Středa 14. května 2008

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán navrhovatež.

Poprosím teraz spravodajcu, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre hospodársku politiku, pána poslanca Petra Pelegriniho, aby uviedol úvodnú spravodajskú správu. Nech sa páči.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, páni kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 328 z 22. apríla 2008 určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 623). Podža § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 633 z 28. apríla 2008 a podža § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre financie, rozpočet a menu a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 16. júna 2008 a v gestorskom výbore do 17. júna 2008.

Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. K tomuto návrhu zákona som nedostal žiadne písomné prihlášky do rozpravy, a preto sa teraz pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy.

A vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Taktiež budeme o tomto návrhu zákona hlasovať zajtra.

V súlade so schváleným programom schôdze by teraz mal nasledovať bod 27. To je zákon pána poslanca Rafaja, Slotu a Pučíka ako tlač 624. Ale ten sme si dohodou preložili na zajtra ráno. A preto pristúpime k poslednému poslaneckému návrhu zákona, ktorým je

návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Tento návrh ste dostali ako tlač 626, návrh na jeho pridelenie výborom je v rozhodnutí č. 637.

Dávam slovo teraz navrhovatežovi Jánovi Richterovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec.

J. Richter, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám v prvom čítaní návrh novely zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Dňa 13. februára tohto roku bola schválená novela zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, ktorá zásadným spôsobom zmenila odmeňovanie príslušníkov Policajného zboru. Táto zmena reagovala na potreby súčasnej doby prispôsobiť systém odmeňovania príslušníkov Policajného zboru s ciežom lepšieho a spravodlivejšieho finančného ocenenia vo väzbe na rôznorodosť úloh, ktoré zabezpečujú pri výkone služby, najmä po vstupe do schengenského priestoru. Aplikácia tohto zákona preukázala odôvodnenosť navrhovaných zmien v odmeňovaní príslušníkov Policajného zboru. Prvé mesiace účinnosti tohto zákona však ukázali aj na potrebu niektoré body objektivizovať.

Výkon služby o. i. sa zabezpečuje i formou pohotovosti. V tejto súvislosti došlo pri praktickej aplikácii k značnému nárastu hodín odslúžených formou pohotovosti. To sa prejavilo vo zvýšenej miere čerpania finančných prostriedkov na tento účel vyčlenených. Z toho dôvodu je potrebné toto ustanovenie zákona zmeniť a zobjektivizovať.

V ďalšej časti navrhujeme opätovne zaviesť možnosť ministrovi vnútra, tak ako je to v prípade najvyšších funkcionárov iných zložiek, ktoré patria do pôsobnosti tohto zákona, priznať v osobitných prípadoch zvýšený osobný príplatok. Na základe poznatkov praxe sa preukázala hlavne nejednotnosť chápania a najmä rôznorodosť výkladu charakteristík jednotlivých platobných tried či už v radoch funkcionárov alebo radových policajtov. Preto je potrebné pristúpiť k úprave prílohy k zákonu a charakteristiky platových tried príslušníkov Policajného zboru, spresniť s ohžadom na činnosť činnosti vykonávané príslušníkmi Policajného zboru vo väzbe k zaradeniu týchto činností do jednotlivých platových tried.

Vážené kolegyne, kolegovia, uchádzame sa spolu s kolegom Jasaňom o podporu tejto novely zákona a jej schválenie do druhého čítania.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Zaujmite miesto určené pre navrhovatežov.

A dávam teraz slovo pánovi poslancovi Mariánovi Kovačócymu, určenému spravodajcovi gestorským výborom, výborom pre obranu a bezpečnosť, aby uviedol úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči.

M. Kovačócy, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Je to tlač 626. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 28. apríla 2008 č. 637 a podža § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 16. júna 2008 a gestorský výbor do 17. júna 2008.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. Nedostal som ani k tomuto návrhu zákona žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce do rozpravy niekto prihlásiť ústne. Nie. Konštatujem, že nikto z poslancov a poslankýň neprejavil záujem prihlásiť sa do rozpravy.

A preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Budeme aj o tomto zákone hlasovať zajtra.

Vážené kolegyne, kolegovia, vzhžadom na skutočnosť, že sa naplnila 19.00 hodina, dokedy máme schválený náš rokovací deň, prajem vám všetkým dobrú noc a uvidíme sa zajtra o 9.00 hodine.

(Prerušenie rokovania o 19.01 hodine.)

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP