Čtvrtek 31. ledna 2008

Tretí rokovací deň

19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

31. januára 2008 o 9.02 hodine

 

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram 3. rokovací deň 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne nepožiadal žiaden z poslancov.

Podľa schváleného programu budeme teraz prerokúvať zákony, ktoré má v gescii pán minister financií, pán Ján Počiatek.

Teraz pristúpime k prvému čítaniu o 

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 514 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 518.

Prosím teraz pána ministra, ktorého týmto tiež srdečne vítam na dnešnom rokovaní, pána ministra financií Jána Počiatka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona na základe uznesenia vlády č. 527/2005 upravuje možnosť vyslania colníka na výkon štátnej služby v zahraničí v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ako aj sumu denných náhrad a výdavkov v cudzej mene počas výkonu takejto štátnej služby. V nadväznosti na túto úpravu sa v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve doplňuje ustanovenie upravujúce vzťahy Colnej správy k štátnym orgánom, k právnickým osobám, fyzickým osobám a zahraničiu.

V súlade s úlohou 2.8 Plánu hlavných úloh medzinárodného expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou sa navrhuje úprava, podľa ktorej budú mať colníci vykonávajúci službu v spoločných vyšetrovacích tímoch osobitné príplatky v určenej sume. Dôvodom na novelu zákona je aj odstránenie problémov z aplikačnej praxe. Na základe uvedeného žiadam o prerokovanie predloženého návrhu zákona.

Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister. Zaujmite miesto pre navrhovateľa.

A teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Jozefovi Ďuračkovi. Nech sa páči, pán poslanec, je tu priestor na úvodnú informáciu.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 514, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu.

Uvedený návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 19., čiže dnešnej schôdze Národnej rady.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v Legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.

Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Taktiež zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

Otváram všeobecnú rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť k tomuto bodu ústne. Konštatujem, že to tak nie je. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Prerušujem rokovanie o tomto bode a v súlade s tým, čo sme si schválili pri schvaľovaní programu, budeme o tomto bode hlasovať o 11.00 hodine.

Teraz pristúpime k prvému čítaniu o 

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 528, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 530.

Opäť prosím pána ministra financií, pána Jána Počiatka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona sa predkladá v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2007. Cieľom návrhu zákona je precizovať ustanovenia týkajúce sa finančnej kontroly a vnútorného auditu, zaviesť inštitút vládneho auditu a definovať predmet a základné pravidlá činnosti vládneho auditu.

Zákon ďalej zavádza definíciu systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, deklaruje základné prvky tohto systému, zahŕňajúc doteraz existujúce prvky, ako aj nové. Zákon zároveň ustanovuje zodpovednosť Ministerstva financií Slovenskej republiky za rozvíjanie systému vnútornej verejnej finančnej kontroly ako prierezového nadrezortného orgánu a jeho právomoci v tejto oblasti.

V návrhu zákona sú zohľadnené poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie doteraz platného zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a požiadavky novej legislatívy Európskych spoločenstiev a Európskej únie pre programové obdobie 2007 až 2013.

Zákon posilňuje vnútornú riadiacu kontrolu s dôrazom na zodpovednosť vedúceho orgánu verejnej správy a ostatných vedúcich zamestnancov za hospodárne, efektívne, účinné a účelné použitie verejných prostriedkov. Zákon zároveň vytvára predpoklady na účinné fungovanie vládnej kontroly prostriedkov finančnej pomoci zo zahraničia, poskytnuté na základe medzinárodnej zmluvy vrátane systému riadenia a kontroly tejto pomoci.

Ďakujem, skončil som.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister, za úvodné slovo.

A dávam teraz slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, konkrétne predsedovi tohto výboru, pánovi poslancovi Jozefovi Burianovi. Nech sa páči, pán spravodajca, je tu priestor na vašu úvodnú informáciu.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu  prvé čítanie k vládnemu návrhu zákona o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov.

Dovoľte mi, aby som uviedol, že tento návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa Legislatívnych pravidiel ho priradil na rokovanie dnešnej 19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti legislatívnych pravidiel.

Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram týmto všeobecnú rozpravu. Aj v tomto prípade som nedostal do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku, a preto sa pýtam, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť ústne.

Konštatujem, že to tak nie je. Vyhlasujem, pardon, uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Taktiež prerušujem rokovanie aj o tomto bode, budeme hlasovať o 11.00 hodine.

No a teraz pristúpime k druhému čítaniu o 

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 489 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 489a.

Prosím, pán minister, aby ste vládny návrh zákona odôvodnili.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, cieľom navrhnutých zmien je vytvorenie predpokladu pre ďalší rozvoj systému Štátnej pokladnice ako moderného nástroja pre riadenie verejných financií v Slovenskej republike.

V rámci sledovania tohto cieľa sú zmeny zákona navrhnuté najmä v týchto oblastiach:

- umožniť pružnejšie zapojenie nových klientov do systému Štátnej pokladnice na báze dobrovoľnosti o subjekty zriadené osobitným zákonom,

- umožniť dobrovoľným klientom využívať produkty a služby Štátnej pokladnice a plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona primerané postaveniu týchto klientov,

- definovanie postupu realizácie výdavkov z mimorozpočtových zdrojov klienta, ktorým je Fond národného majetku.

Návrh novely zákona otvára priestor na získanie ďalších potencionálnych finančných zdrojov, ktoré bude možné efektívne a účelne využiť na priebežné krytie schodku štátneho rozpočtu, ako aj znižovanie štátneho dlhu.

Za účelom umožnenia zapojiť niektorých dobrovoľných klientov do systému Štátnej pokladnice je potrebné legislatívne upraviť aj iné právne normy, na základe ktorých boli tieto subjekty zriadené.

Vládnym návrhom novely zákona sa zároveň klientovi Štátnej pokladnice Fondu národného majetku upravuje postup pri realizácii a výdavkov z mimorozpočtových zdrojov, ktoré dosiaľ v zákone upravený nebol, čo v praxi spôsobovalo nejednoznačný výklad zákona v tejto oblasti.

Vážený pán predsedajúci, predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov odporúčam schváliť.

Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister. Zaujmite miesto pre navrhovateľa.

A dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie, rozpočet a menu poslancovi Jozefovi Ďuračkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona, aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

Nech sa páči, pán spravodajca.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako spravodajca gestorského výboru pre financie, rozpočet a menu predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 642 z 5. decembra 2007 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 489, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie, rozpočet a menu ako gestorskému, ďalej ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovených termínoch nasledovne:

Výbor pre financie a menu uznesením č. 267 zo dňa 22. januára 2008, Ústavnoprávny výboru Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 323 zo dňa 23. januára 2008, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením č. 285 zo dňa 22. januára 2008 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 113 zo dňa 24. januára 2008.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 489, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 291 o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 489, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 270 29. januára 2008.

Výbor určil poslanca Jozefa Ďuračku za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnem návrhu zákona ihneď po skončení rozpravy k nemu.

Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca, za vaše úvodné slovo.

A týmto otváram rozpravu k tomuto zákonu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. A pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Konštatujem, že ani v tomto prípade to tak nie je.

Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a vyhlasujem aj túto rozpravu za skončenú. A prerušujem rokovanie o tomto bode programu s tým, že hlasovať budeme o 11.00 hodine.

Teraz budeme pokračovať druhým a tretím čítaním o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

Návrh vlády ste dostali ako tlač 478 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 478a.

Návrh vlády odôvodní minister financií Slovenskej republiky Ján Počiatek.

Prosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči, pán minister.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

V záujme rozširovať svoju účasť v medzinárodných ekonomických vzťahoch a investičných procesoch je vysoko účelné, aby Slovenská republika uzatvárala zmluvy o podpore a vzájomnej podpore investícií najmä s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Vzhľadom na možnosti hospodárskej spolupráce Slovenskej republiky a Marockého kráľovstva uzavretie zmluvy prispeje k vytvoreniu právneho rámca na ochranu investorov jedného štátu na území druhého štátu a zároveň aj k zvýšeniu podnikateľských iniciatív obidvoch zmluvných strán, ktoré súvisia so vzrastajúcim medzinárodným pohybom kapitálu, ale aj s obchodom s tovarmi a službami.

V zmluve akcentuje najmä ustanovenie o Doložke najvyšších výhod a o režime národného zaobchádzania. Tento režim zrovnoprávňuje zahraničný kapitál s kapitálom domácim a priznáva zahraničným investorom rovnoprávne postavenie s postavením domácich investorov alebo investorov zmluvných štátov.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií bola schválená uznesením vlády č. 548 zo dňa 21. júna 2006 a bola podpísaná 14. júna 2007 v Rabate.

Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

Uvedená zmluva je medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluva priamo zakladá práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Zmluva podlieha ratifikácii a bude vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, t. j. v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Týmto odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Prosím teraz určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu jeho predsedu, pána poslanca Jozefa Buriana, aby informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

Pán spravodajca, máte priestor na spravodajskú správu.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, aj vzhľadom na to, že som nebol určený spravodajca, alternujem, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som uviedol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 513 z 2. januára 2008 pridelil uvedený návrh výboru pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávnemu výboru.

K predmetnej zmluve zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Aj výbor pre financie, rozpočet a menu, aj ústavnoprávny výbor prijal zhodné stanovisko, ktoré som prečítal.

Na základe toho gestorský výbor pripravil spoločnú správu, kde odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií vysloviť súhlas a aby rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Marockým kráľovstvom o vzájomnej podpore investícií je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Zároveň ma poveril, aby som predniesol spoločnú správu výborov.

Pán predsedajúci, poprosím vás, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási do rozpravy. Konštatujem, že to tak nie je. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Taktiež budeme hlasovať o 11.00 hodine.

Teraz v súlade so schváleným programom nasleduje druhé a tretie čítanie o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády ste dostali ako tlač 479 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 479a.

Prosím, pán minister, aby ste odôvodnili aj tento návrh vlády. Nech sa páči.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií bola podpísaná 22. júna 1994 v Bratislave. Platnosť nadobudla 13. apríla 1996 a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky je uverejnená pod č. 28/1997 Z. z.

Jednou z priorít prístupového procesu Slovenskej republiky do Európskej únie bolo splnenie záväzku týkajúce sa zosúladenia medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy Slovenskej republiky, dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií s právom Európskej únie. Z tohto dôvodu bolo potrebné modifikovať aj bilaterálnu investičnú dohodu s Ukrajinou. Následná komunikácia medzi krajinami prebiehala prostredníctvom diplomatickej pošty a výsledkom je kompromisný návrh novej bilaterálnej investičnej zmluvy - Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií bola schválená uznesením vlády č. 128 zo dňa 14. februára 2007 a bola podpísaná 26. februára 2007 v Kyjeve.

Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Jej schválením sa zabezpečí zosúladenie bilaterálnej investičnej dohody s Ukrajinou so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

Uvedená zmluva je medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, ktorá má vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluva priamo zakladá práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Zmluva podlieha ratifikácii a bude vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Týmto odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

A prosím teraz určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu pána poslanca Ivana Štefanca, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

Pán spravodajca, nech sa páči.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dámy a páni, pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 513 z 2. januára 2008 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií týmto výborom Národnej rady: výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu a ústavnoprávnemu výboru Národnej rady.

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne.

K predmetnej zmluve zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu tak urobil uznesením č. 263 z 22. januára 2008 a ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 325 z 23. januára 2008.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) ústavy, aby rozhodla, že táto zmluva je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Návrh uznesenia: a) vyslovuje súhlas s touto zmluvou,

b) navrhuje, aby Národná rada rozhodla, že táto medzinárodná zmluva je podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky zmluvou, ktorá má platnosť pred zákonmi.

Ďakujem. Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán spravodajca. Prosím, zaujmite miesto pre spravodajcov.

A otváram teraz rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Konštatujem, že nie.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu a rovnako ako pri predchádzajúcich bodoch budeme hlasovať o 11.00 hodine.

Pokračujeme teraz druhým a tretím čítaním o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií.

Návrh vlády ste dostali ako tlač 480 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 480a.

Pán minister, prosím, ujmite sa slova a odôvodnite návrh vlády. Nech sa páči.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií.

V záujme rozširovať svoju účasť v medzinárodných ekonomických vzťahoch a investičných procesoch je vysoko účelné, aby Slovenská republika uzatvárala zmluvy o podpore a vzájomnej podpore investícií najmä s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Vzhľadom na možnosti hospodárskej spolupráce Slovenskej republiky a Malajzie uzavretie tejto zmluvy prispeje k vytvoreniu právneho rámca na ochranu investorov jedného štátu na území druhého štátu a zároveň aj k zvýšeniu podnikateľských aktivít obidvoch zmluvných strán, ktoré súvisia so vzrastajúcim medzinárodným pohybom kapitálu, ale aj s obchodom s tovarmi a službami.

V zmluve akcentuje najmä ustanovenie o Doložke najvyšších výhod a o režime národného zaobchádzania. Tento režim zrovnoprávňuje zahraničný kapitál s kapitálom domácim a priznáva zahraničným investorom rovnoprávne postavenie s postavením domácich investorov alebo investorov zmluvných štátov.

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií bola schválená uznesením vlády č. 141 zo dňa 21. februára 2007 a bola podpísaná 12. júla 2007 v Kuala Lumpure. Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

Uvedená zmluva je medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, ktorá má vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluva priamo zakladá práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Zmluva podlieha ratifikácii a bude vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, čiže v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Týmto odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila súhlas so Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií.

Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

A prosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu, predsedu výboru pána Jozefa Buriana, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

Pán predseda, pán spravodajca, nech sa páči.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som uviedol Zmluvu medzi vládou Slovenskej republikou a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií, tlač č. 480.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 513 z 2. januára 2008 pridelil tento návrh výboru pre financie, rozpočet a menu; ústavnoprávnemu výboru.

Uvedené výbory prerokovali túto správu v stanovenom termíne. V predmetnej správe oba výbory zaujali stanovisko - odporúčanie pre Národnú radu vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Gestorský výbor pripravil spoločnú správu, kde odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií. Zároveň rozhodol, že medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky má prednosť pred zákonmi. Zároveň poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou spoločnej správy.

Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca. Zaujmite miesto určené pre spravodajcov.

A otváram teraz rozpravu o tomto bode programu. Pýtam sa, či sa hlási niekto z poslancov do rozpravy. Nehlási.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie aj o tomto bode s tým, že hlasovať ako pri predchádzajúcich bodoch budeme o 11.00 hodine.

Ďalším bodom programu je druhé a tretie čítanie o

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Návrh vlády ste dostali ako tlač 481 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 481a.

Nech sa páči, pán minister financií, odôvodnite aj tento návrh vlády.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľujem si predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

V záujme rozširovať svoju účasť v medzinárodných ekonomických vzťahoch a investičných procesoch je vysoko účelné, aby Slovenská republika uzatvárala dohody o podpore, o vzájomnej podpore investícií najmä s krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Vzhľadom na možnosti hospodárskej spolupráce Slovenskej republiky a Spojených štátov mexických uzavretie zmluvy prispeje k vytvoreniu právneho rámca na ochranu investorov jedného štátu na území druhého štátu a zároveň aj k zvýšeniu podnikateľských iniciatív obidvoch zmluvných strán, ktoré súvisia so vzrastajúcim medzinárodným pohybom kapitálu, ale aj s obchodom s tovarmi a službami.

V zmluve akcentuje najmä ustanovenie o Doložke najvyšších výhod a o režime národného zaobchádzania. Tento režim zrovnoprávňuje zahraničný kapitál s kapitálom domácim a priznáva zahraničným investorom rovnoprávne postavenie s postavením domácich investorov alebo investorov zmluvných štátov.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií bola schválená uznesením vlády č. 828 zo dňa 3. októbra 2007 a bola podpísaná 26. októbra 2007 v Mexico City. Táto zmluva je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Zmluva rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu Slovenskej republiky a jej články zabezpečujú súlad dohody so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

Uvedená zmluva je medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy, ktorá má vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluva priamo zakladá práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Zmluva podlieha ratifikácii a bude vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.

Týmto odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Ďakujem za slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán minister.

A teraz poprosím určeného spoločného spravodajcu z výboru pre financie, rozpočet a menu, pána poslanca Ivána Farkasa, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu vlády.

Pán spravodajca, nech sa páči.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uvedenou zmluvou.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 513 z 2. januára 2008 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií, tlač 481, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K predmetnej zmluve zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky s návrhom súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 265 z 22. januára 2008 a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 326 z 23. januára 2008. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplynuli iné návrhy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov v návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií vysloviť súhlas a aby rozhodla, že Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií, tlač 481, je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

A zároveň dovoľte, aby som prečítal návrh uznesenia:

"Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje spoločnú správu k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií, tlač 481a."

Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP