Úterý 11. prosince 2007

Deviaty deň rokovania

16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

11. decembra 2007 o 9.00 hodine

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram deviaty rokovací deň 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 16. schôdze požiadali podpredsedníčka Národnej rady pani Belousovová a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marta Damborská a Ľuboš Micheľ.

Podľa schváleného programu pristúpime k prerokovaniu

návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 460).

Spoločná správa výborov je ako tlač 460a.

Návrh uvedie prezident Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky pán Peter Šimko. Prosím ho, aby sa ujal slova. Nech sa páči, pán prezident.

P. Šimko, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR: Ďakujem. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, dámy a páni poslanci, podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predkladá Fond národného majetku v zmysle § 32 ods. 3 zákona návrh na použitie majetku fondu na rok 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b).

Predložený materiál obsahuje návrh doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona a ďalej návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 už podľa citovaného paragrafu.

Prvá časť obsahuje predpokladaný vývoj likvidity fondu v roku 2007, ktorý je základom na zostavenie očakávaného vývoja likvidity fondu v roku 2008. Na základe porovnaní použiteľných finančných prostriedkov a splatných záväzkov do 31. 12. 2007 Fond národného majetku predpokladal, že jeho bilancia ku koncu roku bude prebytková, a to vo výške 5,309 mld. Sk. Časť prostriedkov vo výške 2,8 mld. mala byť v roku 2008 použitá na doplnenie štátnych finančných aktív. Nakoľko valnými zhromaždeniami boli odsúhlasené dividendy pre Fond národného majetku vo väčšom objeme, takmer o 10,86 mld. Sk, ako bol pôvodný predpoklad, požiadalo ministerstvo financií v súlade s dividendovou politikou ich transfer do štátnych finančných aktív ešte v roku 2007. Z uvedeného vyplynula potreba zvýšiť pôvodne schválený celkový rámec na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2007 v pôvodnej predpokladanej výške 36,1 mld. o túto čiastku, čiže o 10,855 mld. Sk. Preto Fond národného majetku pristúpil k vypracovaniu návrhu doplnku č. 1 na použitie majetku fondu v roku 2007. V prípade jeho schválenia bude celkový rámec stanovený na celkovú sumu za rok 2007 vo výške 46,96 mld. Sk. Návrh uznesenia, ktorým vláda schvaľuje použitie majetku Fondu národného majetku, je súčasťou tohto materiálu. Po zapracovaní aktuálnych údajov, ktoré sme mali k dispozícii k 30. septembru 2007, fond očakáva, že bilancia ku koncu roku 2007 bude prebytková, a to vo výške 2,96 mld. Sk. Tieto prostriedky budú v roku 2008 použité na plnenie záväzkov Fondu národného majetku v nasledujúcich obdobiach. Doplnok je vypracovaný tak, aby stanovoval realistický rámec použitia majetku pre rok 2007 spolu s vytýčením priorít a účelnosti a celkové záväzky neboli vyššie ako očakávané alebo príjmy, ktorými môžeme disponovať.

Druhá časť materiálu, ktorý máte predložený, obsahuje návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona. Návrh je, ako som už uvádzal, v tom rozsahu 46,955 670 mld. korún. Je to vyšpecifikované v tabuľke, ktorá je k dispozícii, na strane č. 5.

Tretia časť predloženého materiálu obsahuje bilanciu príjmov a výdavkov fondu pre budúci rok, teda pre rok 2008. V jej úvode sú vyčíslené plánované príjmy, to je ale bez prostriedkov, ktoré som už citoval z predchádzajúceho obdobia, teda z tohto roku. A po ich aktualizácii na základe žiadosti ministerstva financií a ministerstva hospodárstva očakávame, že ich výška dosiahne sumu okolo 18,8 mld. Sk. Pri plánovaní príjmov v roku 2008 vychádzal fond z predpokladu, že k uzavretiu nových zmlúv v nasledovanom období nedôjde. Znamená to, že najvýznamnejšiu časť príjmov Fondu národného majetku budú tvoriť dividendy, a to vo výške 18,7 mld. Sk. Ich výška je závislá od vývoja hospodárenia prirodzených monopolov a spôsobu rozdelenia zisku v týchto spoločnostiach. Tieto príjmy v zmysle dividendovej politiky transferuje ministerstvo financií zo štátnych finančných aktív v súlade s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky. Po zhrnutí možno konštatovať, že celkové zdroje, ktoré Fond národného majetku v roku 2008 očakáva, predstavujú spolu s plánovaným prebytkom z toho roku čiastku vo výške 21,79 mld. Sk.

Ďalej v tejto časti materiálu sú uvedené plánované výdavky fondu, ktoré predstavujú použitie majetku fondu na rok 2008 vrátane použitia majetku fondu v súlade s rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky už v zmysle citovaného § 28 ods. 3 písm. b) zákona. To patrí medzi najväčšie výdavkové položky v roku 2008 a činí to 18,7 mld. Sk. Predpokladáme, že záväzky a rozpočtové výdavky fondu splatné v roku 2008 dosiahnu maximálnu výšku asi 20,2 mld. Sk. Na strane výdavkov najrizikovejšou položkou v zmysle § 30 citovaného zákona sú možné výdavky fondu v súvislosti s prehratými súdnymi spormi. Je zo zákona stanovené, že Fond národného majetku zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, takže nie je presne možné stanoviť ani výšku, ani termín plnenia, záleží na rozhodnutiach súdov Slovenskej republiky.

Na základe porovnania použiteľných finančných prostriedkov a splatných záväzkov Fond národného majetku k 31. 12. 2008 môže predpokladať, že bilancia fondu ku koncu budúceho roku bude prebytková vo výške 1,53 mld. Sk. V prípade nepriaznivého vývoja hospodárskych výsledkov v prirodzených monopoloch, ktorý má za následok nižšie príjmy, dôjde k výpadku zdrojov, čo ovplyvní aj činnosť fondu, aj schopnosť splatiť záväzky aj výdavky.

Štvrtá časť predloženého materiálu obsahuje návrh na použitie majetku Fondu národného majetku v roku 2008 v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) zákona. Návrh, ako som už uvádzal, je predkladaný v rozsahu 18,7 mld. korún a použitie je špecifikované v tabuľke, ktorá je na strane 9 uvedeného materiálu.

Vážený pán podpredseda, dámy a páni poslanci, vychádzajúc z očakávanej bilancie príjmov a výdavkov fondu v rokoch 2007 a 2008 fond odporúča odsúhlasiť rozsah použiteľného majetku podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona o veľkej privatizácii vo výške 46,96 mld. korún pre rok 2007 a 18,7 mld. Sk pre rok 2008.

Schválenie tohto materiálu je podmienené jeho predchádzajúcim prerokovaním vo výkonnom výbore, prezídiu, dozornej rade a následne vo vláde Slovenskej republiky, čo bolo uskutočnené. A bolo to schválené príslušnými uzneseniami. Vláda svojím rozhodnutím zo 17. 10. 2007 tento návrh odporučila na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Vážený pán podpredseda, dámy a páni poslanci, takto tento materiál predkladám.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem. Posaďte sa, prosím, na miesto pre navrhovateľov.

Teraz prosím pána poslanca Milana Reháka, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady ako spoločný spravodajca.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážený pán prezident Fondu národného majetku, kolegyne, kolegovia, predkladám vám spoločnú správu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a druhú časť správy predkladaného materiálu návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 460) v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh na prerokovanie vo výboroch do 21. novembra 2007 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2007 výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku. Ako gestorský výbor určil výbor pre hospodársku politiku.

Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská.

Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali nasledovné stanoviská.

Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu rokoval o návrhu 21. novembra 2007 a prijal k nemu uznesenie č. 216. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 13. novembra 2007 a prijal uznesenie č. 251. Oba výbory vo svojich uzneseniach odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť 1. zmenu rozsahu použitia majetku Fondu národného majetku v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorý dňa 13. decembra 2006 uznesením č. 169 schválila Národná rada Slovenskej republiky vo výške 36,1 mld. Sk, o 10,855 670 mld. Sk v objeme vo výške 46,955 670 mld. Sk, 2. návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo výške 18,7 mld. Sk.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, ktorým bola parlamentná tlač pridelená v súlade s § 79 ods. 4 rokovacieho poriadku, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2007 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe spoločnej správy.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetných náležitostí, ktoré som uviedol, bola schválená uznesením č. 273 z 26. novembra 2007 gestorským výborom.

Súčasne výbor poveril spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhov a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

Pán predsedajúci, to je z mojej strany všetko. Otvorte rozpravu k predmetnému materiálu.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Nikto sa nehlási ústne do rozpravy.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A predpokladám, že asi navrhovateľ nechce hovoriť.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Pokračujeme

návrhom rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008.

Návrh ste dostali ako tlač 461, spoločnú správu výborov máte ako tlač 461a.

Opäť prosím prezidenta prezídia fondu Petra Šimka, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

P. Šimko, prezident Prezídia Fondu národného majetku SR: Vážený pán podpredseda, pán minister, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, predmetom predloženého materiálu je návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008, ktorý v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov predkladá Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky na prerokovanie vláde Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

Návrh rozpočtu nákladov na činnosť fondu na rok 2008 podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona už citovaného o veľkej privatizácii bol zapracovaný do materiálu, ktorý bol predložený predtým, čiže do návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky roku 2008.

Predkladaný materiál bol prerokovaný a schválený v orgánoch Fondu národného majetku. A vláda Slovenskej republiky uvedený materiál uznesením č. 901 zo dňa 17. októbra 2007 zobrala na vedomie a odporučila Fondu národného majetku predložiť návrh rozpočtu nákladov na činnosť fondu na rok 2008 Národnej rade Slovenskej republiky.

Predpokladaný návrh rozpočtu nákladov na činnosť fondu pre rok 2008 je stanovený na nasledujúcich predpokladoch.

Je to na základe prípravy na zavedenie eura v Slovenskej republike, kde v roku 2008 sa Fond národného majetku musí podobne ako aj ostatné orgány a orgány štátnej správy, verejnej správy a iné inštitúcie pripraviť na jeho zavedenie. Z toho vyplýva, že Fond národného majetku bude vstupovať do viacerých zmluvných vzťahov s dodávateľmi, ktorí budú mať znalosti základných kategórií a poznatkov v legislatívnych normách súvisiacich s prechodom na euro.

Ďalším predpokladom je zabezpečenie zmeny, príp. kúpy nového programového vybavenia z dôvodu duálneho oceňovania a duálneho obehu eura od 1. 7. 2008. Predpoklad ďalší, ktorý je v predloženom návrhu, vychádza zo zohľadnenia valorizácie odmien členov orgánov Fondu národného majetku v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.

V ďalšom bode je to zohľadnenie nárokov určených na plnenie, ktoré vyplývajú z prevzatých záväzkov zamestnávateľov v kolektívnej zmluve Fondu národného majetku. Vychádzame aj z možných zmien v zákone o sociálnom poistení, kde sa očakáva, že pracujúci dôchodcovia, a teda to už tento materiál prešiel, takže nie je to takým spôsobom stanovené, ako sme vychádzali z týchto materiálov, ale vychádzame aj z toho, že proste títo ľudia budú odchádzať na základe teraz platného schváleného zákona a bude sa im vyplácať odchodné a odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou.

Ďalším z bodov, na ktorých je postavený rozpočet Fondu národného majetku, je zabezpečenie obmeny vozového parku, ktorý v roku 2008 v siedmich prípadoch dosiahne 5 až 8 rokov prevádzky. Nevyhnutnosť obmeny vozidiel je cieľom zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti vozidiel, zabezpečenia nákladovosti na ich údržbu a prevádzku.

Uvedený materiál bol prerokovaný tak vo výkonnom výbore, prezídiu, ako aj dozornej rade a vo vláde Slovenskej republiky.

Takto tento materiál predkladám, vážený pán podpredseda, dámy a páni poslanci.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán prezident.

Teraz dávam slovo pánovi poslancovi Rehákovi a prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch.

M. Rehák, poslanec: Ďakujem za slovo. Pán podpredseda, pán minister, pán prezident Fondu národného majetku, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008, máme to v tlači 461, v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku ako gestorský výbor k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008 podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s príslušným ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh na prerokovanie vo výboroch do 21. novembra 2007 a v gestorskom výbore do 26. novembra 2007, a to výborom: výboru pre financie, rozpočet a menu a výboru pre hospodársku politiku, ktorý zároveň poveril úlohou gestorského výboru.

Gestorskému výboru do začatia jeho rokovania neoznámili poslanci, ktorí nie sú členmi výborov uvedených v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, svoje stanoviská.

Výbory, ktorým bola pridelená parlamentná tlač na prerokovanie, zaujali nasledovné stanoviská.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh 21. novembra 2007 a uznesením č. 217 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť s tým, že bude zabezpečená účelná úspornosť a hospodárnosť použitia finančných prostriedkov na činnosť Fondu národného majetku.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval návrh 13. novembra 2007 a uznesením č. 252 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, ktorým bola parlamentná tlač pridelená, v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008 schváliť a prijať uznesenie, ktoré je v prílohe tejto správy.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2008 bola schválená uznesením č. 274 z 26. novembra 2007.

Súčasne výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť návrh Národnej rade Slovenskej republiky a spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu a poveril ho právomocami podľa § 79 ods. 5 rokovacieho poriadku.

Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec.

Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, panie poslankyne, páni poslanci, kto sa ústne hlási do rozpravy. Nikto sa nehlási. Končím možnosť prihlášok do rozpravy.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať, nasledujúcim bodom programu je

návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2008.

Návrh ste dostali ako tlač 456, správu výboru pre financie, rozpočet a menu máte ako tlač 456a.

Prosím predsedu rady banky a generálneho riaditeľa Eximbanky Igora Lichnovského, aby návrh rozpočtu uviedol.

I. Lichnovský, generálny riaditeľ Exportno-importnej banky SR: Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2008.

Tento návrh bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 31 zákona č. 80/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe platných vnútrobankových predpisov.

Základným cieľom predkladaného materiálu je ďalšie zintenzívnenie obchodných aktivít zameraných na podporu exportu pri existujúcom ekonomickom potenciáli.

Čiastočne zohľadňuje zámery, ktoré sú obsiahnuté v materiáli Aktualizácia teritoriálnej a komoditnej orientácie podpory exportu, možnosti vyššieho využitia poisťovacej kapacity a optimalizácie podielu cudzích zdrojov na financovaní Eximbanky, ktorý vláda Slovenskej republiky vzala v septembri tohto roku na vedomie.

Vychádzajúc z predchádzajúcich úvah sa v roku 2008 predpokladá podpora exportu v objeme 96,3 mld. Sk, čo je nárast o 4,7 %, v absolútnom vyjadrení 4,3 mld. Sk.

Teritoriálne zameranie podpory exportu v roku 2008 nadväzuje na predchádzajúce obdobia, keď smerovanie podstatnej časti slovenského vývozu bolo na trhy Európskej únie, krajín Spoločenstva nezávislých štátov a ostatných krajín OECD. Popri udržaní súčasnej teritoriálnej orientácie sa zároveň uvažuje s rozšírením obchodných kontaktov do krajín s vysokým potenciálom rastu a vyšším stupňom rizika.

Nárast podpory exportu prostredníctvom úverových produktov je závislý od zdrojového vybavenia. Disponibilný objem z vlastných a zverených zdrojov je v súčasnosti takmer vyčerpaný. Celkové zdroje sa podľa návrhu rozpočtu na rok 2008 plánujú zvýšiť oproti očakávanej skutočnosti v roku 2007 o 540 mil. Sk na sumu 8,2 mld. Sk. V rozpočte na rok 2008 sa uvažuje s rovnakou štruktúrou úverových produktov, ako to bolo v predchádzajúcom roku. Predpokladá sa stabilizácia objemu refinančných úverov, plnšie zapojenie priameho financovania realizované prostredníctvom zmenkových úverov a odkupu pohľadávok prostredníctvom eskontu zmeniek. Bankovými činnosťami by sa mal podporiť export vo výške 67,3 mld. Sk.

V oblasti poisťovacej činnosti návrh rozpočtu predpokladá podporovať export prostredníctvom poistenia obchodovateľných a neobchodovateľných rizík, ponukou súčasných produktov, ale aj rozvojom, príp. modifikáciou nových a zároveň zvyšovanie súčinnosti pri prepojení úverových a poisťovacích aktivít. Eximbanka plánuje kryť upísané riziká z poistenia obchodovateľných a neobchodovateľných rizík vo výške 19,5 mld. až 21 mld. Sk. Uvedené zámery v podpore exportu bankovými a poisťovacími aktivitami návrh rozpočtu predpokladá dosiahnuť celkovým majetkom v objeme 9,28 mld. Sk, čo je nárast o 650 mil. Sk.

Čo sa týka vytvoreného zisku na rok 2008, predpokladá sa vytvorenie zisku vo výške 42,4 mil. Sk, čo je o 12,2 % viacej, ako sa očakáva v roku 2007.

Odporúčam súhlasiť s návrhom rozpočtu Eximbanky na rok 2008. Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Prosím spravodajcu, predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu, pána poslanca Buriana... Nevidím ho tu. Vyhlasujem 5-minútovú prestávku. A poprosím spolupracovníkov z Národnej rady, keby skúsili zohnať predsedu výboru pre financie, rozpočet a menu pána Buriana, aby mohol predniesť spravodajskú správu alebo aby určil zástupcu svojho.

Päťminútová prestávka.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ja sa spýtam: Prosím vás, skúšali ste hľadať pána poslanca? (Odpoveď z pléna.) A kde je? (Odpoveď z pléna.) Nie je.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, súhlasíte, aby sme prikročili k ďalšiemu bodu programu?

Poprosím, keby ste zostali mimo rokovacej sály. A my vás pozveme a potom tak niekde za dverami priateľsky sa porozprávajte s pánom Burianom. Ja mu to poviem aj otvorene.

Tak budeme pokračovať

návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008.

Návrh ste dostali ako tlač 459, spoločnú správu výborov máte ako tlač 459a.

Návrh rozpočtu uvedie generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne pán Bernátek. Pán Bernátek, prosím, poďte predložiť správu.

I. Bernátek, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne: Dobré ráno. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 s výhľadom na roky 2009 až 2011.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 bol predložený do Národnej rady Slovenskej republiky 7. novembra 2007 v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 868, to znamená do piatich pracovných dní od schválenia novely zákona o sociálnom poistení.

Návrh, o ktorom rokuje Národná rada Slovenskej republiky, je zosúladený s návrhom štátneho rozpočtu. Jediná výnimka v tomto smere sa týka platieb poistného na starobné poistenie za poberateľov invalidných dôchodkov, s ktorými návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne nepočíta, kým v návrhu štátneho rozpočtu áno. Táto skutočnosť však nemá vplyv na očakávaný bilančný rozdiel, keďže ide o platby zo základného fondu invalidného poistenia do základného fondu starobného poistenia. Teda o tieto platby sú nižšie príjmy v základnom fonde starobného poistenia a zároveň nižšie výdavky v základnom fonde invalidného poistenia. V návrhu štátneho rozpočtu sú zosúladené aj platby zo štátnych finančných aktív Slovenskej republiky.

Dovoľte mi, aby som v stručnosti uviedol konkrétny vplyv novely zákona o sociálnom poistení na príjmy a výdavky v Sociálnej poisťovni v roku 2008. Na strane príjmov ide o vplyvy, ktoré v úhrne predstavujú sumu 544 mil. Sk, v tom zvýšenie o 6,4 mld. korún a zníženie o 5,9 mld. korún. V sume, o ktorú sa príjmy znižujú, sa prejavuje predovšetkým už spomínaná skutočnosť, že Sociálna poisťovňa nebude platiť poistné na starobné poistenie za poberateľov invalidných dôchodkov, čo predstavuje sumu 5,5 mld. Sk. Na strane výdavkov okrem už spomínaného zníženia v dôsledku neplatenia poistného na starobné poistenie Sociálnou poisťovňou za poberateľov invalidných dôchodkov sa predpokladajú ďalšie úspory spolu vo výške 6,1 mld. Sk. V návrhu sa v súlade s novelou zákona o sociálnom poistení počíta tiež s možnosťou presunu prostriedkov medzi základnými fondmi až do roku 2010. Je v ňom tiež zapracovaná možnosť tvorby správneho fondu v rokoch 2008 a 2009 vo výške do 3,5 % určenej základne, čo je proti pôvodnej tvorbe 2,9 % napr. v roku 2008 viac o 934 mil. Sk. V tejto súvislosti považujem za potrebné upozorniť na skutočnosť, že rozpočtované zdroje tohto fondu v roku 2008 obsahujú určité riziko. To súvisí s predpokladaným dopadom novely zákona o sociálnom poistení, pretože skutočný vývoj sa prakticky nedá presne vykvantifikovať. Ak sa predpoklady o týchto príjmoch nenaplnia, prejaví sa to v znížení tvorby správneho fondu. Z toho dôvodu je rizikových v tvorbe správneho fondu približne 100 mil. korún, s ktorými musí Sociálna poisťovňa narábať veľmi opatrne. Zvýšené zdroje v správnom fonde sa počítajú predovšetkým na zabezpečenie úloh v súvislosti s prechodom na euro a aplikáciou direktívy Európskej únie o výmene informácií, dobudovanie informačnej podpory, zavedenie biznis proces manažmentu. A taktiež sa ráta s posilnením počtu zamestnancov na úseku rozhodovania o dôchodkových dávkach, kde bojujeme s trvalým nedostatkom pracovníkov. Celkove sa v bežnom roku 2008 predpokladajú príjmy vo výške 148,593 mld. korún, z toho príjmy zo štátu finančných aktív Slovenskej republiky vo výške 17,1 mld. Sk a výdavky vo výške 148,041 mld. Sk, čo znamená, že hospodárenie v bežnom roku by malo skončiť prebytkom vo výške 552 mil. Sk. Po zohľadnení prevodu prostriedkov z roku 2007 by celkový bilančný rozdiel v hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2008 mal predstavovať 14,2 mld. Sk.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, záverom si dovoľujem upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v bežnom roku by malo nielen v roku 2008, ale aj v ďalších rokoch skončiť prebytkom.

Na záver. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, keďže návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2008, dovoľujem si vás požiadať o jeho schválenie. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Zaujmite miesto, prosím, pre navrhovateľov, naľavo, nech sa páči.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, predsedovi výboru pre sociálne veci a bývanie, poslancovi Jozefovi Haleckému, aby podal správu o výsledku prerokovania návrhu vo výboroch Národnej rady. Nech sa páči, pán poslanec.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážený pán generálny riaditeľ, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 (tlač 459).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 na prerokovanie v termíne do 21. novembra 2007 týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008. Výbory prerokovali návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 90 z 21. novembra 2007 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 228 z 21. novembra 2007, ktoré súhlasia s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 s tým, že sú rozpočtované predpokladané príjmy a výdavky takto: zdroje celkove 162,230 371 mld. Sk a výdavky 148,040 870 mld. Sk, v tom základný fond nemocenského poistenia 6,081 909 mld. Sk a základný fond starobného poistenia 113,031 985 mld. Sk, základný fond invalidného poistenia 20,229 872 mld. Sk, základný fond úrazového poistenia 1,168 564 mld. Sk, základný fond garančného poistenia 974,827 mil. korún, základný fond poistenia v nezamestnanosti 1,869 840 mld. Sk, správny fond neprekračuje 4,683 873 mld. Sk, resp. sumu odpovedajúcu tvorbe podľa § 168 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v aktuálnom znení zvýšenú o prípadný nevyčerpaný zostatok z predchádzajúceho roka.

Výbor poveril spoločného spravodajcu Jozefa Haleckého predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvoria prílohu správy.

Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č.106 z 26. novembra 2007.

Skončil som.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, kto sa hlási ústne do rozpravy. Nikto sa nehlási. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

A prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej nasleduje

návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008.

Návrh ste dostali ako tlač 462 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 462a.

Prosím predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pána Richarda Demoviča, aby návrh uviedol. Nech sa páči.

R. Demovič, predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre rok 2008.

Príjmy úradu na rok 2008 sú predpokladané v celkovej sume 935 mil. korún. Príjmy sa skladajú z dvoch častí, jednou časťou je zostatok hospodárenia z predchádzajúceho roka a ďalej sú to príjmy bežného roka. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka v sume 478 mil. je tvorený z príspevku zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2008, ktorý poisťovne poukážu úradu do 20. decembra tohto roku. A je to suma 392 mil. korún. Druhou časťou zostatku hospodárenia je zostatok tvorený z predchádzajúcich rokov, najmä z roku 2005. V tomto roku úrad začínal svoju činnosť a postupne rozširoval okruhy jednotlivých odborných činností. Zostatok prostriedkov z týchto rokov úrad sčasti použije v tomto roku predovšetkým na kapitálové výdavky v roku 2008. Rozpočtované príjmy úradu v roku 2008 predstavujú sumu 457 mil. korún, skladajú sa z príjmov úradu z činnosti úradu v sume 15,2 mil. korún, z príjmov z úrokov v predpokladanej sume 600 000 korún a z príjmov príspevkov zdravotných poisťovní na rok 2009, ktoré opäť budú poukázané do 20. decembra budúceho roku. A predpokladaná suma je 441 mil. korún.

Príjmy z činnosti úradu sa skladajú z dvoch položiek. Sú to predovšetkým príjmy z činnosti súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk, ktoré predstavujú náhradu trov za pitvy nariadené podľa Trestného poriadku, za vykonané toxikologické vyšetrenia pre právnické, ako aj fyzické osoby. Ďalej sú to príjmy za chladenie mŕtvych tiel a náhrada za činnosť výučbových základní. Druhou zložkou sú príjmy z administratívnej činnosti. Predovšetkým sú to príjmy z vydávaní rozhodnutí o pohľadávkach na poistnom, za vydávanie povolení a predbežných súhlasov v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z.

Celkové rozpočtované výdavky na rok 2008 sú vo výške 486 mil. korún. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 400 mil. korún. Mzdy tvoria 171,5 mil., odvody z miezd tvoria 58 mil. a na tovary a služby použijeme sumu 171 mil. korún. Kapitálové výdavky vo výške 86 mil. sú určené najmä na dobudovanie informačného systému úradu v sume 16 mil., ďalej, 39 mil. korún je určených na rekonštrukciu súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska v Košiciach a zvyšok 22 mil. korún je určených na zlepšenie technického vybavenia súdnolekárskych pracovísk na Slovensku.

Predpokladaný zostatok hospodárenia k 31. decembru 2008 bude 449 mil. korún. Tento bude tvoriť príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2009, ktorý úrad obdrží v decembri 2008. A predpokladaná suma zhruba 18 mil. korún je prenášaný zostatok hospodárenia z predchádzajúcich rokov.

Rozpočet úradu na rok 2008 bol pripomienkovaný v júli 2007 rezortom zdravotníctva a financií bez rozporov. Všetky pripomienky boli akceptované a zapracované do návrhu rozpočtu. Vláda prerokovala návrh rozpočtu na svojom zasadnutí 11. októbra 2007 a uznesením č. 870 vyslovila súhlas s návrhom. Výbor pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu 14. novembra bez pripomienok a prijal predložené uznesenie jednohlasne.

Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou počas troch rokov svojej činnosti preukázal svoju opodstatnenosť. Za toto obdobie sa ukázalo, že v zákone č. 581/2004 Z. z. bude potrebné rozšíriť niektoré kompetencie úradu, a to najmä v oblasti správneho konania pri vymáhaní dlžného poistného, vymáhaní nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného, a takisto bude potrebné zjednodušiť a zefektívniť celý proces v správnom konaní.

Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu rozpočtu a zároveň ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Prosím, keby ste zaujali miesto pre navrhovateľov.

Teraz žiadam predsedu výboru pre zdravotníctvo pána poslanca Novotného, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 zo 16. októbra 2007 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 21. novembra 2007.

Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí ako gestorsky výbor určil Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade správu výborov o priebehu a výsledkoch rokovaniach o návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu bol predložený v súlade s § 28 ods. 4 zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 581 z roku 2004.

Priebeh a výsledky prerokovania.

Výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a menu prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 dňa 21. novembra 2007. Výbor svojím uznesením č. 229 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad na rok 2008 schváliť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 dňa 14. novembra 2007. Výbor svojím uznesením č. 76 vyjadril súhlas s predloženým návrhom a odporučil Národnej rade návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 schváliť s tým, že sa rozpočtujú príjmy vo výške 935,138 mil. Sk a výdavky vo výške 486,11 mil. Sk.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorsky výbor rokoval dňa 27. novembra 2007. Výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 schváliť.

Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2008 odôvodnil na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pán Richard Demovič a poveril spoločného spravodajcu výborov Viliama Novotného predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Výbor predkladá návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou spoločnej správy. Dámy a páni, máte to priložené v spoločnej správe. O tomto návrhu uznesenia budeme potom pri hlasovaní hlasovať.

Ďakujem pekne za pozornosť, skončil som.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP