Čtvrtek 14. února 2008

Jedenásty deň rokovania

19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

14. februára 2008 o 9.00 hodine

 

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milé dámy a páni, vážení kolegovia, chcel by som vás ešte skôr, než otvoríme, požiadať o dvojminútové strpenie, lebo zasadal alebo zasadá ešte, vidím tu už pani predsedníčku, už nezasadá ústavnoprávny výbor. Tak ešte minútu počkáme, aby sme mohli začať v kompletnom zložení.

Tak ešte raz, dobré ráno. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram jedenásty rokovací deň 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní požiadali títo poslanci: pán poslanec Rudolf Bauer, pán poslanec Jozef Burian, pán poslanec Jozef Ďuračka, ďalej Gábor Gál, Jaroslav Ivančo, Maroš Kondrót, Martin Kuruc, Ľuboš Michel, Anna Szögedi, Katarína Tóthová, Viliam Veteška a na zahraničnej pracovnej ceste sú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Frešo a Beata Sániová.

V súlade so schváleným programom teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 434 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 434a.

Prosím teraz podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Dušana Čaploviča, aby v zastúpení ministra spravodlivosti vládny návrh zákona odôvodnil.

Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som v zastúpení chorého pána podpredsedu vlády a pána ministra spravodlivosti uviedol návrh novely zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, tlač č. 434.

Tento návrh predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky do legislatívneho procesu na základe úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. Návrh je predložený rovnako na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 952 z 15. novembra 2006 k návrhu na uzavretie Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov z 24. novembra 1983 Slovenskou republikou, ktorým bola podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti uložená úloha novelizovať zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi s cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami dohovoru.

Primárnou ambíciou návrhu je v zmysle uvedeného zosúladiť legislatívny režim poskytovania odškodnenia obetí trestných činov s ustanoveniami Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí trestných činov, ďalej budem uvádzať len dohovor. Návrh implementuje dohovor v týchto segmentoch úpravy, ktoré zatiaľ absentovali v platnej právnej úprave. Článok 2 ods. 1 písm. b) dohovoru, ktorý požaduje, aby štát odškodnil tých, ktorí boli závislí od osôb, ktoré zomreli v dôsledku úmyselného trestného činu.

Článok 3 dohovoru rozširuje okruh osôb, ktoré majú nárok na odškodnenie. Ide okrem občanov štátov, ktoré pristúpili k dohovoru, aj o občanov všetkých členských štátov Rady Európy s trvalým pobytom v štáte, na ktorom bol spáchaný trestný čin. Uvedené implementačné prvky sa realizujú v návrhu prostredníctvom rozšírenia okruhu oprávnených osôb na odškodnenie.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu vládneho návrhu zákona, ktorého cieľom je nielen zosúladenie právnej úpravy Slovenskej republiky s právnym nástrojom Rady Európy, ale najmä zabezpečiť vyšší štandard režimu poskytovania odškodnenia obetí.

Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z ústavnoprávneho výboru poslancovi Danielovi Lipšicovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Poprosím ctené poslankyne a poslancov, keby si to, čo si musia povedať, povedali inde ako v rokovacej sále. Páni kolegovia a kolegyne, pán poslanec Kvorka, nechcem vás takto osobne oslovovať, ale skúsme sa trošku rešpektovať. Je nás tu málo, tak, aby sme sa počuli. Ďakujem pekne za porozumenie.

Nech sa páči, pán poslanec.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem. Pán predsedajúci, pán vicepremiér, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi informovať vás o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch a o spoločnej správe výborov.

Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor k tomuto vládnemu návrhu zákona prijal spoločnú správu, ktorá je rozdaná.

Tento zákon, návrh zákona bol pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.

Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Vládny návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

V časti IV spoločnej správy sú uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli v jednotlivých výboroch schválené, spolu s odporučením gestorského výboru tieto návrhy schváliť. Ide celkovo o tri návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a tieto schváliť.

Na základe týchto stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, schváliť.

Všetko, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu k tomuto bodu. A pýtam sa skôr, ako vám dám slovo, kto sa do rozpravy hlási ústne, pretože písomne som k tomuto bodu nedostal žiadne prihlášky do rozpravy. Do rozpravy sa okrem pána spravodajcu nehlási nikto. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne.

A slovo dávam pánovi spravodajcovi, pánovi poslancovi Lipšicovi. Nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Ja budem, pán predsedajúci, veľmi stručný, lebo ide o stručnú novelizáciu zákona, ktorá nie je sporná. Ide skôr o implementáciu niektorých vecí z európskej legislatívy. Keď sa prijímal pred viac ako dvomi rokmi samotný zákon o odškodňovaní osôb poškodených trestnými činmi, tak bol tiež prijímaný naprieč politickým spektrom, pretože tak ako na jednej strane náš právny poriadok chráni práva obvinených, musí chrániť o to viac práva obetí násilných trestných činov. Za každým násilným trestným činom, za každým číslom je príbeh bolesti, je príbeh strateného pocitu bezpečia, a preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme, ak už nevieme kompenzovať tieto negatívne faktory zločinu, aspoň minimálne finančne vedeli kompenzovať niektoré následky.

Príliš dlho sa naša justícia zameriavala na práva obvinených. Tie sú dôležité. Ale niekedy boli zanedbávané práve práva poškodených. Tento návrh nerobí nejakú veľkú zmenu v odškodňovaní, opakujem, len implementuje európsku legislatívu. Ale chcel by som v tejto súvislosti spomenúť, že budeme možno rokovať o niekoľko mesiacov o novelizáciách trestných kódexov, aj o novelizácii Trestného zákona, kde sú návrhy, ktorých cieľom je zmierniť postihovanie násilného zločinu, recidívy. A tu by som varoval. Vďaka zmenám v trestnom práve, najmä novely z roku 2003, a potom nového kódexu z roku 2006 došlo k významnému, k významnému poklesu násilných trestných činov. Poviem príklad. Kým v roku 2002 bolo na Slovensku spáchaných 15 tisíc násilných trestných činov, v minulom roku to bolo 9 tisíc. O viac ako tretinu došlo k poklesu násilných trestných činov. Došlo k poklesu asi o 40 % pri spáchaní najzávažnejšieho zločinu vraždy. A je to tak preto, že páchatelia, ktorí páchajú násilné zločiny a najmä, ktorí ich opakujú pomerne často, recidivisti, dostávajú vyššie tresty, nie sú na slobode, sú vo väzení, sú izolovaní a nemôžu sa vrátiť na slobodu a pokračovať v páchaní násilnej trestnej činnosti. To nie je akademická diskusia, milé kolegyne, vážení kolegovia, pretože naozaj za každým jedným násilným zločinom je príbeh straty bezpečia a príbeh bolesti.

Preto tak ako konsenzuálne sa pozeráme na odškodňovanie obetí násilných zločinov, mali by sme v budúcnosti veľkú pozornosť venovať postihu násilného zločinu. Násilný zločin ohrozuje dôveru ľudí v právo, v bezpečnosť, v poriadok, v to, čo je prvotnou úlohou každého civilizovaného štátu. A preto už v tomto okamihu, keďže ide o súvisiaci právny predpis, chcem túto diskusiu začať, pretože Trestný zákon a jeho znenie nie je Trestným zákonom pre vládnu koalíciu alebo pre opozíciu. Koniec koncov, Trestný zákon podporila v tom čase aj celá opozícia, vrátane strany SMER. Dostal okolo 115 hlasov v snemovni.

Ak dnes sa hovorí o tom, že na čo by sme rokovali s opozíciou, veď opozícia nerokovala s nami, no nie je to celkom pravda. V mnohých prípadoch bola snaha získať podporu naprieč politickým spektrom, pretože naozaj ten Trestný zákon nie je pre bývalú vládu, pre dnešnú vládu, ale pre ľudí. Možno pre malé deti, ktoré môžu byť objektom týrania vo svojich rodinách, až po starých ľudí, ktorí môžu byť prepadávaní na uliciach. Pre nich je Trestný zákon. Nie pre nás, nie pre politikov, nie pre koalíciu, nie pre opozíciu. A preto sa budem veľmi tešiť na diskusiu, keď sem príde novela Trestného zákona a pevne verím, že tento spoločný cieľ budeme sledovať všetci.

Ďakujem, pán predsedajúci.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. To bolo vystúpenie v rozprave, na ktoré nie sú žiadne faktické poznámky, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť k rozprave? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že hlasovať, tak ako sme sa dohodli, budeme aj o tomto bode o 11.00 hodine.

Teraz pristúpime k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 487 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 487a.

Opäť prosím podpredsedu vlády Dušana Čaploviča, aby vládny návrh zákona odôvodnil. Nech sa páči, pán podpredseda.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Ďakujem. Vážený pán podpredseda, ctené dámy, vážení páni, tento vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, predložilo do legislatívneho procesu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na základe taktiež Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.

Hlavnou zmenou v navrhovanom zákone je upustenie od ukladania sankcií za priestupky osobe, ktorá je vo väzbe podľa zákona o výkone väzby, v dôsledku čoho sa priestupky takejto osoby budú riešiť výhradne na základe priestupkového zákona a ďalšou významnou zmenou je čiastočne upustenie od aplikácie zákona o správnom konaní pri ukladaní disciplinárnych trestov týmto osobám za disciplinárne previnenia, ktorými porušili zákon o výkone väzby a všeobecne záväzné predpisy naň nadväzujúce, ako aj vnútorný poriadok v miestach výkonu väzby vytvorením osobitnej procesnej úpravy postihu disciplinárnych previnení v zákone o výkone väzby.

Jeden z podstatných zásahov v návrhu zákona je nová úprava predvádzania osôb vo väzbe pred orgány činné v trestnom konaní, obhajcu alebo inej oprávnenej osoby v miestach, kde sa vykonáva väzba. Navrhovanou zmenou sa sleduje úspora pracovných síl bez toho, aby boli dotknuté práva oprávnených osôb. Jedným z obmedzení práv obvineného je prijať v balíku zaslanom do ústavu cigarety a iné tabakové výrobky. Týmto návrhom sa sleduje sťažiť možnosť prieniku drog do ústavov na výkon väzby.

Z uvedených dôvodov si vás dovoľujem, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.

Ďakujem za vypočutie.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

Dávam teraz slovo spoločnej spravodajkyni z ústavnoprávneho výboru, pani poslankyni Jane Laššákovej, aby informovala Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Národnej rady, pán podpredseda vlády, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informovala o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, ktorú máme ako tlač č. 487, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. decembra 2007 č. 681 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 309 z 23. januára 2008 a uznesením č. 309 z 28. januára tohto roku; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 257 z 22. januára tohto roku; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 112 z 15. januára tohto roku; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 123 z 22. januára tohto roku a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien uznesením č. 111 z 23. januára 2008.

Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplýva spolu 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, teda spoločne o bodoch 1, 2, 3, 4 a 5 a tieto schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 28. januára 2008 č. 331. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.

Skončila som, pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Poprosím vás tiež, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

Otváram rozpravu k tomuto návrhu zákona. Konštatujem, že do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa teraz pýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pán poslanec Peter Dubravay ako jediný. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

A dávam slovo pánovi poslancovi Petrovi Dubravayovi. Nech sa páči.

P. Dubravay, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, vážený pán podpredseda vlády, predkladám pozmeňujúci návrh poslancov Rafaela Rafaja, Rudolfa Pučíka a Petra Dubravaya k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.

K čl. I bod 4:

"V bode 4 v § 9 ods. 1 sa slová "v dňoch pracovného pokoja" nahrádzajú slovami "v sobotu"."

Poznámka pod čiarou bodka zo 7a sa vypúšťa.

Pôvodná úprava predvádzania obvineného v ústave používala zaužívaný pojem deň pracovného voľna, ktorým sa odlišovali dni určené v zákone od štátnych sviatkov, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktoré neboli uvažované ako dni, kedy sa budú obvinení predvádzať. Obmedzenie predvádzania na pracovné dni a dni pracovného voľna v určenom časovom rozpätí malo za cieľ eliminovať neefektívne využívanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, keď napriek minimálnemu záujmu zo strany oprávnených osôb, pred ktoré je možno obvineného v ústave predviesť, bolo potrebné veliť do služby príslušníkov zboru plniacich určené úlohy spojené s úkonmi pri predvádzaní a počas sobôt a nedieľ, kedy im patrí príplatok za službu. Zakomponovaním slovného spojenia "a v dňoch pracovného pokoja" do vládneho návrhu sa kontraproduktívne a v rozpore so sledovaným zámerom rozširuje rozsah predvádzania aj na štátne sviatky ako dni pracovného pokoja.

Návrh znenia § 9 ods. 1 odstraňuje neodôvodnené dopady na štátny rozpočet a eliminuje nárast nadčasových hodín príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Ďalej k čl. I bod 7:

"V bode 7 v § 12 ods. 7 posledná veta znie: "Kompenzačná miestnosť neslúži na ubytovanie obvineného a musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom."."

S poukázaním na prvú vetu ustanovenia vládneho návrhu v § 12 ods. 1 je zrejmé, že úprava kompenzačnej miestnosti bude vyžadovať použitie nerozbitných hladkých materiálov bez hrán eliminujúcich možnosti ublíženia si na zdraví a je preto logické, že táto miestnosť nemôže mať okno a tým spĺňať kritériá na denné osvetlenie. Zbor väzenskej a justičnej stráže v súčasnosti nedisponuje priestormi, ktoré by umožňovali takéto miestnosti budovať v priestoroch so stropnými svetlíkmi, ktoré by takto boli vhodné. Navrhované znenie umožní vybudovanie bezpečnostného priestoru, kde si nemožno spôsobiť ujmu na zdraví.

Ďalej k čl. I. 12 bod:

"V bode 12 v § 21 ods. 1 sa za slovo "právo" vkladá slovo "najmenej"."

Zámerom návrhu je za ustanovených podmienok regulovať právo obvineného na telefonovanie na nevyhnutnú mieru, obdobne ako je to pri korešpondencii. Vzhľadom na prezumpciu neviny obmedzenia vyplývajúce z výkonu väzby u nekolíznej väzby a najmä pri umiestnení obvineného do oddielu so zmierneným režimom telefonovanie postačuje regulovať prevádzkovým poriadkom v telefónnych automatoch, resp. ústavným poriadkom. Navrhovaná úprava umožní podrobnejšie rozpracovanie realizácie práva telefonovať s prihliadnutím na diferencovaný výkon väzby.

Ďalej k čl. I. 14 bod:

"Bod 14 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 14, ktorý znie:

14. V § 22 ods. 2 znie: "Zakazuje sa v balíku adresovanému obvinenému zasielať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory a iné obdobné látky, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby alebo ohrozenia bezpečnosti v ústave. Ďalej je zakázané v balíku zasielať akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu, alebo ktoré sa nimi môžu prepravovať v balíku cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklenených, plastových alebo kovových obaloch, sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne." ."

Návrh odstraňuje nedostatok, keď obsah balíka je v ustanoveniach vymedzený nejednoznačne a nedostatočne. V prípade ponechania práva obvineného na prijatie potravinového balíka budú pretrvávať problémy vyplývajúce z negatívneho vymedzenia obsahu balíka, ktoré je v súčasnosti značne nepresné a nepostihuje dostatočne rozsah rizikových predmetov, ktoré je potrebné z obsahu balíka vylúčiť. Preto sa navrhuje vymedzenie obsahu balíka tak, aby bola zabezpečená potravinová bezpečnosť a protiepidemická, otázka epidémie, starostlivosť v ústavoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi v oblasti zdravia ľudí, prepravy a predaja potravín a podobne, ako aj bezpečnosť osôb manipulujúcich s balíkmi pred hrozbou nástražných výbušných systémov a pred prienikom drog do ústavov.

Ďalej, k článku 1, bod 29:

"Bod 29 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 29, ktorý znie: V § 32 ods. 9, znie: "Obvinený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami môže obvinený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru."."

K tomu je poznámka pod čiarou, bod 22c, ktorá znie: "Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch."

Návrh smeruje k tomu, aby v určených prípadoch mal obvinený možnosť pracovať s niektorými nebezpečnými látkami, ktorými sú podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch aj niektoré bežne dostupné chemické prípravky používané v praxi, napríklad pri čistiacich prácach alebo pri bežnej údržbe. V prípade, že uvedené nebude upravené, bude musieť zbor zadávať čistiace práce a bežnú údržbu tretím osobám alebo navŕšiť tabuľkové miesta o zamestnancov zboru, ktorí budú tieto činnosti realizovať.

K článku 1, bod 35:

"V bode 35 v § 40 sa vypúšťa ods. 2. Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako 2 až 8."

Ide o úpravu vzhľadom na nadbytočnosť vo vzťahu k stanovenej lehote na uloženie disciplinárneho trestu v § 40 ods. 7.

K článku 1, bod 36:

"V bode 36 bude v § 40, § 40b ods. 2 sa slová "§ 40 ods. 5" nahrádzajú slovami "§ 40 ods. 4"."

Ide o legislatívnotechnickú úpravu spojenú s návrhom vo vzťahu k § 40 ods. 2.

K článku 1, bod 39:

"Bod 39 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 39, ktorý znie: V § 40 ods. 2 znie: "Disciplinárny trest sa zahladí, ak obvinený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahľadenie požiada. Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov popri sebe, nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho trestu podľa tohto odseku, ak bol uložený."."

Predkladaný návrh vychádza zo skutočnosti, že uloženie disciplinárneho trestu je krajným opatrením a previnenia obvineného, aj opakovane, možno riešiť iným spôsobom, napríklad dodržiavanie poriadku a disciplíny je podmienené povolením držania vlastného televízneho prijímača a podobne. Navrhnutým znením s takzvaným automatickým zahladzovaním po uplynutí doby sa znevýhodňujú obvinení, ktorí si po celý čas od potrestania riadne plnia svoje povinnosti oproti tým, ktorí ich môžu sústavne porušovať, ale sú voči nim vyvodzované iné opatrenia ako disciplinárne potrestanie.

Konečne článok 1, bod 48:

"Bod 48 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 48, ktorý znie: "V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písm. a). Doterajšie písm. b) až e) sa označujú ako a) až d)."."

Disciplinárne konanie s príslušnými špecifikami je podrobne upravené zákonom o výkone väzby.

Pán predsedajúci, skončil som.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Dubravay bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy. Pýtam sa, či sú na neho faktické poznámky. Nie je to tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pýtam sa pána navrhovateľa, či chce zaujať stanovisko. Nie. Pani spravodajkyňa? Nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A v súlade so schváleným programom 19. schôdze pristúpime teraz k druhému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu, odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 488 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 488a.

Pán podpredseda vlády, nech sa páči, odôvodnite aj tento vládny návrh zákona.

D. Čaplovič, podpredseda vlády SR: Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada Slovenskej republiky, aj tento vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu, odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložilo ministerstvo do legislatívneho procesu na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.

Účelom predkladaného návrhu je snaha navrhovanou úpravou znížiť, resp. odstrániť nedostatky a problémy, ktoré sa pri aplikácii doteraz platného zákona vyskytli. Čiastočne sa upúšťa od aplikácie zákona o správnom konaní na konanie o uložení disciplinárneho trestu za disciplinárne previnenie, teda proti vnútornému poriadku v ústave, kde trest odňatia slobody odsúdený vykonáva. Navrhovanou úpravou je aj snaha zjednodušiť postup pri ukladaní disciplinárnych trestov, keď sa osobitne upravuje v tomto zákone, ktorý je jednoduchší ako postup podľa zákona o správnom konaní.

Voľnejšie sa upravuje aj umožnenie telefonovania odsúdených z výkonu trestu, ktorých obsah nebude zaznamenávaný, ani odpočúvaný. Správa väzenstva bude zabezpečovať len meno, priezvisko a adresu volanej osoby a dĺžku rozhovoru a údaje o výške náhrady s tým spojenej. Novým inštitútom je zavedenie preukazu odsúdeného, ktorý bude slúžiť na jeho identifikáciu, reguláciu pohybu a uplatnenia niektorých jeho práv. Jeho obsahom bude fotografia, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód.

Z uvedených dôvodov si vás dovoľujem, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona.

Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda vlády.

A teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Danielovi Lipšicovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán vicepremiér, kolegyne, kolegovia, vládny návrh novely zákona o výkone trestu odňatia slobody bol pridelený ústavnoprávnemu výboru ako gestorskému výboru, ktorý schválil spoločnú správu, ktorá bola rozdaná. Okrem toho bol pridelený na prerokovanie výboru pre financie, rozpočet a menu; výboru pre sociálne veci a bývanie; výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.

Vládny návrh novely zákona o výkone trestu odňatia slobody odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor; výbor pre financie, rozpočet a menu; výbor pre sociálne veci a bývanie; výbor pre obranu a bezpečnosť; výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú rozpísané v bode IV spoločnej správy zároveň s odporučením gestorského výboru.

Keďže ide o 9 návrhov, pozmeňujúcich a doplňujúcich, gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločne a tieto návrhy odporúča gestorský výbor schváliť.

Spoločná správa výborov bola schválená 28. januára 2008 uznesením č. 322.

Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu a konštatujem, že som nedostal žiadnu písomnú prihlášku do rozpravy.

A preto sa teraz pýtam, kto sa chce do rozpravy prihlásiť ústne. Pán poslanec Peter Dubravay a ďalším, ktorý sa prihlásil, je pán spravodajca.

Takže, pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. Končím možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne. Nech sa páči.

P. Dubravay, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, panie poslankyne, poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslancov Rafaela Rafaja, Rudolfa Pučíka a Petra Dubravaya k predloženému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 488.

Pozmeňujúci návrh k čl. 1 bod 6:

"V bode 6 bude v § 18 ods. 6 posledná veta znieť: "Kompenzačná miestnosť musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom." ." Odkaz č. 11 pod čiarou.

Ďalej zdôvodnenie. Zbor väzenskej a justičnej stráže v súčasnosti nedisponuje priestormi, ktoré by umožňovali takéto miestnosti budovať v priestoroch so stropnými svetlíkmi. Navrhované znenie umožní vybudovanie bezpečného priestoru, kde si nemožno spôsobiť ujmu na zdraví.

Čl. 1 bod 11:

"Bod 11 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 11, ktorý znie: V § 26 ods. 2 znie: "Zakazuje sa v balíku adresovanom odsúdenému zasielať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory a iné obdobné látky, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť; zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu trestu alebo ohrozenie bezpečnosti v ústave. Ďalej je zakázané v balíku zasielať akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu," odkaz 13b pod čiarou, "alebo, ktoré sa nemôžu prepravovať v balíku: cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom, konzervovaním v domácich podmienkach napríklad zaváranín v sklenných, plastových alebo kovových obaloch, sterilizáciou, solením, presadzovaním, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne."."

Návrh odstraňuje nedostatok, keď obsah balíka je v ustanovení vymedzený nejednoznačne a nedostatočne. V prípade ponechania práva odsúdeného na prijatie potravinového balíka budú pretrvávať problémy vyplývajúce z negatívneho vymedzenia obsahu balíka, ktoré je v súčasnosti značne nepresné a nepostihuje dostatočne rozsah rizikových predmetov, ktoré je potrebné z obsahu balíka vylúčiť. Preto sa navrhuje vymedzenie obsahu balíka tak, aby bola zabezpečená potravinová bezpečnosť a protiepidemická starostlivosť v ústavoch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi v oblasti zdravia ľudí, prepravy a predaja potravín a podobne, ako aj bezpečnosť osôb manipulujúcich s balíkmi pred hrozbou nástražných výbušných systémov a pred prienikom drog do ústavov.

V čl. 1 bod 13:

"V bode 13 v § 27 ods. 1 sa za slovo "právo" nahrádza alebo vkladá slovo "najmenej"." Zopakujem ešte raz, aby nebol omyl. V paragrafe, teda v bode 13 v § 27 ods. 1 sa za slovo "právo" vkladá slovo "najmenej".

Vzhľadom na diferencovaný spôsob výkonu trestu a odňatia slobody postačuje telefonovanie regulovať prevádzkovým poriadkom telefónnych automatov, resp. ústavným poriadkom. Znenie umožní podrobnejšie rozpracovanie realizácie práva telefonovať s prihliadnutím na odlišnosti výkonu trestu odňatia slobody v rámci vonkajšej a vnútornej diferenciácie odsúdených.

V čl. 1 bod 28:

"28. bod sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 28, ktorý znie: V § 43 ods. 3 znie: "Odsúdený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovým látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami môže odsúdený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru."

Návrh smeruje k tomu, aby v určených prípadoch mal odsúdený možnosť pracovať s niektorými nebezpečnými látkami, ktorými sú podľa zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch aj niektoré bežne dostupné chemické prípravky používané napríklad pri čistiacich prácach alebo pri údržbe, pri bežnej údržbe. V prípade, že uvedené nebude upravené, bude musieť zbor zadávať čistiace práce a bežnú údržbu tretím osobám alebo navŕšiť tabuľkové miesta o zamestnancov zboru, ktorí budú tieto činnosti realizovať.

V čl. 1 bod 37:

"V 37. bode v § 58 sa vypúšťa ods. 1. Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako 1 až 7."

Ide o úpravu vzhľadom na nadbytočnosť vo vzťahu k ustanovenej lehote na uloženie disciplinárneho trestu a v § 58 ods. 6.

"V 37. bode v § 59b ods. 2 sa slová "§ 58 ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 58 ods. 3"."

Ide o legislatívnotechnickú úpravu spojenú s návrhom vo vzťahu k § 58 ods. 1.

Ďalej v čl. 1 bod 42:

"Bod 42 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 42, ktorý znie: V § 61 ods. 1 znie: "Disciplinárny trest sa zahladí, ak obvinený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada. Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov popri sebe, nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho trestu podľa tohto odseku, ak bol uložený."."

Predkladaný návrh vychádza zo skutočnosti, že uloženie disciplinárneho trestu je krajným opatrením a previnenia obvineného aj opakovane možno riešiť iným spôsobom. Napríklad dodržiavaním poriadku a disciplíny je podmienené, je povolenie... Ešte raz opakujem, napríklad dodržiavaním poriadku a disciplíny je podmienené povolenie držania vlastného televízneho prijímača a podobne. Navrhnutým znením s tzv. automatickým zahladzovaním po uplynutí doby sa znevýhodňujú obvinení, ktorí po celý čas od potrestania riadne plnia svoje povinnosti oproti tým, ktorí ich môžu sústavne porušovať, ale sú voči nim vyvodzované iné opatrenia ako disciplinárne potrestanie.

Ďalej k čl. 1 bod 51:

"Bod 51 sa vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 51, ktorý znie: "V § 99 sa vypúšťa ods. 2. Doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 2. Za bod 51 sa vkladajú nové body 52 a 53, ktoré znejú:

Bod 52 v § 99 ods. 2 znie: "Odsúdený je povinný podrobiť sa na výzvu psychologickému vyšetreniu psychológovi v ústave a úkonom súvisiacim s odobratím fyzických a fyziognomických a biologických identifikačných znakov."."

Návrh odstraňuje nezmyselné ustanovenia o odoberaní fyzických a fyziognomických a biologických identifikačných znakov vecne nepríslušným strediskom psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti. Uvedené vyrieši vypustenie ods. 2 a nie vypustenie slovného spojenia v ods. 3, ako je uvedené vo vládnom návrhu.

V čase schvaľovania vládneho návrhu tiež prišlo k zmene organizačného členenia ústavov na výkon väzby, pričom strediská psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti sa novooznačujú ako úseky, resp. referáty psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje zapracovať zmenu do novely zákona v znení, ktoré bude rešpektovať organizačnú štruktúru zboru, ako aj prípadné ďalšie organizačné zmeny.

Bod 53:

"V § 100 ods. 1 sa vypúšťa písm. a), to znamená, doterajšie písm. b) až d) sa označujú ako písm. a) až c)."

Disciplinárne konanie s príslušnými špecifikami je podrobne upravené zákonom o výkone trestu odňatia slobody. Disciplinárne konanie bolo zborom podrobne a precízne rozpracované a vo vládnom návrhu je uvedené pod bodmi 30 až 42. Doterajšie body 52 až 57 sa prečíslujú.

Pán predsedajúci, skončil som.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP