Úterý 13. května 2008

Prvý deň rokovania

21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

13. mája 2008 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Pekné popoludnie, dámy a páni. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás privítal na úvod prvého rokovacieho dňa 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás poprosiť o pozornosť, aby sme sa mohli venovať naplno samotnému priebehu schôdze. Otváram týmto rokovanie 21. schôdze. Chcem vás požiadať, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní. Požiadam vás, dámy a páni, o prezentáciu.

(Prezentácia.) 119 prítomných. Znamená to, že sme uznášaniaschopní a môžeme pokračovať v priebehu rokovania.

Na 21. schôdzi budú overovateľmi páni poslanci Richter a pani poslankyňa Szögedi. Náhradníkmi budú pán poslanec Džurina a pán poslanec Frešo. O ospravedlnenie na dnešnom rokovacom dni 21. schôdze požiadali písomne pán poslanec Chelemendik, pán poslanec Kuruc a pán poslanec Ľuboš Micheľ.

Navrhnutý program 21. schôdze máte, aspoň pevne verím, rozdaný v laviciach. Chcem vás len informovať, že pán poslanec Rafaj mi písomne oznámil, že za skupinu poslancov berie späť návrh na zrušenie zákona o pamäti národa, je to tlač č. 625, tým pádom nie je súčasťou návrhu programu 21. schôdze.

Ešte kým dám slovo všetkým poslancom, ktorí chcú navrhnúť zmeny, uvádzam, že na návrh gestorských výborov správy a materiály predložené v súlade s príslušnými zákonmi uvedú predkladatelia tak, ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli uvedené materiály uviesť a vystúpiť v rozprave je potrebný súhlas Národnej rady, preto vás požiadam, aby sme hlasovaním o programe schôdze vyslovili aj súhlas.

A teraz pristúpime k samotnému programu 21. schôdze. Požiadam vás teraz, aby ste prišli so svojimi podnetmi, návrhmi na zmenu. Nech sa páči, poprosím vás, aby ste tí, ktorí máte záujem doplniť alebo zmeniť program uviedli svoje meno na displeji. Takže páni poslanci Brocka, Novotný, Frešo, pán poslanec Bauer a pán poslanec Janiš.

Takže poprosím teraz, pán poslanec Brocka, nech sa páči, váš návrh.

J. Brocka, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda, mám dva návrhy do programu. Navrhujem zaradiť ako bod programu informáciu vlády Slovenskej republiky o dopadoch zavedenia eura na najviac ohrozené skupiny obyvateľstva SR v súvislosti s rozhodnutím európskych inštitúcií o súhlase so zavedením eura na Slovensku od 1. januára 2009. Tento bod navrhujem zaradiť ako bod č. 45 po prerokovaní zákonov v prvom a druhom čítaní.

Môj druhý návrh je, aby vláda predložila do Národnej rady správu o dopadoch zavedenia eura na jednotlivé skupiny občanov SR v súvislosti s jeho zavedením od 1. januára 2009.

Vážený pán predseda, zavedenie eura na Slovensku je jedno z najvážnejších rozhodnutí, ktoré sa dotkne každého občana. Je evidentné, že popri výhodách má toto rozhodnutie i negatívny dopad, negatívne dôsledky tak na ekonomiku, ako i jednotlivých občanov. Občania... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Ešte zapnite, prosím vás, pána poslanca, aby mohol dokončiť odôvodnenie.

J. Brocka, poslanec: Občania majú právo byť komplexne informovaní o dôsledkoch tohto rozhodnutia na ich život, na ich životnú úroveň. Ďakujem pekne, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Ako druhý pán predseda výboru pre zdravotníctvo pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem za slovo. Chcem vás požiadať, aby Národná rada schválila uznesenie, ktorým žiada ministra zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o pripravovanom zlúčení Detského kardiocentra a Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave s tým, že uvedenú správu Národná rada Slovenskej republiky prerokuje na nasledujúcej 22. schôdzi. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, chcem požiadať, aby Národná rada požiadala vládu o predloženie správy do Národnej rady Slovenskej republiky o činnosti Slovenského pozemkového fondu pri vydávaní pozemkov reštituentov v roku 2007. Dôvod je taký, že sme svedkami, že vyplávali na povrch ďalšie kauzy. Po Veľkom Slavkove je to Veľká Lomnica a táto správa by mala mať dôraz na to, že orgány tohto fondu boli nečinné, takisto bola nečinná vláda, kde štyri mesiace neboli vymenované orgány po schválení a takisto verejnosť do dnešného dňa nevie, o ktoré všetky zmluvy v tomto prípade ide. A nakoľko ide o miliardové hodnoty, vláda by mala na to dať odpoveď. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Bauer.

R. Bauer, poslanec: Pán predseda, navrhujem, aby bod programu č. 54, ktorý sa týka petície občanov Slovenskej republiky za prijatie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade vo svedomí bol prerokovaný budúci týždeň vo štvrtok 21. mája o 9.00 hodine. Myslím si, že je to taká dôležitá téma a petícia, ktorú podpísalo viac ako 122-tisíc občanov, že si nezaslúži, aby bola na konci programu, keď prax je taká, že tie záverečné body programu sa už veľakrát neprerokujú, preto si myslím, že je dobré, keď zafixujeme tento termín na prerokovanie tohto bodu na budúci týždeň. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Pán predseda klubu SDKÚ - DS pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Dávam návrh vypustiť z rokovania bod č. 1 (tlač 560) školský zákon. Všetci si uvedomujeme, že nový školský zákon je veľmi dôležitý. Podľa neho sa budú riadiť a vzdelávať ďalšie generácie našich detí, podľa neho sa budú riadiť všetci učitelia. Je to veľký zásah do školského systému (hlas zo sály), avšak dôležitosti tohto zákona, dôležitosti jeho významu na celú spoločnosť nezodpovedá kvalita jeho vypracovania. Tak ako je predložený tento návrh zákona, tak ako je pripomienkovaný s viac ako stovkou pozmeňujúcich návrhov nie je tento návrh zákona v prospech ani žiakov, nie je ani v prospech učiteľov a k 1. 9. tohto roku je nevykonateľný. (Hlasy v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Ja len upozorním, pán poslanec, pravdepodobne nejde o bod č. 1, ale o bod 29 podľa programu. O školský zákon, áno? Lebo ste hovorili, že bod č. 1. Áno, dobre, ďakujem.

Pani poslankyňa Rosová, nech sa páči.

T. Rosová, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Podávam návrh na uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby predložila správu vlády Slovenskej republiky o postupe orgánov štátnej správy vo veci skládky pevného odpadu v Pezinku. Ako dôvod uvádzam, že na mieste pôvodne plánovanej skládky sa v rozpore s územným plánom a najmä v rozpore s rozhodnutiami kompetentných orgánov evidentne pokračuje vo výstavbe skládky podľa pôvodného projektu. Tento postup je nielen v rozpore s rozhodnutiami kompetentných inštitúcií, ale aj v rozpore s verejným prísľubom predsedu vlády, ktorý dal občanom Pezinka a ich reprezentantom na osobnom stretnutí.

O tom, že sa takto deje, som sa presvedčila spolu s mnohými stovkami Pezinčanov aj vo štvrtok, keď som osobne videla, že na mieste... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: V poriadku, pani poslankyňa, chcete ešte slovo ďalej? Ďakujem pekne. Takže budeme teraz, boli ste posledná, pani poslankyňa, s návrhom na zmenu alebo doplnenie programu. Budeme teraz hlasovať v poradí, ako boli návrhy prednesené. Ako prvý predniesol návrh na doplnenie alebo na zmenu pán poslanec Brocka, ktorý mal dva návrhy. Spýtam sa, pán poslanec, ešte raz, v čom je rozdiel v tých správach? Obidve sú o dopadoch. Zapnite, prosím vás, pána poslanca. Zapnite pána poslanca Brocku. Prvá bola o dopadoch...

J. Brocka, poslanec: Pán predseda, prvý návrh je informácia na tejto schôdzi.

P. Paška, predseda NR SR: Aha informácia, dobre. A potom správu o dopadoch.

J. Brocka, poslanec: Správa do 30 dní s rozpravou.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Ďakujem pekne. Pardon. Budeme teraz hlasovať. Takže ako prvý návrh pán poslanec žiada, aby vláda informovala už počas 21. schôdze o dopadoch po zavedení eura na skupiny obyvateľstva. Budeme hlasovať.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 61 za, 11 proti, 68 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Tento návrh sme neprijali.

A druhý návrh bolo, aby na budúcu schôdzu bola predložená správa. Budeme hlasovať o tomto návrhu.

(Hlasovanie.) 141 prítomných, 56 bolo za, 8 proti, 74 sa zdržalo, 3 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neodsúhlasili.

Ako druhý odznel návrh pána predsedu výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Novotného, aby sme prijali uznesenie, ktorým požiadame ministra zdravotníctva o správu o zlúčení Detského kardiocentra s Detskou fakultnou nemocnicou na budúcu schôdzu. Na budúcu schôdzu správu. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 62 za, 23 proti, 61 sa zdržalo.

Ani tento návrh sme neschválili.

Pán poslanec Frešo chce požiadať vládu, aby predložila správu o činnosti Slovenského pozemkového fondu za činnosť v roku 2007 pri vydávaní reštitučných nárokov? Pozemkov reštituentom? Dobre. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 61 za, 38 proti, 45 sa zdržalo, 2 nehlasovali.

Ani tento návrh sme neodsúhlasili.

Pán poslanec Bauer žiadal, aby sa bod číslo 54 z programu, ktorým je petícia občanov za zmluvu o výhrade vo svedomí prerokovala na budúci štvrtok o deviatej hodine ráno. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 65 za, 20 proti, 60 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neprijali.

Pán poslanec Janiš žiadal, aby bol vypustený bod číslo 29. Je to vládny návrh školského zákona (tlač 560). Takže hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 55 za, 65 proti, 25 sa zdržalo a 1 nehlasoval.

Tento návrh sme neprijali.

Posledný bol návrh pani poslankyne Rosovej, aby sme prijali uznesenie, ktorým zaviažeme vládu, aby podala správu o postupe vo veci skládky odpadu v Pezinku. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 146 prítomných, 63 za, 34 proti, 49 sa zdržalo.

Ani tento návrh sme neprijali. Návrh pani poslankyne Rosovej bol posledný.

Budeme teraz, dámy a páni, hlasovať o návrhu programu 21. schôdze ako o celku. Hlasujeme o návrhu schôdze ako o celku, programu schôdze.

(Hlasovanie.) 142 prítomných, 89 za, 24 proti, 28 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme schválili program 21. schôdze.

Ešte vás chcem, dámy a páni, informovať, že o prerokovaných bodoch programu budeme vždy hlasovať o jedenástej a sedemnástej hodine, ak, samozrejme, nerozhodne Národná rada hlasovaním inak.

Teraz otvoríme samotný program a pristúpime k prerokovaniu v druhom čítaní bodu, je to

návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač č. 530. Spoločná správa výborov je tlač 530a. Ja len uvádzam, že je to bod programu, ktorý sme presunuli z 20. schôdze.

Poprosím teraz navrhovateľku pani poslankyňu Tóthovú, aby odôvodnila návrh zákona. (Ruch v sále.)

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedla spomínaný legislatívny návrh a aby som zdôraznila, že nebudem opakovať tie dôvody, ktoré som uvádzala v prvom čítaní. Tie, ktoré som uvádzala... (Ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, prosím vás, prepáčte, pani poslankyňa, chcem vás požiadať, aby ste venovali pozornosť prerokovanému bodu, ak, samozrejme, máte chuť prejaviť svoj záujem iným spôsobom, poprosím vás o väčší pokoj v rokovacej sále.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem, pán predseda. V každom prípade by som chcela požiadať, aby ste upriamili pozornosť na dve pripomienky. Jednak v médiách a možno aj vo vedomí niektorých poslancov došlo k pomýleniu tohto legislatívneho návrhu s materiálom, ktorý vypracoval pán poslanec Gabura a ktorý bol v médiách v poslednom čase prezentovaný.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, toto nie je ten legislatívny návrh. A všetko, čo bolo uvádzané v tlači a v médiách o spomínanom legislatívnom návrhu pána Gaburu nie je v súvislosti a nemá súvislosť s týmto legislatívnym návrhom. To je prvá pripomienka.

Druhá pripomienka, chcela by som upriamiť vašu láskavú pozornosť na stanoviská, ktoré zaslali orgány žien Slovenska do parlamentu. Sú to podporné stanoviská k uvedenému legislatívnemu návrhu, pretože vo verejnosti tým, že tento návrh bol ako posledný v minulom rokovaní, čo už uviedol pán predseda a bol preložený na dnešné rokovanie, viacerí si vysvetlili, že tento návrh bol stiahnutý vôbec z rokovania parlamentu a že tento legislatívny návrh nebude dorokovaný. Preto tieto ženské organizácie žien Slovenska, či už Parlament žien Slovenska, alebo Únia žien Slovenska, alebo niektoré miestne orgány žien Slovenska poslali stanovisko podporujúce k tomuto legislatívnemu návrhu a žiadajú poslancov, aby tento legislatívny návrh podporili.

Ženy, matky sa postavili za tento legislatívny návrh, a preto chcem vyjadriť stanovisko a nádej, že obdobne poslanci budú postupovať a že pochopia, o čo v tomto legislatívnom návrhu vlastne ide. Že pochopíme, že Európa už takéto úpravy zákazu pitia mladistvých a maloletých má a že Slovensko vlastne dobieha to, čo sa už realizuje ešte v prísnejšej podobe v zahraničí. A že tento legislatívny návrh je realizovateľný, dokazujú skúsenosti z praxe zo zahraničia.

Pán podpredseda, buďte taký láskavý... (Ruch v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Áno, samozrejme. Vážené, kolegyne, kolegovia, poprosím, aby sme venovali pozornosť vystúpeniu pani poslankyne, minimálne, aby sme nevyrušovali. Poprosím o korektné prostredie pre pani navrhovateľku. Máte slovo. Nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Je to dôležité, že vašu pozornosť chcem upriamiť najmä preto, že došlo teda niekoľko pozmeňujúcich návrhov, a to pozmeňujúci návrh pána poslanca Berényiho, pozmeňujúci návrh pána poslanca Kotiana a pozmeňujúce návrhy z ústavnoprávneho výboru.

Vzhľadom na to, že už na minulej schôdzi bolo známe, že ústavnoprávny výbor navrhol zvýšiť hladinu zákazu zo 17 na 18 rokov a že navrhuje vypustiť súkromie, napriek týmto skutočnostiam niektorí poslanci stále vyjadrovali kritické stanoviská k týmto dvom bodom, ktoré vlastne ústavnoprávny výbor navrhuje zmeniť a čo podporou pozmeňujúcich návrhov ústavnoprávneho výboru bude vyriešené v tomto legislatívnom návrhu.

Ďalej by som chcela upozorniť, že beží fáma, že vláda neodporučila tento legislatívny návrh. Nie je to pravda. Bola som na zasadnutí vlády, pán minister vnútra dal negatívne stanovisko a na vlastnom zasadnutí vlády viacerí ministri v mojej prítomnosti sa vyjadrili, že ide o dobrý legislatívny návrh a že tento návrh by bolo treba podporiť.

Navyše pán predseda Ľudovej strany - HZDS Vladimír Mečiar rozprával, komunikoval s ministrom vnútra, ktorý vyjadril stanovisko, že v prípade, ak budú prijaté pozmeňujúce návrhy ústavnoprávneho výboru, on plne s legislatívnym návrhom súhlasí.

Ďalej by som vás chcela oboznámiť, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Berényiho, ktorý sa týka len osôb maloletých do pätnásť rokov, že by po dvadsiatej prvej hodine nemali byť prítomní v miestnostiach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, bol v tlači deformovaný a uvádzali sa rôzne variácie deformovania. Nie je to pravda, ide skutočne len o deti do pätnásť rokov.

A pokiaľ som mala možnosť sa stretnúť s občanmi na stretnutiach z príležitosti Dňa matiek a iných sviatkov, ktoré boli medzičasom, tak tento legislatívny návrh má pozitívnu odozvu u občanov. Teda tento doplňujúci návrh.

Pokiaľ ide o návrh pána poslanca Kotiana, ten len zosúlaďuje v ďalších ustanoveniach vekovú hranicu osemnásť rokov na všetky ustanovenia zákona, pretože ústavnoprávny výbor vo svojom zázname spravil zmenu len v jednom ustanovení.

Dovoľte, aby som veľmi krátko zopakovala, že takéto úpravy majú štáty Portugalsko od roku 2002, Belgicko v oveľa prísnejších sankciách, Estónsko, Grécko, Írsko v úplne prísnej modifikácii, Lotyšsko, Rakúsko, Anglicko, Spojené štáty americké. Tie až do dvadsaťjeden rokov. A vo všetkých štátoch sa tieto predpisy realizujú. S čím je problém? S vykonateľnosťou, t. j. so zákonom o zákaze nalievania alkoholických nápojov. Pretože pokiaľ neprichytia príslušné orgány osobu, ktorá podáva alkoholické nápoje mladistvým a maloletým, nie je možné ju stíhať. Kým u detí do osemnásť rokov, ktoré požijú alkohol, sú detektory, kde sa to zistí veľmi jednoducho a veľmi jasne.

Posledná poznámka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som do vašej pozornosti dala, že tento legislatívny návrh bol prerokovaný vo výboroch. Vo všetkých získal podporu okrem výboru zdravotníctva, čo je pre mňa nepochopiteľné, pretože všetci lekári, ktorí sa k tejto problematike vyjadrili, výrazne akcentovali negatívne dopady maloletých a mladistvých pri pití alkoholu na ich zdravie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nejdem skúšať vašu pozornosť a trpezlivosť ďalším vystúpením. Samozrejme, pokiaľ budú otázky, veľmi rada odpoviem a dovoľte, aby som aj v mene pani poslankyne Muškovej vyjadrila nádej, že tento legislatívny návrh podporíte v záujme zdravého a dobrého vývoja našej mládeže. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Cabaj je určeným spoločným spravodajcom. Poprosím ho, aby vystúpil k návrhu zákona.

T. Cabaj, poslanec: Vážený pán predseda, pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval so spoločnou správou (tlač 530a) z 26. marca tohto roku, a to v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej, Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 530) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslankýň Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 719 z 5. septembra 2008 pridelila návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Po druhé. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 358 z 18. marca 2008 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 164 z 18. marca 2008 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport uznesením č. 78 zo 6. marca 2008 s návrhom súhlasil a takisto odporučil Národnej rade schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 276 z 19. marca 2008 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, lebo podľa § 52 ods. 3 a 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nevyslovila s tým súhlas nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. Z celkového počtu 13 bolo prítomných 11, za návrh hlasovali 2 poslanci, proti hlasoval 1 a 8 poslanci sa hlasovania zdržali.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky v tejto správe vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Sú to dva pozmeňujúce návrhy, ku ktorým zaujal stanovisko aj gestorský výbor, s odporúčaním gestorského výboru je toto odporúčanie uvedené.

Po piate. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v tejto správe hlasovať samostatne. O prvom bode odporúčanie gestorského výboru je neschváliť, o druhom bode odporúčanie gestorského výboru schváliť.

Po šieste. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade tento poslanecký návrh zákona schváliť.

Spoločná správa bola prijatá v gestorskom výbore uznesením č. 166 z 26. marca 2008 a výbor ma zároveň určil za spoločného spravodajcu. Zároveň ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi v Národnej rade a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyzneli z rokovania výborov. Zároveň ma zmocnil dať po prerokovaní týchto návrhov hlasovať o nich. Po skončení druhého čítania ma zmocnil posunúť alebo teda predložiť návrh na posunutie zákona do tretieho čítania ihneď.

Ja len pre poriadok, pani predkladateľka už keď uviedla tento návrh, ona hovorila o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré vlastne ešte len odznejú v rozprave. Tým, že to prechádza cez dve schôdze, tak je trochu taký posun. Tí poslanci, ktorí rozdali na minulej schôdzi svoje pozmeňujúce návrhy, teraz ich budú musieť ešte v rozprave predniesť, aby sme sa mohli potom následne s nimi zaoberať.

Toľko, pán predseda, spoločná správa. Prosím, keby ste otvorili rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku. Takže dávam možnosť prihlásiť sa ústne. Páni poslanci Kotian, Novotný, Mušková, Markovič, pán poslanec Berényi ako posledný. Ešte pani poslankyňa Sárközy ako posledná. Takže končím možnosť sa prihlásiť. Ako prvý pán poslanec Kotian do rozpravy.

M. Kotian, poslanec: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh k poslaneckému návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 530).

Po prvé. V čl. I v bode 4 v § 12 ods. 3 sa číslo 17 mení na číslo 18.

Po druhé. V čl. II v § 5 sa v novom ods. 10 mení číslo 17 na číslo 18.

Po tretie. V čl. III v § 79 sa v novom ods. 5 mení číslo 17 na číslo 18.

Po štvrté. V čl. IV, V § 3 ods. 1 v novom písm. g) sa mení číslo 17 na číslo 18.

Po piate. Za čl. IV sa vkladá nový článok V., ktorý znie. Článok V. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 2 sa ods. 1 dopĺňa písm. p), ktoré znie. "Oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou alebo mladistvou do 18 rokov." Doterajší čl. V sa prečísluje na čl. VI. Odôvodnenie: v spoločnej správe z gestorského výboru Národnej rady Slovenskej republiky bola uskutočnená zmena veku mladistvého zo 17 rokov na 18 rokov. Túto zmenu treba premietnuť aj do ďalších ustanovení novely zákona. V čl. V sa reaguje na pripomienku ZMOS-u, ktorý poukázal na skutočnosť, že obecná, respektíve mestská polícia je len v 132 mestách z vyše 2 900 obcí a miest na Slovensku, a preto je účelné takúto oznamovaciu povinnosť dať aj štátnej polícii. Tá už aj dnes v rámci svojich aktivít skúma požívanie alkoholu a návykových látok maloletými a mladistvými, avšak bez akejkoľvek koncovky alebo možnosti postihu. Ďakujem za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Faktické poznámky na vaše vystúpenie nie sú. Teraz pán predseda výboru pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, vážená pani navrhovateľka, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k poslaneckej novele zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Vo vystúpení pani navrhovateľky bol mnohokrát spomínaný výbor pre zdravotníctvo ako jeden z tých výborov, ktorý neschválil predložený poslanecký návrh zákona a bolo to trošku dávané do takejto paradoxnej roviny, tak dovoľte mi aj ako predsedovi výboru pre zdravotníctvo, aby som niektoré veci uviedol na pravú mieru.

Naozaj sa predmetným poslaneckým návrhom zákona zaoberal na svojom rokovaní výbor pre zdravotníctvo, ktorý predloženú novelu neschválil pomerom hlasov, ktoré už spomenul aj pán spravodajca, čiže dva hlasy za, jeden proti a osem sa zdržalo a považujem preto za dôležité, aby som možno vysvetlil, prečo sme takto postupovali. Naozaj sme sa predloženou poslaneckou novelou zákona zaoberali veľmi dôsledne a nebolo to päťminútové rokovanie. Diskutovali všetci poslanci koaliční aj opoziční a paradoxne vznikla veľmi vzácna zhoda možno preto, lebo v tomto výbore je veľa zdravotníkov, veľa lekárov, ktorí sa s týmto alkoholom stretávame z hľadiska negatívneho dopadu na ľudský organizmus veľmi často, a preto som skôr za, aby sme prijímali takéto zákony, ktoré sú v praxi vykonateľné a ktoré pomôžu obmedziť prístup k alkoholu a pomôžu ochrániť občanov pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Žiaľ, a to bol záver rokovania výboru, táto poslanecká novela napriek veľkej snahe predkladateliek, ktorú nepopieram a za ktorú sa im chcem aj touto cestou poďakovať, k tomu ušľachtilému cieľu nevedie.

Navrhovateľky zákona panie poslankyne Tóthová a Mušková predložili novelu s poukazom na to, že súčasný stav v oblasti zneužívania alkoholických nápojov mladistvými do 17 rokov považujú za biele miesto v legislatíve. Dôvodová správa obsahuje štatistické údaje a naozaj alarmujúce štatistické údaje o požívaní alkoholických nápojov mladistvými s následným popisom konkrétnych prípadov a porovnaním legislatívnych úprav v okolitých krajinách.

Opakujem, napriek tomu, že oceňujem túto iniciatívu najmä z dôvodu nemožnosti postihnúť mladistvých za požívanie alkoholických nápojov, sa nazdávam, že návrh zákona vykazuje duplicity a nepresnosti. Problematický je hneď čl. č. I, ktorým sa mení zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, kde sa vkladá nový ods. 2, ktorý znie, citujem návrh zákona: "Osoby maloleté a mladistvé do 17 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky na verejnosti ani v súkromí s výnimkou osoby mladistvej do 17 rokov pri symbolických prípitkoch v súkromí pod dozorom rodičov alebo ich zástupcov." Problémom je, že v predloženej poslaneckej novele absentuje vymedzenie pojmov maloletý a mladistvý.

Dovolím si zacitovať, aby som tu nehovoril svoj pohľad a svoj právny názor, zo stanoviska úseku legislatívy a aproximácie práva, v ktorom sa píše, že v nadväznosti na predloženú úpravu poukazujeme, že v zákone absentuje vymedzenie pojmov maloletý a mladistvý do 17 rokov, čo vyvoláva nejednoznačnosť a zmätočnosť predloženého návrhu.

Keďže podľa § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa plnoletosť nadobúda dovŕšením 18. roku, pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva, možno tiež mladistvého do 17 rokov považovať súčasne za maloletého. Náš právny poriadok neobsahuje všeobecné vymedzenie pojmu mladistvý. V tejto súvislosti úsek legislatívy Národnej rady upozorňuje aj na skutočnosť, že navrhovaná úprava je v rozpore s § 2 ods. 1 písm. a) prvým bodom platného zákona, podľa ktorého sa zakazuje predávať, alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.

Dovolím si k tomu pripojiť svoj vlastný postreh alebo názor, pohľad, ktorý odznel aj u nás vo výbore pre zdravotníctvo a povedal ho koaličný poslanec. Ako lekári zdravotníci chápeme dieťa ako osobu do veku 18 rokov a 365 dní, teda celkom sme nerozumeli tomu vo výbore pre zdravotníctvo, prečo chcú predkladateľky ochraňovať len deti do 17 rokov. Teraz to hovorím z medicínskeho, nie právneho pohľadu. Čiže dieťa je osoba, ktorá má 18 rokov a 365 dní, potom sa stáva dospelým, ale tu zrazu chceme chrániť osobu, ktorá nielenže nemá tento vek, ale dokonca nemá ani osemnásty vek svojho života. Takže tu naozaj asi došlo k nejakému pochybeniu.

Naozaj spoločná správa, o nej tu hovoril pán spravodajca, obsahuje dva pozmeňujúce návrhy, podľa ktorých sa vymedzuje pojem mladistvý a posúva sa hranica z navrhovaných 17 rokov na 18 rokov. Takže napriek tomu, že som dosť kritický k predloženej poslaneckej novele, tieto pozmeňujúce návrhy je potrebné schváliť, ak teda tak uzná za vhodné snemovňa, pretože zavádzajú určitý aspoň ten, čo sa týka veku, poriadok v tom, aby sme mali chránenú osobu do 18 rokov života.

Na chvíľu sa ešte vrátim k tým 17 rokom, lebo tejto snahe osobne nerozumiem ani z toho pohľadu, že ak už tu odznelo, ako je to upravené v legislatíve iných krajín v Európskej únii alebo vo svete, treba povedať, že celosvetový trend je posúvať hranicu zákazu požívania alkoholických nápojov na vyššie vekové kategórie, a tak v maximálnej možnej miere chrániť mládež. Napríklad v Spojených štátoch je tá hranica 21 rokov. Takže tu bol nejaký pokus ju posunúť o rok nižšie. Ja len verím, že to bolo trochu skôr nedorozumenie ako zlá vôľa.

Musím povedať ešte aj to, že za veľmi nešťastný a vágny považujem aj pojem symbolický prípitok. Čo je to symbolický prípitok? Nikde nie je zadefinovaný tento novotvar, tento nový pojem. Myslím si, že v zákone by malo byť povedané, o aký objem koľko percentného alkoholu vlastne ide, čo je to ten symbolický prípitok? U nás na východnom Slovensku pri každej príležitosti máme symbolický prípitok aj viackrát denne, takže je to veľmi otázne, čo je to symbolický prípitok.

V ďalších novelizačných bodoch čl. I sa ustanovuje, že za porušenie zákazu požívať alkohol mladistvými do 17 rokov určujú navrhovateľky sankcie, ktoré má uložiť obec zákonnému zástupcovi maloletého pokutu 1-tisíc Sk, mladistvému do 17 rokov pokarhanie, respektíve zákaz navštevovať verejne prístupné miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Výšku pokuty a jej zadefinovanie v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov považujem za nesystémové a hlavne duplicitné. Totižto ukladanie pokút je upravené v inom zákone, a to presne v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Citujem: "Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami § 30, podľa ktorého sa priestupku dopustí ten, kto predá, podá, alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18 rokov, alebo úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj, alebo užívať iné návykové látky osoby mladšej ako 18 rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj. Za tieto priestupky možno uložiť pokuty od 3-tisíc do 5-tisíc Sk."

Domnievam sa, že táto právna úprava umožňuje postih rodičov dokonca s vyššou sadzbou, ako znie návrh. Vychádzam zo zákona o rodine, podľa ktorého rodičia zodpovedajú za svoje deti. Čiže z tohto pohľadu je snaha dať túto možnosť obci a sankcionovať rodiča pokutou vo výške 1-tisíc korún nesystémová, dokonca do určitej miery je to zvoľnenie platných pravidiel a zníženie sankčného poplatku, lebo tá pokuta sa pohybuje od 3-tisíc do 5-tisíc korún.

Treba si uvedomiť aj skutočnosť, že predmetné ustanovenia, podľa ktorých môže obec sankcionovať zákonného zástupcu, respektíve mladistvého, ktorý požíval alkoholické nápoje, sú v praxi prakticky nevykonateľné, keďže obec vo väčšine prípadov sa nemá ako o uvedenom porušení dozvedieť.

Takisto Združenie miest a obcí Slovenska, to ich stanovisko ste, myslím, dostali všetci písomne, nesúhlasí s navrhovaným uložením pokuty zákonnému zástupcovi. V ich stanovisku sa píše, že možno dôvodne predpokladať, že takto navrhované uloženie pokuty u niektorých zákonných zástupcov bude opakované a v praxi nevymožiteľné. Takisto uplatnenie sankcie voči mladistvému, t. j. udelenie pokarhania a zákaz návštevy verejne prístupného miesta s podávaním alkoholu a najmä následná kontrola zákazu je z pohľadu miest a obcí nerealizovateľná.

V ďalších novelizovaných článkoch predkladateľky otvárajú ďalšie zákony a musím znovu z môjho pohľadu povedať, že takisto nesystémovo a nie veľmi šťastne. Navrhovateľky ukladajú povinnosť riaditeľovi školy a ostatným vedúcim pedagogickým zamestnancom, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a obecnej polícii oznámiť obci požitie alkoholického nápoja maloletou alebo mladistvou osobou do 17 rokov. Teraz sme to teda upravili, ak prejde pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Kotian, na 18 rokov, ale držím sa teda predloženej novely.

Tieto ustanovenia sú v praxi taktiež veľmi ťažko vykonateľné mnohokrát v kolízii s platnou legislatívou. Pedagogickí zamestnanci nie sú kompetentní zisťovať požitie alkoholu žiakmi a v prípade, ak by si stav dieťaťa, žiaka vyžadoval lekársky zásah, lekár ani rodič nie sú povinní informovať školu o zistenej diagnóze. To je dnes platná legislatíva. Návrh, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informoval obec, je v rozpore s § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorý stanovuje, kto je oprávnený oboznamovať sa so zdravotnou dokumentáciou vrátane zistenej diagnózy a obec to teda nie je.

Dámy a páni, záverom si dovolím povedať, že predložená poslanecká novela v mnohom nekorešponduje s ostatnými platnými zákonmi. Dovolím si vysloviť názor, že pri dôkladnej aplikácii dnes platných zákonov v praxi sa problém požívania alkoholu deťmi a mladistvými môže výrazne eliminovať. To, že dnes platná legislatíva nie je dôkladne aplikovaná v praxi a využívaná v celom rozsahu sa nedá opraviť tým, že schválime ťažko vykonateľný, aby som sa veľmi diplomaticky vyjadril, zákon. To sa naozaj opraviť nedá.

Napriek tomu, že oceňujem iniciatívu poslankýň Národnej rady na riešenie komplikovanej problematiky, považujem predloženú novelu za nie dobre napísanú a hlavne nevykonateľnú v praxi, ktorú je potrebné, ak ju chceme schvaľovať a ak ju chceme uviesť do platnosti legislatívne prepracovať. Jej schválenie by v praxi určite neviedlo k ušľachtilému cieľu, na ktorom sa iste zhodneme a ktorým je ochrana mládeže pred alkoholom. Tento zákon však k tomuto cieľu nevedie.

Dámy a páni, chcem vás ďalej upozorniť aj na to, že podľa Plánu legislatívnych úloh vlády má v mesiaci jún 2008 ministerstvo zdravotníctva predložiť novelu zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorá by mala priniesť komplexné riešenie celej problematiky. Veľmi sa teším na tento vládny návrh zákona a verím, že budeme mať dostatok priestoru diskutovať pri schvaľovaní tohto vládneho návrhu zákona o vykonateľnosti a nevykonateľnosti jednotlivých ustanovení.

Čiže záverom chcem povedať, že napriek tomu, že, a opakujem to už niekoľkokrát, povedal som to aj v médiách, oceňujem túto iniciatívu a beriem to ako dobrú snahu napomôcť veci, chrániť mládež, mladých ľudí, deti, keď to chcete z medicínskeho pohľadu pred zlým vplyvom alkoholu a alkoholických nápojov. Žiaľ, takto predložená poslanecká novela, ak ju Národná rada schváli, nepomôže riešeniu situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame. Skôr si to bude vyžadovať komplexnejšie systémové riešenie, ktoré by mala vláda Slovenskej republiky priniesť. Z tohto dôvodu predloženú poslaneckú novelu zákona nepodporím. Ďakujem pekne za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP