Čtvrtek 6. prosince 2007

S p r á v a

o 17. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 6. decembra 2007 o 19.02 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, aby sme mohli pristúpiť k rokovaniu mimoriadnej 17. schôdze na základe žiadosti skupiny poslancov, tak ako som určil vo svojej pozvánke. Ďakujem.

Ešte vás poprosím o chvíľočku strpenia, vážené pani poslankyne, páni poslanci, čakám aj na pána predsedu vlády. (Krátka pauza pre neprítomnosť predsedu vlády SR v rokovacej sále.)

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 17. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny 57 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 a § 109 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

Prosím, aby sme sa teraz prezentovali a zistili uznášaniaschopnosť schôdze.

(Prezentácia.) Konštatujem, že je prítomných 123 poslancov.

Národná rada je uznášaniaschopná.

Na 17. mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľmi pani poslankyňa Ľudmila Mušková, pán poslanec Tibor Glenda. Ich náhradníkmi budú pán poslanec Peter Markovič a pán poslanec Peter Gabura.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na 17. mimoriadnej schôdzi nepožiadal žiaden z poslancov Národnej rady.

Dámy a páni, na základe žiadosti, ktorú som dostal, poslanci, ktorí návrh predložili, žiadajú na tejto schôdzi prerokovať

návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi.

Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje.

Návrh, ktorý som obdržal od skupiny poslancov, som vám zaradil pod číslo tlače 507.

Zároveň som uvedený návrh podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený ústavnoprávny výbor. Taktiež som zaslal žiadosť skupiny poslancov na posúdenie vláde a na zaujatie stanoviska. Teraz...

Procedurálny návrh - pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán predseda, v súvislosti s návrhom na nočné rokovanie o tomto bode rokovania si vás dovolím... (Dlhotrvajúci potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím techniku, aby pánovi predsedovi klubu SDKÚ - DS dala jednu minútu na prednesenie procedurálneho návrhu. Poprosím, pán poslanec, najprv návrh procedurálneho alebo znenie procedurálneho návrhu, potom odôvodnenie, tak ako žiada zákon.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem, pán predseda Národnej rady. V mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, SMK a KDH vás žiadam, aby ste zvolali poslanecké grémium ihneď. Odôvodňujem to tak, že je tu návrh na nočné rokovanie o vážnom bode, ktoré my považujeme za nedôstojné a na poslaneckom grémiu vám, pán predseda Národnej rady, chceme navrhnúť iné riešenie tohto problému, ktoré bude dôstojné rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. (Ruch v sále.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pani poslankyňa Laššáková - procedurálny návrh.

J. Laššáková, poslankyňa: Áno, ďakujem pekne. Podľa § 22 zákona o rokovacom poriadku podávam návrh, aby sme o tomto bode rokovania rokovali až do skončenia jeho prerokovania vrátane hlasovania.

Krátke odôvodnenie: Skupina poslancov podala návrh, požiadala Národnú radu o mimoriadnu schôdzu, Národná rada, predseda Národnej rady je povinný zvolať ju do 7 dní, prebieha riadna schôdza Národnej rady, na ktorej prerokúvame vážne zákony, preto si myslím, že je potrebné, aby sme rokovali aj v noci, a tento týždeň už Národná rada predsedovi vlády vyslovila dôveru.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Je všeobecný súhlas? (Reakcie z pléna.) Budeme hlasovať o návrhu. (Reakcie z pléna.) Grémium zvolám po tom, ako odhlasujeme procedurálny návrh. (Reakcie z pléna a veľký ruch v sále.) Páni poslanci, pani poslankyne, hlasujeme o procedurálnom návrhu. Chcem vás len upozorniť, že o procedurálnom návrhu v znení zákona o rokovacom poriadku sa hlasuje ihneď po tom, ako bol prednesený. Ihneď po hlasovaní zvolám poslanecké grémium. (Ruch v sále.)

(Hlasovanie.) Prítomných 78, za 76, nehlasovali 2.

Konštatujem, že procedurálny návrh pani poslankyne Laššákovej sme prijali.

Zvolávam poslanecké grémium a vyhlasujem prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, ešte predtým, ako pán podpredseda Hort, napriek tomu, že dohody z grémia sú iné a som mu neudelil slovo, ale veľmi rád mu ho udelím, vás chcem informovať o priebehu rokovania poslaneckého grémia.

Námietkou opozičných klubov bola hodina alebo zvolanie mimoriadnej schôdze. Som presvedčený a nakoniec plénum to väčšinou potvrdilo, keď odsúhlasilo procedurálny návrh pani poslankyne Laššákovej, že sme túto schôdzu zvolali v súlade s ústavou a so zákonom o rokovacom poriadku a budeme plniť požiadavku skupiny poslancov.

A teraz napriek tomu, že... (Reakcie z pléna.) Viete, ja nechám kľudne pána podpredsedu Horta, je to neobvyklé a, pán podpredseda, chcem vás upozorniť, že chcete vystúpiť mimo rokovacieho poriadku, nebola otvorená rozprava (ruch v sále), nebol podaný žiadny návrh, ale nech sa páči, máte slovo, nech sa páči, máte slovo. (Ruch v sále.) Chcem upozorniť, ešte predtým ako vystúpite, aby nedochádzalo k nedorozumeniu, že dostaneme sa opäť do dilemy, či sú faktické poznámky, alebo nie sú - nebola otvorená rozprava vzhľadom na to, že navrhovateľ nepodal ešte návrh. (Reakcie z pléna.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Nechajte pána podpredsedu Horta, nech sa vyrozpráva, nech sa páči.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda. V súlade s rokovacím poriadkom § 28 ods. 1 môže predseda parlamentu a podpredseda parlamentu vystúpiť kedykoľvek, to je, prosím pekne, vaša dikcia. A teraz poprosím o slovo. (Potlesk.)

Zvolaním poslaneckého grémia sme urobili posledný pokus nato, aby sme dokázali zmeniť čas zvolanej schôdze. V tejto vážnej problematike a v tejto situácii, ktorá nemá precedens. Ešte sa tu nikdy neodvolával predseda vlády v noci, tak mi dovoľte, aby som definoval stanovisko nás opozície k tomu, čo sa tu dnes deje, pretože ani na poslednom poslaneckom grémiu nebolo vyhovené žiadosti opozície, aby sa táto schôdza prerušila.

Nevieme prečo, či máte strach, alebo sa bojíte faktov, musíme rokovať ako zlodeji v noci. Prečo sa bojíte diskutovať... (Reakcie z pléna.) Prečo sa bojíte diskutovať ako slušní ľudia cez deň? Prečo sa o argumentoch opozície, ktoré sa týkajú návrhu na odvolanie premiéra alebo na vyslovenie nedôvery, prečo sa bojíte rokovať cez deň? (Reakcie z pléna.)

Bolo tu povedané viackrát, že pán premiér dostal dôveru. Vy ste spojili hlasovanie až vtedy, keď ste vedeli, že budeme dávať návrh na odvolanie alebo na vyslovenie nedôvery kvôli závažným faktom vo vzťahu k Slovenskému pozemkovému fondu, až potom ste to zbabelo spojili! (Ruch v sále.) Hovorili ste verejnosti niečo o advente a o predvianočnom čase. Prosím vás, ľudia v advente nechodia do práce? My nič iné nerobíme, iba si plníme povinnosti opozície, pretože našou povinnosťou je kontrolovať vládu (sústavné reakcie z pléna), a keď zistíme, že niečo je "zhnité v štáte dánskom", tak musíme na to upozorňovať, ctená koalícia. (Reakcie z pléna a potlesk.) Čiže kto tu znehodnocuje advent? To ste vy návrhom na nočné rokovanie ako zlodeji, ktorí sa boja pravdy a argumentov. (Sústavný ruch v sále.)

Pán Fico dnes používal slova v predvianočnom období o podlosti a zákernosti, ak dovolíte, nebudem ich používať. Ale to, čo tu teraz predvádzate, je arogancia moci. Je zneuctenie a znehodnotenie parlamentarizmu, vraciate sa do noci dlhých nožov. Je to staronová (potlesk), je to staronová politická nekultúra, priatelia, to sme tu nezažili už niekoľko období. A je to výsmech tých občanov, ktorých tu ako opozícia zastupujeme.

A ešte predsa len jedna otázka. Kvôli "pitke" strany SMER zajtra ideme porušiť rokovací poriadok, pretože nemôžeme rokovať do 16.00 hod. a musíme sa o 12.00 hod. rozísť? Priatelia, to je porušenie rokovacieho poriadku! (Reakcie z pléna.)

A ešte verejnosti chcem oznámiť, že máme veľmi veľa vážnych argumentov, ktoré diskvalifikujú pána Roberta Fica na výkon funkcie predsedu vlády. Nebudeme ich adresovať ani vysvetľovať ani prázdnej sále o polnoci, ani o tretej hodine nad ránom. Vysvetlíme verejnosti viacerými spôsobmi, nielen tlačovými konferenciami. Na budúci týždeň zvoláme verejné zhromaždenie občanov, vydáme špeciálnu tlačovinu a po Novom roku podáme opätovný návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády tak, aby sme mohli rokovať v normálnom čase v súlade s rokovacím poriadkom, t. j. od 9.00 hod. do 19.00 hod., a preto tejto nočnej frašky, ktorá je hodná pre zlodejov, sa nezúčastníme.

Ďakujem za pozornosť. (Reakcie z pléna a potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: S faktickými poznámkami na vystúpenie pána podpredsedu (veľký ruch v sále, odchod poslancov opozície z rokovacej sály) Madej, Jánoš, Jarjabek, pán poslanec Madej. Končím možnosť prihlásiť sa.

Nech sa páči, pán poslanec Švidroň, faktická poznámka na vystúpenie pána podpredsedu.

V. Švidroň, poslanec: Mám už zvuk? Vážené dámy, vážení páni, chcem povedať toľko pánovi podpredsedovi Hortovi, že veľa vecí, ktoré som ja v živote vyriešil, dosiahol, som robil v noci. Nočné... (Smiech v sále.) Ale to sú veci, ktoré sa týkali výskumu, vedy a takých ďalších vecí. Skutočne veľa vecí človek má možnosť riešiť v noci a nie je to nijako dehonestujúce, nie je to ani hanba, je to tam, je viac kľudu. A myslím, že tak málo ja a moji kolegovia, ktorí podobne pristupujú k tomu dňu, harmonogramu dňa, že sa vtedy bez akejkoľvek, bez hanby a bez nejakých pojmov iných vyriešia v kľude aj v noci.

Takže nie je to dehonestujúce, darmo odišla opozícia. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Jánoš.

V. Jánoš, poslanec: Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Ja predpokladám, že pán podpredseda Hort ma určite počuje, pretože sa nachádza niekde na chodbe Národnej rady Slovenskej republiky, a chcem mu odkázať a aj jeho predsedovi pánovi poslancovi Dzurindovi, že sa môže hanbiť za vyjadrenia, že v noci pracujú iba zlodeji. Stotisíce Slovákov, poctivých Slovákov poctivo pracuje v rôznych pohotovostných službách v rámci Slovenskej republiky. (Potlesk.) A ja si ani prinajmenšom nemyslím, že sú to zlodeji alebo podvodníci. Skôr si to myslím o vás, vážený pán Hort, aj s pánom Dzurindom. Ďakujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán poslanec Madej.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda parlamentu. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda Hort, predseda vlády Robert Fico dnes na hodine otázok hovoril o reštitúciách pozemkov a o zámene pozemkov, ktoré dostal pán Mikuláš Dzurinda v roku 2001, keď bol vtedy predsedom vlády. Ja v tom vidím súvislosť, pravdepodobne pán Dzurinda nechce vysvetľovať reštitúciu a zámenu pozemkov, ktoré dostal v roku 2001, pravdepodobne sa dneska zľakol. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Dámy a páni, keďže sme riadne v zmysle rokovacieho poriadku otvorili rokovanie mimoriadnej 17. schôdze, žiadam teraz navrhovateľa, aby predniesol návrh, na základe ktorého bola táto schôdza mimoriadna zvolaná.

Ešte raz žiadam navrhovateľov, aby predniesli návrh, na základe ktorého som zvolal túto mimoriadnu 17. schôdzu.

Dámy a páni, vzhľadom na to, že navrhovatelia nie sú v sále a keďže v zmysle rokovacieho poriadku táto schôdza nemá ďalší program, aby sme mohli pokračovať v jej rokovaní, v prerokovaní ďalšieho bodu programu, poprosím spoločného spravodajcu z gestorského ústavnoprávneho výboru, aby nás informoval o prerokovaní návrhu vo výboroch.

M. Mamojka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Ešte, pán spravodajca, predsa len poprosím o chvíľočku, o slovo požiadal pán podpredseda Národnej rady Číž. Poprosím vás, zaujmite miesto, prosím vás, pre spravodajcu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, skutočne iba veľmi krátko. Nepripravoval som si žiadne vystúpenie, lebo ten priebeh ma trošku prekvapil a počúval som plamenné vystúpenie pána Horta, ktorý predvída situáciu a zhodou okolností čítal svoj prejav.

Chcem povedať, že vnímame (potlesk), vnímame tieto aktivity ako výraz politiky, ktorú prezentuje predovšetkým SDKÚ v slovenskom parlamente. Podaný návrh na vyslovenie nedôvery v čase, kde je úplne zrejmé, že ten návrh nemá žiadne politické opodstatnenie, podali ho v čase riadnej schôdze.

Len pre občanov, pokiaľ sa podáva takýto návrh počas riadnej schôdze Národnej rady, je možné podľa § 109 ods. 4 zaradiť takýto návrh ako posledný bod programu. Keby mali vážení kolegovia z SDKÚ záujem korektne postupovať a keďže vedia, že posledné rokovanie parlamentu pred Vianocami je nesmierne dôležité, prerokovával sa štátny rozpočet, prerokovávajú sa zákony, ktoré sú spravidla späté tou alebo onou formou so štátnym rozpočtom a výrazným spôsobom spravidla sú výsledkom legislatívnych prác, ktoré spravidla koncom roku končia. V tejto situácii podať návrh, kde žiadajú vážení kolegovia z opozície organizovať stretnutie alebo teda zasadnutie, keď je úplne zrejmé, že nie je možné v riadnom čase takéto stretnutie, takého rokovanie urobiť, pretože sa jednoznačne dostáva do kolízie ich nesmierne dôležitý záujem rokovať o vyslovení nedôvery predsedovi vlády, keď sa takáto nedôvera objektívne nedá vysloviť, a na druhej strane riadne predložené vládne návrhy zákonov, ktoré sú potrebné. Je to obštrukčné konanie a v danom prípade, zdá sa, aj veľmi neetické, pretože chce nabúrať normálne fungovanie vlády.

Predseda Národnej rady podľa môjho názoru nemal žiadnu inú možnosť, ako uskutočniť takéto rokovanie po skončení riadneho rokovacieho času, pretože inak hrozí, že zákony, ktorých účinnosť je stanovená na 1. 1. budúceho roku, nemajú šancu byť ukončené.

Takže v žiadnom prípade z našej strany nešlo o obštrukciu, išlo o to, vyriešiť obštrukčný návrh tak, aby to bolo v súlade s rokovacím poriadkom, s elementárnymi zásadami politickej etiky a, dovoľte, aj trošku zdravého rozumu.

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady. O slovo požiadal pán predseda vlády Robert Fico.

R. Fico, predseda vlády SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, vystupujem pred uznášaniaschopnou Národnou radou Slovenskej republiky, preto sa cítim ako na normálnej schôdzi zákonodarného zboru.

Dovoľte mi, aby som konštatoval, že v utorok 4. decembra 2007 vzhľadom na nevyhnutnosť preukázať slovenskej verejnosti a medzinárodnému spoločenstvu stabilitu vládnej koalície a jasnú podporu parlamentu exekutíve vláda Slovenskej republiky požiadala Národnú radu Slovenskej republiky po prvýkrát v modernej histórii Ústavy Slovenskej republiky spojiť hlasovanie o najdôležitejšom zákone roka, o štátnom rozpočte na rok 2008, s dôverou vlády. Všetkých 85 poslancov patriacich do klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - HZDS za túto dôveru hlasovali. Išlo o čistý, Ústavou Slovenskej republiky predvídaný postup, ktorý mal svoje dôvody.

Vládna koalícia prešla ťažkou skúškou vyvodzovania zodpovednosti a náprav dôsledkov situácie, ktorá vznikla v Slovenskom pozemkovom fonde. Hlasovanie o dôvere v utorok potvrdilo, že existuje jasná vôľa strán vládnej koalície pokračovať pri plnení sociálne orientovaného programového vyhlásenia vlády. Za spoluprácu pri hľadaní východísk chcem koaličným partnerom naozaj poďakovať.

Vláda Slovenskej republiky vznikla v júli v roku 2006 tým najštandardnejším postupom. Zostavovala ju politická strana, ktorá voľby vyhrala a ktorá našla vhodných partnerov na plnenie spoločného vládneho manifestu. Vláda má podporu verejnosti a ukazuje sa ako mimoriadne silná alternatíva aj do ďalších období. (Potlesk.)

Že rozhodnutie, akým je vyslovenie dôvery podľa Ústavy Slovenskej republiky, má obrovský význam, potvrdzuje napríklad skutočnosť, že už tak či tak silná slovenská koruna po vyriešení vládnej krízy posilnila takmer o 70 halierov. Je poľutovaniahodné, že tieto nepopierateľné fakty opozícia znehodnotila hanlivými výrazmi na adresu čistého ústavného postupu.

Ako môže byť niečo fraška alebo divadlo, ak sa postupuje podľa Ústavy Slovenskej republiky? Vysvetlenie takejto urážky Ústavy Slovenskej republiky treba asi hľadať v histórii, ktorá potvrdzuje, že súčasní predstavitelia opozície v roku 1992 za prijatie Ústavy Slovenskej republiky nehlasovali a k jej originálnej podobe vždy prejavovali neúctu a dešpekt. (Potlesk.)

Vážené dámy a páni (trvanie potlesku), vážené dámy a páni, ako predseda vlády Slovenskej republiky rešpektujem právo opozície uskutočniť kroky vedúce podľa Ústavy Slovenskej republiky k zvolaniu mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa má rokovať o vyslovení nedôvery premiérovi. Som pripravený na celej tejto schôdzi sa zúčastniť, nejde o žiadnu nočnú schôdzu, je pol ôsmej a pre mňa bežne teraz začína pracovný deň, pretože ak cez deň chodím a pracujem v regiónoch, tak večer si plním svoje povinnosti aj do jednej, aj do druhej do rána na Úrade vlády. Som pripravený na celej tejto schôdzi sa zúčastniť, hoci mi to neukladá ako povinnosť žiadny právny predpis, a čeliť otázkam a výzvam.

Vážené dámy a páni, chcem zdôrazniť aj to, že v nedeľu, v pondelok prebieha zasadnutie premiérov krajín V 4. Potom odchádzame do Lisabonu podpísať Reformnú zmluvu a potom je zasadnutie Európskej rady a krátko nato sa začínajú vianočné sviatky. Neviem si predstaviť, v akom inom termíne by mohla rokovať Národná rada Slovenskej republiky ako v normálnom večernom termíne, akým je napríklad aj dnešný večer.

Chcem vám ešte raz poďakovať za podporu, ktorú vláda Slovenskej republiky v Národnej rade Slovenskej republiky má, a ja verím, že aj dnešné správanie opozície ukazuje, kto čo chce. My chceme serióznu sociálnu politiku pre ľudí. Opozícia chce chaos a deštrukciu. Nech si voliči vyberú. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán predseda vlády. Chcem len upozorniť, že vaším vystúpením ste otvorili rozpravu. Musím sa teda pýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne, keďže som do rozpravy písomnú prihlášku nedostal. Nie je to tak. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. A poprosím teraz spoločného spravodajcu z gestorského ústavnoprávneho výboru pána predsedu ústavnoprávneho výboru, pána poslanca Mamojku, aby nás informoval o priebehu prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch.

M. Mamojka, poslanec: Vážený predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení páni ministri, dámy, páni, dovoľte, aby som prezentoval správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 506 z 5. decembra 2007 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, a to s termínom do 5. decembra 2007. Zároveň určil, aby Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorsky výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov v určených výboroch sú nasledovné: predložený návrh skupiny poslancov prerokovali v určenom termíne Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, uznesením č. 110 vyjadril nesúhlas s návrhom; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku uznesením č. 279 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky nevysloviť nedôveru; Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady pre vzdelanie, mládež, vedu a špor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijali platné uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky spojený s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky hlasoval o dvoch návrhoch uznesenia. V prvom prípade hlasoval o návrhu skupiny poslancov vysloviť nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky. Z celkového počtu 12 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 9 poslancov. Za návrh uznesenia boli 2 poslanci a 7 poslanci hlasovali proti návrhu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky spojený s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ako o druhom hlasovaní o návrhu, ktorý odznel v rozprave, uznesením č. 300 odporučil nevysloviť nedôveru predsedovi vlády. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o návrhu nerokovali, nakoľko podľa § 52 ods. 2 rokovacieho poriadku neboli uznášaniaschopní.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorsky výbor uznesením č. 301 zo 6. decembra 2007 schválil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň poveril predsedu výboru Mojmíra Mamojku, aby predniesol správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi vo výboroch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Alternatívne poveril poslanca Ľubomíra Petráka funkciou spravodajcu. Všetko.

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda zahraničného výboru Zala.

B. Zala, poslanec: Ďakujem pekne. Ja by som len chcel podať námietku v tomto zmysle, zahraničný výbor prijal platné uznesenie siedmimi hlasmi, vyjadril nesúhlas s navrhnutým uznesením a spravodajca uviedol, že zahraničný výbor neprijal platné uznesenie. Poprosil by som iba o opravu kvôli jasnosti rozhodnutia zahraničného výboru. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán spravodajca, pristúpime k hlasovaniu. Poprosím vás, návrh uznesenia skupiny poslancov, aby ste predniesli a uviedli hlasovanie.

M. Mamojka, poslanec: Pán predseda, dajte... (Reakcia z pléna. Smiech v sále a potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím o pokoj v rokovacej sále. Pán spravodajca, poprosím o návrh uznesenia.

M. Mamojka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľte, aby som predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Prosím, pán predseda, dajte hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Hlasujeme o návrhu uznesenia. Prezentujme sa a hlasujeme.

(Hlasovanie). 79 prítomných, 78 proti, 1 sa zdržal. (Potlesk).

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila nedôveru premiérovi pánovi Robertovi Ficovi. (Dlhotrvajúci potlesk.)

Ďakujem vám pekne. Dámy a páni, tým sme vyčerpali program 17. mimoriadnej schôdze. Budeme pokračovať zajtra o 9.00 hod. v prerušenom rokovaní riadnej 16. schôdze.

Ďakujem. Dovidenia.

(Rokovanie 17. schôdze NR SR sa skončilo o 19.51 hodine.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP