakom, kde sa skôr uvoľňovala pozícia pri verejnom obstarávaní. A vieme, že tieto verejné obstarávania sa bežne robia či už na ministerstve obrany, alebo na iných útvaroch, kde tieto možnosti môžu využiť.

A takisto si myslím, že na neprioritné služby už aj vzhľadom na to, že vlastne tú metódu 200 mil. nemá veľa zákaziek šancu prekonať, tak si myslím, že aj to zníženie limitu je opodstatnené na 100 mil. A ja by som ho teda navrhol ešte nižšie, ale je to také kompromisné riešenie. A myslím si, že aj prípady časovej tiesne, ktoré poznáme z bežnej praxe, často sa argumentuje aj pri takých zákazkách, ako je verejné obstarávanie na tendre pre zabezpečenie rozsiahlych miliardových akcií, že určite pomôže aj to, keď Úrad pre verejné obstarávanie pri týchto argumentoch časovej tiesne vykoná kontrolu, najmä keď sa to týka zákaziek s veľkým finančným objemom.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Pani poslankyňa, chcete reagovať na faktickú poznámku? (Reakcia poslankyne.) Ďakujem. Pani poslankyňa Žitňanská bola jediná, ktorá sa písomne prihlásila, preto otváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Juhász. Ešte niekto? Nie. Končím možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

A pán poslanec má slovo, nech sa páči.

Gy. Juhász, poslanec: Vážená pani predsedajúca, pán podpredseda vlády, vážená Národná rada, sme v druhom čítaní o návrhu zákona o verejnom obstarávaní (tlač 555). Hlavným dôvodom vypracovania tohto návrhu bolo podľa predkladateľa zabránenie často sa opakujúcim nedostatkom v procese verejného obstarávania, najmä používaním referencií ako kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú predmetom kontrolných zistení u subjektov povinných aplikovať zákon o verejnom obstarávaní.

V prvom čítaní poslanci tento zámer nespochybnili. Zo strany opozície bola vyslovená ale požiadavka na riešenie niektorých problémov súvisiacich s aplikáciou tohto zákona. Musím povedať, že niektoré problematické otázky sa podarilo vyriešiť v pozmeňujúcich návrhoch spoločnej správy, ale zostali aj otvorené otázky, najmä čo sa týka čl. I bodu 1, čoho sa týkalo aj vystúpenie pani poslankyne Žitňanskej.

Stanovisko úseku legislatívy a aproximácie práva hovorí k tomuto článku, že: "V článku 14 smernice 2004/18/ES sú vyňaté z jej pôsobnosti verejné zákazky, ktoré sú vyhlásené za tajné a ich plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonmi, predpismi alebo administratívnymi opatreniami platnými v príslušnom členskom štáte alebo si to vyžaduje ochrana základných záujmov daného členského štátu. V článku I bode 1 novely zákona sa však navrhuje znenie, podľa ktorého má byť vyňatá z spôsobnosti zákona každá zákazka, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, teda aj tie, ktoré sú podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov označované za vyhradené alebo dôverné a nie iba tie, ktoré sú označené za prísne tajné alebo tajné, tak ako to ukladá uvedená smernica."

Takže z toho dôvodu - toľko stanovisko úseku legislatívy a aproximácie práva - z toho dôvodu podporíme pozmeňujúci návrh. Tuším to bol prvý pozmeňujúci návrh pani poslankyne Žitňanskej, ktorý sa týka tohto paragrafu.

Čo sa týka môjho pripraveného pozmeňujúceho návrhu, to sa týkalo § 25 odsek 2, ktorého novelizácia je obsahom spoločnej správy, a takisto by sa týkal limitu, finančného limitu 200 mil. Ja som pôvodne v tom svojom pozmeňujúcom návrhu chcel tento limit znížiť na 50 mil. korún, ale prijímam ten pozmeňujúci návrh ako kompromisný, ktorý predložila pani poslankyňa Žitňanská, a podporíme tento pozmeňujúci návrh na 100 mil., čiže tento môj pozmeňujúci návrh nepredložím.

Ďalej chcem upozorniť, že bod 15 spoločnej správy je nepriama novela zákona č. 639/2004 o Národnej diaľničnej spoločnosti. Pôvodne som sa chcel opýtať predkladateľa, či s touto nepriamou novelou súhlasí, ale pri úvodnej reči sa vyslovil, že sa stotožňuje so všetkými návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej správe, takže to neurobím, ale navrhujem vyňatie tohto bodu na osobitné hlasovanie. Toľko.

Ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca nie sú. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán podpredseda vlády ako navrhovateľ, chcete k nej zaujať stanovisko? Nech sa páči.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, odzneli ešte viaceré doplňujúce návrhy.

Treba povedať, že prvý predniesol pán spravodajca. S tým treba súhlasiť.

Tie návrhy, ktoré odzneli od pani poslankyne Žitňanskej, ten pozmeňujúci návrh č. 2, to sa týka tej informatizácie a internetizácie a tých možností, aj so spravodajcom sme hovorili, ten je priechodný a ten by sme mohli, samozrejme, v plnej miere akceptovať. To je ten pozmeňujúci návrh č. 2.

Čo sa týka toho pozmeňujúceho návrhu č. 1, s ktorým sa tak teraz šibuje a pán Juhász, pán poslanec Juhász odstúpil z tej požiadavky a hľadá ten kompromis na tých 100 mil., čo predstavuje okolo 6 až 6,5 mil. eura po zavedení eura v Slovenskej republike. Ja si myslím, že ten limit, ktorý bol navrhnutý a bol dohodnutý na gesčnom výbore, tých 200 mil. Sk, je stanovený zodpovedne a treba ho zachovať, takže s týmto by som nesúhlasil.

A čo sa týka toho tretieho bodu, ktorý predložila pani poslankyňa, je podľa mňa právo úradu a postavenie úradu v tejto oblasti dostatočné, môže vstupovať do procesov. My dokonca aj v oblasti eurofondov sme výrazne posilnili kontrolné zložky priebehové počas toho, aby skutočne to verejné obstarávanie, ktoré budú robiť aj iné inštitúcie, aby bolo kontrolovateľné ešte pred tým vstupom, kým to vráti povedzme ministerstvo financií. Čiže tieto záležitosti, čo sa týka postavenia úradu, je dostatočné a myslím si, že má dostatočné možnosti, čo sa týka kontroly v tejto oblasti.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán podpredseda. Pán spoločný spravodajca... (Reakcia spravodajcu.) Nechcete vystúpiť. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať ďalším bodom programu, ktorým je druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení sa zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 557 a spoločnú správu výborov ako tlač 557a.

Prosím teraz podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky pána Roberta Kaliňáka, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, prepáčte, možno ešte jednou vetou sa vrátim k predchádzajúcemu bodu.

Len na také osvetlenie možno z našej strany, hovorilo sa tu o obstarávaní z pohľadu utajovaných skutočností a rozšírenia. Ja by som rád len pripomenul, že v zmysle nového zákona o ochrane utajovaných skutočností sme drvivú väčšinu citlivých záležitostí presunuli z tajného a prísne tajného do vyhradeného a dôverného. Možno toto bol aj ten dôvod, pretože aj nedávno spomínaný Buldog funguje, funguje v systéme vyhradené a dôverné. Čiže v zmysle zákona, kde sa prekvalifikovávali jednotlivé stupne utajenia, sa presúvala hlavná časť citlivých vecí do týchto nižších stupňov, pretože tie sú rovnako postihované trestným činom v prípade vyzradenia ako každé iné. Čiže nemôžeme povedať, že vyhradené je slabé a tajné je silné a tam už je to dôležité a tu nie. Z pohľadu nás policajtov, naopak, dnes máme minimum, minimum tajných a prísne tajných vecí, pretože tá klasifikácia podľa nového zákona o ochrane utajovaných skutočností je už iná. Čiže to, čo sa predtým obstarávalo tajné, dnes je v dôvernom a vo vyhradenom. Ten istý objem, keď to tak nazvem, vecí a zariadení, a ktorý predtým tento zákon reagoval na ne, už teraz by ho nepostihoval a to je vlastne ten problém. Samozrejme, ale to už je otázka vás, dámy poslankyne, páni poslanci.

K tomuto zákonu, ktorý dnes predkladám, len veľmi stručne. Zákon v podstate o hlásení pobytu občanov, táto novela reaguje na skúsenosti získané v praxi. Predovšetkým ministerstvo reagovalo na mnohé podania občanov a obcí. Z ich podaní sa ukázalo, že pre občanov i ohlasovanie pobytu v tomto prípade je už prekonané po starej úprave, a preto sme sa rozhodli, že zjednodušíme administratívnu náročnosť pri vyžadovaní dokladov o vlastníctve nehnuteľností aj pri hlásení samotného pobytu. Občan po navrhovaných úpravách usporí aj na poplatkoch, ktoré by musel zaplatiť aj za vydanie nového listu vlastníctva. A upravujú sa aj ďalšie viaceré ustanovenia súvisiace s technologickým zabezpečením prenosu údajov. Novela takisto reaguje na iné právne predpisy a ich úpravy tak, aby bola aktuálna.

Z nášho pohľadu tento zákon predovšetkým skvalitní a zjednoduší prístup občanov k administratívnym úkonom, ktoré súvisia s hlásením pobytov.

Veľmi pekne vám ďakujem za podporu tohto zákona.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán podpredseda.

Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, predsedovi tohto výboru, pánovi poslancovi Tiborovi Cabajovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca.

T. Cabaj, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o spoločnej správe (tlač 557a) výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov (tlač 557), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov (tlač 557), podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 777 z 28. marca 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov, pridelila na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v zmysle rozhodnutia a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 368 zo 6. mája 2008 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 174 zo 6. mája 2008 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 144 z 29. apríla 2008 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien uznesením č. 127 z 30. apríla 2008 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Z uznesení týchto výborov vyplynul jeden pozmeňujúci návrh, ktorý je v spoločnej správe označený pod IV, a to je v čl. I 18. bod. Gestorský výbor odporúča tento pozmeňujúci návrh schváliť.

Ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov (tlač 557), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národne rady v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento vládny návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov, pod tlačou 557a bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 176 z 13. mája 2008. Výbor ma zároveň určil za spoločného spravodajcu výborov, poveril ma predniesť túto spoločnú správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade spôsob hlasovania po ukončení rozpravy a zároveň ma splnomocnil navrhnúť pokračovať v treťom čítaní ihneď po odhlasovaní pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní.

Toľko spoločná správa, pani predsedajúca, prosím, keby ste otvorili rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Končím možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu zo 16. mája 2005 Slovenskou republikou.

Návrh vlády ste dostali ako tlač 524 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 524a.

Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky pán Robert Kaliňák. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu bol prijatý 16. mája 2005 vo Varšave na treťom samite Rady Európy a je otvorený na podpis všetkým členským štátom Rady Európy, Európskemu spoločenstvu, ako aj nečlenským štátom, ktoré sa zúčastňovali na jeho vypracovaní.

Účelom predkladaného materiálu je posilniť úsilie zmluvných strán dohovoru pri prijímaní opatrení proti praniu špinavých peňazí prijímaním opatrení na národnej a medzinárodnej úrovni s ohľadom na platné multilaterálne alebo bilaterálne dohody medzi zmluvnými stranami dohovoru.

Po zohľadnení významu dohovoru v oblasti medzinárodných vzťahov, ako aj s konštatovaním, že predkladaný materiál je v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenskej republiky, jej právnym poriadkom, so všeobecnými normami a zásadami medzinárodného práva, ako aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z jej medzinárodných dokumentov, vás žiadam o vyjadrenie súhlasného stanoviska.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Prosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť pána poslanca Vladimíra Matejičku, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády. Nech sa páči, pán spravodajca.

V. Matejička, poslanec: Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, predkladám vám správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu zo 16. mája 2005 Slovenskou republikou.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 595 z 11. marca 2008 pridelil návrh na uzavretie Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní a zaistení, konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu zo 16. mája 2005 Slovenskou republikou (tlač 524) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedený materiál prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s uzavretím Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu zo 16. mája 2005 Slovenskou republikou s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády s uplatnením nasledujúcich vyhlásení a výhrad, ktoré máte pred sebou, a preto ich nebudem ešte raz čítať.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.

Pani predsedajúca, skončil som, otvorte k tomuto bodu programu rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej budeme pokračovať druhým a tretím čítaním

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Návrh vlády ste dostali ako tlač 587 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 587a.

Prosím podpredsedu vlády a ministra vnútra pána Roberta Kaliňáka, aby v zastúpení ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií návrh vlády odôvodnil. Nech sa páči, pán minister.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, budem veľmi stručný.

Cieľom dohody je vytvorenie právneho rámca na vykonávanie prepráv medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou.

Predkladaná dohoda umožní dopravcom Slovenskej republiky vykonávať bilaterálnu nákladnú dopravu a dopravu z Macedónskej republiky do tretích štátov bez ďalších povolení.

Macedónska republika má pre slovenských cestných dopravcov strategický význam predovšetkým pri prepravách do Grécka a Albánska.

Z tohto pohľadu a výhodnosti tejto zmluvy vás poprosím o podporu tohto návrhu.

Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP