Středa 12. prosince 2007

Desiaty deň rokovania

16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

12. decembra 2007 o 9.00 hodine

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram desiaty rokovací deň 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky požiadal poslanec Národnej rady pán Ľuboš Micheľ.

Teraz budeme podľa schváleného programu rokovať o

správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2007.

Správu ste dostali ako tlač 473.

Dávam slovo poverenému členovi tohto výboru Jánovi Richterovi a prosím ho, aby správu uviedol.

J. Richter, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v prvom rade mi dovoľte, aby som vám poprial príjemný deň. Predpokladám, že v poslednom rokovacom dni tejto schôdze Národnej rady v tomto roku.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 32 zo 4. augusta 2006 a § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä zákona o ochrane pred odpočúvaním správu výboru o stave používania informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2007.

V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, ďalej ministerstvo vnútra za Policajný zbor, ministerstvo obrany za Vojenské spravodajstvo, a to zvlášť za Vojenské obranné spravodajstvo a zvlášť za Vojenskú spravodajskú službu, ďalej ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií za Železničnú políciu, ďalej ministerstvo spravodlivosti za Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií za Colnú správu v mesiaci október tohto roku o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za prvý polrok 2007.

Správu o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2007 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti a niektoré z nich aj informácie vo verzii obsahujúcej utajované skutočnosti.

Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 13. novembra tohto roku a zobral ju na vedomie. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie tvorí súčasť predloženej správy.

Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec. Zaujmite miesto pre navrhovateľov a prosím, aby ste zároveň plnili aj funkciu spravodajcu. Otváram rozpravu. Nedostal som do rozpravy žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam vás, panie poslankyne, páni poslanci, kto z vás sa hlási ústne do rozpravy k tomuto bodu programu? Nikto sa nehlási. Končím možnosť prihlášok do rozpravy. Končím rozpravu a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz pristúpime k prerokovaniu

petície občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia.

Petíciu ste dostali ako tlač č. 477 a správa o výsledku prerokovania petície vo výbore vám bola rozdaná ako tlač č. 477a.

Budem hovoriť pomalšie, aby pán spravodajca Madej sa mohol chytiť slova. Dávam slovo poverenému členovi z výboru pre sociálne veci a bývanie poslancovi Róbertovi Madejovi a prosím ho, aby podal správu o prerokovaní petície vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o prerokovaní petície občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia.

Dňa 23. októbra 2007 bola Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky zástupcami petičného výboru odovzdaná petícia občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia (tlač 477).

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky petíciu zaevidovala a preverila, či spĺňa náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve. Preverovaním sa zistilo, že petícia, ktorú podpísalo 126 277 občanov Slovenskej republiky, spĺňa predpísané náležitosti.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 133 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 495 z 19. novembra 2007 postúpil petíciu na prerokovanie a zaujatie stanoviska Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval petíciu postúpenú predsedom Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 133 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za účasti Ivety Radičovej, oprávnenej zastupovať členov petičného výboru dňa 26. novembra 2007.

Výbor po prerokovaní vzal na vedomie petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia. Uznesením výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky petíciu vziať na vedomie.

Správa výboru o výsledku prerokovania petície občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia (tlač 477) bola schválená uznesením č.107 z 26. novembra 2007.

Týmto uznesením výbor poveril poslanca Róberta Madeja informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania petície vo výbore a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí súčasne aj prílohu správy.

Návrh na uznesenie znie: "Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní petície občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia v súlade s § 133 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov berie na vedomie petíciu občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia."

Pán predsedajúci, toľko spravodajská informácia. Prosím, otvorte, rozpravu. Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Otváram rozpravu. Písomne som dostal do rozpravy prihlášky za poslanecké kluby SDKÚ poslankyňa Iveta Radičová, za poslanecký klub SMK pani poslankyňa Klára Sárközy. Potom mám ešte ďalšieho písomne prihláseného a potom dám možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy. Tak teraz ako prvá v rozprave k tomuto bodu programu vystúpi pani poslankyňa Radičová.

I. Radičová, poslankyňa: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, petičné právo sa vníma ako jedno zo základných ľudských práv. Patrí do práv takzvanej prvej generácie. Je to možnosť spätnej väzby prejavenia názoru občanov základných postojov. Je to žiadosť, ktorú demokratické zriadenia akceptujú, prerokúvajú, seriózne sa ňou zaoberajú. Je to možnosť vyjadriť svoj názor a postoj v medzivolebnom období.

Len za ostatný čas Európska únia prijala 6-tisíc petícií. Seriózne sa nimi zaoberala a mnohé mali nielen dopad na konkrétne národné štáty, ale menili sa s nimi a vďaka nim i regulatívy, ktoré neskôr ovplyvnili povahu a podobou sociálneho štátu aj v ostatných krajinách. Preto apelujem znova a opäť, aby sme toto základné právo občanov rešpektovali, brali do úvahy a ich žiadosťami sa seriózne zaoberali. Predložili sme do Národnej rady petíciu občanov k dôchodkovému zabezpečeniu.

Dovoľte mi krátke zhodnotenie súčasného stavu. Slovensko ako väčšina Európskych krajín malo priebežne financovaný dôchodkový systém, v ktorom príjmy vysoko záviseli od troch faktorov - od počtu pracujúcich, úrovne miezd a výšky odvodov. Logicky výdavky zo systému záviseli od počtu dôchodcov a miery náhrady, inými slovami výšky dôchodku.

U nás na rovnováhu medzi príjmami a výdavkami, teda medzi tými, ktorí dnes pracujú a prispievajú a dôchodcami, ktorí poberajú dôchodky, potrebujeme pomer l : 2,4, t. j. 2,4 pracujúcich na jedného dôchodcu, aby bol systém finančne udržateľný. Aj pri plnej zamestnanosti by však v priebehu desiatich rokov pracujúca populácia túto požiadavku nenaplnila.

Samotný priebežne financovaný systém pritom ponúka len tri možnosti, ako zlepšiť jeho finančnú stabilitu. Len tri, a to meniť jeho parametre.

Po prvé, zvýšiť percento odvodov alebo výšku vymeriavacieho základu; po druhé, znížiť výšku dôchodkov buď znížením základu na vymeriavanie dôchodku, alebo zmenou valorizácie; po tretie, zvýšiť dôchodkový vek alebo sprísniť podmienky nároku na dôchodok.

Dôchodky do konca roku 2003 boli na Slovensku všeobecne veľmi nízke. Existovalo tvrdé obmedzenie výšky dôchodkov, ktoré vytváralo silnú motiváciu na obchádzanie platenia odvodov z plného príjmu. Spôsob výpočtu dôchodkov podporoval krátke pracovné kariéry a motivoval ľudí krátiť odvody po odpracovaní dvadsiatich piatich rokov. Toto všetko malo vážny dopad na finančné problémy celého systému.

Po roku 2004 sa preto rozbehla reforma a urobili sa prvé zmeny v priebežnom systéme. Zvýšili sa odvody z 28 % na 28,75 %, zvýšili sa niektoré vymeriavacie základy. Z 28,75 % 18 % je určených na starobné dôchodky, 6 % na invalidné a 4,75 % do známeho rezervného fondu, inými slovami na dokrývanie strát predovšetkým v starobných dôchodkoch.

Zmenili sa všetky parametre okrem zvýšenia odvodov, i keď mierneho, a vymeriavacích základov. Zvýšil sa i vek odchodu do dôchodku u žien postupne aj z hľadiska počtu detí na 62 rokov a zároveň sa zmenila i výška dôchodkov s pevnou mierou náhrady 1,19 % za odpracovaný rok.

Výsledkom týchto parametrických zmien bol naozaj pokles deficitu. Okamžite sa znížil implicitný dlh dôchodkového systému zo 477 % hrubého domáceho produktu na 329 % hrubého domáceho produktu. Dôchodkové odvody vďaka týmto parametrickým zmenám v budúcnosti by už tak nemuseli byť 50 % namiesto pred reformou nutných 75 % na odvody a okamžité zvýšenie dôchodkových odvodov by bolo nutné zvýšiť na 40 %, ale pred reformou by toto muselo byť vo výške 60 %, aby bol systém ufinancovateľný v tej podobe, ako bol nastavený.

Prijaté zmeny čiastočne zvyšovali dôchodky hlavne vďaka nastavenej valorizácii a zároveň znížili budúce deficity. Napriek tomu parametrické zmeny však neodstránili celkový deficit a finančnú udržateľnosť systému. Preto bolo potrebné hľadať ďalšie reformné opatrenia. Zámerom bolo zlepšiť udržateľnosť systému a udržanie či postupné zvyšovanie dôchodkov. Ďalšie parametrické zmeny samy osebe by totiž znamenali buď zvýšenie odvodov, prípadne vymeriavacích základov, alebo zníženie dôchodkov či sprísnenie podmienok nárokov na dôchodok. Preto bol prijatý druhý pilier.

Znamenalo to rozdelenie súčasných 14 % platených zamestnávateľom na dôchodkové poistenie. Päť percent zostáva vo verejnom systéme a 9 % sa presúva na účty sporiteľov. Štyri percentá zamestnanca naďalej plynú do verejného systému. Osemnásť percent je teda rozdelených, zatiaľ čo ďalších 6 % zostáva na invaliditu a 4,75 % v spomínanom rezervnom fonde a ponecháva si tieto percentá Sociálna poisťovňa.

Dôchodky účastníkov dvojpilierového systému majú byť vypočítané z priebežného s tým, že sa plne zarátajú roky, počas ktorých platili odvody účastníci systému len do prvého piliera a roky, v ktorých už platili do prvého i druhého piliera sa im zarátajú len polovične.

Z krátkodobého hľadiska znamená zavedenie druhého piliera zvýšené výdavky štátu a neprináša okamžité zníženie verejných výdavkov na dôchodky, keďže všetci súčasní dôchodcovia sa nachádzajú v prvom pilieri.

Z dlhodobého hľadiska však dôjde k zníženiu výdavkov na dôchodky a zníženiu deficitu. Kombináciou zmien v priebežnom systéme, teda v parametroch a zavedením druhého piliera bol dlhodobý deficit systému zredukovaný o viac ako 80 %. Ďalšie kroky by mohli zabezpečiť a mali zabezpečiť jeho finančnú rovnováhu.

Chcem zdôrazniť a podčiarknuť, že celkový vývoj a možnosť dosiahnutia finančnej rovnováhy pritom závisí od množstva občanov, ktorí vstúpia do druhého piliera. Menej občanov v druhom pilieri znamená nižšie momentálne krátkodobé náklady, viac občanov znamená vyššie súčasné náklady, ale kratšiu prechodnú dobu.

To, čo sme prijali v tomto parlamente novelou o sociálnom poistení prináša dve zásadné zmeny. Jednak sú to zmeny v spomínaných parametroch. Áno, opäť sa siahlo po týchto možnostiach a zvýšili sa vymeriavacie základy, pre niektoré skupiny občanov sa pridali ďalšie platby odvodov, sprísnili sa podmienky nároku na dôchodok. Okrem týchto parametrických zmien táto snemovňa schválila, prijala zmeny v druhom pilieri, jeho otvorenie na pol roka a pre budúce generácie dobrovoľnosť vstupu do systému. To sú vážne, zásadné zmeny.

Faktory, podľa ktorých sa dá usúdiť, či sa občania správne rozhodnú vstúpiť do druhého piliera, je len veľmi ťažké posúdiť a odhadnúť. Správnosť ich rozhodnutia totiž bude závisieť od vývoja administratívnych poplatkov v systéme, a to tak verejnom, ako aj v sporivom. Máme možnosť zmien. Ďalej bude závisieť od ceny anuity. Bude závisieť od rastu miezd. Bude závisieť od počtu poistencov verzus počtu sporiteľov a bude závisieť aj od postupných zmien v priebežnom prvom pilieri. Ani jeden z týchto faktorov po zmenách, ktoré nastali, nie je možné vopred odhadnúť.

Neistota či zneistenie, nepredvídateľnosť dopadov, veľký otáznik je výsledkom rozbehnutých zmien. Aký bude mať dopad existencia dvoch paralelných dôchodkových systémov? Aký bude mať dopad na výšku náhrady? Aký bude mať dopad na tlak na zmeny v priebežnom systéme? Aký tlak sa vytvorí na prvý pilier pri zmene predpokladu postupného znižovania počtu poistencov alebo, ak chcete naopak, aké náhrady v budúcnosti umožní prvý pilier pri zvýšení počtu poistencov v prvom pilieri.

Nenaplní sa predpoklad vytvorenia dvoch kategórií dôchodcov - nízkoprijmových skoncentrovaných v priebežnom systéme a dôchodcov z vyšších príjmových skupín sústredných v dvojpilierovom systéme?

Ja sa len pýtam. Aký dopad z hľadiska finančnej udržateľnosti budú mať prijaté zmeny? Jedno je isté. V najbližšom období istý vyšších finančný príjem budeme mať v priebežnom systéme, teda v Sociálnej poisťovni. Následne v strednodobom a dlhodobom horizonte budeme mať zvýšené výdavky z tohto systému.

Opäť otázka. Aké ďalšie parametrické zmeny budú z takéhoto posunu nevyhnutne nutné? Zvýšenie veku odchodu do dôchodku? Vieme predsa, že platí norma, že medzi priemernou dĺžkou života a stanovenou hranicou odchodu do dôchodku musí byť minimálne pätnásť rokov. To presne spĺňa dnešná hranica. Preto nemáme šancu okamžite uvažovať a spúšťať zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Bolo by to nezodpovedné a neľudské. Budeme meniť spôsob valorizácie? Áno, tu možnosti sú. Určite nie na úroveň inflácie, ale sú tu možnosti vrátiť sa k návrhu z dielne KDH o pevnej stabilnej sume, ktorá sa bude dávať jednotlivým skupinám dôchodcov, aby tí s nižšími príjmami nedoplácali na systém valorizácie. Áno, máme túto možnosť. Ale tá sa významne neprejaví vo finančných benefitoch z takýchto zmien. Budeme uvažovať o znížení miery náhrady z prvého piliera? A keď, akým spôsobom? Obávam sa, dámy a páni, že sme otvorili príliš veľa neznámych. Obávam sa, že nemáme na tieto otázky dnes tu a teraz odpoveď. Obávam sa, že sme vytvorili efekt kolotoča. Že sme zamenili systém, ktorý predpokladal istú stabilizáciu, za systém, kde niet konštanty.

Z tohto dôvodu by som vás s vážnou tvárou poprosila, aby ste zvážili predovšetkým zásahy do parametrických zmien systému, aby ste zvážili zásahy do druhého piliera a aby ste uvažovali nielen tu a teraz, ale predovšetkým v strednodobom a dlhodobom horizonte, pretože je to naša zodpovednosť voči našim deťom a našim vnúčatám.

Dovolím si z tohto dôvodu doplniť uznesenie, ktoré tu pán spravodajca predložil Národnej rade Slovenskej republiky. Za text, ktorý ste predniesli, sa dopĺňa písmeno b), ktoré znie: "Národná rada Slovenskej republiky žiada v súlade s § 128 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vládu Slovenskej republiky predložiť do 11. januára 2008 správu o spôsobe vysporiadania sa s požiadavkami obsiahnutými v petícii občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia (tlač 477) v rámci prípravy ďalšej novely zákona o sociálnom poistení tzv. veľkej novely. Pôvodný text začínajúci slovami berie na vedomie sa označuje ako písmeno a)."

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a na záver mi dovoľte z tohto miesta poďakovať všetkým občanom, ktorí dali svoj podpis pod petíciu a všetkým tým, ktorí sa veľmi aktívne podieľali na jej naplnení a zozbieraní podpisov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami na vystúpenie pani poslankyne sa prihlásili pani poslankyňa Tóthová, pán poslanec Madej, Petrák, Pado. Pán Brocka, procedurálny návrh? Do rozpravy? Potom dám šancu sa prihlásiť. Ešte sme nevyčerpali písomne prihlásených, dobre? Končím možnosť prihlášok s faktickými poznámkami. Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Tóthová. Nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Úvodom nadväzujem na vystúpenie pani poslankyne a úvodom chcem povedať, že vždy som si vážila aj si vážim názor občanov vyjadrených v petícii. Osobne som už viackrát poukázala aj na ďalší prejav občanov, ako je referendum, že nie je doriešená otázka záväznosti, poprípade vplyvu referenda na hlasovanie poslancov v parlamente. Takže tieto otázky, myslím, sú prejavom priamej demokracie a treba ich brať veľmi vážne.

Lenže tak, ako poslankyňa poďakovala občanom, tým 100-tisíc občanom, ktorí podpísali petíciu, ja sa chcem ospravedlniť všetkým občanom, že pred rozbehnutím petície neboli im dané informácie o právnych úpravách v zahraničí sociálneho zabezpečenia a aj o negatívach variantu, ktorý bývalá vláda proste prijala. Myslím, že ak sa aktivizujú občania, treba im dať široký diapazón informácií, aby sa na ich základe mohli rozhodnúť. Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Madej.

R. Madej, poslanec: Ďakujem pekne. Ja som chcel vlastne začať podobným ako predrečníčka pani poslankyňa profesorka Tóthová. Určite si vážime petičné právo občanov a chcem tým aj potvrdiť, že aj táto petícia je prerokovaná aj v súlade so zákonom o rokovacom poriadku a petičnom práve. Bola zaradená tak na program schôdze. A tú paralelu k referendu by som chcel pripomenúť minulosť, že neboli sme to my na tejto strane súčasnosti koalície, ktorí vyzývali za to, aby sa občania nezúčastnili referenda ako jedného zo základných práv aj politických, aj v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

Ono s druhým pilierom je množstvo otáznikov a taký najzákladnejší otáznik je, že nikto nevie možno ani v súčasnosti povedať, aká bude miera náhrady z druhého piliera o dvadsať, tridsať rokov. Toto je tiež jedna obrovská neznáma, a keď hovoríme o tých neznámych, musíme si povedať, že aj ten systém, ktorý zaviedla minulá vláda, je taký, ktorý nedáva občanovi, pre množstvo neznámych nedáva istotu, aký bude jeho budúci dôchodok.

Druhá vec je, že keď sa tu hovorilo o zvýšení veku odchodu do dôchodku, chcem pripomenúť, že Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky nepripúšťa zvýšenie veku odchodu do dôchodku, to znamená, v žiadnom prípade takáto možnosť nie je na stole. Nesúhlasil by som ani so zmenou valorizácie tak, aby sa celkový balík medziročne na valorizácie znížil, aby na to doplatili občana. To by určite nebolo správne. Toľko asi. Zatiaľ ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Petrák.

Ľ. Petrák, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Radičová, k petičnému právu nebudem rozprávať. Hovorili o tom moji kolegovia z koalície. Ja sa pripájam k tým myšlienkam.

Ja by v podstate chcel položiť v mojom vystúpení jednu jedinú otázku smerom k vám. Z toho vášho vystúpenia mi tak nejako vyplynulo a vy ste to dokumentovali na tvrdení, že dôchodkový systém je systémom o veľa neznámych bez jedinej konštanty. To znamená, že nevieme úplne jasne predpovedať, ako sa ten systém bude správať, aké budú jeho výstupy o desať, dvadsať, tridsať rokov, lebo to závisí od veľkého množstvo premenných, ktoré sa nedajú spoľahlivo odhadnúť.

Z tohto mi logicky vyplýva, že v podstate všetko je to určitá miera zovšeobecnenia a úzkeho pohľadu tej ktorej osoby na konkrétny systém alebo môžem to troška rozšíriť tej ktorej skupiny odborníkov, ktorí navrhujú konštanty toho systému. Ja sa potom pýtam, ak je ten systém jednou veľkou neznámou, kde beriete vy istotu, že ten systém v roku 2004 bol správne nastavený a kde beriete istotu, že ten systém nepotrebuje zmeny, proti ktorým sa vyslovujete aj vo svojej petícii.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Bude pokračovať s faktickou poznámkou pán poslanec Pado.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel najprv poďakovať pani poslankyni Radičovej za krátke zhrnutie celej problematiky petičného práva, ale predovšetkým za to, že opätovne dala relevantné informácie o druhom pilieri dôchodkového sporenia.

A ak, dámy a páni z koalície, nedôverujete tomu, čo hovorí opozícia, čo dennodenne vidno, tak prečítajte si aj v dnešnom denníku SME článok s názvom Otvoriť druhý pilier bolo chybou pre dlh. Je to článok, ktorý vychádza z analýza Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied a iste uznáte, že toto nie je inštitúcia, ktorá by bola opozičná. A to, čo tu bolo povedané pred chvíľkou jedno tvrdenie zo záveru tohto článku, pretože nemám dôvod to čítať celé a nemám záujem, zmeny treba robiť najmä v priebežnom systéme, povedal zástupca Slovenskej akadémie vied. Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Senko.

J. Senko, poslanec: Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, obávate sa. A neobávali ste sa vtedy, keď ste tvorili tento systém? Obávate sa. Je to systém neznámy. Nevieme, čo nás čaká a čo nás jednoducho neminie. Niekedy pred časom pred voľbami v roku 2006 vyšla takáto kniha reforiem. Takáto modrá kniha reforiem. Jej autorom je Ivan Mikloš. Ivan Mikloš hovorí o tom, že po uzatvorení systému, ktorý sa očakával koncom júna 2006, sa tento systém bude musieť prehodnotiť a uvidíme, čo a ako z neho vyplynie.

Píše sa tu ešte na jednej strane, že pozitívne efekty zavedenia druhého piliera sa dostavia až v dlhodobom horizonte. Čo v nasledujúcich rokoch po tých desiatich rokoch? Ako vidieť z nasledujúcich grafov, zásluhou implementácie druhého piliera budú celkové náklady na dôchodky v budúcnosti klesať, v päťdesiatych rokoch tohto storočia sa navyše začnú znižovať vysoké deficity atď. atď. a v sedemdesiatych rokoch by sa mala dostať Sociálna poisťovňa do pozitívnych hodnôt. Táto vláda už v budúcom roku vykrýva deficit zo zavedenia druhého piliera vo výške tuším 28 mld. korún. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Teraz dostane slovo pani poslankyňa Radičová.

I. Radičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky. Prepáčte, že musím reagovať stručne.

Pani poslankyňa Tóthová, ja som sa aj na pôde tohto parlamentu snažila zhrnúť informácie o poznatkoch v zahraničí z dôchodkového systému a takýchto štúdií, analýz je k dispozícii viacero a na informovanie občanov sme tu zúčastnení viacerí, takže priestor je tu otvorený.

K poznámke pána poslanca Madeja. Máte pravdu, tak ako je s otáznikom a ja som to sama skonštatovala, miera náhrady z druhého piliera s rovnakým otáznikom je však aj miera náhrady z prvého piliera hlavne v tých rokoch, o ktorých ste hovorili. Potvrdzujete však to, že sú to spojené nádoby. Istota, že systém nepotrebuje zmeny, tú som nikdy nemala, ani som o nej nehovorila. Naopak, som si plne vedomá potrebných zmien. Tá reforma nie je ukončená, ani vyriešenie dôchodkov a dostatočnej výšky dôchodkov zďaleka nie je uzavreté. Ja len ponúkam isté návrhy a vôbec nie s plnou istotou do diskusie, do diskusie vrátane otázok.

A na záver len jedna veta. Kombinácia dvoch pilierov znamená, že dôchodky pracujúcich už nie sú závislé výlučne od politického vývoja a zároveň ani plne závislé od vývoja na finančných trhoch. Jednoducho z tohto hľadiska sú stabilnejšie. Ďakujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Budeme pokračovať v rozprave. Za klub SMK vystúpi teraz pani poslankyňa Sárközy.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako členka petičného výboru za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia vystúpila v rozprave pri prerokovaní tejto petície a na začiatok mi dovoľte pripojiť sa k tomu, čo tu odznelo z úst mojej predrečníčky. Ja by som sa podobne ako členka petičného výboru chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto petície, či už aktívne, myslím na tých, ktorí túto petíciu organizovali, ktorí chodili po celom Slovensku, a takisto poďakovať sa občanom, ktorí túto petíciu podpísali. Ja si myslím, že naši občania sú dosť múdri na to, chvalabohu, aby si boli vedomí, čo podpisujú. Takže všetky podpisy, ktoré sú na petičných hárkoch, sa tam dostali preto, lebo občania sú zodpovední a pre nich nie je dôležitá len súčasnosť, ale aj budúcnosť.

Na úvod by som chcela vyjadriť svoje veľké poľutovanie a nepochopenie toho, že prerokovanie tejto petície podpísanej vyše 120-tisíc občanmi, presne 126 277 podpisov bolo na petičných hárkov z celého Slovenska, dochádza až na úplný záver tejto schôdze. My sme tieto petičné hárky predsedovi Národnej rady odovzdali 23. októbra. Novela zákona o sociálnom poistení bola prerokovaná v tejto snemovni 30. októbra. Na začiatku schôdze a potom aj počas schôdze sme žiadali snemovňu, a tým pádom aj predsedu Národnej rady, aby táto petícia bola prerokovaná ešte predtým, ako príde bod programu novela zákona o sociálnom poistení. Žiaľ, neboli sme vypočutí a neboli vypočutí nielen poslanci opozície, ale nebolo vypočutých tých vyše 126-tisíc občanov, ktorí sa pod túto petíciu podpísali.

Opozícia tu niekoho zastupuje. Nesedí tu preto, lebo sa jej to tak chce, ale preto, že získala dôveru občanov. Ale vyzerá to tak, ako keby sa názory občanov rešpektovali len tak, by som povedala, na oko a do počtu, teda bajočko, aby sa nepovedalo. Takto vyzerá vláda väčšiny, takto sa správa tzv. sociálnodemokratický valec a sociálne, dovoľte mi za ten výraz, dezorientovaná vláda, pokiaľ ide o ozajstné sociálne práva a budúcnosť zodpovedne zmýšľajúcich občanov Slovenska.

Vo všetkých prejavoch, hlavne pána premiéra, ministrov a poslancov za stranu SMER v každej druhej vete počujeme, ako je táto vláda sociálne orientovaná, vytvára sociálny štát a čo všetko robí pre sociálne blaho občanov. Myslím si, že by bolo treba viac skutkov a nielen slová. Pretože my sme už viackrát žiadali v tejto snemovni, či už na hodine otázok, alebo pri prerokovaní jednotlivých zákonov, aby sme dostali odpočet zákonov, ktoré táto vláda prijala pre zlepšenie sociálnej situácie ľudí, pre ľud tejto krajiny, ako to počúvame, ale, žiaľbohu, nebolo nám doteraz vyhovené. Nemohlo byť vyhovené, pretože tých zákonov v tejto snemovni bolo prijatých málo. A nebolo nám vyhovené ani vtedy, keď sme žiadali analýzu dopadov práve k tej problematike, o ktorej hovoríme.

Pri pohľade na petíciu môžeme konštatovať, že ide o osem opatrení, respektíve odporúčaní, ktorých spoločným menovateľom je jedno - zabezpečenie dôstojnej staroby pre súčasných prispievateľov do systému, a to za udržateľných podmienok.

V petičnom výbore som sa rozhodla angažovať hlavne z dôvodu, lebo cítim veľkú zodpovednosť voči vyše 1,5 mil. sporiteľom, ktorí sa za určitých, zdôrazňujem určitých, vopred daných podmienok rozhodli sporiť si na svoj dôchodok. Takisto cítim veľkú zodpovednosť aj voči tým, ktorí zostali len v prvom pilieri dúfajúc, že sa štát o nich postará, keď na to príde čas. Mnohí zostali v tom prvom pilieri preto, lebo nemali možnosť zapojiť sa do druhého piliera či už kvôli veku, alebo iným veciam.

Treba si však uvedomiť, že pokiaľ ide o prvý a druhý pilier, už to tu bolo spomenuté, sú to vlastne spojené nádoby. Čím lepšie bude fungovať druhý pilier, čiže starobné dôchodkové sporenie, čím viac ľudí sa rozhodne pre rovnomerné rozloženie rizika, tým bude menší tlak na prvý pilier a hospodárenie Sociálnej poisťovne, respektíve verejný rozpočet, o to viac zdrojov zostane štátu aj na aktívne nástroje sociálnej politiky.

Novela dôchodkových zákonov prijatá len nedávno pritom v niektorých bodoch ide úplne proti duchu petície, a to konkrétne spomeniem len zopár bodov, predlžením doby sporenia z desať na pätnásť rokov. Tu sa menili podmienky počas hry. Vylúčenie invalidov z druhého piliera, pričom počúvame, čo predchádzajúca vláda, aké negatíva spravila voči invalidom, za čo sme sa v tejto snemovni viackrát ospravedlnili a ospravedlníme sa aj teraz. Zrušenie statusu zamestnanca interným doktorandom, zavádzanie povinnosti platiť invalidné poistenie pre pracujúcich plných invalidov, hoci sa to na prípadnom zvýšení ich dôchodku neprejaví, čo zníži ich čisté príjmy, čo považujem za úplný nezmysel. Takže my sme uškodili invalidom, čo sme veľkou novelou v apríli 2006 upravili. Táto novela je v platnosti od 1. augusta 2006, zrejme to neprijala už vaša vláda, lebo programové vyhlásenie vlády bolo prijaté 4. augusta, takže asi to nie je ani technicky možné, hoci si to prisvojujete. Ale tie zmeny, ktoré idete vykonať, čo sa budú týkať invalidov, to asi tí invalidi, ktorí tu boli na galérii, alebo ktorí vyšli do ulíc vtedy, keď sa prijímal tento zákon, o tom nevedia, ale oni na to prídu, nebudú na to potrebovať dlhý čas.

A my sme tú analýzu okrem iného chceli aj kvôli tomu, lebo my máme na tieto veci iný názor. Iný názor má koalícia, chceli sme to porovnať. Prijímal sa zákon bez toho, aby sme mali k dispozícii analýzy, a keď spomeniem rozhovor, ktorý dal pán riaditeľ Sociálnej poisťovne, bol to rozsiahly rozhovor, keď povedal, že no, však keby mal k dispozícii analýzy, tak by sa mohol vyjadriť. Tak nemajú k dispozícii analýzu poslanci, či opoziční, nás to zaujíma, koaličných asi nie, ale nemá tie analýzy ani riaditeľ Sociálnej poisťovne. Ale hlavná vec, že sa prijal zákon.

Myslím si, že táto petícia bola úspešná, pretože pôvodne obsahom tejto, mohla by som tak povedať že ministerskej alebo vládnej novely pod tlakom verejnosti a odbornej kritiky, nakoniec niektoré ustanovenia z toho zákona, ktoré tam boli prvotne, vypadli.

Poviem len dve z toho. Jedna, keď je to zachovanie práva dôchodcov, či už tí, ktorí poberajú starobný alebo predčasný dôchodok pracovať popri poberaní dôchodku. Ešte niekoľko týždňov predtým, ako sa táto novela dostala na rokovanie parlamentu, pani ministerka ubezpečovala, že predsa nie je mysliteľné, aby dôchodcovia, hlavne tí, ktorí idú do predčasného dôchodku, ale aj starobní dôchodcovia mohli popri poberaní dôchodku aj pracovať. Nakoniec som rada, že tento svoj názor zmenila. A zostala možnosť matkám a opatrovateľom vybrať si, či zostanú v druhom pilieri, alebo sa vrátia do prvého piliera. Táto možnosť nebola daná invalidom.

Keď sme upozorňovali na tieto zmeny, a bolo tam veľa nejasností, čo sa týka tejto novely, tak sme hovorili, aby sme si počkali, pretože podľa toho, čo tu bolo povedané, toto je len kratučká novela. No, k tej kratučkej novele bolo len 122 pozmeňujúcich návrhov, ale na budúci rok niekedy v marci sa pripravuje veľká novela.

Našou snahou bolo počkať si na ten marec alebo na budúci rok, sadnúť si spolu opozícia a koalícia a spraviť nejakú novelu, kde by boli zohľadnené tie veci, ktoré chceme, alebo chcela koalícia vyriešiť. No, naše slová ani tu neboli vypočuté.

Ja sa pamätám v tejto sále, žiaľbohu, hlavne, čo sa týka koalície, je veľmi málo poslancov, ktorí sa aktívne zapojili do prerokovania novely zákona o sociálnom poistení a o dôchodkovom sporení v roku 2003 a neuznajú si to, pretože si to nemôžu uznať, ale vtedy opozícia, koalícia rokovali spolu a veľká novela, ktorá prišla na rokovanie parlamentu v apríli 2006, bola prijatá konsenzom všetkých parlamentných strán, ktoré boli v Národnej rade. Môžete sa na to pozrieť. To vám nemôžem dokázať, že sa toho zúčastnila aj opozícia, ale hlasovanie máte k dispozícii všetci. Uvidíme, čo nás čaká v tej veľkej novele, a uvidíme, či hlas ľudu je pre súčasnú koalíciu dôležitý, pretože podľa toho, že táto petícia občanov sa dostala na rokovanie Národnej rady ako posledný bod programu, myslím si, že hlas ľudu nie je dôležitý.

Na záver by som chcela poukázať na to, aké dôležité je myslieť v horizonte viac ako jedno volebné obdobie. Hlavne, ak ide o takú háklivú a komplikovanú vec, ako je dôchodková reforma. Všetky zmeny, ktoré sú navrhované v týchto novelách a hlavne, ktoré boli navrhované na začiatku hneď po nastúpení tejto vlády išli do horizontu roku 2010. Dlhšie ste už nerozmýšľali. Išlo to do horizontu tejto vlády, hoci zodpovedná vláda nemyslí len na súčasnosť, ale aj na budúcnosť.

Keď sme my prijímali dôchodkovú novelu, teda dôchodkovú reformu, ale nielen dôchodkovú, ale aj daňovú, tak sme tieto reformné zákony prijímali preto, lebo sme mysleli aj na budúce generácie. Minulý týždeň zhodou okolností tu bola delegácia francúzskych poslancov, prijímali sme ich, ja som sa zúčastnila ich prijatia v slovensko-francúzskej skupine.

Poslanci, ktorí tu boli, boli to jednak poslanci, a jednak senátori sa nám poďakovali, opozície tam bolo menej ako koalície, za tie reformy, ktoré Slovenská republika urobila v minulom volebnom období. Poďakovali sa nám za tie hospodárske výsledky, ktoré Slovenská republika dosiahla, a keď som ja niekedy na sklonku minulého roka alebo na jar hovorila o tom, čo tieto reformné zákony, hlavne dôchodkový zákon priniesol a prinesie do budúcnosti, ja som poukazovala aj na tie nepokoje, ktoré sú v západnej Európe, vtedy konkrétne Nemecko, Rakúsko a Francúzsko a okrem iného som spomenula, že vtedy bol novozvolený pán prezident Sarkozy, aké reformy chce spraviť a akými volebnými sľubmi vyhral a tie sľuby chce splniť. Viem, lebo ja sa na to pamätám, aký tu bol smiech z radov koalície. Pozrite sa na to, aké reformy je nútené prijímať Francúzsko.

My sme tieto zákony už prijali, mali sme dostatok času alebo pevne sme verili, že budeme mať dostatok času na to, aby sme tieto zákony vylepšili, počkali si rok, dva a chceli sme zistiť, kde nás tá v úvodzovkách "topánka tlačí". Ale vy ste tieto reformné zákony zmenili bez toho, aby pre niekoho priniesli úžitok.

Možno, že priniesli úžitok pre hŕstku súčasných dôchodcov, pre hŕstku tých, ktorí dostali vianočný dôchodok. Nemáme nič proti vianočným dôchodkom, hlasovali sme za to aj my. Nazdávame sa, že to bol nesystémový krok a musím to zdôrazniť aj tu a myslím si, že pri všetkých vystúpeniach treba povedať, že ale vianočný dôchodok nedostali vdovy, vdovci a siroty a podľa vyjadrenia vlády preto, lebo neparticipovali na tomto systéme, a nielen vdovy, vdovci a siroty, ale ani tí, ktorí majú najnižšie dôchodky, tzv. sociálne dôchodky, ktoré sú jediným zdrojom príjmu.

Winston Churchill povedal, že politika od štátnika odlišuje to, že kým politik myslí na jedno volebné obdobie, štátnik aj na budúcu generáciu. Tí, ktorí prijímali reformné zákony v minulom období sa zachovali ako štátnici. Vy sa pokúšate správať ako politici, ale nejako vám to nejde.

Skúsme preto, koalícia aj opozícia, v tomto duchu v otvorených bodov petície nájsť spoločný konsenzus, hlavne pokiaľ ide o zachovanie v súčasnosti platnej výšky odvodov a o nepresadzovanie takých zmien v podmienkach dôchodkového sporenia, ktoré by boli v neprospech sporiteľov, v záujme budúcich dôchodcov, čiže nás všetkých. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami sa prihlásili pani poslankyňa Vaľová, Miššík, pán poslanec Dzurinda, Slafkovský, Belásová, Madej, posledný pán poslanec Fronc. Končím možnosť ďalších prihlášok. Ešte pani poslankyňa Nachtmannová. Končím možnosť ďalších prihlášok. Ako prvá bude hovoriť pani poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať, že pani Klára Sárközy tu zhrnula všetko, podľa mňa nielen čo sa týka petície a druhého piliera.

Chcela by som v prvom rade ale povedať, že aj my si vážime a určite aj ministerstvo práce, sociálnych vecí aj tých občanov, ktorí sa podpísali pod túto petíciu. Aj z toho dôvodu chcem povedať, že pani ministerka by sa určite zúčastnila na prerokovaní tejto petície, je však na služobnej ceste, ale má zástupcov ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorí sú na balkóne.

Dúfam, že som všetkému dobre rozumela, lebo pani Klára Sárközy má trošku takú lámavú slovenčinu, tak mám niekedy problém rozumieť tomu, čo hovorí. (Reakcie v pléne.) Ale chcela by som povedať, že za osem rokov, ale viete, aj mňa upozorňujú, keď niečo poviem ináč, nespisovnejšie, no, chcela by som povedať, že za osem rokov ste mali možnosť všetky tieto veci, o ktorých rozprávate, mohli ste ich uviesť do praxe, ale, bohužiaľ, ani jednu z týchto vecí a ešte viac-menej oveľa viac problémov nastalo po vašej vláde a skončili až na Ústavnom súde.

A ďalej by som chcela povedať, že pán predseda Paška má povinnosť petíciu preskúmať, potom ju prideliť výborom na prerokovanie. Nie je to taký jednoduchý proces.

A takisto ešte opäť spomeniem, že tie dámy, ktoré tu tak obhajujú petíciu, všetky nie sú v tom druhom pilieri, to som aj povedala, takže je to od nich prinajmenšom farizejské, aby ľuďom toľko tej dobroty dopriali a aby tvrdili to, že netreba meniť pravidlá, ktoré sú.

A takúto poznámku by som si dovolila. Povedali ste, že vláda je sociálne dezorientovaná, naša vláda. No, myslím si, že bývalá vláda bola dobre orientovaná na určité záujmy nejakých finančných skupín a práve preto obhajuje, aby tieto zmeny neprišli do toho druhého piliera. Toľko. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP