Středa 2. dubna 2008

Piaty deň rokovania

20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

2. apríla 2008 o 9.03 hodine

 

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobre, vážené kolegyne, kolegovia, príjemný deň, vítam vás na dnešnom rokovaní. Riešili sme jeden problém, prepáčte za omeškanie, ale faktom je, že v schválenom programe máme dneska na 9.00 hodinu rokovanie o vládnom návrhu zákona o službe colníkov.

Diskutovali sme otázku prerušenia, neprerušenia diskusie o školskom zákone, ale vzhľadom na situáciu, ktorá tu je, ak dovolíte, ten zákon by nemal byť veľmi dlhý, takže by som pokračoval v zmysle schváleného programu, tak ako sme si ho schválili na začiatku schôdze.

Takže dovoľte mi aspoň niekoľko nevyhnutných procedúr. Predovšetkým vám musím oznámiť neúčasť na 20. schôdzi dnešného dňa 2. apríla. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 20. schôdze požiadali poslanci Gál, Korba, Slota a Štefan Zelník.

Takže, vážené kolegyne, kolegovia, pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514).

Spoločnú správu výborov máme ako tlač 514a.

Pán minister Počiatek, prosím, odôvodnite vládny návrh zákona.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona na základe uznesenia vlády č. 527/2005 upravuje možnosť vyslania colníka na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ako aj sumu denných náhrad výdavkov v cudzej mene počas výkonu takejto štátnej služby. V nadväznosti na túto úpravu v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve dopĺňa ustanovenie upravujúce vzťahy colnej správy k štátnym orgánom, právnickým osobám, fyzickým osobám a zahraničiu.

V súlade s úlohou 2.8 plánu hlavných úloh Medzinárodného expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sa navrhuje úprava, podľa ktorej budú mať colníci vykonávajúci službu v spoločných vyšetrovacích tímoch osobitné príplatky v určenej sume. Dôvodom na novelu zákona je aj odstránenie problémov v aplikačnej praxi.

Na základe uvedeného žiadam o prerokovanie predloženého návrhu zákona. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Ďuračkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Páči sa, pán poslanec.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dámy, páni, dovoľte mi, aby som predložil spoločnú správu výboru pre financie, rozpočet a menu ako gestorského výboru.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 705 z 31. januára 2008 pridelila vládny návrh zákona výborom Národnej rady Slovenskej republiky: pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.

K predmetnému návrhu vládneho zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu neprijal platné uznesenie. Prítomných 10 poslancov, za návrh hlasovalo 5 poslancov, 0 poslancov bolo proti a 5 poslancov sa zdržalo.

Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky. Návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 343 zo dňa 18. marca 2008, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 128 zo dňa 11. marca 2008, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 134 zo dňa 18. marca 2008.

Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy č. 2 až 25, ďalej 27 až 33 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 1 a 26 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vládneho zákona s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Za spravodajcu bol určený poslanec Jozef Ďuračka a súčasne bol poverený predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.

Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu. Chcem oznámiť, že do rozpravy sa nikto neprihlásil písomne. Ešte sekundu poprosím, tak sa pýtam, kto sa hlási ústne?

Pán poslanec Hradecký, do rozpravy? Dobre. Ďakujem pekne. V zmysle rokovacieho poriadku sa prihlásil ako prvý do rozpravy spravodajca, takže mu odovzdávam slovo, potom po ňom vystúpi pán poslanec Hradecký.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážené dámy a páni, panie poslankyne, páni poslanci, predkladám doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov. Netýka sa priamo toho zákona, ale využívam túto možnosť ako spravodajca a predkladám uvedený návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 315 o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zákonov, ktoré sú tuná vypísané.

V § 30 ods. 1 prvá veta znie: "Vodič vozidla je povinný počas jazdy rozsvietiť ustanovené osvetlenie vozidla. Vodič nemotorového vozidla je povinný takéto osvetlenie použiť počas jazdy za zníženej viditeľnosti." Doterajší čl. III sa prečísluje na čl. IV. V súvislosti s doplnením nového článku je potrebné vykonať zmenu názvu návrhu zákona.

Doterajšie platné ustanovenie bolo, že vodičovi vozidiel sa ustanovuje povinnosť vždy počas jazdy rozsvietiť ustanovené osvetlenie vozidla a vodičom nemotorových vozidiel sa ustanovuje povinnosť použiť ustanovené osvetlenie počas jazdy za zníženej viditeľnosti. Týmto sa zvýši bezpečnosť a plynulosť premávky na cestách, zníži sa nehodovosť. Tento doplňujúci návrh nemá dopad na výšku verejných financií. Doteraz bola povinnosť rozsvietiť ustanovené osvetlenie od 15. októbra do 15. marca, čiže, keď to beriem, že už zhruba druhú sezónu by sme mali ísť bez tohto a tento návrh alebo schválený zákon by sa dostal do účinnosti 1. júna 2008, aj tak si myslím, že by to bolo dosť, aby sa v lete aspoň toto používalo. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Veľmi pekne ďakujem, vážený pán poslanec. Teraz vystúpi v rozprave vzhľadom na to, že nie sú faktické poznámky pán poslanec Hradecký.

B. Hradecký, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážení páni ministri, vážené kolegyne a kolegovia, prednášam pozmeňujúci návrh, a to nasledovný v čl. I v úvodnej vete. V úvodnej vete v čl. I sa za slová "zákona č. 258/2005 Z. z." vkladajú slová "zákona č. 518/2005 Z. z." Navrhovanou úpravou sa v úvodnej vete kompletizuje výpočet zmien a doplnení zákona č. 200/1998 Z. z.

V čl. I bod 34. V bode 34 sa slová "1. marcom 2008" nahrádzajú slovami "1. júnom 2008". Navrhovaná zmena reaguje na posun účinnosti novely zákona. Ďakujem veľmi pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hradecký bol posledný, ktorý bol riadne prihlásený do rozpravy.

Vážené kolegyne, kolegovia, uzatváram rozpravu. Pýtam sa, či chce zareagovať na rozpravu minister?

Nech sa páči, pán minister, máte slovo ako navrhovateľ.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Chcem formálne vzniesť námietku. Nesúhlasím s tým, aby v rámci tohto zákona bol novelizovaný iný zákon, ktorý s ním bezprostredne nijako nesúvisí. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Chce zaujať stanovisko spravodajca k rozprave? Nech sa páči.

J. Ďuračka, poslanec: Ja budem požadovať o uvedenej námietke hlasovať, pretože si myslím, že je na to najvyšší čas, aby uvedený dodatok, aj keď nerád som to vložil do tohto zákona, bol schválený. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Ešte rýchlo máme ďalší zákon, teda druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Máme ho ako tlač 528 a spoločnú správu výborov ako tlač 528a a pán minister Počiatek, odôvodnite tento návrh zákona.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie vládny návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Cieľom návrhu zákona je precizovať ustanovenia týkajúce sa finančnej kontroly a vnútorného auditu, zaviesť inštitút vládneho auditu a definovať predmet a zákonné pravidlá činnosti vládneho auditu. Zákon ďalej zavádza definíciu systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, deklaruje základné prvky tohto systému, zahŕňajúc doteraz existujúce prvky a nové prvky.

Zákon zároveň ustanovuje zodpovednosť Ministerstva financií Slovenskej republiky za rozvíjanie systému verejnej vnútornej finančnej kontroly ako prierezového nadrezortného orgánu a jeho právomoci v tejto oblasti.

V návrhu zákona sú zohľadnené poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie doteraz platného zákona č. 502 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a požiadavky novej legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie pre programové obdobie 2007 až 2013.

V nadväznosti na vykonané zmeny v kontrolnom systéme sa zákonom zároveň novelizujú súvisiace zákony, a to zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a nakoniec zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené žiadam o podporu tohto zákona. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi Burianovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanoviská gestorského výboru.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení páni ministri, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som uviedol spoločnú správu k tomuto vládnemu návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 530 z 11. januára 2008 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 528) týmto výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodársku politiku, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a bývanie, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť, výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a výboru pre kultúru a médiá.

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. V týchto výboroch boli prijaté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a gestorský výbor odporúča o návrhoch hlasovať nasledovne: o bodoch spoločnej správy 1 až 15 a 18 až 30 spoločne schváliť, o bodoch 16, 17 neschváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tento uvedený vládny návrh zákona s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a výbor určil za spoločného spravodajcu Jozefa Buriana a súčasne ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a po druhé, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy.

Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Pán poslanec Lukša, to je do rozpravy? Áno. Pokiaľ nikto ďalší nie je, uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a slovo odovzdávam pánovi poslancovi Lukšovi.

M. Lukša, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúce návrhy. Na úvod chcem zdôrazniť, že môj pozmeňujúci návrh v bode 4 §41b) komplexnejšie rieši problematiku finančnej kontroly a vnútorného auditu a nadväzuje na bod 26 spoločnej správy.

Pozmeňujúci návrh v bode 5 nadväzuje na bod 27 spoločnej správy. Technicky vylepšuje daný text. Body spoločnej správy č. 26 a 27 odporúčam vyňať na osobitné hlasovanie s návrhom neschváliť.

Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol svojich päť pozmeňujúcich návrhov. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2007 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

K čl. I bod 43. V § 35c ods. 3 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "Ak tento zákon neustanovuje inak." Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa umožní vykonávať vládny audit aj pod vedením zamestnancov auditujúceho orgánu vykonávajúcich následnú finančnú kontrolu a vnútorný audit. Navrhovaná úprava súvisí s doplnením prechodného ustanovenia, v ktorom sa ustanovuje možnosť vykonávať vládny audit aj pod vedením týchto osôb v prechodnom období do vymenovania vládnych audítorov.

Bod 2 k čl. I. Bod 43 v § 35c sa dopĺňa odsekmi 6 až 15, ktoré znejú: Bod 6. Za vládneho audítora možno vymenovať štátneho zamestnanca, ktorý spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady, ktorými sú po a odborná spôsobilosť, po b najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti finančnej kontroly, kontroly vykonávanej podľa osobitných predpisov, vnútorného auditu alebo auditu vykonávaného podľa osobitných predpisov.

Bod 7. Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností potrebných na vykonávanie vládneho auditu. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky.

Bod 8. Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej praxe v oblastiach podľa ods. 6 písm. b).

Bod 9. Kvalifikačná skúška je zameraná na overenie vedomostí po a z tohto zákona iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov súvisiacich s vládnym auditom, po b medzinárodne uznávaných audítorských štandardov, po c postupov koncepcií a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním vládneho auditu, ktoré sú verejne prístupné.

Bod 10. Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikačná skúška, termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky sa zverejnia na internetovej stránke ministerstva financií najneskôr 60 dní pred termínom konania kvalifikačnej skúšky.

Bod 11. Kvalifikačná skúška sa koná na základe písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky podanej uchádzačom, ktorý je štátnym zamestnancom auditujúceho orgánu (ďalej len uchádzač) najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Písomnú žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky predkladá uchádzač ministrovi financií po predchádzajúcom písomnom súhlase vedúceho auditujúceho orgánu. Tento predchádzajúci písomný súhlas sa nevyžaduje, ak je auditujúcim orgánom ministerstvo financií.

Bod 12. Kvalifikačná skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou. Kvalifikačná skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Na ústnej časti kvalifikačnej skúšky sa môže uchádzač zúčastniť, ak vyhovel v jej písomnej časti.

Bod 13. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister financií. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku kvalifikačnej skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia. Uznáša sa väčšinou hlasov. Podrobnosti o skúšobnej komisii a jej činnosti upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá ministerstvo financií.

Bod 14. Každú časť kvalifikačnej skúšky skúšobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením vyhovel alebo nevyhovel. O priebehu kvalifikačnej skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. Obsah zápisnice a priebeh kvalifikačnej skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá ministerstvo financií.

Bod 15. Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo financií uchádzačovi do 30 dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku kvalifikačnej skúšky je osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške nevyhovel, môže na základe novej písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky vykonať kvalifikačnú skúšku v najbližšom nasledujúcom termíne, pritom ustanovenie ods. 11 druhej vety platí rovnako.

Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa dopĺňa povinnosť spĺňať osobitné kvalifikačné predpoklady, na základe ktorých možno štátneho zamestnanca vymenovať za vládneho audítora. Zároveň sa dopĺňa úprava obsahových náležitostí osobitných kvalifikačných predpokladov a postup pri ich získaní. Doplnenie osobitných kvalifikačných predpokladov je odôvodnené rozsahom, náročnosťou vykonávania vládneho auditu a závažnosťou výstupov z vládneho auditu a ich možných vplyvov na činnosť auditovaného subjektu. Uvedené skutočnosti vyžadujú, aby vládny audit vykonávali osoby, ktoré budú mať ustanovenú odbornú spôsobilosť overenú úspešným absolvovaním kvalifikačnej skúšky a skúsenosti s vykonávaním aj iných kontrol alebo auditov, ako ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z.

Bod 3. K čl. I bod 43 za § 35f sa vkladá § 35g, ktorý vrátane nadpisu znie: § 35g Odborné vzdelávanie vládnych audítorov. Bod 1. Odborné vzdelávania vládnych audítorov je priebežné získavanie, obnovenie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odborných schopností po celý čas vykonávania vládneho auditu.

Bod 2. Vládny audítor je povinný zúčastňovať sa odborného vzdelávania vládnych audítorov, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií. Do určeného rozsahu odborného vzdelávania vládnych audítorov môže ministerstvo financií uznať i účasť vládneho audítora na iných formách vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej kvalitatívnej porovnateľnosti a odborným vzdelávaním vládnych audítorov zabezpečovaných ministerstvom financií.

Bod 3. Do určeného rozsahu odborného vzdelávania vládnych audítorov môže ministerstvo financií uznať vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú aktívnu lektorskú činnosť, pričom rovnakú tému odborného vzdelávania vládnych audítorov je možné započítať len raz.

Bod 4. Kritériá a spôsob hodnotenia odborného vzdelávania vládnych audítorov určí ministerstvo financií. Kontrolu plnenia podmienok odborného vzdelávania vládnych audítorov vykonáva ministerstvo financií.

Bod 5. Ak sa vládny audítor na odbornom vzdelávaní vládnych audítorov nezúčastňuje, môže byť odvolaný podľa § 35c ods. 4 a 5. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa dopĺňa povinnosť pre vládnych audítorov zúčastňovať sa odborného vzdelávania, ktoré zabezpečí udržiavanie odbornej spôsobilosti vládnych audítorov počas celej doby vykonávania vládneho auditu.

Bod 4 k čl. I. Bod 44 § 41b znie: § 41b. (1) Finančná kontrola a vnútorný audit začaté pred 1. júnom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Bod 2. Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Lehoty na uloženie pokuty podľa § 36 ods. 5 v znení účinnom od 1. júna 2008 sa prvýkrát uplatnia v konaní o uložení pokuty za porušenie povinnosti, o ktorom sa kontrolný orgán dozvedel po 31. máji 2008.

Bod 3. Ročná správa podľa § 35e ods. 7 v znení účinnom od 1. júna 2008 sa prvýkrát vypracúva v roku 2009 za rok 2008.

Bod 4. Vládny audit je možné najneskôr do 1. januára 2011 vykonať aj pod vedením zamestnanca kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií, vnútorného audítora ministerstva financií, štátneho zamestnanca správy finančnej kontroly, zamestnanca kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo podľa § 35a ods. 3 v znení účinnom od 1. júna 2008 alebo vnútorného audítora ministerstva podľa § 35a ods. 3 v znení účinnom od 1. júna 2008.

Bod 5. Ak osoby uvedené v odseku 4 chcú viesť vykonávanie vládneho auditu po 1. januári 2011, sú povinné splniť najneskôr do 1. januára 2011 osobné kvalifikačné predpoklady uvedené v § 35c ods. 6 v znení účinnom od 1. júna 2008.

Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou § 41b sa dopĺňa prechodné ustanovenie vo vzťahu ku konaniam o uložení pokuty, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do vzťahu k uplatneniu novoustanovených lehôt na zloženie pokút. Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené sa dokončia podľa predpisov účinných do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona a v nových konaniach o uložení pokuty sa uplatnia novoustanovené lehoty na ich uloženie.

Dopĺňa sa aj prechodné ustanovenie, ktorým sa ustanovuje možnosť, aby vykonávanie vládneho auditu viedli aj zamestnanci kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií, vnútorní audítori ministerstva financií, štátni zamestnanci správy finančnej kontroly, zamestnanci kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo podľa § 35a ods. 3 alebo vnútorní audítori ministerstva podľa § 35a ods. 3.

Uvedená úprava je potrebná z dôvodu, že v ustanovenom prechodnom období nebude dostatočný počet vládnych audítorov, ktorí by mohli viesť vykonávanie vládneho auditu. Zároveň sa týmto osobám ustanovuje povinnosť splniť osobitné kvalifikačné predpoklady, ak chcú po 1. januári 2011 viesť vykonávanie vládneho auditu.

Pozmeňujúci návrh číslo 5 k čl. V. Za doterajší bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie: V § 3 za sa písm. d) vkladajú nové písm. e) až h), ktoré znejú: "e) rozhoduje v konaní o poručení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu; po f) ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane 4c), ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu; po g) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia podľa osobitného predpisu 4d) poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov zo zahraničia; po h) ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia a prostriedkami štátneho rozpočtu podľa písm. g)." Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená i) až l).

Odôvodnenie: V doplnených ustanoveniach, to je v písmenách e) až h) sa upravujú kompetencie pre správy finančnej kontroly na rozhodovanie v konaniach o porušení finančnej disciplíny v prípade podielu zaplatenej dane a iných prostriedkov zo zahraničia vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, kompetencie na ukladanie týchto sankcií, ako i rozpočtové určenie uložených sankcií. Súčasne sa zavádzajú nové poznámky k odkazom 4c) a 4d) a poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 sa precizujú. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Vyhlasujem rozpravu za skončenú vzhľadom na to, že ste boli jediný prihlásený do rozpravy. Pýtam sa ministra, či chce zaujať stanovisko k rozprave? Nechce. Spravodajca, nechce. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o vládnom návrhu zákona o výchove a vzdelávaní, teda o školskom zákone a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 560).

Pán minister už zaujal miesto pre navrhovateľov. Poprosím ešte pani poslankyňu Nachtmannovú, aby zaujala miesto pre spravodajcov a v zmysle prihlášky do rozpravy v mene poslaneckých klubov vystúpi v mene poslaneckému klubu SMER pani poslankyňa Monika Smolková.

M. Smolková, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, návrh školského zákona bol predložený do Národnej rady na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Problematiku výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve v súčasnosti riešia štyri zákony, a to ústavný zákon č. 460/1992 Z. z., Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 29/1984 Zb. a zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Vzhľadom na niekoľkokrát novelizované úpravy citovaných zákonov sa v oblasti školstva vytvorili podmienky sťažujúce zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v nových spoločenských podmienkach. Predovšetkým zákon č. 29/1984 vznikol v iných spoločenských podmienkach a nedokáže už pružne reagovať na súčasné požiadavky, podmienky a potreby spoločnosti.

Kritici prerokúvaného zákona tvrdia, že predložený zákon je nepripravený, šitý horúcou ihlou, že pedagogická verejnosť a spoločnosť nie sú informovaní o jeho obsahu, a preto je potrebné ho vrátiť na dopracovanie. Opak je pravdou. Je to predovšetkým pedagogickou verejnosťou dlho očakávaný zákon a mnohé školy sú už na zmenu pripravené, iné sa stihnú pripraviť aj preto, že v prechodných ustanoveniach je štvorročné prechodné obdobie, počas ktorého sa obsahová reforma začne v prvých ročníkoch základných škôl, piatych ročníkoch druhého stupňa základnej školy a v prvých ročníkoch stredných škôl. Teda počas štyroch rokov prechodného obdobia sa ministerstvo a školy pripravia na také zmeny, že školský zákon aj s jeho obsahovou reformou budú plne implementované v našom výchovno-vzdelávacom systéme regionálneho, t. j. základného a stredného školstva.

Zákon zavádza štátny vzdelávací program záväzný pre všetky školy a súčasne dáva školám priestor na vlastné školské vzdelávacie programy. Týmto si každá škola môže určiť svoju profiláciu. Dochádza k znižovaniu maximálneho počtu žiakov v triedach. Výrazná zmena sa dotkne stredného odborného školstva. Stredné odborné školy budú zahŕňať učilištia, priemyslovky a stredné odborné školy. Konzervatóriá sa stanú samostatnou kategóriou. Aby som to aj dokumentovala vyjadreniami tých, ktorých sa reforma školstva dotýka, budem citovať vyjadrenia niektorých riaditeľov stredných škôl, ktoré boli publikované v istom regionálnom denníku minulý týždeň. Citujem: "Zákon vnímame pozitívne. Mali sme možnosť ho pripomienkovať." Nie je tu pani kolegyňa Rosová, pokiaľ by chcela meno toho pána riaditeľa, môžem jej ho poskytnúť. Citovaný pán riaditeľ nie je ani poradcom pána ministra. Reagujem na jej včerajšiu faktickú poznámku, keď hovorila, že odborná verejnosť nemala možnosť pripomienkovať tento zákon. Pokračujem ďalej v citácii toho pána riaditeľa: "Bude sa síce meniť názov školy, už nebudeme učilište, ale stredná odborná škola. Na zmenu sa pripravujeme a september nás nezaskočí." Aby som bola objektívna, tak v ďalšom ten pán riaditeľ pripúšťa aj problémy s učiteľmi cudzích jazykov, pretože jazykári nechcú ísť do škôl učiť kvôli nízkym platom.

Ďalší pán riaditeľ k tomu, že školy budú mať možnosť vytvoriť si časť obsahu vyučovania sami, hovorí. Zase citujem: "My sme už na to nabehli a disponibilné hodiny sme upravili podľa potrieb zamestnávateľov. Žiaci potrebujú mať záruky, že nepôjdu na úrad práce. Za 15 rokov máme len 5 % nezamestnaných z našich odborov. Treba budovať centrá odborného vzdelávania, aby pre žiaka, keď príde do praxe, nenastala bariéra." Toľko citácia dvoch riaditeľov stredných škôl z Košíc.

Navrhnutý školský zákon je oproti pôvodnému rozsiahlejší a zákonite preto každým dňom nájde časť, ktorú chce upraviť, zmeniť alebo doplniť. A určite aj u nás vo výbore pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a tiež v pléne v druhom čítaní budú pozmeňujúce návrhy. Môžeme diskutovať, či v jazykových školách, v základných a na stredných sú žiaci alebo poslucháči, či § 19 a § 20 nie sú duplicitné a či ich nespojiť napríklad do jedného. Nenašla som napríklad v zákone, ale môžem sa aj mýliť, prijímanie žiakov do prvého ročníka osemročného gymnázia z piatych ročníkov a tak ďalej. Ale na to všetko bude priestor v druhom čítaní.

Ale za poslanecký klub SMER - sociálna demokracia chcem povedať, že uvedený školský zákon v prvom čítaní podporíme, pretože zákon je dobrý a uvediem aspoň niektoré výrazné pozitíva, ktoré tento zákon prináša.

Skutočnosť, že školský zákon bol spracovaný a je predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky je samo osebe veľkým pozitívom. Uvedenie do života dvojúrovňového modelu vzdelávania, ktorý presúva časť kompetencie pri tvorbe výchovno-vzdelávacieho programu na školu, pričom vytvára priestor pre zamestnávateľov pri tvorbe časti učebných plánov a osnov v súlade s potrebami a požiadavkami trhu práce. Pripravuje pôdu na prijatie zákona o odbornom vzdelávaní, ktorý ďalej rozvinie úlohu a motiváciu zamestnávateľov a ďalších partnerov školy s cieľom dosiahnuť stav, keď stredné školstvo bude produkovať dostatok odborne kvalifikovaných absolventov stredných škôl pre potreby praxe.

Zjednodušuje a sprehľadňuje systém prijímacieho konania do prvých ročníkov stredných škôl určením dňa zápisu a termínov tak, aby nevznikali prieťahy v správnom konaní. Splynutie stredných odborných učilíšť so strednými odbornými školami pri súčasnej legislatíve sa stredné odborné učilištia ocitli na periférii záujmu rodičov a žiakov a došlo by postupom času k ich zániku.

Nová úprava odbúrava hendikep v názve stredné odborné učilište a umožňuje v rámci stredných odborných škôl získať výučný list i maturitné vysvedčenie pri dodržaní podmienok praxe. Zosúlaďujú sa dosiahnuté stupne vzdelania na našich školách s medzinárodnou klasifikáciou. Umožňuje sa dosiahnutie stupňa vzdelania v základných umeleckých školách a jazykových školách.

Navrhované zníženie maximálneho počtu žiakov a detí v triedach materských škôl, základných škôl a stredných škôl a škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami skvalitní vzdelávací proces a umožní individuálny prístup k dieťaťu alebo žiakovi.

Zriadenie kurikulárnej rady ako odborného iniciačného a poradného orgánu ministra školstva pre kľúčové oblasti výchovy a vzdelávania; zriadenie Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania pre sledovanie, skvalitňovanie a výchovno-vzdelávacieho procesu aj samotnej výchovno-vzdelávacej sústavy; bezplatná výchova a vzdelávanie detí v materských školách v poslednom ročníku pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. A mohla by som o pozitívach školského zákona hovoriť ďalej, ale každý, kto ho študoval, pozitíva v ňom určite nájde, ak ich, samozrejme, chce nájsť.

A ešte na záver. Zástupcovia maďarskej menšiny zvažujú štrajky alebo bojkot vyučovania kvôli novému školskému zákonu, ktorý je podľa nich diskriminačný. Dočítali sme sa o tom v médiách a sú to aj ich vyjadrenia. Nepáči sa im plánované zníženie počtu hodín materinského jazyka pre maďarskú menšinu na prvom stupni základnej školy.

V reláciách v médiách počas víkendu sa k tejto problematike vyjadrovali predstavitelia Ľudovej strany HZDS, a to v tom zmysle, že školský zákon bude zaručovať status quo pre počet hodín materinského jazyka pre národnostné menšiny. To isté chcem tu za poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia povedať kolegom z poslaneckého klubu SMK, že prijatý školský zákon nebude diskriminačný pre vyučovanie materinského jazyka pre národnostné menšiny. Určite sa zachová ten počet hodín, ktorý je v súčasnosti, pokiaľ samotné školy nebudú chcieť v rámci disponibilných hodín ich zmeniť sami. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne pani poslankyni za jej vystúpenie. S faktickými poznámkami sa prihlásil pán poslanec Martin Fronc. Ďalej nikto. Končím možnosť prihlásenia sa s reakciou na predrečníka vo faktickej poznámke a slovo Ágnes Biró? Ešte Ágnes Biró. Takže teraz končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou a slovo má pán poslanec Martin Fronc. Nech sa páči.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Páni kolegovia, ja by som sa chcel opýtať skôr. To znamená, že keď budete chcieť zmeniť akúkoľvek drobnosť pri prijímacom konaní, pôjdete so zmenou zákona? Keď budete chcieť zmeniť odmenu, povedzme, predsedovi maturitnej komisie, pretože inflácia zníži tú sumu, ktorú teraz dostáva, pôjdete s návrhom zmeny zákona? Keď budete chcieť zmeniť podmienky maturitnej skúšky, pôjdete s návrhom zmeny zákona? Jednoducho takéto veci, keď sa dali do zákona, spôsobia problémy nielen budúcim ministrom, ale samotnému terajšiemu ministrovi v krátkom čase, si myslím, a to je dôkazom toho, že ten systém takto navrhnutý je prakticky konzervujúci a nemeniaci stav, ktorý je, pretože každá malá zmena bude musieť prejsť zložitým legislatívnym procesom. Myslím si, že to sú veci, ktoré do zákona nepatria, ktoré jednoducho sú a mali by zostať v kompetencii ministra školstva, aby ten systém bol podstatne pružnejší. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pani Ágnes Biró. Nech sa páči.

Á. Biró, poslankyňa: Ja len veľmi krátko zareagujem na posledné vety. Pani poslankyňa Smolková, ja považujem za veľmi farizejské vyhlasovať tú voľbu a to, že počet hodín je reformou, alebo zvýšenie počtu hodín vyučovania slovenského jazyka je reformou. Ja si myslím, že počet hodín vôbec nie je o reforme a bez toho, aby sa zmenila metodika výučby slovenského jazyka je úplne jedno, či sa naše deti nenaučia slovenský jazyk za päť alebo sedem hodín. Ja si myslím, že generácie vyrastali v starom školskom systéme. Aj my tu, čo sedíme v parlamente a myslím, že celkom dobre sme sa naučili ten slovenský jazyk. Ja si myslím, že čo je zachovanie status quo a to, čo je pre nás dôležité najlepšie vieme my. A ďakujeme za v ašu starostlivosť aj najmä vašich koaličných partnerov zo Slovenskej národnej strany, ale bolo by dobré, keby ste to nechali na nás. Naozaj, my vieme, že čo potrebujú naše deti a my im doprajeme to najlepšie. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Reagovať na faktické poznámky chce pani poslankyňa Monika Smolková. Nech sa páči.

M. Smolková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za pripomienky. Pán poslanec Fronc, myslím si, že prax ukáže, zbytočne dopredu nejako strašíme, že čo bude, keď bude. Myslím si, že o rok alebo o dva si povieme, či to bolo dobré alebo nie, pretože je to niečo nóvum a zbytočne možno sa bojíme.

Pani poslankyňa Biró, ja som nehovorila o reforme pri počte hodín. Takže ja som hovorila a reagovala na to, čo vyhlasujú zástupcovia maďarskej menšiny týkajúcich sa hodín materinského jazyka, pretože vystupujete a máte obavy, že budú zmenšené, že nebude dostatočný počet. Ja som len povedala, že poslanecký klub strany SMER je za to, aby vám ostali tie hodiny, ktoré máte a o ktoré máte obavy, že budú zmenšené. To je všetko. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem. Teraz budú nasledovať vystúpenia poslancov, ktorí sa písomne prihlásili do rozpravy, ale už nie za poslanecké kluby. Ako prvý vystúpi pán poslanec Imre Andruskó. Nech sa páči.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP