Úterý 27. listopadu 2007

Prvý deň rokovania

16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

27. novembra 2007 o 13.12 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále. Chcem sa ospravedlniť, ale vzhľadom na to, že 15. mimoriadna schôdza sa predsa len trošku pretiahla, začíname rokovanie 16. schôdze s niekoľkominútovým oneskorením. Ešte raz sa za to ospravedlňujem. Poprosím vás, aby ste všetci zaujali svoje miesta, aby sme mohli otvoriť rokovanie 16. schôdze.

Poprosím vás, aby sme sa teraz pred otvorením rokovania prezentovali.

(Prezentácia.) Prítomných je 99 poslancov. Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.

Na 16. schôdzi, ktorú sme otvorili, budú overovateľmi páni poslanci Tibor Glenda a Imre Andruskó. Náhradníkmi budú pani poslankyňa Ľudmila Mušková a pán poslanec Peter Markovič.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní na dnešnom dni požiadali pán poslanec Peter Dubravay, pán poslanec Zsolt Simon a pán poslanec Štefan Zelník.

Navrhnutý program schôdze ste dostali do lavíc. Ešte skôr, ako dám slovo poslancom, ktorí chcú navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu, chcem uviesť, že stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu k návrhu zákona o štátnom rozpočte uvedie jeho predseda a návrhy rozpočtov príslušných inštitúcií uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli tieto materiály uviesť, je potrebný váš súhlas, navrhujem, aby sme schválením programu 16. schôdze umožnili vystúpiť a dali súhlas. Samozrejme, pokiaľ nebude z vašej strany predložený iný návrh.

Teraz vás požiadam, aby ste tí, ktorí máte návrhy na zmenu alebo doplnenie programu, využili v zmysle rokovacieho poriadku jednu minútu a podali návrh. Nech sa páči. Takže s návrhmi na zmenu a doplnenie programu páni poslanci Brocka, Janiš a Laššáková.

Nech sa páči, pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem presunúť bod č. 67 - petícia občanov Slovenskej republiky za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia (tlač 477), pred rokovanie o návrhu zákona o sociálnom poistení, ktorý je vrátený prezidentom Slovenskej republiky, to znamená pred bod č. 1. Pán predseda, petičný výbor 23. októbra odovzdal do Národnej rady petičné hárky so 127 419 podpismi občanov, ktorých vyprovokoval vládny návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý zásadným spôsobom mení pravidlá dôchodkového zabezpečenia. Občania vyjadrili svoj postoj k týmto zmenám a majú právo, aby ich hlas bol vypočutý v Národnej rade vtedy, keď to treba a kedy... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

P. Paška, predseda NR SR: Chcete dokončiť ešte, pán poslanec Brocka, alebo už ste skončili? Dobre, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, navrhujem, aby sme bod 17 - vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., ktorý je ako tlač 438, prerokovali ako bod 4 a bod 4 - vládny návrh zákona o minimálnej mzde, tlač 437, prerokovali ako bod 17.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa bola posledná. Takže budeme teraz hlasovať o navrhnutých zmenách. Ako prvý predniesol návrh na zmenu programu pán poslanec Brocka, ktorý žiada, aby sa bod č. 67, ktorým je petícia, predradil pred rokovanie o pánom prezidentom vrátenom zákone o sociálnom poistení. Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 133 prítomných, 61 za, 31 proti, 37 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Tento pozmeňujúci návrh na zmenu programu sme neprijali.

Ako druhý návrh podala pani poslankyňa Laššáková, aby bod 17 podľa rozdaného programu, ktorým je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73... (Reakcia z pléna.) Nie? Zákon... Osemnásť. Aha, podľa nového... (Reakcie z pléna.) Pani poslankyňa... Zapnite, lebo pravdepodobne, aby nedošlo k omylu. Pani poslankyňa, navrhovali ste ktorý zákon? Pravdepodobne mám iný.

J. Laššáková, poslankyňa: Ja mám starý návrh programu, ospravedlňujem sa, kde bol bod 17 vládny návrh zákona (tlač 438), teraz je to v novom programe ako bod 18, vymenili za vládny návrh zákona o minimálnej mzde, ktorý je ako bod č. 5. (Reakcie z pléna.) 18 a 5.

P. Paška, predseda NR SR: Kolegovia...

J. Laššáková, poslankyňa: Ale prečítala som, o ktorý zákon sa rokuje, prosím vás pekne, páni poslanci. Už naozaj buďme trošku tolerantní.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Takže budeme hlasovať teraz o návrhu pani poslankyne Laššákovej. Ďakujem.

(Hlasovanie.) 135 prítomných, 75 za, 54 proti, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že sme vládny návrh zákona č. 152/1994 predradili a budeme o ňom rokovať namiesto bodu č. 4 (reakcie z pléna), č. 5, prepáčte.

Toto boli jediné návrhy na zmenu programu.

Budeme hlasovať teraz o návrhu programu 16. schôdze ako o celku. Hlasujeme. Hlasujeme o návrhu programu ako o celku.

(Hlasovanie.) 123 prítomných, 77 za, 20 proti, 18 sa zdržalo, 8 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili program 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Dámy a páni, chcem vás informovať, že o vrátenom zákone pánom prezidentom a o návrhu na zmeny v zložení výborov, ktoré nastanú po tom, ako sa do Národnej rady vrátil a uplatňuje si svoj mandát pán poslanec Jureňa, vítam vás medzi nami, pán poslanec, vitajte, teším sa na spoluprácu, budeme hlasovať ihneď po prerokovaní. (Potlesk.)

O ostatných prerokovaných bodoch programu budeme hlasovať vždy tak, ako sme sa dohodli, o 11. a 17., ak, samozrejme, počas rokovania nebude požiadavka na iné hlasovanie.

A teraz, dámy a páni, pristúpime k druhému a tretiemu čítaniu o

zákone z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (je to tlač pod č. 490).

Poprosím pani spravodajkyňu Janu Vaľovú, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.

J. Vaľová, poslankyňa: Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som prečítala spoločnú správu. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 490), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie ako gestorský výbor prerokovanie zákona z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 490 (ďalej len "vrátený zákon", podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 8. novembra 2007 č. 476 pridelil zákon z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 490), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie.

Po druhé, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).

Po tretie, vrátený zákon odporučil schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením z 21. novembra 2007 č. 99, súhlasil s navrhovanou zmenou prezidenta Slovenskej republiky uvedenou v 3. bode časti jeho rozhodnutia zo 7. novembra 2007 č. 3135-2007-BA a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 490), pri opätovnom prerokovaní schváliť s uvedenou zmenou.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon dňa 14. novembra 2007, ale neschválil uznesenie navrhnuté spravodajcom, lebo predložený návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.

Po štvrté, pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v časti 3 jeho rozhodnutia zo 7. novembra 2007, máte ju v písomnej podobe, čítam, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie a gestorský výbor Národnej rady odporúča schváliť v bode 5, gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 30. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 490), podľa § 79 ods. 4 a § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov po opätovnom prerokovaní s pripomienkou prezidenta Slovenskej republiky schváliť.

Po šieste, gestorský výbor určil spoločného spravodajcu Janu Vaľovú na prerokovanie vráteného zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovanie Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.

Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie č. 100 z 26. novembra 2007.

Bratislava 26. novembra 2007.

Skončila som.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani spravodajkyňa.

Otváram rozpravu. Do rozpravy som dostala nasledujúce písomné prihlášky. Písomne sa prihlásila za klub SDKÚ - DS pani poslankyňa Radičová, za klub SMK pani poslankyňa Sárközy a za klub KDH pán poslanec Brocka. Písomne sa ešte prihlásil pán poslanec Frešo. Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Radičová za klub SDKÚ - DS.

Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

I. Radičová, poslankyňa: Pani podpredsedníčka, pani ministerka, vážené dámy, vážení páni... Ja vás poprosím, ďakujem. Dostávame na opätovné prerokovanie zákon, novelu zákona o sociálnom poistení. Ja by som vás v tejto súvislosti veľmi rada oslovila a upozornila podľa môjho názoru na tri zásadné problémy, ktoré táto novela v sebe má:

- Prvý problém je problémom negatívneho zásahu do rozsahu a kvality dôchodkového zabezpečenia invalidov.

- Druhý problém je problém spojený so starobnými dôchodcami, ktorí dovŕšia dôchodkový vek na budúci rok a nevznikne im nárok na starobný dôchodok.

- Tretí problém, niektorým starším sporiteľom v budúcnosti nevznikne nárok na dôchodok z druhého piliera po dovŕšení dôchodkového veku.

Chcem oprieť tieto svoje poznámky a argumenty o problém ústavnosti.

Invalidov chráni Ústava Slovenskej republiky cez osobitnú ochranu, a to v súvislosti s ich hmotným zabezpečením a v súvislosti s potrebou špecifickej pomoci v pracovnoprávnych vzťahoch. V tejto súvislosti nie je bez významu, že pokiaľ ústavodarca explicitne zakotvuje a žiada zvýšenú ochranu istých skupín občanov, zákonodarca pri ustanovovaní obmedzení a znevýhodnení takých občanov či právnych inštitútov podlieha striktnej kontrole. Inými slovami, čím väčší dôraz kladie ústava na ochranu určitých hodnôt, tým prísnejšie sú ústavné nároky na zabezpečenie tejto ochrany vo vykonávacích zákonoch. Súčasťou tejto ochrany je aj požiadavka dôsledného dodržiavania princípu rovnosti v prístupe k právam a úžitkom, ktoré sa s danými hodnotami spájajú. Podľa môjho názoru týmto požiadavkám zákonodarca vo vzťahu k zdravotne postihnutým osobám v dostatočnom rozsahu v novele nevyhovel.

V kontexte posudzovaného návrhu sa, naopak, javí ako zrejmé, že zákonodarca tú ochranu, ktorú už predtým hodnotám a právam priznal, naopak, odníma. Úsilie zabezpečiť finančnú stabilitu systému dôchodkového zabezpečenia je nepochybne legitímnym cieľom verejného záujmu. Zákonodarca však nemôže tento cieľ realizovať spôsobom, ktorým ústavný imperatív osobitnej ochrany úplne popiera a zbavuje akéhokoľvek reálneho významu. Je plne v dispozícii zákonodarcu, či sa rozhodne, že za invalidov bude platiť poistné Sociálna poisťovňa a títo budú povinne účastní na prvom a druhom pilieri, alebo nie. Aj tu však platí, že ak zákonodarca takéto rozhodnutie prijme, nemôže následne prijímať právne úpravy, ktoré postavenie týchto osôb zhoršujú a zbavujú ich nárokov, ktoré im už boli priznané.

Chcem upozorniť, toľkokrát spomínané rozhodnutie Ústavného súdu v súvislosti s invalidnými dôchodcami, Ústavný súd konštatoval, že najmä v prípadoch, keď poberateľ invalidného dôchodku podľa skoršej právnej úpravy reálne nepočítal s odňatím dôchodku z dôvodu zavedenia nových kritérií, je takéto odňatie neprípustným zásahom do princípu právnej istoty a legitímnych očakávaní adresátov práva.

Aplikácia uvedených východísk na predmetné zmeny, ako je účasť osôb v druhom a prvom pilieri, vedie k záveru, že tieto zmeny majú rovnako potenciál vniesť do už existujúcich právnych vzťahov právnu neistotu. Zmeny týkajúce sa invalidov presahujú vyňatie týchto osôb z povinnej účasti na prvom a druhom pilieri. Tieto zmeny vo svojej vzájomnej súvislosti predstavujú negatívny zásah do rozsahu a kvality dôchodkového zabezpečenia invalidov. Vylúčenie invalidných dôchodcov z účasti na systéme, ktorý je inak prístupný v podstate všetkým ostatným skupinám občanov, by bolo možné opodstatniť iba v prípade, ak by pre takéto znevýhodnenie existoval naliehavý verejný záujem a verejná potreba. Predkladateľ však žiadny takýto záujem ani potrebu nešpecifikuje. Jednoducho pochybnosť, že na jednej strane sú osoby zaradené do systému, kde nie je potreba osobitnej sociálnej a inej ochrany, na druhej strane osoby, ktoré majú mať osobitnú ochranu a tieto sú z ochrany vylúčené.

Ten druhý problém sa týka predĺženia lehoty z 10 na 15 rokov. Ak totiž zákonodarca ustanovil povinnú dobu poistenia, resp. sporenia na 10 rokov, založil určité legitímne očakávania osôb zúčastnených na prvom aj druhom pilieri. Ak následne túto dobu predlžuje na 15 rokov, a teda sprísňuje podmienky, niet sporu o tom, že sa dostáva do konfliktu s princípom právnej istoty. Štát tu tak zasahuje do legitímnych očakávaní občanov, ktoré sám založil, očakávaní, že tak právne vzťahy, ako aj práva, ktoré z týchto vzťahov vyplývajú, nebudú zákonnou úpravou zbavené ochrany.

Toto sa ešte nabaľuje, pretože to naráža na ústavné limity o to viac, že očakávaniam súvisiacim s účasťou na prvom pilieri sa ochrana pred spätným pôsobením poskytuje. Niektoré nároky teda nie sú zbavené ochrany a iné áno, pričom jediným kritériom je práve to, o ktorý pilier má ísť. Takéto rozlišovanie však znamená nerovnosť bez naozaj rozumného a legitímneho dôvodu. Takýto zásah do princípu právnej istoty v novele nie je vyvážený ani prechodnými ustanoveniami. Mohlo to tak byť a problém by nenastal. Keďže tieto zachovávajú podmienku 10 rokov poistenia len pre osoby, ktoré v čase účinnosti novej právnej úpravy už splnia druhú podmienku, teda dôchodkový vek. Vo vzťahu k druhému pilieru, ak osobám, ktoré v čase účinnosti nového práva dôchodkový vek nedosiahnu, navrhovaná novela neponúka žiaden spôsob riešenia a v plnom rozsahu prenáša na tieto osoby nevýhody plynúce zo zmeny doby poistenia, resp. sporenia na 15 rokov.

Z uvedených dôvodov apelujem na poslancov, aby zvážili opätovné schválenie predkladanej novely. V prípade jej schválenia sa poslanci opozície obrátia na Ústavný súd a zároveň požiadajú aj o predbežné pozastavenie účinnosti týchto ustanovení, kým sa o veci nerozhodne. Toto sú dôvody, prečo klub SDKÚ - DS návrh novely o sociálnom poistení ako celku nepodporí.

Ďakujem. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Radičovej - pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a slovo má pani poslankyňa Tóthová.

Nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem za pozornosť. Pani poslankyňa, ja som vôbec nerozumela tým konštrukciám, ktoré ste tu uviedli. Uznávam, že je pravicové videnie, ja ho mám trošku iné, ale nerozumela som tomu.

Pokiaľ ste hovorili o poškodení invalidov, neviem, či ste si povšimli pozmeňujúci návrh, ktorý bol podaný práve poslancami Ľudovej strany - HZDS, kde sa tá situácia vlastne výrazne invalidom vylepšila. A pokiaľ invalidom bolo uškodené, tak mohli ste hovoriť o vašich krokoch Dzurindovej vlády, kde Ústavný súd konštatoval, čiže to nie je moja nejaká zlomyseľná parlamentná poznámka, ale kde Ústavný súd už konštatoval, že skutočne ste protiústavne poškodili invalidov a táto vláda, toto politické zoskupenie to napravilo a nielen napravilo pro futurum, ale úplne spätne, aby tí ľudia vôbec neboli poškodení.

Takže pokiaľ vy hovoríte o nejakých poškodeniach invalidov, skúste si všimnúť pozmeňujúci návrh Ľudovej strany - HZDS, ktorý je zapracovaný v predloženom návrhu, a potom by ste mohli tie konštrukcie uvádzať. Samozrejme, by som očakávala pridanie ľútosti, že v minulosti to bola práve strana bývalej vlády Dzurindu, ktorá výrazne poškodila invalidov.

Ďakujem. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Na faktickú poznámku bude reagovať pani poslankyňa Radičová. Nech sa páči.

I. Radičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Tóthová, ja som sa práve opierala o rozhodnutie Ústavného súdu za vážne pochybenie voči invalidným dôchodcom z obdobia minulej vlády a vy viete veľmi dobre, že osobne som sa za toto pochybenie niekoľkokrát verejne ospravedlnila a nielen to, a nielen to. A práve sa odvolávam na toto rozhodnutie, o to to opieram. Ako poučenie pre budúcnosť.

Po druhé, samozrejme, že som si pozmeňujúci návrh pána Haleckého veľmi dôkladne naštudovala, ktorý rozšíril náhradu na dôchodok aj pre čiastočných invalidných dôchodcov, tzv. čiastočných invalidných dôchodcov, avšak zase v plnom rozsahu ako keby boli plní invalidní dôchodcovia, čo nič však nemení na fakte, že tá náhrada oproti minulému stavu je znížená na 0,3 priemerného osobného bodu, pričom predtým bola 0,4. Takže nerozprávajme o tom, že to postavenie sa v tomto smere vylepšuje. Ja dôkladne poznám obsah pozmeňujúcich návrhov.

Ďakujem veľmi pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Sárközy, po nej bude vystupovať pán poslanec Brocka. Nech sa páči, pani poslankyňa.

K. Sárközy, poslankyňa: Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť v rozprave a povedať stanovisko poslancov Strany maďarskej koalície - Magyár Koalíció Pártja, ja som už včera na výbore pre sociálne veci a bývanie povedala, že keď táto novela bude prijatá v takej forme, ako ju máme na stole - a prečo by nebola prijatá, však máte na to dosť hlasov -, tak poslanci opozície sa obrátia na Ústavný súd.

Moja predrečníčka to precizovala, ja to nebudem opakovať, pokúsim sa byť kratšia. Ja neviem, či právne analýzy, pani poslankyňa Tóthová, sú pravicové alebo ľavicové, ja poznám len jedny právne analýzy aj právne prístupy, no ale človek sa učí, takže asi ma presvedčíte, no zatiaľ sa vám to nepodarilo.

Ja odcitujem tri vety, nie viac, pretože máte možnosť sa k nim dostať aj ostatní, z právnej analýzy, ktorú dalo vypracovať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny niekedy na jar tohto roku Advokátskou kanceláriou Krechňák a partner. Otázka bola Analýza právnych dôsledkov zmien sadzieb príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Teraz je debata trošičku o inom a kvôli čomu my chceme dať tento zákon na Ústavný súd? Tak to sú tie tri body, ktoré tu boli spomenuté. Ja spomeniem len invalidných dôchodcov, ktorí nemajú možnosť vybrať si, či budú sporiť v prvom aj druhom pilieri. Našťastie pozmeňujúcim návrhom sa podarilo vybaviť rodičov na materskej, teda na rodičovskej dovolenke a opatrovateľov. Nepodarilo sa vybaviť aj invalidov. A druhá stránka je zvýšenie doby sporenia z 10 na 15 rokov.

Odcitujem len záver, ktorý vypracovala táto advokátska kancelária. Pevne verím, že ministerstvo vybralo túto advokátsku kanceláriu preto, lebo nejakým spôsobom jej verilo. Síce už to publikované nebolo. Záver: "Prípustné sú také legislatívne riešenia, zamýšľané zmeny, v zmysle ktorých by i nová právna úprava vôbec nemala retroaktívny charakter alebo nová právna úprava mala charakter nepravej retroaktivity a zároveň by obstála v teste ústavnosti. Pri zmene pravidiel v systéme starobného dôchodkového sporenia je možnosť uskutočniť zamýšľanú zmenu limitovanú najmä zásahmi do právnej istoty sporiteľov a zásahmi do práva na pokojné užívanie majetku." To je právna analýza, ktorú dalo vypracovať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Práve preto, že tieto dve skupiny, o ktorých hovoríme a kvôli čomu chceme podať tento zákon na Ústavný súd, podľa nás boli poškodené, pretože vznikla tu retroaktivita, pretože sa pravidlá menili počas hry. Takže poslanci Strany maďarskej koalície budú hlasovať proti tomuto zákonu a podpíšu sa pod podanie podnetu na Ústavný súd.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pani poslankyňa. Faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne Sárközy - pani poslankyňa Tóthová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami a slovo má pani poslankyňa Tóthová.

Nech sa páči.

K. Tóthová, poslankyňa: Chcem len jednu myšlienku. Je rozdiel meniť pravidlá správania sa, na tom stojí celá legislatíva, že sa jednotlivé zákony vždy menia, v ktorých sa menia pravidlá správania sa, a teda aj pravidlá hry. A iné je niekomu odňať niečo, čo mu bolo právoplatne individuálnym aktom na základe zákona priznané. Čiže pokiaľ by sme, pani poslankyňa, išli len myšlienkou, že zmena pravidiel hry, teda zmena pravidiel správania sa, čo je obsah predpisu, že by bolo protiústavné, tak tento parlament môžeme poslať domov, pretože nič nemôžeme zmeniť. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pani poslankyňa Sárközy, budete reagovať na faktickú poznámku? Nech sa páči.

K. Sárközy, poslankyňa: No ťažko mi je reagovať, pani poslankyňa, no ale asi musím. Vy vykladáte ten zákon vždy tak, ako sa vám páči, alebo akú máte náladu, alebo ako sa vám hodí, to je asi to dôležitejšie. My sme sa kvôli invalidom viackrát tejto snemovni ospravedlnili. Ale toto je ten istý prípad, čo už tu bol, keď Ústavný súd vyriekol ortieľ, čo sa týka invalidov. Ja už len čakám, nechcem prejudikovať závery Ústavného súdu, to by som si nikdy nedovolila, ale moja otázka je potom, čo sa stane, keď Ústavný súd vynesie taký istý ortieľ, čo sa týka invalidných dôchodcov? Čo tu budete robiť potom ešte to nastávajúce obdobie? Pretože musíte to už vyfajknúť, pani poslankyňa. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi za klub KDH pán poslanec Brocka, po ňom vystúpi pán poslanec Frešo.

Nech sa páči, pán poslanec Brocka, máte slovo.

J. Brocka, poslanec: Pani kolegyňa Laššáková, salto mortale, sa používa tento výraz vtedy, keď niekto urobí nepredvídateľnú alebo náhlu zmenu a urobí ju veľmi rýchlo. A ja som pred chvíľou, ako sme začali rokovať o programe tejto schôdze, navrhol, aby sme predradili takmer posledný bod, predseda Národnej rady zaradil skoro ako posledný bod, 67., petíciu občanov, ktorí sa vyjadrili k smerovaniu dôchodkového systému u nás. Ja som navrhol, aby sme tento bod - petíciu občanov, viac ako 120-tisíc občanov, prerokovali vtedy, keď rokujeme o zákone, ktorého sa to týka, o zákone, ktorý vyprovokoval túto petíciu.

Vy ste aj vaši kolegovia z vládnej koalície tento môj návrh nepodporili, hoci to bolo logické a normálne, nakoniec, veď vy máte väčšinu, vy ste hlasovali aj pri petícii, aj pri zákone podľa svojho vedomia, ale minútu nato ste nás v opozícii vyzvali, keď sme mali hlasovať o vami navrhovaných presunoch - "buďte tolerantní". Pani kolegyňa Laššáková, vy ste nás vyzvali, aby sme boli tolerantní, keď ste navrhli to isté. Urobiť zmenu v programe a mali ste obavy, že poslanci z opozície vám to neumožnia.

Dámy a páni, chaos, pre ktorý musel pán prezident vrátiť tento návrh zákona, má svoju výhodu, že môžeme opäť hovoriť o tom, čo sme schválili v novele zákona o sociálnom poistení v réžii strany SMER. Aký bude mať dopad uvedená novela pre občana, pre sporiteľa, aké dôsledky má jej prijatie pre všetkých, pre celú spoločnosť.

Zákon o sociálnom poistení nie je kontroverzným iba preto, že prezident vrátil pre chybu, ktorá sa stala tu pri hlasovaní v parlamente. Návrh vlády, novely zákona o sociálnom poistení bol kontroverzný od samého začiatku. Od samého začiatku, keď strana SMER prišla so svojimi predstavami zmeniť dôchodkový systém. Najprv dokonca chceli kupovať sporiteľov v druhom pilieri, že keď vystúpia a prejdú do prvého, tak nasporené peniaze si môžu nechať. Môžu si kúpiť mikrovlnku alebo čokoľvek. Potom ste chceli navrhnúť úplné zdobrovoľnenie dôchodkového systému, teda druhého dôchodkového piliera. Navrhli ste, a to aj prešlo v zákone, zásadná zmena podmienok nároku na dôchodok, ak si niekto sporí. Navrhli ste ďalšie zmeny ohľadom okruhu oprávnených osôb, ktoré majú nárok, že štát platí za nich na dôchodkové poistenie alebo sporenie. Sú to viac-menej veci, ktoré nepomôžu ani tomu, čo ste sledovali, aspoň podľa dôvodovej správy - zastabilizovať dôchodkový systém, zastabilizovať prvý pilier.

Vrátim sa na začiatok, čo bolo príčinou vôbec úvah, že dôchodkový systém, ktorý u nás platil, ktorý bol založený iba na priebežnom financovaní, prečo ho bolo potrebné zmeniť? Pretože priebežný systém financovania funguje vtedy, keď parametre, na ktorých bol postavený, sa v čase nemenia. To znamená, keď nerastie počet tých, ktorí na dôchodkové dávky budú odkázaní a naopak, keď sa nezmenšuje alebo nemení pomer tých, ktorí na tie dôchodky prispievajú. Lebo v priebežnom systéme financovania dôchodkov vlastne, obrazne povedané, platí systém, že deti prispievajú alebo sa skladajú na dôchodky svojich rodičov, nie na svoje, na ich dôchodky sa budú ich deti skladať v priebežnom systéme.

Toto súvisí s demografickým vývojom. A že je demografický vývoj iný, ako bol pred, alebo parametre demografického vývoja dnes u nás sú iné, ako boli pred dvadsiatimi, pred tridsiatimi rokmi, je všeobecne známa vec. Pomer závislosti, pomer medzi tými, ktorí na dôchodky prispievajú, a tými, ktorí dôchodky čerpajú, sa z roka na rok zhoršuje. A na druhej strane teda tí, ktorí sa budú skladať na dôchodky terajších alebo budúcich dôchodcov, tých nepribúda v takej miere, ako to bolo kedysi. Dnes sa rodí podstatne menej detí, ako sa na Slovensku kupuje nových áut. Každý rok paradoxne tento demografický vývoj nesúvisí s chudobou alebo s tým, že by sa znižovala životná úroveň na Slovensku, je to práve naopak. Detí menej sa rodí v bohatých krajinách, aj to je znakom, že Slovensko už dávno chudobnou krajinou nie je. To, že je index plodnosti dnes tesne nad úrovňou jedna celá, to je výrazom, že do budúcna Slovensko starne a vymiera, že ani toľko detí sa nerodí, koľko by bez ohľadu vplyvu migrácie zabezpečovalo napríklad udržanie počtu obyvateľstva na Slovensku.

Toto by nemusel byť problém. Demografický vývoj by nemusel byť problém, keby si každý sporil na svoj dôchodok sám, lebo nakoniec nikde nie je napísané, koľko nás má byť, koľko by nás malo byť, či na Slovensku, či v Európe, či kdekoľvek na svete. Problémom je to iba v kontexte priebežného dôchodkového systému, keď sa deti skladajú na dôchodky svojim rodičom.

Poviem jednoduchý príklad. Ja som zo šiestich súrodencov. Moja manželka je zo sedem súrodencov. Ak by sme sa my mali postarať o našich rodičov z daní alebo z odvodov, asi by to nebol problém. Ale už generácia mojich detí, ony už nemajú päť-šesť detí, jedno, možno maximálne dve, ale ak by sa ony mali v priebežnom systéme skladať na naše dôchodky, tak je vylúčené, že by to utiahli, aj keby ekonomický rast bol stále 10 %.

Preto zodpovedné krajiny menia svoje dôchodkové systémy preto, lebo je to jednoduchšie meniť dôchodkový systém, ako meniť správanie ľudí. Dôchodkový systém nezávislý od demografického vývoja musí byť inak konštruovaný ako priebežné financovanie. Preto dva piliere, tri piliere, dobrovoľné schémy, rozkladanie rizika, toto je cesta a tak sme to robili aj v priebehu minulých rokov. Zjednodušene: zodpovednosť by mala byť v prvom rade na každom z nás. Aj v otázke našich budúcich dôchodkov. Počas produktívneho obdobia by sme mali sporiť a myslieť na to, ako sa budeme mať na dôchodku. A musí to byť povinné, na tom sa rovnako zhodneme, lebo inak by to nefungovalo.

Dobrovoľné poistenie či sporenie je nadstavba. Hovoria to prieskumy, vie to aj Sociálna poisťovňa. Už len z jedného roka skúsenosti s tromi piliermi a so sporením v druhom pilieri je jasné, že mladých ľudí, ktorí dnes nastupujú na trh práce, ich dôchodok veľmi nezaujíma. Preto Sociálna poisťovňa takmer v šesťdesiatich prípadoch sama rozhodovala, kam bude posielať povinné odvody na dôchodkové sporenie tým, ktorí práve prichádzali na trh, na trh práce.

Pri dôchodkovom systéme založenom na sporení je jedno, koľko nás je, či starých, či mladých. A keď je nás menej a spoločnosť prosperuje, ekonomika rastie, aj dôchodky budú vyššie a vysoké. Môžu byť vysoké. Čo je problém, je problém prechodného obdobia, keď sa prechádza z jedného systému do druhého. To sú tie deficity v prvom pilieri. Ale aj to je dobré, aby si každý uvedomil, že tento deficit sme nevyrobili tento rok, že tu je celé roky. Predtým bol skrytý, teraz je každým viditeľný. Aspoň každým, kto chce vidieť. Správna cesta je váhu prvého piliera zmenšovať a sporivého zväčšovať a nie naopak. A práve touto novelou, novelou pani ministerky Tomanovej to robíte, vraciate veci späť, späť k problémom.

Ešte aj terajší generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, aj keď ten rozhovor bol dosť, bol to rozhovor nešťastný, ale v jednej vete s ním súhlasím, že ani on nespochybňuje potrebu druhého piliera, aby sa ľudia naučili šetriť. V tomto s ním súhlasím. Samozrejme, pri tomto zákone sa zrážajú dve rozdielne predstavy nás, vás teraz vľavo a nás vpravo, rozdielne predstavy o živote. Tá moja, naša je, že jednotlivec, súkromná osoba, ak je schopný sa o seba postarať, tak to je na prvom mieste a štát by mu to nemal komplikovať. Vaša predstava je, že všetci, štát, to vedia lepšie ako jednotlivec, mýtus, živíte v ľuďoch mýtus, že štát nemôže skrachovať. A ja si teraz znovu spomínam na príklad, už som ho raz použil, že tí, ktorí ešte s nostalgiou spomínajú na bývalý komunistický režim a si myslia, že neskrachoval a že ho mladí študenti na námestiach kľúčmi porazili, tak im pripomeniem dva obrázky, nedávno som ich videl v dennej tlači. Prvý obrázok bol veľká, dlhá rada, dlhý rad pred mäsopredajňou a druhá fotografia bol pohľad do tej mäsopredajne, tam viseli iba prázdne háky. To je obraz, to je naša slovenská skúsenosť, ako sa štát dokáže perspektívne postarať dlhodobo o občanov.

Ja viem, že aj medzi vami je veľa tých, ktorí sa viac spoliehate na seba, na svoje prachy, na svoj biznis, vy ste tu mnohí úspešní ľudia, vy nepotrebujete štát, a ak ste účastní na správe verejných vecí, tak mnoho ráz aj preto, aby ste rozmnožili svoje statky.

Toto mňa veľmi mrzí, pretože schválením tohto návrhu zákona určite poškodíme aj svoje deti. My nehovoríme, že sporením sa budúce dôchodky zdvojnásobnia. Možno sa ich úroveň udrží a môže byť vyššia ako cez štátny dôchodkový systém. A zároveň priznávame, že náš dôchodkový systém je veľmi zadlžený a že sa musíme v prvom rade o ten deficit postarať cez prosperujúcu ekonomiku. Môžeme zvyšovať bezpečnosť úspor, prosím, aj keď už dnes je dosť vysoká, ale ak viete, ako ju ešte môžeme zvyšovať, môžeme ísť touto cestou a môžeme využiť peniaze z druhého piliera na stavanie diaľnic a budovanie infraštruktúry u nás, na Slovensku, prečo nie? Ale vracať sa späť k vyriešeným problémom je hrubá chyba.

Hrubou chybou bude opätovné schválenie tohto vládneho návrhu zákona. KDH zaň hlasovať nebude.

Ďakujem za vašu pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Brocku. Pán poslanec Kvorka, máte faktickú? Pani poslankyňa Laššáková. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Slovo má pani poslankyňa Laššáková.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, poučili ste ma, ale ako to už u vás býva zvykom, naozaj zrejme došlo k nedorozumeniu, pretože naozaj ja som mala starý návrh programu, ale prečítala som parlamentnú tlač a myslím si, že to bolo úplne v poriadku.

Ale ja teraz chcem vám dať jedno ponaučenie, lebo podľa § 90 rokovacieho poriadku, ak predmetom prerokovania sú, ak teda rokujeme o prezidentom vrátenom návrhu zákona, predmetom prerokúvania majú byť iba pripomienky pána prezidenta. A to, čo vy tu rozprávate, je naozaj nad rámec pripomienok.

Takže prosím vás pekne, naozaj zvážte niektoré vaše slová, pretože už z klubu poslancov KDH aj pani poslankyňa Sabolová má neustále upozorňuje a hovorí, čo by sme mali robiť.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Brocka, chcete reagovať na faktickú? Nech sa páči.

J. Brocka, poslanec: Pani kolegyňa Laššáková, ja vám chcem poďakovať, že ste si ma pozorne vypočuli, ale chcem pripomenúť tú moju pôvodnú prvú poznámku zo svojho vystúpenia, že ste nás tu vyzvali, aby sme boli tolerantní, a ja som vám to vyčítal, že tolerantnosťou ste sa vy v tejto sále doteraz príliš neprejavovali.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Skončili ste, pán poslanec?

J. Brocka, poslanec: Áno.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Ďalej v rozprave vystúpi posledne z písomne prihlásených rečníkov pán poslanec Frešo. Nech sa páči, máte slovo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia poslanci, priamo s týmto bodom, v ktorom naozaj rokujeme o pripomienke pána prezidenta, bude za tým nasledovať aj hlasovanie o zákone ako o celku, takže myslím si, že je namieste hovoriť aj o zákone ako o celku.

Priamo s tým súvisí teraz už koalíciou odvrhnutá petícia vyše 130-tisíc občanov, ktorá bola spustená práve na základe návrhu tohto zákona. Musím konštatovať, že vládna koalícia odmietla spraviť reparát. Reparát z toho istého, čo odmietla rokovať o petícii o zdravotných poisťovniach predtým, ako sa predmetný zákon bude schvaľovať. Teraz sme mohli predradiť petíciu, ktorá už je vyše 30 dní v parlamente, znova pred tento zákon. Neurobili sme to, a to napriek tomu, že hovoríme o vyššej politickej kultúre a o tom, kto tu zastupuje občanov. Myslím si, že naozaj zastupovať občanov znamená brať do úvahy aj 130-tisíc podpisov pod petíciou v rekordne krátkom čase, zhruba dvoch týždňov.

K vráteniu novely pánom prezidentom sa mi žiada po predrečníčkach pani poslankyni Radičovej a pani poslankyni Sárközy iba poznamenať, že je smutné, že novelu prezident nevrátil, pretože poškodzuje svojich občanov. Je smutné, že novelu prezident nevrátil, pretože je ústavne závadná, ale vrátil ju iba preto, aby dal šancu koalícii spraviť reparát z toho, čo svojím spôsobom, akým viedla hlasovanie na minulej schôdzi, pokazila.

Čo sa týka hlasovania samotného o zákone ako takom, ja by som chcel vyzvať poslancov koalície, aby nebrali do úvahy ultimatívny tlak, ktorý vyvíja SMER pri tomto zákone, aby naozaj rozhodovali o tomto zákone bez straníckych tričiek, aby sa opreli o vôľu občanov, ktorá je vyjadrená v petícii, a skutočne sa nedali zastrašiť žiadnymi straníckymi tlakmi ani tým, že by sa mohla rozpadnúť koalícia. Chcem vás požiadať, aby ste dali občanom najavo, že beriete do úvahy ich názory a že ste podľa nich ochotní hlasovať aj v tomto parlamente.

Ďakujem pekne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP