Středa 17. října 2007

Druhý deň rokovania

14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

17. októbra 2007 o 9.00 hodine

 

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky požiadali poslanci pán Csáky, pán Mamojka a pani poslankyňa Vaľová.

Teraz budeme pokračovať zo včerajšieho programu, prosím preto pána ministra Valentoviča, aby zaujal miesto. Vitajte, dobrý deň, pán minister. Takisto aj pána spravodajcu Valockého. Do rozpravy sú ešte ústne prihlásení: pán poslanec Halecký, pán poslanec Pataky a pán poslanec Slafkovský. Ako prvý vystúpi pán poslanec Halecký a pripraví sa pán poslanec Pataky.

Nech sa páči.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, dovoľte aj mne, aby som k tomuto zákonu povedal niekoľko slov a niekoľko informácií, ktoré považujem za potrebné, aby na tejto našej dnešnej schôdzi odzneli. Nadväzujem na vystúpenie predsedu zdravotného výboru pána Novotného zo včerajška, takže chcel by som sa zastaviť pri bode, ktorý zrejme asi bude najviac medializovaný, aj keď nie je ten najpodstatnejší v celom zákone o zdravotnej starostlivosti a o službách, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Bolo trošku pejoratívne alebo možno aj sarkasticky hovorené o zbytočnosti, nadbytočnosti zavádzania termínu zdravotný obvod, ale aj jeho funkčnom obsahu v dnešnej medicínskej praxi. Vytýkalo sa, že je to trošku prežitok z minulosti. Chcem k tomu uviesť toľko, že je to organizačný prvok, ktorý má svoje opodstatnenie, pretože zlepší organizáciu práce, nie opačne, aby zhoršil. Predsa žiaden minister a žiadne ministerstvo nezavádza v zákone paragrafy, ktoré by zhoršovali činnosti, ktoré súvisia pre pacienta a takisto aj pre zdravotníckeho pracovníka.

Chcem podotknúť, že ten systém je zavedený aj v niektorých krajinách v zahraničí, napríklad v Belgicku, takže svoje opodstatnenie má nielen ona u nás a nie je to iba určitý prežitok z minulosti, ale je to zrejmé potreba, ktorá bola stanovená v tomto zákone na základe predchádzajúcich skúseností.

Chcem ešte zdôrazniť, že bolo vytýkané, že je to nesystémové opatrenie, že nie je to reformný zákon alebo reformný prvok. Chcem povedať, že nie všetky zákony musia byť revolučné a nie všetky zákony musia byť len reformné, pretože podstatné je, aby boli pragmatické a aby na svojom úseku každý predstaviteľ zlepšoval krok po kroku svoju činnosť. Zdravotný obvod pre všeobecných lekárov a pre niektorých špecialistov, pre gynekológov a pre stomatológov, teda pre časť odborných lekárov, má svoje opodstatnenie v tom, že vymedzuje okruh teritoriálne, za ktorý zodpovedá za všetkých okolností príslušný lekár na základe licencie, povolenia vykonávať svoju prax všeobecného lekára, resp. gynekológa a stomatológa. Bolo to nevyhnutné, dokonca nieže iba náhodne, ale nevyhnutné zaviesť, pretože zmenou spoločnosti a rozvojom, príchodom a určitou mobilitou ľudí dochádza k tomu, že nie všetci, ktorí žijú na danom teritóriu, by mohli mať zabezpečené ústavou stanovenú starostlivosť o svoje zdravie. Myslím hlavne na tých občanov našej republiky, ktorí sú neprispôsobiví, ktorí sú nedisciplinovaní, ktorí menia svoje trvalé bydlisko alebo ktorí strácajú svoje bývanie, ale aj ostatní, títo občania častokrát trpia aj chorobami, ktoré sú nebezpečné nielen pre nich, ale aj pre ich mikroregión alebo aj pre širšiu oblasť. Myslím hlavne na tuberkulózu, alkoholizmus, v tejto dobe aj pohlavne prenosné choroby a týchto ľudí nechať, aby voľne na základe svojho rozhodnutia a chcenia sa starali o svoje zdravie a hlavne o zdravie svojej rodiny, svojich životných partnerov alebo ostatných občanov v dobre organizovanom zdravotníckom systéme, nie je možné.

Dokonca si myslím, že určitá rajonizácia, takáto neformálna, existuje aj na ostatných úsekoch zdravotníckej činnosti, to znamená na úseku dajme tomu kardiológie, ortopédie, urológie, pretože aj tam na danom organizačnom celku, teda v okrese alebo v kraji, pôsobí určitý počet lekárov a tí si musia, či chcú, alebo nechcú, rozdeliť daný okres na polovicu, keď sú dvaja, alebo na štvrtinu, keď sú štyria, tak, aby určité pravidlá hry medzi nimi stanovené boli.

Chcem zdôrazniť, že, samozrejme, aj v tomto systéme zdravotného obvodu platí, že je voľná, slobodná voľba lekára, to znamená, že pacient môže si vybrať lekára podľa svojho rozhodnutia. Je tam však jedna klauzula, že pokiaľ by došlo k preťaženiu čo do počtu pacientov alebo náročnosti práce lekára, že by nevedel zvládať daných pacientov, práve tam je to riziko, že niektorí pacienti, hlavne tí, ktorí nedodržiavajú liečebný režim, ktorí sú nedisciplinovaní, ktorí sú psychopatickí alebo ktorí majú iné nepriaznivé dôsledky, by mohli byť vylúčení zo systematickej zdravotnej starostlivosti. Dotýka sa to nielen tej excentrickej skupiny pacientov, ale môže sa to dotknúť aj skupiny, ktorá je pre nás, by som povedal, vážená a dôležitá, a to sú starší občania. Starší občania častokrát si svojho, hlavne praktického, lekára vážia a pokiaľ by sa presťahovali alebo pokiaľ z nejakých iných dôvodov by nemohli byť zaradení do príslušného obvodu, bola by to pre nich nielen určitá trauma, ale aj nedostatok zdravotnej starostlivosti.

Hovorí sa o zbytočnosti, nadbytočnosti a nepraktickej časti predpisovania rôznych poukazov na odborné ošetrenia, tam chcem len poukázať, že tento bod sa dá ľahko obísť a je ľahko obídený z tých praktických dôvodov, z toho dôvodu, že je tam uvedené, že pacienti, ktorí majú akútne ťažkosti, ktoré ohrozujú zdravie alebo život pacienta, pacienti po úrazoch, hlavne, chcem zdôrazniť, pacienti dispenzarizovaní, teda tí, ktorí sú v systematickej a opakovanej starostlivosti lekára, môžu ísť k odbornému lekárovi priamo, teda bez poukazu na odporúčanie odborného vyšetrenia. Závisí od toho-ktorého odborníka, viacerí alebo priemerne viacej ako 50 % pacientov, dokonca až 70 % pacientov je dispenzarizovaných a títo po prvom ošetrení u pacienta a po stanovení liečebného a diagnostického plánu môžu navštevovať odborného lekára aj priamo bez odporúčania všeobecného lekára. Takže záleží iba na správnej organizácii práce a na tom, aby sme si všímali hlavne pozitíva tohto fenoménu zdravotného obvodu, takže by sme k tomu vedeli pristupovať potom lepšie.

Chcem len poukázať, že celý zákon nie je iba o zdravotnom obvode, ale si všíma aj ďalšie prvky zdravotníckej činnosti a nebojím sa spomenúť aj to, že v tomto fenoméne vidím trošku aj určité problematické body alebo body, ktoré možno budú v minulosti na to, aby sa sledovali, rozanalyzovali a prijali niektoré účinné opatrenia. Myslím hlavne v tom, že pokiaľ sa fixuje zdravotný obvod, môže sa stať, že bude pomerne menšia flexibilita a mobilita lekárska v danom obvode, pretože lekári tieto obvody mávajú dlhodobo, považujú za svoj vymedzený región, takže vstup napríklad ďalšieho lekára alebo ďalších lekárov, hlavne pri tých väčších regiónoch, môže byť problematický. A vieme veľmi dobre, že, ako už bolo spomínané, máme pomerne vysoký priemer hlavne všeobecných lekárov, takže niekedy je dobré na určité obdobie dvoch, piatich rokov, aby bolo určité zaučenie, symbióza aj mladšieho lekára a práve to vymedzenie tohto obvodu mohlo by trošku tomu zamedziť.

Chcem poukázať ešte na jednu záležitosť, že obvod, ktorý je vymedzený, a licenciu, ktorú získava už lekár, teda človek, môže trošku tiež narúšať tento princíp flexibility zdravotného obvodu, pretože vieme, že je už takou tou nejakou samozrejmosťou alebo módou, že obvody priamo či nepriamo sa predávajú a licencie sa prideľujú, takže tam môže byť určitá disproporcia. Ale myslím, že pri spolupráci lekára vyššieho územného celku, pri spolupráci mesta dokáže sa zabezpečiť tento systém tak, aby bol praktický a užitočný.

Chcem upozorniť na dosť významné pozitíva v tomto zákone. Pre mňa je dôležité, že sa zriaďuje aj národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti a národný register základných zdravotných údajov. Technicky, samozrejmá vec, to nemôže všetko byť vyriešené týmto zákonom, ale princípy, ktoré sú stanovené, aby sme pomaličky pristupovali k jednotnej zdravotníckej informačnej sústave, k tomu vo finále, aby až pacient mal u seba nenáročný doklad, teda nejakú čipovú kartu, ktorou by vedel sa prezentovať na hociktorom mieste v republike, prípadne aj v rámci Európskej únie pri poskytovaní zdravotníckych informácií, kde by uložené boli všetky zdravotné informácie v takých jazykoch a informáciách, ktoré by mohli byť veľmi nápomocné k tomu, aby sme nemávali, tak ako doteraz, zdravotnú dokumentáciu a kartu pohadzovanú po chodbách, po skriniach, ku ktorým sa môže dostať, pokiaľ má záujem, či už z legálnych, alebo ilegálnych dôvodov, hocikto.

Takže vidím aj v tomto zákone pomerne dobre naštartované koncepcie informačnej sústavy v zdravotníctve a elektronickú formu spracovania zdravotníckych informácií. Takže z týchto a z ďalších dôvodov myslím si, že novela je pripravená tak, ako sa žiada, a túto novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podporím.

Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Haleckého sa prihlásili páni poslanci Urbáni, Slafkovský a Novotný. Končím možnosť podania ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.

Ako prvý dostane slovo pán poslanec Urbáni.

M. Urbáni, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, treba tu zdôrazniť, že slobodná voľba lekára zostáva. Nikto nejde brať kmeň lekárom, ktorý majú vo svojich ambulanciách, ale tu sa množia prípady, že človek sa nevie dostať k lekárovi, lebo ho odmietajú. Je to realita na Slovensku, preto táto rajonizácia je potrebná, aby bola, a nielen kvôli tomuto. Je potrebná aj z toho dôvodu, že ten lekár v tom obvode má povinnosť robiť aj hygienicko-epidemiologické pozorovania, chorobnosť sledovať, skrátka, je to veľmi dôležité, pretože sú oblasti a obvody, o ktoré sa vlastne dneska nikto nestará. Čiže nie je to proti občanom, je to pre občanov.

Ďalej jednu poznámku k referencii pacienta na ďalšie vyšetrenia. Nie je to len k špecialistom, môže aj špecialista k druhému špecialistovi poslať. Zaveďme už konečne informačný systém, nech to vláda podporí, aby sa zaviedol, bude čipová karta a všetko sa zjednoduší a nebudú žiadne problémy. Nebudú sa tvoriť rady znovu u lekárov, pretože má to tu trošičku aj riziko s tým, že znovu zvýšime návštevnosť u všeobecných lekárov. Čiže informačný systém toto všetko vyrieši. Nebojujme proti rajonizácii, ešte raz zdôrazňujem, je to rozumný krok.

Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Slafkovský.

A. Slafkovský, poslanec: Ďakujem pekne. No, zaujal ma predovšetkým poznatok, že chceme vytvoriť obvody pre lajdákov a na druhej strane zároveň obvody pre dôchodcov. Tak to bude dobrá kombinácia, len dôchodcovia a lajdáci v čakárni. Asi to celkom takto nebolo myslené. A v tomto smere naozaj si treba asi dať pozor na to, ako sa chceme, ktorým smerom sa chceme uberať. A všetky kroky ministrov alebo ministra ešte neznamenajú, že sú dobré len preto, že sú to ministerské. Pretože ony môžu byť robené v dobrej vôli, ale neznamená, že sú aj s dobrým cieľom alebo že sa neminú cieľa, tak. Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Novotný.

V. Novotný, poslanec: Ďakujem pekne. Pán kolega, predseda výboru Halecký, trošku si si protirečil, lebo keď si hovoril aj o zdravotnom obvode, aj o výmennom lístku, ktorý bude potrebovať pacient, keď pôjde k špecialistovi, spochybňoval si ten systém, podobne ako ja včera, trošku opatrnejšie, trošku kulantnejšie, ale spochybňoval si ho. Na záver si povedal, že je to vlastne dobré.

Naozaj by som chcel podčiarknuť z tvojho vystúpenia také dôležité pasáže, ktoré ja cítim, čo sa týka toho zdravotného obvodu. No problém je tam, že vytvárame numerus clausus, že rozparcelujeme Slovensko na maličké obvodíky a každý príslušný všeobecný lekár bude mať ten svoj obvod. Fixujeme starnúcich praktických lekárov. Ako sa bude môcť dostať mladý lekár, ktorý bude chcieť robiť všeobecného lekára, do siete? Kto mu vytvorí zdravotný obvod? Lekár samosprávneho kraja? Začo? Prečo? Prečo by mu mal vytvoriť tento zdravotný obvod? Hovoríme o tom, že potrebujeme mladých všeobecných lekárov, praktických lekárov. Je to jeden z najväčších problémov, ktorý sa pomaličky začína odbaľovať v slovenskom zdravotníctve. Ale týmto krokom ideme proti tejto snahe.

Čo sa týka toho výmenného lístka, veľmi dobre si poukázal na to, o čom sme včera rozprávali aj s pani poslankyňou Sárközy. Psychiatrický pacient, ako sa on má dostať k špecialistovi? Najprv má medzi angínou a chrípkou vysedieť tri hodiny, aby dostal výmenný lístok? No on sa nedostane k psychiatrovi, on nepôjde po ten výmenný lístok. Ani rodina s ním tam nepôjde. Pretože, žiaľ, na Slovensku existujú ešte niektoré skupiny diagnóz, ktoré liečia špecialisti, ktoré keď poviete pred širokou verejnosťou, považuje sa to za hanbu. No je to tak, povedzme si to. Preto sa všetci snažíme s takýmito diagnózami posielať priamo k špecialistovi pacienta, lebo vieme, že je viazaný lekárskym tajomstvom. A tu vzniká jeden problém, aby o svojej diagnóze rozprával na ambulancii všeobecného lekára, ktorý mu aj tak nepomôže.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Pataky. Ešte, ja sa ospravedlňujem, ja som myslel, že s faktickou poznámkou, asi som to tu preskočil. Takže s reakciou najskôr vystúpi pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda. Ďakujem za pripomienky. Myslím si, že je dobré, že si všímame v každom zákone pozitíva aj negatíva. Žiaden zákon nie je taký, ktorý by prinášal len pozitíva bez nejakých negatívnych dopadov. Myslím si, že aj pán predseda Novotný poukázal na tie negatíva, ktoré prináša tento zákon. Ale myslím si, že podstatná vec je, že chce tento zákon zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre tých občanov, ktorí sami o seba sa nevedia postarať, ktorí sami si túto starostlivosť nevedia zabezpečiť. A vieme, že práve títo občania sú rizikoví čo do epidemiologických chorôb, čo do chorôb, o ktorých sa nikto individuálne nestará a o ktorých sa musí postarať lekár, spoločnosť, mesto alebo vyšší územný celok.

Správne si poukázal, že jedná sa hlavne o psychiatrické diagnózy, o tuberkulózu, ktorá ešte nie je úplne na ústupe, a hlavne o pohlavné choroby, máme na mysli AIDS. Sú to ľudia, ktorí by k lekárovi sami nikdy nešli a hlavne pokiaľ by tam cítili prekážku, že tento lekár by mal tendenciu a zrejme by bola vysoká tendencia ich odmietnuť pre preťaženosť svojej ambulancie a podobne.

Myslím si, že aj tie negatívne veci, ktoré prináša tento zákon, hlavne flexibilitu obvodu, možnosť výmeny novým obvodným lekárom, rozčlenenie obvodu na dva, pokiaľ je príliš veľký a náročný, to sa môže riešiť aj praktickými rozhodnutiami lekára vyššieho územného celku.

A o informačnom systéme v zdravotníctve, o čipovej karte sme hovorili, že je potrebná. Je to však veľmi náročná záležitosť a myslím si, že prispením europeňazí v nasledujúcom období aspoň čiastočne by sa mohla začať.

Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Budeme pokračovať v rozprave. Teraz vystúpi pán poslanec Pataky, pripraví sa pán poslanec Slafkovský.

J. Pataky, poslanec: Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, k navrhovanej novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, chcel by som v prvom čítaní upozorniť na niektoré nezrovnalosti tejto novely. Čo sa týka filozofie zákona, o tom sa včera vyjadril predseda výboru pán Novotný, tak k tomu sa vyjadrovať nebudem.

Hneď by som sa chcel vyjadriť k navrhovanej právnej úprave, a to v paragrafovom znení 7a, čo sa týka ambulantnej pohotovostnej služby, tu citujem: "Absolútnu pohotovostnú službu vykonávajú na základe písomnej zmluvy s poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia organizovať a prevádzkovať ambulantnú pohotovostnú službu, poskytovatelia poskytujúci zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo", hlavne tu chcem upozorniť na špecializovaný odbor pediatria, "a špecializačnom odbore stomatológia."

V tomto predkladanom navrhovanom znení, tu by som chcel upozorniť, že predkladateľom dikcie ustanovenia by vyplývala možnosť neuzavrieť s poskytovateľom ambulantnej pohotovostnej služby zmluvu o výkone služieb na APS a následne by nebol daný poskytovateľ územnej všeobecnej ambulantnej starostlivosti povinný vykonávať služby na APS v zmysle tohto ustanovenia tak, ako bolo predložené. Pri právnej úprave povinnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je prvoradý hlavne verejný záujem na riadnom zabezpečení poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti. Nie je prípustné, aby táto zásada bola narušená možnosťou poskytovateľa územnej všeobecnej ambulantnej starostlivosti v zmysle predloženej novely rozhodnúť sa, či uzavrie, alebo neuzavrie zmluvu, na základe ktorej by mal vykonať APS. Navrhované znenie § 7, tak ako som už ho citoval, v zákone č. 576/2004 Z. z. v prípade prijatia by spôsobilo stav právnej neistoty. Je teda zrejmé, že podľa tohto zákona je takýto poskytovateľ povinný poskytovať lekárenskú službu prvej pomoci. Avšak podľa navrhovaného znenia zákona č. 576/2004 Z. z. by mal vykonávať ambulantnú pohotovostnú starostlivosť na základe zmluvy s poskytovateľom ambulantnej pohotovostnej starostlivosti. Nakoľko - tu si musíme jedno uvedomiť, že ide o dva zákony - je tu potenciálne nebezpečenstvo rozporu dvoch právnych noriem rovnakej právnej sily, čo je vážny nedostatok.

Ďalej by som chcel upozorniť na § 7b Ústavná pohotovostná služba. Tu nebudem citovať celé navrhované znenie, ale by som sa vyjadril k tomuto zneniu § 7b v tomto znení, že bol upravený analogicky takisto ako § 7a, to som už citoval. V právnej úprave povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je takisto prvoradý verejný záujem na riadnom zabezpečení poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Tu nie je prípustné, aby táto zásada bola narušená možnosťou poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti v zmysle už predloženej novely rozhodnúť sa, či uzavrie, alebo neuzavrie zmluvu, na základe ktorej by mal vykonávať ÚPS-ku. Takisto navrhované znenie § 7b zákona č. 576/2004 Z. z. v prípade prijatia bez úpravy spôsobí stav veľkej právnej neistoty.

Ďalej by som sa chcel ešte vyjadriť k § 38 ods. 5, nebudem to citovať. Navrhované ustanovenie nemá žiadne opodstatnenie, nakoľko pojem "ambulantná lekárska služba prvej pomoci" v žiadnom právnom predpise publikovanom v Zbierke zákonov sa nenachádza. To isté § 48, dosť závažný stav, budeme uvažovať v druhom čítaní o zrušení, o návrhu o zrušení, nakoľko navrhovaný úsek nemá žiadne opodstatnenie, nakoľko pojem "ústavná lekárska služba prvej pomoci" sa v žiadnom právnom predpise publikovanom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nenachádza.

Ďalej v závere by som sa chcel vyjadriť v tom zmysle, že keď nám v druhom čítaní prejdú pozmeňujúce návrhy, takisto či už na výbore, alebo v gesčnom, kde som členom, a po odstránení týchto nedostatkov, ktoré som spomenul, môžu tieto novely, naopak, prispieť k stabilizácii systému pohotovostných služieb v zmysle tejto navrhovanej novely označených ako APS-ky a ÚPS-ky.

Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ako ďalší v rozprave vystúpi pán poslanec Slafkovský.

A. Slafkovský, poslanec: Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy a páni, aj keď sa zdá, že snemovňa ešte nie je celkom prebudená dnes, včerajšie vystúpenie pána predsedu výboru, si myslím, že poznačilo celkové ovzdušie aj na diskusiu k tomu zákonu, aj keď bolo, by som povedal, prednesené v zľahčenom tóne. Bolo závažné, pretože to, čo tento návrh zákona, ktorý máme predložený v tlači 415, pripravuje, naozaj nebude jednoduchou vecou, pokiaľ to chceme v detailoch riešiť. To, že v predloženom návrhu zákona sú v podstate v jednom paragrafe dva odseky, dokopy osem riadkov, tam sa nedá zhrnúť celá problematika vytvorenia obvodov a zabezpečenia kontinuálnej zdravotnej starostlivosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, to je naozaj strašne málo. Tak som zvedavý, aké ďalšie normy budú k tomu pripravené, aké nariadenia vlády alebo vyhlášky ministerstva sa to budú snažiť upraviť. Pretože toto je vec, ktorá sa upraviť reálne v systéme, ktorý má bežať na základe dopytu a ponuky, nedá urobiť.

My sa vraciame s týmto návrhom niekde dozadu, ktorý je úplne, úplne pomimo, kde chceme stanovovať čísla domov, ulíc, ktoré budú do jednotlivých obvodov patriť, keď dnes je situácia taká, že nemá kto robiť obvodného lekára, že obvodných lekárov na mnohých územiach našej republiky je málo. Pretože na jednej strane v rámci doškoľovania je potrebné absolvovať veľmi dlhé prípravné štúdium, cirkulovať niekoľko rokov po oddeleniach, čo nemá kto tomuto lekárovi zaplatiť. A on tam proste, ak má takto chodiť dookola, má si to platiť sám, tak nakoniec radšej odíde zo Slovenska, odíde preč. Takže akékoľvek administratívne zriadenie nejakých územných obvodov neprinesie riešenie, čo sa týka dostupnosti.

Dostupnosť je o tom, že sa k lekárovi dá dostať. Dá sa tam dostať rôzne, dá sa tam dostať po svojich, teda pešo, dá sa tam dostať autom, dá sa tam dostať obecným autom, dá sa tam dostať krajským autobusom, pokiaľ chceme zabezpečiť dostupnosť. Ale pokiaľ urobíme obvod, v ktorom bude 15-tisíc pacientov len preto, že nemáme dosť lekárov, a budeme si myslieť, že tým pádom sme zabezpečili dostupnosť, tak sme ju určite nezabezpečili v reálnom čase, v reálnom priestore. Odhliadnuc od toho, čo to vytvorenie takýchto obvodov so sebou prinesie. Dnes predsa vytvorenie obvodu, to sú nemalé investície. Zariadiť si ambulanciu tak, ako má vyzerať, aby tam boli niektoré diagnostické prístroje, diagnostické postupy a metódy zabezpečené, to nie je päť korún, ktoré niekto do obvodu dá. Zdravotný odbor samosprávneho kraja nariadi niekomu, že toto bude tvoj obvod, pokiaľ chceš začať pracovať, ináč nedostaneš povolenie na prácu. A on povie, kto kúpi stoličku, kto kúpi počítač, kto zakúpi diagnostické prístroje? Za aké peniaze? V zákone je napísané, "neočakáva sa žiadny dopad na financie miest, obcí a štátny rozpočet". Len v tomto kroku si viem predstaviť, že to nebude bez finančného dopadu na štátny rozpočet, na rozpočet miest a obcí a vôbec bez dopadu na rozpočet jednotlivých lekárov, ktorí by to mali robiť.

Takže v tomto smere to je nie dobre vymyslená norma a nemyslím si, že zlepší dostupnosť a starostlivosť o pacientov. Vzápätí za tým nám príde otázka postúpenia starostlivosti niekomu ďalšiemu. Tieto obvody, tak ako už bolo aj povedané, sa v podstate dedia, resp. sa predávajú, pretože boli tam investované veci. Boli tam vložené peniaze. Nedá sa to len povedať, že z jedného lekára na druhého sa to bežným spôsobom prevedie, administratívnym spôsobom, administratívnym rozkazom. Takže tento spôsob prístupu k veci je určite nie štandardný. Ja si skôr viem predstaviť, ak teda máme starosť o to, aby sa o neprispôsobivých občanov a lajdákov, aby o nich bolo postarané z epidemiologického hľadiska, tak potom to treba riešiť iným spôsobom s tým, že sa vytvoria v rámci štátneho zdravotníctva lekári a pracovné miesta, ktoré budú štátom hradené, ktoré budú mať na starosti starať sa o takýchto ľudí a zabezpečiť pre nich tú základnú, bazálnu starostlivosť, pretože väčšina z nich si neplatí ani zdravotné poistenie a nemá im to potom ani kto preplatiť. Takíto ľudia prídu na ošetrenie a sú bez zaplateného poistného dlhodobo. Kto to bude znášať? To sú vzťahy, ktoré sú, si myslím, oveľa zložitejšie.

Ďalší bod v tomto zákone, v tomto návrhu zákona, ktorý ma zaujal, je vytvorenie národných registrov. No, v niektorých oblastiach to je určite užitočná záležitosť, ale tam ich je navrhovaných 12. Do každého toho národného registra je potrebné, 12 ich je tam napísaných, tak to v podstate znamená, že každý jeden z nás, ktorý sa raz v živote ukáže u lekára po tridsiatke alebo po štyridsiatke, sa ocitne v nejakom národnom registri, kde bude, a to som si náhodne otvoril napríklad národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc. Čo sa požaduje, aby bolo o takomto pacientovi, ktorý má chronické ochorenie pľúc, evidované: miesto a priezvisko, rodné meno, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, dátum zistenia diagnózy, výskyt chronických ochorení pľúc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia, miesto hospitalizácie, počet hospitalizácií, počet kontrol, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti, u zomretých patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH. Účel spracovania osobných údajov, v podstate spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia a OECD a Eurostat.

Za peniaze daňových poplatníkov, resp. v zákone sa uvádza, že sa to zaplatí z operačného programu Informatizácia spoločnosti, budeme dávať také obrovské peniaze na to, aby sme sledovali tieto údaje, ktoré som tu spomenul? Veď to je obrovské množstvo údajov, ktoré nebude mať kto napísať, nebude mať kto vložiť do počítača, nebude mať kto odoslať, pretože len kvôli tomu by musel každý jeden obvodný lekár alebo špecialista zamestnať ďalšiu osobu, ktorá mu toto bude vyplňovať. A my máme v priloženom návrhu napísané, že to bude bez ekonomického dopadu na štátny rozpočet. Veď predsa každý jeden, kto toto bude musieť robiť, povie, to stojí grošíky, ako to budeme robiť? To sa nedá zdravotníkom, lekárom dávať za povinnosť ďalšie takéto nové veci bez toho, aby to bolo kryté aj finančnými zdrojmi.

Ja si viem predstaviť užitočnosť takého registra pri transplantáciách alebo transplantačných ochoreniach a podobne, kde naozaj potrebuje ten register mať a mať ho aj dokonale vybavený, ale nie tak, že musí byť urobený k 1. 1. 2008, ako je platnosť tohto zákona. Kto to, z čoho sa to bude hradiť? Ako sa to bude organizovať?

No a už len jednou vetou sa vrátim ešte naspäť k tým obvodom. Obvody by mali byť zriadené od 1. apríla 2008. Ja mám takú obavu, že do 1. apríla 2008 nebude ešte ani len mapka nakreslená s okrskami, kde a v akom rozsahu by mali byť zdravotné obvody, nieto, aby to začalo aj fungovať.

Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Slafkovského sa prihlásila pani poslankyňa Tóthová, pani poslankyňa Sárközy, pán poslanec Halecký. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Slafkovského.

Prosím, dajte mikrofón pre pani poslankyňu Tóthovú.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem. Pán poslanec Slafkovský, ja som vás počúvala a vo vašom vystúpení mi chýbalo niečo, niečo, čo má ľudský rozmer. A aj mám otázku. Veď predsa lekári prvého kontaktu existujú. Majú svoje ordinácie. Možno tu ide o pár lekárov, ktorých bude treba, áno, vzhľadom na obvody inštalovať, uvediem tento pojem. Ale veď vy ste to povedali, ako by na celom území Slovenska bolo treba teraz hľadať ordinácie. To je po prvé.

Po ďalšie, ste hovorili, že ako to, keď niekto príde, nejaký bezdomovec, nezamestnaný a kto to tomu lekárovi uhradí. Nuž ja žijem v presvedčení, že za nezamestnaných poistenie platí štát. V tom je tá solidarita a sociálnosť. Ja neviem, vy máte predstavu, ako niektoré štáty, Spojené štáty americké nechajú v niektorých štátoch umrieť pacienta, keď nemá poistenie? Tak ja tento problém takto nevidím. A ak by niekde bol, tak ho treba akútne riešiť, pretože aj vládny program, aj vôbec zameranie tejto vlády je hlboko sociálne. Tak povedzte, kde je ten problém, a budeme ho riešiť.

A povedali ste, že veľmi zložité vzťahy. No samozrejme, každé riešenie vyvolá určité vzťahy a zložitosť, ale keď chceme zlepšiť, zlepšiť zdravotnú starostlivosť v tomto štáte, tak práve sme tu na to, aby sme tieto zložité otázky riešili.

Ďakujem za pozornosť.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Sárközy.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela nadviazať na to, čo povedal môj predrečník pán poslanec Dr. Slafkovský, a vrátiť sa k tomu, že v tomto zákone sa znova zavádza návšteva u všeobecného lekára vtedy, keď niekto chce navštíviť špecialistu. Ja som včera preto konzultovala s pánom predsedom výboru Novotným, pretože nemám ilúzie, že tento zákon bude nejako zmenený v takej podobe, že by to prospelo tým pacientom. Ale, pán minister, ja chcem znova vyzdvihnúť návštevu u všeobecného lekára kvôli výmennému lístku, aby sa niekto mohol dostať k psychiatrovi. Toto sme tu už mali a toto nefungovalo.

Viete si predstaviť, že čo tá rodina musí vytrpieť, kým konečne dostane schizofrenika alebo niekoho, kto je v štádiu depresie, aby ho presvedčil, že treba ísť k lekárovi? Teraz tam bude tri hodiny sedieť v ambulancii všeobecného lekára, teda v čakárni, a hlavne v menších obciach, kde každý každého pozná, a vysvetľovať tam každému, že prečo sú tu. To je jedna stránka veci. Ešte raz sa už potom k psychiatrovi nedostane. A ešte by som vyzdvihla napríklad aj dermatovenerologické ochorenia. No viete si predstaviť, že niekto s kvapavkou tam bude sedieť tri alebo štyri hodiny kvôli tomu, aby si tam vyzdvihol výmenný lístok?

Takže boli tu veci, ktoré nefungovali. Práve kvôli flexibilite a pružnosti sa napríklad návšteva psychiatrických lekárov zvýšila v poslednej dobe a mám za to, že vďaka tomu, že tu nebola potrebná návšteva u všeobecného lekára. Takže keď niečo fungovalo, tak by bolo dobré, keby sme to nechali. Takže ja vás ešte raz prosím, aby ste na tieto veci dávali pozor a pozmeňujúcimi návrhmi tieto záležitosti dali do poriadku.

Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Halecký.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja by som chcel len zdôrazniť, že regionálny alebo princíp zdravotného obvodu funguje bez toho, aby sme ho legislatívne stanovili. Všetci pacienti navštevujú svojho praktického lekára, ale aj odborného lekára v najbližšej vzdialenosti, ako je, v najbližšej dostupnosti. Tí, čo si vyberajú iného lekára, ako je dajme tomu k nim príslušný, odhadujem, že to je do tých desať, maximálne pätnásť percent. Zdravotný obvod je vyčlenený hlavne z toho dôvodu, aby riešil situácie, ktoré lekár nebude riešiť na základe slobodného princípu, solidárneho princípu a slobodného princípu výberu lekára hlavne v epidemiologických situáciách.

Napríklad v určitom regióne sa nám vyskytne žltačka. Kto zabezpečí preventívne a liečebné opatrenia hlavne v dosť sporných určitých minoritných lokalizáciách? Dajme tomu uvediem individuálny príklad. Máme v bytovke schizofrenika, ktorý ohrozuje rodinu, celú chodbu a je potrebné, aby niekto tohto pacienta spacifikoval, kontroloval, uviedol na liečbu. Žiaden lekár len sám od seba k tomu nepríde, takže musí to byť lekár, ktorý je na to zákonom určený.

Chcem zdôrazniť, že k psychiatrom a kožným lekárom s psychiatrickými a kožnými chorobami, aj pohlavnými, môže teraz pacient ísť už podľa tejto legislatívy priamo bez obvodného lekára, bez určitého odporúčania.

Čo sa týka registra chorôb, je to potrebné, aby sme vedeli porovnávať jednotlivé regióny. Eurostat za chvíľu si to bude vyžadovať, a keď chceme prijímať určité opatrenia v liekovej politike a v ostatných záležitostiach, bez toho to nejde.

Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Slafkovský bude reagovať na vystúpenia s faktickými poznámkami.

A. Slafkovský, poslanec: Ďakujem pekne. No, k pani kolegyni Tóthovej, naozaj sme si každý sám strojcom svojho šťastia. Je množstvo ľudí, ktorí nemajú zaplatené zdravotné poistenie. Prečo sa robí zúčtovanie zdravotného poistenia? Preto, aby sa zistilo, kto má a kto nemá zaplatené. A príde sa aj na to, koľko ľudí nemá zaplatené zdravotné poistenie. Ale ja nechcem povedať, že takých ľudí, čo nemajú zaplatené zdravotné poistenie, že sa o nich nikto nepostará. Na to má predsa slúžiť štátny lekár. Takýchto ľudí bude si musieť štát zaplatiť a vytvoriť, aby sa aj o to, čo povedal pán kolega Halecký, aby sa vedeli o to postarať.

Dnes je problém ten, že na veľké územia na Slovensku pripadá len jeden obvodný lekár alebo tam dokonca nikto nie je. Vy vychádzate zo stavu, ktorý je v Bratislave alebo v Košiciach. Len keď zájdete troška mimo Bratislavy, tak zistíte, že na to, aby ste sa dostali k svojmu obvodnému lekárovi, najprv musíte šesť-sedem hodín posedieť na stoličke, aby ste sa tam dostali. K zubárovi sa dostanete až o dva týždne, alebo k neurológovi. Takže ten stav je úplne iný, ako je vidieť z Bratislavy. Je to moja osobná skúsenosť.

A keď my chceme povedať, že týmto lekárom, ktorí sú aj tak preťažení, ešte im nariadime, že dostane ešte ďalšie dve dediny, ďalšiu dolinu na starosť zdravotnícky, tak proste v jeden pekný moment to zabalí a skončí a nebude nadsluhovať a po ňom tam nikto nenastúpi do takéhoto obvodu a nikto iný tam nebude chcieť začať pracovať, pretože to je nezaplatené a to je zdravotnícke nádenníčenie, v prospech koho?

Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán minister, chcete sa vyjadriť? Nie. Pán spravodajca? Nech sa páči.

J. Valocký, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v podstate som ani nechcel vystúpiť, chcel som si to nechať na druhé čítanie, ale, bohužiaľ, vyprovokoval ma k tomu pán predseda zdravotného výboru, by som chcel k tomu povedať iba toľko, že bol to slušný herecký výkon, dokonca si mal včera aj, pán predseda, poslucháčov v laviciach SDKÚ, kde pani poslankyne sa smiali asi tak dvadsať minút pri tvojom vystúpení. Téma bola absolútne zľahčená. Povedal si, že tvoj príhovor je v prvej časti politický, v druhej odborný. Ja hovorím, že tvoj príhovor bol len politický, pretože odbornej časti, bohužiaľ, nerozumieš. Ak áno, tak sú asi bohaté tvoje skúsenosti vzhľadom na vek čo len v nejakom strednom manažmente. Ak si si všimol, reagovali na tvoju odbornosť aj kolegovia ako doc. Sániová, pán poslanec Zelník, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravotníctva a povedali teda, že na odbornosť reagovať nebudú, čiže to zrejme memento a možnože aj budeme musieť už prestávať reagovať na tvoju odbornosť, možno radšej sa budeme obracať na kolegov zo zdravotného výboru, ktorí majú právnické vzdelanie alebo iné.

Čo sa týka strašenia obvodov, povedal to veľmi pekne pán poslanec Urbáni. Nič sa nedeje. Obvody zostávajú, obvodní lekári zostávajú, slobodná voľba zostáva, iba chceme urobiť jednu vec, ktorá bola asi mínus, ja neviem, šesť alebo sedem rokov ešte u nás zavedená, neviem teraz presne povedať kedy, jednoducho povinnosť obvodného lekára starať sa o niektorý obvod alebo časť územia. Je to z dôvodu toho, aby občan, ktorý žije v tom istom danom obvode, mohol zaklopať na dvere toho lekára, ktorý je tam určený, a povedať, vážený pán lekár, tu som a poprosím si o ošetrenie alebo zavedenie do evidencie. Je to z dôvodu aj ďalšieho, je to z dôvodu veľkej migrácie ľudí, z dôvodu vzniku priemyselných parkov, zón, ubytovní a podobne, kde títo ľudia, ktorí k nám aj prichádzajú, skutočne niekedy sa stáva, že ich lekári nechcú registrovať. Čiže toto je, toto je prvý, prvý apel k tomu, prečo vlastne tieto obvody majú vznikať.

Po druhé, je nám všetkým jasné, že keď lekári, hovoríme neustále o výmenných lístkoch, tak ako v minulom zákone sme si zobrali slovo "zisk", teraz sme si zobrali slovo "výmenný lístok". Áno, pani poslankyňa Sárközyová, máte pravdu, v ojedinelých prípadoch, ktoré sú diagnózy, ako venerologické ochorenia, psychiatrické ochorenia, samozrejme, je nepríjemné tomu pacientovi prísť k obvodnému lekárovi a pýtať ten lístok a tak ďalej, pretože nechce sa etablovať v tom svojom okolí, v ktorom žije. Predpokladám, že toto malé, by som povedal, množstvo týchto ľudí bude eliminované tým, že samotný ten lekár proste zváži, že nenechá ho čakať tam tri hodiny, zaklopú na dvere, dajú mu lístok.

Výmenný lístok ako taký, keď o ňom hovoríme, to nie je o tom, že ideme dať pacientovi výmenný lístok, to je o tom, aby sme pacientovi pomohli. Má to niekoľko úloh, že chceme zaviesť, aby sa išlo k špecialistom cez obvodného lekára. Po prvé je to to, aby špecialisti neboli preťažení diagnózami, ktoré napríklad k nim nepatria. To je prvý účel tohto opatrenia. Druhý účel je to, aby lekár selektoval, kde má toho pacienta vlastne poslať.

Včera pani poslankyňa Žitňanská sa tu smiala nad týmto výmenným lístkom a keby sme si položili otázku, že mám krv v moči, ku ktorému špecialistovi mám ísť? K urológovi alebo k nefrológovi? Bolia ma nohy. Ku ktorému špecialistovi pacient nevzdelaný v medicíne má ísť? K neurológovi, k ortopédovi, cievnemu chirurgovi, angiológovi, reumatológovi? No kto mu to povie? Povie mu to obvodný lekár z titulu anamnézy, z titulu príznakov. A to je to odborné, pán predseda zdravotného výboru, o tomto môžeme debatovať, o takýchto veciach. Čiže ten včerajší smiech a tá včerajšia, by som povedal, taká paródia na tento zákon absolútne nie je namieste. Tu je to o tom, aby občan a pacient, aby mu ten obvodný lekár povedal, áno, máte takéto potiaže, pravdepodobne teda idete k tomuto špecialistovi a tam to bude.

O výmennom lístku hovorme ďalej. Špecialista si môže objednávať toho pacienta ďalej. Špecialista môže si poslať bez výmenného lístka prakticky len so správou k ďalšiemu špecialistovi, tak ako hovoril pán poslanec Urbáni. Takže nerobme hystériu. Už zisk sme prešli, to bude bod 56, a teraz opäť vytvárame pred občanmi a lekármi hystériu, že niečo ideme zaviesť.

Ak hovoríme, pán poslanec Novotný, o fakultných nemocniciach, to pri každej debate sa s týmto stretneme. Áno, niektoré fakultné nemocnice nespĺňajú atribúty fakultných nemocníc. Ale kto ich zaviedol, tie fakultné nemocnice? My? Alebo bývalé vlády, pán poslanec Novotný?

Ideme ďalej. Keď sme hovorili, že MÚNZ-y, KÚNZ-y a OÚNZ-y, pán poslanec, keď toto bolo, tak vy ste ešte boli pravdepodobne na ZDŠ-ke. Ale chcem vám povedať jednu vec. Tak ako povedal pán poslanec Slafkovský, že v Bratislave a tak ďalej, áno, skúste na vidieku na Slovensku poslať zo všeobecnej nemocnice do tzv. fakultnej nemocnice. Fakultná nemocnica nemá rajonizáciu, nemá povinnosť nikoho prijať, posielame pacientov zo všeobecných nemocníc do fakultných na základe osobných známostí a tak ďalej. Čiže nielen obvod pre obvoďáka. Mali by sme urobiť rajonizáciu dokonca aj nemocniciam, pretože skutočne zo všeobecných nemocníc, a to je prax, nemáte kam poslať, jedine cez osobné známosti. Kto trpí tým, prosím vás pekne? Pacient. Kto zaviedol tento systém? Nie my, ale vy, páni! Takže toto si treba uvedomiť. Ďakujem veľmi pekne.

Jaj, pardon, ešte, ak môžem, chcel by som pánovi poslancovi Patakymu poďakovať za niektoré nuansy, ktoré vychytal v tomto zákone, a, samozrejme, budeme o tom debatovať na výbore. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP