Úterý 12. února 2008

Deviaty deň rokovania

19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

12. februára 2008 o 9.00 hodine

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prajem vám príjemný pekný deň.

Otváram deviaty rokovací deň 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky požiadali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pán Gábor Gál a pán poslanec Maroš Kondrót.

V súlade so schváleným programom teraz pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Freša a Lucie Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Tento návrh zákona ste dostali ako tlač 538 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 537.

Dávam teraz slovo poslankyni Lucii Žitňanskej, aby návrh zákona uviedla. Pani poslankyňa, je tu priestor pre vaše úvodné slovo. Nech sa páči.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte, aby som uviedla spoločný návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorý predkladám spolu s kolegom poslancom Pavlom Frešom.

Dámy a páni, z praxe vyplýva, a ukazuje sa to stále a stále a opakovane, že najlepšou prevenciou korupcie a klientelizmu pri spravovaní majetku akoukoľvek štátnou inštitúciou je transparentnosť pravidiel a procesu konania a rozhodovania. Ukazovalo sa to a ukazuje sa to stále, aj pokiaľ ide o spravovanie majetku Slovenským pozemkovým fondom. Kauzy, ktoré minulý rok boli spojené s nakladaním majetku pozemkového fondu, by sa nestali kauzami a by sme sa asi o nich nedozvedeli, keby sa nedostali informácie na verejnosť a keby nezačala fungovať verejná kontrola. Preto si myslíme spolu s kolegom Frešom, že aj Slovenský pozemkový fond potrebuje viac transparentnosti, pokiaľ ide o nakladanie s majetkom, ktorý spravuje.

Slovenský pozemkový fond podľa § 34 ods. 4 písm. a) zákona prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky. Ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi na pozemkoch, v ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatnení práv oprávnených osôb. Podľa § 18 zákona č. 180/1995 Z. z. pozemkový fond nemôže pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, pozemky neznámych vlastníkov a pozemky, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií, sám užívať, ale ich prenajíma na účely poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, príp. v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy vydaného podľa osobitných predpisov dočasne na iný účel. Sú to práve tieto dva typy zmlúv, to znamená zmluvy, na základe ktorých pozemkový fond vydáva náhradné pozemky reštituentom, ktorým nebolo možné vydať ich pôvodný pozemok, a nájomné zmluvy, ktoré, zdá sa, z toho, čo sme mohli sledovať minulý rok, sú tie najcitlivejšie spôsoby nakladania s majetkom, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, najcitlivejšie z toho hľadiska, že je pri nich najväčší priestor pre v lepšom prípade klientelizmus, v horšom prípade korupčné správanie.

Preto navrhujeme, aby Slovenský pozemkový fond bol povinný zverejniť tieto zmluvy, ktoré uzatvára v súvislosti s výkonom svojich kompetencií. Navrhujeme, aby Slovenský pozemkový fond zverejňoval zmluvy tohto typu, ktoré uzatvorí v budúcnosti. Ale zároveň navrhujeme, aby Slovenský pozemkový fond zverejnil aj tieto zmluvy, ktoré uzavrel v minulosti, či už za tejto vlády alebo kedykoľvek počas svojej existencie.

Na záver môjho krátkeho úvodného slova, dámy a páni, si dovolím len zopakovať, že som naozaj presvedčená, že najlepšou prevenciou korupcie a klientelizmu je verejná kontrola. A verejná kontrola je efektívne možná vtedy, keď štátne inštitúcie sú povinné zverejňovať informácie o svojej činnosti a pôsobia transparentne. Preto vás prosím týmto o podporu nášho návrhu zákona. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.

A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, pánovi poslancovi Antonovi Korbovi, aby uviedol úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči, pán poslanec.

A. Korba, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 228 z 22. januára 2008 ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Freša a Lucie Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona.

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu poslancom najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na dnešné rokovanie 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika poslaneckého návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev ani v práve Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákon prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2008 č. 537 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali určené výbory do 19. marca 2008 a gestorský výbor do 20. marca 2008.

Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Zaujmite miesto pre spravodajcov.

Konštatujem, že som do rozpravy nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa niekto z prítomných poslancov alebo poslankýň hlási do rozpravy ústne. Pán poslanec Pavol Frešo. Pán poslanec Frešo je jediný, ktorý sa hlási do rozpravy ústne, a preto uzatváram možnosť prihlásenia sa do rozpravy ústne a dávam slovo pánovi poslancovi Pavlovi Frešovi. Nech sa páči.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci, predkladaný návrh je krátky svojou textáciou a takisto aj zdôvodnením, ale rieši problém, ktorý otriasal politickou scénou počas celého minulého roku a viedol aj k pádu jedného z ministrov. A ten problém, nanešťastie, stále nie je vyriešený. Je to problém, ktorý súvisí s pozemkovým fondom, kde sa diali naozaj veľmi, povedal by som, nekalé prevody pozemkov. A z tohto dôvodu už v októbri minulého roku kolegyňa Žitňanská navrhla pozmeňujúcim návrhom, aby bola povinnosť zverejňovať zmluvy na internete, zámenné zmluvy, ktorými sa vydávajú pozemky ako zámena reštituentom, s tým, že vtedajšia koalícia, bohužiaľ, tento návrh odmietla na stransparentnenie celej veci. Preto ho znovu predkladáme ako samostatný zákon, ktorého účelom je zverejniť nielen bývalé, ale takisto aj budúce zmluvy o tom, kedy boli pozemky zámenou vydávané. To je presne ten istý prípad, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ktorý nastal v Tatrách. A takisto sme na základe ďalšieho škandálu, ktorý koalícia mala na pozemkovom fonde, ktorý súvisel s prenájmom pozemkov, obohatili a rozšírili tento návrh samotný aj o prenájmy pozemkov.

Špeciálne by som chcel ctené kolegyne, ctených kolegov upozorniť, že prenájom pozemkov sa dostáva do veľmi výrazne atraktívnej a lukratívnej roviny aj v súvislosti s tým, že pani ministerka Kramplová už predložila na vládu zákon, ktorým vlastne istým spôsobom by uprednostňoval súčasných prenajímateľov pozemkov v následnej privatizácii, ktorú táto vláda pripravuje. A to znamená, že by vlastne išlo o privatizáciu pozemkov vopred určenému vlastníkovi. A to teda tým, že prenajímateľovi, ktorý by mal isté predkupné právo, by sa vylúčila, bohužiaľ, súťaž, považujeme za, samozrejme, nešťastný druh privatizácie. A keď tento zákon príde do parlamentu, tak sa mu budeme veľmi podrobne venovať.

Čo sa týka tej situácie na pozemkovom fonde, tam treba povedať, že tá je veľmi alarmujúca, aj keď sa po tieto dni o tom menej hovorí, nakoľko vláda po všetkých tých škandáloch, či už s vydávaním pozemkov alebo prenájmom pozemkov, odvolala dozorný orgán aj riadiaci orgán. Dnes je fond bez kontroly, dnes je fond bez riadiaceho orgánu. Dnes je situácia úplne zhodná so situáciou, kedy boli pozemky v Tatrách vydávané. A to riziko je, samozrejme, obrovské, že sa takáto situácia zopakuje. Visí to na jednom-dvoch ľuďoch, ktorým, samozrejme, môžeme veriť, ale u ktorých by bolo dobré, keby mala šancu aj nielen vláda, ale aj odborná verejnosť a vôbec verejnosť preveriť ich. K tomu smeruje aj náš zákon, ktorý by zaviazal podobné typy zmlúv, to znamená zmluvy o vydávaní pozemkov a o prenájme pozemkov, zverejňovať na internete. Verbálne s týmto koalícia nemá žiaden problém, ba niekoľkokrát sa dokonca k tomu prihlásila. Bohužiaľ, v tom októbrovom hlasovaní svojou silou to zamietla. Tentoraz, to znamená zhruba za dve hodiny, niekde o 11.00 hodine sa bude o tom hlasovať znova. Môže koalícia ukázať, ako vážne to myslí s transparentnosťou, ako vážne chce predchádzať podobným prípadom, aké nastali v Tatrách a aké boli medializované aj v januári.

Chcel by som kolegov a kolegyne, poslancov z koalície, upozorniť, že napriek tomu, že bol tento prípad, ktorý nastal v Tatrách, bol hojne medializovaný, dodnes nie je zrejmé, ktoré zmluvy boli vlastne v tom apríli minulého roku podpísané. Je zrejmý nejaký počet, ktorý na výbore padol, bolo ich okolo pätnásť. Samotných zmlúv, resp. zverejnených, bolo asi iba sedem, ku ktorým sa dostali novinári. A tie ostatné neboli zverejnené. Myslím si, že keďže ide o miliardové hodnoty, tak tu by mali ísť nejaké stranícke tričká trochu bokom a mala by koalícia naozaj sa správať tak, že zodpovedne umožní kontrolu občanom nad tým, nad pohybom v miliardových hodnotách, aj keď ide o ich vlastných nominantov, resp. nenominantov v tomto prípade, keď je fond bez riadenia a bez kontroly.

A ešte by som rád dodal teda, keď hovorím, že je fond bez riadenia, bez kontroly, je tam jedno odporúčacie uznesenie vlády, ktoré vyslovene iba odporúča fondu, aby nevykonával tieto pohyby s pozemkami. To, či sa dodržuje alebo nedodržuje, nemôžeme celkom dobre preveriť. A dokonca keďže neexistuje ani dozorná rada, ani správna rada, tak sa to nedá preveriť ani orgánmi, ktoré teda neexistujú. A už vôbec sa to nedá preveriť verejnosťou niekde zvonku.

Čo sa týka samotného zverejnenia, ešte sme zachytili takú iniciatívu, že pani ministerka Kramplová pripravila zákon, ktorý má nejako nanovo definovať riadenie a kontrolu fondu. Tu treba podotknúť, že napriek tomu, že bolo avizované, že to bude pripravovať expertná skupina, v ktorej sú aj poslanci, ja neviem o žiadnom poslancovi nielen z opozície, ale dokonca ani z koalície, ktorý by bol členom tejto tzv. expertnej skupiny. Čo je horšie, je to, že samotný návrh už odišiel z ministerstva. Napriek pátraniu, ktoré médiá robili, viem, že nedopátrali sa k tomu návrhu. Je niekde na Úrade vlády, asi je to nejaký tajný návrh, hej. A ja len dúfam, že to nebude z toho jeden tajný zákon, ktorý vlastne nebudú poznať ani občania tejto republiky. Hovorím to preto takto, s takým nadhľadom, lebo tam sa vraj tiež má konštatovať, že budú sa zverejňovať podobné zmluvy. To, čo je problém, to je to, že z práce koalície vidíme, že celé tieto veci sa naťahujú a nie je tu záujem rýchlo konať. Nie je tu záujem rýchlo konať, to znamená, že ani o tomto návrhu ministerky Kramplovej nie je možné povedať, kedy dôjde do platnosti, kedy sa fond vlastne dostane pod kontrolu znovu a kedy vlastne štát obnoví kontrolu nad fondom v zmysle štandardnej kontroly, to znamená, že tam bude dozorná rada, bude tam nejaký riadiaci orgán, ktorý tam doteraz nie je, aj v tom zmysle tiež, že budú mať občania možnosť kontrolovať, ako ich zástupcovia nakladajú so štátnym majetkom. Pevne verím, že podporíte tento návrh nielen v prvom, ale aj v druhom a v treťom čítaní.

K technickej stránke veci by som rád vyjadril vieru. A keď je k tomu aj ochota zo strany koalície nejakým spôsobom doplniť alebo upraviť ten návrh zákona, bolo by dobré, keby úroveň toho vyhľadávania a triedenia informácií, ktoré predpokladáme pri zverejňovaní, bola naozaj taká proaktívna, aby sa v tom dalo aktívne vyhľadávať, aktívne sa tam dali triediť tie informácie. A ako vzor by som rád uviedol obchodný register, ktorý je na internete už viac rokov, ktorý tieto prvky má. Čiže nejde len o to, že formálne sú veci zverejnené na internete ide aj o to, že je možné medzi nimi naozaj aktívne vyhľadávať a dostatočne rýchlo a dostatočne možno aj triediť a orientovať sa v týchto informáciách, nakoľko práve je napr. ten prípad s prenájmom pozemkov, ktorý sme tu riešili v januári, ktorý súvisel s tým, že proste mnohí nominanti, ktorí mali riadiť a dozorovať pozemkový fond, boli veľkoprenajímateľmi, veľkoprenajímateľmi pôdy práve od pozemkového fondu. Podľa mňa verejnosť má právo vedieť, keď takíto veľkoprenajímatelia sú priamo v orgánoch, a má právo sledovať možný konflikt záujmov tak, aby k nemu nedošlo. Čo ma, samozrejme, mrzí, že koalícia vždy nominovala týchto ľudí, týchto veľkoprenajímateľov pôdy od pozemkového fondu, je, že to priamo neuviedla v ich životopisoch. Ale pravda je taká, že žiadne životopisy smerom na verejnosť súčasná koalícia nedala, čo tiež považujem za istý podštandard. A myslím si, že v dnešnej dobe je neúnosné, pokiaľ niektorý z nominantov je nominovaný, nie je vyberaný konkurzom, je to len tzv. politický nominant, že sa koalícia ani neunúva, aby nám oznámila, či tento človek nemá náhodou nejaký vzťah k inštitúcii, ktorú ide riadiť, príp. dozorovať.

Ešte sa vrátim k tomu októbru minulého roku, keď som hovoril, že koalícia odmietla tento pozmeňujúci návrh. To bolo v situácii, keď mala jednu unikátnu šancu sa k tomu prihlásiť, nakoľko opozícia kvôli spôsobu vedenia schôdze pánom Paškom opustila rokovaciu sálu. Bolo to, dámy, páni, len vo vašich rukách, mohli ste sa k tomu naplno prihlásiť. Dnes tu budeme sedieť, budeme hlasovať. Čiže možno nie všetci ľudia z koalície sú za transparentné riešenie. Ale na druhej strane z tých poslancov, ktorí chcú a budú hlasovať za to, aby miliardové hodnoty boli spravované transparentne, aby bol možný kontrolovaný takýto únik, aký sa stal v Tatrách, príp. také škandalózne prenájmy, akých svedkami sme boli v januári, tak myslím si, je to naozaj na svedomí každého poslanca, ako bude hlasovať notabene, keď vaši predstavitelia hovoria, že so zverejňovaním, či už do histórie alebo do budúcnosti, nemajú žiaden problém.

Jednou vetou sa ešte vrátim k tomu návrhu, ktorý je teda tajný, pani ministerky Kramplovej, ktorý má tiež údajné zverejňovania zmlúv, ktoré súvisia s vydávaním pozemkov a prenajímaním pozemkov, riešiť. Chcel by som upozorniť, že pokiaľ dnes tento návrh zákona posunieme do druhého čítania a na ďalšej schôdzi ho prijmeme, nijakým spôsobom nedôjde k nejakému technickému zablokovaniu, ak by aj nasledoval vládny návrh, ktorý by predpokladal to zverejňovanie, nakoľko náš návrh je veľmi široko koncipovaný a vlastne nebráni tomu, aby bol kompatibilný s akýmkoľvek budúcim návrhom zákona, ktorý predpokladá zverejňovanie zmlúv, či už tých zámenných alebo zmlúv o prenájme.

Čiže na záver svojho vystúpenia by som vás, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel poprosiť o podporu tak, aby sme aj svojou činnosťou predišli situáciám, keď táto republika prichádza o miliardové hodnoty a keď sa to deje "zákonným spôsobom", tak, aby sme dali šancu verejnosti a občanom spoznať, akým spôsobom vládne a vládou nominované orgány spravujú majetok, ktorý je nás všetkých. Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pánovi poslancovi Frešovi.

S faktickými poznámkami na jeho vystúpenie v rozprave sa prihlásili pani poslankyňa Jana Laššáková, pani poslankyňa Magda Košútová a pán poslanec Peter Miššík. Končím možnosť prihlásenia sa s reakciou vo faktickej poznámke na predrečníka.

A slovo má pani poslankyňa Jana Laššáková. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja som prekvapená z vášho vystúpenia, keď ste začali tým, ako koalícia zablokovala prijatie pozmeňujúceho návrhu. Môžem povedať, že ja som pod tým pozmeňujúcim návrhom bola podpísaná. Nemala som vôbec problém s tým a, myslím si, ani koalícia vôbec nemá problém s tým, aby sa zmluvy zverejňovali na internete, ale, žiaľ, práve vinou opozície, ktorá opustila rokovaciu sálu, a aj sama predkladateľka pozmeňujúceho návrhu nebola prítomná na hlasovaní, ten pozmeňujúci návrh neprešiel. Takže, prosím vás pekne, naozaj buďme zodpovední. A chcem povedať, aby sme neklamali verejnosť, treba povedať pravdu. To znamená, že keď si vyberieme hlasovanie, ktoré bolo k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, vidíme, že veľká časť poslancov práve Smeru - sociálnej demokracie tento návrh podporila. Keby ste boli prítomní na hlasovaní, tak myslím si, že nemuseli sme tuto rokovať o návrhu zákona. Takže ja to považujem za neúprimné. A skutočne nesnažte sa vytĺkať z toho politický kapitál. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďalej má slovo pani poslankyňa Magda Košútová. Nech sa páči.

M. Košútová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážený pán kolega, som veľmi rada, že vám tak nesmierne leží na srdci osud pozemkového fondu, aj keď informácie, ktoré tu predkladáte, opäť nie sú celkom pravdivé. Chcem vám povedať, že tá vaša agentúra JPP, ktorú stále proklamujete a z ktorej čerpáte informácie, asi funguje len na pol obrátky, keď nepoznáte všetky informácie o tom, čo sa deje okolo Slovenského pozemkového fondu.

Ako povedala moja predrečníčka pani JUDr. Laššáková, tak ja vám to chcem tiež opäť pripomenúť, keby ste neboli opustili rokovaciu sálu, bol by pozmeňujúci návrh, ktorý ste predkladali, už dávno účinný.

Chcem vás ubezpečiť, že ja nemám problém zahlasovať za tento pozmeňujúci návrh, zmenu alebo za tento návrh zákona, ktorý predkladáte, tak ako som to urobila aj v minulom hlasovaní, a verím, že republika už nebude prichádzať o miliardové straty, tak ako to bolo v minulosti. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Posledným poslancom, ktorý sa prihlásil s faktickou poznámkou, je pán poslanec Peter Miššík. Nech sa páči.

P. Miššík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Mám výhodu, že poznám rokovací poriadok a viem, že nemôžem reagovať na predrečníkov, tak sa len opýtam, že ktovie, prečo sme odišli z toho hlasovania. (Reakcia z pléna.) No ktovie, prečo sme odišli z hlasovania, ale dobre.

V prvom rade si myslím, že opozícia má základnú povinnosť. A tá povinnosť je kontrolovať vládnu koalíciu, spôsob vládnutia, či vládne v súlade so zákonmi alebo nie. Tie prostriedky, ktoré na to volíme, nám dáva zákon, dáva ústava. A jeden z tých prostriedkov je ten, ktorý volili moji kolegovia, poslanci Žitňanská a Frešo, návrhom tohto zákona.

A myslím si, že ak aj verbálne moji kolegovia predrečníci vo faktických hovorili o tom, že nemajú problém s podporou pozmeňujúceho návrhu, tak potom asi nebude problém podporiť ani tento dobrý návrh novely zákona.

A ešte mi na záver dovoľte uviesť také odľahčenie. Chcem sa verejne veľmi pekne poďakovať a pogratulovať Paľovi Frešovi k včerajšiemu výkonu v TA3, pretože si osobne myslím, že ten, kto to videl, vie, prečo mu gratulujem. Ďakujem. (Smiech a slabý potlesk v sále.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Pýtam sa pána poslanca Freša, či chce reagovať na faktické poznámky. Áno. Nech sa páči, pán poslanec, máte možnosť reagovať na faktické poznámky.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená kolegyňa Laššáková, vážená kolegyňa Košútová, veľmi pekne vám chcem poďakovať za to, že podporíte tento návrh, tak som pochopil vaše stanovisko, že ste ho nezmenili z októbra doteraz. K tomu, čo hovoríte, treba ale podotknúť, že ja som to presne popísal od pultu, nič som nevynechal z tej histórie, ale treba podotknúť, že väčšina strany Smer musela byť proti, ináč by ten návrh bol prešiel. Čiže väčšina strany Smer musela s tým nesúhlasiť. Chcem vás týmto poprosiť, aby ste využili ten čas do tej 11.00 hodiny a presvedčili aj zbytok kolegov, ktorí vtedy nehlasovali, aby zahlasovali za tento návrh. A tým pádom návrh prejde. Čiže ešte raz vám ďakujem. Čo sa týka agentúry JPP, to neviem, ktorá je to agentúra.

A takisto k tomu, čo hovoril pán poslanec Miššík. Áno, my sme tu urobili naozaj to, že sme odišli. Ale bolo to kvôli správaniu pána predsedu Národnej rady. Myslím si, že sa k tomu netreba nejako špeciálne vracať. Treba sa pozrieť do budúcnosti. Keď budeme mať takto silnú podporu, že Smer naozaj teda do tej 11.00 hodiny stihne presvedčiť aj zbytok svojich členov, aby hlasovali za tento návrh, tak nemám žiadnu obavu, teším sa, že ten zákon prejde, zatlieskame si, že, myslím, je to jeden z prvých opozičných návrhov proste, ktorý v tomto volebnom období prejde parlamentom. A budem tomu len veľmi rád, lebo bude to v prospech občanov. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Konštatujem, že pán poslanec Frešo bol jediný prihlásený do rozpravy, a preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Spýtam sa pani navrhovateľky, či chce reagovať, áno, nech sa páči, pani navrhovateľka v záverečnom slove. A potom dostane slovo, predpokladám, pán spravodajca, sa tiež hlásite v záverečnom slove. (Odpoveď z pléna.) Nie.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne. Veľmi krátko chcem poďakovať všetkým za rozpravu, ktorá vo mne vzbudzuje nádej, že tento návrh naozaj bude postúpený do druhého čítania. A teším sa na debatu v druhom čítaní. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Pán spravodajca, budete reagovať? Nie. Ďakujem pekne.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že budeme hlasovať aj o ňom, aj o predchádzajúcich piatich, ktoré sme už prerokovali a čakajú na hlasovanie, o 11.00 hodine.

Teraz pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Návrh zákona ste dostali ako tlač 540. A návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu č. 539.

Teraz dávam slovo poslancovi Danielovi Lipšicovi ako jedinému navrhovateľovi, aby návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán poslanec Lipšic, je tu priestor pre vaše úvodné slovo.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som nadviazal na to, čo povedali kolegovia v predchádzajúcom návrhu novely, pretože cieľom tejto novely je zvýšiť informovanosť v oblasti nakladania s nehnuteľnosťami, čím príde k zvýšeniu transparentnosti trhu s nehnuteľnosťami, lepšej orientácii občanov aj štátnych orgánov o cenách nehnuteľností a zároveň sa zúži priestor na špekulácie s pozemkami, napr. aj v prípadoch ďalšieho predaja pozemkov, ktoré boli vydané ako náhrada za nevydateľné reštitúcie podľa reštitučného zákona.

Súčasné znenie zákona umožňuje prístup k informáciám o cenách nehnuteľností cez obmedzenú verejnosť zbierky listín iba vlastníkovi nehnuteľnosti a vybraným osobám určeným katastrálnym zákonom. Novelou sa navrhuje aby kataster zhromažďoval a následne poskytoval údaje o cenách nehnuteľností zapisovaných do katastra za účelom zverejnenia na katastrálnom portáli Úradu geodézie, kartografie a katastra.

Zverejnenie informácií o cenách nehnuteľností sa navrhuje formou, ktorá chráni osobné údaje vlastníkov nehnuteľností. Za týmto účelom sa údaje budú generovať podľa metodiky štatistického zisťovania, podľa ktorej je možné zverejniť údaj, ktorý vznikol sumarizáciou dostatočného počtu údajov, najmenej troch dôveryhodných údajov tak, že nemožno určiť, ktorých spravodajských jednotiek sa týkajú. Údaj o zmluvnej cene nehnuteľností bude vkladaný do elektronického systému katastra nehnuteľností ako ďalšia z mnohých doposiaľ ukladaných informácií. Podobným spôsobom, teda z elektronického informačného systému katastra sú poskytované informácie v mnohých krajinách Európskej únie, napr. v Rakúsku, Holandsku, Škótsku, Španielsku a Litve. Uvedené informácie sú v systéme pravidelne aktualizované v čase aj v priestore, čo zabezpečuje informovanosť na trhu s nehnuteľnosťami. A zároveň štát môže sumarizované údaje poskytovať medzinárodným inštitúciám ako napr. Svetovej banke, ktorá ich pre posilnenie ekonomiky jednotlivých krajín žiada, a tak ďalej. Ako viete, problém pri škandalóznych prevodoch pozemkov vznikol aj z toho, že reštituenti nemali absolútne žiadnu predstavu o tom, aká môže byť cena nehnuteľností napr. v katastri takého Veľkého Slavkova.

Cieľom tohto návrhu je, aby taká akási cenová mapa nehnuteľností na internete existovala, aby každý potenciálny záujemca alebo kupujúci... (Hlas z pléna.) Pán poslanec, niečo vám prezradím. Veľa sme aj neurobili, veľa sme aj urobili. Máme nové trestné právo, ale aj konkurzné právo, nové rodinné právo, zdá sa vám, Špeciálny súd, ktorý stále napádate. Dnes sa strašne teší mafia (Reakcia z pléna.) na vašom návrhu na Ústavný súd aj vy, blahoželám vám, blahoželám vám, skvele, mafia friendly, ideme ďalej. A chcem vám povedať k argumentu o tom, že vždy bude potrebné robiť aj ďalej. Nikdy a žiadna vláda na Slovensku neurobí všetko. Argument o tom, čo sme robili osem rokov, keď takýto návrh predkladáme, je argument tupý, pán poslanec, mimoriadne tupý. Vy ste tiež boli vo vláde, možno šesť rokov, a napriek tomu ste dávali mnohé návrhy, ktoré v parlamente aj prešli, keď ste boli v opozícii, pretože ja ako poslanec hlasujem podľa toho, či návrh je dobrý alebo zlý. Od toho platia naši občania mňa a, myslím si, aj vás. A toto je návrh, ktorý pomôže našim občanom. Pomôže zabrániť špekuláciám, ktoré ste vy a vaši nominanti robili na pozemkovom fonde, pán poslanec. O tom je tento návrh zákona. (Reakcia z pléna.) Akíkoľvek nominanti, to je jedno. Tak urobme zákon, ktorý zabráni akýmkoľvek nominantom robiť kšefty s pôdou. A priznám sa, že ma už unavujú, unavujú neustále reči o tom, čo bolo za jednej vlády, za druhej, za tretej. (Hlas v sále.) Ale ja som to nehovoril. Ja dávam návrh zákona, pani poslankyňa, ktorého cieľom je stransparentniť predaj s pôdou. Áno alebo nie? A odpoveď je áno. A poslanci vládnej koalície vykrikujú: A čo ste robili osem rokov? Robili sme dosť. A, samozrejme, že nie všetko sme urobili. Ani vy nerobíte všetko. Čo to je za idiotský argument povedať, že ak sme neurobili nejaký zákon za osem rokov, tak už žiaden iný nie je možné, aby sme urobili. Veď to je hlúposť. Veď to je hlúposť, pani poslankyňa. Nie? A na to ja reagujem. A otázka dnes neznie, ktorá vláda čo urobila, ale či dnes chceme, aby naši občania, vaši voliči a moji voliči, si mohli kliknúť na internet a zistiť tam, aká je cena nehnuteľností, o ktorú majú záujem alebo ktorú reštituujú. O tom je tento zákon. A o tom poďme v parlamente hovoriť. A ak chce viesť vládna koalícia s opozíciou studenú vojnu, bude ju mať, nie je s tým problém, ale ja si myslím, že od toho v parlamente nie sme. Ja si myslím, že v parlamente sme od toho, aby sme schvaľovali dobré zákony pre našich občanov. A keď ktokoľvek vystúpi z poslancov vládnej koalície a povie, tento návrh nie je dobrý obsahovo, tak budeme argumentovať. Budeme argumentovať aj ja budem argumentovať. Nemusí byť perfektný, ale to sú argumenty, ktoré by v parlamente mali zaznievať, nie argumenty, ktoré nám predosiela pán poslanec Kovarčík. Všetko.

M. Hort, podpredseda NR SR: Dávam teraz slovo spravodajcovi, predsedovi navrhnutého gestorského výboru, výboru pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, pánovi poslancovi Jánovi Slabému, aby uviedol úvodnú informáciu k tomuto návrhu zákona. Nech sa páči, pán predseda výboru.

J. Slabý, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, prednášam spravodajskú správu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2008 č. 539 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby predmetný poslanecký návrh prerokovali určené výbory do 19. marca 2008 a gestorský výbor do 20. marca 2008.

Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Poprosím aj vás, aby ste zaujali miesto určené pre spravodajcov.

Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona. Konštatujem, že tak ako v predchádzajúcom bode, ani v tomto prípade som nedostal do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku. A preto sa pýtam, či niekto z prítomných poslancov alebo poslankýň sa hlási do rozpravy ústne. Konštatujem, že tomu tak nie je.

Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že hlasovať budeme o 11.00 hodine.

V rokovaní pokračujeme teraz v súlade so schváleným programom prvým čítaním o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Návrh ústavného zákona ste dostali ako tlač 496 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 488.

Dávam slovo teraz predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánovi Pavlovi Paškovi, aby za skupinu poslancov návrh ústavného zákona uviedol. Pán predseda, je tu priestor pre vaše úvodné slovo. Nech sa páči.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za skupinu poslancov v krátkosti odôvodnil poslanecký návrh, ktorým sa mení úprava priestupkovej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "poslanci") v Ústave Slovenskej republiky.

Zmena spočíva v zrušení imunity poslancov za priestupky, t. j. vyplývajúce z čl. 78 ods. 3, kde sa preto vypúšťajú slová "možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon".

Podľa platného ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno podľa tohto zákona prejednať konanie poslanca, ktoré je priestupkom spáchaným porušením zákazu používať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky pri vykonávaní činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo poškodenia majetku.

Dôvodom na zrušenie poslaneckej imunity je zrovnoprávnenie poslancov s ostatnými občanmi Slovenskej republiky v zodpovednosti za priestupky. Navrhovaná zmena vychádza z podstaty inštitútu imunity, ktorej účelom je zabezpečenie slobodného a nezávislého výkonu poslaneckého mandátu a zabránenie zneužitiu moci.

Navrhovaná zmena nemení potrebu súhlasu Národnej rady na trestné a disciplinárne konanie voči poslancovi alebo na jeho vzatie do väzby.

Na záver krátkeho úvodu chcem len zdôrazniť, že predložený návrh ústavného zákona nie je v rozpore s medzinárodnými zmluvami. A, samozrejme, upozorňujem, v programe je pripravený aj ďalší návrh zmien v súvisiacich právnych normách. Je to hlavne zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, potom zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ako aj zákon Národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch. Ale o tom budeme hovoriť až v ďalšom bode po prerokovaní návrhu ústavného zákona. A krátko sa len zmienim, z pohľadu medzinárodného práva v práve Európskej únie problematika návrhu nie je upravená a je ponechaná na vnútroštátnu úpravu jednotlivých členských štátov.

Toľko, dámy a páni, na úvod. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda, za úvodné slovo.

A teraz dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor, ktorým je ústavnoprávny výbor, pani poslankyni Lucii Žitňanskej, aby uviedla úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči, pani poslankyňa.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady ma uznesením zo 14. novembra 2007 určil za spravodajkyňu k návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku preto podávam v prvom čítaní túto spravodajskú informáciu.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.

Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie spĺňa náležitosti uvedené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh ústavného zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 9. novembra 2007 č. 488 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh ústavného zákona prerokovali všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky okrem výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. A odporúčam, aby predmetný návrh ústavného zákona prerokovali výbory v druhom čítaní do 19. marca 2008 a gestorský výbor do 20. marca 2008.

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Môžete otvoriť rozpravu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP