Středa 6. února 2008

Šiesty deň rokovania

19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

6. februára 2008 o 9.00 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobré ráno, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som otvoril šiesty rokovací deň 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. V rámci tradičných informácií mi dovoľte, aby som vás informoval, že o ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali páni poslanci: podpredseda Národnej rady Viliam Veteška a poslanci Maroš Kondrót a Ľuboš Micheľ.

Chcem vás tiež informovať, že na žiadosť podpredsedu vlády Slovenskej republiky, už včera sme to avizovali, Dušana Čaploviča bude bod 11 schváleného programu vlády návrh novely zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (tlač 531) z dôvodu pracovných povinností, zahraničná služobná cesta, prerokovaný dnes popoludní o 14.00 hodine.

Tiež vás chcem informovať, že minister obrany Jaroslav Baška požiadal o prerokovanie troch návrhov, ktoré uvádza po skončení prerokovania vládneho návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktoré sme včera prerušili. Ide o body zo schváleného programu pod číslami 15, 16 a 17. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas s týmto postupom, pretože pán minister naozaj ešte nemá k dispozícii štátneho tajomníka. (Všeobecný súhlas.)

Pokiaľ áno, veľmi pekne ďakujem. Takže budeme pokračovať s týmito menšími zmenami v časovom prerokovaní jednotlivých návrhov.

Chcem vás informovať, vážené pani poslankyne, páni poslanci, že včera sme vykonali opakované tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie na funkčné obdobie do 31. marca 2008. Poprosím povereného overovateľa pána poslanca Emila Vestenického, aby nám oznámil výsledok včerajšieho tajného hlasovania. Máte slovo, pán overovateľ.

E. Vestenický, poslanec: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 78 hlasovacích lístkov, teda na hlasovaní bolo prítomných 78 poslancov.

Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenskej televízie 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 78 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.

Zo 76 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe Stanislavy Benickej hlasovalo za 74 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 0 poslancov.

Pavla Dinku hlasovalo za 0 poslancov, proti 43 poslancov, zdržalo sa 33 poslancov.

Richarda Herrgotta hlasovalo za 1 poslanec, proti 42 poslancov, zdržalo sa 33 poslancov.

Anny Miklovičovej hlasovalo za 0 poslancov, proti 44 poslancov, zdržalo sa 32 poslancov.

Na voľbu člena Rady Slovenskej televízie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady Slovenskej televízie na funkčné obdobie do 31. marca 2008 zvolená pani Stanislava Benická. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem veľmi pekne za informáciu, pán overovateľ, a dovoľte mi, aby som oficiálne konštatoval, že Národná rada v tajnom hlasovaní zvolila Stanislavu Benickú za členku Rady Slovenskej televízie na funkčné obdobie do 31. marca 2008.

Ďakujem pekne, vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať teraz v prerušenej rozprave v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov, máme to pod tlačou 503.

Ďakujem pekne pánovi ministrovi Ľubomírovi Jahnátkovi, že zaujal miesto určené pre navrhovateľov a ešte teda poprosím spravodajcu, ktorý je z výboru pre hospodársku politiku a je určený na túto úlohu, pána poslanca Miroslava Kotiana, aby zaujal miesto pre spravodajcu. Chcem povedať, že v rámci prerušenej rozpravy je ústne prihlásený do rozpravy ešte pán poslanec György Juhász. Odovzdávam mu slovo, pokiaľ je prítomný. Je? Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Gy. Juhász, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážená Národná rada, cieľom tejto novely zákona, ktorý predložil predkladateľ, je podľa predkladateľa prijať také legislatívne opatrenia, ktoré zvýšia ochranu spotrebiteľov a spracovateľov pred zneužitím ekonomickej sily niektorých obchodníkov.

Ďalším z cieľov, ktoré je v predloženom návrhu, bola tiež konkurenciaschopnosť a trvalá udržateľnosť pôdohospodárstva a potravinárstva, ako aj stabilita podnikania a podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov.

Čo ale naozaj viedlo vládu k predloženiu tohto návrhu? Ak si pozrieme ukazovatele inflácie na Slovensku, tak medziročný rast spotrebiteľských cien pre potraviny a nealkoholické nápoje v novembri bol na úrovni 7,1 %, v decembri na úrovni 7,7 %. Ale ak sa pozrieme na medziročné zvýšenie cien pri obilninách, tak je to na úrovni 57 %. Samozrejme, takýto nárast je v protiklade so sociálnym programom vlády a ohrozuje konvergenčné kritériá. Bolo treba konať a nájsť, kto to spôsobil. Riešenie sa našlo. Spôsobili to obchodné reťazce a ich marže. Nebudem opakovať slová pána premiéra, akými slovami častoval tieto reťazce, a tým podnietil aj vypracovanie tohto návrhu zákona.

Na tento zákon môžeme hľadieť z rôznych uhlov pohľadu. Ak sa na to pozrieme z pohľadu dodávateľa do týchto reťazcov, tak niektoré paragrafy by sa nám aj mohli zdať výhodné pre nich. Z pohľadu odberateľov tovaru sú zasa tieto paragrafy neprijateľné. Vzťahy medzi obchodnými partnermi bývajú obvykle riešené, ako to už aj včera zaznelo tu v rozprave, v predpisoch o ochrane hospodárskej súťaže, ktoré platia aj na Slovensku.

Predsedníčka Protimonopolného úradu sa na túto tému vyjadrila takto: "Ide o to, že istá regulácia cien môže spôsobiť zníženie konkurencie, ale aj o to, že obchodné reťazce by začali viac tovaru dovážať zo zahraničia."

Ďalší odborníci varujú, že tento zákon, ktorý pripravil rezort hospodárstva, môže spôsobiť aj zvýšenie cien, čo by bolo v neprospech spotrebiteľa. Čiže, ak sa na to pozrieme z pohľadu občana, ktorý nakupuje v týchto obchodoch, tak pre neho je tento zákon nepochopiteľný. Napríklad aj z toho hľadiska, že obmedzuje výpredaje a akčné ceny v obchodoch.

Čo sa týka kontroly dodržiavania tohto zákona, tak dohľad nad dodržiavaním zákona bude vykonávať rezort pôdohospodárstva v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom je kúpa alebo predaj potravinárskych výrobkov. V prípade nepotravinových výrobkov to bude rezort hospodárstva.

Musím tu ale podotknúť, že od januára od podpisu deklarácie a spoločenskej zhody zaviesť a používať euro má vláda nového spojenca, lebo Konfederácia odborových zväzov sa zaviazala, že bude poskytovať kontrolným orgánom štátu a kontrolným mechanizmom mimovládneho sektora všetky informácie z oblasti obchodu a služieb poukazujúcich na zneužívanie prechodu na euro a na neodôvodnené zvyšovanie cien. Čiže obchodníci budú už pod trojnásobnou kontrolou. Dúfam, že to bude postačujúce.

Celkovo hodnotím návrh zákona ako zbytočný a podľa môjho názoru neprinesie očakávaný efekt, preto tento návrh zákona nepodporím. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, vystúpením pána poslanca sme vyčerpali vystúpenia všetkých poslancov, ktorí sa do rozpravy prihlásili ústne. Vyhlasujem teda všeobecnú..., pardon, ešte s faktickou poznámkou pán poslanec Kahanec. Ak nikto iný, uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Slovo odovzdávam pánovi poslancovi Kahancovi.

S. Kahanec, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Kolega poslanec Juhász spomínal na začiatku ciele novely a skutočné ciele, ku ktorým povedie zákon a na konci konštatoval, že vlastne asi k tomu, čo by chcel riešiť, nepovedie. Ja skúsim k tomu dodať, že čo očakávam od tohto zákona v budúcnosti. Čas ukáže, či sa to potvrdí. Ja si myslím, že tento zákon skôr bude viesť k deformácii pravidiel voľného trhu, k likvidácii konkurencie a konkurenčného prostredia a v konečnom dôsledku aj konkurencieschopnosti v rámci Európskej únie.

Takáto legislatíva by výrazným spôsobom zasahovala do obchodných vzťahov a je úplne neporovnateľná s okolitými krajinami Európskej únie a netýka sa len obchodu, ale aj ďalších podnikateľských subjektov. Ovplyvnila by táto legislatíva, keď sa schváli, tak ovplyvní, silno, predpokladám, aj slobodu podnikania i úroveň cien, avšak neočakávam, že to skutočné smerovanie znížiť ceny sa naplní, ale skôr sa naplní opak pri tom obmedzení konkurenčného prostredia. Takže si myslím, že skôr pôjde k zvýšeniu cien, obmedzí voľnú súťaž a benefit, ktorý získavali predtým tí, ktorí kupovali v jednotlivých prevádzkach, tak tento cenový benefit pre zákazníka sa skôr stratí. A tento benefit vo voľnej súťaži presadzuje aj Európska komisia a vláda mala túto Európsku komisiu požiadať o stanovisko. Pre mňa je takisto tento zákon skôr nepochopiteľný a myslím si, že nenaplní uvádzané ciele v dôvodovej správe a skôr dospeje k opaku, k zvýšeniu cien. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán poslanec. Chce sa vyjadriť k tomu pán Juhász? Nehlási sa. Ďakujem pekne. Takže, vážené kolegyne, kolegovia, vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa navrhovateľa pána ministra, či chce zaujať k rozprave stanovisko? Nie. Ďakujem. Pýtam sa teraz spravodajcu, či sa chce vyjadriť k rozprave a má nejaké informácie? Veľmi pekne ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Veľmi pekne ďakujem.

Takže, vážené kolegyne, kolegovia, v zmysle schváleného postupu teraz budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento vládny návrh máme ako tlač 512 a návrh na pridelenie výborom je v rozhodnutí predsedu č. 516.

Pán minister Baška, prosím, uveďte svoj prvý vládny návrh zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom návrhu zákona je zrušenie Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a začlenenie jej vzdelávacích a výcvikových procesov do Akadémie ozbrojených síl generálna Milana Rastislava Štefánika.

Predloženým zákonom sa navrhujú novelizovať aj niektoré ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, majúce vzťah k problematike vojenského školstva a vojenského vzdelávania. Ide predovšetkým o novelizáciu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vo všeobecnosti upravuje postavenie vojenských vysokých škôl a zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Do tohto zákona je potrebné premietnuť zmeny súvisiace so zrušením Národnej akadémie obrany, ktorá je služobným úradom pre profesionálnych vojakov a s následným vytvorením nového služobného úradu Akadémie ozbrojených síl.

Podstatnou navrhovanou zmenou je umožnenie vyslania profesionálnych vojakov v dôstojníckych hodnostiach na vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme na náklady služobného úradu a vyslanie profesionálnych vojakov v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov zaradených na funkcie vo vojenskom zdravotníctve na vysokoškolské štúdium rovnako v externej forme a na náklady služobného úradu.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie návrhu zákona a o jeho postúpenie na ďalšie prerokovanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem za uvedenie návrhu zákona, pán minister. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Viliamovi Jasaňovi, aby predniesol Národnej rade spravodajskú správu.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máte to tlač 512.

V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 2. januára 2008 č. 516 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali nasledujúce výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 19. marca 2008 a gestorský výbor do 20. marca 2008.

Ďakujem pán, predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram všeobecnú rozpravu. Chcem vás informovať, že písomne som do rozpravy nedostal žiadnu prihlášku. Preto sa teraz pýtam, kto sa hlási do rozpravy ústne? Zdá sa, že nikto. Uzatváram preto možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Ďakujem v tejto časti navrhovateľovi, rovnako spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz pristúpime, vážené kolegyne, kolegovia, k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z.

Tento vládny návrh zákona máte ako tlač 511 a návrh na pridelenie vo výboroch máte v rozhodnutí predsedu č. 513.

Pán minister, máte opäť slovo a uveďte tento vládny návrh zákona.

J. Baška, minister obrany SR: Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z.

Účelom návrhu tohto zákona je doriešiť problematiku právnych pomerov k nehnuteľnostiam, správu nehnuteľného majetku štátu, správu vodných tokov, správu poľnohospodárskej pôdy a práva k nim vo vojenských obvodoch.

Predkladaný návrh zákona vytvára legislatívne prostredie na to, aby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky mohlo umožniť zriaďovanie niektorých dôležitých inžinierskych stavieb, napríklad cesty a miestne komunikácie, mosty, rozvody plynu, rozvody vody a kanalizácie, elektronické komunikačné siete na území vojenských obvodov, ak to nebude brániť zabezpečeniu úloh obrany štátu. Vlastník stavby bude povinný zachovať účelové určenie pozemku pre zabezpečenie úloh obrany štátu.

Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie návrhu tohto zákona a jeho postúpenie na ďalšie prerokovanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor, to znamená výbor pre obranu a bezpečnosť. Pán poslanec Kovačócy je tým navrhnutým. Máte slovo.

M. Kovačócy, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z.

V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 2. januára 2008 č. 515 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v lehote do 19. marca 2008 a gestorský výbor do 20. marca 2008.

Pán predsedajúci, otvorte rozpravu, prosím.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca, za uvedenie spravodajskej správy. Otváram všeobecnú rozpravu. Nedostal som písomnú prihlášku do rozpravy, preto sa pýtam, či sa hlási do rozpravy niekto ústne? Zdá sa, že nie. Uzatváram možnosť podania ústnej prihlášky do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu zároveň za skončenú. Ďakujem navrhovateľovi, hlavne teda spravodajcovi. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu a ešte pána ministra poprosíme, aby uviedol

návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNDOF na Golanských výšinách.

Návrh ste dostali ako tlač 513 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 513a.

Pán minister, poprosím vás, keby ste tento návrh uviedli.

J. Baška, minister obrany SR: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, mierová misia UNDOF bola vytvorená Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 350 v máji 1974. Jej úlohou je monitorovať dodržiavanie prímeria a implementácie dohody o odpútaní vojsk medzi Sýriou a Izraelom.

Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNDOF počas svojho desaťročného pôsobenia prispeli k stabilizácii a bezpečnosti regiónu a k udržiavaniu prímeria medzi stranami zúčastnenými v konflikte. Aj napriek zložitým klimatickým podmienkam plnili všetky úlohy zodpovedne a kvalitne.

Na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a na základe Vyhodnotenia pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2006 a s návrhom predpokladaných účastí v rokoch 2007 - 2008, schváleného vládou uznesením č. 497 zo 6. júna 2007, ministerstvo obrany prehodnotilo možnosť redukovať počty operácií na podporu mieru pod vedením EÚ, NATO, OBSE a OSN. Tiež prehodnotilo účasť ozbrojených síl Slovenskej republiky v ad hoc v koalíciách a stanovilo si cieľ zapájať sa prioritne do dvoch až troch oblastí medzinárodného krízového manažmentu v operáciách a misiách na Balkáne, v Afganistane a na Cypre a pokračovať v pozorovateľských misiách podľa možnosti ozbrojených síl a požiadaviek medzinárodných organizácií.

V mierovej misii UNDOF pôsobilo od mája 1998 ku dnešnému dňu približne 1 020 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ukončiť pôsobenie v misii UNDOF sa navrhuje v rámci pravidelnej rotácie, ktorá je plánovaná v tomto roku v júni. Náklady na stiahnutie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky z misie UNDOF budú hradené zo zdrojov Organizácie Spojených národov.

Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, žiadam vás, aby ste vyslovili súhlas s navrhovaným ukončením pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNDOF na Golanských výšinách. Ďakujem za pozornosť.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Vestenickému a poprosím ho, aby podal správu o výsledku rokovania o tomto návrhu vo výboroch.

E. Vestenický, poslanec: Vážený pán predsedajúci, pán minister, dámy a páni, dovoľte, aby som uviedol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNDOF na Golanských výšinách.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 517 z 2. januára 2008 pridelil návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto misii na Golanských výšinách Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby pripravil správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na svojej 28. schôdzi dňa 22. januára 2008 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s ukončením pôsobenia v misii UNDOF na Golanských výšinách.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na svojej 30. schôdzi. Súhlasil s ním a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky a § 12 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas s ukončením pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNDOF na Golanských výšinách. Odporúčané uznesenie Národnej rady máte v prílohe tlače číslo 513.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku k tomuto bodu som nedostal. Pýtam sa preto, či sa niekto hlási do rozpravy ústne? Zdá sa, že nikto. Takže uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Ďakujem pánovi ministrovi aj spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Tým sme prerokovali blok troch bodov programu, ktoré uvádzal minister obrany. Ďakujem pekne, pán minister.

Vážené kolegyne, kolegovia, ešte len malú informáciu, že teraz mal nasledovať vládny návrh zákona o podpore regionálneho rozvoja. Schválili sme to pod bodom tlač 510, ale ako bod 7 teda schváleného programu, ale bol vzatý späť listom z 30. januára 2008.

Preto teraz pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 505 a návrh na pridelenie do výborov máte v rozhodnutí predsedu č. 509.

Pán minister Janušek, máte slovo, prosím, a odôvodnite tento vládny návrh zákona.

M. Janušek, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov na prerokovanie v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom predkladaného návrhu zákona je premietnuť do slovenského práva zmeny, ktoré sa udiali ako výsledok činnosti Európskej komisie, Stáleho výboru pre stavebníctvo a ďalších európskych organizácií v oblasti technickej normalizácie a technického osvedčovania, ale najmä obsah schválenej novely usmernenia K (Guidance Paper K) a usmernenia M (Guidance Paper M), ako aj ostatného významného dokumentu CONSTRUCT 06/761 zo 16. októbra 2006. Obsah uvedených dokumentov je nevyhnutné zohľadniť v slovenskom práve preto, aby neboli poškodení slovenskí výrobcovia stavebných výrobkov a aby sa činnosť autorizovaných osôb dostala do súladu s režimom autorizovaných osôb v ostatných členských štátoch.

Návrh zákona nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť. Po prerokovaní v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky bol materiál poslaný na notifikáciu Európskej komisii. V rámci notifikácie bola uplatnená pripomienka Českej republiky, ktorá bola akceptovaná a v tomto znení bol návrh zákona daný na prerokovanie do vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona 28. novembra 2007 schválila s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády a prijala k nemu uznesenie č. 997.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, na základe uvedeného si vás dovoľujem požiadať, aby ste predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov odporučili na ďalšie ústavné prerokovanie v príslušných výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister, za uvedenie vládneho návrhu zákona. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodársku politiku pánovi poslancovi Štefanovi Kužmovi, aby uviedol spravodajskú správu.

Š. Kužma, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ma uznesením č. 291 z 22. januára 2008 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (tlač 505).

Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.

Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o tom, že návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, nebude mať dopad na životné prostredie a na podnikateľské prostredie.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie. Podľa tejto doložky je problematika návrhu zákona upravená v práve Európskych spoločenstiev a nie je upravená v práve Európskej únie.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 509 z 13. decembra 2007 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, pre hospodársku politiku a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 19. marca a v gestorskom do 20. marca.

Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Otváram všeobecnú rozpravu. Písomná prihláška nebola podaná do rozpravy, preto sa pýtam, kto sa hlási ústne do rozpravy? Zdá sa, že nikto. Takže uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Ďakujem pánovi navrhovateľovi pánovi ministrovi, ako aj spravodajcovi a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 516 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí predsedu č. 524.

Takže, ak dovolíte, dáme len veľmi krátky čas pani ministerke, aby si pripravila podklady na vystúpenie. Pani ministerka potom aj predložený vládny návrh zákona uvedie.

Takže, nech sa páči, pani ministerka, máte slovo.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, páni, dovoľte mi uviesť novelu zákona, teda návrh zákona, ktorým sa novelizuje a dopĺňa zákon č. 5 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa súčasne mení zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dovoľte mi hneď v úvode uviesť, že východiskami na vypracovanie vládneho návrhu zákona, ktorý som uviedla, boli v prvom rade integrované opatrenia pre rast a zamestnanosť, ktoré boli rozpracované v Národnom programe reforiem, ktorý je Lisabonskou stratégiou pre Slovensko. Lisabonským cieľom do roku 2010 je dosiahnuť mieru celkovej zamestnanosti občanov vo veku od 15 do 64 rokov na 70 %. (Hlasy v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobre. Takže, ak dovolíte, tri minúty... (Reakcie v sále.)

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Ja sa veľmi ospravedlňujem, vybehla som hore schodmi a...

M. Číž, podpredseda NR SR: Pani ministerka, dobre, tak tri minúty prestávku, alebo už je to v poriadku?

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Nie, nie, už to bude.

M. Číž, podpredseda NR SR: Tak potom, nech sa páči. A ďakujem pekne váženým kolegom za porozumenie.

V. Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Veľmi vám ďakujem. Podľa najnovšej prognózy Infostatu Slovensko do roku 2015 dosiahne mieru celkovej zamestnanosti 65 %. Odporúčania Európskej komisie z hodnotenia Národného programu reforiem z októbra 2006 sú systémovo riešiť dlhodobú nezamestnanosť, vo väčšej miere podporovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce a utlmovať podporu vytvárania pracovných miest.

Ďalej oznámenie Európskej komisie k spoločným zásadám flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a k zlepšeniu ich kvality, najmä komplexnou stratégiou celoživotného vzdelávania, účinnou aktívnou politikou trhu práce, modernými systémami sociálneho zabezpečenia, taktiež Programové vyhlásenie Slovenskej republiky a operačný program zamestnanosť a sociálne inklúzia.

Silná konkurencia vyplývajúca z globalizácie robí ešte nevyhnutnejšou existenciu dostatočnej sociálnej ochrany pred sociálnymi rizikami vrátane ochrany pred nezamestnanosťou.

Vládny návrh zákona berie na zreteľ aj ciele uvedené v Európskom kódexe sociálneho zabezpečenia v jeho protokoloch.

Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je vytvoriť lepšie legislatívne prostredie pre zapojenie rizikových skupín na trh práce. Hovorím, samozrejme, o starších občanoch, mladých absolventoch škôl, o ženách vrátane dlhodobo nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou, ktorých máme neustále veľa.

Osobitne ťaživým problém je dlhodobá nezamestnanosť vrátane nezamestnanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, preto sa do riešenia problémov na regionálnych a lokálnych trhoch práce navrhuje aktívnejšie zapojiť vyššie územné celky, obce, sociálnych partnerov na týchto úrovniach v rámci výborov pre otázky zamestnanosti.

Zámerom vládneho návrhu zákona je zabezpečiť systém podpory a práce so znevýhodnenými skupinami uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom doterajších a navrhnutých nových aktívnych opatrení na trhu práce predovšetkým cez systém podpory ich vstupu alebo návratu na trh práce prostredníctvom individuálnych akčných plánov. Ďakujem pekne.

Prostredníctvom týchto aktívnych opatrení trhu práce chce ministerstvo práce realizovať politiku podporujúcu predovšetkým pracujúce matky poskytovaním príspevku na služby pre rodinu s deťmi počas predškolskej výchovy, a tak prispieť aj k eliminácii a odstraňovaniu chudoby a kultúrneho strádania detí.

Vládny návrh zákona definuje národnú sústavu povolaní, ktorá má slúžiť ako východisko na zakladanie rozsahu a štruktúry prípravy na povolanie, a to podľa požiadaviek zamestnávateľskej sféry a je základným systémovým rámcom na tvorbu sústavy, národnej sústavy kvalifikácií z dôvodu naliehavej potreby zmapovania požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach.

Vládnym návrhom sa zásadne mení systém vzdelávania a prípravy pre trh práce v dôsledku zvýšeného dopytu po kvalifikovaných zamestnancoch. Realizácia jednotlivých foriem vzdelávania a prípravy pre trh práce sa navrhuje formou pilotných projektov alebo projektov na regionálnej a národnej úrovni. Súčasne sa navrhuje zaviesť dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, počas zapracovania a počas prípravy na pracovné uplatnenie. Cieľom je podporiť preferovanie efektívnej politiky celoživotného vzdelávania a motiváciu zvyšovať si svoju kvalifikačnú flexibilitu účasťou na dlhodobejšom vzdelávaní a prípravou pre trh práce.

Navrhnuté opatrenia na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v oblasti povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím aj prostredníctvom rozšírenej alternatívnej možnosti plnenia si tejto povinnosti majú za cieľ priniesť prácu týmto občanom a udržať ich v zamestnaní.

Vládnym návrhom sa zavádzajú nové aktívne opatrenia. Ja len veľmi stručne poviem. Ide o príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, vytvorenie právneho rámca na zakladanie sociálnych podnikov a príspevku na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku, príspevok na podporu zamestnávania účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce, príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb, príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a taktiež opätovne príspevok na presťahovanie za prácou a príspevok na dopravu do zamestnania.

V tejto súvislosti mi nedá ešte, aby som pripomenula aj skutočnosť, že predmetný návrh zákona o službách zamestnanosti sme odsúhlasili aj v Európskej komisii, a to dňa 22. 10. sme ho prerokovali na expertnej úrovni DG Employment Európskej komisii.

Európska komisia vo svojom stanovisku sa vyjadrila, že víta a podporuje navrhovanú úpravu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá predstavuje komplexné a systémové riešenie aktívnej politiky trhu práce. Zároveň navrhla dve krátke doplnenia novely, a to zapracovať povinnosť na vypracovanie individuálnych akčných plánov pre veľmi dlhodobo nezamestnaných a zapracovať povinnosť na vypracovanie individuálnych akčných plánov pre starších uchádzačov o zamestnanie, ide o ľudí vo veku 50 až 64 rokov. Súčasne nás upozornila Európska komisia na povinnosť dodržania pravidiel verejného obstarávania pri realizácii niektorých opatrení. A taktiež aj na potrebu zosúladenia návrhu novely s návrhom nariadenia Európskej komisie ku skupinovej výnimke zo štátnej pomoci. Všetky tieto odporúčania sme akceptovali. Ďakujem za pozornosť.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP