Středa 5. prosince 2007

Šiesty deň rokovania

16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

5. decembra 2007 o 9.00 hodine

 

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Dobré ráno, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram šiesty rokovací deň 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Stanislav Janiš a pán poslanec Ján Zvonár. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Jozef Šimko.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem vás informovať, že na včerajšom poslaneckom grémiu bolo na žiadosť podpredsedu vlády Slovenskej republiky pána Dušana Čaploviča dohodnuté preloženie prerokovania vládnych návrhov zákona, ktorým je predkladateľom nazajtra, t. j. na štvrtok 6. decembra o 9.00 hodine, z dôvodu jeho zahraničnej pracovnej cesty. Ide o body 21 a 22 už schváleného programu rokovania.

Podľa schváleného programu teraz pristúpime k prvému čítaniu o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 489. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte v rozhodnutí č. 493.

Teraz prosím pána ministra financií Slovenskej republiky Jána Počiatka, aby vládny návrh zákona uviedol. Nech sa páči, pán minister, máte slovo.

J. Počiatek, minister financií SR: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, návrh zákona predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 schváleného uznesením vlády č. 10 z 10. januára 2007, podľa ktorého bola prijatá úloha predložiť v mesiaci október na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom navrhnutých zmien je vytvorenie predpokladov pre ďalší rozvoj systému Štátnej pokladnice ako moderného nástroja pre riadenie verejných financií v Slovenskej republike. V rámci sledovania tohto cieľa sú zmeny zákona navrhnuté v týchto oblastiach:

- umožniť pružnejšie zapojenie nových klientov do systému Štátnej pokladnice na báze dobrovoľnosti o subjekty zriadené osobitým zákonom,

- umožniť dobrovoľných klientom využívať produkty a služby Štátnej pokladnice a plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona primerané postaveniu týchto klientov,

- definovanie postupu realizácie výdavkov mimo rozpočtových zdrojov klienta, ktorým je Fond národného majetku.

Návrh novely zákona otvára priestor na získanie ďalších potenciálnych finančných zdrojov, ktoré bude možné efektívne a účelne využiť na priebežné krytie schodku štátneho rozpočtu a zníženie štátneho dlhu. Za účelom umožnenia zapojiť niektorých dobrovoľných klientov do systému Štátnej pokladnice je potrebné legislatívne upraviť aj iné právne normy, na základe ktorých boli tieto subjekty zriadené.

Vládnym návrhom novely zákona sa zároveň klientovi Štátnej pokladnice, Fondu národného majetku upravuje postup pri realizácii výdavkov z mimorozpočtových zdrojov, ktorý dosiaľ v zákone nebol upravený, čo v praxi spôsobovalo nejednoznačný výklad zákona v tejto oblasti.

Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov, odporúčam schváliť.

Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie, rozpočet a menu, pánovi poslancovi Jozefovi Ďuračkovi. Nech sa páči, pán poslanec.

J. Ďuračka, poslanec: Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení páni ministri, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 489), ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu.

Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.

Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že uvedený návrh spĺňa z formálno-právnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku.

Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, preto sa chcem opýtam, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy k tomuto bodu neprihlásil nikto. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne a vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej budeme pokračovať druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 398 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 398a.

Prosím pána ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Jána Kubiša, aby odôvodnil tento vládny návrh zákona. Nech sa páči, pán minister.

J. Kubiš, minister zahraničných vecí SR: Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, najskôr by som chcel poďakovať za všetky pripomienky, ktoré boli predložené pri prerokúvaní tohto vládneho návrhu zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Musím povedať, že prispeli k dobrej diskusii a každá takáto diskusia nám pomáha, aby sme si vyjasnili ďalej svoje názory a prípadne skorigovali aj svoje zámery.

Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z augusta 2006 "vláda Slovenskej republiky vytvorí nevyhnutné finančné, legislatívne a organizačné podmienky pre efektívne poskytovanie rozvojovej pomoci v súlade s cieľmi zo svojej zahraničnej politiky a pre postupné zvyšovanie objemu cielenej rozvojovej pomoci vybraným krajinám Balkánu, rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám". Koniec citátu.

Medzi dôležité prvky pre zefektívnenie poskytovania slovenskej rozvojovej pomoci patria dobré fungovanie Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, prijatie zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci, kontinuálne zvyšovanie objemu prostriedkov rozvojovej pomoci, osobitne jej bilaterálnej časti, i dobrá spolupráca s partnerskými a donorskými krajinami, pochopiteľne k tomu patrí aj dobrá spolupráca so všetkými tými, ktorí vstupujú do tohto procesu vnútroštátne, vrátane s mimovládnymi organizáciami.

Návrh zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vytvára dlhodobý právny rámec pre poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, čo nám pomôže aj k väčšej transparentnosti Slovak at.

Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci znamená základný politický konsenzus zo slovenskej rozvojovej pomoci. Zákon upravuje aj postavenie a úlohy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky ako koordinátora oficiálnej rozvojovej pomoci iných ústredných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti poskytovania rozvojovej pomoci. Týmto zákonom sa navrhuje upraviť postavenie a pôsobnosť Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc a spoluprácu, ktorá administratívne zabezpečuje realizáciu bilaterálnej časti slovenskej rozvojovej pomoci, rozvojových programov a rozvojových projektov, projektov humanitárnej pomoci a projektov rozvojového vzdelávania. Zákon tiež dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o kompetencii MZV v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci, tým sa vytvára právny rámec pre pôsobnosť, ktorú ministerstvo fakticky už niekoľko rokov vykonáva.

Som presvedčený, že tento zákon nám pomôže zefektívniť poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a vytvoriť podmienky na dôsledné plnenie medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti, ktorej dôležitosť neustále narastá.

Ďakujem vám za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Dávam slovo spoločnému spravodajcovi zo zahraničného výboru pánovi poslancovi Jurajovi Horváthovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči.

J. Horváth, poslanec: Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 398) podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2007 č. 561 pridelila vládny návrh týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport a Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 spoločne s odporúčaním schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Pani predsedajúca, ďakujem a prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, preto sa chcem spýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok do rozpravy a zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú. Zároveň prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej budeme pokračovať druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 413 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 413a.

Teraz prosím pána ministra vnútra Slovenskej republiky a podpredsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, aby vládny návrh zákona odôvodnil.

Vyhlasujem päťminútovú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Takže budeme pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon som už uviedla, prosím teraz pána podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, aby odôvodnil tento vládny návrh zákona.

Nech sa páči, pán minister.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, k tomuto zákonu sa stretávame v druhom čítaní. Myslím si, že to odôvodnenie je totožné.

Hlavným dôvodom na vypracovanie tohto návrhu je vytvorenie legislatívnych predpokladov na vydávanie nových dokladov, ktoré budú obsahovať biometrické údaje v súlade s nariadením Rady Európskej únie. Biometrické údaje majú byť na základe nariadenia Rady Európskej únie obsiahnuté v cestovných dokladoch a pozostávajú z podoby tváre, tzv. digitálnej mapy tváre, a odtlačkov prstov. Prvý biometrický údaj, podobu tváre, budú obsahovať cestovné doklady od účinnosti navrhovaného zákona a druhé, to znamená odtlačky prstov, by bolo potrebné zaviesť do 29. júna 2009 s tým, že sa predpokladá jeho skoršie zavedenie, a to hneď, ako na to budú vytvorené technické podmienky.

Využil by som tento priestor, aby som vás informoval, že vlastne v týchto chvíľach dochádza na Slovensko prvá dodávka biometrických pasov s tým, že hneď po začiatku roka začneme biometrické pasy s prvým údajom vydávať. Pôvodný zámer bol vydávať obidva biometrické údaje, ale došlo práve k omeškaniu na strane Únie, kde stále nie je presne zadefinovaný ani nie tak samotný biometrický údaj, ako aj technológie, ktoré budú tieto biometrické údaje čítať. Takže budeme musieť ešte chvíľu počkať, než sa Európska únia ujednotí aj na technológiách pre druhý biometrický údaj. Ale už som zaregistroval, že niektorí občania chcú mať len jeden biometrický údaj a nechcú mať odtlačky, niektorí zasa chcú mať dva biometrické údaje, takže vlastne bude celý čas na výber pri vydávaní pasov.

Ďakujem pekne za podporu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Mariánovi Kovačócymu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo.

M. Kovačócy, poslanec: Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 552 zo dňa 16. októbra 2007 pridelila vládny návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.

Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s uvedenými pozmeňujúcimi návrhmi a pripomienkami. Tieto máte obsiahnuté v spoločnej správe, ktorú ste dostali.

Gestorský výbor odporúčal o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 13 hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 114 na jej 27. schôdzi.

Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadne písomné prihlášky, preto sa chcem opýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Gabura. Uzatváram možnosť podania ústnych prihlášok.

A pán poslanec Gabura má slovo. Nech sa páči, pán poslanec.

P. Gabura, poslanec: Vážená pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne, ja by som mal len jeden malý pozmeňujúci návrh, nakoľko tento zákon o cestovných dokladoch uvádza jeden fakt, ktorý nie je nikde legislatívne definovaný, a to je identifikačné číslo.

Po konzultácii s odborníkmi, ktorí ma upozornili, že takáto legislatíva sa pripravuje, som sa troška hlbšie pozrel do materiálov, ktoré sa týkajú práve tohto bodu. (Reakcia z pléna.) Prepáčte, ale uviazol som v zápche.

Prosím vás pekne, v stručnosti. Rodné číslo bol odjakživa veľký problém. V roku 1995 sme evidovali zhruba 60-tisíc duplicitných rodných čísiel, potom sa to troška prefiltrovalo a o 3 roky neskôr pokleslo toto číslo na 30-tisíc. V súčasnosti ale stále evidujeme zhruba 7-tisíc duplicít, takže si myslím, že so samotným identifikátorom aj so samotnou špecifikáciou rodného čísla treba urýchlene popracovať.

Takisto si myslím, ale napriek tomu, že tento pojem, ktorý uvádza navrhovaný zákon, a to konkrétne v § 5 ods. 1 písm. c) rodné číslo, že "cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa: rodné číslo alebo identifikačné číslo".

Takže môj návrh, veľmi stručný, je, aby sme vyňali slovíčko "identifikačné číslo", nakoľko zákon o identifikačných číslach neexistuje. Identifikačné číslo nie je nikde pojmované a mám zato, aby naša legislatíva obsahovala len veci, ktoré existujú a sú reálne. Môj pozmeňujúci návrh teda znie nasledovne: navrhujem v § 5 ods. 1 písm. c) a v nasledujúcom texte zákona vypustiť slovo "identifikačné číslo".

Odôvodnenie: Náš právny poriadok neobsahuje pojem identifikačné číslo.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Gaburu sa neprihlásil nikto. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Zároveň vyhlasujem rozpravu za skončenú, keďže pán poslanec Gabura bol jediný, ktorý sa prihlásil do rozpravy. Chce k jeho vystúpeniu zaujať stanovisko navrhovateľ, pán minister? Nie. Pán spoločný spravodajca? Tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Ďalej budeme pokračovať druhý čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vládny návrh zákona ste dostali pred prvým čítaním ako tlač 408 a spoločnú správu výborov máte ako tlač 408a.

Prosím znovu pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka o odôvodnenie vládneho návrhu zákona. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, hlavným cieľom predloženej novely zákona o azyle je zabezpečenie transpozície procedurálnej smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky. V súvislosti s týmto cieľom sa upravujú niektoré inštitúty v procese rozhodovania o žiadosti o udelenie azylu, resp. o udelenie doplnkovej ochrany, najmä dôvody na zamietnutie žiadosti o udelenie azylu ako neprípustnej alebo ako zjavne neopodstatnenej, predvolávanie žiadateľa na pohovor a jeho vykonávanie, vykonávanie lekárskych vyšetrení a spolupráce s úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov. To znamená, predovšetkým táto novela upravuje hlavne procedurálne otázky vybavovania azylovej problematiky.

Ďakujem a dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán minister.

Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre obranu a bezpečnosť pánovi poslancovi Jánovi Richterovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru. Takže zastúpi ho pán poslanec Kovačócy, nech sa páči, pán poslanec.

M. Kovačócy, poslanec: Vážená pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte mi, aby som prečítal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to tlač 408.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 551 zo 16. októbra 2007 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.

Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku NR SR. Všetky Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré rokovali o uvedenom vládnom návrhu zákona, súhlasili s vládnym návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré máte uvedené v spoločnej správe, ktorú ste dostali.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 113 na jeho 27. schôdzi.

Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostala žiadnu písomnú prihlášku, preto sa chcem opýtať, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ústne sa do rozpravy prihlásil pán poslanec Lipšic, pani poslankyňa Žitňanská a pani poslankyňa Tóthová. Ešte niekto? Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

A slovo má pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán minister, milé kolegyne, vážení kolegovia, po vypočutí si úvodného slova a správy spravodajcu sa zdá, že je to vlastne len procesný zákon, nič vážne tam nie je, ale niečo vážne tam predsa len je. Trošku zadnými dverami, trošku nesúvisiace, trošku cez výbor, ale vážne.

Vlastne je tu návrh zlikvidovať vojenské súdy v tomto návrhu, v spoločnej správe. Je tu návrh zlikvidovať vojenské súdy, ale nie priamo, otvorene. Dáme návrh do parlamentu, prejde pripomienkovým konaním, vyjadrí sa vojenská justícia a slobodne zvolený parlament rozhodne. Nie! Zadnými dverami, najlepšie tak, aby nikto o tom nevedel.

Ak si pozriete bod 4 spoločnej správy, tak sa navrhuje, aby v Trestnom poriadku, ktorý je zároveň otvorený, aj keď nemusí byť, lebo je veľká novela pripravená - a sudcovia už sem-tam podľa novely návrhu Trestného zákona už aj idú, čo je zvlášť vtipné, pokiaľ by to neohrozovalo bezpečnosť našich ľudí -, tak v tejto novele, v tomto návrhu novely sa vypúšťa spod jurisdikcie vojenskej justície "príslušníci policajných zborov". Keď, a boli ste tu vtedy aj vy, pán minister ako poslanec, keď sa prerokúvali trestné kódexy, ja som povedal veľmi otvorene, vojenská justícia má zmysel vtedy, keď rozšírime jurisdikciu aj na policajtov. Pretože v situácii, keď máme čisto profesionálnu armádu, nemá zmysel, aby bola vojenská justícia len pre 20-tisícovú armádu. A vtedy pred dvomi rokmi tento návrh prešiel. A skúsenosti sú dobré. Mám tu aj štatistiky, ako vybavuje vojenská justícia obžaloby podané na príslušníkov Policajného zboru. V zásade bez akýchkoľvek prieťahov.

Možno si spomínate prípady aj v minulosti, teraz budem hovoriť o vojakoch, keď ešte neboli policajti v jurisdikcii vojenskej justície, prípad usmrtenia pani Balážovej. Bol to vlastne útok s rasovým motívom v tom čase a jeden z páchateľov bol v tom čase vojak v činnej službe. Tým pádom on bol obžalovaný na vojenskom súde, ostatní na civilných súdoch. Ten vojak bol odsúdený oveľa skôr, oveľa rýchlejšie a spravodlivo. Ak bude záujem, tak, samozrejme, tie štatistiky rád uvediem.

Ale chcem povedať závažnú vec. Naozaj o tomto budeme rokovať v nesúvisiacej novele zákona o azyle? Hovorili sme o tom, aká má byť čistá legislatíva, a priznáte asi aj vy, že? Tento návrh spoločnej správy nemá nič spoločné s vaším vládnym návrhom. Nič spoločné! Nič spoločné.

Po prvé preto navrhujem, aby sa o bode spoločnej správy 4 hlasovalo samostatne.

Chcem povedať, že prečo sme zvažovali, aby vojenská justícia mala v jurisdikcii aj policajtov. A samozrejme, že aj terajší minister vnútra bol na pochybách, ale potom prevážil princíp, prevážil princíp, že kvôli disciplíne aj v Policajnom zbore je to lepšie. A dôvod je pomerne prostý. Dnes alebo dodnes sme mali, do konca roka máme 45 okresných súdov a okresných prokuratúr. Teraz ich bude trošku viac, v poriadku. A, samozrejme, z povahy svojej činnosti policajti prichádzajú do kontaktu s miestnymi prokurátormi a s miestnymi sudcami, najmä keď je taký malinký okres, ako budú Bánovce alebo niektoré ďalšie. A preto, aby sa tie väzby pretrhli, sme navrhli a parlament schválil, aby policajti boli pod jurisdikciou vojenskej justície. Pretože vojenských prokuratúr a vojenských súdov sú len tri. A musím povedať, ja som mal možnosť pred 10 rokmi slúžiť na Vojenskej prokuratúre v Prešove, a hovorím to, aby ma niekto neobvinil z konfliktu záujmov, ale myslím si, že vojenská justícia funguje dobre a páchateľov, ktorí spadajú pod jej jurisdikciu, stíha vojenská prokuratúra a posudzujú vojenské súdy spravodlivo.

Ale chcem povedať, že ak vláda má záujem zrušiť vojenské súdy a vojenskú prokuratúru, tak nech príde do parlamentu s návrhom zákona... (Reakcia z pléna.) Ja viem, ale sa k tomu nikto nevyjadril, tak sa vyjadrujem k tomu ja. Tak nech príde do parlamentu s návrhom zákona a diskutujme o tom a zavolajme na ústavnoprávny výbor a branno-bezpečnostný výbor vojenských sudcov, vojenských prokurátorov, prezidenta Policajného zboru, vás, pán minister, ministra spravodlivosti a diskutujme, o tom je parlament. Ale robiť takúto formu "gaťafalšu", že v spoločnej správe dáme niečo, čo nijako nesúvisí s návrhom zákona, to považujem za neakceptovateľné.

Zároveň mám pozmeňujúci návrh, aby sa vôbec čl. 4 Trestný poriadok z navrhovaného zákona vypustil. Tento návrh, teda čl. 4 sa vypúšťa. Dávam aj pánovi spravodajcovi.

V zásade vláda, ministerstvo spravodlivosti pripravuje veľkú novelu Trestného poriadku a nie je vhodné, aby sme kódexy, to znamená, to je obsahovo to, čo tam ja nespochybňujem zvlášť, ale nech to je zapracované vo vládnej novele Trestného poriadku, ktorá to inak zapracovala. Pôvodne vládny návrh novely v pripomienkovom konaní to mal. Potom pán poslanec z HZDS Kovarčík predložil pozmeňujúci návrh do Trestného poriadku o vojenskej justícii a zrazu ministerstvo povedalo, že to je chyba, pardon, nech to zostane v tej, čo je v parlamente. Tak nerobme z toho cirkus! Nerobme z toho cirkus.

Čiže navrhujem, aby sa naozaj kódexy, základné naše kódexy neotvárali, ak to nie je nevyhnutné, v iných novelách zákonov, aj súvisiaca úprava v tomto prípade. Ale pokiaľ v januári príde novela Trestného poriadku do parlamentu - a predpokladám, že príde -, alebo vo februári, tak nech sa táto úprava do nej premietne, ja voči nej obsahovo, opakujem, nenamietam. Ale otvárať Trestný poriadok v inom zákone takýmto spôsobom považujem za neakceptovateľné z hľadiska čistoty legislatívy. Prišiel aj vinník pán poslanec Kovarčík.

Takže navrhujem, milé kolegyne, vážení kolegovia - dobrý deň -, aby sme vypustili čl. 4 z návrhu zákona a v každom prípade, aby sa osobitne hlasovalo o bode 4.

Opakujem, ja veľmi rád budem diskutovať aj s pánom poslancom Kovarčíkom, ak príde návrh zrušiť vojenské súdy a vojenskú prokuratúru, ale diskutujme o tom, nech vláda príde do parlamentu a povie, chceme ich zrušiť - to je férový postup. Ale nie taký postup, aký ste, pán poslanec, zvolili vy. To nie je férový postup. Ani odvážny. To je postup proste poza bučky.

A preto naozaj, ak o takej vážnej téme chceme hovoriť, vojenská justícia má na Slovensku tradíciu, dlhoročnú tradíciu a je neúctivé, neúctivé k veľmi odvážnym, slušným, kompetentným vojenským sudcom a vojenským prokurátorom takýmto spôsobom s nimi v parlamente naložiť. Preto vás chcem poprosiť mimo straníckych mantinelov, že ak chceme túto tému riešiť, riešme ju otvorene, riešme ju vládnym návrhom zákona, ale nie takto pokútne. Nie takto pokútne. Každý má šancu sa vyjadriť. Dajme šancu sa vyjadriť, ak taký návrh príde, aj vojenským sudcom a vojenským prokurátorom. Ich služba našej vlasti, a dlhoročná, si to zaslúži. Minimálne to si zaslúži.

A preto vás chcem požiadať, aby sme tento návrh v spoločnej správe neschválili.

Ďakujem, pani predsedajúca.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán poslanec. S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Lipšica sa prihlásila pani poslankyňa Tóthová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A slovo má pani poslankyňa Tóthová, nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Dovoľte, aby som vo faktickej poznámke reagovala na pána poslanca Lipšica, nie na obsah, na svoj názor má právo, ale na spôsob, akým to znovu urobil. Hovoriť, že neúctivé je niečo a druhého označiť za navrhovateľa svojho názoru s parlamente, na čo má každý poslanec právo, a označiť ho v tejto súvislosti za vinníka, pán poslanec, toto je neúctivé.

Ja si myslím, že vy ste už tu viackrát prekročili Rubikon určitých pravidiel, ktoré dlhé roky ako pravidlá za slušnej vzájomnej komunikácie boli vžité, a vy tu, žiaľ, vnášate spôsoby, ktoré nie sú hodné tejto ctenej snemovne. Svojho kolegu za to, že má iný názor ako vy, označiť za vinníka, je úplne nenáležité, pán kolega, pretože vy nie ste ani trestným sudcom, ani prokurátorom, ktorý sa môže vyjadrovať o svojom kolegovi takto. Môžete povedať, že s jeho návrhom nesúhlasíte. Prosím, na to máte právo. Ale označiť ho za vinníka, tak, nehnevajte sa, to je trošku silná káva vzhľadom na váš aj vek a vek toho a dlhoročné pôsobenie, na koho ste takto sa vyjadrili.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Na faktickú poznámku bude reagovať pán poslanec Lipšic, nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Pani poslankyňa, pán poslanec Kovarčík je vinený za to, že ten návrh je v spoločnej správe. Ako vidíte, stále tu sedí, nie je vo väzení, čiže ťažko som to mohol v trestnoprávnom zmysle myslieť. Nevedel som, že ste taká útlocitná. Ale chcem povedať, že, chcem povedať, že som prekvapený, že v zásade obhajujete taký postup ako bývalá podpredsedníčka pre legislatívu, ako bývalá ministerka spravodlivosti, postup, aby sa v zákone o azyle upravila nijako nesúvisiaca vec, nijako nesúvisiaca vec v trestnom kódexe, a to nielen vo vládnom návrhu, ale v druhom čítaní v parlamente. To naozaj toto chcete obhajovať a zachovať si (reakcia z pléna) a zachovať si proste minimálne formu? Naozaj, ak diskutujme, diskutujme o vojenskej justícií otvorene aj na našom výbore, aj v pléne. Nemám s tým problém. Ale dajme šancu sa vyjadriť tým, ktorí vo vojenskej justícii, ktorí vojenskej justícii venovali celý svoj život. To nie sú ani sympatizanti HZDS, ani KDH, to sú proste mnohí slušní, poctiví vojenskí sudcovia, vojenskí prokurátori. O to mi ide, o nič viac.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Žitňanská, po nej sa pripraví pani poslankyňa Tóthová. Nech sa páči, pani poslankyňa.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vystúpim veľmi krátko, pretože obsahovo sa vlastne chcem stotožniť s tým, čo povedal môj predrečník pán poslanec Lipšic. Cítim potrebu to povedať, aby bol zrejmý môj postoj a postoj SDKÚ - DS k tejto veci.

Tiež chcem povedať, že k samotnému návrhu novely zákona o azyle nemám žiadne, žiadne zásadné výhrady. Chcem sa vyjadriť k čl. III bodu 4 spoločnej správy, kde sa pripájam k tomu, aby tento bod bol vyňatý na osobitné hlasovanie, a chcem k tomu povedať dve poznámky veľmi krátko.

Po prvé som presvedčená o tom, že nie je dobré, keď sa kódexy menia cez články dva, tri, štyri, niekedy je to nevyhnutné, v tomto prípade to nevyhnutné nie je. Preto podporujem aj pozmeňujúci návrh pána poslanca Lipšica, aby čl. IV ako taký, to znamená, novela Trestného poriadku bola vypustená z tohto návrhu zákona.

Zároveň chcem povedať, že nie je dobré a pokiaľ to nie je nevyhnutné, tak by sa nemalo podporovať, aby nesúvisiace otázky boli riešené pozmeňujúcimi návrhmi v rámci druhého čítania.

A po tretie k meritu veci, pokiaľ ide o návrh zúžiť osobnú pôsobnosť vojenských súdov. Myslím si, že pán poslanec Lipšic vysvetlil dôvod, prečo v minulom období bola zmena urobená, prečo do pôsobnosti vojenských súdov boli dané aj ostatné ozbrojené zbory. Ja som presvedčená, že ten argument, argument pretrhnutia miestnych väzieb pri rozhodovaní o trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zborov je namieste, a som presvedčená o tom, že toto riešenie je dobré. Chcem ale povedať zároveň, že debata o budúcnosti vojenských súdov je legitímna, ale nedomnievam sa, že takýmto spôsobom, návrhom v rámci druhého čítania, pretože ide o systémovú, organizačnú zmenu. Je to zásah do organizácie justície a domnievam sa, že takýto zásah do organizácie justície ako takej by mal prísť riadne ako návrh vlády prerokovaný v rámci pripomienkového konania a prerokovaný na vláde. Inými slovami, ak pán minister Harabin si myslí, že treba zrušiť vojenské súdy, treba, aby minister spravodlivosti takýto návrh dal do pripomienkového konania, aby sa k tomu každý mal možnosť vyjadriť, nech o tom rozhoduje vláda a potom následne v riadnom legislatívnom procese parlament.

Svoj názor som povedala, ja si myslím, že to riešenie, ktoré je dnes, je dobré, ale opakujem, debata je legitímna, pokiaľ je legitímnym spôsobom nastolená.

Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP