Pondělí 26. listopadu 2007

Prvý deň rokovania

15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

26. novembra 2007 o 14.00 hodine

M. Číž, podpredseda NR SR: Dobré popoludnie, vážené kolegyne, kolegovia. Poprosím vás, keby ste postupne zaujali miesta v rokovacej sále a vo svojich poslaneckých laviciach, aby sme mohli pristúpiť k otvoreniu schôdze.

Tak, pokiaľ sú tu všetci páni poslanci, ktorí sa chcú zúčastniť na rokovaní, tak mi dovoľte, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otvoriť rokovanie 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím, aby sme sa pred začatím rokovania prezentovali stlačením hlasovacieho tlačidla.

(Prezentácia.) Prítomných je 121 poslancov. Zisťujem, že je prítomný dostatočný počet poslancov a Národná rada je schopná uznášať sa.

Na 15. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky overovateľmi budú poslanci Tibor Glenda a Imre Andruskó. Náhradníci budú pani poslankyňa Ľudmila Mušková a pán poslanec Peter Markovič.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovacom dni písomne požiadali títo poslanci: pán poslanec Jozef Tarčák a pán poslanec Štefan Zelník.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 15. schôdzu zvolal predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 44 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Túto žiadosť poslancov o zvolanie schôdze, ako aj návrh programu ste dostali spolu s pozvánkou. Návrh, ktorý sa má na tejto schôdzi prerokovať, je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady slovenskej republiky.

Vážené kolegyne, kolegovia, o tomto návrhu programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky dávam hlasovať.

Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.

(Hlasovanie.) Prítomných 142 poslancov, za návrh 75 poslancov, proti 65 poslancov, zdržal sa 1 poslanec, nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že návrh programu 15. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky sme schválili.

Vážené kolegyne, kolegovia, teraz pristúpime k rokovaniu o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady slovenskej republiky na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Máte to rozdané v poslaneckých laviciach ako tlač 500.

Teraz poprosím pána poslanca Daniela Lipšica, aby ako poverený člen skupiny poslancov návrh uviedol a súčasne oboznámil Národnú radu s dôvodmi, ktoré viedli skupinu poslancov k podaniu návrhu na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Nech sa páči, pán poslanec, prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi vyjadriť sa na úvod schôdze k dnešnému programu a k hlasovaniu o ňom. Som presvedčený o tom, že v prípade, ak poslanci využijú svoje ústavné právo podľa čl. 83 ods. 2, ktoré im dáva ústava a 30 poslancov môže zvolať parlamentnú schôdzu, tak toto ústavné právo neznamená v praxi, že môže byť znegované neschválením programu. Toto ústavné právo neznamená reálne ústavné právo 30 poslancov prísť do parlamentu, dať si kávu a odísť. Toto ústavné právo poslancov znamená, milé kolegyne, vážení kolegovia, že parlament musí prerokovať program, ktorý je navrhnutý. Je to pravda. V prípade, raz sa to udialo aj v minulosti, to je pravda, inokedy sa ale aj nehlasovalo.

Posledná schôdza 20. januára 2006, ktorú ste navrhovali, páni poslanci za SMER, a ktorá sa týkala privatizácie letiska, čiže nie odvolania ministra prešla bez schvaľovania programu. Myslím, že navrhovateľom bol práve prichádzajúci pán dnešný minister dopravy. Okrem ústavnoprávneho aspektu by som považoval neschválenie tohto programu a jeho bodu odvolania predsedu parlamentu za prejav zbabelosti.

Dovoľte mi teraz prejsť k návrhu na odvolanie predsedu Národnej rady Pavla Pašku. Dňa 30. októbra 2007 Národná rada rozhodovala v druhom čítaní o vládnom návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

V zmysle § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku pristúpila Národná rada najskôr k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v spoločnej správe výborov. V rámci hlasovania o návrhoch do spoločnej správy bol schválený návrh pod bodom 34, ktorý menil a dopĺňal v deväťdesiatom druhom bode čl. 4 vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení ustanovenie § 123e.

Po hlasovaní o spoločnej správe pristúpil parlament k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných v rozprave. Pozmeňujúci návrh 9.1 poslankyne Ivety Radičovej, ktorého obsahom bolo vypustenie § 123e, bol riadne schválený. Z prítomných 131 poslancov hlasovalo za 129 poslancov. Pri tomto hlasovaní sa neuplatnil postup predvídaný v § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podľa ktorého, ak prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce aktivity a návrhy, už sa o nich nehlasuje.

Po tom, ako spravodajkyňa poslankyňa Vaľová uviedla hlasovanie o tomto návrhu poslankyne Radičovej, dal predsedajúci schôdze Pavol Paška o tomto návrhu hlasovať a návrh bol riadne schválený. Národná rada následne pristúpila k hlasovaniu o tom, že vládny návrh zákona prerokuje v treťom čítaní ihneď. Napriek tomu, že pri § 123e prišlo k schváleniu dvoch kontradiktórnych návrhov, Národná rada nevyužila možnosť danú § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku a nevrátila návrh zákona do druhého čítaniu, kde by uvedená chyba mohla byť odstránená. V záverečnom hlasovaní v treťom čítaní bol vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení riadne schválený.

Dňa 2. novembra 2007 bol na internetovej stránke Národnej rady publikovaný čistopis novely zákona o sociálnom poistení, ktorý neobsahoval schválený pozmeňujúci návrh poslankyne Radičovej.

Dňa 5. novembra predseda Národnej rady Pavol Paška na tlačovej konferencii priznal, že čistopis zákona bol takto pripravený na jeho pokyn. V tejto súvislosti uviedol. Citujem. "Áno, rozhodol som, lebo som tu na to." Svoje rozhodnutie potvrdil aj v televíznej relácii Na telo 11. novembra, kde vyhlásil, citujem: "Bolo to moje rozhodnutie."

Pod tlakom opozičných politických strán a odborných vyjadrení sa predseda Národnej rady rozhodol zaslať prezidentovi na podpis zákon v takej verzii, ako ho Národná rada schválila. Ani vtedy však nepriznal svoju chybu a vyhlásil, že takéto riešenie snáď upokojí, citujem, "túto búrku v pohári vody".

Podľa čl. 72 ústavy je Národná rada jediným zákonodarným orgánom. Ústava ani žiadne zákony nepriznávajú osobitnú zákonodarnú právomoc predsedovi Národnej rady. Predseda Národnej rady nemôže svojvoľne meniť zákony, ktoré boli riadne schválené zákonodarným orgánom. Takýto postup predsedu Národnej rady vyjadruje elementárnu neúctu k ústave a k princípom parlamentnej demokracie, ktoré naša ústava vyjadruje.

Skutočnosť, že po návrhu poslankyne Radičovej sa nemalo dať hlasovať, poukazuje na zlyhanie spravodajkyne a predsedajúceho pri vedení schôdze. Táto procesná chyba nebola do záverečného hlasovania napravená. Ústavný a zákonný rámec však neumožňuje túto procesnú chybu napraviť po schválení návrhu zákona v treťom čítaní. Tento záver potvrdzuje judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky veľmi jasne.

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu pod spisovou značkou PL.ÚS 48/03, citujem, "poslednou možnosťou na nápravu procedurálnych pochybení Národnej rady a jej orgánov pri prerokovaní návrhu zákona je podľa názoru Ústavného súdu hlasovanie poslancov o návrhu zákona. Záverečným hlasovaním poslancov podľa názoru Ústavného súdu môže dôjsť ku konvalidácii takýchto procesných chýb".

Rozhodnutie Ústavného súdu už nemohlo byť jasnejšie. Následné vyjadrenia všetkých ústavných právnikov, ktorí sa k veci vyjadrovali o neústavnosti postupu predsedu Národnej rady Pavla Pašku, len dokumentujú odborný konsenzus v tejto otázke.

Snaha predsedu Národnej rady Pavla Pašku zmeniť znenie riadne schváleného zákona je precedens, ktorý v 18-ročnej histórii slobodného parlamentu nemá obdobu. Tolerancia tohto postu by bola neúctou k princípom parlamentnej demokracie. Skupina poslancov poukazuje na ďalšie dôvody na odvolanie predsedu Národnej rady Pavla Pašku, ktoré dokumentuje jeho neúctu k pravidlám parlamentarizmu, ako aj k našim občanom.

V návrhu sú spomenuté prípady nerešpektovania petícií vyjadrené našimi občanmi, ktoré boli zaradené vždy až po tom, ako bol predmetný návrh zákona v parlamente prerokovaný. Predseda Národnej rady je vrcholným reprezentantom zákonodarnej moci. Napriek tomu, že je tradične nominantom parlamentnej strany z vládnej koalície, pri výkone svojej funkcie by mal vystupovať nestranne tak, aby bolo zrejmé, že zastupuje všetkých poslancov. Pri výkone svojej funkcie sa, samozrejme, môže dopustiť aj nesprávneho rozhodnutia. Ak by svoje rozhodnutie zo dňa 2. novembra predložiť čistopis v podobe, ktorá nebola parlamentom schválená, označil Pavol Paška za chybu, za ktorú by sa ospravedlnil poslancom a občanom Slovenska, návrh na jeho odvolanie z funkcie by zrejme nebol dôvodný.

Predseda parlamentu Pavol Paška však naďalej trval na správnosti svojho rozhodnutia a vyhlásil, že, citujem, "si stále myslí, že aj jeho výklad je možný a správny". Čistopis zákona predložil v schválenej podobe len vzhľadom na, citujem, "kritiku opozície a médií". Kroky a vyjadrenia Pavla Pašku sú urážkou všetkých poslancov a občanov, ktorých zastupujú. Keďže predseda parlamentu naďalej považuje svoj postup za správny, vzniká riziko jeho recidívy aj v budúcnosti.

Poslanci Národnej rady nemôžu mať istotu, že sa rovnaký postup pri inom zákone nezopakuje znovu. Potvrdzujú to aj jeho slová v televíznej relácii 11. novembra. Citujem: "A keby som to mal robiť zajtra, tak urobím opäť tak."

Pán predseda Národnej rady, keď ste do funkcie nastupovali, hovorili ste o tom, že vašou ambíciou je parlament spájať, nie rozdeľovať. Svojím konaním však parlament rozdeľujete. Vytvorili ste stálu komisiu pre ústavu a rokovací poriadok bez účasti opozície. Dnes tam zostala strana SMER sama. Je neprijateľné, aby jeden človek, aj keď je prvý z rovných, ktorý ale bol zvolený rovnako ako 149 ostatných poslancov, rozhodoval o tom, ktorý pozmeňujúci návrh prešiel a ktorý neprešiel.

Pán predseda, napriek tomu, že ste z inej politickej strany, predseda parlamentu okrem toho, že by mal spájať, tak každý z nás poslancov by mal mať schopnosť povedať: Toto je môj predseda parlamentu.

Pán predseda, vy nie ste môj predseda parlamentu. Myslím, že dôvody, ktoré tu boli spomenuté a najmä snaha sfalšovať znenie zákona sú viac ako dostatočné preto, aby ste boli z funkcie odvolaný. Demokracia na Slovensku si nemôže dovoliť ďalšiu recidívu v podobe sfalšovania zákona. Ďakujem. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Teraz dávam slovo poverenej členke ústavnoprávneho výboru poslankyni Jane Laššákovej, aby informovala Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore. Máte slovo, pani poslankyňa.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, ministri, predkladateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako poverená spravodajkyňa predniesla informáciu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý máte ako tlač č. 500.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 19. novembra tohto roku č. 496 na prerokovanie a zaujatie stanoviska Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor rokoval o návrhu 26. novembra 2007 na svojej 33. schôdzi. V rozprave odzneli dva návrhy uznesenia.

Na návrh spravodajkyne poslankyne Jany Laššákovej ústavnoprávny výbor hlasoval o návrhu uznesenia, ktoré navrhla skupina poslancov. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky odvolať Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Prítomní boli všetci 12 poslanci ústavnoprávneho výboru. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, 7 poslanci hlasovali proti návrhu.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Následne hlasoval ústavnoprávny výbor o návrhu druhého uznesenia. Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky neodvolať Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesenie tohto znenia bolo schválené. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 7 poslanci, 5 poslanci hlasovali proti návrhu, t. j. návrh získal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov výboru.

Predniesla som informáciu, prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Nech sa páči zaujať miesto pre spravodajcov. S procedurálnym návrhom pani poslankyňa Lucia Žitňanská.

L. Žitňanská, poslankyňa: Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, že až teraz chcem dať námietku voči môjmu hlasovaniu o programe schôdze. Ja som presvedčená, že som hlasovala za. Ukazuje mi, ako ma kolegovia upozornili, ukazuje mi vo výpise, že som sa zdržala. Som presvedčená, že som hlasovala za. Podávam preto námietku. Ďakujem pekne.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ale nežiadate opakovanie hlasovania?

L. Žitňanská, poslankyňa: Nežiadam opakovanie hlasovania, ale prosím hlasovať o námietke.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu o tomto bode programu. V zmysle zákona o rokovacom poriadku požiadal o slovo predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý chce oboznámiť Národnú radu Slovenskej republiky so stanoviskom vlády Slovenskej republiky. Máte slovo, pán predseda.

R. Fico, predseda vlády SR: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, chcem vás ubezpečiť, že vy ste môj predseda Národnej rady Slovenskej republiky. (Potlesk.)

Dovoľte mi, aby som vás informoval o stanovisku vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento návrh bol na vyjadrenie a na stanovisko predložený vláde Slovenskej republiky. Tá sa návrhom zaoberala na ostatnom rokovaní vlády Slovenskej republiky a prijala nasledujúce stanovisko, plné znenie ktorého si dovolím teraz na rokovaní Národnej rady predniesť.

"Vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky je presvedčená, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška pôsobením v tejto významnej ústavnej funkcii od svojho zvolenia až doposiaľ sa vždy snažil naplniť záväzky a predsavzatia, ktoré prezentoval vo svojom prejave na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Niet pochýb o tom, že ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky napĺňa svoje sľuby a činmi sa snaží o dosiahnutie konsenzu a spolupráce medzi všetkými politickými stranami a hnutiami zastúpenými v Národnej rade, ako aj o rešpekt Národnej rady Slovenskej republiky v povedomí občanov Slovenskej republiky.

Možno s tým nesúhlasíte, pretože ste príliš zainteresovaní, ale kto vníma zvonku činnosť Národnej rady, musí uznať, že snaha o dosiahnutie konsenzu je jednou z najcharakteristickejších čŕt súčasného predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku.

Je veľmi podstatné zdôrazniť, že váhou svojej osobnosti dokázal dosiahnuť novú dynamiku medziparlamentných kontaktov a širšej spolupráce s Európskym parlamentom, čo potvrdili viaceré významné medzinárodné podujatia, ktoré sa nikdy predtým na pôde Národnej rady Slovenskej republiky nekonali.

Dôvody, ktoré sú uvedené v návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jeho odvolanie, považuje vláda Slovenskej republiky za absolútne neopodstatnené. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojimi doterajšími skutkami dokázal, že parlamentarizmus a pravidlá parlamentarizmu sú mu vlastné, že si ich ctí a dodržiava v riadení Národnej rady Slovenskej republiky.

Vláda Slovenskej republiky, vážené dámy a páni, oceňuje doterajšiu spoluprácu s Národnou radou Slovenskej republiky pod vedením súčasného predsedu Národnej rady Pavla Pašku. (Potlesk.)

Úplne na záver mi dovoľte povedať, že vláda Slovenskej republiky preto nemôže súhlasiť, nesúhlasí s názorom skupiny poslancov Národnej rady na odvolanie Pavla Pašku z funkcie predsedu Národnej rady, a to z dôvodu, že sa nedopustil žiadneho konania, ktoré by bolo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky." Ďakujem pekne. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, do rozpravy sa prihlásili v mene poslaneckých klubov poslanci: Stanislav Janiš za SDKÚ, pani poslankyňa Sabolová za KDH, pán poslanec Gyula Bárdos za SMK a Dušan Jarjabek za SMER. Takže pristúpime k vystúpeniu poslancov za poslanecké kluby.

Slovo odovzdám pánovi poslancovi Stanislavovi Janišovi, pripraví sa pani poslankyňa Sabolová. Ešte predtým procedurálny návrh pani poslankyňa Zmajkovičová.

R. Zmajkovičová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, poslanecký klub SMER-u - sociálna demokracia odchádza z rokovacej sály a nebude sa zúčastňovať na tejto opozičnej fraške, pretože nevidí žiaden dôvod na odvolávanie predsedu parlamentu Pavla Pašku. (Ruch a reakcie v sále a odchod poslancov zo sály.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Takže, vážené kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať. V rozprave vystúpi pán poslanec Stanislav Janiš, pripraví sa pani poslankyňa Sabolová.

Pán poslanec Janiš, máte slovo.

S. Janiš, poslanec: Pán predseda Národnej rady, zostali ste osamotený. Nejaké veľké hrdinstvo vášho poslaneckého klubu teraz vyprchalo.

Kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda Národnej rady, páni ministri, nestáva sa často, aby sme sa zaoberali odvolávaním predsedu Národnej rady. (Ruch v sále.)

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím aj vážených kolegov z opozície, aj vážených kolegov z koalície, prepáčte, páni, majú veľký problém vážení kolegovia z opozície, poprosím naozaj o štandardné prostredie v sále. (Reakcie z pléna.)

Vážení kolegovia z opozície, nepodarí sa vám vyvolať nezmyselný konflikt opäť. Poprosím všetkých dodržiavať rokovací poriadok, nevykrikovať z poslaneckých lavíc. Pevne verím, že to dokážeme všetci.

Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec Janiš. (Ruch v sále.)

S. Janiš, poslanec: Pán podpredseda Národnej rady, budem pokračovať, keď zabezpečíte v rokovacej sále poriadok, ako hovorí rokovací poriadok.

Nestáva sa často, aby sme sa zaoberali odvolávaním predsedu Národnej rady. Prvý a zatiaľ jedinýkrát v histórii samostatnej Slovenskej republiky sa tento bod prerokovával po bezprecedentnej kauze Františka Gauliedera, ktorého proti jeho vôli parlament zbavil mandátu. Vtedy odvolávaniu čelil súčasný prezident Ivan Gašparovič. V tom čase prežívalo Slovensko jednu z najväčších medzinárodných blamáží. A aj odškodnenia a uznanie nárokov Františka Gauliedera súdmi dalo za pravdu vtedajšej opozícii, že bol preukázateľný dôvod na odvolanie vtedajšieho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Čo sa stáva v Národnej rade, alebo čo sa také stalo, alebo čo sa vôbec deje v slovenskom parlamente, že opozícia pristúpila aj dnes k takémuto vážnemu kroku. Ku kroku dať návrh na odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. V týchto dňoch sme boli svedkami alebo sme svedkami takzvanej vládnej krízy. V minulých dňoch sme boli svedkami, alebo stále sme svedkami takzvanej vládnej krízy, takzvanej krízy, vládnej krízy, kde ide o peniaze, pozemky o chamtivosť, a nie o demokraciu a princípy.

Je jasné, že tento problém je viditeľnejší a musí sa riešiť. Avšak Slovensko prežíva aj vážnu krízu parlamentnej demokracie. Preto sme tu, aby sme na tento vážny problém poukázali. Pripomeňme si, s čím predseda Národnej rady vstupoval do svojej funkcie. "Dovoľte mne," hovorí predseda Národnej rady v inauguračnom príhovore nám poslancom a celej slovenskej verejnosti, "dovoľte mne ako človeku s pozitívnym myslením pozrieť nie do minulosti, ale pomenovať a označiť budúcnosť. Nič výstižnejšie mi nenapadlo ako konsenzus, spolupráca a rešpekt. Takú si predstavujem Národnú radu pod mojím vedením a som naozaj pre to pripravený urobiť všetko." Koniec citátu.

Čo je výsledkom pôsobenia pána Pašku vo funkcii predsedu Národnej rady? Ani konsenzus, ani spolupráca, ani rešpekt. Hlasovacia mašinéria osemdesiatpäťky na čele so SMER-om ide od hlasovania k hlasovaniu, opozíciu ani nápady, pripomienky nepotrebujú, riadite sa heslom Vládneme si sami. A kde je spolupráca a konsenzus, tak ako spomínal pán predseda Národnej rady vo svojom inauguračnom príhovore?

A ak SMER-u prekáža pri rokovaní rokovací poriadok, ak ho brzdí v jeho mašinérii, tak si ho väčšinou hlasov a silou mikrofónu vyloží sám, tak ako mu to momentálne vyhovuje. Je toto ústretové konsenzuálne riešenie? Myslel som si, že prvý prielom nastal pri dobrom, životy občanov, vodičov zachraňujúcom návrhu zákona z dielne poslanca Martina Pada - celoročné svietenie. Zákon prešiel, ale, bohužiaľ, nie ako výsledok dohody a rozumu, ale ako chvíľkové nedohody vládnej koalície. Preto hneď nasledovala záchranná brzda SMER-u.

Neviditeľný, o to však jasnejší štvrtý hráč koalície sediaci v Grasalkovičovom paláci pán prezident Gašparovič. Zákon obratom vrátil, aby umožnil toto chvíľkové zaváhanie napraviť. A aký bol opakovaný postup Národnej rady v zmysle avizovaného konsenzu spolupráce a rešpektu? Národná rada zákon neschválila.

Použijem ďalší citát z príhovoru pána predsedu Národnej rady. "Národná rada Slovenskej republiky pod mojím vedením bude veľmi dôsledne sledovať, ako je reálne zaistená sloboda slova, informácie, myslenia." Koniec citátu.

Pri zvolávaní mandátového a imunitného výboru a pani kolegyňou Zmajkovičovou, úplne náhodou kolegyňa zo SMER-u, a návrhu na disciplinárne stíhanie voči poslancom Martinovi Padovi a Štefanovi Kužmovi za výroky v Národnej rade som sa utvrdil, čo pod zaistením slobody slova rozumiete. Ako si tento pojem vysvetľujete v praxi. Ako ste ho odhodlaní chrániť, v úvodzovkách "chrániť slobodu slova na pôde Národnej rady".

A ako si predstavujete chrániť slobodu slova v bežnom živote, predstavuje váš vzťah médiám. Aj tu tiež posilňujete v úvodzovkách, "posilňujete" slobodu slova, informácie, myslenia". Na stole je nový tlačový zákon z dielne ministra Maďariča. Opäť úplne náhodou zo SMER-u. Nehovoriac o tom, čo ste predviedli minulý týždeň priamo pred prezidentským palácom. Brutálny zákrok policajtov pána ministra Kaliňáka opäť náhodou zo SMER-u. Škandál, stal sa škandál, medzinárodný škandál a hanba pre Slovensko.

Dámy a páni, nevidíte ten obrovský rozdiel medzi slovami a skutkami? Ďalší citát. "Aká je kvalita štátnej činnosti? Pýta sa predseda Národnej rady v inauguračnom príhovore. Či je daný politický a ústavný systém schopný kvalitne uspokojovať záujmy a potreby občanov a do akej miery je ústretový k iniciatívam, požiadavkám či posolstvám občanov." Koniec citátu.

Ako si pri týchto slovách máme predstaviť boj opozície, aby pán predseda Národnej rady zaradil na rokovanie Národnej rady Petíciu o zachovaní plurality v zdravotníctve. Zaradiť petíciu s viac ako 150-tisícmi podpisov občanov pred rokovaním o zákone, ktorého sa priamo dotýka, s ktorým priamo súvisí. Bol by to ústretový prejav k občanom, k občanom, ktorých máte plné ústa. Prečo hovorí pán predseda o ústretovosti k občanom, a keď ju má prejaviť, tak sa k nim obráti chrbtom.

Druhá petícia s viac ako stotisíc podpismi občanov za zachovanie dôchodkového systému skončila podobne. Opäť prázdne, ale páčivé a veľmi dobre sa počúvajúce reči. Ale len reči. Riadite sa silou. My máme 85 hlasov, my rozhodujeme ľudia, čo je pre vás dobré a čo zlé. Len my. Kde je tu ústretovosť iniciatívam, požiadavkám či posolstvám občanov. Ani len vypočuť si ich v danom čase nechcete, a pritom sa tvárite, ako veľký ľudomilovia. Vás ľudia zaujímajú len pred voľbami? Klamete ich, zavádzate ich, časť z nich sa snažíte kúpiť 50 korunami na plyn. Škaredé, neúprimné, falošné.

Opäť pripomeniem citát z inauguračného príhovoru. "Pre zdôveryhodnenie transparentnosti politiky je preto absolútne nevyhnutné odtajniť rokovania parlamentu a sprostredkovať priamo jeho obsah obyvateľom krajiny, pričom osobitnú úlohu musí zohrať verejnoprávna televízia platená z príspevkov občanov. Len tak sa dá zabrániť istým manipuláciám pri sprostredkovávaní obsahu rokovania."

Dámy a páni, spomínate si na prvé rokovanie vlády Roberta Fica v noci po vymenovaní? Už sa nemohol dočkať, aby začal robiť čistky. Dodnes neviem presne, ako to bolo. Už vtedy začal podľa pána predsedu Národnej rady dobrý spôsob vládnutia. Prečo to rokovanie bolo utajené? Lebo rokovanie bolo v rozpore so zákonom? Lebo tam zazneli slová a vety ako socialistu maďarského premiéra po voľbách, ako klamali ľudí pred voľbami?

A podľa vzoru vlády Národná rada pristupuje k návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. A novela úplne náhodne opäť pochádza z dielne SMER-u. A nie taká novela, ako by si občan mohol po vypočutí predsedu Národnej rady predstavovať, že bude mať viac informácií, že sa k nim ľahšie dostane. Pravý opak. Utajiť, neposkytnúť, skomplikovať, bagatelizovať. Všetci sa pamätáme, kto túto novelu predložil. Opäť to bola náhodou poslankyňa zo SMER-u.

A ako je to s podaním priameho obsahu z rokovania Národnej rady? Návrh zákona, ktorý smeroval k prenosom zasadnutí z Národnej rady, prenosy verejnoprávnej televízie zablokoval a opäť úplnou náhodou SMER. Prečo? Ak si pomôžem inauguračným prejavom pána predsedu Národnej rady, tak preto, aby občan nevidel a nepočul, čo všetko sa deje pod vaším vedením v Národnej rade Slovenskej republiky. Od vypínania mikrofónov opozičným poslancom, silového vykladania rokovacieho poriadku. Nikdy za štyri roky dozadu sa nepoužívali vulgárnosti v slovenskom parlamente. Teraz áno a bez povšimnutia.

Dámy a páni, opäť citát. "Ďalšou významnou funkciou parlamentu je účasť na tvorbe politiky. Tvorba základných rozhodnutí politickej povahy, hlavne tvorba zákonov a personálny výber do rôznych ústavných inštitúcií a obsadzovanie štátnych funkcií. Chceme, a to chcem zdôrazniť, spolupracovať so všetkými politickými stranami zastúpenými v parlamente a absolútne rešpektovať pomerný systém a preferovať konsenzuálne rozhodnutia tohto parlamentu." Toto hovorí pán predseda Národnej rady v júli minulého roku v inauguračnom príhovore.

Skutočnosť, ktorú realizuje SMER a aj predseda Národnej rady, je však úplný výsmech týmto slovám. Úplný výsmech týmto slovám. Pozrime sa, ako narábate s mocou po voľbách. Ako ďaleko sú vaše páčivé, falošné slová od skutkov. Prispôsobujete si zákony tak, aby ste si všade presadili svoj politický a ideologický vplyv.

Bolo to pri voľbe členov Rady verejnoprávnej televízie, verejnoprávneho rozhlasu. Chcete ovládnuť a postupne ovládate verejnoprávne médiá. Estévečku už máte. Koľko to odišlo novinárov z estévečky? Desať? Pätnásť? Bývalo zvykom a dobrým demokratickým zvykom, a my sme ho zaviedli, že v radách verejnoprávnych médií boli pomerne zastúpení kandidáti jednej aj druhej strany. Presne tak, ako to tvrdil pán predseda v príhovore. Ale v tejto časti príhovoru pán predseda Národnej rady hovoril o minulosti, lebo Národná rada pod jeho vedením, bohužiaľ, toto zmenila a navolila si len svojich vládnych kandidátov.

Voľba sudcov Ústavného súdu v tejto Národnej rade dopadla takisto. Voľba verejného ochrancu práv ombudsmana takisto. A rozdelenie výborov Národnej rady? Ani jeden kľúčový výbor ste nedali opozícii. Sami si vládnete a sami sa aj kontrolujete. Čo toto má spoločné s demokraciou? Čo toto má spoločné s inauguračným príhovorom pána predsedu Národnej rady? (Potlesk.) Toto je tá časť na tvorbe politiky so všetkými politickými stranami zastúpenými v parlamente? Ako spomínal pán predseda Národnej rady po svojom zvolení? Toto je tvorba politiky v spojení konsenzu ako operácie? Čo tu máme dnes? Dnes tu máme ovládnutie všetkých štruktúr štátu a Národnej rady cez optiku SMER-u a cez legitimáciu SMER-u. Ako ďaleko sú od seba slová a skutky? Ako falošné a nepravdivé sú slová v inauguračnom príhovore konfrontované so skutočnosťou?

Našou úlohou a úlohou každej opozície je kontrolovať vládu. Základným nástrojom tejto kontroly, kontroly opozície v parlamente je rozprava, hodina otázok a interpelácií. Hodina otázok však nie je v tejto SMER-om ovládanej Národnej rade pre opozíciu, lebo desiatky otázok podávajú poslanci samotného SMER-u.

Pán premiér potom zbabelo na svoj monológ využije celý svoj čas. Bojí sa dialógu a koaličné vedenie Národnej rady mu v tom zbabelo pomáha. Nielen spôsobom vedenia schôdze, ale aj odmietnutím novely rokovacieho poriadku, ktorá dáva do paragrafového znenia zvyk a duch rokovacieho poriadku a ten hovorí, "že hodina otázok je vyčlenená predovšetkým opozícii".

V rozprave sme svedkami vypínania mikrofónu opozičníkom, prerušovania rozpravy predsedajúcim, komentovanie vystúpení poslancov zo strany vedenia schôdze, hlavne zo strany SMER-u bez toho, aby sa prihlásili do rozpravy. Arogancia predsedajúcich zo SMER-u nemá hraníc, lebo majú gombík na ovládanie mikrofónu, tak si myslia, že majú gombík aj na ovládanie poslancov. Na ovládanie verejnosti, na ovládanie Slovenska.

Páni zo SMER-u, nemáte a nebudete mať gombík na ovládanie poslancov SDKÚ - DS. A nedáme sa zastrašiť, vyviesť z miery ani zvolávaním mandátového a imunitného výboru, ani hrozbou disciplinárnych konaní, ani hrozbou pokút. A ak sa domáhame elementárnej slušnosti po vláde, zakotvená je v rokovacom poriadku, a to účasti ministrov na interpeláciách, dostaneme od vedenia parlamentu a opäť náhodou zo SMER-u taký výklad rokovacieho poriadku, ktorý nemá obdobu. Je hanbou vládnej väčšiny, ak na interpeláciách nesedia ministri a predseda Národnej rady to toleruje a obhajuje. Aká je potom kontrola vlády, základného nástroja parlamentnej moci, ako hovorí pán predseda Národnej rady.

Vláda, hlavne ministri za SMER predkladajú zákony cez poslancov, lebo sa boja kontroly verejnosti odbornej aj občianskej. Týmto postupom sa vyhýba pripomienkovému konaniu, vyhýba sa kritike opozície, analytikom médií s jediným cieľom - skryť pred verejnosťou, čo v skutočnosti Národná rada prijíma. Obísť pripomienkové konanie. Obísť legislatívny proces. Predkladať veľké pozmeňujúce návrhy o 15.00 h a o 17.00 h o nich hlasovať. Toto je kontrola vlády parlamentom? Takto poslanci kontrolujú vládu Slovenskej republiky?

Dámy a páni, poukázal som pokojne a pravdivo len na niekoľko deformácií v Národnej rade. Len na niekoľko rozporov medzi tým, čo sa marketingovo tlmočí občanom a čo sa v skutočnosti deje v Národnej rade. Považujem toto konkrétne pomenovanie za veľmi dôležité preto, že toto dianie v Národnej rade má stupňujúcu tendenciu, ktorá priamo ohrozuje parlamentnú demokraciu. Lebo v týchto dňom dostala parlamentná demokracia a parlamentná kultúra na Slovensku ďalšiu veľkú ranu.

Na pokyn predsedu Národnej rady legislatívny odbor upravil schválené znenie zákona, zákona schváleného slobodným slovenským parlamentom. To, že sme upozornili predsedu parlamentu i verejnosť na toto hrubé porušenie ústavy, to, že sme upozornili na toto uzurpovanie si moci jednotlivcom v slobodnom slovenskom parlamente okamžite po uverejnení zákona na webovej stránke parlamentu a nečakali sme až na doručenie tohto svojvoľne upraveného zákona do prezidentskej kancelárie, uchránili sme Slovensko od podobnej medzinárodnej blamáže ako pri kauze Gaulieder.

Pán predseda, za tento náš krok by ste sa nám mali poďakovať a za svoje konanie sa Národnej rade ospravedlniť. Poďakovať sa za to, že sa môžete doma a hlavne v demokratických krajinách v zahraničí ešte stále hrať na demokrata. Lebo takýto svojvoľný zásah do schváleného zákona iniciatívou jedného poslanca parlamentu, aj keď je jeho predseda, je bezprecedentný v celom demokratickom svete. Deje sa toto aj v iných zákonoch? Vydal pán predseda takéto pokyny aj v minulosti? To máme porovnávať každý zákon, čo prejde Národnou radou, či pán prezident dostane na podpis ten istý zákon, čo Národná rada schválila?

Pán predseda Národnej rady prejavil neobyčajnú aroganciu. Príkazom dal zmanipulovať text zákona, ale aj svojím ďalším vystupovaním po tom, čo mu opozícia zabránila zákon zmanipulovať. Parlamentná demokracia je totiž založená na deľbe moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu.

Predseda Národnej rady pán Pavol Paška sa pasoval do úlohy jediného zákonodarcu, ktorý mení zákony. To, že parlamentní legislatívci postupovali presne podľa jeho pokynov, priznal aj sám predseda Národnej rady. Citujem: "Áno, rozhodol som sa takto, pretože som tu na rozhodovanie." Ako a podľa čoho je riadená Národná rada? Podľa zákona o rokovacom poriadku? Nie. Podľa inauguračného príhovoru pána predsedu? Nie. Tak podľa čoho je potom riadená? Je riadená podľa väčšiny a tá väčšina, tak ako v minulosti pred rokom 1989 je presvedčená, že len ona má pravdu.

Pán predseda Národnej rady sa pokúsil zneužiť svoju právomoc a postavil svoj poslanecký mandát, i keď je to mandát predsedu Národnej rady, nad mandát všetkých ostatných 149 poslancov Národnej rady. Zlyhal politicky, odborne i morálne. A ak som spomenul v úvode, dámy a páni, kauzu Gaulieder, musím sa dnes spýtať, kam smeruje pod vaším vedením táto krajina? Vraciame sa do rokov 1994 - 1998, alebo sa vraciame ešte ďalej pred rok 1989? Pýtam sa, ako skončí táto krajina, keď už dnes bijete novinárku ženu na námestí? Kam smeruje táto krajina, kam smeruje tento parlament, keď chcete stíhať poslancov za výroky v parlamente? Pýtam sa, ako je možné, aby predseda parlamentu pochyboval o legitímnom práve opozície zvolať schôdzu a nazvať ju, že je to zbytočné míňanie peňazí daňových poplatníkov.

Predseda Národnej rady pri takomto riadení a stave Národnej rady si ešte v júli tohto roku dovolil povedať, citujem: "Úroveň politickej kultúry terajšieho parlamentu je z politologického pohľadu oveľa vyššia, ako to bolo v minulom volebnom období za vlády Mikuláša Dzurindu." Je možné tieto kroky predsedu Národnej rady, kroky v rozpore s ústavou, v rozpore s rokovacím poriadkom, v rozpore so základnými princípmi parlamentnej demokracie, v rozpore s jeho vlastnými slovami považovať za vyššiu politickú kultúru? To si pán predseda Národnej rady myslí, že má v parlamente len svojich poslancov? Alebo len tým môže rozprávať tieto rozprávky? Za rokom a pol cesty riadenia tohto parlamentu zostala iba brázda ignorácie, arogancie a zneužívania moci, porušovania základných demokratických pravidiel.

Za osem rokov Mikuláša Dzurindu sme Slovensko etablovali do ekonomicky vyspelého a demokratického sveta. A ak sa tak veľmi radi hrabete v minulosti, aby ste prekryli svoje kšefty a klamstvá v prítomnosti, tak sa rozpamätajte, v akom stave bolo Slovensko na konci roka 1998. Bolo na pokraji krachu. Štát si požičiaval za 28-percentný úrok. Slovensko bolo v ekonomickej, politickej a diplomatickej medzinárodnej izolácii.

Vy ste od nás prevzali Slovensko na ekonomickou vzostupe, s nevídaným rastom HDP. Prevzali ste Slovensko s nezamestnanosťou pod 10 %, s nebývalými daňovými príjmami. Prevzali ste Slovensko stabilné, dôveryhodné a Slovensko bezpečné. Prevzali ste Slovensko etablované v NATO a v Európskej únii. A ak dnes my niečo chceme, tak to, aby ste toto Slovensko demokraticky riadili, zveľaďovali a posúvali dopredu. A čo nechceme, aby ste Slovensko odovzdávali v takom stave, ako sme ho my na sklonku roka 1998 preberali. Lebo toto si občan Slovenska ozaj nezaslúži. Ďakujem vám. (Potlesk.)

M. Číž, podpredseda NR SR: S procedurálnymi návrhmi pán poslanec Brocka, pani poslankyňa Sabolová. Zapnite mikrofón pánovi poslancovi Brockovi.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán podpredseda Národnej rady, chcem vás upozorniť na dve nehoráznosti, ktoré sa teraz dejú v Národnej rade. Tá prvá je, že nie je na schôdzi prítomný predseda Národnej rady, na schôdzi, ktorá je o ňom. A chcem vás požiadať, aby ste zariadili, aby ste zavolali pána predsedu Národnej rady, aby sa zúčastnil na rokovaní Národnej rady. Pán predseda musí strpieť túto rozpravu, tak ako to musela nedávno strpieť napríklad pani ministerka Tomanová. Je to to minimum, čo sa od neho v tejto chvíli ako od predsedu Národnej rady žiada.

A tá druhá nehoráznosť je, že v tejto chvíli predseda výboru pre financie, rozpočet a menu zvoláva rokovanie výboru, aby rokoval a hlasoval o štátnom rozpočte.

Pán podpredseda, žiadam vás, aby ste zariadili, aby predseda rozpočtového výboru nesabotoval rokovanie pléna Národnej rady. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP